Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair"

Transkript

1 N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/ Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices 1 praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair til tredjelands statsborgere. Nærværende notat erstatter det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integrations notat af 19. maj 2011 om praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair. I det følgende beskrives først praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair i relation til henholdsvis ansøgeren og værtsfamilien (afsnit 2), hvorefter praksis for opholdstilladelsens varighed beskrives (afsnit 3). Under afsnit 4 beskrives praksis vedrørende au pair-personer og værtsfamilier, der misbruger ordningen, mens afsnit 5 beskriver proceduren for regulering af lommepengebeløbet, og afsnit 6 angiver ikrafttrædelsestidspunktet for notatet. 2. Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair tager udgangspunkt i Europarådets overenskomst af 24. november 1969 (au pair-overenskomsten). Au pairoverenskomsten fastslår bl.a., at et au pair-ophold består i en midlertidig modtagelse inden for en familie til gengæld for visse tjenesteydelser af unge udlændinge, der er kommet for: at forbedre deres sproglige og eventuelt tillige deres faglige kundskaber samt at udvide deres kulturelle horisont gennem opnåelse af et bedre kendskab til opholdslandet. En au pair-person har således alene ret til at udføre opgaver i relation til den daglige husførelse og børnepasning hos værtsfamilien, jf. nærmere herom nedenfor under afsnit 2.4, og har ikke ret til at arbejde. 1 Betegnelsen Udlændingeservice i dette notat dækker over Beskæftigelsesministeriets del af det hidtidige Udlændingeservice, jf. den kongelige resolution af 3. oktober 2011 om udnævnelse af et nyt ministerium. Korrekt navn på denne myndighed vil blive opdateret ved førstkommende lejlighed efter navngivningen heraf.

2 På den baggrund kan unge udlændinge meddeles opholdstilladelse som au pair under visse nærmere betingelser i medfør af udlændingelovens 9 c, stk Betingelser i relation til au pair-personen Der er følgende betingelser til en au pair-person: a) Au pair-personen må som udgangspunkt ikke være under 17 år eller over 30 år gammel på ansøgningstidspunktet. b) Au pair-personer, som har stiftet familie, dvs. som aktuelt er samlevende, som er eller har været gift, eller som har mindreårige børn, vil som udgangspunkt ikke kunne meddeles opholdstilladelse som au pair. Ved vurderingen af, om en au pair-person, som har stiftet familie, uanset udgangspunktet kan meddeles opholdstilladelse som au pair, er det af afgørende betydning, om familien er stiftet før eller efter, at ansøgeren er myndig, om samlivet/ægteskabet eventuelt er ophævet igen, og om der herefter foreligger helt konkrete omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at ansøgeren uanset sin familiestand fortsat vil være i stand til at blive modtaget inden for en familie. 2.2 Vurdering af, om ansøgningen falder indenfor formålet med au pairordningen Det er en betingelse, at ansøgeren ud fra en konkret vurdering må antages at ville få et tilfredsstillende sprogligt, fagligt og kulturelt udbytte af et au pair-ophold i Danmark. Det er endvidere en betingelse, at det ud fra en konkret vurdering antages, at formålet med ansøgerens indrejse i Danmark er gennem et au pair-ophold at forbedre ansøgerens sproglige og eventuelt tillige faglige kundskaber samt udvide ansøgerens kulturelle horisont gennem opnåelse af et bedre kendskab til landet. Vurderingen heraf foretages på baggrund af en konkret og individuel vurdering af sagens omstændigheder. Der vil således ikke kunne meddeles opholdstilladelse som au pair, hvor et eller flere momenter i sagen taler for, at ansøgeren ikke vil få et tilfredsstillende udbytte af et au pair-ophold, og/eller at formålet med indrejsen i Danmark ikke er at opleve et au pair-ophold, medmindre konkrete omstændigheder vedrørende den pågældendes forhold rykker ved denne formodning. Ved denne vurdering lægges der blandt andet vægt på følgende omstændigheder: 2

3 a) Ansøgerens sproglige kundskaber, idet ansøgeren skal kunne forstå og tale et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. b) Ansøgerens almene uddannelse, idet ansøgeren som udgangspunkt bør have gennemført skolegang svarende til 9. klassetrin. c) Ansøgerens øvrige baggrund og opvækst. d) Ansøgerens begrundelse for at komme til Danmark som au pair, herunder om der forinden er knyttet en tæt forbindelse mellem ansøgeren og værtsfamilien. e) Ansøgerens og værtsfamiliens fælles nationalitet, idet der foreligger en formodning for, at en ansøger, som søger om opholdstilladelse i Danmark som au pair hos en værtsfamilie, hvor mindst et af familiemedlemmerne er eller oprindeligt har været af samme nationalitet som au pair-personen, ikke vil få et tilfredsstillende udbytte af et au pair-ophold. f) Ansøgerens tidligere opholdstilladelser i Danmark på andet grundlag, f.eks. som studerende, idet der er en formodning for, at den pågældende under et studieophold i Danmark allerede har opnået en stor del af den læring og personlige udvikling, som er tiltænkt en au pair-person via ordningen, ligesom den pågældende allerede må vurderes at have opnået et kendskab til dansk sprog, kultur og samfundsforhold. g) Ansøgerens tidligere to eller flere længerevarende ophold i andre vesteuropæiske lande som au pair, idet der er en formodning for, at den pågældende i så fald som udgangspunkt under sine tidligere au pair-ophold allerede har opnået en stor del af den læring og personlige udvikling, som er tiltænkt en au pair-person via ordningen, ligesom den pågældende allerede må vurderes at have opnået et kendskab til vestlig kultur og samfundsforhold. h) Ansøgerens hidtidige ophold i Danmark i mere end et år som følge af flere ophold som au pair ved forskellige værtsfamilier i Danmark, idet der er en formodning for, at den pågældende i kraft af sit ophold i Danmark allerede har opnået en stor del af den læring og personlige udvikling, som er tiltænkt en au pair-person via ordningen, ligesom den pågældende allerede må vurderes at have opnået et kendskab til dansk sprog, kultur og samfundsforhold. i) Ansøgerens familierelation til værtsfamilien, idet der foreligger en formodning for, at en ansøger, som søger om opholdstilladelse i Danmark 3

4 som au pair hos et nært beslægtet familiemedlem, ikke vil skulle fungere som au pair, men at formålet i stedet er at opnå længerevarende ophold i Danmark. Som nært beslægtet familiemedlem forstås, at en af værtsforældrene er ansøgerens slægtning i opstigende linje, søskende, søskendes slægtning i nedstigende linje eller forældres søskende og disses slægtning i nedstigende linje. Stedforældre sidestilles med biologiske forældre. Adoptivbørn sidestilles med biologiske børn. j) Ansøgerens tidligere ansøgning(er) om opholdstilladelse i Danmark på andre grundlag, idet der foreligger en formodning for, at en ansøger, der tidligere har søgt om opholdstilladelse på andre grundlag og er meddelt afslag herpå, har søgt om opholdstilladelse som au pair med henblik på at opnå længerevarende ophold i Danmark. k) Det foreligger omstændigheder, der indebærer, at det må antages, at ansøgeren ikke er tiltænkt en familiær status i værtsfamilien. 2.3 Betingelser i relation til værtsfamilien a) Au pair-personen skal modtages inden for en familie med mindreårige børn. Ved en familie med mindreårige børn forstås, at der i husstanden skal være mindst én forælder og mindst ét mindreårigt barn registreret på bopælen. Dette indebærer, at au pair-personen kan meddeles opholdstilladelse med gyldighed indtil datoen, hvor yngste barn, der er registreret på bopælen, fylder 18 år. I familier med delt forældremyndighed, hvor det er aftalt, at au pair-personen skal følge børnene, skal der foreligge en au pair-kontrakt fra såvel børnenes mor som fra børnenes far, og begge forældre skal opfylde betingelserne for at være værtsfamilie. I familier, hvor der er handicappede børn, der primært bor på en institution, vil der - uanset, at børnene ikke bor hjemme til daglig kunne foreligge særlige omstændigheder, der tilsiger, at familien vil have mulighed for at modtage en au pair-person. b) Mindst én af værtsforældrene skal som udgangspunkt være dansk statsborger. Kravet bygger på en formodning om, at sådanne familier har størst mulighed for at formidle dansk sprog og kultur. Uanset, at ingen af forældrene i værtsfamilien er danske statsborgere, kan der gives opholdstilladelse til en au pairperson, såfremt værtsfamilien som følge af langvarigt ophold i Danmark og væsentlig tilknytning til det danske samfund efter en konkret vurdering findes 4

5 at kunne formidle dansk sprog og kultur, eller såfremt værtsfamilien er EUstatsborgere bosiddende i Danmark i medfør af reglerne om fri bevægelighed. c) Værtsfamilien må ikke forsørges af offentlige midler givet i medfør af lov om aktiv socialpolitik. Det følger heraf, at værtsfamilien overfor Udlændingeservice skal erklære, at den ikke forsørges af offentlige midler givet i medfør af lov om aktiv socialpolitik. Det bemærkes, at enkeltstående offentlige ydelser i medfør af lov om aktiv socialpolitik, som f.eks. dækning af transportudgifter eller ydelse i boligtillæg, ikke er til hinder for meddelelse af opholdstilladelse til au pair-personer. Endvidere er det forhold, at værtsfamilien i en periode forud for ansøgningstidspunktet har været forsørget af offentlige midler i medfør af lov om aktiv socialpolitik, ikke til hinder for meddelelse af opholdstilladelse som au pair. Såfremt værtsfamilien under au pair-opholdet forsørges af offentlige midler givet i medfør af lov om aktiv socialpolitik, vil au pair-personens opholdstilladelse ikke kunne forlænges. d) Værtsfamilien må ikke være omfattet af en karensperiode som følge af tidligere misbrug af au pair-ordningen, jf. udlændingelovens 9 c, stk , jf. nedenfor under punkt 4. e) Der kan kun gives opholdstilladelse som au pair til én au pair-person ad gangen pr. værtsfamilie. 2.4 Betingelser i relation til au pair-personens vilkår under opholdet a) Au pair-personen og værtsfamilien skal indgå en skriftlig au pair-kontrakt. Au pair-kontrakten kan ikke ændres til ulempe for au pair-personen uden skriftlig tilladelse fra Udlændingeservice. b) Au pair-personen skal indtage en familiær stilling i værtsfamilien og må alene udføre opgaver i relation til den daglige husførelse og børnepasning hos værtsfamilien. Opgaver i relation til den daglige husførelse omfatter som udgangspunkt tøjvask, oprydning, rengøring, madlavning samt opgaver i tilknytning dertil. Au pair personen skal således ikke varetage opgaver i forbindelse med personlig pleje eller sygepleje af voksne medlemmer i værtsfamilien. c) Au pair-personen skal under hele au pair-opholdet have gratis kost hos værtsfamilien. 5

6 d) Au pair-personen skal under hele au pair-opholdet have gratis logi i eget værelse i værtsfamiliens bolig. Det følger heraf, at værtsfamiliens bolig udover et opholdsrum som minimum skal indeholde et beboelsesrum pr. to personer registreret på bopælen samt et beboelsesrum til au pair-personen. Såfremt boligen bebos af flere familier, vil der alene kunne beregnes personer fra samme familie i samme beboelsesrum. Det bemærkes, det er oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret, der lægges til grund for afgørelsen. e) Au pair-personen skal hver måned modtage det fastsatte minimumsbeløb for lommepenge foruden kost og logi, jf. nedenfor under afsnit 5. f) Au pair-personens daglige arbejdstid skal som hovedregel være mellem 3 og 5 timer samt mellem 18 og 30 timer pr. uge. g) Au pair-personen skal mindst have en hel ugentlig fridag. h) Au pair-personen skal under hele au pair-opholdet ydes tilstrækkelig fritid til at følge sprogkurser og dyrke sine kulturelle, religiøse og faglige interesser. i) Værtsfamilien skal sørge for, at au pair-personen umiddelbart efter indrejsen tilmeldes folkeregisteret og sygesikringen. j) Værtsfamilien skal tegne følgende tre forsikringer, der dækker au pairpersonen: en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring, samt en forsikring, der dækker udgifterne til en førtidig hjemrejse som følge af alvorlig sygdom, ulykke eller død. k) Værtsfamilien skal i tilfælde af au pair-personens sygdom yde denne gratis kost og logi og en passende pleje, indtil de nødvendige foranstaltninger er arrangeret. l) Værtsfamilien skal betale au pair-personens hjemrejse, hvis au pair-personen har fast bopæl i et land uden for Europa. Såfremt au pair-personen ønsker at fortsætte sit ophold i Danmark som au pair ved en ny værtsfamilie og indgår en au pair-kontrakt med en ny værtsfamilie, overtager den nye værtsfamilie forpligtelsen vedrørende betaling af hjemrejse. Værtsfamiliens forpligtelse gælder også i tilfælde, hvor ansøgeren efter indgåelse af au pair-kontrakten og ansøgerens indrejse meddeles afslag på ansøgningen om opholdstilladelse som au pair. 6

7 m) Parterne har hver især ret til at bringe kontrakten til ophør med to ugers varsel. Parterne kan desuden hver især bringe kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder nødvendiggør en øjeblikkelig opsigelse. 3. Opholdstilladelsens varighed Opholdstilladelse som au pair gives for op til 24 måneder, dog maksimalt for au pair-kontraktens gyldighedsperiode, uden mulighed for forlængelse ud over de 24 måneder. Au pair personer, der efter den hidtil gældende praksis er meddelt opholdstilladelse i 18 måneder, har mulighed for få opholdstilladelsen forlænget med seks måneder til i alt 24 måneder ved at indgive ansøgning herom til Udlændingeservice. 4. Praksis vedrørende au pair-personer og værtsfamilier, der misbruger ordningen En au pair-person, som arbejder ulovligt i Danmark, kan straffes med bøde eller fængsel indtil et år, jf. udlændingelovens 59, stk. 2. Den pågældende kan endvidere udvises af landet, jf. udlændingelovens 24, nr. 2. Hvis en au pair-person arbejder ulovligt i Danmark, kan arbejdsgiveren straffes med bøde eller fængsel i indtil to år, jf. udlændingelovens 59, stk. 4. Det følger af udlændingelovens 21 a, at Udlændingeservice træffer afgørelse om, at der i en periode på 2 år fra afgørelsen herom ikke kan meddeles opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold hos en værtsperson, når a) en au pair-person hos værtsfamilien har udført pligter i mere end det timemæssige maksimum for den meddelte tilladelse eller udført andet end huslige opgaver for værtsfamilien, b) det lommepengebeløb, som en au pair-person har modtaget fra værtsfamilien, er mindre end det af udlændingemyndighederne fastsatte minimumslommepengebeløb, eller c) der ikke i værtsfamiliens bolig er blevet stillet et separat værelse til rådighed for en au pair-person. Det følger af udlændingelovens 9 c, stk. 11, at en værtsfamilie i en periode på 5 år ikke vil kunne modtage en au pair-person, såfremt værtspersonen, dennes ægte- 7

8 fælle eller samlever ved endelig dom er dømt for overtrædelse af udlændingelovens 59, stk. 4, som følge af ulovlig beskæftigelse af en udlænding, der på gerningstidspunktet var au pair-person hos den domfældte, eller har vedtaget en bøde for en sådan overtrædelse af udlændingelovens 59, stk. 4. Det følger endvidere af udlændingelovens 9 c, stk. 10, at en værtsfamilie i en periode på 10 år ikke vil kunne modtage en au pair-person, såfremt en værtsperson, dennes ægtefælle eller samlever for et eller flere forhold begået mod en person, der på gerningstidspunktet var au pair-person hos den domfældte, ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens 216 eller 217, 224 eller 225, jf. 216 eller 217, eller 228, 229, stk. 1, eller 237, , 250, 260, 261, 262 a eller 266, jf. udlændingelovens 9 c, stk Regulering af lommepengebeløbet Minimumsbeløbet for lommepenge er pr. 1. januar 2012 fastsat til kr. pr. måned (brutto). Lommepengebeløbet reguleres den 1. januar hvert år. Reguleringen foretages således, at beløbet indeksreguleres efter principperne i lov om en satsreguleringsprocent, hvorefter det indeksregulerede beløb afrundes til det nærmeste beløb deleligt med 50. Minimumsbeløbet for lommepenge gældende for det kommende år offentliggøres hvert år, senest den 1. december. 6. Ikrafttrædelse af dette praksisnotat Dette notat træder i kraft den 1. februar

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen

Læs mere

Vores forslag er i overskriftsform:

Vores forslag er i overskriftsform: Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice 2009 Udlændingeservice [VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet

Læs mere