VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold"

Transkript

1 VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres af Kristrup menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg. Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen. Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt. Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet. 3. Kirkeværgen og kirkegårdslederen opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Kirkegårdsprotokollen føres på EDB Jf. Cirkulæreskrivelse vedr. førelse af kirkegårdsprotokol m.v. på EDB af Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol. Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

2 B. Gravsteder 4 Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt. Erhvervelse og fornyelse 5 Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen. 6 I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev. Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet. 7 Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som: 1) havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken 2) havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde har været knyttet til sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden. 3) havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte. Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse. Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag. Side 2 af 15

3 Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse. Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan ske med kirkegårdsudvalget/menighedsrådets godkendelse. Godkendelsen kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden. Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb. 8 Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. 9 Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar. Fornyelse af gravstedsretten efter en fredningsperiodes udløb, kan ikke ske for mindre end 5 år af gangen. 10 Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsudvalgets samtykke. 11 Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården. Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. Nedlæggelse og regulering 12 Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 13 Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begra- Denne blanket er udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd Formular Side 3 af 15

4 velse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. Gravstedernes indhegning 14 Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det. Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet. Gravstedernes beplantning 15 Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet. Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet. Gravminder 16 Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst. Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Der må ikke opsættes gravminder med rockersymboler eller indskrifter. Der må ikke opsættes lyskæder. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden. Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen. Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder. Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet. For størrelse på gravsten se tillige Tillæg Side 4 af 15

5 Gravstedernes vedligeholdelse 17 Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Stk. 2. Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget/kirkegårdslederen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst. Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget/kirkegårdslederen ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet. 18 Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. 19 Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D. Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. Særlige bestemmelser for kistegrave 20 Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for kistegrave 25 år. 21 En gravplads for en voksen skal være 1,35 x 2,6 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdsudvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. 22 Side 5 af 15

6 Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets/kirkegårdsbestyrelsens samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 23 Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden. Særlige bestemmelser for urnegrave 24 Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for urnegrave 10 år. 25 Et urnegravsted skal være 1 x 1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. 26 Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. 27 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet/kirkegårdsudvalget. Øvrige bestemmelser 28 Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget. Se Tillæg 29 Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage mellem kl og kl dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag. Fravigelser kan kun ske i aftale med præst og pårørende til afdøde. C. Ordensbestemmelser 30 1) Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang 2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid og efter aftale med kirkegårdslederen. Side 6 af 15

7 4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger. 5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 9) Hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal fjernes. 10) Cykling med ærinde på kirkegården er tilladt 11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse. 12) Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 13) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 14) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer. 15) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke. 16) Affald sorteres og lægges i de opstillede beholdere. 17) Begrænset snerydning i weekender. Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Stk. 3. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget. D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 31 For sognets/kommunens beboere, som er medlemmer af folkekirken, betales for erhvervelse i første brugsperiode, svarende til fredningsperioden for 1 gravplads: 0 kr. Samme betaling dækker tillige for gravsted med 2 gravpladser, udlagt på begæring af den efterlevende ægtefælle. For evt. erhvervelse af 3. eller 4. gravpladser betales pr. plads over 2 6 kr. 32 For fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken samt for erhvervelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken bosat uden for sognet/kommunen betales pr. gravplads: For en brugsperiode Kistegravsteder 6 kr. Kistegravplads i fællesgrav 6 kr. Side 7 af 15

8 Urnegravsteder Urnegravplads i fællesgrav 3 kr. 3 kr. For to brugsperioder Kistegravsteder 12 kr. Urnegravsteder 6 kr. For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken og for medlemmer af valgmenigheder betales pr. gravplads: For en brugsperiode Kistegravsteder 400 kr. Kistegravplads i fællesgrav 400 kr. Urnegravsteder 75 kr. Urnegravplads i fællesgrav 75 kr. For to brugsperioder Kistegravsteder 800 kr. Urnegravsteder 150 kr. 33 En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. Ren- og vedligeholdelse af gravsteder 34 Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år: Kistegravsteder: Almindelig vedligeholdelse Tillæg for almindelig grandækning Tillæg for forårs- og sommer-blomster: Med 1 gravplads 12 kr. Dagspris/50% Dagspris/50% Med 2 gravpladser 18 kr. Dagspris/50% Dagspris/50% Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads 5 kr. Dagspris/50% Dagspris/50% De angivne priser ovenfor er ekskl. moms. For arbejder ud over renholdelsen for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o. lign. betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. Tillæg Forårs og sommerblomster.dagspris/50% Kombinationer laves udfra ønske samt vores vareliste/udvalg Side 8 af 15

9 Tillæg for grandækning. Dagspris/50% Almindelig grandækning er Gran 1. Fladdækning med nordmannsgran i større stykker. Lille dekoration af stedsegrønmateriale. Såfremt der falder større mængde sne i grandækningsperioden lægges der ikke gran. Hvis kistegravpladser anvendes til nedsættelse af urner, er taksterne også som ovenfor. Urnegravsteder Afd. U, MSU, AC, Ab, N2, N3 og Db er kun til legatindbetalinger. Se under 35 samt Tillæg 35 Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb: Legatindbetalinger er momspligtige. Kistegravsteder: Almindelig vedligeholdelse Tillæg for almindelig grandækning. Tillæg for forårs- og sommer-blomster: Med 1 gravplads 300 kr. 50% 50% Med 2 gravpladser 450 kr. 50% 50% Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads 125 kr. 50% 50% Kistegrav Afd. Db 250 kr. Ikke muligt Ikke muligt Urnegravsteder : Traditionelt urnegravsted Afd. U, AC Mindesten i Takshæk Afd. N2 Urne/kisteplads for børn 0-10 år Afd. BØ, urne 222,50 kr. Incl. Urnegrandækning 50% 90 kr. Ikke muligt Ikke muligt 30 kr. Incl. 50% Afd. BØ, Kiste 75 kr. Incl. 50% Urnegravsteder i etableret anlæg Urnegravsted i stauder Afd. Ab Plade i plæne m anlæg af mosaiksten 90 kr. dagspris Ikke muligt Side 9 af 15

10 Afd. MSU 94 kr. Ikke muligt Ikke muligt Plade i plæne str. 1,50x1,50m Afd. Db Magnolieplænen 94kr. Ikke muligt Ikke muligt De angivne priser ovenfor er ekskl. Moms. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget. Almindelig grandækning er Gran 1. Fladdækning med nordmannsgran i større stykker. Lille dekoration af stedsegrønmateriale. Såfremt der falder større mængde sne i grandækningsperioden lægges der ikke gran. Urnegrandækning er Enkelte fyrgrene ved gravsten. Ved flere gravsten vælges der anden placering. Fladdækning med nordmannsgran. Ved kumme og kant kan der bruges nobilis 2. sortering. Dekoration af stedsegrønt materiale. Såfremt der falder større mængde sne i grandækningsperioden lægges der ikke gran. Forårs og sommerblomster Kombinationer laves udfra ønske samt vores vareliste/udvalg 36 Vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser med obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegården betales følgende beløb for en fredningsperiode: Urnegravsteder: 1. Urne i fællesgrav: pr. nedsat urne... kr. 75 Brugsretten kan ikke forlænges Se Tillæg under Afd. N3 Kistegravsteder: 1. Kiste i fællesgrav: pr. nedsat kiste... kr. 250 Brugsretten kan ikke forlænges Se Tillæg under Afd. N1 2. Kiste i fællesgrav med nedsænket plade... kr. 250 For erhvervelse og fornyelse betales som anført i 31 og 32. Den andel der vedrører vedligeholdelse er en momspligtig ydelse. De angivne priser ovenfor er derfor ekskl. Moms. Fordelingen vil fremgå af fakturaen. Side 10 af 15

11 37. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales: For voksen grav incl. pyntning... kr. 70 For barnegrav (indtil 10-års alderen) incl. pyntning... kr. 35 For en urnegrav... kr. 15 For en urnegrav i dobbelt dybde... kr % tillæg lørdage og helligdage For ekstra arbejde ud over den almindelige vedligeholdelse betales 7,5 kr. pr. time Ekskl. moms Taksterne i er grundbeløb, som reguleres pr. 1. januar hvert år i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden. Bruttotakster på grundlag af den seneste vejledning skal foreligge som bilag til vedtægten. Menighedsråd, den Menighedsrådets formand Godkendt af provstiudvalg, den Side 11 af 15

12 TILLÆG Afd. A B C D Afsnit til både kiste- og urnebegravelser. Gravstedet kan anlægges af gravstedsejer eller af kirkegården. Planter der anvendes skal i størrelse og kultur være egnede til kirkegård. Ren- og vedligeholdelse kan varetages af gravstedsejere eller kirkegården mod årlig afregning eller indbetaling for en fredningsperiode. Hvis kirkegården overtager vedligeholdelsen af et anlagt gravsted skal kirkegårdslederen vurdere om der skal ændres på anlægget. Mindestenen kan være af varierende udformning og størrelse. Brugsretten kan fornyes efter fredningsperiodens udløb med minimum 5 år ad gangen. Grundbeløb for renholdelse/vedligeholdelse se 34 og 35 Afd. Ab- blomsterhaven Afdeling Ab- blomsterhaven er en afdeling for urnebegravelser. Gravstedet anlægges i et i forvejen etableret blomsterbed med en variation af stauder. Gravstedets størrelse er 1,4x1,4 m og har plads til 2 urner. Der er ingen afmærkning af gravstedet Mindestenen er forudbestemt i størrelse, form og skrift. Anlæggelse foretages af kirkegården og betales af gravstedsejer. I vækstsæsonen, der strækker sig fra grandækningen fjernes på den øvrige kirkegård til den ligges igen, vil der kun være mulighed for, at sætte buketter i vaser. I grandækningsperioden vil der også være mulighed for at lægge kranse og puder under hensyntagen til stauderne. Der kan laves aftale om fyrgrene v gravsten mod betaling, men der kan ikke laves aftale om fladdækning, af hensyntagen til stauderne.. Der skal indbetales for vedligeholdelse og grandækning for en fredningsperiode på 10 år. Brugsretten kan fornyes efter fredningsperiodens udløb med minimum 5 år ad gangen. Grundbeløb 90 kr. Reguleres hvert år af Randers Provsti pr.1. januar Afd. BØ Særlig afdeling beregnet til børn i alderen 0-10 år. Der kan både være urne- og kiste begravelser. Gravstedets størrelse er 1,00x1,00m. Der skal indbetales for vedligeholdelse og urnegrandækning, for en fredningsperiode på 10 år for urne og 25 år for kiste. Gravstedet anlægges af kirkegården med planter og materialer der er egnede til pladsen og betales efter regning. Dersom der ingen ønsker er om anlæg, anlægges der som standard med bunddækkende stedsegrønne planter efter kirkegårdens valg. Mindestenens størrelse må ikke overstige 0,40m x 0,45m. Brugsretten kan fornyes efter fredningsperiodens udløb med minimum 5 år ad gangen. Grundbeløb, urnegrav 30 kr. Grundbeløb, kistegrav 75 kr. Reguleres hvert år af Randers Provsti pr.1. januar Side 12 af 15

13 Afd. U Afdeling anlagt til urnebegravelser. Hvert gravsted er 1,35 x 1,35m og har plads til fire urner. Gravstedet anlægges af kirkegården med planter og materialer der er egnede til pladsen og betales efter regning. Gravstedet vedligeholdes og grandækkes med en urnegrandækning af kirkegården. Der skal indbetales for vedligeholdelse og grandækning for en fredningsperiode på 10 år. Mindestenen skal være af passende størrelse og ikke overstige 0,5 m i højden. Brugsretten kan fornyes efter fredningsperiodens udløb med minimum 5 år ad gangen. Grundbeløb 223 kr. Reguleres hvert år af Randers provsti pr. 1. januar Afd. AC Afdeling anlagt til urnebegravelser. Hvert gravsted er 1,35 x 1,35m og har plads til fire urner. Gravstedet anlægges af kirkegården med planter og materialer der er egnede til pladsen og betales efter regning. Gravstedet vedligeholdes og grandækkes med en urnegrandækning af kirkegården. Der skal indbetales for vedligeholdelse og grandækning for en fredningsperiode på 10 år. Mindestenen skal være af passende størrelse og ikke overstige 0,5 m i højden. Brugsretten kan fornyes efter fredningsperiodens udløb med minimum 5 år ad gangen. Grundbeløb 223 kr. Reguleres hvert år af Randers Provsti pr. 1. januar Afd. MSU Mindeplæne med sten beregnet til urne begravelser, og med plads til to urner. Gravstedet anlægges med vandretliggende mindesten, i mål 0,6m x 0,45m, med stifter/ mosaikker udenom og vase i jern eller granit, så gravstedet samlet måler 0,85m x 0,85m. Der kan vælges mellem tre typer granit til stifter/ mosaikker og vase i jern eller granit. Mindestenen skal have fast mål og ru overflade. Skriften skal være indhugget eller sandblæst. Påsatte bogstaver og symboler må ikke anvendes. Følgende granit typer må anvendes Aurura, Amadeus, Bohus, Halmstad, Kuru, Orion, Oliven (grønlig-indien), Paradis, Vangå. Anlægges af kirkegården og betales af gravstedsejer. I vækstsæsonen, der strækker sig fra grandækningen på den øvrige kirkegård fjernes til den lægges igen, vil der kun være mulighed for, at sætte buketter i den nedgravede vase. I grandækningsperioden vil der også være mulighed for at lægge kranse og puder i området med stifter. Puder og kranse må ikke lægges på græsset og hvis der er risiko for afsmitning af rust mv. må de ikke ligge på mindestenen. Der må anvendes levende lys, i grandækningsperioden, med en max. brændetid på 48 timer. Lysene må ikke placeres på græsset og der må max. stå 2 stk. Der er ikke mulighed for anden form for pynt eller planter på gravstedet. Der skal indbetales for vedligeholdelse for en fredningsperiode på 10 år. Brugsretten kan fornyes efter fredningsperiodens udløb med minimum 5 år ad gangen. Grundbeløb 94 kr. Reguleres hvert år at Randers Provsti pr. 1.januar Side 13 af 15

14 Afd. Db, Magnolieplænen Mindeplæne med mindesten beregnet til urnenedsættelse samt begravelse. Gravstederne er udlagt i græs. Urnegravsted størrelse 1,5m x 1,5m med plads til to urner. Kistegravplads størrelse 1,5m x 3,0m med plads til en kiste. Gravstedet anlægges med vandretliggende mindesten, i mål 0,5m x 0,6m. Mindestenen skal have fast mål og ru overflade. Skriften skal være indhugget, sandblæst eller sort malet. Påsatte bogstaver og symboler må ikke anvendes. Følgende granit typer må anvendes Aurura, Amadeus, Bohus, Halmstad, Kuru, Orion, Oliven (grønlig Indien), Paradis, Vangå. Der må etableres to granitvaser i størrelsen 15x15 cm. Disse placeres ovenfor mindestenen og nedgraves mod kanten af mindestenen, plant med græsplænen. Alt anlægges af kirkegården og betales af gravstedsejer. I vækstsæsonen vil der kun være mulighed for, at sætte buketter i den nedgravede vase. (På kirkegården strækker vækstsæsonen sig fra at grandækningen fjernes til den lægges igen). I grandækningsperioden for den øvrige kirkegård vil der også være mulighed for at lægge kranse. Kranse må ikke lægges på græsset. Vi gør opmærksom på, at der er risiko for afsmitning af rust fra kranse mv. på mindestenen. Kirkegården yder ingen erstatning for dette. Der må anvendes levende lys, i grandækningsperioden, med en max. brændetid på 48 timer. Lysene må ikke placeres på græsset og der må max. stå 2 stk. Der er ikke mulighed for anden form for pynt eller planter på gravstedet. Der skal indbetales for vedligeholdelse for en fredningsperiode, også kaldet Legat. Fredningsperioden er 10 år for urner og 25 år for kister. Kirkegården står for græsslåning og indsamling af buketter og kranse. Brugsretten kan fornyes efter fredningsperiodens udløb med minimum 5 år ad gangen. Grundbeløb 94 kr. for urnegravsted Grundbeløb 250 kr. for 1. pladses kistegravsted. Reguleres hvert år af Randers Provsti pr. 1. januar Afd. N1 Afdelingen er en fællesplæne til kiste begravelser. Der er ingen afmærkning af gravstedet og kister ligger anonymt. Brugsretten kan ikke fornyes. Grundbeløb 250 kr. Reguleres hvert år af Randers Provsti pr. 1. januar Afd. N2 Afdelingen er til urnebegravelser, og med plads til to urner. Gravstedet anlægges med en opretstående urnemindesten, slebet eller natur med max. mål på 0,50 x 0,40 m. Skriften skal være indhugget, sandblæst eller med påsatte bogstaver. Mindestenen sættes ind i eksisterende takspur. Der må derudover placeres Mor og Far sten udenfor takspur. Gravstedets mål er samlet 0,85m x 0,85m. Gravstederne sælges i rækkefølge. Der anlægges chaussesten foran mindestenen. Dette antal kan variere. Vase i jern nedgraves midt foran mindestenen. Alt anlægges af kirkegården og betales af gravstedsejer. Der må placeres buketter i vasen. I perioden hvor der er grandækning på kirkegården (normalt fra december til og med februar) må der lægges kranse og puder samt anvendes levende lys, max. 2 stk. med en max. brændetid på 48 timer. Der må aldrig lægges noget på græsset eller hænges noget i taksplanterne. Der er ikke mulighed for anden form for pynt eller planter på gravstedet. Der skal indbetales for vedligeholdelse for en fredningsperiode på 10 år. Side 14 af 15

15 Brugsretten kan fornyes efter fredningsperiodens udløb med minimum 5 år ad gangen. Grundbeløb 90 kr. Reguleres hvert år af Randers Provsti pr. 1. januar Afd. N3 Afdeling N3 er en fællesplæne for urner. Der er ingen afmærkning af gravstedet og urner ligger anonymt. Brugsretten kan ikke fornyes. Grundbeløb 75 kr. Reguleres hvert år af Randers Provsti pr. 1.januar Side 15 af 15

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:...

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:... Senest revideret 24. april 2012 Vedtægter Indhold 1 Navn og hjemsted:... 3 2 Formål:... 3 3 Medlemmer:... 3 4 Indskud:... 4 5 Hæftelse:... 4 6 Andel:... 4 7 Boligaftale:... 5 8 Boligafgift:... 5 9 Vedligeholdelse

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere