Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning."

Transkript

1 ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED J.nr.: /HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens 1 bestemmelser, f.eks. ved destruktion på et godkendt forarbejdningsanlæg. Indtil dyrene afhentes for at blive bortskaffet, skal de opbevares på en opbevaringsfacilitet, jf. opbevaringsbekendtgørelsen 2. De forskellige typer opbevaringsfaciliteter er beskrevet nedenfor, bl.a. med angivelse af om opbevaringsfaciliteten skal oprettes i CHR, om de døde dyr skal være identificerbare, og om flytningen af dyrene til opbevaringsfaciliteten skal indberettes til CHR. Se også oversigten over krav til opbevaringsfaciliteter. Opbevaringsfaciliteterne er delt op i tre grupper til opbevaring af døde produktionsdyr fra: 1) en eller flere besætninger på samme CHRnummer. 2) besætninger med samme ejer, hvor besætningerne er fordelt på flere CHRnumre. 3) besætninger med forskellige ejere, hvor besætningerne er fordelt på flere CHRnumre. Vær også opmærksom på at: Besætninger, der benytter samme opbevaringsfacilitet, er kontaktbesætninger. Ved mistanke om/udbrud af smitsom husdyrsygdom kan CHRnumrene, hvor besætningerne er beliggende, underlægges restriktioner. Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. 1) Døde produktionsdyr fra en eller flere besætninger på samme CHRnummer kan opbevares på en opbevaringsplads eller i et model 1 køle eller fryseanlæg. Opbevaringsfaciliteten skal være beliggende på CHRnummeret, de døde dyr stammer fra. Opbevaringsplads Dyrene skal jf. mærkningsbekendtgørelsen 3 være identificerbare, når der er tale om: o kreaturer, får og geder, der er 7 dage eller ældre. Model 1 køleanlæg og fryseanlæg Skal oprettes med eget besætningsnummer i CHR. Dyrene skal jf. mærkningsbekendtgørelsen være identificerbare, når der er tale om: o kreaturer, får og geder, der er 7 dage eller ældre. Ejeren skal sikre, at flytning af døde produktionsdyr til køleanlæg eller fryseanlæg indberettes til CHR, jf. mærkningsbekendtgørelsen. Indberetning til CHR skal foretages ved flytning af 1 EuropaParlamentets og Rådets forordning (E) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (E) nr. 1774/ Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 3 Bekendtgørelse nr af 1. december 2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder, med senere ændringer

2 o kreaturer, der er 7 dage eller ældre o får og geder uanset alder 2) Døde produktionsdyr fra besætninger med samme ejer, hvor besætningerne er fordelt på flere CHRnumre, kan opbevares i model 2 køle eller fryseanlæg eller på en afhentningsplads. Opbevaringsfaciliteten skal have samme ejer som besætningerne, der leverer døde dyr til opbevaringsfaciliteten. Afhentningsplads samt Model 2 køleanlæg og fryseanlæg Skal oprettes med eget besætningsnummer i CHR. Dyrene skal jf. mærkningsbekendtgørelsen 5 være identificerbare, når der er tale om: o kreaturer, får og geder, der er 7 dage eller ældre. Ejeren skal sikre, at flytning af døde produktionsdyr til opbevaringsfaciliteten indberettes til CHR jf. mærkningsbekendtgørelsen. Indberetning til CHR skal foretages ved flytning af: o kreaturer, der er 7 dage eller ældre o får og geder uanset alder o svin uanset alder 3) Døde produktionsdyr fra besætninger med forskellige ejere, hvor besætningerne er fordelt på flere CHRnumre kan opbevares i model 3 køle eller fryseanlæg. Model 3 køle og fryseanlæg Skal inden ibrugtagning være godkendt af fødevareregionen som kategori 2 anlæg til håndtering af animalske biprodukter efter artikel 24, nr. 1. h) i biproduktforordningen, herunder vil der være krav om egenkontrol samt rengøring og desinfektion af køleanlæg og fryseanlæg, containere og køretøjer. En godkendelse efter biproduktforordningen medfører at køleanlæg og fryseanlæg vil være underlagt kontrol. Godkendelse af og tilsyn med køleanlæg og fryseanlæg er gebyrfinansieret efter betalingsbekendtgørelsen 4. skal oprettes med eget besætningsnummer i CHR. Afstanden fra leverandørbesætninger til køleanlæg eller fryseanlæg må maksimalt være 3 km. Dyrene skal jf. mærkningsbekendtgørelsen 5 være identificerbare, når der er tale om: o kreaturer, der er 7 dage eller ældre, o får og geder uanset alder og o svin uanset alder. or smågrise i smågrisecontainer er det tilstrækkeligt, at CHRnummeret og besætningsnummeret fremgår af containeren. Besætningsejeren skal sikre at flytning af døde produktionsdyr til køleanlæg eller fryseanlæg indberettes til CHR jf. mærkningsbekendtgørelsen. Indberetning til CHR skal foretages ved flytning af; o kreaturer, der er 7 dage eller ældre, o får og geder uanset alder og o svin uanset alder 4 Bekendtgørelse nr. 947 af 28. juli 2010 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., med senere ændringer. Side 2/6

3 Oversigt over krav til opbevaringsfaciliteter Opbevaringspladningsplads Afhent Model 1 Model 2 Model 3 Godkendelse som kategori 2 anlæg til håndtering af animalske biprodukter, jf. biproduktforordningen. Oprettelse i CHR med eget besætningsnummer, jf. CHRbekendtgørelsen. Krav om maksimal afstand på 3 km mellem opbevaringsfacilitet og leverandørbesætning. Transport til opbevaringsfaciliteten skal ske så smitterisiko forebygges. Transport til opbevaringsfaciliteten skal ske som sikker transport. (*) (*) (*) Dyrene skal, jf. mærkningsbekendtgørelsen, være identificerbare, når der er tale om: Kreaturer, får og geder, der er 7 dage el. ældre Kalve, der er yngre end 7 dage Lam og kid, der er yngre end 7 dage Svin (ved smågrise i container mærkes containeren med CHRnr. og besætningsnr.) Ved flytning til opbevaringsfaciliteten, er besætningsejeren, jf. mærkningsbekendtgørelsen, ansvarlig for indberetning til CHR, når der er tale om: Kreaturer, der er 7 dage el. ældre (registrering på enkeltdyrsniveau) Kalve, der er yngre end 7 dage år og geder uanset alder (registrering af antal dyr) Svin (registrering af antal dyr, for smågrisecontainere skal antallet af smågrise registreres) Ved afhentning af døde dyr til destruktion på et godkendt forarbejdningsanlæg er besætningsejeren (B) eller forarbejdningsanlægget (), jf. mærkningsbekendtgørelsen, ansvarlig for indberetning til CHR, når der er tale om: Kreaturer, der er 7 dage el. ældre (registrering på enkeltdyrsniveau) Kalve, der er yngre end 7 dage år og geder uanset alder (registrering af antal dyr) Svin (registrering af antal dyr, for smågrisecontainere skal antallet af containere registreres) B B + * Nej, hvis transporten sker via vejstrækninger, hvor kun ejendomme, der leverer dyr til opbevaringsfaciliteten har vejret. Side 3/6

4 Transport Ved transport af døde produktionsdyr frem til opbevaringsfaciliteten skelnes der mellem sikker transport og transporten skal ske så smittespredning forebygges. Transporten skal som udgangspunkt ske som sikker transport. Hvis ejeren/ejerne af ejendommene, der leverer dyr til opbevaringsfaciliteten, er den/de eneste, der har vejret på vejstrækningen fra stedet, hvor transporten begynder og frem til opbevaringsfaciliteten, er det tilstrækkeligt at transporten sker, så smittespredning forebygges. Transporten skal ske, så smittespredning forebygges, hermed menes at døde produktionsdyr skal transporteres, så de f.eks. ikke rører jorden under transporten, samt så spild af legemsvæsker m.v. undgås. Sikker transport, hermed menes at transport af døde produktionsdyr ikke må medføre en øget risiko for smittespredning. Transporten skal leve op til kravene i biproduktforordningens artikel 21, nr. 1 samt gennemførelsesforordningens 5 artikel 17 og bilag VIII, om transport af animalske biprodukter. De relevante krav efter biproduktforordningen og gennemførelsesforordningen, til indsamling, transport og identifikation af døde produktionsdyr, er listet op nedenfor: Døde produktionsdyr skal transporteres i tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer. Køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der kommer i kontakt med døde produktionsdyr skal holdes rene. or at undgå krydskontaminering skal køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der benyttes til andre formål: o Være rene og tørre før brug o Rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde. Under transporten skal containeren eller køretøjet være mærket med ordene kategori 2materiale og ikke til foder. I nogle tilfælde skal man jf. biproduktforordningen være registreret som transportør, se link: portører.htm Ved flytning skal sporbarheden sikres. Jf. biproduktforordningen skal der som udgangspunkt benyttes handelsdokumenter og føres fortegnelser. ødevarestyrelsen har jf. opbevaringsbekendtgørelsen tilladt et alternativt system. Se link for mere information: r/sider/forside.aspx Oprettelse af afhentningspladser, køleanlæg og fryseanlæg i CHR Afhentningspladser, køleanlæg og fryseanlæg skal, jf. CHRbekendtgørelsen 6, oprettes med et selvstændigt besætningsnummer i CHR for hver dyreart, der skal opbevares deri. Ejeren kan få foretaget oprettel 5 Kommissionens forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelses af EuropaParlamentets og Rådets forordning (E) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/E for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. 6 Bekendtgørelse nr. 59 af 18. nuar 2010 om registrering af besætninger i CHR, med senere ændringer Side 4/6

5 sen ved at kontakte den lokale CHRafdeling. CHRafdelingernes kontaktoplysninger findes på dette link: afdelinger.aspx Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal, jf. opbevaringsbekendtgørelsen, tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter aflivning eller konstatering af dødsfald. Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr, hvorfra der ikke skal udtages prøvemateriale til TSEtest, kan udskydes, som det er beskrevet i det følgende. Opbevaring på opbevaringsplads eller afhentningsplads: Ved opbevaring af døde produktionsdyr i en lukket container kan tilmelding til afhentning afvente indtil containeren er fuld, dog senest fem dage efter fyldning af containeren er begyndt. Ved opbevaring af døde produktionsdyr på køl eller frost, hvor der ikke er tale om et køleanlæg eller fryseanlæg, kan tilmelding til afhentning afvente, indtil containeren er fuld, dog senest tre uger efter fyldning af containeren er påbegyndt. or døde pelsdyr gælder desuden: o I pelsningssæsonen kan tilmelding til afhentning, ved opbevaring i lukket container, afvente, indtil containeren er fuld. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest ved pelsningssæsonens afslutning o Udenfor pelsningssæsonen kan tilmelding til afhentning, ved opbevaring i lukket container på køl eller frost, afvente, indtil containeren er fuld, dog senest tre måneder efter fyldning af containeren er påbegyndt. Opbevaring i køleanlæg eller fryseanlæg: Ved opbevaring af døde produktionsdyr i køleanlæg, tillades det at dyrene opbevares i op til 6 uger. Dyrene skal således tilmeldes afhentning så tømning af køleanlægget kan ske senest 6 uger efter fyldning er påbegyndt. Ved opbevaring af døde produktionsdyr i fryseanlæg, tillades det at dyrene opbevares i op til 3 måneder. Dyrene skal således tilmeldes afhentning så tømning af fryseanlægget kan ske senest 3 måneder efter fyldning er påbegyndt. Tilmelding til afhentning af døde drøvtyggere hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSEtest skal altid ske hurtigst muligt og senest 24 timer efter aflivning eller konstatering af dødsfald. Der er, jf. TSE forordningen 7, krav om udtagelse af prøvemateriale til TSEtest fra kreaturer over 48 måneder samt får og geder over 18 måneder. 7 EuropaParlamentets og Rådets forordning (E) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer, som i Danmark er suppleret ved bekendtgørelse nr. 499 af 26. maj 2011 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg samt bekendtgørelse nr. 930 af 7. september 2006 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder, med senere ændringer. Side 5/6

6 Døde drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSEtest, må ikke opbevares i fryseanlæg eller container på frost, da nedfrysning ødelægger prøvematerialet. De må gerne opbevares i køleanlæg indtil afhentning. Kreatur fåre og gedebesætninger må anvende køleanlæg og fryseanlæg til længere tids opbevaring af døde kreaturer under 48 måneder samt får og geder under 18 måneder. Tilladt opbevaringstid af døde produktionsdyr på forskellige opbevaringsfaciliteter Opbevaringsfacilitet Opbevaringstid Drøvtyggere hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSEtest bevares i fryseanlæg eller container på 24 timer* uanset opbevaringsfacilitet Må aldrig op frost. Opbevaringsplads eller afhentningsplads: Lukket container Lukket container på køl/frost Pelsdyr i lukket container: I pelsningssæsonen, 24 timer* Indtil containeren er fuld, dog senest efter 5 dage* Indtil containeren er fuld, dog senest efter 3 uger* Indtil containeren er fuld, dog senest ved pelsningssæsonens aflutning* Udenfor pelsningssæsonen, på køl/frost Indtil containeren er fuld, dog senest efter 3 måneder* Køleanlæg Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 6 uger ryseanlæg Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 3 måneder * Det maksimale tidsrum, der må gå, fra dyret aflives eller konstateres dødt, inden tilmelding til afhentning skal foretages Side 6/6

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006 1 Indledning...5 2 Grundlæggende

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 167 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Jura m.fl./suro m.fl. Sagsnr.:

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. BEK nr 351 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00094 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m.

Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m. Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m. 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad handler vejledningen om... 4 2. Definition af besætning, bedrift og ejendom... 4 3. Overvågningsprogram

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Regler for Kvægerstatningsordningen

Regler for Kvægerstatningsordningen Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Nye regler om foder og fødevarer

Nye regler om foder og fødevarer Nye regler om foder og fødevarer Vejledning om god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Den 1. januar 2006 indføres nye regler for hygiejne ved produktion af fødevarer og foder. Branchekoden

Læs mere

Nye regler om foder og fødevarer

Nye regler om foder og fødevarer Nye regler om foder og fødevarer Vejledning om god produktionspraksis i akvakulturproduktionen - en branhekode Den 1. januar 2006 indførtes nye produktionsregler for hygiejne ved produktion af fødevarer

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere