Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)"

Transkript

1 BEK nr 1383 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4, 4 a, stk. 2, 5, 6, stk. 1, 37, 58, stk. 1, 66, stk. 3, 66 a, stk. 1 og 2, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, og 37, stk. 2 og 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) CHR: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister. 2) Husdyrbrug: Enhver lokaliltet, ejendom, konstruktion, eller i tilfælde af frilandsproduktion ethvert område, hvor der holdes dyr eller opbevares avlsmateriale midlertidigt eller permanent, undtagen: a) husstande, hvor der udelukkende holdes selskabsdyr, eller b) dyrlægepraksis eller -klinik. 3) CHR-nummer: Et unikt nummer, der i CHR anvendes til identifikation af et husdyrbrug. 4) Besætning: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til et husdyrbrug, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Definitionen omfatter også samlinger af dyr på steder, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer, dyrehospitaler samt virksomheder omfattet af artikel 18 i biproduktforordningen. For kvæg, svin, får og geder kan en besætning udgøres af 1 dyr. 5) Besætningsnummer: Et unikt nummer indenfor hver dyreart, der i CHR anvendes til identifikation af en besætning. 6) Oprindelsesbesætning: Den besætning, hvori et dyr er født eller flyttet til fra udlandet. 7) Fælles græsgang: Et areal til afgræsning, hvor der findes dyr fra besætninger med forskellige ejere. 8) Græsningsareal: Et areal, der benyttes til afgræsning i mere end 30 dage i træk, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer, og som ikke fysisk grænser op til det eller de CHR-numre, hvor dyrene flyttes til afgræsning fra. 9) Bruger: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning. 10) Leveringserklæring: En erklæring som afgives til brug for registrering i CHR, og som angår direkte levering af umærkede svin fra en nærmere bestemt besætning til en anden nærmere bestemt besætning, og som er underskrevet eller bekræftet af ejerne af svinebesætningerne på to forskellige CHRnumre. 11) Samdrift: Flytning af kvæg fra en nærmere bestemt besætning til en anden nærmere bestemt besætning uden at flytningen registreres i CHR. 1

2 12) Naboaftale: Flytning af kvæg, får eller geder mellem besætninger placeret på to nabohusdyrbrug uden at flytningen registreres i CHR. 13) Hændelse: Fødsel, dødsfald, slagtning, aflivning eller flytning. 14) Smågrise: Svin, der vejer mellem 7 og 30 kg og holdes med henblik på opfedning. 15) Slagtesvin: Svin, der vejer over 30 kg og opfedes med henblik på slagtning. 16) Skinketatoveringsnummer: Et nummer til svin, som tildeles af slagteriet til slagtesvineproducenten, og som består af et leverandørnummer plus et foranstillet nummer, der identificerer slagteriet. 17) CKR-nummer: Et unikt nummer, der skal anvendes til identifikation af et kreatur, og som kan anvendes til identifikation af et får eller en ged. CKR-nummer består af CHR-nummer plus et løbenummer. 18) Identifikationskode: Oplysninger påtrykt et øremærke, der i udlandet er tildelt et kreatur, et svin, et får eller en ged. 19) Øremærke: Et øremærke, der overholder kravene i bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder. 20) Elektronisk øremærke: Et øremærke, der overholder kravene i bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder, og som indeholder en transponder. 21) Bøjleøremærke: Et øremærke af U-form, der isættes rundt om kanten af øret. 22) Erstatningsøremærke: Et øremærke til erstatning af et tabt eller ødelagt øremærke. 23) Reserveøremærke: Et husgavlsformet øremærke hvorpå ejeren af dyr skal skrive et dyrs individuelle løbenummer. 24) Chip: Elektronisk chip (injicerbar transponder), der overholder kravene i bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder. 25) Transportmiddel: Vejkøretøj, inklusive eventuelle anhængere. 26) Indførsel: Flytning af kvæg, svin, får eller geder fra udlandet til Danmark. 27) Udførsel: Flytning af kvæg, svin, får eller geder til udlandet fra Danmark. 28) Biproduktforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002. Kapitel 2 Mærkning af kvæg 2. Kvæg skal til stadighed være forsynet med ét øremærke og ét elektronisk øremærke til kvæg, ét i hvert øre, jf. dog stk. 2-4 og 6. Det ene af mærkerne skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 45 mm og en bredde på mindst 55 mm. Det elektroniske øremærke skal placeres i dyrets venstre øre. Stk. 2. Kvæg født før den 1. juni 2010 kan være mærket med to øremærker. Stk. 3. Kvæg født før den 1. januar 1998 kan være mærket med ét øremærke, medmindre det udføres til EU-medlemslande. Øremærket skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 45 mm og en bredde på mindst 55 mm. Stk. 4. Kvæg i zoologiske anlæg kan i stedet for øremærkningen, jf. stk. 1, forsynes med én chip, jf. 13, stk. 3. Brugeren skal dog være i besiddelse af to øremærker, og disse skal følge dyret ved eventuel flytning til andet zoologisk anlæg. 3. Mærkning efter 2, stk. 1, skal være foretaget senest 20 dage efter fødslen, og inden dyret føres fra oprindelsesbesætningen, jf. dog stk. 2 og 3. 2

3 Stk. 2. Øremærkning af bisonokser (slægten Bison) skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen. Bisonkalve, der fjernes fra deres mødre inden ni måneder efter fødslen, eller som føres fra oprindelsesbesætningen inden ni måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. 2, stk. 1. Stk. 3. Øremærkning af kvæg i godkendte zoologiske anlæg skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen. Kalve, der føres fra godkendte zoologiske anlæg inden ni måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. 2, stk. 1 eller 4. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan efter begrundet og skriftlig ansøgning meddele tilladelse til, at øremærkning af kalve, der afgræsser områder godkendt til naturpleje, kan udskydes i op til seks måneder efter fødslen. 4. Isatte øremærker og elektroniske øremærker må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dog må et øremærke i venstre øre fjernes, hvis det samtidig erstattes af et elektronisk øremærke til kvæg med samme CKR-nummer. Stk. 2. Tabes eller ødelægges et øremærke eller et elektronisk øremærke, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer og farve. Stk. 3. Øremærker og elektroniske øremærker til kvæg må kun anvendes til mærkning af kvæg på det husdyrbrug, hvortil øremærkerne eller de elektroniske øremærker er udleveret. Øremærker og elektroniske øremærker kan dog anvendes til mærkning af kvæg i andre besætninger med samme ejer. Stk. 4. Chip til kvæg må kun anvendes til mærkning af kvæg på det husdyrbrug, hvortil chippen er udleveret. Stk. 5. Øremærker, der anvendes frivilligt og ikke til opfyldelse af kravene i denne bekendtgørelse, må ikke være gule, røde eller hvide. Dette gælder dog ikke for mærker isat kvæg i medlemslande af EU, hvor dyrene efterfølgende er indført til Danmark. 5. Indført kvæg skal til stadighed være mærket med røde øremærker, jf. dog stk. 2 og 3. Mærkning skal foretages i samarbejde med Fødevarestyrelsen og senest fem arbejdsdage efter indførslen. Stk. 2. Kvæg, der indføres direkte til et slagteri eller et samlested for slagtedyr, skal ikke mærkes efter stk. 1, men efter de regler, der er gældende i det land, hvorfra dyrene indføres til Danmark. Stk. 3. For kvæg, der indføres direkte til zoologiske anlæg, kan mærkning, jf. stk. 1, ske med gule øremærker, eller øremærkerne, jf. 2, stk. 4, 2. pkt., kan være gule. 6. Kvæg under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, et zoologisk anlæg, et køle- eller fryseanlæg, en afhentningsplads eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i biproduktforordningen, skal ikke mærkes. Kapitel 3 Registrering i CHR af kvæg og hændelser vedrørende kvæg 7. Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning skal sikre, at tilstedeværende kvæg samt hændelser vedrørende kvæg til stadighed er registreret i CHR. Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres, efter at fødsel har fundet sted: 1) Besætningsnummer for den besætning, hvori dyret er født, jf. dog 9. 2) Kalvens CKR-nummer, når denne er levende. 3) Fødselsdato, køn og tilstand (levende eller dødfødt). 4) Moders CKR-nummer. I tilfælde af embryotransplantation registreres både donor- og recipientmoder. Stk. 3. Følgende oplysninger skal registreres, efter at dødsfald eller slagtning har fundet sted: 1) Besætningsnummer for den besætning, hvor dødsfald eller slagtning har fundet sted, jf. dog 9. 2) CKR-nummer. 3) Dato for dødsfald eller slagtning. Stk. 4. Følgende oplysninger skal registreres, efter at flytning har fundet sted, jf. dog stk. 5 og 10-11: 1) CKR-nummer. 3

4 2) Dato for flytning. 3) Afhænderen af et dyr skal registrere eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret er udført direkte til udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen. 4) Modtageren af et dyr skal registrere eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen. Stk. 5. Følgende oplysninger skal registreres, efter at indførsel til Danmark har fundet sted: 1) Besætningsnummer for den besætning, hvortil indførsel har fundet sted. 2) CKR-nummer. 3) Identifikationskode. 4) Fødselsdato, køn og race. 5) Moders identifikationskode. 8. Registrering efter 7 skal ske senest syv dage efter hændelsen. 9. Ved registrering af fødsel, dødsfald eller slagtning i besætninger, der indgår i samdrift, jf. 10, stk. 2, eller naboaftale, jf. 10, stk. 3, skal anføres besætningsnummer for den besætning, hvori dyret er registreret. 10. Der skal ikke ske registrering efter 7, stk. 4, når: 1) kalve under syv dage dør eller aflives og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, et zoologisk anlæg, et køle- eller fryseanlæg, en afhentningsplads eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i biproduktforordningen, 2) kvæg flyttes til og fra græsningsarealer, eller 3) kvæg flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer. Stk. 2. Der kan meddeles dispensation fra kravet om registrering efter 7, stk. 4, ved flytning af kvæg mellem besætninger, der indgår i samme samdrift. Anmodning om dispensation sendes til Fødevarestyrelsen og meddeles på følgende betingelser: Besætninger kan kun indgå i samdrift, hvis afstanden mellem dem er højst 4 km målt i fugleflugtslinje fra den ene besætnings staldkoordinater til den anden besætnings staldkoordinater i CHR. Hvis samdriften omfatter mere end to besætninger, må afstanden mellem de to besætninger, der ligger længst fra hinanden, højst være 4 km. Besætninger kan kun indgå i samdrift, hvis de har samme ejer, og der må på de involverede husdyrbrug ikke findes besætninger med klovdyr med anden ejer. Et husdyrbrug kan kun indgå i én samdrift. Stk. 3. Der kan meddeles dispensation fra kravet om registrering efter 7, stk. 4, ved flytning af kvæg mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale. Anmodning om dispensation sendes til Fødevarestyrelsen og meddeles på følgende betingelser: Besætninger kan kun indgå i naboaftale, hvis de befinder sig på to nabohusdyrbrug, hvor dyrene er sammenblandet på udendørs arealer i græsningssæsonen, og hvor dyrene bevæger sig frit mellem de to husdyrbrug. Besætninger kan kun indgå i naboaftale, hvis de har samme ejer, og der skal på de involverede husdyrbrug findes mindst én kvægbesætning med anden ejer. Et husdyrbrug kan kun indgå i én naboaftale, og kan ikke samtidig indgå i en samdrift. Dog kan et husdyrbrug indgå i mere end én naboaftale, når naboaftalerne omfatter de samme husdyrbrug. Stk. 4. Flyttes kvæg mellem besætninger i Danmark med samme ejer, men som ikke er omfattet af samdrift, kan registrering efter 7, stk. 4, foretages efter bestemmelsens nr. 3 eller 4. Stk. 5. Dispensationer til naboaftaler indgået inden denne bekendtgørelses ikrafttræden ophører den 1. marts Stk. 6. For kvægbesætninger, der indgår i naboaftaler, som ophører den 1. marts 2015, jf. stk. 5, og som ikke inden denne dato har opnået dispensation til samdrift, jf. stk. 2, eller naboaftale, jf. stk. 3, skal oplysningerne i 7, stk. 1 og 4, indberettes til CHR inden den 1. maj

5 11. Registreringspligten efter 7, stk. 4, påhviler alene den, der afsender dyrene ved: 1) flytning af dyr til køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser, eller 2) flytning af dyr til fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler eller individprøvestationer, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen. Stk. 2. Registreringspligten efter 7, stk. 4, påhviler alene den, der modtager dyrene ved: 1) flytning af dyr fra køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser, eller 2) flytning af dyr fra fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler eller individprøvestationer, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen. 12. Registrering af hændelser vedrørende kvæg efter 7 skal ske elektronisk via internettet på adressen webdyr.dk, ved brug af it-programmet Dyreregistrering, eller ved brug af etablerede opdateringsservices hos SEGES, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Personer, der er født før 1. oktober 1952, og hvis besætning i CHR er registreret under CPRnummer, er frem til den 1. oktober 2017 undtaget for kravet om, at registrering skal ske elektronisk. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om, at registrering skal ske elektronisk. Kapitel 4 Besætningsregister for kvæg 13. Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning skal til stadighed føre optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger, jf. dog 15. Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres for hvert enkelt kreatur: 1) CKR-nummer. 2) Fødselsdato, køn og race. 3) Moders CKR-nummer eller, for indførte dyr, moders identifikationskode. 4) Dato for dødsfald eller slagtning. 5) Dato for tilflytning og besætningsnummer for den besætning, hvorfra flytningen er foretaget. Hvis dyret er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret. 6) Dato for fraflytning og besætningsnummer for den besætning, hvortil flytningen er foretaget. Hvis dyret er udført til udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret. Stk. 3. Zoologiske anlæg, der har mærket kvæget med en chip, jf. 2, stk. 4, skal tillige registrere oplysning om placering af chip. 14. Ajourføring efter 13 skal finde sted senest 3 dage efter hændelsen. 15. Der skal ikke registreres oplysninger efter 13, stk. 2, nr. 5-6, når: 1) kvæg flyttes mellem besætninger, der indgår i samme samdrift, jf. 10, stk. 2, 2) kvæg flyttes mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale, jf. 10, stk. 3, 3) kvæg flyttes til og fra græsningsarealer, eller 4) kvæg flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer. 16. Optegnelserne efter 13 kan bestå af CHR Besætningslisten og løbende optegnelser i Fødevarestyrelsens staldregistreringsskema eller foretages elektronisk. Stk. 2. Optegnelserne efter 13 skal opbevares i mindst tre år efter seneste hændelse, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen. 5

6 Kapitel 5 Krav om kvægpas ved flytning af kvæg 17. Kvæg, der udføres eller slagtes, skal være ledsaget af et kvægpas, der angiver dyrets identitet og sundhedsforhold for afsenderbesætningen, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Den, der indfører kvæg fra et andet EU-medlemsland, skal inden fem dage efter indførslen aflevere det ledsagende kvægpas til Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Kvæg, der leveres til slagterier i Danmark, der i forbindelse med identifikation af slagtedyret og leverandørbesætningen, jf. 19, anvender online adgang til CHR, er ikke omfattet af kravet i stk Kvægpasset skal udfærdiges på Fødevarestyrelsens formular, der udskrives direkte via internettet fra adressen chr.fvst.dk eller rekvireres hos SEGES. Stk. 2. Kvægpasset må kun anvendes i op til 14 dage efter udskrift, såfremt dyret, efter passet er udskrevet, ikke underlægges offentligt tilsyn eller på anden måde blokeres for omsætning. Stk. 3. Kvægpasset må kun anvendes til én enkelt flytning og er kun gyldigt med brugers eller ejers underskrift og dato. Dog kan kvæg, der udføres via samlested, benytte samme kvægpas ved flytning til og fra samlestedet, såfremt passet stemples med samlestedets oplysninger. Kapitel 6 Kontrol af kvæg før slagtning 19. Inden kvæg slagtes, dog tidligst en arbejdsdag forud for slagtningen, skal slagteriet sikre at: 1) dyrets CKR-nummer kan genfindes i CHR, og at dyret ifølge CHR ikke tidligere er afgået til slagtning eller destruktion, 2) dyrets fysiske fremtoning stemmer overens med oplysningerne i CHR om alder, køn og race, 3) dyret ikke er pålagt nogen omsætningsrestriktioner, 4) den i CHR registrerede leverandørbesætning ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes, og 5) en eventuel leverandørbesætning, som på grund af registreringsfristen, jf. 8, endnu ikke er registreret i CHR, ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes. Stk. 2. Inden dyret slagtes, skal slagteriet sikre sig dokumentation for, at der er foretaget behørig undersøgelse efter stk. 1, nr Dokumentationen skal opbevares i mindst tre år, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen. 20. Er resultatet af undersøgelsen efter 19, stk. 1, nr. 1-2, negativt, skal dyret afvises fra slagtning. Stk. 2. Er resultatet af undersøgelsen efter 19, stk. 1, nr. 3-5, negativt, skal dyret afvises fra slagtning, med mindre der foreligger en gyldig passérseddel. Stk. 3. Ved afvisning af dyr efter stk. 1 og 2 skal slagteriet kontakte Fødevarestyrelsen. 21. Dyr, som ikke kan identificeres efter 19, skal destrueres som kategori 1-materiale efter bestemmelserne i biproduktforordningen. Stk. 2. Slagteriet skal påse, at dyret inden afgang fra slagteriet til forarbejdningsanlæg, jf. stk. 1, ved Fødevarestyrelsens foranstaltning er forsynet med øremærke med oplysning om CHR-nummeret på leverandørbesætningen. Kapitel 7 Mærkning af svin 22. Svin skal til stadighed være forsynet med et øremærke til svin, jf. dog stk. 2 og 26. 6

7 Stk. 2. Slagtesvin, der flyttes direkte, eller via et samlested, til et slagteri i Danmark fra oprindelsesbesætningen eller fra en besætning omfattet af en leveringserklæring, kan i stedet for øremærkning forsynes med et skinketatoveringsnummer, eller med leverandørnummer. Stk. 3. Svin i zoologiske anlæg, cirkus eller kælegrisebesætninger kan i stedet for øremærkning, jf. stk. 1, forsynes med én chip, jf. stk. 4 og 43, stk. 6. Stk. 4. Svin som er mærket efter stk. 3, og som udføres til EU-medlemslande, skal være mærket efter stk. 1 inden udførslen. 23. Mærkning eller tatovering efter 22 skal være foretaget, inden dyret føres fra oprindelsesbesætningen. 24. Isatte øremærker må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Stk. 2. Tabes eller ødelægges et øremærke, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Et tabt eller ødelagt øremærke kan erstattes med et øremærke med CHR-nummeret for den besætning, hvori dyret befinder sig, jf. stk. 4-5 og 43, stk. 2, nr. 4. Stk. 4. For indførte svin skal erstatningsøremærket altid være præget med identifikationskoden, som fremgår af det tabte eller ødelagte øremærke. Stk. 5. Erstatningsøremærker anvendt på samlesteder skal altid være præget med det CHR-nummer, som fremgår af det tabte eller ødelagte øremærke. Stk. 6. Øremærker til svin må kun anvendes til mærkning af svin på det husdyrbrug, hvortil øremærkerne er udleveret. Stk. 7. Skinketatoveringsnumre til slagtesvin må kun anvendes til mærkning af svin på det husdyrbrug, hvortil skinketatoveringsnummeret er udleveret. Stk. 8. Øremærker, der anvendes frivilligt og ikke til opfyldelse af kravene i denne bekendtgørelse, må ikke være gule eller røde. 25. Indførte svin skal til stadighed være mærket med røde øremærker, jf. dog stk. 2 og 3. Mærkning skal foretages i samarbejde med Fødevarestyrelsen og senest fem arbejdsdage efter indførslen. Stk. 2. Svin, der indføres direkte til et slagteri eller et samlested for slagtedyr, skal ikke mærkes efter stk. 1, men efter de regler, der er gældende i det land, hvorfra dyrene indføres til Danmark. Stk. 3. Svin, der indføres direkte til zoologiske anlæg, kan mærkes med gule øremærker eller chip, jf. 22, stk Svin, der flyttes mellem besætninger på samme husdyrbrug, skal ikke mærkes. Stk. 2. Svin, der flyttes mellem besætninger, der er omfattet af en leveringserklæring, skal ikke mærkes, når leveringserklæringen er registreret i CHR. Et husdyrbrug kan højst indgå i et antal leveringserklæringer som modtager af svin, der betyder, at husdyrbruget modtager umærkede svin fra oprindelsesbesætninger beliggende på højst 3 forskellige husdyrbrug. Kun besætninger med produktion af svin kan være omfattet af en leveringserklæring. Anmodning om registrering af leveringserklæring sendes til Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Fra 1. marts 2015 skal registreringen, jf. stk. 2, ske direkte via internettet på adressen svineflyt.fvst.dk. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om, at registrering skal ske elektronisk. Stk. 5. Slagtesvin, der flyttes direkte til et slagteri i Danmark efter bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin, jf , skal ikke mærkes. Stk. 6. Svin, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, et zoologisk anlæg eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i biproduktforordningen, skal ikke mærkes. 7

8 Stk. 7. Svin, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads, der alene modtager dyr fra besætninger med samme ejer, skal ikke mærkes. Skinketatoveringsnumre 27. Slagteriet skal for hver af de slagtesvineproducenter, som har modtaget skinketatoveringsnumre fra slagteriet, registrere og opbevare følgende oplysninger: 1) Slagtesvineproducentens CHR-nummer, navn og adresse. 2) Det eller de udleverede skinketatoveringsnumre. Stk. 2. Registrering skal være foretaget, inden slagtesvineproducenten første gang leverer svin til slagteriet. Stk. 3. Slagteriselskaber, der ejer flere slagterier, kan foretage den i stk. 1 nævnte udlevering og registrering af skinketatoveringsnumre centralt. De registrerede oplysninger skal være tilgængelige på det enkelte slagteri, så længe det udleverede skinketatoveringsnummer anvendes. Stk. 4. Den, der udleverer skinketatoveringsnumre, skal i forbindelse med udleveringen foretage registrering heraf i CHR. Gruppevis levering af slagtesvin 28. Gruppevis levering af slagtesvin kan alene omfatte slagtesvin, der er født i Danmark, og som flyttes direkte til et slagteri i Danmark fra oprindelsesbesætningen eller fra en besætning omfattet af en leveringserklæring. 29. Besætninger, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, og besætninger, hvorfra der flyttes svin, der på et tidspunkt ender i besætninger, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, må kun indeholde svin, der er født i samme oprindelsesbesætning, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Besætninger, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, jf. stk. 1, kan tilføres avlsdyr. Avlsdyrene skal være øremærkede, hvis de flyttes fra besætninger, der indeholder svin af anden oprindelse end de svin, der indgår i gruppevis levering. Ejere af besætninger, der ikke er oprindelsesbesætninger, skal på anmodning fra Fødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen fremlægge dokumentation for avlsdyrenes identitet. 30. Ved enhver transport af svin, der indgår i eller på et senere tidspunkt skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin, må der på transportmidlet kun være svin, der er født i samme oprindelsesbesætning, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Ved gruppevis levering af slagtesvin må der på transportmidlet kun være slagtesvin fra én besætning, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke ved transport af avlsdyr til slagteri, når avlsdyrene kommer fra samme besætning som slagtesvin, der indgår i gruppevis levering. Stk. 4. Gruppevis levering af slagtesvin kan ved samme transport omfatte flytninger af slagtesvin fra op til tre besætninger med samme ejer, når svinene er født i samme oprindelsesbesætning. De tre besætninger kan være registreret på hvert sit CHR-nummer. 31. En besætningsejer, der ønsker at foretage gruppevis levering af slagtesvin, skal forudgående godkendes af Fødevarestyrelsen som gruppevis leverandør for en nærmere bestemt besætning. Anmodning om godkendelse sendes til Fødevarestyrelsen. Gruppevis levering af slagtesvin må først påbegyndes fra den dato, der er anført i Fødevarestyrelsens godkendelse. Stk. 2. Besætningsejeren skal sende kopi af Fødevarestyrelsens bekræftelse for godkendelse, jf. stk. 1, til slagteriet. Dette skal ske, inden der første gang sker gruppevis levering af slagtesvin. Stk. 3. I en besætning, hvor svinene skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin, skal besætningsejeren med sin underleverandør udforme en leveringserklæring med særligt krav om, at de handlede svin flyttes under overholdelse af bestemmelserne i Anmodning om registrering af en leveringserklæring 8

9 sendes til Fødevarestyrelsen. Gruppevis levering af slagtesvin må først påbegyndes fra den dato, der er anført i Fødevarestyrelsens bekræftelse på registreringen. Stk. 4. Underleverandøren, jf. stk. 3, skal med sin underleverandør udforme en leveringserklæring med særligt krav om, at de handlede svin flyttes under overholdelse af bestemmelserne i Anmodning om registrering af en leveringserklæring sendes til Fødevarestyrelsen. Stk. 5. Slagterier, der ønsker at modtage gruppevis levering af slagtesvin, skal forudgående lade sig registrere i CHR som modtagere af gruppevise leverancer. 32. Besætningsejeren udfylder ved gruppevis levering af slagtesvin en følgeseddel til transportøren med oplysning om følgende: 1) Antal dyr, der skal transporteres. 2) Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyrene flyttes. 3) Afgangsdato for afgangen. 4) Besætningsnummer eller adresse for det planlagte bestemmelsessted (svineslagteri). 5) At transporten sker som gruppevis levering af slagtesvin. 6) Transportvirksomhedens navn og autorisationsnummer. Stk. 2. Følgesedlen, jf. stk. 1, skal følge svinene under transporten og udleveres til slagteriet efter transporten, og inden der sker aflæsning af dyrene. 33. Transportøren bekræfter ved sin underskrift på følgesedlen, jf. 32, oplysningerne inden afgang fra besætningen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på følgesedlen og transportørens observationer berigtiges forholdene på følgesedlen inden transportørens underskrift. Stk. 2. Ved samtidig transport af slagtesvin fra op til tre besætninger, jf. 30, stk. 4, skal dyrene være adskilt i hver sin gruppe på forskellige dæk i transportmidlet, således at det ved ankomst til slagteriet er entydigt, hvilket besætningsnummer det enkelte svin stammer fra. Transportøren skal registrere på følgesedlen på hvilket dæk i transportmidlet, svinene fra de enkelte besætninger anbringes. Stk. 3. Transportøren skal dokumentere, at transporten efter afgang fra den angivne besætning er sket uden ophold. Ved gruppevis levering af slagtesvin fra op til tre besætninger, jf. 30, stk. 4, skal transportøren via kørselsdata dokumentere, at transporten efter afgang fra den første besætning alene har gjort ophold ved de øvrige angivne besætninger før ankomst til slagteriet. Stk. 4. Kørselsdata, der dokumenterer, at bestemmelserne i stk. 3 er overholdt, skal udleveres til slagteriet efter hver transport, og inden der sker aflæsning af dyrene. Transportøren skal tillige i mindst 2 år opbevare kopi af kørselsdata, der på anmodning forvises Fødevarestyrelsen. 34. En besætningsejer, der selv transporterer svin, der er en gruppevis levering af slagtesvin, må ikke medtage svin fra besætninger med andre ejere. Stk. 2. Bestemmelserne i 33, stk. 2-4, finder også anvendelse på besætningsejere, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, og som transporterer egne svin til slagteriet. 35. Inden første gruppevis levering af slagtesvin fra en besætning, skal slagteriet sikre sig, at besætningen er registreret i CHR til gruppevis levering af slagtesvin. Ved manglende registrering i CHR skal slagteriet afvise svinene som en gruppevis leverance. Stk. 2. Inden der sker aflæsning af slagtesvin fra et transportmiddel med gruppevis levering af slagtesvin, kontrollerer slagteriet, at kørselsdata kan dokumentere, at bestemmelserne i 33, stk. 3, eller 34, stk. 2, er overholdt, og at følgesedlens oplysninger, jf. 32, stk. 1, stemmer overens med de faktiske forhold, og bekræfter ovenstående ved slagteriets underskrift. Hvis der ved svinenes ankomst til slagteriet kan være tvivl om svinenes tilhørsforhold til en besætning, skal slagteriet afvise dyrene. Stk. 3. Findes der svin fra mere end én besætning på transportmidlet, skal disse på slagtegangen registreres med forskellige læssenumre for hver besætning, jf. 30, stk. 4. Slagteriet skal forud for modtagelse af dyrene kontrollere, at besætningerne tilhører samme ejer. 9

10 Stk. 4. Ved aflæsning af svin på slagteriet skal indretning af modtagelsen i stalden sikre total adskillelse mellem den pågældende gruppe og andre svin. Stk. 5. Efter modtagelsen skal det enkelte slagtesvins sporbarhed og identifikation til gruppen opretholdes gennem hele opstaldningen og slagteprocessen indtil opskæring. Stk. 6. Svin, der udtages fra den pågældende gruppe under opstaldning og slagteproces, herunder i sygefold, skal tatoveres med et entydigt nummer, som skal sikre samhørighed mellem læssenummer og besætning. Stk. 7. Svin, der flyttes som gruppevis levering af slagtesvin, og som omdirigeres til andet slagteri, der ikke er registreret som modtager af gruppevis levering af slagtesvin i CHR, skal mærkes med et entydigt nummer, som skal sikre samhørighed mellem læssenummer og besætning. Kapitel 8 Registrering i CHR af flytninger af svin 36. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning skal sikre, at modtagelse af svin, herunder svin fra udlandet, til stadighed er registreret i CHR, jf. dog 37. Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres i forbindelse med modtagelse af svin: 1) Antallet af modtagne svin. 2) Dato og tidspunkt for modtagelse af dyret eller dyrene. 3) Besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. 4) Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen. 5) Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen. 6) Referencenummeret på certifikatet, der følger dyret eller dyrene. Stk. 3. Forarbejdningsanlæg skal ved registrering efter stk. 2, nr. 1, angive antallet af modtagne svin i antal søer, slagtesvin og dyr i alt. Svin, der modtages i container, skal ikke indgå i opgørelsen efter 1. pkt. Forarbejdningsanlæg skal tillige angive antal og størrelse af modtagne containere. 37. Registreringspligten ved modtagelse af svin efter 36 gælder ikke for køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser. 38. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning skal sikre, at afsendelse af svin til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads til stadighed er registreret i CHR. Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres i forbindelse med afsendelse af svin: 1) Antallet af afsendte svin. Antallet af afsendte svin, skal være opgjort i antal søer, slagtesvin og dyr i alt, undtagen smågrise samt tillige antal og størrelse af afsendte containere. 2) Dato og tidspunkt for afsendelse af dyret eller dyrene. 3) Besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. 4) Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. 5) Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen. 39. Registreringspligten ved afsendelse af svin efter 38 gælder ikke ved flytning af svin til køleeller fryseanlæg eller afhentningsplads fra én svinebesætning beliggende på samme husdyrbrug. 40. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning skal sikre, at udførsel af svin til stadighed er registreret i CHR. Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres i forbindelse med udførsel af svin: 1) Antallet af afsendte svin. 2) Dato og tidspunkt for afsendelse af dyret eller dyrene. 3) Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. 10

11 4) Modtagerlandet, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. 5) Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen. 6) Referencenummeret på certifikatet, der følger dyret eller dyrene ved udførsel fra Danmark. 41. Registrering efter 36, 38 eller 40 skal finde sted senest syv dage efter flytningen. 42. Registrering af flytning af svin efter 36, 38 eller 40 skal ske via indtastning på internetadressen svineflyt.fvst.dk eller ved elektronisk overførsel af datafil via FTP, upload fra internetadressen svineflyt.fvst.dk eller via webservice, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Personer, der er født før 1. juni 1952, og hvis besætning i CHR er registreret under CPR-nummer, er frem til den 1. juni 2017 undtaget for kravet om, at registrering skal ske elektronisk. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om, at registrering skal ske elektronisk. Kapitel 9 Besætningsregister for svin 43. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning skal til stadighed føre optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger. Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres: 1) Antal svin i besætningen, jf. dog 45. 2) Dato for tilflytning, antal modtagne svin og besætningsnummer for den besætning, hvorfra flytningen er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret. 3) Dato for fraflytning, antal afsendte svin og besætningsnummer for den besætning, hvortil flytningen er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret. 4) Dato for bestilling af eventuelt erstatningsøremærke samt nummeret på erstatningsøremærket og på det tabte eller ødelagte øremærke, hvis disse er forskellige, jf. 24, stk. 3. 5) Identifikationskode og øvrige oplysninger anført på udenlandsk øremærke for svin indført til Danmark. Stk. 3. Samlesteder, skal føre optegnelser over anvendte erstatningsøremærker til svin. Optegnelserne skal omfatte dato for isætning af erstatningsøremærker med angivelse af antal og CHR-nummer. Stk. 4. Der skal til stadighed på samlesteder være total adskillelse mellem erstatningsøremærker præget med forskellige CHR-numre. Stk. 5. Antal indkøbte erstatningsøremærker på samlestedet, jf. stk. 3, må højst udgøre 150 stk. fra hvert husdyrbrug. Stk. 6. Zoologiske anlæg, cirkus eller kælegrisebesætninger, der har mærket et svin med en chip, jf. 22, stk. 3, skal tillige registrere oplysning om chipnummer, placering af chip samt oplysning om besætningsnummer for dyrets oprindelsesbesætning. 44. Ajourføring efter 43 skal finde sted senest 3 dage efter hændelsen. 45. Samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg og afhentningspladser skal ikke føre optegnelser over antal i svin i besætningen. 46. Optegnelserne efter 43 kan føres elektronisk. Stk. 2. Optegnelserne efter 43 skal opbevares i mindst tre år efter seneste hændelse, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen. 11

12 Kapitel 10 Mærkning af får og geder 47. Får og geder skal, jf. dog stk. 3, 5 og 6 og 51, til stadighed være forsynet med: 1) to øremærker påtrykt CKR-nummer, ét i hvert øre, eller 2) ét øremærke og ét elektronisk øremærke, begge påtrykt CKR-nummer og placeret i hvert sit øre. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1, nævnte øremærker må ikke begge være bøjleøremærker. Stk. 3. Får og geder født før den 9. juli 2005 kan være mærket med ét øremærke. Stk. 4. Får og geder født efter den 31. december 2009, og som udføres til EU-medlemslande, skal være mærket efter stk. 1, nr. 2. Stk. 5. Lam og kid, der bliver slagtet i Danmark inden en alder på 12 måneder, kan være mærket med ét øremærke eller ét elektronisk øremærke. Øremærket eller det elektroniske øremærke skal være præget med enten CKR-nummer eller oprindelsesbesætningens CHR-nummer. Lam og kid, der efter denne bestemmelse er mærket med øremærke præget med CHR-nummer, må kun flyttes: 1) mellem besætninger med samme ejer som oprindelsesbesætningen, 2) direkte eller via et samlested, fra oprindelsesbesætningen til slagteri i Danmark, eller 3) direkte eller via køle- eller fryseanlæg eller afhentningsplads, fra oprindelsesbesætningen til forarbejdningsanlæg i Danmark. Stk. 6. Får og geder i zoologiske anlæg kan i stedet for mærkning efter stk. 1, forsynes med én chip, jf. 57, stk Mærkning efter 47 skal være foretaget senest 60 dage efter fødslen, og inden dyret føres fra oprindelsesbesætningen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter begrundet og skriftlig ansøgning meddele tilladelse til, at øremærkning af mufloner, der afgræsser ekstensive områder, skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen. Lam, der føres fra området inden ni måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. 47, stk. 1 eller 5. Stk. 3. Øremærkning af lam og kid i besætninger med minimum 500 moderdyr registreret i besætningsregistret pr. 1. april, og hvor samtlige læmninger sker udendørs, skal være foretaget senest fire måneder efter fødslen. Lam og kid, der føres fra området inden fire måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. 47, stk. 1 eller Isatte øremærker, elektroniske øremærker og chip må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dog må et øremærke fjernes, hvis det samtidigt erstattes af et elektronisk øremærke til får og geder med samme CKR-nummer. Stk. 2. Tabes eller ødelægges et gult, rødt eller hvidt øremærke, et gult eller rødt elektronisk øremærke eller en chip, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer og farve. Stk. 3. Tabes eller ødelægges et bøjleøremærke eller et elektroniske bøjleøremærke med en anden farve end gul eller rød, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer. Stk. 4. Et tabt eller ødelagt øremærke eller elektronisk øremærke kan erstattes med et husgavlsformet øremærke, hvor dyrets CKR-nummer er skrevet i hånden, på begge sider af øremærket, inden isættelse (reserveøremærke). Får og geder må højst være forsynet med ét øremærke, hvor CKR-nummeret er skrevet i hånden. Stk. 5. Øremærker, elektroniske øremærker og chip til får eller geder må kun anvendes til mærkning af får eller geder på det husdyrbrug, hvortil øremærkerne, de elektroniske øremærker eller chip er udleveret. Stk. 6. Mærker, der anvendes frivilligt og ikke til opfyldelse af kravene i denne bekendtgørelse, må ikke være gule, røde eller hvide. Dette gælder dog ikke for mærker isat får eller geder i EU-medlemslande, hvor dyrene efterfølgende er indført til Danmark. 50. Indførte får eller geder skal til stadighed være mærket med røde øremærker, jf. dog stk. 2 og 3. Mærkning skal foretages i samarbejde med Fødevarestyrelsen og senest fem arbejdsdage efter indførslen. 12

13 Stk. 2. Får eller geder, der indføres direkte til et slagteri eller et samlested for slagtedyr, skal ikke mærkes efter stk. 1, men efter de regler, der er gældende i det land, hvorfra dyrene indføres til Danmark. Stk. 3. Får eller geder, der indføres direkte til zoologiske anlæg, kan mærkes med gule øremærker eller én chip, jf. 47, stk Lam og kid under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, et zoologisk anlæg eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i biproduktforordningen, skal ikke mærkes. Stk. 2. Lam og kid under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads, der alene modtager dyr fra besætninger med samme ejer, skal ikke mærkes. Kapitel 11 Registrering i CHR af flytninger af får og geder 52. Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal sikre, at flytninger til stadighed er registreret i CHR, jf. dog 54. Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres, efter at flytningen har fundet sted: 1) Antallet af flyttede får eller geder. 2) Dato for flytningen. 3) Afhænderen af dyr skal registrere eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen. 4) Modtageren af dyr skal registrere eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen. Stk. 3. Forarbejdningsanlæg skal ved registrering efter stk. 2, nr. 1, angive antallet af modtagne dyr samt angive antal og størrelse af modtagne containere. 53. Registrering efter 52 skal finde sted senest syv dage efter flytningen. 54. Der skal ikke ske registrering efter 52, når: 1) får eller geder flyttes til og fra græsningsarealer, eller 2) får eller geder flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer. Stk. 2. Der kan meddeles dispensation fra kravet om registrering efter 52 ved flytning af får eller geder mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale. Anmodning om dispensation sendes til Fødevarestyrelsen og meddeles på følgende betingelser: Besætninger kan kun indgå i naboaftale, hvis de befinder sig på to nabohusdyrbrug, hvor dyrene er sammenblandet på udendørs arealer i græsningssæsonen, og hvor dyrene bevæger sig frit mellem de to husdyrbrug. Besætninger kan kun indgå i naboaftale, hvis de har samme ejer. Et husdyrbrug kan kun indgå i én naboaftale. Dog kan et husdyrbrug indgå i mere end én naboaftale, når naboaftalerne omfatter de samme husdyrbrug. Stk. 3. Flyttes får eller geder mellem besætninger i Danmark med samme ejer, kan registrering efter 52, stk. 2, foretages efter bestemmelsens nr. 3 eller Registreringspligten efter 52 påhviler alene den, der afsender dyret, ved: 1) flytning af dyr til køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser, eller 2) flytning af dyr til fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler eller individprøvestationer, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen. Stk. 2. Registreringspligten efter 52 påhviler alene den, der modtager dyret, ved: 1) flytning af dyr fra køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser, eller 13

14 2) flytning af dyr fra fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler eller individprøvestationer, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen. 56. Registrering af flytning af får eller geder efter 52 skal ske elektronisk via internettet på adressen webdyr.dk, ved brug af it-programmet Dyreregistrering, eller ved brug af etablerede opdateringsservices hos SEGES, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Personer, der er født før 1. oktober 1952, og hvis besætning i CHR er registreret under CPRnummer, er frem til den 1. oktober 2017 undtaget for kravet om, at registrering skal ske elektronisk. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om, at registrering skal ske elektronisk. Kapitel 12 Besætningsregister for får og geder 57. Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal til stadighed føre optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger, jf. dog 59. Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres: 1) Det samlede antal får eller geder, jf. dog 59, stk. 2. 2) For hvert enkelt dyr skal, der registreres oplysninger om: a) CKR-nummer. For lam og kid, der er forsynet med øremærker præget med CHR-nummer, jf. 47, stk. 5, registreres CHR-nummer, b) identifikationskoden, såfremt der er tale om et får eller en ged, der er indført til Danmark, c) måned og år for fødsel, jf. dog 59, stk. 2, d) måned og år for dødsfald eller slagtning af dyret, e) køn og om muligt race, jf. dog 59, stk. 2 og 3, f) dato for tilflytning og besætningsnummer for den besætning, hvorfra flytningen er foretaget. Hvis dyret er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret, g) dato for fraflytning og besætningsnummer for den besætning, hvortil lytningen er foretaget. Hvis dyret er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret, og h) for dyr, der er flyttet fra besætningen, indregistreringsnummer på transportmidlet anvendt ved flytningen. Stk. 3. Zoologiske anlæg, der har mærket dyret med en chip, jf. 47, stk. 6, skal tillige registrere oplysning om placering af chip. 58. Ajourføring efter 57 skal finde sted senest 3 dage efter hændelsen. 59. Der skal ikke registreres oplysninger efter 57, stk. 2, nr. 2, litra f-h, når: 1) får eller geder flyttes mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale, jf. 54, stk. 2, 2) får eller geder flyttes til og fra græsningsarealer, eller 3) får eller geder flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer. Stk. 2. Samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg og afhentningspladser skal ikke registrere oplysninger efter 57, stk. 2, nr. 1, og nr. 2, litra c og e. Stk. 3. Der skal ikke registreres oplysninger efter 57, stk. 2, nr. 2, litra e, for dyr i de besætninger meddelt dispensation efter 48, stk. 2, og for lam og kid, der er mærket jf. 48, stk Optegnelserne efter 57 kan føres elektronisk. Stk. 2. Optegnelserne efter 57 skal opbevares i mindst tre år efter seneste hændelse, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen. 14

15 Kapitel 13 Krav om sundhedsdokument ved flytning af får og geder 61. Får eller geder, der flyttes fra eller indsættes i en besætning, skal være ledsaget af et sundhedsdokument til får og geder, der angiver dyrets eller dyrenes identitet, jf. 63, samt sundhedsforhold for afsenderbesætningen. 62. Sundhedsdokumentet skal udfærdiges på Fødevarestyrelsens formular, der udskrives direkte via internettet fra adressen chr.fvst.dk eller rekvireres hos SEGES. Stk. 2. Sundhedsdokumentet må kun udskrives til den besætning, hvorfra dyret skal flyttes. Der må ikke udskrives sundhedsdokument, hvis dyret eller besætningen er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning. Stk. 3. Sundhedsdokumentet må kun anvendes i op til 14 dage efter udskrift, såfremt besætningen eller dyrene, efter udskriften af sundhedsdokumentet, ikke underlægges offentligt tilsyn eller på anden måde blokeres for omsætning. Stk. 4. Sundhedsdokumentet må kun anvendes til én enkelt flytning og er kun gyldigt med brugers eller ejers underskrift og dato. 63. Sundhedsdokumentets identifikationsdel skal, for hvert enkelt dyr, indeholde oplysning om følgende: 1) CKR-nummer. For lam og kid, der er forsynet med øremærker præget med CHR-nummer, jf. 47, stk. 5, anføres CHR-nummer. 2) Måned og år for fødsel. 3) Køn og om muligt race. 4) Vaccination mod bluetongue inklusiv dato herfor, hvis dyret er vaccineret. Stk. 2. Sundhedsdokumentets identifikationsdel skal desuden indeholde oplysning om følgende: 1) Det samlede antal flyttede dyr. 2) Besætningsnummer for afsender- og modtagerbesætningen. 3) Transportørens autorisationsnummer samt indregistreringsnummer og landekode for den del af det anvendte transportmiddel, som dyrene transporteres i. 64. Sundhedsdokumentet skal opbevares af modtageren af dyrene i mindst tre år efter udskrift, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen. 65. Får eller geder skal ikke være ledsaget af et sundhedsdokument, når: 1) der flyttes døde dyr, 2) dyr flyttes mellem besætninger med samme ejer, 3) dyr flyttes mellem besætninger på samme husdyrbrug, 4) dyr flyttes til og fra græsningsarealer, 5) dyr flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer, 6) dyr flyttes til dyrehospitaler som følge af akut opstået sygdom eller anden tilstand, der kræver indlæggelse, eller 7) dyr hjemtages til besætningen fra en fælles græsgang eller et dyrskue. I disse tilfælde skal dyret eller dyrene ledsages af det sundhedsdokument, der ledsagede dyret eller dyrene fra besætningen. Kapitel 14 Kontrol af får og geder før slagtning 66. Inden får eller geder slagtes, dog tidligst en arbejdsdag forud for slagtning, skal slagteriet sikre sig, at leverandørbesætningen ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes. 15

16 Stk. 2. Inden dyret slagtes, skal slagteriet sikre sig dokumentation for, at der er foretaget behørig undersøgelse efter stk. 1. Dokumentationen skal opbevares i mindst tre år og skal på anmodning forevises tilsynsmyndigheden. 67. Er resultatet af undersøgelsen efter 66, stk. 1, negativt, skal dyret afvises fra slagtning, med mindre der foreligger en gyldig passérseddel. Stk. 2. Ved afvisning af dyr efter stk. 1 skal slagteriet kontakte Fødevarestyrelsen. Kapitel 15 Destruktion af øremærker, elektroniske øremærker, chip og vomboli 68. Slagterier og forarbejdningsanlæg skal destruere øremærker, elektroniske øremærker, chip og vomboli fra slagtede eller destruerede dyr, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Slagterier kan undlade at destruere et øremærke eller et elektronisk øremærke, hvis det er fastgjort til dyrets hud, og huden sendes til en hudecentral. I disse tilfælde skal hudecentralen sikre sig, at øremærket eller det elektroniske øremærke destrueres. Kapitel 16 Ansvar, administrative bestemmelser og betaling 69. Enhver, der midlertidig eller permanent har et dyr i sin varetægt, der skal være mærket efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal påse, at dyret er behørigt mærket. Stk. 2. Er dyret ikke behørigt mærket, skal den ansvarlige, jf. stk. 1, straks give Fødevarestyrelsen meddelelse herom. 70. Den, der er fritaget for registrering efter bestemmelserne i 7, stk. 4, 13, stk. 2, nr. 5 og 6, 52, stk. 2, og 57, stk. 2, nr. 2, litra f-h, skal på et hvilket som helst tidspunkt kunne redegøre for, hvor dyrene i besætningen befinder sig. 71. Efter forudgående høring af den, der er ansvarlig for registrering af data i følge denne bekendtgørelse, kan Fødevarestyrelsen berigtige data. 72. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Fødevarestyrelsen påbyde destruktion eller forbyde flytning af kvæg. Stk. 2. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Fødevarestyrelsen forbyde flytning af får eller geder. Stk. 3. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Fødevarestyrelsen forbyde flytning af svin. 73. For dyr indført fra EU-medlemslande afholder Fødevarestyrelsen udgifterne til den i 5, stk. 1, 25, stk. 1, og 50, stk. 1, nævnte mærkning. Alle andre udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende. Kapitel 17 Straf og ikrafttræden 74. Med bøde straffes den, der 1) overtræder 2, stk. 1, stk. 3-4, 3, stk. 1-3, 4-5, 7-9, 10, stk. 6, 12, stk. 1, 13-14, 16, stk. 2, 17, stk. 1-2, 18-24, 25, stk. 1-2, 26, stk. 2-3, 27-29, 30, stk. 1-2, 31-36, 38, 40-41, 42, stk. 1, 43-44, 46, stk. 2, 47, stk. 1-5, 48-49, 50, stk. 1-2, 52-53, 55, 56, stk. 1, 57-58, 60, stk. 2, 61-64, 66-67, 68, stk. 1, eller 69-70, eller 2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter

17 Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er: 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 75. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Kravet i 24, stk. 5, finder anvendelse fra den 1. april Stk. 3. Bekendtgørelse nr af 8. oktober 2014 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder ophæves den 1. januar Fødevarestyrelsen, den 15. december 2014 P.V.V. JOHN LARSEN / Thorkild Bastholm 17

18 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin, EU-Tidende 2008, nr. L 213, side 31, Kommissionens beslutning (EF) nr. 2000/678 af 23. oktober 2000 om nærmere regler for registrering af bedrifter i nationale databaser for svin som fastsat i Rådets direktiv 64/432/EØF, EF-Tidende 2000, L 281, side 16, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/15/EF af 10. april 2000 om ændring af Rådets direktiv nr. 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EF-Tidende 2000, L 105, side 34, Kommissionens beslutning (EF) nr. 2006/28 af 18. januar 2006 om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer, EF-Tidende 2006, L 19, side 32 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/64/EU af 15. maj 2014 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår EDB-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne, EU-Tidende 2014, L 189, side 161. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, EF-Tidende 2000, L 204, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 653/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og mærkning af oksekød, EU-Tidende 2014, L 189, side 33, Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas og bedriftslister, EU-Tidende 2004, L 163, side 65, Kommissionens forordning (EF) nr. 494/98 af 27. februar 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 820/97 for så vidt angår anvendelsen af administrative minimumssanktioner i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg, EF-Tidende 1998, L 60, side 78, Kommissionens forordning (EU) nr. 1053/2010 af 18. november 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 494/98 for så vidt angår administrative sanktioner i tilfælde, hvor identifikationen af et dyr ikke bevises, EU-Tidende 2010, L 303, side 1, Kommissionens forordning (EF) nr. 509/1999 af 8. marts 1999 om forlængelse af maksimums-fristen for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison ssp.), EF-Tidende 1999, L 60, side 53, Kommissionens forordning (EF) nr. 644/2005 af 27. april 2005 om tilladelse til en særlig identifikationsordning for kvæg, der af kulturelle og historiske årsager holdes på godkendte bedrifter, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, EU-Tidende 2005, L 107, side 18, Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF, EU-Tidende 2004, L 5, side 8, Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 af 11. oktober 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder, EU-Tidende 2006, L 280, side 3, Rådets forordning (EF) nr. 1560/2007 af 17. december 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder, EU-Tidende 2007, L 340, side 25, Kommissionens forordning (EF) nr. 933/2008 af 23. september 2008 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår identifikationsmærkning af dyr og flytningsdokumenternes indhold, EU-Tidende 2008, L 256, side 5, Kommissionens forordning (EF) nr. 759/2009 af 19. august 2009 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder, EU-Tidende 2009, L 215, side 3 og Kommissionens forordning (EU) nr. 506/2010 af 14. juni 2010 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår får og geder, der holdes i zoologiske haver, EU-Tidende 2010, L 149, side 3. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. 18

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1448 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00254 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 374 af 27/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr., 2012-14-527-00594 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1090 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-717-00091 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR 1)

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR 1) BEK nr 1237 af 30/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-14-2301-01341 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 9. juni 2008 Sagsnr.: 12171

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1) BEK nr 1480 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1)

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00040 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift BEK nr 420 af 24/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01254 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder (gruppevis levering af slagtesvin). Erhvervsstyrelsen og Ernst &

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1859 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne BEK nr 1862 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Sikkerhedsrådgiverens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1817 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) BEK nr 474 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1300821 Senere ændringer

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. 25. november 2015 EM 2015/124 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat til 2. behandling af Naalakkersuisoq for Fiskeri,

Læs mere

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort BEK nr 1056 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-802-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kontrolinstruks for DYR

Kontrolinstruks for DYR Kontrolinstruks for DYR Bestemmelser for slagtepræmie til kvier, tyre og stude, samt identifikation og registrering af kvæg, får og geder Kolofon Denne instruks gælder for kontrolåret 2016 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. BEK nr 1315 af 21/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 120354/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet

Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet BEK nr 835 af 04/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. RLM40319 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1190 af 14/10/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

ANNONCERING. Leasing af el-biler

ANNONCERING. Leasing af el-biler ANNONCERING Leasing af el-biler Konkurrencebetingelser 07.08.2012 Leasing af el-biler Konkurrencebetingelser 1 1. Generel information... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 1.2 Overordnet tidsplan... 3 1.3 Udbyder...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding LBK nr 906 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62458/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2010 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 1. BRUG DEMOKRATIET Medarbejderforeninger På mange arbejdspladser med 5 DJ medlemmer eller flere, er der oprettet en medarbejderforening (standardvedtægter for medarbejderforeninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.8.2005 KOM(2005) 392 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at indgå en aftale med Schweiz indeholdende foranstaltninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1) BEK nr 53 af 14/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Spørgsmål til udkast til ændringer i autorisationsbekendtgørelsen kan rettes til undertegnede på rika@fvst.dk eller Carl-Aage Morgen på cam@fvst.dk.

Spørgsmål til udkast til ændringer i autorisationsbekendtgørelsen kan rettes til undertegnede på rika@fvst.dk eller Carl-Aage Morgen på cam@fvst.dk. Til eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00108/RIKA 07.05.2015 Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. - nye regler for stalddørssalg

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«.

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«. Civilafdelingen Dato: 29. oktober 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2015-706-0029 Dok.: 1769212 Justitsministeriets bidrag til Erhvervs- og Vækstministeriets forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 1) BEK nr 484 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-80611-000001 Senere

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v. 1)

Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v. 1) BEK nr 1397 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00158 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660 VEDTÆGTER. for.

Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660    VEDTÆGTER. for. Ret&Råd Sundhuset Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660 E-mail: info@sundhuset.dk www.sundhuset.dk J.nr.: 21-80258 PEA/THJ VEDTÆGTER for Billund Trav A/S CVR-nr. 32 80 07 18 Selskabets

Læs mere

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX].

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. Under henvisning til din ansøgning af 17. marts 2015, hvori du anmoder om

Læs mere

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark SUNDHEDSREGLER I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande LOV nr 521 af 26/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-5834-114 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2006 KOM(2006) 811 endelig 2004/0248 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle kommunalbestyrelser Dato: 20. februar 2009 Vedrørende brevstemmeafgivning på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.

Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. I medfør af 34, stk. 1, jf. 15 og 16, stk. 1-3, i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København.

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. Love for VIRKSOM 1. Navn 1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. 2. Idégrundlag og formål 2.1 VIRKSOM tilbyder medlemskab til personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling)

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) I forordning 1013/2006 artikel 4, stk. 5 og i artikel 6 er der anført at der skal stilles en sikkerhedsstillelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Udtalelse Lov nr. 598 af 12. juni 2012 om forvaltere af alternative investeringsfonde fastsætter

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE 17 MEDLEMSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND 1 Kun ét specialforbund inden for hver idrætsgren eller hver sammenlignelig idrætsgren

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Til høringsparterne. Høringsbrev. Den 1. april 2016

Til høringsparterne. Høringsbrev. Den 1. april 2016 Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsbrev Høring om tilladelse til test af jernbaneinfrastruktur - ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 112 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-19203-0658 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forskning på afdøde er reguleret af såvel komitéloven som af sundhedsloven 2.

Forskning på afdøde er reguleret af såvel komitéloven som af sundhedsloven 2. DET ETISKE RÅD NOTAT om bestemmelser i sundhedsloven og komitéloven 1 der har betydning for godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter, der vedrører forskning på afdøde. Sundhedsloven og komitéloven:

Læs mere