Årsrapport 2012 for Roskilde Stift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 for Roskilde Stift"

Transkript

1 Årsrapport 2012 for Roskilde Stift Marts 2013 dok. nr

2 1. Indledning Beretning Præsentation af virksomheden Årets økonomiske resultat Forventninger til det kommende år Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Bevillingsregnskab Bevillingsafregning Opfølgning på lønsum Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen Noter til balance Regnskab for stiftsmidler Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret årsrapport for fællesfonden. Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Moderniseringsstyrelsens vejledning af 21. januar 2013 (http://www.modst.dk/servicemenu/nyheder/nyhedsarkiv/oeav/vejledning-omudarbejdelse-af-aarsrapport-for-2012) om udarbejdelse af årsrapporter og indeholder følgende elementer: Beretning. Målrapportering. Regnskab. o Resultatopgørelse og balance samt noter o Bevillingsregnskab Påtegning Bilag For 2012 er årsrapporten for stiftsmidlerne udskilt i en særskilt årsrapport. Regnskab for det bindende stiftsbidrag og stifternes omkostninger til administration af stiftsmidlerne er fortsat en del af årsrapporten.

4 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten i forbindelse med aflønning af stiftets præster i forhold til en brøkdel 40/60, hvoraf staten dækker de 40 %. Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Kirken i Grønland er også et stift i folkekirken. Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed (biskop og stiftamtmand i forening). Stifternes hovedopgaver kan opdeles således: Biskoppens embede Udgangspunktet for stiftet er biskoppens embede som et tilsynsembede. Biskoppen har tilsyn både med præster og menigheder i stiftet og har således et ansvar for at sikre at samtlige områder i stiftet får den nødvendige kirkelige betjening (biskoppen fordeler præstestillingerne i stiftet). Biskoppen har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet og en væsentlig formidlingsopgave i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. Det kan bl.a. omfatte afholdelse af stiftsdage, udgivelse af stiftsbog og stiftsblad og udvikling af f.eks. skole-kirkesamarbejde. Derudover har biskoppen overtaget en række af stiftsøvrighedens tidligere funktioner, bl.a. som klageinstans ved uenighed om forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, alle stiftsøvrighedens opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde, alle opgaver på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold og godkendelseskompetencer mv. på tjenesteboligområdet. Gennem Folkekirkens Lønservice varetages opgave med lønadministration og lønservice for langt hovedparten af menighedsrådenes ansatte. Stiftsøvrighedsområdet Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftamtmanden. Dette gælder også efter kommunalreformen i 2007, idet statsforvaltningsdirektøren som medlem af hver 2 stiftsøvrigheder varetager funktionen som stiftamtmand i 2 stifter. Stiftsøvrighedens opgaver omfatter nu: Juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg Administration af stiftets del af fællesfonden Godkendelse af menighedsrådenes beslutninger om kirken og kirkegårde (bygningsarbejder) Overordnet ledelse af stiftsadministrationen Deltagelse i Landemodet Stiftsrådet Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 5. december 2010 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan ca. 4,6 milliarder kr.

5 Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Roskilde Stiftsadministration Roskilde Stiftsadministration er en institution under Ministeriet for Ligestilling og Kirke og finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden. Stiftsadministrationen bistår biskoppen og stiftsøvrigheden med udøvelsen af deres opgaver og kompetencer i forhold til præster, menighedsråd, kirkefunktionærer og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Biskoppen er stiftets øverste myndighed i gejstlige anliggender. Biskoppen er ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og tilsynet med præsterne. Biskoppen fører også tilsyn med stiftets menighedsråd. Biskoppen er klageinstans i bl.a. sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug. Biskoppen varetager en væsentlig formidlingsrolle i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. Roskilde Stift omfatter 13 provstier, 319 sogne, 262 menighedsråd og 276 præster, heraf 14 provster. 229 sognepræster er ansat i faste tjenestemandsstillinger, mens 47 er overenskomstansatte sognepræster. Af de 47 stillinger er 10 helt og 27 delvist kirkekassefinansierede. Stiftet har 1 sognepræstestilling besat på flexjobsvilkår. Derudover er der ansat 5 valgmenighedspræster i stiftet. 2 præster har som en del af deres arbejdsfelt en funktion som virksomhedspræster, 1 er frikøbt til varetagelse af opgaver for Mission Afrika og en frikøbsordning er etableret i forbindelse med projekt Kirke på vej. Biskoppen udgør i forening med stiftamtmanden stiftsøvrigheden, der er stiftets øverste myndighed i en række administrative spørgsmål. Stiftsøvrigheden fører tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker, kirkegårde, præsteboliger og præstegårde. Stiftsøvrigheden godkender ændringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år, og udvidelser og anlæggelse af kirkegårde. Stiftet administrerer Folkekirkens Lønservice (FLØS), som dels er et lønservicebureau for menighedsrådene, dels anvendes til administration af løn og tjenstlige ydelser for præsterne. Stiftsøvrigheden bestyrer den del af fællesfonden, der vedrører Roskilde Stift. Derudover er stiftsøvrigheden statslig sektormyndighed i henhold til planlovgivningen og tager som sådan stilling til og forhandler om region-, kommune- og lokalplaner. Roskilde Stiftsadministration varetager en række serviceopgaver for stiftets menighedsråd og provstiudvalg omfattende bistand i sager om personaleforhold ved kirker og kirkegårde i forbindelse med ansættelse, lønfastsættelse mv. og afskedigelse, rådgivning vedrørende byggesager mv., rådgivning vedrørende gravstedsområdet, herunder kirkegårdsvedtægter og takster.

6 2.2 Årets økonomiske resultat Roskilde Stifts regnskab for 2012 udviser en tilfredsstillende økonomisk balance. I forhold til tidligere år afspejler regnskabet at den omfattende oprydning som blev gennemført i nu er tilendebragt har været præget af væsentlige usikkerheder i relation til stiftets økonomi, for lønningernes vedkommende på baggrund af indførsel af Ny Løn for præster og for stiftets drift på baggrund af administrative omlægninger og implementering af nye systemer. Der har derfor været lagt vægt på en stram styring af omkostninger, og der er behov for at en del af de opsparede midler anvendes i de kommende år, dels i forbindelse med varetagelsen af stiftets forpligtelser i henhold til rollefordelingsaftalen, dels i forbindelse med anskaffelser og vedligeholdelse af stiftsadministrationens lokaler og biskoppens bolig Tabel 2.1 Roskilde stift økonomiske hovedtal 2012 (t. kr.) Ordinære driftsindtægter (konto 10-13) Ordinære driftsomkostninger (konto ) heraf personaleomkostninger (konto 18) Andre driftsposter, netto (konto 21,33,42,43,44&46) Finansielle poster, netto (konto 25-27) 32 Ekstraordinære poster, netto (konto 28-29) 0 Årets resultat Overskud i % af omsætning 2,8% Tabel 2.2. Roskilde stifts balance 2012 (t. kr.) Status primo Status ultimo Anlægsaktiver i alt 6 0 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0 0 Heraf materielle anlægsaktiver 6 0 Heraf finansielle anlægsaktiver 0 0 Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser 0 0 Øvrige forpligtelser Passiver i alt

7 Tabel 2.3. Roskilde stifts administrerede udgifter og indtægter 2012 (t. kr.) Delregnskab Bevillingstyper Budget Regnskab Afvigelse Note 1 - Landskirkeskat m.v. Indtægtsbevilling Præster og provster Lovbunden bevilling Stiftsadministrationer Driftsbevilling Folkekirkens IT Driftsbevilling Folkekirkens Uddannelser Driftsbevilling Folkekirkens fællesudgifter Driftsbevilling Folkekirkelige tilskud Anden bevilling Reserver Anden bevilling Finansielle poster (nettoudgift) Anden bevilling Tilskud til lokale kasser Anden bevilling Pension, tjenestemænd Lovbunden bevilling Total Folkekirkens forsikring Driftsbevilling Bindende stiftsbidrag Driftsbevilling Delregnskab 2: Af det samlede mindre forbrug på t.kr. kan 552 t.kr henføres til løn og tillæg. Set i lyser af usikkerheden omkring indførslen af Ny Løn har stiftet været tilbageholdende med vikardækning i forbindelse med sygdom og vakancer. Godtgørelser udviser et mindre forbrug på 165 t.kr, som primært kan henføres til flyttegodtgørelser og anskaffelser af tjenestedragter. Det resterende mindre forbrug på 382 t.kr. vedrører feriepengeregulering. Delregnskab 3: 422 t.kr. af det samlede mindre forbrug vedrører lønsumsbevillingen og kan især henføres til sparede omkostninger og modtagne refusioner i forbindelse med vakancer og sygdom, samt godtgørelse for udlånte medarbejdere. Det resterende mindre forbrug 218 t.kr. vedrører øvrig drift, især Indtægter på udlånte medarbejdere (Overhead) Mindre forbrug af fragt og porto Mindre forbrug s.f.a. huslejeregulering Mindre forbrug s.f.a. udskydelse af anskaffelse af inventar o.l. Merforbrug af administrativ assistance s.f.a. omlægninger Delregnskab 6: Mindre forbruget skyldes, at bevillingen ikke er tilrettet til den indgåede kontrakt vedrørende provstirevision

8 Tabel Roskilde stifts udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2012 (t. kr.) Beskrivelse Løn Øvrig drift I alt Cheflønspulje Tillægsbevillinger i alt Cheflønspuljen, på kr., der hidtil har været administreret centralt er i 2012 udbetalt med kr. til 8 stifter og det resterende beløb til Lolland-Falster og Fyn stifter Tabel Roskilde Stifts ikke udbetalte bevilligede tillægsbevillinger 2012 (t. kr.) Stiftet har ingen ikke udbetalte tillægsbevillinger

9 2.3 Årets faglige resultater Roskilde Stifts aktiviteter er vist i en række oversigter nedenfor. Biskoppen har i løbet af 2012 afholdt flere møder med stiftets provster herunder det traditionsrige Skt. Johannes landemode, der afholdes hvert år sidste onsdag før Skt. Hans og Skt. Dionysii landemode i november måned. Som optakt til selve landemodet afholdes en særlig landemodegudstjeneste i Roskilde Domkirke med efterfølgende mulighed for at menigheden samles til et traktement i Palægården, hvor biskoppen orienterer om aktuelle begivenheder. I 2012 blev der på landemodet blandt andet drøftet: Den økonomiske situation i provstierne Præstebevilling og pastoratsstruktur Betænkning 1527 om provstetilsyn og provstifunktion Arbejdet med det fælles krematorium i Ringsted Nyt ritual for vielse af personer af samme køn Et kirke-skolesamarbejde Det kommende menighedsrådsvalg Udbud af provstirevision KAS/Gias projektet I foråret havde biskoppen det første af to fast aftalte møder med præsternes tillids- og sikkerhedsrepræsentanter med henblik på en drøftelse af præsternes ansættelsesvilkår m.m. herunder særligt ny løn til præsterne. Og i efteråret et møde med deltagelse af stiftets provster. Stiftsrådet afholdt i møder, heraf et udvidet møde med deltagelse af de personer, der deltager i arbejdet i udvalgene under stiftsrådet og med deltagelse af provstiudvalgene. Der er nedsat 7 stående udvalg under stiftsrådet, og tilknyttet et antal konsulenter til arbejdet vedrørende religionspædagogik og kommunikation, hvor stiftsadministrationen bistår med at løfte praktiske opgaver i forbindelse med ansættelsesforhold og mødetilrettelæggelse m.m., blandt andet i forbindelse med afvikling af det årlige stiftsmøde for stiftets menighedsråd. Stiftsmødet blev i 2012 afholdt den 25. marts i Roskildehallerne med fokus på Grøn Kirke og klima og med deltagelse af Minister for ligestilling og kirke Manu Sareen og til det traditionsrige konfirmandarrangement for stiftets konfirmander. I 2012 har stiftsadministrationens personale særligt på løn og ansættelsesområdet haft fokus på at efterleve den aftale, der i 2011 blev indgået mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke, stifterne og Landsforeningen af Menighedsråd om en fælles fordeling af opgaver i forhold til menighedsrådene, hvor stifterne alle fremover tilbyder at yde generel og konkret rådgivning på hele kirkefunktionærområdet, herunder udfører det tilhørende papirarbejde. Stiftets antal af præstestillinger er i 2012 forøget med 1½ stillinger i forbindelse med den interne omfordeling, der finder sted mellem alle landets 10 stifter, så Roskilde Stift nu i alt råder over 255,1 årsværk. I forhold til menighedsrådsvalget i efteråret 2012 har stiftets kommunikationsmedarbejdere målrettet arbejdet med at gøre opmærksom på og skærpe interessen for at deltage i valget. Og efter valget har man fra stiftets side arbejdet målrettet med at informere de nyvalgte medlemmer om brug af Den digitale Arbejdsplads herunder intranettet.

10 Årsværk for præster Af tabel 2.4 nedenfor ses fordelingen af anvendte årsværk for præstestillinger i Roskilde Stift. Tabel 2.4 Præstestillingernes personaleforbrug i årsværk Roskilde Stift Normerede antal præstestillinger 252,1 253,6 255,1 Sognepræster 250,3 259,7 261,6 Lokalt finansierede præster 13,5 13,0 14,0 I alt 263,8 272,7 275,6 Tallene for 2011 og2012 er ikke direkte sammenlignelige med tal for 2010 på grund af ændringer i opgørelsesmetoden. Det bemærkes, at der opgjorte personaleforbrug ikke kan danne grundlag for en direkte vurdering af overholdelsen af den bevilligede normering, Personaleforbruget for de 261,6 årsværk, som er finansieret af stiftets bevilling, fordeler sig således på stillingskategorier: Præstestillingernes personaleforbrug i årsværk fordelt på stillingskategorier Kategori Nr Stillingskategori Bruttoårsværk 1056 Sognepræster 140, Provster 13, Sognepræster OK 6, Præster Ny Løn 68, Præster - alm vikarer 8, Præster - vikar barselsorlov 2, Præster - vikar forældreorlov 4, Præster - vikar studieorlov 4, Præster - vikar sygdom 1, Præster - vikar m refusion 1, Sognepræster OK lokalfinansieret 9,9 Årsværk i alt 261,6 Roskilde Stift har i 2012 haft en gennemsnitlig ledighedsperiode for vakante præstestillinger på 5,0 måneder (2011 4,8 måneder). Roskilde Stifts årsværksnormering for 2013 er uændret 255,1 årsværk Årsværk for stiftsadministrationer Tabel 2.5 viser personaleforbruget i Roskilde Stift opdelt på sagstyper.

11 Tabel 2.5 Stiftsadministrationens årsværksforbrug Sagstype Personaleopgaver for eksterne Løn kirkefunktionærer 1,18 1,13 2,10 Løn præster inkl. FLØS 0,95 0,65 0,79 Ansættelse af præster 0,44 0,43 0,42 Styrelse Sekretariat for stiftsudvalg 0,09 0,01 0,26 Sekretariat for stiftsråd 0,34 0,34 0,28 Byggesager vedrørende sogne 0,45 0,24 0,25 Tilsyn og godkendelser (stiftsøvrighed og biskop 0,35 0,32 0,28 Sekretariatsfunktion for biskoppen 1,12 1,45 1,37 Opgaver under bindende stiftsbidrag 0,51 0,67 0,80 Legater og fonde 0,00 0,00 0,05 Valg af menighedsråd 0,00 0,00 0,29 Valg af stiftsråd 0,00 0,00 0,00 Valg af biskop 0,00 0,00 0,00 Rådgivning Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer 0,45 0,38 0,43 Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg 1,24 0,91 0,73 Rådgivning af MR vedr. lån, gravsted og kap.adm. 0,00 0,00 0,09 Økonomiopgaver for eksterne Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lånesager 1,24 0,97 0,90 PUK og provstirevision 0,00 0,00 0,16 Administration og hjælpefunktioner Løn stift 0,02 0,01 0,04 Regnskab stift (stiftets fællesfondregnskab) 1,05 0,77 0,73 Personalesager (stiftspersonale) 0,03 0,06 0,01 Generel ledelse 0,38 0,31 0,39 Intern administration 3,31 2,98 1,27 Hjælpefunktion - ejendomme/lejemål 0,71 0,77 0,86 Hjælpefunktion - acadre og post 0,00 0,00 0,74 Øvrige hjælpefunktioner 0,00 0,00 0,16 Egen uddannelse/kompetenceudvikling 0,84 0,81 0,64 Sum 14,70 13,23 14,04 Forøgelsen af summen på årsværk skyldes, at der i juni 2012 er ansat en økonomimedarbejder på 15 timer ugentligt og, at der i opgørelsen indgår en kommunikationsmedarbejder ansat med 20 timer ugentligt, lønnet af bindende stiftsbidrag. Faldet i ressourceanvendelsen til intern administration skyldes, at registreringsrammen er ændret, og tallet derfor ikke er sammenligneligt med tidligere år. ] 2.4 Forventninger til det kommende år Økonomiske rammer Roskilde Stiftsadministration vil indenfor den udmeldte økonomiske ramme for 2013, fokusere på at varetage stiftets kerneopgaver i form af egentlig sagsbehandling, rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg, præster og provster, samt yde sekretariatsbistand til stiftsråd, udvalg m.v. Derudover vil Roskilde Stiftsadministration særligt skulle arbejde med løncenterdannelsen på

12 kirkefunktionærområdet i samarbejde med Haderslev og Ribe Stifter. I lighed med tidligere år vil en fokusering på hvilke opgaver, der primært skal varetages, samt hvordan vi bedst muligt udnytter de givne ressourcer, der er til rådighed, være en forudsætning for at kunne opfylde målsætningen om at yde en faglig korrekt, effektiv og kompetent indsats. Eksterne påvirkninger Efterspørgselen på rådgivning vedrørende løn og ansættelse fra menighedsråds og provstiudvalgs side forventes fortsat at være stort. Overenskomsterne på kirkefunktionærområdet er stadig nyt stof og behovet for konkret rådgivning af menighedsrådene på det løn- og ansættelsesretlige område, samt i relation til økonomiske/regnskabsmæssige spørgsmål er stort og også påvirket af, at der i mange råd er kommet nye kræfter til ved nyvalget i Centerdannelsen på lønområdet, hvor Roskilde Stift vil skulle varetage driften af FLØS ikke bare for eget stift men også for Helsingør og Københavns Stift, forventes også at afføde et øget behov for rådgivning på området. Stiftsadministrationen forventes også i 2013 at skulle deltage i den obligatoriske introduktion til folkekirken for alle nyansatte som er blevet til i et samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke, stifterne og Landsforeningen af Menighedsråd, og der vil blive arbejdet videre med at optimere formidlingen og kommunikationen med menighedsråd og præster. Det er fortsat hensigten også i 2013, at stiftet, udover den daglige telefoniske og skriftlige rådgivning, vil bestræbe sig på at afholde lokale møder og kurser for et eller flere provstier i stiftet. Roskilde Stiftsadministration fortsætter desuden sammen med de øvrige stifter det fælles udviklingsarbejde på tværs af stiftsgrænser med at oparbejde en ensartet sagsbehandling af byggesager, kirkefunktionæransættelser og præsteansættelser, i hvilken forbindelse der indgår et større kompetenceudviklingsprojekt og en ny model for afholdelse af MUS. Stiftskontoret vil også i 2013 være involveret i mange af de opgaver og aktiviteter, der udspringer fra stiftsrådet, og løfte det betydelige arbejde, der ligger i at imødekomme behovet for sekretariatsbistand m.m. fra stiftsrådet og dets udvalg. Efter indførelsen af det nye lønsystem for folkekirkens sognepræster i efteråret 2012 forventes der også i 2013 at være behov for en øget ressourceforbrug på dette område.

13 3. Målrapportering 3.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Tabel 3.1 Roskilde Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Folkekirkens rådgivning: Stiftsadministrationens arbejde i forbindelse med rådgivning af menighedsråd tilrettelægges og udføres på en faglig kompetent, effektiv og hurtig måde. Menighedsrådene modtager udfyldt ansættelsesbevis eller anmodning om indsendelse af supplerende oplysninger inden 14 dage efter modtagelse af anmodning om udfyldelse af ansættelsesbevis. Der måles på rettidig afsendelse af tilbagemelding eller ansættelsesbevis. Er 80 % af sagerne afsendt inden for 14 dage anses målet for opfyldt. Er 60 % af sagerne afsendt rettidigt anses målet for delvist opfyldt. Er mindre end 60 % af sagerne afsendt rettidigt anses målet for ikke opfyldt. Af 25 sager har alle modtaget ansættelsesbevis indenfor 14 dage Opfyldt

14 Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Folkekirkens styrelse: Ved etablering af Folkekirkens Administrative Fællesskab i Lolland-Falsters Stift og samlingen af gravstedsaftaleog kapitalforvaltning i Viborg og Århus stifter, arbejdes der i 2012 videre på opgavefordelingen mellem stifterne. Hvis yderligere opgaver findes oplagte at samle i ét eller flere stifter, skal den endelige opgavefordeling være aftalt ved udgangen af Der måles på aftalt opgavefordeling mellem stifter, uanset om opgavefordelingen er endeligt godkendt af landets biskopper. Foreligger der en aftalt opgavefordeling er målet opfyldt, ellers er målet ikke opfyldt. Landets biskopper godkendte i januar 2012 stiftskontorchefernes forslag til centerdannelser i 7 yderligere stifter. Centrene blev etableret pr. 1. januar 2013 Opfyldt

15 Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Folkekirkens styrelse: Med henvisning til formålsbestemmelsen i byggelovens 1 skal byggesager tilrettelægges og behandles på en faglig kompetent, effektiv og hurtig måde Behandling af byggesager: Stiftsøvrigheden har godkendelseskompetencen i en række sager efter lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.målepunkter og skalering: Der måles på behandlingstiden samlet set hos stiftsadministrationen og konsulenter samt på sagsbehandlingstiden i stiftsadministrationen. Hvis 80 % af alle bygge-sager er godkendt indenfor 120 kalenderdage, og hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 80 % af alle byggesager sker indenfor 40 kalenderdage, anses målet for helt opfyldt. Hvis kun enten behandlingstiden eller sagsbehandlingstiden sker indenfor de fastsatte mål, anses målet for delvist opfyldt. Hvis behandlingstiden udgør mere end 120 kalenderdage i mere end 20 % af sagerne, og sagsbehandlingstiden udgør mere end 40 kalenderdage i mere end 20 % af sagerne, anses målet for ikke opfyldt. Stiftet har haft 48 byggesager. I 88 % af sagerne er den samlede sagsbehandlingstid overholdt og i 96 % af sagerne er sagsbehandlingstiden i stiftet overholdt. Opfyldt Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Folkekirkens personale: Stifterne varetager i kraft af rollefordelingsaftalen den generelle vejledning for menighedsrådene om ansættelsesforhold for kirkefunktionærer Stiftsadministrationen skal i forbindelse med varetagelsen af rådgivningsopgaven for menighedsrådene udarbejde en håndbog for kirkefunktionærer. Der måles på, hvornår håndbogen foreligger. Foreligger håndbogen senest 30. juni 2012 anses målet for opfyldt. Foreligger håndbogen i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2012 anses målet for delvist opfyldt. Foreligger håndbogen ikke i 2012 anses målet for ikke at være opfyldt. Håndbogen har foreligget siden offentliggørelsen den 29. juni Stifterne har således opfyldt målkravet helt. Opfyldt

16 Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Folkekirkens personale: I forbindelse med ansættelsessager skal alt materiale (forklæde, indstilling samt bilag) fremsendt til Ministeriet for Ligestilling og Kirke være klar til forelæggelse for ministeren. Der måles på andelen af stiftsadministrationens præsteansættelsessager, der forinden forelæggelse må returneres af Ministeriet for Ligestilling og Kirke som følge af mangelfulde oplysninger eller lign. Hvis andelen er 20 % eller derover, anses målet for ikke opfyldt. Hvis andelen er over 10 % og under 20 %, anses målet for delvist opfyldt. Hvis andelen er 10 % eller derunder, anses målet for opfyldt. Ud af 16 præsteansættelser er 1 tilbagesendt. Svarende til 6,25 % Opfyldt Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Folkekirkens økonomi: Stiftsadministrationerne skal i forbindelse med varetagelsen af opgaven med forvaltning af stiftskapitalerne efter anmodning fra menighedsråd i stiftet udbetale bevilgede lån fra stiftskapitalerne til godkendte projekter. Udbetalingen skal ske rettidigt på en effektiv og hurtig måde. Rettidigt defineres som udbetaling senest 5 arbejdsdage efter at anmodningen om udbetaling af lån er modtaget fra menighedsrådene. Er 90 % af udbetalingerne foretaget rettidigt anses målet for opfyldt. Er 75 % af udbetalingerne foretaget rettidigt anses målet for delvist opfyldt. Er under 75 % af udbetalingerne foretaget rettidigt anses målet ikke for opfyldt. Ud af 68 lånesager er 3 udbetalinger sket efter de 5 dage, svarende til at 95 % er udbetalt rettidigt. Opfyldt

17 3.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Formålet med stiftsadministrationens virke er i forhold til menighedsrådene, at yde en faglig kompetent effektiv og hurtig sagsbehandling og rådgivning. Roskilde Stift har på alle målepunkter opfyldt målsætningerne. For så vidt angår kirkefunktionærområdet er dette i 2012 tilført flere personalemæssige ressourcer, primært for at kunne leve op til rollefordelingsaftalens målsætning om at styrke rådgivningen og serviceringen af menighedsrådene. Målopfyldelsen er tilfredsstillende og de hidtil fulgte forretningsgange vil blive videreført i 2013.

18 4. Regnskab 4.1 Anvendt regnskabspraksis Lov om folkekirkens økonomi Ifølge 17, stk. 1 i lov om folkekirkens økonomi aflægger ministeren for ligestilling og kirke regnskab for fællesfonden. Ministeren for ligestilling og kirke kan ifølge 17, stk. 3, i samme lov bede stiftsøvrighederne, Det Administrative Fællesskab samt de institutioner, der helt eller delvist finansieres af fællesfonden om at tilvejebringe de oplysninger og det regnskabsmæssige materiale, som er nødvendigt for at aflægge fællesfondens regnskab. Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision. Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af aktiver og passiver ved årets udløb. Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af fællesfondens særlige karakter. Regnskab Institutionens beholdninger af aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. udstyr og inventar optages under aktiver i regnskabet i henhold til de af Moderniseringsstyrelsen udfærdigede værdiansættelsesprincipper. Fællesfondens bygninger er registreret i regnskab for Folkekirkens Administrative Fællesskab. Der anvendes statens princip for værdiansættelse og regnskabsmæssig behandling af ejendomme, hvor aktivet optages til kostpris fordelt på grundværdi og bygninger og opskrives med større renoveringer, udvidelser m.m. Grundværdien afskrives dog ikke og bygningsværdien afskrives over 50 år. Kostprisen for fællesfondens bygninger og grunde blev pr. 31. december 2010 en gang for alle sat til den i 2010 udmeldte offentlige ejendomsvurdering for Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages bunkning af IT-aktiver, og der aktiveres kun enkeltaktiver med en kostpris på kr. eller derover og en forventet levetid på mere end et år. Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder: Forbedringer af lejemål 4 år Bygningsforbedringer 10 år Inventar 3 år Programmel 3-5 år IT-hardware 3 år Bunket IT-udstyr 3 år Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo tillagt årets resultat samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelse.

19 4.2 Resultatopgørelse Forklarende noter til resultatopgørelsen er inkluderet som bilag 6.1 til årsrapporten. Tabel 4.1. Resultatopgørelse for Roskilde stift Regnskab Regnskab Budget Note Konto Kr O rdinære driftsindtægter 10XX Bevilling, Landskirkeskat XX Salg af varer og tjenesteydelser O rdinære driftsindtægter i alt O rdinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger 161X Husleje X Andre forbrugsomkostninger 0 0 Forbrugsomkostninger i alt Personale omkostninger 180X-182X Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger XX Personaleomkostninger i alt XX Af- og nedskrivninger XX, 22XXAndre ordinære driftsomkostninger O rdinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter 21XX Andre driftsindtægter XX-33XX Overførselsindtægter XX-43XX Overførselsudgifter XX Pensioner, fratrådt personale XX Udligningstilskud og generelt tilskud Resultat før finansielle poster Finansielle poster 25XX Finansielle indtægter XX Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 28XX Ekstraordinære indtægter XX Ekstraordinære omkostninger Årets resultat

20 4.3 Balancen Institutionens balance er opført i tabel 4.2 herunder. Tabel 4.2. Balance for Roskilde stift Note Aktiver (t. kr.) Konto Primo 2012 Ultimo 2012 Note Passiver (t. kr.) Konto Primo 2012 Ultimo Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital 73-74XX Udviklingsprojekter under opførelse 505X 0 0 Færdiggjorte udviklingsprojekter 501X 0 0 Immaterielle anlægsaktiver i alt Hensættelser 76-77XX Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 513X Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 517X-518X 6 0 Prioritetsgæld 84-85XX 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt 6 0 Anden langfristet gæld 84-85XX 0 0 Finansielle anlægsaktiver Langfristede gældsposter i alt 0 0 Udlån 54XX 0 0 Finansielle anlægsaktiver i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 95XX Anlægsaktiver i alt 6 0 Anden kortfristet gæld 97XX Skyldige feriepenge 94XX Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter 96XX Varebeholdninger 60XX 0 0 Tilgodehavender 61XX Kortfristet gæld i alt Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger 63XX Gæld i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Tilgodehavender Tilgodehavender 2012 (i. t. kr.) Beløb Debitorer Andre tilgodehavender 172 Anden tilgodehavende løn 298 Foretagne udlæg for ministeriet 50 Kompetencefonden 38 Deposita 0 Periodeafgrænsningsposter Total Forklarende noter til balanceposter er inkluderet som bilag 6.2 til årsrapporten.

21 4.4 Bevillingsregnskab De for institutionen relevante delregnskaber er inkluderet i nedenstående tabel 4.3. Tabel 4.3. Bevillingsregnskabet for Roskilde stift Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % (t. kr.) DELREGNSKAB Landskirkeskat og kompensation (indtægt) DELREGNSKAB Præster og provster DELREGNSKAB Stiftsadministrationer m.v DELREGNSKAB Folkekirkens IT DELREGNSKAB Folkekirkens uddannelser DELREGNSKAB Folkekirkens fællesudgifter DELREGNSKAB Folkekirkelige tilskud DELREGNSKAB Reserver DELREGNSKAB Finansielle poster (nettoudgift) DELREGNSKAB Tilskud til lokale kasser DELREGNSKAB Pension, tjenestemænd Total DELREGNSKAB Folkekirkens forsikring DELREGNSKAB Bindende stiftsbidrag Forklarende noter til bevillingsregnskabet, er inkluderet som bilag 6.1 til årsrapporten.

22 4.5 Bevillingsafregning I henhold til gældende bekendtgørelse er der videreførselsadgang for bevillinger udbetalt til delregnskab 3 stiftsadministrationer. Samlet videreføres der bevilling for t. kr. Fordelingen fremgår af tabel 4.4. Tabel 4.4. Bevillingsafregning 2012 (t. kr.) Delregnskab og Formål Bevilling inkl. TB Regnskab Årets resultat Bortfald Resultat til videreførelse Overført fra tidligere år Overført fra lønsum til øvrig drift Akkumuleret til videreførelse 3.- Stiftsadministration, Lønsum (kto 18) Generel virksomhed Øvrig drift Stiftsadministration, I alt Indtægtsdækket virksomheddrift Stiftsadministration i alt Fra 2007 er bevillingen til stiftsadministrationerne givet som en nettobevilling, der skal justeres i henhold til de indtægter, som stiftsadministrationerne måtte have. Mindre forbrug på 422 t.kr. på stiftets lønsum, kan henføres til vakancer og sygefravær, som ikke er dækket ind ved vikarer samt refusioner vedrørende udlånte medarbejdere. Det videreførte beløb på 676 t.kr. forventes anvendt dels i forbindelse med opfyldelsen af stiftets forpligtelser i henhold til rollefordelingsaftalen dels i forbindelse med anskaffelser og vedligeholdelse af stiftsadministrationens lokaler og biskoppens bolig Mindre forbruget på stiftets øvrige drift på 218 t.kr. kan især henføres til mindre forbrug til porto og fragt s.f.a. omlægning af betaling for porto samt udskydelse af anskaffelser af inventar/småaktiver. Hertil kommer merforbrug af omkostninger til administrativ assistance som følge af administrative omlæggelser Tabel 4.5 Indtægtsdækket virksomhed for Roskilde Stift for 2012 Stiftet her ingen indtægtsdækket virksomhed

23 4.6 Opfølgning på lønsum Tabel 4.6 Opfølgning på lønbevilling (t.kr.) Lønbevilling Lønbevilling inkl. TB Lønforbrug under lønbevilling Total -422 Akk. opsparing ultimo Opsparing overført til/fra drift 0 Akk. opsparing ultimo Der henvises til bemærkningerne til note 6.1.

24 5. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de delregnskaber i fællesfonden, som Roskilde Stift er ansvarlig for. Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen for Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Påtegning Det tilkendegives hermed, 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at opstillingen og rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende også for ikke finansielle oplysninger ved målrapportering, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Roskilde d. 8. april 2013 Roskilde, den 8. april 2013 Biskop Stiftamtmand

25 6. Bilag til regnskabet 6.1 Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen I det følgende er forbrug og budget fordelt på delregnskab og formål for fællesfonden. Budgettal er dog ikke udspecificeret på alle formål under de enkelte delregnskaber. Tabel Præster og provster (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Præster og provster FORMÅL Løn, 40/60 præster FORMÅL Løn, barselsvikarer FORMÅL Godtgørelser (præster) FORMÅL Præster med refusion FORMÅL Feriepengeregulering Formål -21: Under hensyntagen til usikkerheden omkring de økonomiske konsekvenser af indførelsen af Ny Løn for præster har Roskilde Stift være tilbageholdende med forbrug af vikarer i forbindelse med sygdom og vakante stillinger. Da antallet af præster, som er gået over på Ny Løn i 2012, har været mindre end skønnet, resulterer dette i et samlet mindre forbrug på 552 tkr. Formål -23: Formål -24: Mindre forbruget kan henføres til flyttegodtgørelse og anskaffelse af tjenestedragter og ligger inden for en normal budgetusikkerhed. Formål -26: Formål -27: Mindre forbruget skyldes postens beregningstekniske karakter, herunder det forhold at feriepenge, som afregnes i forbindelse med fratræden, registreres under formål 21.

26 Tabel Stiftsadministrationer m.v. (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Stiftsadministrationer m.v FORMÅL Generelt/alm. virksomhed FORMÅL Indtægtsdækket virksomhed FORMÅL Personalemæssige tiltag Formål -10: Mindre forbrug vedrørende personaleomkostninger t.kr 422, kan henføres til vakancer og sygefravær, som ikke er dækket ind ved vikarer, samt refusioner vedrørende udlånte medarbejdere. Mindre forbrug vedrørende øvrig drift t.kr. 218 kan henføres til mindre forbrug til porto og fragt s.f.a. omlægning af betaling for porto samt udskydelse af anskaffelser af inventar/småaktiver. Hertil kommer merforbrug af omkostninger til administrativ assistance som følge af administrative omlæggelser. Tabel Folkekirkens fællesudgifter (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Folkekirkens fællesudgifter FORMÅL Generelt/alm. virksomhed FORMÅL Provstirevision FORMÅL Nationalmuseet Omkostning til provstirevision periodiseres. Mindre forbruget skyldes, at budgettet ikke er tilrettet det niveau som følger af den indgåede revisionskontrakt.

27 Tabel Folkekirkelige tilskud (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Folkekirkelige tilskud FORMÅL Generelt/alm. virksomhed FORMÅL Udviklingsfonden FORMÅL Studentermenigheder FORMÅL Døve FORMÅL Hørehæmmede FORMÅL Det Mellemkirkelige Råd FORMÅL Skt. Petri Ingen kommentarer Finansielle poster (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Finansielle poster FORMÅL Generelt/alm. virksomhed FORMÅL Anlægsreserve Ingen kommentarer Tabel Pension, tjenestemænd (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Pension, tjenestemænd FORMÅL Generelt/alm. virksomhed Formål -10: Ingen kommentarer

28 Tabel Bindende stiftsbidrag (t.kr) Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % DELREGNSKAB Bindende stiftsbidrag FORMÅL BS Kommunikation FORMÅL BS Formidling FORMÅL BS Udviklingsprojekter FORMÅL BS Mellemkirkeligt FORMÅL BS Andet Noter til balance Anlægsaktiver Stiftet har ingen immaterielle anlægsaktiver eller udviklingsprojekter. Tabel Materielle anlægsaktiver 2012 (t. kr.) Grunde, arealer og bygninger Inventar og IT udstyr Kostpris pr Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse Tilgang Afgang I alt Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af - og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode 10 år 3 år

29 Tabel Egenkapital 2012 (t. kr.) Primobeholdning Primoregulering 0 Bevægelser i året Ifølge nedenstående specifikation 0 Overført resultat Årets resultat Egenkapital pr Specifikation af bevægelser i egenkapital i året Egenkapitalbevægelser 2012 (t. kr.) Ingen bevægelser i løbet af året Beløb Total 0 Tabel Akkumulerede hensættelser 2012 (t. kr.) Beløb Ingen hensættelser Hensættelser i alt Langfristede gældsposter og lån i stiftsmidlerne Fællesfonden har hjemmel i henhold til lov om folkekirkens økonomi til at optage lån i stiftsmidlerne til investeringsformål. Endvidere kan fællesfonden låne op til 100 mio. kr. til dækning af behov for likviditet. Roskilde Stift har ingen langfristede gældsposter.

30 Kortfristede gældsposter og lån i stiftsmidlerne Tabel Kortfristede gældsposter (t. kr.) Oversigt over kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld 1) Menigheder fra fællesfondens balance Skyldige feriepenge Periodeafgrænsninger Over- / merarbejde 0 0 Samlet kortfristede gældsposter ) Overskud på bindende stifsbidrag, studentermenighed mv. Specifikation af anden kortfristet gæld Kortfristet gæld 2012 (i. t. kr.) Beløb A-skat vedr. forudlønnede Atp og feriefond -408 Akk. overskud bind. stiftsbidrag Total Specifikation af periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsning 2012 (i. t. kr.) Beløb Mellemregning statsrefusion Skyldige omkostninger Total A-skat vedrørende forudlønnede tjenestemænd, som afregnes i december indgår i posten Anden kortfristet gæld, som af denne grund udviser et nettotilgodehavende på t.kr. Posten Menigheder fra fællesfondens balance indeholder ikke forbrugte midler knyttet til studenterpræsten på RUC Mellemregning statsrefusion, som indgår i periodeafgrænsningsposter med t.kr. modsvarer bevillingen for januar 2013, som er modtaget i december Skyldige omkostninger t.kr. vedrører især periodisering af udgifter til provstirevision og engangsvederlag til præster og provster.

31 Eventualforpligtelser Tabel Eventualforpligtelse Antal Pris Eventualforpligtelse Præstekjoler Husleje kvartalsvist Øvrige - Eventualforpligtelse i alt Stiftskontorets lejekontrakt her et opsigelsesvarsel på 12 måneder. Den samlede udgift er sammensat af husleje med kr kr. og a conto varme med kr.

32 6.3 Regnskab for stiftsmidler 2012 For 2012 er årsrapporten for stiftsmidlerne udskilt i en særskilt årsrapport. Regnskab for det bindende stiftsbidrag og stifternes omkostninger til administration af stiftsmidlerne er fortsat en del af årsrapporten Beretning For 2012 er årsrapporten for stiftsmidlerne udskilt i en særskilt årsrapport Forrentningen af stiftsmidler 2012 For 2012 er årsrapporten for stiftsmidlerne udskilt i en særskilt årsrapport Regnskabspraksis Ifølge 23a, stk. 5 i lov om folkekirkens økonomi aflægger stiftsrådet regnskab for kirkernes og præsteembedernes øvrige kapitaler efter bestemmelser fastsat af kirkeministeren. Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 12 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Kapitel 5 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision. Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og investeringsbeviser som bogføres til kostpris. På balancedagen værdisættes de børsnoterede obligationer og investeringsbeviser til ultimokursens dagsværdi (børskursen). Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

33 Tabel Finansiel rapportering Stiftsmidlernes resultat kr. Regnskab 2011 Regnskab 2012 Renteindtægter udlån 0 0 Renteindtægter ikke udlånte 0 0 Renteindtægter i alt 0 0 Renteudgifter m.v. 0 0 Administrationsomkostninger (inkl. kurtage) 0 0 Omkostninger i alt 0 0 Resultat ordinær drift 0 0 Realiserede kursgevinster 0 0 Realiserede kurstab 0 0 Finansielle poster til udlodning 0 0 Urealiserede kursgevinster 0 0 Urealiserede kurstab 0 0 Samlet resultat 0 0 Stiftsmidlernes balance kr. Aktiver Likvide midler 0 0 Udlån, kirker 0 0 Udlån, embeder 0 0 Udlån, øvrige 0 0 Obligationer 0 0 Urealiserede kursgevinster/tab 0 0 Tilgodehavender 0 0 Aktiver i alt 0 0 Passiver Indlån, kirker 0 0 Indlån, embeder 0 0 Indlån, andre stifter 0 0 Skyldig merrente 0 0 Urealiserede kursgevinster/tab 0 0 Anden gæld 0 0 Passiver i alt 0 0

34 Opgørelse af stiftets omkostninger Stiftets (fællesfondens) ressourceforbrug ved administration af stiftsmidlerne. Det samlede ressourceforbrug ved administration af stiftsmidlerne defineres som de ressourcer der anvendes til henholdsvis administration af gravstedsaftaler, administration af stiftsmidlerne (porteføljepleje og låneadministration) samt bogføring i relation til stiftsmidlerne. Tabel Administration af stiftsmidler 2012 (kr.) Ressourceforbrug til kapitalforvaltning fremkommer ved medgået tid (registreret i Mtid): ganget med medarbejderens faktiske timeløn. Ressourceforbrug til kapitalforvaltning ,50 Udgift til porteføljepleje hos pengeinstitut ,75 SUM ,25 Overhead omkostninger 40% ,90 Beregnede samlede omkostninger ,15 Ressourceforbrug til kapitalforvaltning fremkommer ved medgået tid (registreret i Mtid) ganget med medarbejderens faktiske timeløn.

35 Tabel Bindende stiftsbidrag Konto Formål 36 Bindende stiftsbidrag (kr.) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Ordinære driftsindtægter 11 Salg af varer 0 0 Ordinære driftsindtægter i alt 0 0 Ordinære driftsomkostninger 16 Husleje, leje arealer, leasing Lønninger/personaleomkostninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter 21 Andre driftsindtægter Interne statslige overførselsindtægter Interne statslige overførselsudgifter Tilskud til anden virksomhed/investeringstilskud Resultat før finansielle poster Finansielle poster 25 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 0 0 Finansielle poster i alt 0 0 Årets resultat 0 0 Det bindende stiftsbidrag udgjorde i ,85 promille (2011 4,25 promille) af den lokale ligning svarende til t.kr. Posten Andet omfatter følgende aktiviteter: - Kriseberedskab for præster - Drift af Stiftsbiblioteket - Kampagne i forbindelse med Menighedsrådsvalget

36 Tabel Bindende stiftsbidrag - formålsopdelt (kr.) Regnskab Budget Formål Delformål Kommunikation Stiftsbog Stiftsavis Stiftspræstestævne Stiftsmenighedsrådsstævne Hjemmeside Andre tilskud til kommunikation Formidling Konsulenter Stiftsudvalg Udviklingsprojekter Undervisning Diakoni IT Medier Kirkemusik Mellemkirkeligt Kontingenter Udvalg Andet Bindende stiftsbidrag i alt Indtægter bindende stiftsbidrag 2012 Øvrige indtægter, herunder tilbageført hensættelse Hensat overskud (ikke formålsbestemt) Bindende stiftsbidrag i alt

37 6.3.7 Påtegning af stiftsrådet Det tilkendegives hermed, 1. At regnskab for det bindende stiftsbidrag for Roskilde Stift er rigtigt, dvs. at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at opstillingen og rapporteringen i regnskabet er fyldestgørende 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Roskilde den 15. april 2013 Stiftsrådets formand

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Århus Stift

Årsrapport 2012 for Århus Stift Årsrapport 2012 for Århus Stift Marts 2013 dok. nr. xxxxxx 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af virksomheden... 3 2.2 Årets økonomiske resultat... 5 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2010 for Helsingør Stift

Årsrapport 2010 for Helsingør Stift Årsrapport 2010 for Helsingør Stift April 2011 dok. nr. 37895/11 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Marts 2015 dok. nr. 24996-15 1. Indledning... 3 2. Påtegning af det samlede regnskab... 4 3. Beretning... 5 3.1 Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Årsrapport 2009 for Københavns Stift

Årsrapport 2009 for Københavns Stift Årsrapport 2009 for Københavns Stift Marts 2010 dok. nr. 38378/10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes der

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Årsrapport 2008 for Århus stift

Årsrapport 2008 for Århus stift Årsrapport 2008 for Århus stift Marts 2009 løbenr. 565284 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ribe Stift

Årsrapport 2009 for Ribe Stift Årsrapport 2009 for Ribe Stift Marts 2010 dok. nr. 18298-10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Årsrapport 2013 for Roskilde Stift Fællesfonden

Årsrapport 2013 for Roskilde Stift Fællesfonden Årsrapport 2013 for Roskilde Stift Fællesfonden Marts 2014 dok. nr.37580 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.3 Årets faglige

Læs mere

Årsrapport 2010 for Københavns Stift

Årsrapport 2010 for Københavns Stift Årsrapport 2010 for Københavns Stift April 2011 dok. nr. 34452 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Marts 2015 dok. nr. 32478/15 1. Indledning... 3 2. Påtegning af det samlede regnskab... 4 3. Beretning... 5 3.1 Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Årsrapport 2010 for Aalborg Stift

Årsrapport 2010 for Aalborg Stift Årsrapport 2010 for Aalborg Stift Marts 2011 dok. nr. 18665/11 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Årsrapport 2013 for Københavns Stift Fællesfonden

Årsrapport 2013 for Københavns Stift Fællesfonden Årsrapport 2013 for Københavns Stift Fællesfonden Marts 2014 dok. nr. 30800 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.3 Årets faglige

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport 2010 for Lolland-Falsters Stift

Årsrapport 2010 for Lolland-Falsters Stift Dok.nr.: 41152-11 Årsrapport 2010 for Lolland-Falsters Stift April 2011 dok. nr. version 3 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Viborg Stift

Årsrapport 2014. for. Viborg Stift Årsrapport 2014 for Viborg Stift Fællesfonden Dok.nr. 25441/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3. Årets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013 for Helsingør Stift Fællesfonden

Årsrapport 2013 for Helsingør Stift Fællesfonden Årsrapport 2013 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2014 dok. nr. 37378/14 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.3 Årets faglige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Haderslev Stift

Årsrapport 2014. for. Haderslev Stift Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Fællesfonden Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3. Årets faglige resultater...

Læs mere

Årsrapport 2009 for Folkekirkens Administrative Fællesskab

Årsrapport 2009 for Folkekirkens Administrative Fællesskab Årsrapport 2009 for Folkekirkens Administrative Fællesskab Marts 2010 dok. nr. 40506/10 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2011 for Fyens Stift

Årsrapport 2011 for Fyens Stift Årsrapport 2011 for Fyens Stift Marts 2012 dok. nr. 35684 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift

Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift Årsrapport 2009 for Lolland-Falsters Stift Marts 2010 dok. nr. 40510/10 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2014 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2014 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Marts 2015 dok. nr. 22805/15 1. Indledning...3 2. Påtegning af det samlede regnskab..4 3. Beretning.5 3.1 Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2009 for Aalborg Stift

Årsrapport 2009 for Aalborg Stift Årsrapport 2009 for Aalborg Stift Marts 2010 dok. nr. 26124/10 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2016 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2016 for Aalborg Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Marts 2017 dok. nr. 26368/17 1. Indledning...3 2. Påtegning af det samlede regnskab.4 3. Beretning.5 3.1 Præsentation af virksomheden...5

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Aalborg Stift

Årsrapport 2014. for. Aalborg Stift Årsrapport 2014 for Aalborg Stift Fællesfonden Marts 2015 Dok. Nr. : 26564/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Årsrapport 2006 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922

Årsrapport 2006 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922 Årsrapport 2006 for fællesfonden Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2016 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag

Årsrapport 2016 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Årsrapport 2016 for Haderslev Stift Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag Februar 2017 dok. nr. 24352-17 1. Indledning...3 2. Påtegning af det samlede regnskab...4 3. Beretning...5 3.1 Præsentation af virksomheden...5

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Provstiudvalgskassen under i i Myndighedskode: CVR nummer: 21320188 Årsregnskabet indeholder følgende: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815 ÅRSREGNSKAB for Laurbjerg Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8139 CVR-nr. 37747815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4468 CVR-nr. 24982092 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7827 CVR-nr. 54613628 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Alling Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8033 CVR-nr. 17543814 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 7173. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 7173. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 7173 CVR-nr. 34677239 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8041 CVR-nr. 46289218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hesselager Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7772. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hesselager Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7772. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hesselager Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7772 CVR-nr. 50285510 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019 ÅRSREGNSKAB for Krejbjerg Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8553 CVR-nr. 11278019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7936. CVR-nr. 15106816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7936. CVR-nr. 15106816 ÅRSREGNSKAB for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7936 CVR-nr. 15106816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nøvling Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8795 CVR-nr. 37692816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2011 for Københavns Stift

Årsrapport 2011 for Københavns Stift Årsrapport 2011 for Københavns Stift Marts 2012 dok. nr. 34406 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lellinge Sogns Menighedsråd. i Køge Provsti. i Køge Kommune. Myndighedskode 7492. CVR-nr. 14848711. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lellinge Sogns Menighedsråd. i Køge Provsti. i Køge Kommune. Myndighedskode 7492. CVR-nr. 14848711. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lellinge Sogns Menighedsråd i Køge Provsti i Køge Kommune Myndighedskode 7492 CVR-nr. 14848711 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7458 CVR-nr. 16660019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8528 CVR-nr. 33205414 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Åsum Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7878. CVR-nr. 53707319. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Åsum Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7878. CVR-nr. 53707319. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Åsum Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7878 CVR-nr. 53707319 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Snostrup Sogns Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Snostrup Sogns Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Snostrup Sogns Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7420 CVR-nr. 26851211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2011 for Aalborg Stift

Årsrapport 2011 for Aalborg Stift Dok.nr.: 23724/12 Årsrapport 2011 for Aalborg Stift Marts 2012 dok. nr. 23724/12 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere