Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben"

Transkript

1 «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet henvendelse til Odsherred Kommune med henblik på etablering af en oversvømmelsessikring af området. Odsherred Kommune har på baggrund af henvendelsen ladet udarbejde et digeprojekt i samarbejde med en såkaldt Kystgruppe (styregruppe) med repræsentanter fra områdets grundejerforeninger. Projektet er tillige udarbejdet i samarbejde med det rådgivende Ingeniørfirma M. S. Rosbæk. Formålet med projektet er at etablere et dige, der de næste 50 år skal kunne sikre et sommerhusområde vest for Gnibenvej på Sjællands Odde mod oversvømmelser. Natur og Miljø Ref.: RAKA/rikep Sag: Dok.: Vedr. CPR/CVR: Kontakt Natur og Miljø Rådhusvej Fårevejle Direkte: Mobil: Afdelingstelefon: Fax: Med denne skrivelse meddeles det hermed, at Odsherred Kommune har besluttet at Digeprojekt Gniben kan udføres, og at projektet derfor kan fremsendes til Kystdirektoratets endelige godkendelse efter kystbeskyttelseslovens 16. Lovgrundlag Sagen behandles efter Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven), 1a. BEK. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen). Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag

2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 1 Projektbeskrivelse... 3 Digets linjeføring og udformning... 3 Ralvold... 4 Markfirben og firbensbanket... 4 Sagens behandling... 5 Politiske beslutninger... 5 Historik... 5 Offentlighed, indsigelser og bemærkninger... 6 Offentliggørelser... 6 Høringssvar med bemærkninger... 6 Særlige problemstillinger De fire nordlige grunde Terrænregulering Økonomi Betalingsprincip Etableringsomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger Digelag Ekspropriation VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) Begrundelse Vilkår Klage Klagevejledning - VVM Kopistliste /16

3 Projektbeskrivelse Projektet består af et græsbeklædt kystnært jorddige, placeret som vist på Bilag 1 og udformet som angivet på Bilag 3, dvs: Kronekote 2,35 (DVR). Anlæg 1:3 mod land og 1:6 mod havet. Digekronebredde 2 m. Grusbanket beregnet som leve- og ynglested for markfirben, etableret søværts langs digefod. 4 nødoverkørsler beregnet for redningskøretøjer eller transport af joller ved: o Gåsegangen, o Ørnevej, o Engvibevej (dimensioneres til at kunne bære entreprenørmateriel), og o Bülowsvej. Digets linjeføring og udformning Linjeføringen er besluttet efter diskussion og afvejninger i Kystgruppen i samarbejde med rådgivende ingeniør M. S. Rosbæk, Odsherred Kommune og Kystdirektoratet, således at: Diget placeres så opskydninger hidrørende fra blødbund ikke forventes. Diget er stærkest des længere væk fra kystlinjen det anlægges. Digets levetid er længst mulig i forhold til kysttilbagerykning. Diget efter Kystdirektoratets anvisning etableres i én jævn kurve. Digets typiske profil fremgår af bilag nr. 3, men som det fremgår af bilag 6, er der stor forskel på digets højde og bredde på de enkelte grunde, idet det afhænger af terrænets højdeforhold/terrænkoterne. Jo højere terrænet er over havets overflade, jo lavere bliver diget. Diget forløber fra kote 2,35 på matr. nr. 2bv i nord til sydlig afslutning i kote 2,35 på matr. nr. 2gq (Yderby By, Odden). Baggrunden for fastlæggelsen af digets konstruktion og dets tilhørende nødvendige ralfodring af kysten (se næste afsnit), fremgår i detaljer i dokumentet Teknisk Rapport (Bilag 7). Digets højde er fastlagt dels ud fra højvandssituationen november 2006, dels ved vurdering af andre kendte ekstreme højvandssituationer. Hertil skal lægges forventede klimatologisk betingede vandspejlsstigninger. Disse er valgt som 50-års-stigninger, svarende til 25 cm. Hertil vandspejlsændringer grundet bølgernes påvirkning, og endeligt en hensyntagen til et acceptabelt overskyl af bølger over diget. Samlet forventes en 50-årshændelse med tillæg for vandspejlsstigning at give et stillevandspejl i kote 1,95. Med tillæg for bølger skal digets topkote være 2,35 meter for at undgå vandindtrængen i området.. Digets styrke betinger at en eksisterende ralvold, på kanten af strandens vegetationsgrænse, skal vedligeholdes løbende. 3/16

4 Ralvold Der pågår en stedse kysterosion på 0 0,4 meter pr. år ud for digestrækningen. Erosionen hænger givetvis sammen med den let eroderbare bløde humusbund, som antageligvis fortsætter ud under havets overflade. Digets levetid hænger således sammen med, at forstranden, ralvolden og den laveste havbund, til stadighed tilføres supplerende ralmateriale, så kysttilbagerykningshastigheden nedbringes. Eksisterende ralvold og forstrand skal vedligeholdes efter behov ved ralfodring eller strandskrabning, så digesikkerheden fortsat er til stede. Derved bevares stranden samtidig til glæde for hele området. Ralvolden skal, under hensyn til den naturlige kystudvikling, søges vedligeholdt med: topkote 1,3 m, kronebredde 3 m, og anlæg 1:2 mod land og anlæg 1:4 mod havet. Markfirben og firbensbanket I den eksisterende ralvold langs vegetationsgrænsen lever en bestand af de fredede markfirben. Beskyttelsen af disse dyr efter det såkaldte habitatdirektivs bilag IV er så streng, at dyrenes leve- og ynglemuligheder under ingen omstændigheder må forringes. Projektet er derfor blevet undersøgt i forhold til markfirbenene (se Bilag 5 firbensrapport). Som det fremgår af rapporten, knytter der sig nogle begrænsninger og betingelser for projektets realisering, som skal opfyldes. Af denne grund kan ralfodringens omfang ikke beskrives detaljeret, da det foruden kystens udvikling afhænger af markfirbenenes videre levevilkår i årene efter at projektet er udført. Ralfodring og terrænregulering på ralvold må kun foretages på matriklerne 2bv, 2bu, 2dz, 2bt og 2gq, når der lever en bestand af markfirben på den dobbelte strækning af firbensbanketten, jf. afsnit 4 i Bilag 5 firbensrapport. Markfirbensbanketten består af groft sand/grus, og dimensioneres som ca. 2,5 m bred og 0,3-0,6 m tyk. Der anlægges firbensbanket hvor diget er minimum 1 m over terræn (eller hvor det skønnes hensigtsmæssigt i anlægsfasen). Firbensbanketten på digefod mod søterritoriet skal til enhver tid være i en stand, så den kan opfylde sin funktion som levested for markfirben. Odsherred Kommune fører tilsyn og kontrol med dette. 4/16

5 Sagens behandling Politiske beslutninger Odsherred Kommunes politiske udvalg har behandlet sagen på nedenstående møder: Udvalg Dato Bemærkning Miljø- og Teknikudvalget 13. maj 2008 Orientering om kystbeskyttelse på Gniben og oplæg til kystforvaltningspolitik Miljø- og Teknikudvalget 12. maj 2009 Beslutning om projektet skal fortsætte Byrådet 28. september 2010 Lånegaranti og udlæg Miljø- og Klimaudvalget 15. juni 2011 Politik for bidragsfordeling ved oversvømmelsessikring Miljø- og Klimaudvalget 14. september 2011 Principbeslutning om bidragsfordeling Miljø- og Klimaudvalget 8. februar 2012 Ny beslutning om projektet skal fortsætte Byrådet 26. juni 2012 Beslutning om at projektet fremmes Historik Den 27. november 2008 modtog Odsherred Kommune en egentlig ansøgning om oversvømmelsessikring fra grundejerforeningerne Sejer Strande og Søgården. Den 25. december 2008 fremsendte Odsherred Kommune en høringsskrivelse til de berørte parter. 25 berørte parter fremsendte herefter bemærkninger. Den 12. maj 2009 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at projektet kunne fortsætte. Herefter gik det egentlige projektarbejde i gang hvor forskellige løsninger blev evalueret og diskuteret i styregruppen. Den 28. september 2010 besluttede Byrådet at kommunen ville afholde udgifterne til projektudarbejdelsen forskudsvis og stille lånegaranti for lån til de samlede projekt- og etableringsomkostninger. I samråd med Kystdirektoratet, rådgiver M. S. Rosbæk og Odsherred Kommune blev udarbejdet et projekt, som der var enighed i Kystgruppen om at få myndighedsbehandlet. Den 15. juni 2011 traf Miljø- og Klimaudvalget principbeslutning om at den matrikulære grund samt digetoppens kote er bestemmende for bidragsfordelingen. Udvalget blev den 14. september 2011 bedt om at tage yderligere stilling til bidragsfordelingens udformning. Udvalget besluttede dog at afvente resultaterne fra offentlighedsfase og borgermøde. Herefter kunne Odsherred Kommune den 29. september 2011 fremsende indkaldelse til borgermøde d. 19. november 2011 i Vig. I den efterfølgende høringsperiode blev fremsendt 97 høringssvar, hovedsageligt indsigelser fra lodsejere beliggende Hyldebo Grundejerforening. På baggrund af indsigelserne blev der den 1. februar 2012 afholdt et møde med deltagelse af Kystgruppen, Odsherred Kommune, Kystdirektoratet, alle grundejerforeninger i projektområdet, samt de lodsejere på hvis ejendomme diget skal etableres. På mødet blev der enighed om at revidere projektet i forhold til det først udsendte. Dels ønskedes den afgrænsende betalingskote ændret fra 2,35 meter til 1,95 meter (på Kystdirektoratets opfordring), og dels ønskedes 5/16

6 bidragsfordelingen revideret i forhold til grundejerforeningernes andel af vedligeholdelsesudgifterne. Den ændrede betalingsfordeling var i strid med Miljø- og Klimaudvalget beslutning fra d. 15. juni 2011, men da der var bred enighed blandt repræsentanterne fra de berørte parter, godkendte Miljø- og Klimaudvalget herefter på møde d. 8. februar 2012 at Kystgruppen kunne arbejde videre med det reviderede projekt. Projektændringen vurderedes dog at være af et sådan omfang at projektets godkendelse forudsatte afholdelse af en ny offentlighedsfase med borgermøde. Det reviderede projekt blev derfor fremlagt på borgermøde i Odden Forsamlingshus d. 29. april Efter høringsperiode, hvor der blev fremsendt 22 høringssvar, besluttede Byrådet d. 26. juni 2012 at projektet kunne fremmes med de foreslåede ændringsforslag, og at der om nødvendigt kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation. Offentlighed, indsigelser og bemærkninger Offentliggørelser Undervejs i beslutnings- og udviklingsprocessen har offentligheden været indkaldt til borgermøder ved annoncering i Odsherredskysten og på kommunens hjemmeside. Projektet har tillige været fremlagt på kommunens hjemmeside. De direkte berørte parter har været særskilt orienteret og indkaldt til borgermøderne. I høringsperioden indtil 21. maj 2012 blev fremsendt 22 høringssvar. På nedenstående kort er den geografiske fordeling af høringssvarene vist markeret med det nummer høringssvaret blev tildelt. Høringssvar med bemærkninger Nr. 1 SEAS-NVE bemærker at el-skabene er hævet over den teoretiske oversvømmelseskote på 1,95. Selskabet mener derfor ikke at have nytte af projektet. Bemærkning: Det er besluttet at tage SEAS-NVE ud af projektet, da selskabet tilsyneladende ikke har nytte af projektet. Nr. 2 Yderby Lyng Vandværk beder om ikke at være med i projektet. Bemærkning: Vandværket var i forvejen taget ud af projektet, og har således ikke modtaget det reviderede projekt. 6/16

7 Kortet viser den geografiske fordeling af høringssvarene fremsendt i høringsperioden frem til d. 21. maj Kortet viser desuden betalingsgrænsen for at skulle deltage direkte i projektet Tegnforklaring Betalingsgrænse Positiv tilkendegivelse Negativ tilkendegivelse Fælleshøringssvar fra kystgrundejere Dige Matrikelgrænse Nr. 3 & 4 Lodsejere ønsker ikke at deltage, da der aldrig har været oversvømmelse på ejendommene. Bemærkning: Afgrænsningskoten på 1,95 er beregnet som en såkaldt 50-årshændelse med tillæg af klimabetinget vandstandsstigning. At der aldrig har været oversvømmelse på grundene betyder ikke, at det ikke kan forekomme. Nr. 5 & 6 Ejerne ønsker at deltage i projektet, herunder have diget placeret på grundene. Bemærkning: Se bemærkninger til problemstilling de 4 nordlige grunde længere nede i dokumentet. Nr. 7 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan hæve vejen der udgør grundejerforeningens nordlige grænse, og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Lodsejer finder det rimeligt at bidrage til vedligeholdelse af stranden [ralfodring]. Bemærkning: Det er angiveligt sandsynligt at vejen kan hæves og dermed afskære området fra at modtage vand fra området mod nord. Dette løser imidlertid ikke det øvrige områdes proble- 7/16

8 mer, og kan sågar medføre forøgede oversvømmelser i den tilbageværende del, hvis oversvømmelsesområdet således formindskes. Se også problemstilling Terrænregulering i afsnittet Særlige problemstillinger. Nr. 8 Lodsejer mener ikke grundejere i Hyldebo skal pålægges en udgift, da grundejerforeningen selv har foranstaltet kystbeskyttelse. Bemærkning: Omtalte kystbeskyttelse modvirker ikke oversvømmelser der vedrører dette projekt. Nr. 9 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan foranstalte en tilsvarende sikring ved etablering af en langt billigere vold imod Sejer Strande og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Bemærkning: Se Nr. 7. Nr. 10 Samme som Nr. 9. Lodsejer fremhæver desuden at have lavet terrænregulering siden Bemærkning: Se Nr. 7 og problemstilling Terrænregulering nederst i afsnittet. Nr. 11 Grundejerforeningen Hyldebo beskriver og udregner hvorledes grundejerforeningen, for et langt mindre beløb end det pålagte, kan etablere et dige i skellet mod Sejer Strand. Bemærkning: Se Nr. 7. Nr. 12 Lodsejer mener at betalingsgrænsen skal hæves for denne ejendom, da den laveste del af grunden som bestemmer betalingsgrænsen er en gammel grøft. Bemærkning: Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde d. 15. juni 2011 at betalingsgrænserne skal følge koterne uanset byggefelter mv. En gammel grøft bør derfor heller ikke kunne forårsage en anden bidragsfordeling. Nr. 13 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv. Bemærkning: Se også problemstilling Terrænregulering i afsnit Særlige problemstillinger. Nr. 14 Grundejerforening Søhusvej tilslutter sin fulde opbakning til projektet. Nr. 15 Lodsejere tilslutter sig projektet. 8/16

9 Nr. 16 Lodsejere fremfører at de ikke er interesseret i at deltage i digeprojektet, men hellere vil arbejde med en løsning af deres kysterosionsproblemer alene. Bemærkning: Se bemærkninger til problemstilling de 4 nordlige grunde nederst i afsnit Særlige problemstillinger. Nr. Der er fremsendt et fælleshøringssvar fra 14 af de ejendomme hvorpå diget skal ligge. Lodsejere repræsenteret ved Martin Holgaard - frygter at projektet ændres, således at diget rykkes nærmere husene end den placering der gives tilladelse til. Kystgrundejerne kræver derfor, at der for hver ejendom fastlægges minimumsafstand fra diget til fast punkt på den enkelte grund. Bemærkning: Diget skal opføres med den placering som Kystdirektoratet giver tilladelse til i den endelige godkendelse af projektet. Projektet kan heller ikke ændres efter denne afgørelse uden at projektet skal igennem en ny offentlighedsfase. Dvs. at diget skal opføres som ansøgt. Den juridiske beskyttelse af kystgrundejerne består dermed i, at de kan indgive anmeldelse til Kystdirektoratet hvis diget måtte blive opført i strid med tilladelsen. Her vil Kystdirektoratet have en handleforpligtelse, og det kan argumenteres at Kystdirektoratet kan ifaldes erstatningsansvar over for lodsejerne, hvis ikke direktoratet drager omsorg for at diget opføres i overensstemmelse med tilladelsen. Digets placering ligger som en såkaldt fil i kommunens elektroniske arkiv. Kystgrundejernes sikkerhed for at projektet ikke ændres, ligger dermed også i den sikkerhed som kommunens EDB-systemer er udstyret med. Da det må afvises at kommunens medarbejdere med adgang til systemet har nogen interesse i at ændre projektet, kan placeringen således kun ændres ved ubuden indtrængen i EDB-systemet. Da der ikke kan gives den for kystgrundejerne fornødne garanti mod en sådan hændelse, og for at give kystgrundejerne mulighed for at kontrollere at projektet ikke ændres undervejs, er digeplaceringen vist med mål på Bilag 2. Kystgruppen har desuden fået kopi af dige-filen og den kan selvfølgelig fremsendes til alle der måtte have interesse i at modtage en kopi. Det kræver dog et såkaldt GIS-program at håndtere. Nr. 18 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv. Bemærkning: Se også problemstilling Terrænregulering nederst i dokumentet. Nr. 19 Matr. nr. 2ex er kategoriseret som en ejendom i koteinterval Kun koteletbenet/indkørslen er beliggende i denne kote. Resten af ejendommen er beliggende i kote og Lodsejer fremfører, at indkørslen blev befæstet (hævet) i forbindelse med et byggearbejde i årene efter 2007, som er året for kommunens datagrundlag. Bemærkning: Da terrænreguleringen er foretaget i forbindelse med et byggearbejde, og dermed ikke for at undslippe betaling til dette projekt, og da koteforholdene reelt må antages at være ændret, ændres ejendommens betalingsgrænse til gruppe 3 (kote ). Nr. 20 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv, og da der i øvrigt ikke er nogen sandsynlighed for oversvømmelser i området. 9/16

10 Bemærkning: også problemstilling Terrænregulering nederst i dokumentet. Nr. 21 Lodsejer fremfører at terrænkoteopmålingen er forældet, hvorfor grunden i dag udelukkende ligger over kote 130. Projektet bør desuden miljøvurderes, og ralfodring bør ikke være en del af projektet. Bemærkning: Der er ikke vedlagt dokumentation for påstanden. Indtil andet er bevist bør terrænmodellen, der også anvendes af landets øvrige kommuner og Staten, ligge til grund for betalingsgrænserne. Projektet er underlagt VVM-reglerne og er derfor VVM-screenet. Se afsnit VVM i nærværende afgørelse. Nr. 22 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan foranstalte en tilsvarende sikring ved etablering af en langt billigere vold imod Sejer Strande og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Bemærkning: Se Nr. 7. Særlige problemstillinger De fire nordlige grunde De fire nordlige kystgrunde er særegne derved, at de ligger uden for betalingsgrænsen selvom diget planlægges placeret på grundene. Dette skyldes, at grundene ligger højere end den teoretiske oversvømmelsesrisiko på kote 1,95. For at forhindre bølgeskvulp ind over diget, anlægges diget dog med en højde i kote 2,35 og dermed også på disse ejendomme. Da diget således ikke medfører nogen teoretisk oversvømmelsessikring af ejendommene, fritages ejendommene for at bidrage til etableringsomkostningerne. Digeprojektet omfatter imidlertid også ralfodring af forstranden og den eksisterende ralvold, så kysttilbagerykningen forsinkes til sikring af digets bevarelse. Det kan argumenteres, at også disse ejendomme nyder nytte af denne del af projektet, da de ellers må formodes at skulle beskytte ejendommene mod erosion ved egen hånd. Derudover tjener ralfodringen/sammenskrab det formål, at bølgerne brydes ved dette naturlige første raldige inden bølgerne når oversvømmelsesdiget. Dermed undgås overskyl og slid på diget. Da hensigten med projektets ralfodringsdel er beskyttelse af oversvømmelsesdiget, tjener det ikke længere noget formål at ralfodre, hvis der ikke ligger et dige bagved. Af de fire matrikler ønsker lodsejerne fra to af grundene (5 & 6) at deltage i projektet, medens en (16) slet ikke ønsker at deltage, men hellere selv vil foranstalte kystsikring. Af hensyn til de to der ønsker at deltage er det besluttet at indplacere de fire grunde i den såkaldte Gruppe 4 (kote ). Da ejendommene ikke nyder oversvømmelsessikring skal de dog kun bidrage til vedligeholdelsesomkostningerne. 10/16

11 Parter Terrænregulering Betalingsfordelingen bygger på koteprincippet. Det betyder i praksis, at en terrænændring i princippet vil ændre den kote som ligger til grund for den enkelte ejendoms betalingspligt. En række lodsejere har derfor i deres høringsforslag argumenteret med, at de kan jordopfylde og dermed undslå sig en given betaling. Der må her henvises til et solidaritetsprincip, hvor bidraget er det samme for ensartede risicigrupper uanset den geografiske beliggenhed. Dette princip kendes fx også fra Lov nr. 349 af. maj 2000 om stormflod og stormfald. Ordningen bygger på et solidaritetsprincip, hvor afgiften er ens for alle, uanset om man fx bor på den midtjyske højderyg, ved vadehavet eller indre Nørrebro. Økonomi Den 28. september 2010 besluttede Byrådet at kommunen ville afholde udgifterne til projektudarbejdelsen forskudsvis og stille lånegaranti for lån til de samlede projekt- og etableringsomkostninger. Det betyder i praksis at projekterings- og etableringsudgifterne betales på den måde, at digelaget (se afsnit Digelag) optager et lån i banken med tilbagebetaling over maksimalt 25 år. Den enkelte lodsejers udgifter består dermed i, at digelaget årligt skal have dækket udgifterne til vedligeholdelse og lånets tilbagebetaling. Der har været et ønske blandt flere lodsejere om at få lov til at betale etableringsudgiften kontant. Dette er selvfølgelig en mulighed. Betalingsprincip Kystbeskyttelsesloven foreskriver at projektudgifterne skal fordeles efter et nytteprincip, og at det er Byrådet der skal fastsætte bidragets størrelse. Dette følger af lovens 3 stk. 5: Bidrag kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. Da der er tale om en oversvømmelsessikring benyttes en partsfordeling der tager udgangspunkt i at ejendomme der ligger lavest skal betale mest, da de vurderes at have større gener af oversvømmelser end højerebeliggende. Partsfordelingstallene er derfor fastsat ud fra en retlinet tilvækst i forhold til terrænkoterne (se nedenstående figur). Diagram parter/koter 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Koter Ejendomme beliggende med en kote under (cm): Parter 100 8, , , ,1 11/16

12 Som det vil fremgå nedenfor afhænger bidragsfordelingen dog ikke alene af kotefordelingen. Der skelnes således mellem Etableringsomkostninger og Vedligeholdelsesomkostninger. I Bilag 4 er partsfordelingerne vist på ejendomsniveau, hvor de samlede udgifter er vist under hensyn til det nuværende vidensniveau. For din ejendom, matr. nr. «Matr_nr_» Yderby By, Odden, gælder at: Etableringsomkostningen (ved en samlet etableringsudgift på 6,2 millioner kr.) bliver kr. «Samlet_etableringsbidrag». Vedligeholdelsesudgifterne bliver maks. kr. «Samlet_årligt_vedligeholdelsesbidrag» pr. år. Etableringsomkostninger De samlede anlægsudgifter forventes efter overslagsberegningerne i det foreliggende projektforslag at beløbe sig til kr. 6,2 millioner inkl. moms. Heri er indregnet et beløb til ralfodring på kr Overstiger de samlede udgifter overslaget, reguleres der på omfanget af ralfodring. Udgifterne til etableringsomkostninger fordeles således, at: 90 procent opkræves efter kotefordelingen. 5 procent opkræves fra forsyningsselskaber, dvs. pumpelag og TDC. 5 procent opkræves som et ligeligt bidrag til alle lodsejere inden for betalingsgrænsen. Vedligeholdelsesomkostninger Projektet nødvendiggør som beskrevet, at der anvendes midler til ralfodring. Når de første års ralfodringer er etableret, forventes på nuværende vidensniveau, at en egentlig driftsudgift kan holdes på: Udgift til græsslåning: kr Udgift digelag: kr Udgift ralfodring: kr Moms: kr Sum: kr /år. Det er derfor en forudsætning for projektets gennemførelse at der årligt kan opkræves op til kr (2012-niveau) til at lade udføre vedligeholdelse og ralfodring. Vedligeholdelsesudgifterne fordeles efter en model, hvor: 1/3 betales af grundejerforeningerne fordelt efter antallet af medlemmer 1/3 betales efter kotefordelingen 1/3 betales efter ligelig fordeling blandt de lodsejere der ligger indenfor betalingsgrænsen. 12/16

13 Ralfodring vil virke positivt på kyststrækningens adgangs- og brugsforhold og er dermed ikke blot til gavn for de der nyder godt af digebeskyttelsen. Det er derfor hensigten med denne fordelingsmodel at fordele en del af vedligeholdelsesudgifterne blandt alle lodsejere/(brugere) i området. Dette sker for lodsejere uden for betalingsgrænsen som en indirekte betaling til projektet, da det er grundejerforeningerne der bliver pålagt betalingen (efter antallet af lodsejere i foreningen). Med det viste projekt bliver udgiften for hver ejendom ca. 205 kr. pr. år. For at opbygge en vedligeholdelsespulje til reparation af voldsomme skade, giver projektet mulighed for at Digelaget det første år kan opkræve dobbelt kontingent. Digelag Som en forudsætning for Odsherred Kommunes beslutning om at fremme dette digeprojekt skal oprettes et digelag, hvor bestyrelsen vælges blandt de berørte parter. Når Kystdirektoratet har godkendt projektet, vil Odsherred Kommune derfor foranledige oprettet et digelag. Udkast til vedtægt fremgår af Bilag 8. Digelaget overtager digeanlægget efter dets udførelse og varetager herefter drift og vedligeholdelse. Ekspropriation Ved manglende overenskomst mellem ejerne af de ejendomme, hvor et anlæg skal placeres, eller som det i øvrigt er nødvendigt at råde over, kan byrådet foretage ekspropriation med hjemmel i kystbeskyttelseslovens 6. Udgifterne til den erstatning de berørte lodsejere har krav på iht. Grundlovens 73, tillægges de samlede projektudgifter. Da de goder man opnår ved den foranstaltning der forårsager ekspropriationsindgrebet efter retspraksis skal trækkes fra det økonomiske tab man lider, er det i denne sag vurderet, at der umiddelbart ikke skal udbetales erstatning. Dette er efter kommunens oplysning også almindelig praksis i sager efter kystbeskyttelsesloven. Under alle omstændigheder er det taksationsmyndighederne, der skal træffe afgørelse om erstatningsfastsættelsen, hvis ikke der kan opnås enighed. Byrådet traf ved sin behandling af sagen på møde d. 26. juni 2012 beslutning om at der om nødvendigt kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation. VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) Odsherred Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet med dets vilkår for bevarelsen af markfirbensbestanden ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af reglerne om VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen. 13/16

14 Begrundelse Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, nr. 11 pkt. k): Kystanlæg anlagt inden for dagligvandlinien til modvirkning af erosion, og som kan ændre kystlinien, f. eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. Projektet skal derfor screenes efter bekendtgørelsens 3, stk. 2: Ved nyanlæg og ændringer af bestående anlæg, som er opført på bilag 2, skal kommunalbestyrelsen [Byrådet] offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt). Af den til projektet tilhørende VVM-screening (Bilag 9) finder Odsherred Kommune, at projektet med dets vilkår for bevarelsen af markfirbensbestanden ikke vil påvirke miljøet væsentligt. I øvrigt henvises til Kystdirektoratets vurdering af sagen efter BEK nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Det er således en betingelse for projektets realisering at Kystdirektoratet efter denne bekendtgørelse træffer afgørelse om at projektet ikke strider mod habitatdirektivets bestemmelser. Vilkår Projektets realisering er betinget af en række vilkår: Kystdirektoratets endelige godkendelse af projektet efter kystbeskyttelseslovens 16. Kystgruppen lader arbejdet udføre. Arbejdet udbydes i indbudt licitation godkendt af Odsherred Kommune. Digeanlægget overtages af et digelag som Odsherred Kommune lader oprette. Ralfodring og terrænregulering på ralvold må kun foretages på matriklerne 2bv, 2bu, 2dz, 2bt og 2gq, når der lever en bestand af markfirben på den dobbelte strækning af firbensbanketten, jf. afsnit 4 i bilag 5 firbensrapport. Klage Byrådets afgørelser efter kystbeskyttelsesloven eller regler fastsat efter loven kan efter kystbeskyttelseslovens 18 påklages til transportministeren af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Byrådets afgørelser efter loven eller regler fastsat efter loven kan påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening. Klage indgives skriftligt til Byrådet, som videresender klagen til transportministeren med bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort. 14/16

15 Klagevejledning - VVM Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage indgives til Byrådet der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Odsherred Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Sagens bilag kan findes på kommunens hjemmeside: dvs. bilagene: Bilag 1 Situationsplan med koteangivelser. Bilag 2 Situationsplan med udvalgte afstande fra dige til skel. Bilag 3 Principtværsnit, digekonstruktion. Bilag 4 Partsfordeling Bilag 5 Firbensrapport Bilag 6 5 Tværsnitstegninger, digeplacering. Bilag 7 Teknisk Rapport Bilag 8 Digelagsvedtægt Bilag 9 VVM-screening Bemærk dokumenterne er såkaldte pdf-dokumenter, og man kan derfor zoome ind på kortene, hvis man åbner dem elektronisk. Venlig hilsen Rasmus Kruse Andreasen Landskabsforvalter, MEEL Kopistliste Denne skrivelse er sendt til alle bidragspligtige lodsejere, og som orientering til: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 15/16

16 Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., DN, Lokalkomite, Odsherred, v/carl-henrik Haagensen, Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, DOF Odsherred, Dansk Botanisk Forening, v/per Hartvig, Gothersgade 130, 1123 København K, Odsherreds Kulturhistoriske Museum, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj., Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Fiskeriinspektoratet, Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København Danmarks Jægerforbund, Dansk Entomologisk Forening, EFU, c/o Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted, Fritidshusejernes Landsforening, 16/16

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve LIND OG RISØR HOLDING A/S Erik Husfeldts Vej 9 Høje Taastr. 2630 Taastrup Mail: hpe@lr-hus.dk Den 18. september 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til medbenyttelse af vandløb, Kunstgræsbane Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til medbenyttelse af vandløb, Kunstgræsbane Idrætsefterskolen Klintsøgaard Idrætsefterskolen Klintsøgaard Klintvej 71 Klint 4500 Nykøbing Sj Den 3. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til medbenyttelse af vandløb, Kunstgræsbane Idrætsefterskolen Klintsøgaard I forbindelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 15-01-2014 JOURNALNUMMER 06.02.25-P19-1-13 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø RÅDHUSET,

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere