Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten"

Transkript

1 BEK nr 1228 af 10/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: Udenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Borgerservice Kapitel 2 Kommercielle sager Kapitel 3 Andre sager Kapitel 4 Fælles bestemmelser Den fulde tekst Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten I medfør af 14 i lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten fastsættes følgende: Kapitel 1 Borgerservice 1. For udenrigstjenestens bistand inden for borgerservice erlægges 800 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne bekendtgørelse, jf. 2 7, 13, stk. 2, og 16. Derudover erlægges godtgørelse efter bestemmelserne i 19 og 20. Stk. 2. Der erlægges ikke timebetaling i 1) barnebortførelsessager, 2) evakueringssager, 3) sager vedrørende alvorlige forbrydelser mod danskere i udlandet, 4) tvangsægteskaber, 5) efterladte børn og ægtefæller, 6) fængslingssager. Denne undtagelse fra betalingspligten gælder dog ikke ved fængsling/tilbageholdelse i anledning af udløb af opholdstilladelse/visumperiode/lovlig opholdsperiode. Undtagelsen gælder heller ikke, såfremt en repræsentation yder almindelig personbistand til den fængslede, f.eks. bistand til gennemførelse af en vielse. I alle disse tilfælde erlægges et gebyr på 800 kr. pr. påbegyndt time. Stk. 3. Fritagelse for betaling af timetakst omfatter ikke fritagelse for godtgørelse af udenrigstjenestens udlæg. 2. For repræsentationens udstedelse af pas erlægges følgende gebyrer: 1) For pas til personer mellem 18 og 65 år erlægges et gebyr på 900 kr. 2) For pas til personer under 18 år erlægges et gebyr på 175 kr. 3) For pas til personer over 65 år erlægges et gebyr på 525 kr. 4) For EU-nødpas til statsborgere fra andre EU-lande erlægges et gebyr på 225 kr. 5) For andre provisoriske pas erlægges et gebyr på 225 kr. 6) For laissez-passer erlægges et gebyr på 225 kr., jf. dog stk. 2. 7) For forlængelse af pas eller rejsedokumenter erlægges et gebyr på 225 kr. Stk. 2. Der opkræves ikke gebyr ved udstedelse af laissez-passer ved førstegangsindrejse til Danmark. Stk. 3. For repræsentationens udstedelse/udlevering af rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas (jf. 39, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 om udlændingeloven) erlægges gebyrerne nævnt i stk.1, 1-3 (aldersafhængigt). Stk. 4. Når bistanden i forbindelse med de i stk. 1 og stk. 3 nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand erlægges i stedet 800 kr. pr. påbegyndt time. 3. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum eller om opholds- og/eller arbejdstilladelse erlægges betaling i overensstemmelse med stk. 2, 5-6 og 7-8 medmindre andet følger af stk. 3, 4 og 10 eller en international aftale. For lande, med hvilke Kommissionen har indgået eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale, opkræves der indtil videre et gebyr på 35 euro (260 kr.). Følgende lande er p.t. omfattet: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rusland, Serbien og Ukraine. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej. Stk. 2. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum (alle typer) erlægges et gebyr på 60 euro (450 kr.). Stk. 3. Der opkræves ikke gebyr for udstedelse af visum i følgende tilfælde: 1) Indehavere af rejselegitimation, der er udstedt af lande, hvis egne statsborgere er visumfritagne (rejsedokument for flygtninge og fremmedpas). 2) Diplomater og personer, der rejser i officielt ærinde for deres land, tillige med de pågældendes ægtefæller og børn. 3) Personer, der er ansat i FN-sekretariatet, i FN s organisationer (fonde, programmer og særorganisationer), ved OSCE s institutioner samt Europarådsmedlemmer tillige med de pågældendes ægtefæller og børn. 4) Personer, der er i besiddelse af erklæring om, at de rejser i FN s eller de ovenfor nævnte organisationers anliggende mv.

2 5) Medarbejdere hos Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i København samt personer, der udfører arbejde for GBIFbestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn. 6) Medarbejdere hos Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) i København samt personer, der udfører arbejde for ICESbestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn. 7) Medarbejdere hos Det Europæiske Radiokommunikationskontor (ERO) i København samt personer, der udfører arbejde for ERO-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn. 8) Medarbejdere hos Eurofish i København samt personer, der udfører arbejde for Eurofish-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn. 9) Medarbejdere hos Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København samt personer, der udfører arbejde for EEA-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn. 10) Ægtefæller og registrerede partnere til statsborgere fra et andet EU/EØS-land end Danmark og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge i opstigende linje, som forsørges af EU/EØS-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. EU/EØS-reglerne gælder også for Schweiz. 11) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller og børn under 21 år, der hører til husstanden. 12) Gebyrfrihed vil efter repræsentationens skøn kunne indrømmes studenter, idrætsfolk m.fl., såfremt rejsen sker som led i et udvekslingsarrangement, amatørsportsstævne, amatørkoncertarrangement og lignende eller hvis repræsentationen i øvrigt finder det velbegrundet. Stk. 4. Der opkræves endvidere ikke gebyr for repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum fra ansøgere, der er 1) under seks år, 2) skoleelever, studerende, postgraduate studerende og ledsagende lærere, når rejsens formål er studier eller anden uddannelse (gælder også repræsentationsaftaler), 3) forskere fra tredjelande, der rejser inden for EU med det formål at udføre videnskabelig forskning som defineret i Europa- Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for EU med henblik på videnskabelig forskning. Stk. 5. Ved anvendelse af eksterne tjenesteydere i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om visum eller om opholdsog/eller arbejdstilladelser, kan tjenesteyderen efter aftale med Udenrigsministeriet opkræve et tillægsgebyr udover det fastsatte gebyr. Størrelsen af tillægsgebyret må ikke overstige 30 euro (225 kr.). Stk. 6. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse erlægges et gebyr på kr. pr. sag. Det samme vil være gældende i de tilfælde, hvor en ansøgning er indgivet i Danmark og hvor Udlændingeservice efterfølgende anmoder om en nærmere undersøgelse af sagen, idet sagen må anses at være overgået til repræsentationen. Stk. 7. For repræsentationens bistand i sager, som repræsentationen ikke tidligere har været involveret i, men hvor repræsentationen efter bemyndigelse fra Udlændingeservice skal udskrive stickers samt i sager vedrørende tilbagerejsetilladelse, erlægges timebetaling, dvs. 800 kr. pr. påbegyndt time. Stk. 8. For repræsentationens bistand i sager, hvor repræsentationen ikke tidligere har været involveret, og hvor der skal udleveres eventuelle afslag, originale dokumenter m.v. til en ansøger, erlægges et gebyr på 175 kr. Stk. 9. Såfremt en gruppe på mindst 10 personer indgiver ansøgninger om opholds- og/eller arbejdstilladelse for kortvarige ophold i forbindelse med kulturelle, sportslige og lignende arrangementer, behandles ansøgningerne samlet i én ekspedition. Der opkræves i så fald timebetaling, dvs. 800 kr. pr. påbegyndt time. Stk. 10. Undtaget fra betalingspligten er repræsentationernes undersøgelse af, om opholds- og/eller arbejdstilladelse er påkrævet. Derudover opkræves ikke gebyr ved ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i følgende tilfælde: 1) Personer, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 8. 2) Diplomater og andre, der skal gøre tjeneste på deres lands ambassade, generalkonsulat eller en international organisation i København. Tilsvarende gælder for nævnte personers ægtefælle og medfølgende børn under 21 år. 3) Statsborgere fra andre EU/EØS-lande end Danmark, deres ægtefæller og registrerede partnere, og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge, som forsørges af EU-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. 4) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller og børn under 21 år, der hører til husstanden. Stk. 11. Såfremt en visumansøgning eller en ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse indgives til en ikkeviseringsberettiget repræsentation, der er bemyndiget til at ekspedere ansøgningen til en viseringsberettiget repræsentation (postkassefunktion), erlægges endvidere et gebyr på 135 kr. Stk. 12. For repræsentationens medvirken til behandling af en klage over afgørelse om visum eller om opholds- og/eller arbejdstilladelse erlægges et ekspeditionsgebyr på 105 kr. Gebyret tilbagebetales i tilfælde af medhold i klagen. Går repræsentationens medvirken i sin karakter og sit omfang ud over rammerne for sædvanlig medvirken i sådanne sager, erlægges i stedet 800 kr. pr. påbegyndt time. 4. For repræsentationens bistand til udstedelse af kørekort erlægges følgende gebyrer: 1) For duplikatkørekort erlægges et gebyr på 390 kr. 2) For udstedelse af erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort) til kørsel i udlandet erlægges et gebyr på 230 kr. 3) For tidsbegrænset fornyelse af kørekort til personer over 70 år erlægges et gebyr på 45 kr. 4) For fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige årsager er tidsbegrænset, erlægges et gebyr på 150 kr. 5) For internationalt kørekort erlægges et gebyr på 45 kr. 6) For EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke-eu-kørekort) erlægges et gebyr på 390 kr. Stk. 2. Der opkræves ikke gebyr for fornyelse af kørekort til personer under 70 år, når kørekort er tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager.

3 Stk. 3. Når bistanden i forbindelse med de i stk. 1 nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand, erlægges i stedet 800 kr. pr. påbegyndt time. 5. For legalisering, attestationer, verifikationspåtegninger mv. erlægges et gebyr på 175 kr. pr. underskrift. For oversættelser af mindre standarddokumenter (kørekort, dåbsattester o.l.) erlægges ligeledes et gebyr på 175 kr. Stk. 2. Er sagsbehandling påkrævet, opkræves 800 kr. pr. påbegyndt time. 6. For udenrigstjenestens bistand vedrørende hittegods erlægges et gebyr på 400 kr. pr. sag, eksklusive eventuelle udlæg repræsentationerne måtte have. 7. Ved indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation skal der betales et gebyr på kr. pr. ansøgning. Der skal dog ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis forældrene eller en af disse er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret. Kapitel 2 Kommercielle sager 8. For rådgivningsydelser og anden bistand, der har til formål at støtte dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, og hvor der i øvrigt er en klar dansk kommerciel interesse til stede, erlægges som udgangspunkt 800 kr. pr. påbegyndt time. Dog udgør mindstefaktureringen kr. pr. individuelt løst opgave. Stk. 2. Rutinemæssige informationsopgaver, fremskaffelse af publikationer, statistisk materiale, soliditetsoplysninger og lignende materiale er gebyrfrie. Der erlægges dog betaling efter bestemmelserne i 19. Stk. 3. For ikke-gebyrfri ekspeditioner skal der afgives skriftligt tilbud til rekvirenten indeholdende oplysninger om det forventede timeforbrug eller en fast pris for en konkret betalingsopgaves udførelse, inden bistanden påbegyndes. Ved afgivelse af tilbud kan der i særlige tilfælde afviges fra prisen baseret på timepris (eksempelvis i forbindelse med rammeaftaler, stående aftaler eller lignende). Stk. 4. Bistand til inddrivelse af kommercielle fordringer er omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og For visse publikationer og nyhedsbreve, der har til formål at støtte en nærmere defineret del af dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter kan der opkræves en pris, der fastsættes for den enkelte publikation/nyhedsbrev på grundlag af en vurdering af de til udarbejdelsen medgåede timer og den værdi, som publikationerne/nyhedsbrevene vil have for virksomhederne. 10. For foredrag om kommercielle emner erlægges som udgangspunkt et gebyr på minimum kr. Stk. 2. Ud over det i stk. 1 nævnte gebyr opkræves refusion for foredragsholderens rejse- og opholdsudgifter opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler. 11. Såfremt en repræsentation har mulighed for at stille kontor og mødelokaler mv. samt statsejede eller lejede repræsentative lokaler til rådighed for forretningsfolk m.fl., fastsættes lokalelejen efter det på stedet gældende lejeprisniveau. Stk. 2. Udenrigsministeriet har endvidere mulighed for at stille kontorfaciliteter og lokal administrativ assistance til rådighed under inkubatorordningen. Lejen for disse services fastsættes, således at ministeriet opnår dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger. 12. Såfremt det i kommercielle sager skønnes nødvendigt at foretage en tjenesterejse inden for repræsentationens område, indhentes rekvirentens accept heraf. Tidsforbruget på en tjenesterejse opgøres til det antal timer, som medarbejderen anvender på transport og udførelse af selve opgaven. Der opkræves betaling med 800 kr. pr. påbegyndt time. Herudover betaler rekvirenten rejseomkostninger opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler. Kapitel 3 Andre sager 13. Pengeoverførsler gennem udenrigstjenesten kan som udgangspunkt kun finde sted i forbindelse med personbistand. Der opkræves betaling med 800 kr. pr. påbegyndt time, jf. 1. Stk. 1. Som hovedregel bør rekvirenter af pengeoverførsler henvises til at anvende et pengeinstitut. Bistår udenrigstjenesten i forbindelse med pengeoverførsel betales gebyr herfor, jf. stk. 2. Det bemærkes at kun når særlige forhold gør sig gældende, yder Udenrigsministeriet bistand til overførsel af penge i forbindelse med en borgers fortsatte ophold eller videre rejse i udlandet. Stk. 2. Til pengeoverførsler henregnes enhver anmodning om overførsel af beløb, uanset om der i det konkrete tilfælde også er ydet anden form for bistand. Er der tillige ydet anden bistand, skal der således erlægges gebyr/timetakst efter to eller flere bestemmelser. Pengeoverførsler i forbindelse med personbistandssager er dækket af den almindelige timetakstbetaling i henhold til bestemmelsen i 1, jf. dog 13, stk. 2. For øvrige pengeoverførsler afhænger gebyrets størrelse af størrelsen af pengeoverførslen: 1) For beløb mellem 450 kr. og kr. erlægges et gebyr på 450 kr. 2) For beløb mellem kr. og kr. erlægges et gebyr på kr. 3) for beløb over kr. erlægges et gebyr på 5 procent, dog højest kr. Disse takster gælder også, selv om der betales for anden bistand efter bekendtgørelsen. Indbetaling/overførsler af beløb til dækning af offentlig gæld i Danmark er omfattet af reglerne om gebyr for pengeoverførsler. Repræsentationen fratrækker gebyret ved overførslen.

4 Stk. 3. Såfremt sociale og andre offentlige ydelser undtagelsesvist og efter aftale med Udenrigsministeriet overføres gennem udenrigstjenesten, kan der opkræves et gebyr på 400 kr. pr. overførsel. Ved pengeoverførsel som alene skal anvendes til betaling af gebyr, kan gebyret for pengeoverførslen højst have samme beløbsstørrelse som det pågældende gebyr. Stk. 4. For overførsler af støtte efter Aktivlovens 6 betales ikke gebyr. 14. For udenrigstjenestens bistand til fremskaffelse af oplysninger, der ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 1 og 2, opkræves 800 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af For udenrigstjenestens bistand til planlægning og gennemførelse af arrangementer af ikke-kommerciel karakter (besøg af kommuner, skoler, læreanstalter, private personer, institutioner, journalister m.v.) opkræves 800 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af For udenrigstjenestens bistand i forbindelse med afholdelse af eksamen/prøve opkræves 800 kr. pr. påbegyndt time samt eventuelt leje af lokale, som stilles til rådighed for aflæggelsen af eksamen/prøven. 17. For udenrigstjenestens bistand i forbindelse med udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr opkræves 800 kr. pr. påbegyndt time. Eventuel tid til den tekniske op- og nedsætning før og efter videokonferencen indgår i timeafregningen. Kapitel 4 Fælles bestemmelser 18. Tjenestehandlinger, der udføres på anmodning af Folketinget, centraladministrationen og dennes underlagte myndigheder, Færøernes Lagting, Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsting og Grønlands Hjemmestyre er som udgangspunkt ikke omfattet af pligten til at betale gebyrer og timetakster for tjenesteydelser i henhold til kapitel 1 og 3 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Ikke-kommercielle tjenestehandlinger, som konkret vurderes at bidrage til Danmarksprofilerings-/public diplomacyarbejdet, er som udgangspunkt ikke omfattet af betalingspligten. Stk. 3. Udenrigstjenesten kan herudover efter en konkret vurdering undtagelsesvist afstå helt eller delvist fra at opkræve gebyr eller timetakst fra privatpersoner, hvor tungtvejende sociale eller andre hensyn taler afgørende herfor, eller hvor betalingen virker åbenbart urimelig. Stk. 4. Der skal som udgangspunkt ikke opkræves betaling for mindre rutinemæssige informationsopgaver. 19. Fritagelse for betaling af gebyr og timetakst omfatter ikke fritagelse for godtgørelse af udenrigstjenestens udlæg. For enhver bistand hvad enten denne er givet som led i en af denne bekendtgørelse omfattet betalingspligtig ydelse eller ej skal rekvirenten refundere udenrigstjenestens udlæg i sagen, medmindre andet er særskilt hjemlet. Stk. 2. For enhver bistand bortset fra personbistand efter bestemmelserne i 1 og kapitel 2 (kommercielle sager) der på rekvirentens anmodning medfører telekommunikation, skal rekvirenten refundere udenrigstjenestens udgifter. Stk. 3. For bistand efter kapitel 2 skal rekvirenten refundere udenrigstjenestens udgifter til telekommunikation på baggrund af rekvirentens anmodning, såfremt repræsentationen skønner, at udgifterne hertil er væsentlige i forhold til rådgivningsydelsens omfang. Stk. 4. For telekommunikation, der ikke er led i en af denne bekendtgørelse omfattet betalingspligtig ydelse, erlægges et gebyr på 450 kr. 20. Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om at udføre en betalingspligtig ydelse omfattet af 2-5, 8, stk. 1., 1. pkt., og 12 uden for repræsentationens kontortid, erlægges timetakst på 800 kr. forhøjet med 50 procent pr. påbegyndt time. For 2 5 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen forhøjes gebyret med 50 procent. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse uden for repræsentationens kontortid, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas uden for repræsentationens kontortid fastsættes gebyr efter bestemmelsen i stk. 2. Stk. 2. Ved udstedelse af et provisorisk pas uden for repræsentationens kontortid erlægges et gebyr på kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere provisoriske pas erlægges der et gebyr på kr. for det første provisoriske pas og herefter 225 kr. pr. provisorisk pas. Stk. 3. Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om udførelse af en betalingspligtig ydelse omfattet af 2-5, 8, stk. 1., 1. pkt., og 12 på repræsentationens lukkedage, erlægges timetakst på 800 kr. forhøjet med 100 procent pr. påbegyndt time. For 2 5 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen forhøjes betalingen med 100 procent. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse på repræsentationens lukkedage, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas på repræsentationens lukkedage fastsættes gebyr efter bestemmelsen i stk. 4. Stk. 4. Ved udstedelse af et provisorisk pas på repræsentationens lukkedage erlægges et gebyr på kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere pas erlægges der et gebyr på kr. for det første provisoriske pas og herefter 225 kr. pr. provisorisk pas. 21. Udbud af samarbejde med Udenrigsministeriet om konkrete opgaver er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. 22. Betaling, der afregnes i udenlandsk mønt, kan afrundes til nærmeste hele beløb, som virker naturligt efter lokale seddelog møntforhold. Afrundingen kan dog ikke afvige med mere end 10 kr. fra det konkret beregnede beløb. 23. Betaling for borgerservicesager (kapitel 1) og for andre sager (kapitel 3) skal som udgangspunkt erlægges forud for udførelse af den betalingspligtige ydelse. I særlige tilfælde kan der desuden for kommercielle sager (kapitel 2) stilles krav om forudbetaling, delbetaling, depositum eller lignende foranstaltninger.

5 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id= Stk. 2. Hvor betaling ikke erlægges forud, kan Udenrigsministeriet, såfremt betalingen ikke erlægges til tiden, opkræve et gebyr på 75 kr. fra den anden skriftlige anmodning om betaling af restancen. Stk. 3. Krav på betaling efter denne bekendtgørelse er tillagt udpantningsret, jf. 1, stk. 1, nr. 4 i lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november 1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig. 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten. Udenrigsministeriet, den 10. december 2009 Per Stig Møller / Thomas Ø. Møller

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) BEK nr 63 af 22/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 5. april 2010 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: NOTAT om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold til notat

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledning nr. 54 af 31. august 2007 Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledningen finder anvendelse for personer, der

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. som ændret den 1. december 2013

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. som ændret den 1. december 2013 NOTAT Dato: 27. november 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0063 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 som ændret den 1. december 2013 Indhold 1 Indledning 4 2 Væsentlige

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Denne redegørelse, der er udarbejdet af Rigspolitiet, indeholder en status på politiets arbejde med udsendelse af afviste asylansøgere.

Denne redegørelse, der er udarbejdet af Rigspolitiet, indeholder en status på politiets arbejde med udsendelse af afviste asylansøgere. Juni 2011 POLITIAFDELINGEN Nationalt Udlændingecenter (NUC) Anker Heegaards Gade 5 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0039 E-mail: Web: nuc@politi.dk www.politi.dk STATUS PÅ ARBEJDET MED

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. september 2014 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU- /EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)

UDKAST. Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU- /EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1304867 Dok. Nr.: 1653998 Dato: 26. februar 2015 UDKAST Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 571 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0000898

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1006. Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Herved bekendtgøres lov om højeste,

Læs mere

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere