VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold"

Transkript

1 VEDTÆGT for Kirkegård: Ry Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Ry kirke og bestyres af Ry menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte stående udvalg. Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen. Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen. Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet. 3 Kirkeværgen og kirkegårdslederen opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol. Kirkegårdsprotokollen kan føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system. Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården. 1

2 B. Gravsteder 4 Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt. Erhvervelse og fornyelse 5 Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen. 6 I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen et gravstedsbrev. Der kan kun udlægges gravsted efter stedfunden dødsfald. Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet. 7 Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som: 1) har bopæl i sognet 2) er udensognsboende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet. Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse. Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner/faste samlever umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner/faste samlever bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag. Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse. Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen. 8 Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode. 2

3 9 Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar. 10 Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke. 11 Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkeværgen eller kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, tager kirkeværgen eller kirkegårdslederen kontakt til indehaveren af brugsretten med en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården. Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. Nedlæggelse og regulering 12 Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 13 Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. Gravstedernes indhegning 14 Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes. Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet. Gravstedernes beplantning 15 Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet. Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet. 3

4 Gravminder 16 Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition. Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen. Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen. Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder. Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet. Gravstedernes vedligeholdelse 17 Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Stk. 2. Det påhviler Det stående Udvalg at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst. Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, kan menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet. 18 Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. 19 Stk. 1. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i afsnit D. Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftsadministrationen en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nær- 4

5 værende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiudvalget. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. Særlige bestemmelser for kistegrave 20 Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for kistegrave 25 år. Fredningstiden for børnegrave er indtil det fyldte 10. år 20 år. For grave for dødfødte og spæde børn indtil det fyldte 1. år er fredningstiden 10 år. 21 En gravplads for en voksen skal være 1,25 x 2,5 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med Det stående Udvalgs samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. 22 Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 23 Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne. Særlige bestemmelser for urnegrave 24 Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for urnegrave 12 år. 25 Et urnegravsted skal være 0,75 x 0,75 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. 26 Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet. Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. 5

6 27 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet. Øvrige bestemmelser 28 Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget. Der henvises til nedenstående tillæg. 29 Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage, dog ikke juleaftensdag, juledag, påskedag og pinsedag. Alle dage efter forudgående aftale. Tillæg 1: Vedtægtsbestemmelse for begravelsespladsen for udøbte og for tidligt fødte børn. Det påhviler kirkegårdspersonalet at vedligeholde arealet. Der må lægges buketter og nedlægges løg, yderligere beplantning må ikke foretages; og der må ikke anbringes sten. Området skal fremstå som en fælles gravplads for urner og kister. Der skal betales begravelsesomkostninger. Tillæg 2: Særlige vedtægtsbestemmelser for Skovafdelingen 1. Gravstederne Vedr. kistebegravelse: Et kistegravsted er på l,5 x 3 m, hvori kan nedsættes 1 kiste og senere eventuelt urner. Der er ikke adskillelse mellem gravstederne. Vedr. urnebegravelse: Et urnegravsted er på l,5 x l,5 m, hvori kan nedsættes flere urner. Der er ikke adskillelse mellem gravstederne. 2. Mindesten Såfremt der ønskes anbragt en mindesten, må der på hvert gravsted anbringes een plade eller opretstående sten. Indenfor et gravmodul (3 x 3 m), som kan omfatte 2 kistegravsteder eller 4 urnegravsteder, anbringes højst 3 opretstående sten. Bestemte områder er forbeholdt mindesten i form af plade. Kirkegårdslederen orienterer nærmere herom. a. Dimension for plade: 6

7 Pladens størrelse må ikke overstige 50 x 60 cm. b. Dimension for opretstående sten: Opretstående sten må ikke overstige 70 cm over terræn i højden og 100 cm i bredden. c. Materiale og tilvirkning: Ubehandlet eller groft tilvirket skandinavisk granit eller dansk marksten. d. Inskription: Bogstaver og tal indhugges i pladen eller stenen. e. Placering: Sten og plade anbringes på gravstedet mindst 50 cm fra nærmeste sten eller plade, så længderetningen er parallel med gravmodulet eller vender mod nærmeste sti. 3. Beplantning Skovafdelingen henligger i skovlignende beplantning, som er kirkegårdens ejendom. Der kan nedlægges følgende forårsløg: Krokus, påske- og pinseliljer samt anemoner. Yderligere beplantning må ikke foretages. Eventuelle beplantninger foretaget på gravstedet vil blive fjernet af kirkegårdens personale. 4. Buketter, kranse, grandækning m.v. På gravstedet kan der lægges buketter og kranse, og der kan sættes buketter i vand i godkendte kræmmerhuse. Der må ikke foretages grandækning. Bænke, taburetter, stole, figurer, fuglebade o.lign. må ikke placeres på gravstederne. - Eventuelle opstillinger af ovennævnte effekter vil blive fjernet af kirkegårdens personale. På grund af brandfaren er det ikke tilladt at placere levende lys, olielamper o.lign. på gravene i skovafdelingen. 5. Vedligeholdelse Kirkegården har ansvaret for vedligeholdelsen af arealet, så områdets karakter af skov- og naturareal bibeholdes. - Blandt vedligeholdelsesarbejder kan nævnes: udtynding, nyplantning, fjernelse af visne buketter og græsslåning en til to gange årligt. Stierne fremstår som græsbevoksede. 7

8 Tillæg 3: Særlige vedtægtsbestemmelser for afdeling AB, kaldet Fjeldsteds Have 1.Indledning De tidligere afdelinger A og B er i 2011/2012 fra et traditionelt kirkegårdsafsnit omlagt til et have- og parklignende område præget af græsgange, træer, buske og blomster. For at bevare kontinuiteten i nummerrækken på Kirkegården har Menighedsrådet vedtaget fremtidigt at benævne afdelingen AB, kaldet Fjeldsteds Have, heri indgår endvidere områdets etape 2 beliggende øst for den renoverede afdeling. For afdelingen gælder overordnet de regler, der til enhver tid er gældende for den øvrige kirkegård, jfr. Vedtægt for Ry Kirkegård. De to vedtægter forelægges for og godkendes af Menighedsrådet samtidigt, og de indgår samlet i én vedtægt. 2.Overgangsregler Vedtægtsbestemmelserne nedenstående skal på sigt anvendes overalt i afdelingen AB. Stort set samtlige bestående gravsteder blev ved renoveringen efter forespørgsel i foråret 2012 hos den enkelte gravstedsejer inddraget i det nye anlæg. For disse gælder nedenstående overgangsbestemmelser: Pårørende vil uanset de nedenstående bestemmelser - kunne opnå en særlig aftale med Menighedsrådet/kirkegårdslederen/ kirkeværgen således, at der f.eks. vil kunne anvendes kistebegravelser i et område, hvor der fremover, jfr. nedenstående, alene kan anvendes urnenedsættelse. Der vil i ganske enkelte tilfælde på de i 2012 bestående grave, som er indgåede i omlægningen kunne tillades visse dekorationer, som kan forblive på graven. Dette skal ligeledes aftales med Menighedsrådet/kirkegårdslederen/kirkeværgen. Området påregnes taget i brug i marts/april måneder 2013, idet færdiggørelsen med græssåning m.v. først kan ske senere på foråret

9 3. Overordnet for området er gældende: Gravpladserne Der er ikke adskillelse mellem gravpladserne. Der kan anvendes begravelse i dobbelt dybde. Beplantning Kirkegården forestår anlæg af gravstedet med beplantning. Yderligere beplantning må ikke foretages. Buketter, kranse, grandækning m.v. Der må alene pålægges buketter og kranse som anført nedenstående under det enkelte område. Grandækning kan ikke foretages af hensyn til den eksisterende beplantning. Der vil alene kunne sættes en dekoration i den af kirkegården nedsatte vase ved stenen. Andet Bænke, taburetter, stole, figurer, fuglebade o. lign. må ikke placeres på gravstederne. Undtaget særlige aftaler vedr. eksisterende gravpladser. Der må ikke opsættes lyskæder. Vedligeholdelse Kirkegården har ansvaret for vedligeholdelse af gravstederne og øvrige arealer. Områdets karakter af have- og park skal bevares. Den overordnede plan. Menighedsrådet har ønsket at tilbyde forskelligartede gravsteder i området med hver deres særkende. Vedtægtsbestemmelserne for de ti områder er derfor beskrevet ved hjælp af en skitse og med en tekst i følgende rækkefølgende: Urner/kister Beplantning Gravminde Dekoration, lodret gravminde Dekoration, vandret gravminde Pris: Der henvises til det til enhver tid gældende takstblad, der er fastsat af Provstiudvalget for Skanderborg Provsti. 9

10 4. De enkelte områder i afdeling AB, Vedtægterne for området indeholder særlige bestemmelser for gravstederne ved de enkelte stier. Der henvises til nedenstående kort over hele området indeholdende numre for både etape 1 og etape 2. Etape 2 (gravstedstype 9) vil først blive anlagt om adskillige år. Der henvises til nedenstående særskilte beskrivelser for gravstedstyperne 1 9 med gravstedsskitser ved typerne 1, 2, 3 og 4. 10

11 TYPE 1 GRAVSTEDER VED 110 CM HØJE HÆKKE med og uden bede Kun urner Beplantning: Ryghæk: 110 cm høj taks Pur: 20 cm høj taks Lodret, max højde 105 cm, max. bredde 60 cm. De nederste 20 cm vil blive dækket af beplantning. Eller: Vandret overflade. Højde over jord: 20 cm. Max bredde 55 cm, max dybde 40 cm. Materiale og udformning i øvrigt vælges individuelt. Dekoration, lodret gravminde: Mulighed for et bed foran gravsten. Bredde som gravsten, dybde 35 cm. Tilkøb af sommerblomster kan indgå i legataftalen. Der er en fast vase, som er placeret med overkant i højde med takspur. Dekoration, vandret gravminde: 1 fast vase, der er placeret bag gravmindet med overkant i højde med takspur. Skitse gravstedstype 1 og 2 11

12 TYPE 2 GRAVSTEDER VED 70 CM HØJE HÆKKE med og uden bede Kun urner Beplantning: Ryghæk: 70 cm høj taks Pur: 20 cm høj taks Lodret, max højde 65 cm, max. bredde 60 cm. De nederste 20 cm vil blive dækket af beplantning. Eller: Vandret overflade. Højde over jord: 20 cm. Max bredde 55 cm, max dybde 40 cm. Materiale og udformning i øvrigt vælges individuelt. Dekoration, lodret gravminde: Mulighed for et bed foran gravsten. Bredde som gravsten, dybde 35 cm. Tilkøb af sommerblomster kan indgå i legataftalen. Der er en fast vase, som er placeret med overkant i højde med takspur. Dekoration, vandret gravminde: 1 fast vase, der er placeret bag gravmindet med overkant i højde med taksspur. Skitse gravstedstype 1 og 2 12

13 Type 3 GRAVSTEDER I 20 CM HØJT PUR Både til kister og urner Beplantning: Pur af 20 cm høj taks Dekoration: Vandret overflade. Højde over jord: 20 cm. Max bredde 55 cm, max dybde 40 cm. Materiale og udformning i øvrigt vælges individuelt. Gravminderne placeres efter ønske, men ikke på række. Alle gravminder placeres, så de læses fra øst 1 fast vase, der er placeret bag gravmindet med overkant i højde med takspur. Skitse gravstedstype 3 13

14 TYPE 4 GRAVSTEDER PÅ SKRÅNING MED VEDBEND Kun urner Beplantning: Vedbend + stauder/løg Lodret, max højde 75 cm, max. bredde 60 cm. De nederste 20 cm vil blive dækket af beplantning. Eller: Vandret overflade. Højde over jord: 15 cm. Max bredde 55 cm, max dybde 40 cm. Materiale og udformning i øvrigt vælges individuelt. Alle gravminder placeres, så de læses fra vest Dekoration: 1 fast vase, der er placeret foran lodrette gravminder og bagved vandrette gravminder og med overkant i højde med vedbend. Af hensyn til bunddække må der ikke lægges dekorationer eller etableres bede. Skitse gravstedstype 4 14

15 TYPE 5 GRAVSTEDER PÅ SKRÅNING MED VEDBEND OG ENSARTEDE GRAV- MINDER Kun urner Beplantning: Skovjordbær + stauder/løg Lodrette, ensartede granitsteler. Gravminderne på de enkelte gravsteder kan være indbyrdes forskellig form, men skal være af samme stenart. Gravminderne indkøbes og opstilles på forhånd af menighedsrådet. Gravstedsejerne betaler for stenen for en periode og forsyner den med en navneplade af f.eks. bronze med inskription. Materialer og form besluttes af Menighedsrådet. Alle gravminder placeres, så de læses fra vest Dekoration: 1 fast vase, der er placeret foran gravmindet med overkant i højde med bunddækket. Menighedsrådet fastsætter nærmere bestemmelser om administration af ordningen og økonomi herved. TYPE 6 GRAVSTEDER I GRÆS, Plade i plæne (de to mellemste niveauer) Nogle pladser kun til urner. Nogle pladser til både urner og kister. Mulighed for kistebegravelse i dobbelt dybde. Beplantning: Græs Vandret overflade i niveau med græs. Max bredde 55 cm, max dybde 40 cm. Materiale og udformning i øvrigt vælges individuelt. Alle gravminder placeres, så de læses fra øst Dekoration: 1 fast vase, der er placeret bagved gravmindet. På græsset kan placeres kranse om vinteren. 15

16 TYPE 7 ANONYME KISTEGRAVPLADSER (det nederste niveau) Området er pt. ikke anlagt Kister Beplantning: græs Intet Dekoration: Blomster/kranse på blomsterplads TYPE 8 ANONYME URNEGRAVPLADSER (det nederste niveau) Urner Beplantning: græs Intet Dekoration: Blomster/kranse på blomsterplads Renoveringens ETAPE 2 Området er pt. ikke anlagt TYPE 9 SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER (det øverste niveau) Der er pladser til både urner og kister Beplantning: 30 cm høj hæk af taks omkring alle sider af gravsted Max højde 30 cm, max. bredde 55 cm. Materiale og udformning i øvrigt vælges individuelt. Alle gravminder placeres, så de læses fra øst Dekoration: Individuelt indenfor hækken. Max. højde på beplantning: 100 cm. Der må kun anvendes grus- og stenmaterialer ifølge aftale med kirkegården. 16

17 C. Ordensbestemmelser 30 1) Kirkegården er altid åben. 2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid. 4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger. 5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt (skovafdelingen undtaget). 9) Hunde skal føres i snor og der skal ryddes op efter dem. 10) Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med Det stående Udvalgs særskilte tilladelse. 12) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 13) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 14) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer. 15) Ry Kirkegård er grøn kirkegård, derfor henstiller man til kun at anvende miljøvenligt og nedbrydeligt materiale. 16) Bænke må kun opstilles på gravstederne med Det stående Udvalgs samtykke. Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Stk. 3. Kirkegårdslederen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til Det stående Udvalg. D. Takster Taksterne er fastsat af Skanderborg provstiudvalg og er gældende for alle kirker i Skanderborg provsti Se bilag med aktuelle priser. Ry Menighedsråd, den 18. februar 2014 Aase Rasmussen formand Godkendt af Skanderborg provstiudvalg, den 17

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fælleshuset Kornvej 2 4000 Roskilde cvr

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere