Finansiel årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel årsrapport 2012"

Transkript

1 Finansiel årsrapport 2012 April 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskab Påtegning af det samlede regnskab Bilag Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver

3 1. Beretning Økonomi- og Indenrigsministeriet er oprettet ved kgl. resolution af 3. oktober Denne årsrapport er således den første årsrapport dækkende et helt regnskabsår. 1.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriets mål Økonomi- og Indenrigsministeriet overvåger den danske og internationale økonomi og varetager bl.a. opgaver vedrørende: o danske interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomiskpolitiske samarbejde. o effektfokus, metodeudvikling og digitalisering inden for bl.a. velfærdsområderne. o konjunkturovervågning samt forhandling og overvågning mv. af økonomien i kommunerne og regionerne. Derudover er ministeriet øverste valgmyndighed og øverste tilsynsmyndighed vedr. kommuner og regioner. Endvidere arbejder ministeriet med regeringens moderniseringsreform og en digital velfærdsreform. 1.2 Årets økonomiske resultat Årets resultat for 2012 er et underskud på 16,1 mio.kr., hvilket er 2,5 mio.kr under (bedre) ministeriets reviderede budget for Indtægterne for 2012 kan hovedsageligt henføres til bevilling (153,9 mio.kr.), indtægter fra lovmodellen, familietypemodellen og brugerinformation (2,9 mio.kr.) og øvrige indtægter ved renter, refusioner mm. (3 mio.kr.). Ministeriet har afholdt større udgifter til løn (94,3 mio.kr), øvrige omkostninger til bl.a. pension, hensættelser og kantinetilskud (70,5 mio.kr) og husleje (10,4 mio.kr). Regnskabet for 2012 bærer fortsat præg af ressortomlægningen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har haft udlæg for Økonomi- og Indenrigsministeriets etablering, og da de først er opgjort efter afslutningen af regnskabet for 2011, fremgår de af Økonomi- og Indenrigsministeriets udgifter for Endvidere er bevillingen for 2011 et forskud på overførsel af overført overskud fra hhv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet, hvilke håndteres som primokorrektioner i regnskabet for Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets korte levetid er der kun en begrænset mulighed for sammenligning over tid. 3

4 Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal opgivet i kr Resultatopgørelse i kr. Bevilling Eksterne indtægter Øvrige indtægter Forbrug af reserveret bevilling Ordinære driftsindtægter i alt Løn Afskrivninger Øvrige omkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinære drift Driftsposter Finansielle poster 1 17 Ekstraordinære poster 0-57 Årets resultat Balance i kr. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital startkapital overført overskud Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4) Finansielle nøgletal pct. Negativ udsvingsrate 0 0,6 Overskudsgrad 87 10,4 % Bevillingsandel Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris kr Lønomkostningsandel - 68 Lønsumsloft 1000 kr Lønforbrug pct ,6 4

5 1.3 Finansielle nøgletal Belysning af Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomistyring vurderes ved følgende nøgletal: Tabel 2: Nøgletal for Økonomi- og Indenrigsministeriet Nøgletal Definition Udnyttelsesgrad af låneramme Negativ udsvingsrate Overskudsgrad Bevillingsandel Årsværkspris Lønomkostningsandel Kilde: egne beregninger ud fra SKS Ultimosaldo FF4/låneramme Overført overskud/startkapital Årets resultat/ordinære driftsindtægter i alt Indtægtsført bevilling/ordinære driftsindtægter i alt Personaleudgifter i alt/årsværk Personaleudgifter i alt/ordinære driftsindtægter i alt Ad. Udnyttelsesgrad af lånerammen Den realiserede udnyttelsesgrad af lånerammen er 11,8 %. Udnyttelsesgraden er lav, og den forventes også fremadrettet at være lav. Ad. Negativ udsvingsrate Den negative udsvingsrate er i 2012 på -0,6. Det er et udtryk for, hvor langt Økonomi- og Indenrigsministeriets overførte overskud er fra den negative udsvingsgrænse er. Da nøgletallet befinder sig i intervallet [-1;0] er underskuddet acceptabelt i forhold til bevillingsreglernes bestemmelse for udsvingsgrænsen. Ad. Overskudsgrad Overskudsgraden i 2012 er på -10,4 % og er et udtryk for, at der har været flere udgifter end bevillingsindtægter, hvilket leder til et underskud. Ad. Bevillingsandel Bevillingsandelen er et udtryk for graden af afhængighed af bevillinger, som bruges til finansiering af aktiviteter. Bevillingen i 2012 var på 153,9 mio. kr. ud af de samlede driftsindtægter på 159,8 mio.kr. Dermed udgør nøgletallet 96,2. Sidste år var nøgletallet 99,1. Det indikerer, at bevillingsandelen fortsat er høj i 2012, hvilket er et udtryk for, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i høj grad er afhængig af bevillingsindtægter og i mindre omfang afhængig af andre finansieringskilder som salg af vare- og tjenesteydelser og tilskud til egen drift (disse udgør en minimal andel, hvorfor risikoprofilen er lav på indtægtssiden). Ad. Årsværkspris Årsværkspris udtrykker de gennemsnitlige personaleomkostninger pr. årsværk. Nøgletallet er derfor en indikator for lønniveau og sammensætning af personale. I Økonomi- og Indenrigsministeriet er den gennemsnitlige årsværkspris kr. i

6 Ad. Lønomkostningsandel (68,2 %) Lønomkostningsandelen udtrykker, hvor stor en andel personaleudgifterne udgør af de samlede ordinære driftsindtægter. Dette nøgletal er i 2012 på 68,2, og lønudgifter udgør derfor knap 2/3 af driftsindtægterne. 1.4 Forventninger til det kommende år I år 2013 budgetterer Økonomi- og Indenrigsministeriet med et negativt driftsresultat på 2,9 mio.kr. Der har ved budgetlægningen været fokus på at nedbringe omkostningerne, således at ministeriet senest i 2014 har et balanceret resultat. 6

7 2. REGNSKAB 2.1 Anvendt regnskabspraksis Økonomi- og Indenrigsministeriet følger regnskabspraksis i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen driftsbevilling. 2.2 Resultatopgørelse Økonomi- og Indenrigsministeriets omkostningsbaserede del omfattes af resultatopgørelsen for De ordinære driftsindtægter er på 155,7 mio.kr., hvor 153,9 mio.kr. udgøres af bevillinger. De ordinære driftsomkostninger er på 171,3 mio.kr. hvor af 106,2 mio.kr. er personaleomkostninger. Huslejen er på 10,4 mio.kr., og afskrivningerne er på 6,6 mio.kr., hvorfor resultatet af ordinær drift resulterer i et underskud på 15,7 mio.kr. Tabel 3: Resultatopgørelse Resultatopgørelse i kr Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling: Bevilling Anvendt af tidl.års.res.bevillinger Reserveret af indeværende bevilling Indtægtsført bevilling i alt Andre ordinære driftsindtægter Salg af vare- og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Andre ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger: Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger: Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger: Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger i alt Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger 0 0 Årets resultat

8 Andre driftsposter udgøres af driftsindtægter ved refusioner og omkostninger til Statens Administration, hvilket indberegnet med finansielle poster, som hovedsageligt består af renteindtægter og -udgifter og ekstraordinære poster, giver årets resultat (underskud) på 16,1 mio.kr. Dette resulterer i en underdisponering til overført overskud på -16,1 mio.kr. Tabel 4: Resultatdisponering Resultatdisponering (mio.kr.) Disponeret til bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud -16,1 Kilde: SB 2.3 Balancen Balancen omfatter Økonomi- og Indenrigsministeriets passiver og aktiver pr. 31.december 2012: Tabel 5: Balancen Aktiver i kr Passiver i kr Note Anlægsaktiver Note Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver: 3 Reguleret egenkapital (startkapital) Færdiggjorte udviklingsprojekter Overført overskud Udviklingsprojekter under opførelse - 0 Egenkapital i alt Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver: Hensættelser Transportmateriel Hensættelse res.løn/friv.frat Inventar og IT-udstyr Øvrige hensættelser - 51 Materielle anlægsaktiver i alt Hensættelser i alt Finansielle anlægsaktiver: Gæld 3 Statsforskrivning Finansielle anlægsaktiver i alt Langfristede gældsposter: Anlægsaktiver i alt FF4 Langfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristede gældsposter i alt Tilgodehavender: Almindelige debitorer Kortfristede gældsposter: Andre kortfristede tilgodehavender Leverandører af varer og tj.ydelser Tilgodehavender i alt Systemtek.ml.regn. og afst.konti Likvide beholdninger: Anden kortfristet gæld FF5 Uforrentet konto 0 0 Skyldige feriepenge FF7 Finansieringskonto Reserveret bevilling Andre likvider 0-1 Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger i alt Kortfristet gæld i alt Omsætningsaktiver i alt Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt Note 1: Specificeres i bilag 1A Note 2: Specificeres i bilag 1B Note 3: Statsforskrivning på 3 mio.kr. rettet primo 2013, indberegnet manuelt i tabellen, hvorfor denne tabel afviger fra SKS. Se afsnit 2.4. Egenkapitalforklaring. 8

9 Økonomi- og Indenrigsministeriets balance ultimo 2012 er på 73,8 mio.kr. mod 6,2 mio.kr. i Ændringen skal tilskrives ressortdelingen af 3.oktober 2011, og at delingen af de hidtidige ministerier først er bogført i Der er i 2012 bogført en række primokorrektioner som følge af overførsel af balanceposter fra EVM, FM, SUM og FIVO. Følgende poster er reguleret: Færdiggjorte udviklingsprojekter IT-udstyr Reserveret bevilling Hensættelser Feriepenge Periodeafgrænsningsposter 2.4 Egenkapitalforklaring Økonomi- og Indenrigsministeriet havde ved indgangen 2012 et registreret overført overskud på 5,2 mio.kr. Ved de afsluttende ressortdelingsaftaler er der overført 39,3 mio.kr. som primokorrektion til overført overskud. Økonomi- og Indenrigsministeriet har også fået tildelt en statsforskrivning/reguleret egenkapital på 3,0 mio.kr. Denne post er indskrevet manuelt og vil først i 2013 fremgå af SKS. Egenkapitalen ultimo 2012 er herefter på 23,3 mio.kr. Tabel 6: Egenkapitalforklaring Note Egenkapital primo R-året (1.000 kr.) Ændring i reguleret egenkapital Reguleret egenkapital ultimo Reserveret egenkapital primo: +Ændring i reserveret egenkapital - 0 Reserveret egenkapital ultimo - 0 Overført overskud primo Primoreg./flytning ml. bogføringskredse Overført fra årets resultat Bortfald af årets resultat - 0 -Udbytte til staten - 0 Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo Opfølgning på likviditetsordningen Ministeriet har en låneramme på 15,3 mio.kr. på finansloven for Udnyttelsen af lånerammen er på 11,8 %. Der forventes en mindre stigning som følge af investeringer i forbindelse med projektet Sammenlignelige Brugertilfredshedsundersøgelser. Tabel 7: Udnyttelse af låneramme Udnyttelse af låneramme i kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver pr. 31 december Låneramme på FL Udnyttelsesgrad i pct. 11,8 9

10 2.6 Opfølgning på lønsumsloft Den akkumulerede opsparing for 2012 er et underskud på 5,9 mio.kr. Dette underskud udgøres af den akkumulerede opsparing på 2,2 mio.kr fra 2011, en tilført akkumuleret opsparing ved ressortdelingen på 4,3 mio.kr. og et lønsumsloft, der er overskredet med 12,4 mio.kr. Forholdet skyldes, at overførslen ifm. ressortdelingen først var klarlagt sent på året, og det faktiske overførte akkumulerede beløb fra tidligere år lå noget under det forventede. På ministerområdet er der imidlertid et væsentligt samlet overskud på lønsumsloftet. På FL13 er der sket en mere retvisende fordeling af lønsumsloftet ml. institutionerne på ministerområdet. Tabel 8: Lønsumsloft Hovedkonto i mio.kr Lønsumsloft FL 93,5 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 92,3 Lønforbrug under lønsumsloft 104,7 Difference (mindreforbrug) -12,4 Akk. opsparing ult ,2 Tilført akk. opsparing ved ressortdeling 4,3 Akk. Opsparing ult ,9, SB 2.7 Bevillingsregnskabet Tabel 9: Bevillingsregnskab for Departementet Regnskab året Budget I kr. før R-året (FL+TB) Regnskab Budget året efter R-året Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat Kilde: Bevillingsafregning

11 3. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter hovedkontoen på finansloven, som Departementet , er ansvarlig for. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der omfattet årsrapporten. København, den 11 / København, den 11 / Sophus Garfiel Departementschef Mikkel Søndergaard Budget- og regnskabschef 11

12 4. Bilag 1 Tabel 1A: Oversigt over immaterielle anlægsaktiver Immaterialle anlægsaktiver 2012, i.kr. Færdiggj. udv. projekter Udv.projekter under opførelse Kostpris primo Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Tabel 1B: Oversigt over materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 2012, i kr. Transportmateriel I alt IT-udstyr Inventar I alt Kostpris primo Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere