Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben"

Transkript

1 «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet henvendelse til Odsherred Kommune med henblik på etablering af en oversvømmelsessikring af området. Odsherred Kommune har på baggrund af henvendelsen ladet udarbejde et digeprojekt i samarbejde med en såkaldt Kystgruppe (styregruppe) med repræsentanter fra områdets grundejerforeninger. Projektet er tillige udarbejdet i samarbejde med det rådgivende Ingeniørfirma M. S. Rosbæk. Formålet med projektet er at etablere et dige, der de næste 50 år skal kunne sikre et sommerhusområde vest for Gnibenvej på Sjællands Odde mod oversvømmelser. Natur og Miljø Ref.: RAKA/rikep Sag: Dok.: Vedr. CPR/CVR: Kontakt Natur og Miljø Rådhusvej Fårevejle Direkte: Mobil: Afdelingstelefon: Fax: Med denne skrivelse meddeles det hermed, at Odsherred Kommune har besluttet at Digeprojekt Gniben kan udføres, og at projektet derfor kan fremsendes til Kystdirektoratets endelige godkendelse efter kystbeskyttelseslovens 16. Lovgrundlag Sagen behandles efter Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven), 1a. BEK. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen). Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag

2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 1 Projektbeskrivelse... 3 Digets linjeføring og udformning... 3 Ralvold... 4 Markfirben og firbensbanket... 4 Sagens behandling... 5 Politiske beslutninger... 5 Historik... 5 Offentlighed, indsigelser og bemærkninger... 6 Offentliggørelser... 6 Høringssvar med bemærkninger... 6 Særlige problemstillinger De fire nordlige grunde Terrænregulering Økonomi Betalingsprincip Etableringsomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger Digelag Ekspropriation VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) Begrundelse Vilkår Klage Klagevejledning - VVM Kopistliste /16

3 Projektbeskrivelse Projektet består af et græsbeklædt kystnært jorddige, placeret som vist på Bilag 1 og udformet som angivet på Bilag 3, dvs: Kronekote 2,35 (DVR). Anlæg 1:3 mod land og 1:6 mod havet. Digekronebredde 2 m. Grusbanket beregnet som leve- og ynglested for markfirben, etableret søværts langs digefod. 4 nødoverkørsler beregnet for redningskøretøjer eller transport af joller ved: o Gåsegangen, o Ørnevej, o Engvibevej (dimensioneres til at kunne bære entreprenørmateriel), og o Bülowsvej. Digets linjeføring og udformning Linjeføringen er besluttet efter diskussion og afvejninger i Kystgruppen i samarbejde med rådgivende ingeniør M. S. Rosbæk, Odsherred Kommune og Kystdirektoratet, således at: Diget placeres så opskydninger hidrørende fra blødbund ikke forventes. Diget er stærkest des længere væk fra kystlinjen det anlægges. Digets levetid er længst mulig i forhold til kysttilbagerykning. Diget efter Kystdirektoratets anvisning etableres i én jævn kurve. Digets typiske profil fremgår af bilag nr. 3, men som det fremgår af bilag 6, er der stor forskel på digets højde og bredde på de enkelte grunde, idet det afhænger af terrænets højdeforhold/terrænkoterne. Jo højere terrænet er over havets overflade, jo lavere bliver diget. Diget forløber fra kote 2,35 på matr. nr. 2bv i nord til sydlig afslutning i kote 2,35 på matr. nr. 2gq (Yderby By, Odden). Baggrunden for fastlæggelsen af digets konstruktion og dets tilhørende nødvendige ralfodring af kysten (se næste afsnit), fremgår i detaljer i dokumentet Teknisk Rapport (Bilag 7). Digets højde er fastlagt dels ud fra højvandssituationen november 2006, dels ved vurdering af andre kendte ekstreme højvandssituationer. Hertil skal lægges forventede klimatologisk betingede vandspejlsstigninger. Disse er valgt som 50-års-stigninger, svarende til 25 cm. Hertil vandspejlsændringer grundet bølgernes påvirkning, og endeligt en hensyntagen til et acceptabelt overskyl af bølger over diget. Samlet forventes en 50-årshændelse med tillæg for vandspejlsstigning at give et stillevandspejl i kote 1,95. Med tillæg for bølger skal digets topkote være 2,35 meter for at undgå vandindtrængen i området.. Digets styrke betinger at en eksisterende ralvold, på kanten af strandens vegetationsgrænse, skal vedligeholdes løbende. 3/16

4 Ralvold Der pågår en stedse kysterosion på 0 0,4 meter pr. år ud for digestrækningen. Erosionen hænger givetvis sammen med den let eroderbare bløde humusbund, som antageligvis fortsætter ud under havets overflade. Digets levetid hænger således sammen med, at forstranden, ralvolden og den laveste havbund, til stadighed tilføres supplerende ralmateriale, så kysttilbagerykningshastigheden nedbringes. Eksisterende ralvold og forstrand skal vedligeholdes efter behov ved ralfodring eller strandskrabning, så digesikkerheden fortsat er til stede. Derved bevares stranden samtidig til glæde for hele området. Ralvolden skal, under hensyn til den naturlige kystudvikling, søges vedligeholdt med: topkote 1,3 m, kronebredde 3 m, og anlæg 1:2 mod land og anlæg 1:4 mod havet. Markfirben og firbensbanket I den eksisterende ralvold langs vegetationsgrænsen lever en bestand af de fredede markfirben. Beskyttelsen af disse dyr efter det såkaldte habitatdirektivs bilag IV er så streng, at dyrenes leve- og ynglemuligheder under ingen omstændigheder må forringes. Projektet er derfor blevet undersøgt i forhold til markfirbenene (se Bilag 5 firbensrapport). Som det fremgår af rapporten, knytter der sig nogle begrænsninger og betingelser for projektets realisering, som skal opfyldes. Af denne grund kan ralfodringens omfang ikke beskrives detaljeret, da det foruden kystens udvikling afhænger af markfirbenenes videre levevilkår i årene efter at projektet er udført. Ralfodring og terrænregulering på ralvold må kun foretages på matriklerne 2bv, 2bu, 2dz, 2bt og 2gq, når der lever en bestand af markfirben på den dobbelte strækning af firbensbanketten, jf. afsnit 4 i Bilag 5 firbensrapport. Markfirbensbanketten består af groft sand/grus, og dimensioneres som ca. 2,5 m bred og 0,3-0,6 m tyk. Der anlægges firbensbanket hvor diget er minimum 1 m over terræn (eller hvor det skønnes hensigtsmæssigt i anlægsfasen). Firbensbanketten på digefod mod søterritoriet skal til enhver tid være i en stand, så den kan opfylde sin funktion som levested for markfirben. Odsherred Kommune fører tilsyn og kontrol med dette. 4/16

5 Sagens behandling Politiske beslutninger Odsherred Kommunes politiske udvalg har behandlet sagen på nedenstående møder: Udvalg Dato Bemærkning Miljø- og Teknikudvalget 13. maj 2008 Orientering om kystbeskyttelse på Gniben og oplæg til kystforvaltningspolitik Miljø- og Teknikudvalget 12. maj 2009 Beslutning om projektet skal fortsætte Byrådet 28. september 2010 Lånegaranti og udlæg Miljø- og Klimaudvalget 15. juni 2011 Politik for bidragsfordeling ved oversvømmelsessikring Miljø- og Klimaudvalget 14. september 2011 Principbeslutning om bidragsfordeling Miljø- og Klimaudvalget 8. februar 2012 Ny beslutning om projektet skal fortsætte Byrådet 26. juni 2012 Beslutning om at projektet fremmes Historik Den 27. november 2008 modtog Odsherred Kommune en egentlig ansøgning om oversvømmelsessikring fra grundejerforeningerne Sejer Strande og Søgården. Den 25. december 2008 fremsendte Odsherred Kommune en høringsskrivelse til de berørte parter. 25 berørte parter fremsendte herefter bemærkninger. Den 12. maj 2009 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at projektet kunne fortsætte. Herefter gik det egentlige projektarbejde i gang hvor forskellige løsninger blev evalueret og diskuteret i styregruppen. Den 28. september 2010 besluttede Byrådet at kommunen ville afholde udgifterne til projektudarbejdelsen forskudsvis og stille lånegaranti for lån til de samlede projekt- og etableringsomkostninger. I samråd med Kystdirektoratet, rådgiver M. S. Rosbæk og Odsherred Kommune blev udarbejdet et projekt, som der var enighed i Kystgruppen om at få myndighedsbehandlet. Den 15. juni 2011 traf Miljø- og Klimaudvalget principbeslutning om at den matrikulære grund samt digetoppens kote er bestemmende for bidragsfordelingen. Udvalget blev den 14. september 2011 bedt om at tage yderligere stilling til bidragsfordelingens udformning. Udvalget besluttede dog at afvente resultaterne fra offentlighedsfase og borgermøde. Herefter kunne Odsherred Kommune den 29. september 2011 fremsende indkaldelse til borgermøde d. 19. november 2011 i Vig. I den efterfølgende høringsperiode blev fremsendt 97 høringssvar, hovedsageligt indsigelser fra lodsejere beliggende Hyldebo Grundejerforening. På baggrund af indsigelserne blev der den 1. februar 2012 afholdt et møde med deltagelse af Kystgruppen, Odsherred Kommune, Kystdirektoratet, alle grundejerforeninger i projektområdet, samt de lodsejere på hvis ejendomme diget skal etableres. På mødet blev der enighed om at revidere projektet i forhold til det først udsendte. Dels ønskedes den afgrænsende betalingskote ændret fra 2,35 meter til 1,95 meter (på Kystdirektoratets opfordring), og dels ønskedes 5/16

6 bidragsfordelingen revideret i forhold til grundejerforeningernes andel af vedligeholdelsesudgifterne. Den ændrede betalingsfordeling var i strid med Miljø- og Klimaudvalget beslutning fra d. 15. juni 2011, men da der var bred enighed blandt repræsentanterne fra de berørte parter, godkendte Miljø- og Klimaudvalget herefter på møde d. 8. februar 2012 at Kystgruppen kunne arbejde videre med det reviderede projekt. Projektændringen vurderedes dog at være af et sådan omfang at projektets godkendelse forudsatte afholdelse af en ny offentlighedsfase med borgermøde. Det reviderede projekt blev derfor fremlagt på borgermøde i Odden Forsamlingshus d. 29. april Efter høringsperiode, hvor der blev fremsendt 22 høringssvar, besluttede Byrådet d. 26. juni 2012 at projektet kunne fremmes med de foreslåede ændringsforslag, og at der om nødvendigt kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation. Offentlighed, indsigelser og bemærkninger Offentliggørelser Undervejs i beslutnings- og udviklingsprocessen har offentligheden været indkaldt til borgermøder ved annoncering i Odsherredskysten og på kommunens hjemmeside. Projektet har tillige været fremlagt på kommunens hjemmeside. De direkte berørte parter har været særskilt orienteret og indkaldt til borgermøderne. I høringsperioden indtil 21. maj 2012 blev fremsendt 22 høringssvar. På nedenstående kort er den geografiske fordeling af høringssvarene vist markeret med det nummer høringssvaret blev tildelt. Høringssvar med bemærkninger Nr. 1 SEAS-NVE bemærker at el-skabene er hævet over den teoretiske oversvømmelseskote på 1,95. Selskabet mener derfor ikke at have nytte af projektet. Bemærkning: Det er besluttet at tage SEAS-NVE ud af projektet, da selskabet tilsyneladende ikke har nytte af projektet. Nr. 2 Yderby Lyng Vandværk beder om ikke at være med i projektet. Bemærkning: Vandværket var i forvejen taget ud af projektet, og har således ikke modtaget det reviderede projekt. 6/16

7 Kortet viser den geografiske fordeling af høringssvarene fremsendt i høringsperioden frem til d. 21. maj Kortet viser desuden betalingsgrænsen for at skulle deltage direkte i projektet Tegnforklaring Betalingsgrænse Positiv tilkendegivelse Negativ tilkendegivelse Fælleshøringssvar fra kystgrundejere Dige Matrikelgrænse Nr. 3 & 4 Lodsejere ønsker ikke at deltage, da der aldrig har været oversvømmelse på ejendommene. Bemærkning: Afgrænsningskoten på 1,95 er beregnet som en såkaldt 50-årshændelse med tillæg af klimabetinget vandstandsstigning. At der aldrig har været oversvømmelse på grundene betyder ikke, at det ikke kan forekomme. Nr. 5 & 6 Ejerne ønsker at deltage i projektet, herunder have diget placeret på grundene. Bemærkning: Se bemærkninger til problemstilling de 4 nordlige grunde længere nede i dokumentet. Nr. 7 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan hæve vejen der udgør grundejerforeningens nordlige grænse, og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Lodsejer finder det rimeligt at bidrage til vedligeholdelse af stranden [ralfodring]. Bemærkning: Det er angiveligt sandsynligt at vejen kan hæves og dermed afskære området fra at modtage vand fra området mod nord. Dette løser imidlertid ikke det øvrige områdes proble- 7/16

8 mer, og kan sågar medføre forøgede oversvømmelser i den tilbageværende del, hvis oversvømmelsesområdet således formindskes. Se også problemstilling Terrænregulering i afsnittet Særlige problemstillinger. Nr. 8 Lodsejer mener ikke grundejere i Hyldebo skal pålægges en udgift, da grundejerforeningen selv har foranstaltet kystbeskyttelse. Bemærkning: Omtalte kystbeskyttelse modvirker ikke oversvømmelser der vedrører dette projekt. Nr. 9 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan foranstalte en tilsvarende sikring ved etablering af en langt billigere vold imod Sejer Strande og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Bemærkning: Se Nr. 7. Nr. 10 Samme som Nr. 9. Lodsejer fremhæver desuden at have lavet terrænregulering siden Bemærkning: Se Nr. 7 og problemstilling Terrænregulering nederst i afsnittet. Nr. 11 Grundejerforeningen Hyldebo beskriver og udregner hvorledes grundejerforeningen, for et langt mindre beløb end det pålagte, kan etablere et dige i skellet mod Sejer Strand. Bemærkning: Se Nr. 7. Nr. 12 Lodsejer mener at betalingsgrænsen skal hæves for denne ejendom, da den laveste del af grunden som bestemmer betalingsgrænsen er en gammel grøft. Bemærkning: Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde d. 15. juni 2011 at betalingsgrænserne skal følge koterne uanset byggefelter mv. En gammel grøft bør derfor heller ikke kunne forårsage en anden bidragsfordeling. Nr. 13 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv. Bemærkning: Se også problemstilling Terrænregulering i afsnit Særlige problemstillinger. Nr. 14 Grundejerforening Søhusvej tilslutter sin fulde opbakning til projektet. Nr. 15 Lodsejere tilslutter sig projektet. 8/16

9 Nr. 16 Lodsejere fremfører at de ikke er interesseret i at deltage i digeprojektet, men hellere vil arbejde med en løsning af deres kysterosionsproblemer alene. Bemærkning: Se bemærkninger til problemstilling de 4 nordlige grunde nederst i afsnit Særlige problemstillinger. Nr. Der er fremsendt et fælleshøringssvar fra 14 af de ejendomme hvorpå diget skal ligge. Lodsejere repræsenteret ved Martin Holgaard - frygter at projektet ændres, således at diget rykkes nærmere husene end den placering der gives tilladelse til. Kystgrundejerne kræver derfor, at der for hver ejendom fastlægges minimumsafstand fra diget til fast punkt på den enkelte grund. Bemærkning: Diget skal opføres med den placering som Kystdirektoratet giver tilladelse til i den endelige godkendelse af projektet. Projektet kan heller ikke ændres efter denne afgørelse uden at projektet skal igennem en ny offentlighedsfase. Dvs. at diget skal opføres som ansøgt. Den juridiske beskyttelse af kystgrundejerne består dermed i, at de kan indgive anmeldelse til Kystdirektoratet hvis diget måtte blive opført i strid med tilladelsen. Her vil Kystdirektoratet have en handleforpligtelse, og det kan argumenteres at Kystdirektoratet kan ifaldes erstatningsansvar over for lodsejerne, hvis ikke direktoratet drager omsorg for at diget opføres i overensstemmelse med tilladelsen. Digets placering ligger som en såkaldt fil i kommunens elektroniske arkiv. Kystgrundejernes sikkerhed for at projektet ikke ændres, ligger dermed også i den sikkerhed som kommunens EDB-systemer er udstyret med. Da det må afvises at kommunens medarbejdere med adgang til systemet har nogen interesse i at ændre projektet, kan placeringen således kun ændres ved ubuden indtrængen i EDB-systemet. Da der ikke kan gives den for kystgrundejerne fornødne garanti mod en sådan hændelse, og for at give kystgrundejerne mulighed for at kontrollere at projektet ikke ændres undervejs, er digeplaceringen vist med mål på Bilag 2. Kystgruppen har desuden fået kopi af dige-filen og den kan selvfølgelig fremsendes til alle der måtte have interesse i at modtage en kopi. Det kræver dog et såkaldt GIS-program at håndtere. Nr. 18 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv. Bemærkning: Se også problemstilling Terrænregulering nederst i dokumentet. Nr. 19 Matr. nr. 2ex er kategoriseret som en ejendom i koteinterval Kun koteletbenet/indkørslen er beliggende i denne kote. Resten af ejendommen er beliggende i kote og Lodsejer fremfører, at indkørslen blev befæstet (hævet) i forbindelse med et byggearbejde i årene efter 2007, som er året for kommunens datagrundlag. Bemærkning: Da terrænreguleringen er foretaget i forbindelse med et byggearbejde, og dermed ikke for at undslippe betaling til dette projekt, og da koteforholdene reelt må antages at være ændret, ændres ejendommens betalingsgrænse til gruppe 3 (kote ). Nr. 20 Lodsejer mener at det er en urimelig pris at betale, da hun kan foretage terrænregulering meget billigere selv, og da der i øvrigt ikke er nogen sandsynlighed for oversvømmelser i området. 9/16

10 Bemærkning: også problemstilling Terrænregulering nederst i dokumentet. Nr. 21 Lodsejer fremfører at terrænkoteopmålingen er forældet, hvorfor grunden i dag udelukkende ligger over kote 130. Projektet bør desuden miljøvurderes, og ralfodring bør ikke være en del af projektet. Bemærkning: Der er ikke vedlagt dokumentation for påstanden. Indtil andet er bevist bør terrænmodellen, der også anvendes af landets øvrige kommuner og Staten, ligge til grund for betalingsgrænserne. Projektet er underlagt VVM-reglerne og er derfor VVM-screenet. Se afsnit VVM i nærværende afgørelse. Nr. 22 Lodsejer ønsker ikke at bidrage til et dige, da grundejerforeningen Hyldebo kan foranstalte en tilsvarende sikring ved etablering af en langt billigere vold imod Sejer Strande og dermed beskytte sig mod oversvømmelse. Bemærkning: Se Nr. 7. Særlige problemstillinger De fire nordlige grunde De fire nordlige kystgrunde er særegne derved, at de ligger uden for betalingsgrænsen selvom diget planlægges placeret på grundene. Dette skyldes, at grundene ligger højere end den teoretiske oversvømmelsesrisiko på kote 1,95. For at forhindre bølgeskvulp ind over diget, anlægges diget dog med en højde i kote 2,35 og dermed også på disse ejendomme. Da diget således ikke medfører nogen teoretisk oversvømmelsessikring af ejendommene, fritages ejendommene for at bidrage til etableringsomkostningerne. Digeprojektet omfatter imidlertid også ralfodring af forstranden og den eksisterende ralvold, så kysttilbagerykningen forsinkes til sikring af digets bevarelse. Det kan argumenteres, at også disse ejendomme nyder nytte af denne del af projektet, da de ellers må formodes at skulle beskytte ejendommene mod erosion ved egen hånd. Derudover tjener ralfodringen/sammenskrab det formål, at bølgerne brydes ved dette naturlige første raldige inden bølgerne når oversvømmelsesdiget. Dermed undgås overskyl og slid på diget. Da hensigten med projektets ralfodringsdel er beskyttelse af oversvømmelsesdiget, tjener det ikke længere noget formål at ralfodre, hvis der ikke ligger et dige bagved. Af de fire matrikler ønsker lodsejerne fra to af grundene (5 & 6) at deltage i projektet, medens en (16) slet ikke ønsker at deltage, men hellere selv vil foranstalte kystsikring. Af hensyn til de to der ønsker at deltage er det besluttet at indplacere de fire grunde i den såkaldte Gruppe 4 (kote ). Da ejendommene ikke nyder oversvømmelsessikring skal de dog kun bidrage til vedligeholdelsesomkostningerne. 10/16

11 Parter Terrænregulering Betalingsfordelingen bygger på koteprincippet. Det betyder i praksis, at en terrænændring i princippet vil ændre den kote som ligger til grund for den enkelte ejendoms betalingspligt. En række lodsejere har derfor i deres høringsforslag argumenteret med, at de kan jordopfylde og dermed undslå sig en given betaling. Der må her henvises til et solidaritetsprincip, hvor bidraget er det samme for ensartede risicigrupper uanset den geografiske beliggenhed. Dette princip kendes fx også fra Lov nr. 349 af. maj 2000 om stormflod og stormfald. Ordningen bygger på et solidaritetsprincip, hvor afgiften er ens for alle, uanset om man fx bor på den midtjyske højderyg, ved vadehavet eller indre Nørrebro. Økonomi Den 28. september 2010 besluttede Byrådet at kommunen ville afholde udgifterne til projektudarbejdelsen forskudsvis og stille lånegaranti for lån til de samlede projekt- og etableringsomkostninger. Det betyder i praksis at projekterings- og etableringsudgifterne betales på den måde, at digelaget (se afsnit Digelag) optager et lån i banken med tilbagebetaling over maksimalt 25 år. Den enkelte lodsejers udgifter består dermed i, at digelaget årligt skal have dækket udgifterne til vedligeholdelse og lånets tilbagebetaling. Der har været et ønske blandt flere lodsejere om at få lov til at betale etableringsudgiften kontant. Dette er selvfølgelig en mulighed. Betalingsprincip Kystbeskyttelsesloven foreskriver at projektudgifterne skal fordeles efter et nytteprincip, og at det er Byrådet der skal fastsætte bidragets størrelse. Dette følger af lovens 3 stk. 5: Bidrag kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. Da der er tale om en oversvømmelsessikring benyttes en partsfordeling der tager udgangspunkt i at ejendomme der ligger lavest skal betale mest, da de vurderes at have større gener af oversvømmelser end højerebeliggende. Partsfordelingstallene er derfor fastsat ud fra en retlinet tilvækst i forhold til terrænkoterne (se nedenstående figur). Diagram parter/koter 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Koter Ejendomme beliggende med en kote under (cm): Parter 100 8, , , ,1 11/16

12 Som det vil fremgå nedenfor afhænger bidragsfordelingen dog ikke alene af kotefordelingen. Der skelnes således mellem Etableringsomkostninger og Vedligeholdelsesomkostninger. I Bilag 4 er partsfordelingerne vist på ejendomsniveau, hvor de samlede udgifter er vist under hensyn til det nuværende vidensniveau. For din ejendom, matr. nr. «Matr_nr_» Yderby By, Odden, gælder at: Etableringsomkostningen (ved en samlet etableringsudgift på 6,2 millioner kr.) bliver kr. «Samlet_etableringsbidrag». Vedligeholdelsesudgifterne bliver maks. kr. «Samlet_årligt_vedligeholdelsesbidrag» pr. år. Etableringsomkostninger De samlede anlægsudgifter forventes efter overslagsberegningerne i det foreliggende projektforslag at beløbe sig til kr. 6,2 millioner inkl. moms. Heri er indregnet et beløb til ralfodring på kr Overstiger de samlede udgifter overslaget, reguleres der på omfanget af ralfodring. Udgifterne til etableringsomkostninger fordeles således, at: 90 procent opkræves efter kotefordelingen. 5 procent opkræves fra forsyningsselskaber, dvs. pumpelag og TDC. 5 procent opkræves som et ligeligt bidrag til alle lodsejere inden for betalingsgrænsen. Vedligeholdelsesomkostninger Projektet nødvendiggør som beskrevet, at der anvendes midler til ralfodring. Når de første års ralfodringer er etableret, forventes på nuværende vidensniveau, at en egentlig driftsudgift kan holdes på: Udgift til græsslåning: kr Udgift digelag: kr Udgift ralfodring: kr Moms: kr Sum: kr /år. Det er derfor en forudsætning for projektets gennemførelse at der årligt kan opkræves op til kr (2012-niveau) til at lade udføre vedligeholdelse og ralfodring. Vedligeholdelsesudgifterne fordeles efter en model, hvor: 1/3 betales af grundejerforeningerne fordelt efter antallet af medlemmer 1/3 betales efter kotefordelingen 1/3 betales efter ligelig fordeling blandt de lodsejere der ligger indenfor betalingsgrænsen. 12/16

13 Ralfodring vil virke positivt på kyststrækningens adgangs- og brugsforhold og er dermed ikke blot til gavn for de der nyder godt af digebeskyttelsen. Det er derfor hensigten med denne fordelingsmodel at fordele en del af vedligeholdelsesudgifterne blandt alle lodsejere/(brugere) i området. Dette sker for lodsejere uden for betalingsgrænsen som en indirekte betaling til projektet, da det er grundejerforeningerne der bliver pålagt betalingen (efter antallet af lodsejere i foreningen). Med det viste projekt bliver udgiften for hver ejendom ca. 205 kr. pr. år. For at opbygge en vedligeholdelsespulje til reparation af voldsomme skade, giver projektet mulighed for at Digelaget det første år kan opkræve dobbelt kontingent. Digelag Som en forudsætning for Odsherred Kommunes beslutning om at fremme dette digeprojekt skal oprettes et digelag, hvor bestyrelsen vælges blandt de berørte parter. Når Kystdirektoratet har godkendt projektet, vil Odsherred Kommune derfor foranledige oprettet et digelag. Udkast til vedtægt fremgår af Bilag 8. Digelaget overtager digeanlægget efter dets udførelse og varetager herefter drift og vedligeholdelse. Ekspropriation Ved manglende overenskomst mellem ejerne af de ejendomme, hvor et anlæg skal placeres, eller som det i øvrigt er nødvendigt at råde over, kan byrådet foretage ekspropriation med hjemmel i kystbeskyttelseslovens 6. Udgifterne til den erstatning de berørte lodsejere har krav på iht. Grundlovens 73, tillægges de samlede projektudgifter. Da de goder man opnår ved den foranstaltning der forårsager ekspropriationsindgrebet efter retspraksis skal trækkes fra det økonomiske tab man lider, er det i denne sag vurderet, at der umiddelbart ikke skal udbetales erstatning. Dette er efter kommunens oplysning også almindelig praksis i sager efter kystbeskyttelsesloven. Under alle omstændigheder er det taksationsmyndighederne, der skal træffe afgørelse om erstatningsfastsættelsen, hvis ikke der kan opnås enighed. Byrådet traf ved sin behandling af sagen på møde d. 26. juni 2012 beslutning om at der om nødvendigt kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation. VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) Odsherred Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet med dets vilkår for bevarelsen af markfirbensbestanden ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af reglerne om VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen. 13/16

14 Begrundelse Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, nr. 11 pkt. k): Kystanlæg anlagt inden for dagligvandlinien til modvirkning af erosion, og som kan ændre kystlinien, f. eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. Projektet skal derfor screenes efter bekendtgørelsens 3, stk. 2: Ved nyanlæg og ændringer af bestående anlæg, som er opført på bilag 2, skal kommunalbestyrelsen [Byrådet] offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt). Af den til projektet tilhørende VVM-screening (Bilag 9) finder Odsherred Kommune, at projektet med dets vilkår for bevarelsen af markfirbensbestanden ikke vil påvirke miljøet væsentligt. I øvrigt henvises til Kystdirektoratets vurdering af sagen efter BEK nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Det er således en betingelse for projektets realisering at Kystdirektoratet efter denne bekendtgørelse træffer afgørelse om at projektet ikke strider mod habitatdirektivets bestemmelser. Vilkår Projektets realisering er betinget af en række vilkår: Kystdirektoratets endelige godkendelse af projektet efter kystbeskyttelseslovens 16. Kystgruppen lader arbejdet udføre. Arbejdet udbydes i indbudt licitation godkendt af Odsherred Kommune. Digeanlægget overtages af et digelag som Odsherred Kommune lader oprette. Ralfodring og terrænregulering på ralvold må kun foretages på matriklerne 2bv, 2bu, 2dz, 2bt og 2gq, når der lever en bestand af markfirben på den dobbelte strækning af firbensbanketten, jf. afsnit 4 i bilag 5 firbensrapport. Klage Byrådets afgørelser efter kystbeskyttelsesloven eller regler fastsat efter loven kan efter kystbeskyttelseslovens 18 påklages til transportministeren af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Byrådets afgørelser efter loven eller regler fastsat efter loven kan påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening. Klage indgives skriftligt til Byrådet, som videresender klagen til transportministeren med bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort. 14/16

15 Klagevejledning - VVM Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage indgives til Byrådet der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Odsherred Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Sagens bilag kan findes på kommunens hjemmeside: dvs. bilagene: Bilag 1 Situationsplan med koteangivelser. Bilag 2 Situationsplan med udvalgte afstande fra dige til skel. Bilag 3 Principtværsnit, digekonstruktion. Bilag 4 Partsfordeling Bilag 5 Firbensrapport Bilag 6 5 Tværsnitstegninger, digeplacering. Bilag 7 Teknisk Rapport Bilag 8 Digelagsvedtægt Bilag 9 VVM-screening Bemærk dokumenterne er såkaldte pdf-dokumenter, og man kan derfor zoome ind på kortene, hvis man åbner dem elektronisk. Venlig hilsen Rasmus Kruse Andreasen Landskabsforvalter, MEEL Kopistliste Denne skrivelse er sendt til alle bidragspligtige lodsejere, og som orientering til: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 15/16

16 Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., DN, Lokalkomite, Odsherred, v/carl-henrik Haagensen, Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, DOF Odsherred, Dansk Botanisk Forening, v/per Hartvig, Gothersgade 130, 1123 København K, Odsherreds Kulturhistoriske Museum, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj., Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Fiskeriinspektoratet, Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København Danmarks Jægerforbund, Dansk Entomologisk Forening, EFU, c/o Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted, Fritidshusejernes Landsforening, 16/16

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere