Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben"

Transkript

1 «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet henvendelse til Odsherred Kommune med henblik på etablering af en oversvømmelsessikring af området. Odsherred Kommune har på baggrund af henvendelsen ladet udarbejde et digeprojekt i samarbejde med en såkaldt Kystgruppe (styregruppe) med repræsentanter fra områdets grundejerforeninger. Projektet er tillige udarbejdet i samarbejde med det rådgivende Ingeniørfirma M. S. Rosbæk. Formålet med projektet er at etablere et dige, der de næste 50 år skal kunne sikre et sommerhusområde vest for Gnibenvej på Sjællands Odde mod oversvømmelser. Natur og Miljø Ref.: RAKA/rikep Sag: Dok.: Vedr. CPR/CVR: Kontakt Natur og Miljø Rådhusvej Fårevejle Direkte: Mobil: Afdelingstelefon: Fax: Med denne skrivelse meddeles det hermed, at Odsherred Kommune har besluttet at Digeprojekt Gniben kan udføres, og at projektet derfor kan fremsendes til Kystdirektoratets endelige godkendelse efter kystbeskyttelseslovens 16. Lovgrundlag Sagen behandles efter Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven), 1a. BEK. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen). Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag

2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 1 Projektbeskrivelse... 3 Digets linjeføring og udformning... 3 Ralvold... 4 Markfirben og firbensbanket... 4 Sagens behandling... 5 Politiske beslutninger... 5 Historik... 5 Offentlighed, indsigelser og bemærkninger... 6 Offentliggørelser... 6 Høringssvar med bemærkninger... 6 Særlige problemstillinger De fire nordlige grunde Terrænregulering Økonomi Betalingsprincip Etableringsomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger Digelag Ekspropriation VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) Begrundelse Vilkår Klage Klagevejledning - VVM Kopistliste /16

3 Projektbeskrivelse Projektet består af et græsbeklædt kystnært jorddige, placeret som vist på Bilag 1 og udformet som angivet på Bilag 3, dvs: Kronekote 2,35 (DVR). Anlæg 1:3 mod land og 1:6 mod havet. Digekronebredde 2 m. Grusbanket beregnet som leve- og ynglested for markfirben, etableret søværts langs digefod. 4 nødoverkørsler beregnet for redningskøretøjer eller transport af joller ved: o Gåsegangen, o Ørnevej, o Engvibevej (dimensioneres til at kunne bære entreprenørmateriel), og o Bülowsvej. Digets linjeføring og udformning Linjeføringen er besluttet efter diskussion og afvejninger i Kystgruppen i samarbejde med rådgivende ingeniør M. S. Rosbæk, Odsherred Kommune og Kystdirektoratet, således at: Diget placeres så opskydninger hidrørende fra blødbund ikke forventes. Diget er stærkest des længere væk fra kystlinjen det anlægges. Digets levetid er længst mulig i forhold til kysttilbagerykning. Diget efter Kystdirektoratets anvisning etableres i én jævn kurve. Digets typiske profil fremgår af bilag nr. 3, men som det fremgår af bilag 6, er der stor forskel på digets højde og bredde på de enkelte grunde, idet det afhænger af terrænets højdeforhold/terrænkoterne. Jo højere terrænet er over havets overflade, jo lavere bliver diget. Diget forløber fra kote 2,35 på matr. nr. 2bv i nord til sydlig afslutning i kote 2,35 på matr. nr. 2gq (Yderby By, Odden). Baggrunden for fastlæggelsen af digets konstruktion og dets tilhørende nødvendige ralfodring af kysten (se næste afsnit), fremgår i detaljer i dokumentet Teknisk Rapport (Bilag 7). Digets højde er fastlagt dels ud fra højvandssituationen november 2006, dels ved vurdering af andre kendte ekstreme højvandssituationer. Hertil skal lægges forventede klimatologisk betingede vandspejlsstigninger. Disse er valgt som 50-års-stigninger, svarende til 25 cm. Hertil vandspejlsændringer grundet bølgernes påvirkning, og endeligt en hensyntagen til et acceptabelt overskyl af bølger over diget. Samlet forventes en 50-årshændelse med tillæg for vandspejlsstigning at give et stillevandspejl i kote 1,95. Med tillæg for bølger skal digets topkote være 2,35 meter for at undgå vandindtrængen i området.. Digets styrke betinger at en eksisterende ralvold, på kanten af strandens vegetationsgrænse, skal vedligeholdes løbende. 3/16

4 Ralvold Der pågår en stedse kysterosion på 0 0,4 meter pr. år ud for digestrækningen. Erosionen hænger givetvis sammen med den let eroderbare bløde humusbund, som antageligvis fortsætter ud under havets overflade. Digets levetid hænger således sammen med, at forstranden, ralvolden og den laveste havbund, til stadighed tilføres supplerende ralmateriale, så kysttilbagerykningshastigheden nedbringes. Eksisterende ralvold og forstrand skal vedligeholdes efter behov ved ralfodring eller strandskrabning, så digesikkerheden fortsat er til stede. Derved bevares stranden samtidig til glæde for hele området. Ralvolden skal, under hensyn til den naturlige kystudvikling, søges vedligeholdt med: topkote 1,3 m, kronebredde 3 m, og anlæg 1:2 mod land og anlæg 1:4 mod havet. Markfirben og firbensbanket I den eksisterende ralvold langs vegetationsgrænsen lever en bestand af de fredede markfirben. Beskyttelsen af disse dyr efter det såkaldte habitatdirektivs bilag IV er så streng, at dyrenes leve- og ynglemuligheder under ingen omstændigheder må forringes. Projektet er derfor blevet undersøgt i forhold til markfirbenene (se Bilag 5 firbensrapport). Som det fremgår af rapporten, knytter der sig nogle begrænsninger og betingelser for projektets realisering, som skal opfyldes. Af denne grund kan ralfodringens omfang ikke beskrives detaljeret, da det foruden kystens udvikling afhænger af markfirbenenes videre levevilkår i årene efter at projektet er udført. Ralfodring og terrænregulering på ralvold må kun foretages på matriklerne 2bv, 2bu, 2dz, 2bt og 2gq, når der lever en bestand af markfirben på den dobbelte strækning af firbensbanketten, jf. afsnit 4 i Bilag 5 firbensrapport. Markfirbensbanketten består af groft sand/grus, og dimensioneres som ca. 2,5 m bred og 0,3-0,6 m tyk. Der anlægges firbensbanket hvor diget er minimum 1 m over terræn (eller hvor det skønnes hensigtsmæssigt i anlægsfasen). Firbensbanketten på digefod mod søterritoriet skal til enhver tid være i en stand, så den kan opfylde sin funktion som levested for markfirben. Odsherred Kommune fører tilsyn og kontrol med dette. 4/16

5 Sagens behandling Politiske beslutninger Odsherred Kommunes politiske udvalg har behandlet sagen på nedenstående møder: Udvalg Dato Bemærkning Miljø- og Teknikudvalget 13. maj 2008 Orientering om kystbeskyttelse på Gniben og oplæg til kystforvaltningspolitik Miljø- og Teknikudvalget 12. maj 2009 Beslutning om projektet skal fortsætte Byrådet 28. september 2010 Lånegaranti og udlæg Miljø- og Klimaudvalget 15. juni 2011 Politik for bidragsfordeling ved oversvømmelsessikring Miljø- og Klimaudvalget 14. september 2011 Principbeslutning om bidragsfordeling Miljø- og Klimaudvalget 8. februar 2012 Ny beslutning om projektet skal fortsætte Byrådet 26. juni 2012 Beslutning om at projektet fremmes Historik Den 27. november 2008 modtog Odsherred Kommune en egentlig ansøgning om oversvømmelsessikring fra grundejerforeningerne Sejer Strande og Søgården. Den 25. december 2008 fremsendte Odsherred Kommune en høringsskrivelse til de berørte parter. 25 berørte parter fremsendte herefter bemærkninger. Den 12. maj 2009 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at projektet kunne fortsætte. Herefter gik det egentlige projektarbejde i gang hvor forskellige løsninger blev evalueret og diskuteret i styregruppen. Den 28. september 2010 besluttede Byrådet at kommunen ville afholde udgifterne til projektudarbejdelsen forskudsvis og stille lånegaranti for lån til de samlede projekt- og etableringsomkostninger. I samråd med Kystdirektoratet, rådgiver M. S. Rosbæk og Odsherred Kommune blev udarbejdet et projekt, som der var enighed i Kystgruppen om at få myndighedsbehandlet. Den 15. juni 2011 traf Miljø- og Klimaudvalget principbeslutning om at den matrikulære grund samt digetoppens kote er bestemmende for bidragsfordelingen. Udvalget blev den 14. september 2011 bedt om at tage yderligere stilling til bidragsfordelingens udformning. Udvalget besluttede dog at afvente resultaterne fra offentlighedsfase og borgermøde. Herefter kunne Odsherred Kommune den 29. september 2011 fremsende indkaldelse til borgermøde d. 19. november 2011 i Vig. I den efterfølgende høringsperiode blev fremsendt 97 høringssvar, hovedsageligt indsigelser fra lodsejere beliggende Hyldebo Grundejerforening. På baggrund af indsigelserne blev der den 1. februar 2012 afholdt et møde med deltagelse af Kystgruppen, Odsherred Kommune, Kystdirektoratet, alle grundejerforeninger i projektområdet, samt de lodsejere på hvis ejendomme diget skal etableres. På mødet blev der enighed om at revidere projektet i forhold til det først udsendte. Dels ønskedes den afgrænsende betalingskote ændret fra 2,35 meter til 1,95 meter (på Kystdirektoratets opfordring), og dels ønskedes 5/16

6 bidragsfordelingen revideret i forhold til grundejerforeningernes andel af vedligeholdelsesudgifterne. Den ændrede betalingsfordeling var i strid med Miljø- og Klimaudvalget beslutning fra d. 15. juni 2011, men da der var bred enighed blandt repræsentanterne fra de berørte parter, godkendte Miljø- og Klimaudvalget herefter på møde d. 8. februar 2012 at Kystgruppen kunne arbejde videre med det reviderede projekt. Projektændringen vurderedes dog at være af et sådan omfang at projektets godkendelse forudsatte afholdelse af en ny offentlighedsfase med borgermøde. Det reviderede projekt blev derfor fremlagt på borgermøde i Odden Forsamlingshus d. 29. april Efter høringsperiode, hvor der blev fremsendt 22 høringssvar, besluttede Byrådet d. 26. juni 2012 at projektet kunne fremmes med de foreslåede ændringsforslag, og at der om nødvendigt kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation. Offentlighed, indsigelser og bemærkninger Offentliggørelser Undervejs i beslutnings- og udviklingsprocessen har offentligheden været indkaldt til borgermøder ved annoncering i Odsherredskysten og på kommunens hjemmeside. Projektet har tillige været fremlagt på kommunens hjemmeside. De direkte berørte parter har været særskilt orienteret og indkaldt til borgermøderne. I høringsperioden indtil 21. maj 2012 blev fremsendt 22 høringssvar. På nedenstående kort er den geografiske fordeling af høringssvarene vist markeret med det nummer høringssvaret blev tildelt. Høringssvar med bemærkninger Nr. 1 SEAS-NVE bemærker at el-skabene er hævet over den teoretiske oversvømmelseskote på 1,95. Selskabet mener derfor ikke at have nytte af projektet. Bemærkning: Det er besluttet at tage SEAS-NVE ud af projektet, da selskabet tilsyneladende ikke har nytte af projektet. Nr. 2 Yderby Lyng Vandværk beder om ikke at være med i projektet. Bemærkning: Vandværket var i forvejen taget ud af projektet, og har således ikke modtaget det reviderede projekt. 6/16

7 Kortet viser den geografiske fordeling af høringssvarene fremsendt i høringsperioden frem til d. 21. maj Kortet viser desuden betalingsgrænsen for at skulle deltage direkte i projektet Tegnforklaring Betalingsgrænse Positiv tilkendegivelse Negativ tilkendegivelse Fælleshøringssvar fra kystgrundejere Dige Matrikelgrænse Nr. 3 & 4 Lodsejere ønsker ikke at deltage, da der aldrig har været oversvømmelse på ejendommene. Bemærkning: Afgrænsningskoten på 1,95 er beregnet som en såkaldt 50-årshændelse med tillæg af klimabetinget vandstandsstigning. At der aldrig har været oversvømmelse på grundene betyder ikke, at det ikke kan forekomme. Nr. 5 & 6 Ejerne ønsker at deltage i projektet, herunder have diget placeret på grundene. Bemærkning: Se bemærkninger til problemstilling de 4 nordlige grunde længere nede i dokumentet. Nr. 7 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan hæve vejen der udgør grundejerforeningens nordlige grænse, og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Lodsejer finder det rimeligt at bidrage til vedligeholdelse af stranden [ralfodring]. Bemærkning: Det er angiveligt sandsynligt at vejen kan hæves og dermed afskære området fra at modtage vand fra området mod nord. Dette løser imidlertid ikke det øvrige områdes proble- 7/16

8 mer, og kan sågar medføre forøgede oversvømmelser i den tilbageværende del, hvis oversvømmelsesområdet således formindskes. Se også problemstilling Terrænregulering i afsnittet Særlige problemstillinger. Nr. 8 Lodsejer mener ikke grundejere i Hyldebo skal pålægges en udgift, da grundejerforeningen selv har foranstaltet kystbeskyttelse. Bemærkning: Omtalte kystbeskyttelse modvirker ikke oversvømmelser der vedrører dette projekt. Nr. 9 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan foranstalte en tilsvarende sikring ved etablering af en langt billigere vold imod Sejer Strande og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Bemærkning: Se Nr. 7. Nr. 10 Samme som Nr. 9. Lodsejer fremhæver desuden at have lavet terrænregulering siden Bemærkning: Se Nr. 7 og problemstilling Terrænregulering nederst i afsnittet. Nr. 11 Grundejerforeningen Hyldebo beskriver og udregner hvorledes grundejerforeningen, for et langt mindre beløb end det pålagte, kan etablere et dige i skellet mod Sejer Strand. Bemærkning: Se Nr. 7. Nr. 12 Lodsejer mener at betalingsgrænsen skal hæves for denne ejendom, da den laveste del af grunden som bestemmer betalingsgrænsen er en gammel grøft. Bemærkning: Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde d. 15. juni 2011 at betalingsgrænserne skal følge koterne uanset byggefelter mv. En gammel grøft bør derfor heller ikke kunne forårsage en anden bidragsfordeling. Nr. 13 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv. Bemærkning: Se også problemstilling Terrænregulering i afsnit Særlige problemstillinger. Nr. 14 Grundejerforening Søhusvej tilslutter sin fulde opbakning til projektet. Nr. 15 Lodsejere tilslutter sig projektet. 8/16

9 Nr. 16 Lodsejere fremfører at de ikke er interesseret i at deltage i digeprojektet, men hellere vil arbejde med en løsning af deres kysterosionsproblemer alene. Bemærkning: Se bemærkninger til problemstilling de 4 nordlige grunde nederst i afsnit Særlige problemstillinger. Nr. Der er fremsendt et fælleshøringssvar fra 14 af de ejendomme hvorpå diget skal ligge. Lodsejere repræsenteret ved Martin Holgaard - frygter at projektet ændres, således at diget rykkes nærmere husene end den placering der gives tilladelse til. Kystgrundejerne kræver derfor, at der for hver ejendom fastlægges minimumsafstand fra diget til fast punkt på den enkelte grund. Bemærkning: Diget skal opføres med den placering som Kystdirektoratet giver tilladelse til i den endelige godkendelse af projektet. Projektet kan heller ikke ændres efter denne afgørelse uden at projektet skal igennem en ny offentlighedsfase. Dvs. at diget skal opføres som ansøgt. Den juridiske beskyttelse af kystgrundejerne består dermed i, at de kan indgive anmeldelse til Kystdirektoratet hvis diget måtte blive opført i strid med tilladelsen. Her vil Kystdirektoratet have en handleforpligtelse, og det kan argumenteres at Kystdirektoratet kan ifaldes erstatningsansvar over for lodsejerne, hvis ikke direktoratet drager omsorg for at diget opføres i overensstemmelse med tilladelsen. Digets placering ligger som en såkaldt fil i kommunens elektroniske arkiv. Kystgrundejernes sikkerhed for at projektet ikke ændres, ligger dermed også i den sikkerhed som kommunens EDB-systemer er udstyret med. Da det må afvises at kommunens medarbejdere med adgang til systemet har nogen interesse i at ændre projektet, kan placeringen således kun ændres ved ubuden indtrængen i EDB-systemet. Da der ikke kan gives den for kystgrundejerne fornødne garanti mod en sådan hændelse, og for at give kystgrundejerne mulighed for at kontrollere at projektet ikke ændres undervejs, er digeplaceringen vist med mål på Bilag 2. Kystgruppen har desuden fået kopi af dige-filen og den kan selvfølgelig fremsendes til alle der måtte have interesse i at modtage en kopi. Det kræver dog et såkaldt GIS-program at håndtere. Nr. 18 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv. Bemærkning: Se også problemstilling Terrænregulering nederst i dokumentet. Nr. 19 Matr. nr. 2ex er kategoriseret som en ejendom i koteinterval Kun koteletbenet/indkørslen er beliggende i denne kote. Resten af ejendommen er beliggende i kote og Lodsejer fremfører, at indkørslen blev befæstet (hævet) i forbindelse med et byggearbejde i årene efter 2007, som er året for kommunens datagrundlag. Bemærkning: Da terrænreguleringen er foretaget i forbindelse med et byggearbejde, og dermed ikke for at undslippe betaling til dette projekt, og da koteforholdene reelt må antages at være ændret, ændres ejendommens betalingsgrænse til gruppe 3 (kote ). Nr. 20 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv, og da der i øvrigt ikke er nogen sandsynlighed for oversvømmelser i området. 9/16

10 Bemærkning: også problemstilling Terrænregulering nederst i dokumentet. Nr. 21 Lodsejer fremfører at terrænkoteopmålingen er forældet, hvorfor grunden i dag udelukkende ligger over kote 130. Projektet bør desuden miljøvurderes, og ralfodring bør ikke være en del af projektet. Bemærkning: Der er ikke vedlagt dokumentation for påstanden. Indtil andet er bevist bør terrænmodellen, der også anvendes af landets øvrige kommuner og Staten, ligge til grund for betalingsgrænserne. Projektet er underlagt VVM-reglerne og er derfor VVM-screenet. Se afsnit VVM i nærværende afgørelse. Nr. 22 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan foranstalte en tilsvarende sikring ved etablering af en langt billigere vold imod Sejer Strande og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Bemærkning: Se Nr. 7. Særlige problemstillinger De fire nordlige grunde De fire nordlige kystgrunde er særegne derved, at de ligger uden for betalingsgrænsen selvom diget planlægges placeret på grundene. Dette skyldes, at grundene ligger højere end den teoretiske oversvømmelsesrisiko på kote 1,95. For at forhindre bølgeskvulp ind over diget, anlægges diget dog med en højde i kote 2,35 og dermed også på disse ejendomme. Da diget således ikke medfører nogen teoretisk oversvømmelsessikring af ejendommene, fritages ejendommene for at bidrage til etableringsomkostningerne. Digeprojektet omfatter imidlertid også ralfodring af forstranden og den eksisterende ralvold, så kysttilbagerykningen forsinkes til sikring af digets bevarelse. Det kan argumenteres, at også disse ejendomme nyder nytte af denne del af projektet, da de ellers må formodes at skulle beskytte ejendommene mod erosion ved egen hånd. Derudover tjener ralfodringen/sammenskrab det formål, at bølgerne brydes ved dette naturlige første raldige inden bølgerne når oversvømmelsesdiget. Dermed undgås overskyl og slid på diget. Da hensigten med projektets ralfodringsdel er beskyttelse af oversvømmelsesdiget, tjener det ikke længere noget formål at ralfodre, hvis der ikke ligger et dige bagved. Af de fire matrikler ønsker lodsejerne fra to af grundene (5 & 6) at deltage i projektet, medens en (16) slet ikke ønsker at deltage, men hellere selv vil foranstalte kystsikring. Af hensyn til de to der ønsker at deltage er det besluttet at indplacere de fire grunde i den såkaldte Gruppe 4 (kote ). Da ejendommene ikke nyder oversvømmelsessikring skal de dog kun bidrage til vedligeholdelsesomkostningerne. 10/16

11 Parter Terrænregulering Betalingsfordelingen bygger på koteprincippet. Det betyder i praksis, at en terrænændring i princippet vil ændre den kote som ligger til grund for den enkelte ejendoms betalingspligt. En række lodsejere har derfor i deres høringsforslag argumenteret med, at de kan jordopfylde og dermed undslå sig en given betaling. Der må her henvises til et solidaritetsprincip, hvor bidraget er det samme for ensartede risicigrupper uanset den geografiske beliggenhed. Dette princip kendes fx også fra Lov nr. 349 af. maj 2000 om stormflod og stormfald. Ordningen bygger på et solidaritetsprincip, hvor afgiften er ens for alle, uanset om man fx bor på den midtjyske højderyg, ved vadehavet eller indre Nørrebro. Økonomi Den 28. september 2010 besluttede Byrådet at kommunen ville afholde udgifterne til projektudarbejdelsen forskudsvis og stille lånegaranti for lån til de samlede projekt- og etableringsomkostninger. Det betyder i praksis at projekterings- og etableringsudgifterne betales på den måde, at digelaget (se afsnit Digelag) optager et lån i banken med tilbagebetaling over maksimalt 25 år. Den enkelte lodsejers udgifter består dermed i, at digelaget årligt skal have dækket udgifterne til vedligeholdelse og lånets tilbagebetaling. Der har været et ønske blandt flere lodsejere om at få lov til at betale etableringsudgiften kontant. Dette er selvfølgelig en mulighed. Betalingsprincip Kystbeskyttelsesloven foreskriver at projektudgifterne skal fordeles efter et nytteprincip, og at det er Byrådet der skal fastsætte bidragets størrelse. Dette følger af lovens 3 stk. 5: Bidrag kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. Da der er tale om en oversvømmelsessikring benyttes en partsfordeling der tager udgangspunkt i at ejendomme der ligger lavest skal betale mest, da de vurderes at have større gener af oversvømmelser end højerebeliggende. Partsfordelingstallene er derfor fastsat ud fra en retlinet tilvækst i forhold til terrænkoterne (se nedenstående figur). Diagram parter/koter 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Koter Ejendomme beliggende med en kote under (cm): Parter 100 8, , , ,1 11/16

12 Som det vil fremgå nedenfor afhænger bidragsfordelingen dog ikke alene af kotefordelingen. Der skelnes således mellem Etableringsomkostninger og Vedligeholdelsesomkostninger. I Bilag 4 er partsfordelingerne vist på ejendomsniveau, hvor de samlede udgifter er vist under hensyn til det nuværende vidensniveau. For din ejendom, matr. nr. «Matr_nr_» Yderby By, Odden, gælder at: Etableringsomkostningen (ved en samlet etableringsudgift på 6,2 millioner kr.) bliver kr. «Samlet_etableringsbidrag». Vedligeholdelsesudgifterne bliver maks. kr. «Samlet_årligt_vedligeholdelsesbidrag» pr. år. Etableringsomkostninger De samlede anlægsudgifter forventes efter overslagsberegningerne i det foreliggende projektforslag at beløbe sig til kr. 6,2 millioner inkl. moms. Heri er indregnet et beløb til ralfodring på kr Overstiger de samlede udgifter overslaget, reguleres der på omfanget af ralfodring. Udgifterne til etableringsomkostninger fordeles således, at: 90 procent opkræves efter kotefordelingen. 5 procent opkræves fra forsyningsselskaber, dvs. pumpelag og TDC. 5 procent opkræves som et ligeligt bidrag til alle lodsejere inden for betalingsgrænsen. Vedligeholdelsesomkostninger Projektet nødvendiggør som beskrevet, at der anvendes midler til ralfodring. Når de første års ralfodringer er etableret, forventes på nuværende vidensniveau, at en egentlig driftsudgift kan holdes på: Udgift til græsslåning: kr Udgift digelag: kr Udgift ralfodring: kr Moms: kr Sum: kr /år. Det er derfor en forudsætning for projektets gennemførelse at der årligt kan opkræves op til kr (2012-niveau) til at lade udføre vedligeholdelse og ralfodring. Vedligeholdelsesudgifterne fordeles efter en model, hvor: 1/3 betales af grundejerforeningerne fordelt efter antallet af medlemmer 1/3 betales efter kotefordelingen 1/3 betales efter ligelig fordeling blandt de lodsejere der ligger indenfor betalingsgrænsen. 12/16

13 Ralfodring vil virke positivt på kyststrækningens adgangs- og brugsforhold og er dermed ikke blot til gavn for de der nyder godt af digebeskyttelsen. Det er derfor hensigten med denne fordelingsmodel at fordele en del af vedligeholdelsesudgifterne blandt alle lodsejere/(brugere) i området. Dette sker for lodsejere uden for betalingsgrænsen som en indirekte betaling til projektet, da det er grundejerforeningerne der bliver pålagt betalingen (efter antallet af lodsejere i foreningen). Med det viste projekt bliver udgiften for hver ejendom ca. 205 kr. pr. år. For at opbygge en vedligeholdelsespulje til reparation af voldsomme skade, giver projektet mulighed for at Digelaget det første år kan opkræve dobbelt kontingent. Digelag Som en forudsætning for Odsherred Kommunes beslutning om at fremme dette digeprojekt skal oprettes et digelag, hvor bestyrelsen vælges blandt de berørte parter. Når Kystdirektoratet har godkendt projektet, vil Odsherred Kommune derfor foranledige oprettet et digelag. Udkast til vedtægt fremgår af Bilag 8. Digelaget overtager digeanlægget efter dets udførelse og varetager herefter drift og vedligeholdelse. Ekspropriation Ved manglende overenskomst mellem ejerne af de ejendomme, hvor et anlæg skal placeres, eller som det i øvrigt er nødvendigt at råde over, kan byrådet foretage ekspropriation med hjemmel i kystbeskyttelseslovens 6. Udgifterne til den erstatning de berørte lodsejere har krav på iht. Grundlovens 73, tillægges de samlede projektudgifter. Da de goder man opnår ved den foranstaltning der forårsager ekspropriationsindgrebet efter retspraksis skal trækkes fra det økonomiske tab man lider, er det i denne sag vurderet, at der umiddelbart ikke skal udbetales erstatning. Dette er efter kommunens oplysning også almindelig praksis i sager efter kystbeskyttelsesloven. Under alle omstændigheder er det taksationsmyndighederne, der skal træffe afgørelse om erstatningsfastsættelsen, hvis ikke der kan opnås enighed. Byrådet traf ved sin behandling af sagen på møde d. 26. juni 2012 beslutning om at der om nødvendigt kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation. VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) Odsherred Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet med dets vilkår for bevarelsen af markfirbensbestanden ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af reglerne om VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen. 13/16

14 Begrundelse Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, nr. 11 pkt. k): Kystanlæg anlagt inden for dagligvandlinien til modvirkning af erosion, og som kan ændre kystlinien, f. eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. Projektet skal derfor screenes efter bekendtgørelsens 3, stk. 2: Ved nyanlæg og ændringer af bestående anlæg, som er opført på bilag 2, skal kommunalbestyrelsen [Byrådet] offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt). Af den til projektet tilhørende VVM-screening (Bilag 9) finder Odsherred Kommune, at projektet med dets vilkår for bevarelsen af markfirbensbestanden ikke vil påvirke miljøet væsentligt. I øvrigt henvises til Kystdirektoratets vurdering af sagen efter BEK nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Det er således en betingelse for projektets realisering at Kystdirektoratet efter denne bekendtgørelse træffer afgørelse om at projektet ikke strider mod habitatdirektivets bestemmelser. Vilkår Projektets realisering er betinget af en række vilkår: Kystdirektoratets endelige godkendelse af projektet efter kystbeskyttelseslovens 16. Kystgruppen lader arbejdet udføre. Arbejdet udbydes i indbudt licitation godkendt af Odsherred Kommune. Digeanlægget overtages af et digelag som Odsherred Kommune lader oprette. Ralfodring og terrænregulering på ralvold må kun foretages på matriklerne 2bv, 2bu, 2dz, 2bt og 2gq, når der lever en bestand af markfirben på den dobbelte strækning af firbensbanketten, jf. afsnit 4 i bilag 5 firbensrapport. Klage Byrådets afgørelser efter kystbeskyttelsesloven eller regler fastsat efter loven kan efter kystbeskyttelseslovens 18 påklages til transportministeren af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Byrådets afgørelser efter loven eller regler fastsat efter loven kan påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening. Klage indgives skriftligt til Byrådet, som videresender klagen til transportministeren med bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort. 14/16

15 Klagevejledning - VVM Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage indgives til Byrådet der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Odsherred Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Sagens bilag kan findes på kommunens hjemmeside: dvs. bilagene: Bilag 1 Situationsplan med koteangivelser. Bilag 2 Situationsplan med udvalgte afstande fra dige til skel. Bilag 3 Principtværsnit, digekonstruktion. Bilag 4 Partsfordeling Bilag 5 Firbensrapport Bilag 6 5 Tværsnitstegninger, digeplacering. Bilag 7 Teknisk Rapport Bilag 8 Digelagsvedtægt Bilag 9 VVM-screening Bemærk dokumenterne er såkaldte pdf-dokumenter, og man kan derfor zoome ind på kortene, hvis man åbner dem elektronisk. Venlig hilsen Rasmus Kruse Andreasen Landskabsforvalter, MEEL Kopistliste Denne skrivelse er sendt til alle bidragspligtige lodsejere, og som orientering til: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 15/16

16 Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., DN, Lokalkomite, Odsherred, v/carl-henrik Haagensen, Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, DOF Odsherred, Dansk Botanisk Forening, v/per Hartvig, Gothersgade 130, 1123 København K, Odsherreds Kulturhistoriske Museum, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj., Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Fiskeriinspektoratet, Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København Danmarks Jægerforbund, Dansk Entomologisk Forening, EFU, c/o Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted, Fritidshusejernes Landsforening, 16/16

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget 1, 4560 Vig

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget 1, 4560 Vig Ole Risch Christiansen Femte Juni Plads 8,st 2000 Frederiksberg Sendt til: ole.risch@jegocompany.dk Den 27. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, flytning af dræn Alsnæsvej 3

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, flytning af dræn Alsnæsvej 3 Mikkel Peter Kragh Jespersen Augustagade 30,5. tv 2300 København S Sendt til: postmaster@jordbeton.dk og LDE@planethuse.dk Den 27. juni 2013 Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, flytning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning af pumpe i grøft ved Vibeengen 26/Fasanengen 34, 4500 Nykøbing Sj.

Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning af pumpe i grøft ved Vibeengen 26/Fasanengen 34, 4500 Nykøbing Sj. Grundejerforeningen Klint af 1/6-1972 v/svend Jacob Bendt Rom C C Iversens Vej 3 4500 Nykøbing Sj Sendt pr. mail: rom@nyka.dk Den 15. juni 2015 Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Revideret tilladelse efter vandløbsloven til flytning af rørlagt vandløb

Natur, Miljø og Trafik Revideret tilladelse efter vandløbsloven til flytning af rørlagt vandløb Mikkel Peter Kragh Jespersen Augustagade 30,5. tv 2300 København S Sendt til: postmaster@jordbeton.dk og LDE@planethuse.dk Den 27. august 2013 Natur, Miljø og Trafik Revideret tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring i forbindelse med ansøgning om rørlægning af 6 meter grøft på

Natur, Miljø og Trafik Høring i forbindelse med ansøgning om rørlægning af 6 meter grøft på Steffen Rud Nielsen og Heidi Nielsen Rugmarken 15 2860 Søborg Sendt til: rudklan@sol.dk Den 23. juli 2014 Natur, Miljø og Trafik Høring i forbindelse med ansøgning om rørlægning af 6 meter grøft på Fyrrestien

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om rørlægning af grøft på Blåbærvej 44, 4500 Nykøbing Sj.

Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om rørlægning af grøft på Blåbærvej 44, 4500 Nykøbing Sj. Frantz Peter Godvin Breeltevænget 3 2970 Hørsholm Sendt til: gabyg@gabyg.dk Den 26. oktober 2015 Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om rørlægning af grøft på Blåbærvej 44, 4500 Nykøbing Sj. Odsherred

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve LIND OG RISØR HOLDING A/S Erik Husfeldts Vej 9 Høje Taastr. 2630 Taastrup Mail: hpe@lr-hus.dk Den 18. september 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse af dræn ved Annebjerg Stræde

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse af dræn ved Annebjerg Stræde Hempels Kulturfond (Hempel Glasmuseum) c/o Hempels Kulturfond Annebjerg Stræde 2 4500 Nykøbing Sj Sendt til: f-madsen@nyka.dk Den 25. oktober 2013 Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af bro over Søkanalen

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af bro over Søkanalen Skallesøgaard Trælastvej 13 4300 Holbæk Sendt til: Christian_Arnstedt@mckinsey.com Den 8. september 2014 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af bro over Søkanalen Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt Gniben

AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt Gniben Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. februar 2013 J.nr.: NMK-34-00215 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven TDC A/S Teglholmsgade 1-3 2450 København SV Sendt til e-mail: evn@tdc.dk og Lars.Arildslund@dk.issworld.com Den 12. maj 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Dispensation til pensling af Kæmpe-bjørneklo

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om åbning af ca.150 meter drænrør fra Monkeystien til Herlulfholmsvej

Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om åbning af ca.150 meter drænrør fra Monkeystien til Herlulfholmsvej Grundejerforeningen Tre Lyng v/jørn Norup jorn@jnorup.dk Den 17. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om åbning af ca.150 meter drænrør fra Monkeystien til Herlulfholmsvej Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Steen Østergaard Vindrosen Feldskovvej 5 4180 Sorø Den 13. august 2014 Sendt til tegnestuenvindrosen@gmail.com Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2013-60616 Dok.: 306-2014-168901 Vedr. CPR/CVR: 22275 Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Janni Cronberg Ulkerupvej 7 4572 Nr. Asmindrup E-mail: jannicronberg@gmail.com Den 21. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse af vandløb ved Klintsø

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse af vandløb ved Klintsø Idrætsefterskolen Klintsøgaard Klintvej 71 Klint 4500 Nykøbing Sj Sendt til: sws@mailreal.dk Den 30. oktober 2013 Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse af vandløb ved Klintsø

Læs mere

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde UDKAST Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde Odsherred Kommune Indhold Lagets oprettelse...3 Lagets anlæg...3 Lagets medlemmer...4 Lagets opgave...4 Anlæggets brug...5 Generalforsamling...6

Læs mere

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015 «Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015 Høring om kystbeskyttelsesprojekt ved Nordre Strandvej sagen om retablering af Nordre Strandvej, der

Læs mere

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig.

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Den 1. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen

Læs mere

Tilladelse til badebro

Tilladelse til badebro Strandager Grundejerforening v. formand Jan Brinkmann Andersen Sendt til: formanden.strandager@gmail.com Den 27. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Grundejerforeningen for Kaarup Skov og Ordrup Næs v. Kirsten Møller Tryggevældevej 106 (sendt som e-mail til kirsten.v.moller@icloud.com og asp.fuglsang@mail.dk) Den 15. december 2014 Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Louise Seeberg Skare Byg A/S Industri N2 Nordager 2 6000 Kolding Den 15. august 2013 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 3. maj 2013 om byggetilladelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Else Rasmussen Bolbjergvej 6 Jyderup 4560 Vig Den 12. december 2013 Natur & Miljø Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens Rikke Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve Sendt til e-mail: frularsen0@gmail.com Den 1. august 2014 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til udlægning af sten og grus samt ændring af overkørsel og fjernelse af overkørsel i Grevinge Skov

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til udlægning af sten og grus samt ændring af overkørsel og fjernelse af overkørsel i Grevinge Skov Naturstyrelsen Vestsjælland Mantzhøj Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. Sendt til cpo@nst.dk Den 22. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til udlægning af sten og grus samt ændring af overkørsel

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Felex Pedersen Højby-Vig Jagtforening Bakketoppen 1 4571 Grevinge Den 4. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til at vende skydebanen på ejendommen matr.nr. 3a og 3cg

Læs mere

Natur og Miljø Tilladelse til sløjfning af grøft samt fjernelse af 2 overkørsler i Grevinge Skov

Natur og Miljø Tilladelse til sløjfning af grøft samt fjernelse af 2 overkørsler i Grevinge Skov Naturstyrelsen Vestsjælland Mantzhøj Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. Sendt til cpo@nst.dk Den 23. september 2013 Natur og Miljø Tilladelse til sløjfning af grøft samt fjernelse af 2 overkørsler i Grevinge

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og Odsherred Naturskole Egebjergvej 162 4500 Nykøbing Sj. Att.: Keld Hauge, kh@nvpro.dk Den 22. april 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og 18 til opførelse af GeoLegePark

Læs mere

Vejdirektoratet, Agnete Jørgensen (agjo@vd.dk) Den 29. januar 2014. Oprensning og udvidelse af sø og gravning af ny sø

Vejdirektoratet, Agnete Jørgensen (agjo@vd.dk) Den 29. januar 2014. Oprensning og udvidelse af sø og gravning af ny sø Vejdirektoratet, Agnete Jørgensen (agjo@vd.dk) Den 29. januar 2014./. Vejdirektoratet vil oprense en ca. 2500 m 2 stor sø samt grave en ny sø på matr.nr. 4o Herrestrup By, Grevinge. Søernes beliggenhed

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Mads Erik Bjerre-Petersen Kattegat Strandvej 5 4581 Rørvig Sendt til mail mbp@danaplus.dk Den 21. december 2015 Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Odsherred Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en sø

Landzonetilladelse til etablering af en sø Mogens Mugge Weje Harck Lauridsen Teglværksvej 12 Starreklinte 4534 Hørve Sendt til e-mail: mugges@hotmail.dk Den 13. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 3. september 2015

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 3. september 2015 «Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 3. september 2015 Orientering om ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af kloakanlæg i Bjergesø

Læs mere

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge.

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge. Marie Sodemann Rasmussen Flemming Gjerløv S. Rasmussen Nykøbingvej 101 4571 Grevinge Den 23. november 2015 Lovliggørende dispensation efter museumsloven til indgreb i beskyttet dige Dispensation til at

Læs mere

Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig. Den 11. februar 2015. Landzonetilladelse til etablering af en sø

Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig. Den 11. februar 2015. Landzonetilladelse til etablering af en sø Kate Skovgaard Bøje Bagge Holbækvej 83 Kelstrup 4560 Vig Den 11. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med Jørgen Bagges ansøgning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Michael Bredmose Andersen og Liselotte Andersen Toftholmvej 42 Lammefj 4550 Asnæs Sendt til e-mail: lsaliselotte@yahoo.dk Den 22. januar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016 Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs - Sendt til BF@heka-dental.dk Den 20. januar 2016 Afgørelse om beplantning indenfor åbeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Jan og Kirsten Toplund Hedetoften 9 2680 Solrød Den 25. juni 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget dine ansøgninger af 4. marts og 8. april 2014 om byggetilladelse

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Mads Uldall og Nanna Skriver Helgolandsgade 13, 4. tv. 1653 København V (Sendt som e-mail til hl@yourhouse.dk) Den 5. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 Natur, Miljø og Trafik KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 TID Emne Person Organisation Morten Egeskov 18:30 18:35 Velkommen formand for Miljø- og Klimaudvalget Byrådet 18:35 19:10

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Hanne Shcrøder og Bjørn Friis Ellingevej 1 K 4573 Højby Sendt til e-mail: BF@heka-dental.dk Den 20. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har

Læs mere

Tilladelse til badebro

Tilladelse til badebro Annette og Freddie Happel Gadevangen 19 A 2800 Kgs. Lyngby Sendt til: annette@happel.dk Den 13. februar 2014 Natur, Miljø & Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres dokumentation

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af sø

Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af sø Ann Hansen Niels-Henrik Hansen Hørve Enghave 1 4534 Hørve Den 25. juni 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af sø Odsherred Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med din ansøgning

Læs mere

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet AFGØRELSE I HENHOLD TIL KYSTBESKYTTELSESLOVEN - KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING BYOMRÅDE 26-04-2016 Guldborgsund Kommune har den 21. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Fællesrådet for Sakskøbing og omegn.

Læs mere

L Torben Klestrup Hansen Allan Ladefoged Klestrup Hansen. Den 14. maj 2014

L Torben Klestrup Hansen Allan Ladefoged Klestrup Hansen.   Den 14. maj 2014 L Torben Klestrup Hansen Allan Ladefoged Klestrup Hansen E-mail: tklestruph@hotmail.com Den 14. maj 2014 matr.nr. 1a Borrevang, Højby Odsherred Kommune fremsendte d. 4. december 2013 partshøring og varsling

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bjørn Outzen Rasmussen Bredgade 24, lejl. 302 6000 Kolding Sendt på mail til outzen6000@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/00368-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Tilladelse til udlægning af en

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens Karin Wiene Jacobsen og Jan Steen Jacobsen Skovløbervej 6 Prejlerup 4571 Grevinge Sendt til e-mail: jan@jansteenjacobsen.dk Den 25. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Den 22. oktober 2015 Natur, Miljø og Trafik Afgørelse om VVM-screening af indvindingstilladelse Odsherred Kommune har på baggrund

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til medbenyttelse af vandløb, Kunstgræsbane Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til medbenyttelse af vandløb, Kunstgræsbane Idrætsefterskolen Klintsøgaard Idrætsefterskolen Klintsøgaard Klintvej 71 Klint 4500 Nykøbing Sj Den 3. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til medbenyttelse af vandløb, Kunstgræsbane Idrætsefterskolen Klintsøgaard I forbindelse

Læs mere

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Kystdirektoratet J.nr. 11/00759-64 Ref. Thomas Larsen 17-11-2014 Tilladelse til forlængelse af det sydlige dige ved Karup Å ud for Viborgvej, Skive Kommune. Kystdirektoratet

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Simon Gade Jensen Solsortevej 17 5500 Middelfart Den 3. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. oktober 2015

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til ændring af badebro

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til ændring af badebro Kragemosegårdens Grundejerforening Tom C Mortensen Bremensgade 81, st,-tv 2300 København S Den 17. oktober 2016 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til ændring af badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres

Læs mere

Lammefjordens Dige- og Pumpelag Den 17. december VVM-tilladelse til ændret afvanding af den indre del af Lammefjord

Lammefjordens Dige- og Pumpelag Den 17. december VVM-tilladelse til ændret afvanding af den indre del af Lammefjord Lammefjordens Dige- og Pumpelag hm@audebopumpestation.dk Den 17. december 2015 til ændret afvanding af den indre del af Lammefjord I henhold til Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 ændring af afvandingsforhold

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 23. april 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved

Læs mere

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser, kaldes projektforslaget for et projekt.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser, kaldes projektforslaget for et projekt. Alle bredejere Den 4. juni 2014 Natur, Miljø og Trafik Høring af projektforslag om åbning af rørlagt strækning i Tangmoserenden Odsherred Kommune har udarbejdet forslag til åbning af 78 meter rørlagt strækning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Brian Nyrup og Rikke Damgaard Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve - Sendt med digital post Den 27. januar 2017 Dispensation fra naturbeskyttelsesloven I har 13. november 2016 søgt om tilbygning og ombygning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken Naturstyrelsen Vestsjælland v. Skovrider Jens Peter Simonsen Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. - Sendt som e-mail til jps@nst.dk og vsj@nst.dk Den 17. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven - Nedlæggelse af Baeshøjgaard Enge Pumpelag

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven - Nedlæggelse af Baeshøjgaard Enge Pumpelag Til medlemmer af pumpelaget og andre interesserede Den 9. juni 2017 Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven - Nedlæggelse af Baeshøjgaard Enge Pumpelag Odsherred Kommune har modtaget forslag

Læs mere