Årsrapport 2009 for Ribe Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 for Ribe Stift"

Transkript

1 Årsrapport 2009 for Ribe Stift Marts 2010 dok. nr

2 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret årsrapport for fællesfonden. Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr af 19. december Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Økonomistyrelsens vejledning af 18. december 2009 (http://www.oes.dk/sw78166.asp) om udarbejdelse af årsrapporter og indeholder følgende elementer: Beretning. Målrapportering. Regnskab. o Resultatopgørelse og balance samt noter o Bevillingsregnskab Påtegning Bilag 2009 ver.5. 2

3 Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under kirkeministeriet. Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten i forbindelse med aflønning af stiftets præster i forhold til en brøkdel 40/60, hvoraf staten dækker de 40 %. Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Kirken i Grønland er også et stift i folkekirken. Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed (biskop og stiftamtmand i forening). Stifternes hovedopgaver kan opdeles således: Biskoppens embede Udgangspunktet for stiftet er biskoppens embede som et tilsynsembede. Biskoppen har tilsyn både med præster og menigheder i stiftet og har således et ansvar for at sikre at samtlige områder i stiftet får den nødvendige kirkelige betjening (biskoppen fordeler præstestillingerne i stiftet). Biskoppen har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet og en væsentlig formidlingsopgave i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. Det kan bl.a. omfatte afholdelse af stiftsdage, udgivelse af stiftsbog og stiftsblad og udvikling af f.eks. skole-kirkesamarbejde. Derudover har biskoppen overtaget en række af stiftsøvrighedens tidligere funktioner, bl.a. som klageinstans ved uenighed om forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, alle opgaver, alle stiftsøvrighedens opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde, alle opgaver på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold og godkendelseskompetencer mv. på tjenesteboligområdet. Gennem Folkekirkens Lønservice varetages opgave med lønadministration og lønservice for langt hovedparten af menighedsrådenes ansatte ver.5. 3

4 Stiftsøvrighedsområdet Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftamtmanden. Dette gælder også efter kommunalreformen i 2007, idet statsforvaltningsdirektøren som medlem af hver 2 stiftsøvrigheder varetager funktionen som stiftamtmand i 2 stifter. Stiftsøvrighedens opgaver omfatter nu: Juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg Administration af stiftets del af fællesfonden Godkendelse af menighedsrådenes beslutninger om kirken og kirkegårde (bygningsarbejder) Overordnet ledelse af stiftsadministrationen Deltagelse i Landemodet Stiftsrådet Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyre midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan ca. 3,2 milliarder kr. Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Udskrivningen i Ribe Stift udgjorde i ,4 procent. Ribe Stift varetager sekretariatsfunktionen for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, samt udbetaling og regnskabsførelse for visse legater, som bestyres af stiftsøvrigheden. De sidstnævnte fremgår af stiftets hjemmeside. Stiftsadministrationen forestår forpagtning og leje vedr. jord, tilhørende de nævnte legater. Biskoppen er formand for Ribe Kloster, Fællesudvalget for Kristendomsundervisning, Løgumkloster Musikskole, samt bestyrelsesmedlem for Løgumkloster Højskole og Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner for Præster. Endvidere er biskoppen formand for den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe vedr. dåbsoplæring, som stiftet varetager sekretariatsfunktionen for. Stiftsadministrationen har været aktiv medarbejder i projektet ang. energimærkning af præstegårde samt i den igangværende brugerundersøgelse. Administrationen er repræsenteret i den nedsatte arbejdsgruppe vedr. nyt intranet ver.5. 4

5 2.2 Årets økonomiske resultat - Oversigt over virksomhedens økonomiske hovedtal. - Vurdering af hvordan årets økonomiske resultat er opnået, herunder særligt væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse herpå. - Vurdering af årets resultat i forhold til det forventede, herunder forventningerne i årsrapporten fra sidste år, samt forventninger til kommende år. Tabel 2.1 Ribe Stifts økonomiske hovedtal 2009 (t. kr.) Ordinære driftsindtægter (konto 10-13) Ordinære driftsomkostninger (konto 15-20, 22) heraf personaleomkostninger (konto 18) Andre driftsposter, netto (konto 21,33,42,43,44&46) Finansielle poster, netto (konto 25-27) 10 Ekstraordinære poster, netto (konto 28-29) 0 Årets resultat -796 Tabel 2.2. Ribe Stifts balance (t. kr.) Status ultimo Anlægsaktiver i alt 0 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0 Heraf materielle anlægsaktiver 0 Heraf finansielle anlægsaktiver 0 Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser -509 Øvrige forpligtelser Passiver i alt ver.5. 5

6 Tabel 2.3. Ribe Stifts administrerede udgifter og indtægter 2009 (t. kr.) Delregnskab Bevillingstyper Budget Regnskab Afvigelse Note 1 - Landskirkeskat m.v. Indtægtsbevilling Præster og provster Lovbunden bevilling Stiftsadministrationer Driftsbevilling Folkekirkens IT Driftsbevilling Folkekirkens Uddannelser Driftsbevilling Folkekirkens fællesudgifter Driftsbevilling Folkekirkelige tilskud Anden bevilling Finansielle poster (nettoudgift) Anden bevilling Tilskud til lokale kasser Anden bevilling Pension, tjenestemænd Lovbunden bevilling Total Folkekirkens forsikring Driftsbevilling Tabel 2.3a Ribe Stifts tillægsbevillinger 2009 (t.kr.) Beskrivelse Løn Øvrig drift Netto Regulering af præstebevilling Lønsum til fratrædelse Cheflønspulje Tillægsbevillinger i alt Af anlægsreserven på t. kr. 225 er der i 2008 anvendt t. kr. 115 og i 2009 t. kr ver.5. 6

7 2.3 Årets faglige resultater RIBE Stifts aktiviteter er vist i en række oversigter nedenfor. Igennem 2009 har stiftsadministrationen fortsat den interne omlægning af ressourcer og arbejdsgange, som påbegyndtes i 2007, og er omtalt i årsrapporten for dette år. Denne indsats vil fortsætte gennem Via bevillinger fra Stiftsudvalget vedr. Økonomi er der desuden sket en opprioritering af arbejdet med IT-baseret kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster. Omlægningen har på mange måder haft den tilstræbte positive effekt på årets faglige resultater, men modsatrettet har dels indkøringen af nye medarbejdere / nye funktioner, dels længerevarende sygemeldinger blandt personalet gjort vilkårene for opgavernes udførelse vanskelige, hvilket den samlede opgaveløsning har lidt under, som det også blev omtalt i Årsrapport forventes at blive et år, hvor der bliver overskud til konsolidering blandt medarbejderne. Gejstlige område: Biskoppen og stiftets provster har afholdt 3 provstemøder og et Landemode i Årsværk for præster Af tabel 2.4 nedenfor ses fordelingen af anvendte årsværk for præstestillinger i Ribe Stift. Den gennemsnitlige ledighedsperiode for sognepræstestillinger var 3,25 mdr. Der er en stigning i årsværk for lokalt finansierede præster. Samlet antal afviger lidt for 2009, da der tidligere er anvendt en usikker beregningsmetode for årsværk. For 2009 er anvendt atp-metoden sammenholdt med normering og ledighed. Tabel 2.4: Præstestillingernes personaleforbrug Antal anvendte årsværk RIBE Stift Sognepræster 156,8 156,7 153,1 Særpræster 0,0 0,0 0,0 Lokalt finansierede præster 1,2 1,4 2,4 I alt 158,0 158,1 155,5 Årsværk for stiftsadministrationer Tabel 2.5 viser personaleforbruget i Ribe Stift opdelt på sagstyper. Opgørelsen viser tidsregistreret årsværksforbrug i 2009 og bygger på Mtid. Årsværksforbruget inkl. betalt frokost, udgør 11, ver.5. 7

8 Endvidere er der i 2009 registreret sygdomstimer, svarende til 0,97 årsværk, hovedsageligt på grund af langtidssygemeldinger. Endelig er der i årets løb indgået en fratrædelsesordning med en medarbejder, med den konsekvens, at yderligere 0,33 årsværk ikke har været til reel rådighed, hvilket bringer det betalte årsværk op på 12,32. Det bemærkes, at det ovenfor beregnede årsværk på 10,60 omfatter 530 merarbejdstimer for ACgruppen. Tabel 2.5a Stiftsadministrationens årsværksforbrug 2009 Årsværk i alt 10,60 Løn 0,10 Løn Kirkefunktionærer 1,16 Løn præster inkl. FLØS 0,44 Tjenestemandspensioner 0,02 Regnskab 0,65 Kapitalforv. og registrering af gravsteder 0,90 Personaleadministration 0,09 Sekretariat 0,42 Byggesager vedr. sogne 0,33 Tilsyn og godkendelse (stiftsøvrighed og biskop) 0,18 Rådgivning vedr. kirkefunktionærer 0,85 Ansættelse af præster 0,38 Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg 0,58 Stiftsadministrationers drift 2,84 Sekretariatsfunktion for biskoppen 0,89 Egen uddannelse/kompetenceudvikling 0,77 Da Ribe Stift er blevet pålagt også at anvende opgørelsesmetoden fra tidligere år, angives hermed nedenfor Tabel 2.5b til sammenligning. Da der ikke umiddelbart kan omregnes fra Mtid til den tidligere opgørelsesmetode, er Tabel 2.5b behæftet med en vis usikkerhed ver.5. 8

9 Tabel 2.5b Stiftsadministrationens årsværksforbrug Amanuensisfunktionen for biskoppen 0,43 1,05 0,89 Økonomiforvaltning, herunder kapitalforvaltning 2,29 2,68 1,65 Byggesager vedr. kirker, præstegårde og sognegårde mv. 0,63 0,3 0,43 Tilsyn og godkendelse vedr. kirker og kirkegårde 0,1 0,2 0,18 Løn og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer 1,01 1,03 1,26 Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg 1,4 1,56 1,53 Sekretariat for stiftsudvalg m.v. 0,24 0,41 0,42 Personalesager 0,53 0,3 0,3 Stiftsadministrationers drift 0,77 1,74 2,84 Præsteansættelser og forvaltning af løn m.v. til præster 1,89 1,2 1,08 Tjenestemandspensioner 0,14 0,1 0,02 Sum 9,43 10,57 10,6 2.4 Forventninger til det kommende år Økonomiske rammer Ribe stift har fået udmeldt den økonomiske ramme for 2010, og stiftet forventer fortsat at kunne varetage kerneopgaverne i stiftet egentlig sagsbehandling, rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg, præster og provster samt yde sekretærbistand til udvalg m.v. indenfor den udmeldte ramme. Hertil kommer videre udbygning af kommunikative opgaver med forbedret kommunikationen mellem stift, menighedsråd og præster. Ribe Stift forventer et merforbrug på løn til stiftsadministrationen, da der skal indbetales på en pensionsordning til en fratrådt medarbejder. Hertil kommer godtgørelse til en anden medarbejder, som er afskediget pga. førtidspension. Indtil maj skal der betales dobbelt løn for knap 2 medarbejdere, da der er ansat nye medarbejdere i de 2 stillinger. Der må påregnes en negativ overførsel til 2011 i størrelsesordnen t. kr. 250, hvilket tilnærmelsesvis svarer til indbetalingen til pensionsordning og godtgørelsen incl. feriepenge. Eksterne påvirkninger Da Ribe stifts stiftsfuldmægtig fratrådte med udgangen af 2009, og en ny først er ansat fra marts 2010, kan det ikke forventes, at Ribe stift opfylder målene for Resultatkontrakt 2010 i samme grad som i 2009, hvad angår byggesager. Ud over 2 måneder uden stiftsjurist, må der også påregnes en vis indlæringstid for den nyansatte ver.5. 9

10 3. Målrapportering 3.1. Målrapportering 1 del: Skematisk oversigt - Tabel 3.1 Opgave Resultatkrav Opnåede resultater Folkekirkens styrelse Byggesager skal tilrettelægges og 100%. byggesager behandles på en faglige kompetent, godkendt indenfor 120 effektivt og hurtigt måde. Der dage. Sagsbehandlings- måles på behandlingstiden samlet tiden i stiftsadministration set hos stiftsadministrationen og i 100% af sagerne: konsulenter samt på sagsbehandlingstiden under 40 dage. i stiftsadministrationen Folkekirkens personale Stiftets arbejde i forbindelse med folkekirkens personaleforhold skal tilrettelægges og behandles på en faglig kompetent, effektiv og hurtig måde. Der måles på mængden af fremsendt materiale til KM i forbindelse med præsteansættelsesager som er klar til ministerforlæggelse FLØS: Stiftsadministrationen skal i 2009 gennemføre et projekt med henblik på at forøge andelen af elektroniske indberetninger til FLØS. 1) 80 pct. af byggesager godkendt indenfor 120 dage. 2) sagsbehandlingstiden i stiftsadministration i 80 pct. af sagerne sker indenfor 40 dage. Hvis både 1) og 2) er opfyldt er målopfyldelse på 100. Hvis kun enten 1) eller 2) er opfyldt så er målopfyldelse 50. Hvis hverken 1) eller 2) er opfyldt så målopfyldelse 0 Andel af præsteansættelsessager, der inden forelæggelse må returneres. Hvis andelen er 20 pct. eller mere er målopfyldelse 0. Hvis andelen er over 10 pct. men under 20 pct. så er målopfyldelse 50. Hvis andelen er 10 pct. eller derunder anses målopfyldelse som 100 Der måles på, om projektet er gennemført og har ført til en forøget andel af elektroniske indberetninger. Hvis projektet ikke er gennemført inden udgangen af 2009, anses målet for ikke opfyldt. Hvis projektet er gennemført men ikke har ført til en forøget andel elektroniske indberetninger, anses målet for delvist opfyldt. Hvis projektet er gennemført og har ført til en forøget andel elektroniske indberetninger, anses målet for opfyldt. 14,3% af sagerne måtte returneres af KM inden forelæggelse. Stiftsadministrationen har i 2009 gennemført et projekt. 1. jan % tilmeldte menighedsråd. 31. dec % tilmeldte. En stigning på 38,4 %. Målopfyldelse ver.5. 10

11 3.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Målopfyldelsen vedr. byggesager: Det er opfattelsen, at resultatet næppe er forskelligt fra det i 2008 opnåede, som der dog ikke ligger målinger på. Stiftet har gennem de 2 seneste år rationaliseret arbejdsgangene vedr. sagsbehandlingen, med et gunstigt resultat til følge. Det skal bemærkes, at redskabet til kontrol af målopfyldelsen et dertil udarbejdet regneark, fælles for alle stifter ikke har fungeret optimalt, og at dokumentationen af indsatsen i sig selv bl.a. derfor har medført et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug. Som det fremgår under afsnit 2.4 er det forventningen, at stiftet ikke i 2010 kan påregne en lige så tilfredsstillende målopfyldelse, idet stiftet gennem årets første 2 måneder har været uden sagsbehandler på området, og de først følgende måneder herefter forventes præget af, at den nye sagsbehandler vil skulle opnå kendskab og rutine på området. Målopfyldelsen vedr. præsteansættelsessager: Det under 3.1 anførte resultat dækker over, at i alt 14 ansættelsessager er fremsendt til ministeriet. Heraf var de 12 helt uden mangler, mens manglen ved 1 sag bestod i, at et enkelt bilag ikke var blevet vedhæftet ved den elektroniske fremsendelse, og ved 1 sag dækkede over en reel procedurefejl. Målopfyldelsen vedr. projekt vedr. elektroniske indberetninger til FLØS: Stiftsadministrationen har gennemført et projekt, således som forudsat i målbeskrivelsen. Projektet bestod af 2 tiltag: Dels har stiftets 3 FLØS-medarbejdere benyttet lejligheden til, når de alligevel havde kontakt med lønansvarlige menighedsrådsmedlemmer om disses lønindberetning, at forklare om fordelene ved elektronisk indberetning, og forklare, hvori løsningen bestod. Dels har stiftsadministrationens øvrige medarbejdere under møder ude hos menighedsråd og provstier også anbefalet muligheden. Mens der pr. 1/1-09 ud af stiftets 225 arbejdsgivere, der benyttede FLØS-systemet, kun var 63, som benyttede elektronisk indberetning, var antallet pr. 31/12-09 steget til 101 arbejdsgivere. Sammenfattende finder stiftet målopfyldelsen tilfredsstillende ver.5. 11

12 4. Regnskab 4.1 Anvendt regnskabspraksis Lov om folkekirkens økonomi Ifølge 17, stk. 1 i lov om folkekirkens økonomi aflægger Kirkeministeren regnskab for fællesfonden. Kirkeministeren kan ifølge 17, stk. 3, i samme lov bede stiftsøvrighederne, det administrative fællesskab samt de institutioner, der helt eller delvist finansieres af fællesfonden om at tilvejebringe de oplysninger og det regnskabsmæssige materiale, som er nødvendigt for at aflægge fællesfondens regnskab. Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision. Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af aktiver og passiver ved årets udløb. Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af fællesfondens særlige karakter. Regnskab Institutionens beholdninger af aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. udstyr og inventar optages under aktiver i regnskabet i henhold til de af Økonomistyrelsen udfærdigede værdiansættelsesprincipper. Ejendomme er værdiansat til den offentlige ejendomsværdi og registreret i folkekirkens administrative fællesskabs regnskab, og der afskrives ikke på disse. Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages bunkning af IT-aktiver, og der aktiveres kun enkeltaktiver med en kostpris på kr. eller derover og en forventet levetid på mere end et år. Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder: Forbedringer af lejemål 4 år Bygningsforbedringer 10 år Inventar 3 år Programmel 3-5 år Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo tillagt årets resultat samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelse ver.5. 12

13 4.2 Resultatopgørelse Forklarende noter til resultatopgørelsen er inkluderet som bilag 6.1 til årsrapporten. Tabel 4.1. Resultatopgørelse for Ribe Stift Regnskab Regnskab Budget Note Konto Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 10XX Bevilling, Landskirkeskat XX Salg af varer og tjenesteydelser Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger 161X 163X Forbrugsomkostninger Husleje 0 Andre forbrugsomkostninger 0 Forbrugsomkostninger i alt X-182X XX 20XX 15XX, 22XX Personale omkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift XX 30XX-33XX 42XX-43XX 44XX 46XX Andre driftsposter Andre driftsindtægter Overførselsindtægter Overførselsudgifter Pensioner, fratrådt personale Udligningstilskud og generelt tilskud Resultat før finansielle poster XX 26XX 28XX 29XX Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat ver.5. 13

14 4.3 Balancen Institutionens balance er opført i tabel 4.2a og 4.2b herunder. Tabel 4.2a Aktiver Note Aktiver (t. kr.) Konto Primo 2009 Ultimo Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter under opførelse 505X 0 0 Færdiggjorte udviklingsprojekter 501X 0 0 Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 513X 0 0 Inventar og IT-udstyr 517X-518X 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 Finansielle anlægsaktiver Udlån 54XX 0 0 Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 Anlægsaktiver i alt 0 0 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 60XX 0 0 Tilgodehavender 61XX Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger 63XX Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt ver.5. 14

15 [Poster i Passiver angives med negativt fortegn.] Tabel 4.2b Passiver Note Passiver (t. kr.) Konto Primo 2009 Ultimo Egenkapital i alt 74XX Hensættelser 76-77XX Langfristede gældsposter Prioritetsgæld 84-85XX 0 0 Anden langfristet gæld 84-85XX 0 0 Langfristede gældsposter i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 95XX ) Anden kortfristet gæld 97XX Skyldige feriepenge 94XX Periodeafgrænsningsposter 96XX Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt ) Inklusiv Over-/merarbejde Forklarende noter til balanceposter er inkluderet som bilag 6.2 til årsrapporten ver.5. 15

16 4.5 Bevillingsregnskab De for institutionen relevante delregnskaber er inkluderet i nedenstående tabel 4.3. Tabel 4.3. Bevillingsregnskabet i t. kr. Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Landskirkeskat og kompensation (indtægt) DELREGNSKAB Præster og provster DELREGNSKAB Stiftsadministrationer m.v DELREGNSKAB Folkekirkens IT DELREGNSKAB Folkekirkens uddannelser DELREGNSKAB Folkekirkens fællesudgifter DELREGNSKAB Folkekirkelige tilskud DELREGNSKAB Finansielle poster (nettoudgift) DELREGNSKAB Tilskud til lokale kasser DELREGNSKAB Pension, tjenestemænd Total DELREGNSKAB Folkekirkens forsikring Forklarende noter til bevillingsregnskabet, er inkluderet som bilag 6.1 til årsrapporten ver.5. 16

17 4.6 Bevillingsafregning I henhold til gældende bekendtgørelse er der videreførselsadgang for bevillinger udbetalt til delregnskab 3 stiftsadministrationer. Samlet videreføres der bevilling op et underskud på t. kr. 90. Fordelingen fremgår af tabel 4.4. Tabel 4.4 Tabel 4.4. Bevillingsafregning ( t.kr.) 2009 Delregnskab Formål Bevilling inkl. TB Regnskab Årets resultat Bortfald Resultat til viderefø relse Overført fra tidligere år Overført fra lønsum til øvrig drift Akkumu leret til viderefø relse 3.- Stiftsadministration10. - Generel Lønsum (konto 18) virksomhed Øvrig drift I alt Stiftsadministration15. - Indtægtsdækket virksomhed Drift Stiftsadministration i alt Fra 2007 er bevillingen til stiftsadministrationerne givet som en nettobevilling, der skal justeres i henhold til de indtægter, som stiftsadministrationerne måtte have. Der er videreført et underskud fra 2008 på lønsum t.kr. 14, som fremkommer ved korrektion pga. rettelse i forhold til årsrapport med t.kr. 28 (kapitaladministration Århus Stift). For administration af stiftsmidler er der indgået t.kr Der videreføres således et underskud på t.kr. 101 i lønsum og et overskud t.kr. 11 i drift. Lønsummen i 2009 har været belastet af fratrædelse af medarbejder pga. af sygdom og en anden medarbejder med fratrædelsesordning. Stiftet har fået en tillægsbevilling på t. kr Underskuddet i 2010 forventes at vokse, da der af lønsummen for 2010 skal udbetales godt t. kr. 500 til de 2 medarbejdere. Tabel 4.5. Indtægtsdækket virksomhed for Ribe Stift 2009 (t.kr.) Indtægt Løn Øvrig drift Total Rådgivning af menighedsråd Opgaver under bindende stiftsbidrag Øvrige Total ver.5. 17

18

19 6. Bilag til regnskabet 6.1 Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen I det følgende er forbrug og budget fordelt på delregnskab og formål for fællesfonden. Budgettal er dog ikke udspecificeret på alle formål under de enkelte delregnskaber Præster og provster (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Præster og provster FORMÅL Løn, 40/60 præster FORMÅL Løn, barselsvikarer FORMÅL Godtgørelser (præster) FORMÅL Præster med refusion FORMÅL Feriepengeregulering Der er et totalt mindre forbrug på t. kr. 423, der fordeler sig: Formål 21 Løn 40/60 præster, merforbrug på t. kr I den reelle løndel er der et mindre forbrug på t. kr Formål 24 Godtgørelse, der er et mindre forbrug på t. kr Udgiften er lovbunden. Formål 27 Feriepengeforpligtelse, der er et mindre forbrug på t. kr Stiftsadministrationer m.v. (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Stiftsadministrationer m.v FORMÅL Generelt/alm. virksomhed FORMÅL Indtægtsdækket virksomhed FORMÅL Bindende stiftsbidrag FORMÅL Personalemæssige tiltag Merforbrug lønsum: t.kr. 87. Mindreforbrug drift: t. kr ver.5. 19

20 6.1.6 Folkekirkens fællesudgifter (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Folkekirkens fællesudgifter FORMÅL Generelt/alm. virksomhed FORMÅL Konsulenter FORMÅL Provstirevision FORMÅL Nationalmuseet For formål 32 gælder, at omkostninger udgiftsføres og hensættes ved modtagelse af ydelsen. (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Pension, tjenestemænd FORMÅL Generelt/alm. virksomhed Noter til balance Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og I alt (t. kr.) bygninger Inventar og IT udstyr Kostpris (pr ) Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af - og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger ver.5. 20

21 Der afskrives nu kun på it-udstyr Egenkapital Tabel Egenkapital 2009 (i t. kr.) Primobeholdning Primoregulering 0 Bevægelser i året Ifølge nedenstående specifikation 0 Overført resultat Årets resultat -796 Egenkapital pr Hensættelser Hensættelser 2009 (t.kr.) Beløb Bindende stiftsbidrag 405 Hensættelse pc 18 Øvrige 86 Hensættelser i alt 509 Stiftsbidrag hensat t. kt Pc er hensat t. kr. 18 til religionspædagogiskarbejde finansieret under stiftsbidraget. Hensættelse til pensionsordning for kontorchef t. kr Langfristede gældsposter og lån i stiftsmidlerne Fællesfonden har hjemmel i henhold til lov om folkekirkens økonomi til at optage lån i stiftsmidlerne til investeringsformål. Endvidere kan fællesfonden låne op til 100. mio. kr. til dækning af behov for likviditet. Ribe Stift har ingen langfristede gældsposter ver.5. 21

22 Kortfristede gældsposter (t. kr.) Tabel Oversigt over kortfristede gældsposter (t. kr.) Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge Periodeafgrænsninger Over- / merarbejde Tilbageholdt bevilling 0 0 Samlet kortfristede gældsposter Specificeret periodeafgrænsninger.: Konto nr Mellemregning statsrefusion t.kr udlignes januar 2010 Konto nr Peri.afg.poster, forpligtelser t.kr. 415 præster/provster engangsvederlag Eventualforpligtelser Der er udleveret 12 stk. rekvisioner for præstekjoler a ca. kr i alt t. kr Regnskab for stiftsmidler Beretning Obligationsbeholdningen er optaget til nominel værdi i regnskabet. Forskellen mellem nominel værdi og børskursen er bogført på konto 952 urealiseret kursgevinst/tab med tab ,14 kr. Nominel beholdning er ,45 kr. og den bogførte købs-kursværdi er ,55 kr. Ved kursregulering pr. 31/ er der på konto 604 bogført en urealiseret kursgevinst på ,26 kr. Der er sket en omlægning fra aftalekonti til obligationer for at forbedre forrentningen, samt det at overgangen til fælleskapitalforvaltning er blevet forsinket. Ved udtrækninger i 2009 er stiftsmidlerne blevet geninvesteret i 5% og 6% obligationer. Udlån i 2009 er forrentet med 4% og kirke og embedsmidler er forrentet med aconto 3,5%. Regulering vedr med 1,30% er udbetalt i juni termin Driftsoverskud 2009 til udlodning kr ,42 er bogført på konto 608. For 2009 vil der således i juni 2010 kunne udbetales en positiv merrente på 1,11%. Stiftsadministrationen anbefaler at der hensættes ,- kr. i 2009 til afholdelse af udgifter i 2010 vedrørende investering i NYT SØS Stifternes Økonomi System. Driftsoverskud 2009 reduceres til ,42 kr. og den positive merrente til 1,00 % som udbetales i juni ver.5. 22

Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift

Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift Marts 2010 dok. nr. 40510/10 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport 2007. April 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Årsrapport 2007. April 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Årsrapport 2007 April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Årsrapport 2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere