Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1)"

Transkript

1 BEK nr 53 af 14/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/ Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1) I medfør af 13, stk. 4, 14, stk. 3, og 17, stk. 2, i lov nr af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Bekendtgørelsens formål og område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om de overordnede rammer og procedurer for anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder rammer og procedurer for behandling af ansøgninger om det europæiske erhvervspas. Bekendtgørelsen fastsætter tillige regler om Styrelsen for Videregående Uddannelsers funktion som koordinator og støttecenter for anerkendelsesdirektivet, som kompetent myndighed for det europæiske erhvervspas, hvor erhvervet ikke er lovreguleret i Danmark, samt om indberetning og koordinering. Stk. 2. I denne bekendtgørelse anvendes de definitioner, der følger af 2 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 3. Genstand og procedurer for udstedelse af det europæiske erhvervspas, jf. kapitel 5-7, følger i øvrigt reglerne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 af 24. juni 2015 om proceduren for udstedelse af det europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF. Kapitel 2 Rammer og procedurer for etablering Procedure for etablering 2. Den kompetente myndighed bekræfter inden for en måned modtagelsen af en ansøgning om etablering, jf. 4, stk. 1, i loven, og oplyser samtidig ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter, jf. anerkendelsesdirektivets artikel 51, stk. 1. Stk. 2. Af reglerne for det enkelte erhverv fremgår, hvilke dokumenter og certifikater den kompetente myndighed kan kræve af ansøger samt krav til dokumentationen, jf. direktivets artikel 50, stk. 1. Stk. 3. Den kompetente myndighed skal sikre anvendelse af direktivets artikel 50, stk. 4, om edsaflæggelse eller afgivelse af en erklæring. Stk. 4. Den kompetente myndighed indhenter i overensstemmelse med reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. en vurdering af ansøgers uddannelseskvalifikationer fra Styrelsen for Videregående Uddannelser (pligtmæssig vurdering). Stk. 5. Ansøgninger om adgang til erhvervsudøvelse skal behandles hurtigst muligt, og den kompetente myndighed skal senest 3 måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning træffe en begrundet afgørelse. Denne frist kan dog forlænges med én måned i de tilfælde, der hører under 3 og 4, jf. direktivets artikel 51, stk. 2. 1

2 Generel ordning for anerkendelse af uddannelsesbeviser 3. Den kompetente myndighed påser, at betingelserne i anerkendelsesdirektivets artikel 13 er opfyldt. Ved behandlingen af ansøgningen anvendes direktivets artikel Stk. 2. Den kompetente myndighed kan stille supplerende krav som betingelse for erhvervsudøvelsen, jf. direktivets artikel 14. Stk. 3. Den kompetente myndighed sikrer, at ansøgere har mulighed for at tage den i direktivets artikel 14, stk. 1, omhandlede egnethedsprøve senest 6 måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve. Automatisk anerkendelse på grundlag af erhvervserfaring 4. Er adgangen til eller udøvelsen af en af de former for virksomhed, der er angivet i anerkendelsesdirektivets bilag IV, afhængige af almene forretningsmæssige eller faglige kundskaber og færdigheder m.v., jf. direktivets artikel 16, anerkender den kompetente myndighed dette i overensstemmelse med direktivets artikel Automatisk anerkendelse på grundlag af koordinering af mindstekrav til uddannelse 5. Den kompetente myndighed anerkender uddannelsesbeviser m.v. efter anerkendelsesdirektivets artikel 21, stk. 1-4, og stk. 6, 1. afsnit, og i overensstemmelse med artikel 23, om anerkendelse af uddannelsesbeviser for erhvervene som læge, sygeplejerske, tandlæge, dyrlæge, jordemoder og farmaceut. Kapitel 3 Rammer og procedurer for midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af et erhverv 6. Det fremgår af reglerne for det enkelte erhverv, om der er krav om forudgående anmeldelse for den midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydelse, jf. anerkendelsesdirektivets artikel 7, stk. 1, og om anmeldelsen skal ledsages af yderligere dokumenter, jf. direktivets artikel 7, stk. 2. Stk. 2. Tjenesteydelsen udføres under anvendelse af den faglige titel i overensstemmelse med direktivets artikel 7, stk Det fremgår af reglerne for det enkelte erhverv, om der er mulighed for at foretage forudgående kontrol, jf. anerkendelsesdirektivets artikel 7, stk. 4, 1. afsnit. Stk. 2. Den kompetente myndighed underretter senest en måned efter modtagelsen af anmeldelsen og de medfølgende dokumenter, jf. 6, stk. 1, tjenesteyderen om sin afgørelse, jf. direktivets artikel 7, stk. 4, 2. afsnit. Stk. 3. I tilfælde af vanskeligheder, der vil medføre en forsinkelse med hensyn til at træffe den i stk. 2 omhandlede afgørelse, meddeler den kompetente myndighed inden for samme frist tjenesteyderen grunden til forsinkelsen. Vanskeligheden skal være løst senest en måned efter meddelelsen, og afgørelsen skal være truffet senest 2 måneder efter løsning af vanskeligheden. Stk. 4. Udførelsen af tjenesteydelsen skal kunne begynde, inden en måned efter at afgørelsen er truffet, jf. stk. 2 og 3. Stk. 5. Foreligger der ikke svar fra den kompetente myndighed inden for de frister, der er fastsat i stk. 2 og 3, kan tjenesteydelsen udføres. Stk. 6. Er de erhvervsmæssige kvalifikationer blevet bekræftet i overensstemmelse med direktivets artikel 7, stk. 4, afsnit 2 og 3, udføres tjenesteydelsen under anvendelse af den danske faglige titel, jf. direktivets artikel 7, stk. 4, sidste afsnit. 8. Udføres tjenesteydelsen under den titel, der anvendes i hjemlandet, eller under tjenesteyderens uddannelsesbevis, kan den kompetente myndighed, hvis det fremgår af reglerne for det enkelte erhverv, kræ- 2

3 ve, at tjenesteyderen, ud over andre oplysningskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten, meddeler tjenestemodtageren alle eller visse af de oplysninger, der er fastsat i anerkendelsesdirektivets artikel 9. Kapitel 4 Erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i tredjelande af statsborgere fra medlemslande og statsborgere fra tredjelande 9. En ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i et tredjeland af en statsborger fra et medlemsland behandles efter reglerne for det enkelte erhverv, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ethvert uddannelsesbevis, der er udstedt i et tredjeland, jf. stk. 1, til en statsborger i et medlemsland, sidestilles med et uddannelsesbevis, der er udstedt i et medlemsland, når kravene i anerkendelsesdirektivets artikel 3, stk. 3, er opfyldte. Er kravene i direktivets artikel 3, stk. 3, ikke opfyldte, behandles uddannelsesbeviset alene efter reglerne for det enkelte erhverv. Stk. 3. En ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i et tredjeland af en statsborger fra et tredjeland behandles alene efter reglerne for det enkelte erhverv, jf. dog stk. 4. Stk. 4. En ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i et tredjeland af statsborgere fra et tredjeland, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (opholdsdirektivet), behandles efter reglerne i anerkendelsesdirektivet, hvis ansøgeren opfylder kravene herom, og efter reglerne for det enkelte erhverv. Kapitel 5 Rammer og procedurer for ansøgning om europæisk erhvervspas til brug i andre medlemslande 10. Den kompetente myndighed modtager ansøgninger om europæisk erhvervspas gennem den elektroniske løsning i IMI, som automatisk har oprettet et IMI-dossier for den pågældende ansøger. Stk. 2. Tillader den kompetente myndighed ansøgninger på anden måde end ved anvendelsen af den elektroniske løsning, jf. 4, stk. 5, i loven, skal myndigheden sørge for 1) alle nødvendige foranstaltninger til oprettelse af IMI-dossieret, 2) eventuelle oplysninger, der skal sendes til ansøgeren, og 3) udstedelsen af det europæiske erhvervspas. Stk. 3. Inden for en uge efter modtagelsen af ansøgningen bekræfter den kompetente myndighed modtagelsen af ansøgningen og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter. Stk. 4. Hvor det er relevant, udsteder den kompetente myndighed eventuelle støttecertifikater, der kan kræves efter anerkendelsesdirektivet. Stk. 5. I tilfælde af behørigt begrundet tvivl om, hvorvidt ansøger er lovligt etableret i Danmark, eller om alle de nødvendige dokumenter, der er blevet udstedt i Danmark, er gyldige og autentiske, konsulterer den kompetente myndighed det relevante organ, ligesom den kan anmode ansøgeren om attesterede kopier af dokumenter. Procedure for europæisk erhvervspas for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, der ikke er omfattet af forhåndskontrol i værtsmedlemslandet 11. Den kompetente myndighed kontrollerer inden for 3 uger ansøgningen og bilagene i IMI-dossieret og udsteder det europæiske erhvervspas for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, der ikke er omfattet af forhåndskontrol i værtslandet. Stk. 2. Er der ikke anmodet om yderligere dokumenter, jf. 10, stk. 3, begynder perioden, jf. stk. 1, ved udgangen af den i 10, stk. 3, omhandlede frist på en uge. Er der anmodet om yderligere dokumenter, begynder perioden ved modtagelsen af de i 10, stk. 3, omhandlede manglende dokumenter. Den kompetente myndighed sender straks det europæiske erhvervspas til den kompetente myndighed i hver enkelt berørt værtsmedlemsstat og underretter ansøgeren herom. 3

4 Stk. 3. Modtager den kompetente myndighed efterfølgende flere ansøgninger fra samme ansøger, kan myndigheden ikke anmode om genindsendelse af dokumenter, der allerede er indeholdte i IMI-dossieret, og som fortsat er gyldige. Procedure for europæisk erhvervspas for etablering og midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser for erhverv med forhåndskontrol i værtsmedlemslandet 12. Den kompetente myndighed verificerer inden for en måned ægtheden og gyldigheden af bilagene i IMI-dossieret med henblik på udstedelse af et europæisk erhvervspas til etablering eller midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, der er omfattet af forhåndskontrol i værtsmedlemslandet. Stk. 2. Er der ikke anmodet om yderligere dokumenter, jf. 10, stk. 3, begynder perioden, jf. stk. 1, ved udgangen af den i 10, stk. 3, omhandlede frist på en uge. Er der anmodet om yderligere dokumenter, begynder perioden ved modtagelsen af de i 10, stk. 3, omhandlede manglende dokumenter. Den kompetente myndighed sender herefter omgående ansøgningen til den kompetente myndighed i værtsmedlemslandet. Den kompetente myndighed oplyser ansøgeren om status på ansøgningen, samtidig med at den sender ansøgningen til værtsmedlemslandet. Stk. 3. I de tilfælde, der er nævnt i anerkendelsesdirektivets artikel 16, 21, 49 a og 49 b, jf. lovens 11, sender den kompetente myndighed i Danmark efter anmodning fra værtslandet yderligere oplysninger eller en vedlagt bekræftet kopi af et dokument her fra landet, som skal sendes senest 2 uger efter værtslandets anmodning. Videregivelsen sker under iagttagelse af persondatalovens regler. Stk. 4. Modtager den kompetente myndighed efterfølgende flere ansøgninger fra samme ansøger, kan myndigheden ikke anmode om genindsendelse af dokumenter, der allerede er indeholdte i IMI-dossieret, og som fortsat er gyldige. Kapitel 6 Rammer og procedurer for ansøgning om europæisk erhvervspas til brug i Danmark Procedure for europæisk erhvervspas for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, der ikke er omfattet af forhåndskontrol i Danmark 13. Ansøgninger om erhvervspas for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, der ikke er omfattet af forhåndskontrol her i landet, behandles efter reglerne i 5, stk. 3, i loven. Stk. 2. Det europæiske erhvervspas udgør, hvor dette er relevant, den i 6, stk. 1, omhandlede anmeldelse. Stk. 3. Modtager den kompetente myndighed flere ansøgninger fra samme ansøger, kan myndigheden ikke anmode om genindsendelse af dokumenter, der allerede er indeholdte i IMI-dossieret, og som fortsat er gyldige. Procedure for europæisk erhvervspas for etablering og midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser for erhverv med forhåndskontrol i Danmark 14. Ansøgninger om europæisk erhvervspas for etablering og midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser for erhverv med forhåndskontrol her i landet behandles efter reglerne i 5, stk. 1, 2 og 4, i loven. Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i anerkendelsesdirektivets artikel 16, 21, 49 a og 49 b, træffer den kompetente myndighed afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes et europæisk erhvervspas senest en måned efter modtagelse af ansøgningen, som er sendt af hjemlandet, jf. dog stk. 6. I tilfælde af behørigt begrundet tvivl kan den kompetente myndighed anmode om yderligere oplysninger fra eller en vedlagt bekræftet kopi af et dokument fra hjemlandet. Fristen på en måned finder anvendelse uanset en sådan anmodning, jf. dog stk. 6. 4

5 Stk. 3. I de tilfælde, der er omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 4, og artikel 14, træffer den kompetente myndighed afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes et europæisk erhvervspas, eller om indehaveren af en erhvervsmæssig kvalifikation skal pålægges udligningsforanstaltninger inden for 2 måneder efter modtagelse af ansøgningen, som er fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af behørigt begrundet tvivl kan den kompetente myndighed anmode om yderligere oplysninger fra eller en vedlagt bekræftet kopi af et dokument fra hjemlandet, jf. dog stk. 7 Stk. 4. I tilfælde af at den kompetente myndighed ikke modtager de oplysninger, som den kan kræve fra enten hjemlandet eller ansøgeren i overensstemmelse med direktivet og forordningen, som fastsat i reglerne for det enkelte erhverv, og som er nødvendige for at kunne træffe beslutning om udstedelse af det europæiske erhvervspas, træffer den kompetente myndighed på foreliggende grundlag en beslutning om udstedelse af passet. Stk. 5. Træffer den kompetente myndighed ikke afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 2 og 3, eller forsømmer myndigheden at gennemføre en egnethedsprøve i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, anses det europæiske erhvervspas for udstedt og sendes automatisk via IMI til indehaveren af den erhvervsmæssige kvalifikation. Stk. 6. Den kompetente myndighed har mulighed for at forlænge den i stk. 2 og 3 fastsatte tidsfrist for automatisk udstedelse af det europæiske erhvervspas med to uger. Den kompetente myndighed skal redegøre for årsagen til forlængelsen og underretter ansøgeren herom. En sådan forlængelse kan gentages én gang, og kun hvis det er strengt nødvendigt, navnlig af hensyn til den offentlige sundhed eller tjenestemodtagernes sikkerhed. Stk. 7. Modtager den kompetente myndighed efterfølgende flere ansøgninger fra samme ansøger, kan myndigheden ikke anmode om genindsendelse af dokumenter, der allerede er indeholdte i IMI-dossieret, og som fortsat er gyldige. Kapitel 7 Behandling af og adgang til oplysninger vedrørende det europæiske erhvervspas 15. I tilfælde af disciplinære foranstaltninger eller strafferetlige sanktioner, som vedrører et forbud eller en begrænsning, og som har konsekvenser for indehaveren af et europæisk erhvervspas udøvelse af en virksomhed efter anerkendelsesdirektivet, ajourfører den kompetente myndighed IMI-dossieret rettidigt og under iagttagelse af persondatalovens regler, jf. direktivets artikel 4 e, stk. 1. Disse opdateringer skal omfatte sletning af oplysninger, som ikke længere er påkrævede. Indehaveren af det europæiske erhvervspas og de kompetente myndigheder, som har adgang til det pågældende IMI-dossier, underrettes omgående om eventuelle opdateringer. Stk. 2. Ajourføringen, jf. stk. 1, indeholder følgende oplysninger: 1) Erhvervsudøverens identitet. 2) Det berørte erhverv. 3) Oplysninger om den nationale myndighed eller domstol, som har truffet afgørelse om begrænsning eller forbud. 4) Rækkevidden af begrænsningen eller forbuddet. 5) Den periode, hvori begrænsningen eller forbuddet er gældende. Stk. 3. Adgangen til oplysninger i IMI-dossieret er forbeholdt de kompetente myndigheder i Danmark og værtsmedlemslandet under iagttagelse af persondatalovens regler. De kompetente myndigheder skal underrette indehaveren af det europæiske erhvervspas om indholdet af IMI-dossieret på vedkommendes anmodning. Stk. 4. Oplysninger indeholdt i det europæiske erhvervspas begrænses til de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om indehaveren af erhvervspasset har ret til at udøve det erhverv, for hvilket passet er udstedt, det vil sige pasindehaverens for- og efternavn, fødselsdato og fødested, erhverv og formelle uddannelse samt den gældende ordning, de kompetente myndigheder, erhvervspasnummer, sikkerhedsdetal- 5

6 jer og henvisning til et gyldigt identitetsbevis. Oplysninger om den eventuelle relevante erhvervsmæssige erfaring, som indehaveren af et europæisk erhvervspas har erhvervet, eller udligningsforanstaltninger, der er blevet gennemført af vedkommende, skal inkluderes i IMI-dossieret. Stk. 5. De personoplysninger, der indgår i IMI-dossieret, kan behandles, så længe det er påkrævet med henblik på anerkendelsesproceduren som sådan og som bevis på anerkendelsen eller fremsendelsen af en anmeldelse. Stk. 6. Den kompetente myndighed sikrer, at indehaveren af et europæisk erhvervspas til enhver tid og uden omkostninger for indehaveren efter anmodning kan få berigtiget urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller få slettet eller blokeret det pågældende IMI-dossier. Indehaveren skal underrettes om denne ret på tidspunktet for det europæiske erhvervspas udstedelse og mindes om denne ret hvert andet år derefter. Påmindelsen sendes automatisk via IMI, hvis den oprindelige ansøgning om det europæiske erhvervspas blev indsendt online. Hvis den kompetente myndighed tillader ansøgninger på anden måde end ved anvendelsen af den elektroniske løsning, jf. 4, stk. 5, i loven, skal myndigheden sørge for den nødvendige underretning og påmindelse. Stk. 7. I tilfælde af en anmodning om sletning af et IMI-dossier knyttet til et europæisk erhvervspas, der er udstedt med henblik på etablering eller midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, jf. direktivets artikel 7, stk. 4, udsteder den kompetente myndighed dokumentation for anerkendelsen af vedkommendes erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 8. Den kompetente myndighed sørger for, at arbejdsgivere, kunder, patienter, offentlige myndigheder og andre interesserede parter kan kontrollere ægtheden og gyldigheden af et europæisk erhvervspas, som de har fået forelagt af pasindehaveren, jf. dog stk Styrelsen for Videregående Uddannelser er kompetent myndighed for det europæiske erhvervspas for erhverv, som ikke er lovregulerede i Danmark. Kapitel 8 Indberetning og koordinering m.v. 17. De kompetente myndigheder indberetter én gang årligt senest den 31. marts statistiske oplysninger for det forudgående år til Styrelsen for Videregående Uddannelser om myndighedernes behandling af ansøgninger om etablering, af anmeldelser og af ansøgninger om europæisk erhvervspas, herunder også afgørelser om delvis adgang. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan anmode de kompetente myndigheder om uddybende oplysninger til brug for den beretning, som uddannelses- og forskningsministeren skal afgive til Folketinget, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., og den rapport, der skal afgives til Europa-Kommissionen efter artikel 60 i anerkendelsesdirektivet. Stk. 2. Til brug for den rapport, der hvert andet år skal afgives til Europa-Kommissionen, underetter de kompetente myndigheder Styrelsen for Videregående Uddannelser om krav, som er blevet fjernet eller lempet, jf. direktivets artikel 59, stk. 6. Stk. 3 De kompetente myndigheder indberetter løbende til Styrelsen for Videregående Uddannelser om: 1) Sammenslutninger eller organisationer som er omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 2, første afsnit. 2) Gebyrer for det europæiske erhvervspas, jf. direktivets artikel 4 a, stk. 8. 3) Fravigelse af reglen om, at ansøgeren har ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve, jf. direktivets artikel 14, stk. 2, 1. afsnit, idet der forudgående skal underrettes herom sammen med en passende begrundelse for fravigelsen, jf. direktivets artikel 14, stk. 2, andet afsnit. 4) De love og administrative bestemmelser, de vedtager om udstedelse af uddannelsesbeviser for de erhverv, der er omfattet af anerkendelsesdirektivets kapitel III, jf. direktivets artikel 21 a. Indberetningen, som sendes via IMI, omfatter oplysninger om varigheden og indholdet af uddannelsesprogrammerne. 6

7 5) Løbende faglig udvikling for erhverv under den automatiske anerkendelse, jf. direktivets artikel 22, sidste afsnit. 6) Den nationale lovgivning om dispensationer for dele af speciallægeuddannelsen, jf. direktivets artikel 25, stk. 3 a, andet afsnit. 7) De nationale kvalifikationer og, hvor det er relevant, de nationale erhvervsmæssige titler, der er i overensstemmelse med en fælles uddannelsesramme, eller enhver anvendelse af undtagelsen i direktivets artikel 49 a, stk. 5, sammen med begrundelsen for, hvilke af betingelserne i stykke 5 der er opfyldt, jf. artikel 49 a, stk. 6, litra a og b. 8) Den kapacitet, der er til rådighed til at afholde en fælles uddannelsestest, eller enhver anvendelse af undtagelsen i direktivets artikel 49 b, stk. 5, sammen med begrundelsen for, hvilke af betingelserne i nævnte stykke 5 der er opfyldt, jf. artikel 49 b, stk. 6, litra a og b. 9) Oplysning om kompetente myndigheder og eventuelle organer, der er bemyndiget til at udstede og modtage uddannelsesbeviser og andre dokumenter eller oplysninger, og de kompetente myndigheder og organer, der er bemyndiget til at modtage ansøgninger og træffe afgørelser, der er omhandlet i anerkendelsesdirektivet, jf. direktivets artikel 56, stk ) Ændringer til listen over eksisterende lovregulerede erhverv og oplysninger om senere indførte krav, jf. direktivets artikel 59, stk. 1, 2. led, artikel 59, stk. 2, og artikel 59, stk. 5, 2. led. 11) Alle nødvendige oplysninger til den rapport, som Europa-Kommissionen skal udarbejde, jf. direktivets artikel 60, stk. 2. Stk. 4. De kompetente myndigheder indberetter løbende oplysninger om deres respektive erhverv, der er omfattet af loven, til Styrelsen for Videregående Uddannelser, herunder ajourførte oplysninger på dansk om regler, procedurer, kontakt til myndigheden og til relevante organisationer og klagemuligheder for de ansøgninger og anmeldelser, der er nævnt i stk. 1. Stk. 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og private, når det har relevans for ministeriets administration af anerkendelsesdirektivet og varetagelsen af direktivets koordinatorfunktion og støttecenterfunktion. Stk. 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser meddeler de kompetente myndigheder indholdskrav og form for de indberetninger, som de skal foretage efter stk Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager anerkendelsesdirektivets koordinatorfunktion, jf. direktivets artikel 56, stk. 4. Stk. 2. Koordinator 1) fremmer en ensartet gennemførelse af direktivet, 2) indhenter alle oplysninger af betydning for gennemførelsen af direktivet, herunder navnlig vedrørende betingelserne for at optage et lovreguleret erhverv i Danmark, 3) behandler forslag om fælles uddannelsesrammer og fælles uddannelsestest, 4) udveksler oplysninger og bedste praksis med henblik på at optimere den fortsatte faglige udvikling i medlemslandene, 5) udveksler oplysninger og bedste praksis om anvendelsen af de udligningsforanstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 14, 6) varetager de koordineringsopgaver, der knytter sig til gennemsigtighed, jf. direktivets artikel 59, 7) aflægger hvert andet år rapport til Europa-Kommissionen om anvendelsen af den indførte ordning, herunder generelle bemærkninger, en statistisk oversigt over de afgørelser, der er truffet, og en beskrivelse af de vigtigste problemer, der er opstået i forbindelse med anvendelsen af direktivet, jf. direktivets artikel 60, stk. 1, 8) underretter løbende Europa-Kommissionen om oplysningerne, jf. 17, stk. 3 og 4, og 9) underretter de andre medlemslande om 17, stk. 3, nr. 4, vedrørende arkitektuddannelsen. 7

8 19. Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager anerkendelsesdirektivets støttecenterfunktion, jf. direktivets artikel 57 b. Stk. 2. Støttecentret giver borgere, som er omfattet af direktivet, såvel som støttecentre i andre medlemslande vejledning i anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til direktivet, særlig oplysninger om dansk lovgivning om erhvervsudøvelse, sociallovgivning og, hvis det er relevant, fagetiske regler. Stk. 3. Støttecentret bistår borgere, som er omfattet af direktivet, når de ønsker at udøve de rettigheder, der følger af direktivet, i samarbejde med støttecentrene i hjemlandet og de kompetente myndigheder og kvikskranken i Danmark. Stk. 4. Støttecentret oplyser borgerne, herunder potentielle ansøgere, om funktionen af og merværdien ved et europæisk erhvervspas for de erhverv, hvor dette er tilgængeligt. Stk. 5. Ved ikke-lovregulerede erhverv i Danmark kan støttecentret give de relevante oplysninger om en tjenesteyder til værtsmedlemslandets kompetente myndighed, jf. direktivets artikel 8, jf. artikel 56. Kapitel 9 Ikrafttræden m.v. 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 575 af 1. juni 2011 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. ophæves. Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 14. januar 2016 NILS AGERHUS / Pia thor Straten 8

9 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU L 354/132 Den Europæiske Unions Tidende 28.12.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist Sag C-101/01 Straffesag mod Bodil Lindqvist (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Göta hovrätt (Sverige))»Direktiv 95/46/EF anvendelsesområde offentliggørelse af personoplysninger på internettet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 COM(2015) 411 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger DA DA 1. INDLEDNING Ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) L 332/126 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske eller

Læs mere

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne BEK nr 1862 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet. 1. Resumé Europa-Kommissionen har den 19. december 2011 fremlagt forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 257 endelig 2007/0091 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer,

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, indvandrerorganisationer m.fl. Høring: Forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet)

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011 Pia thor Straten Chefkonsulent Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Finanstilsynet (Danmark) Tryggingareftirliti (Færøerne)

Samarbejdsaftale. mellem. Finanstilsynet (Danmark) Tryggingareftirliti (Færøerne) Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet (Danmark) og Tryggingareftirliti (Færøerne) Juli 2010 Vedrørende udøvelse af skadesforsikringsvirksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed og

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

160a Fredsted, Gl. Haderslev

160a Fredsted, Gl. Haderslev Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev Naturstyrelsen J.nr. NST-3377-00028 Ref. perwp Afgørelse om tilsagn til tilskud til bæredygtig skovdrift Sikring af skovnaturtyper og -arter i Natura 2000

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 26.10.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1307/2007 af Richard Willmer, britisk statsborger, om afvisning af rettigheder for en britisk

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau BEK nr 837 af 06/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 547 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00002 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.8.2005 KOM(2005) 392 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at indgå en aftale med Schweiz indeholdende foranstaltninger,

Læs mere

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver SIDE 17 DET ELEKTRONISKE ESPD Kapitel 2 Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver 2.1 Start Xml-filen virker udelukkende sammen eespd et og kan kun åbnes herfra ved hjælp af funktionerne heri,

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 371 af 28/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00606 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

Forslag. kvalifikationer.

Forslag. kvalifikationer. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2015-16 Fremsat den 29. oktober 2015 af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen Forslag til Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1859 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 FØLGESKRIVELSE fra: Jens NYMAND-CHRISTENSEN, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Laissez-passer Du kan få udstedt laissez-passer,

Læs mere

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Indhold 1 Indledning... 2 2 Omfattede virksomheder og forretninger... 2 2.1

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/181/EU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2009/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090054829 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. maj

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2006 KOM(2006) 811 endelig 2004/0248 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland DA

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere