Miljøvurdering af lokalplan for Aalborg Portland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland"

Transkript

1 Aalborg Kommune Udarbejdet af COWI A/S Miljøvurdering af lokalplan for Aalborg Portland Version Juni 2008

2 Indledning Denne miljørapport er udarbejdet i tilknytning til en lokalplan for Aalborg Portland, der fastlægger de planlægningsmæssige rammer for en fremtidig udvidelse af cementfabrikken. I sammenhæng med udarbejdelsen af lokalplan Cementfabrikken Aalborg Portland, er det ved screening af planen vurderet, at der skal foretages miljøvurdering for de forhold, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet efter gennemførelse af planen og de forhold, der skal undersøges nærmere, for at afgøre om der kan være væsentlig indvirkning på miljøet. Det er vurderet at gælde følgende forhold: Befolkning og sundhed o Støjpåvirkning Biologisk mangfoldighed o Dyreliv o Planteliv o Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper o Spredningskorridorer, barrierer o Naturbeskyttelse, jf. 3 o Grønne områder o Skovrejsning/skovnedlæggelse o Fredning Landskab og jordbund o Landskabelig værdi, æstetiske ændringer o Jordforurening o Risiko for forurening Vand o Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft o Luftforurening (støv, lugt o.a. emissioner) o Emissioner fra trafik til området Støj o Støj, under anlæg, under driften o Vibrationer Kulturarv o Kulturhistoriske værdier o Kirker Ressourcer og affald o Energiforbrug, anlæg og drift o Vandforbrug o Produkter, materialer, råstoffer, fornybar o Kemikalier, miljøfremmede stoffer o Affald, genanvendelse Sikkerhed o Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter o Påvirkning af erhvervsliv Miljørapporten er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr af 22/ Miljørapporten belyser således kun de ændringer som lokalplanen åbner mu- Version Juni 2008

3 lighed for i forhold til dagens situation. Endvidere er miljørapporten, som lovgivningen foreskriver, baseret på det eksisterende vidensgrundlag. Indhold INDLEDNING...2 INDHOLD PLANENS INDHOLD OG FORMÅL RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN MILJØSTATUS OG 0-ALTERNATIV OVERORDNEDE MILJØMÅL OG -PROBLEMER MILJØVURDERING AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING...18 BILAG 1: SCREENING/SCOPING...18 BILAG 2: OVERSIGTSKORT... BILAG 3: FOTOMONTAGER... BILAG 4: MILJØREDEGØRELSE OG GRØNT REGNSKAB Version Juni 2008

4 1. Planens indhold og formål Produktion af cement er en industri, der i alle forhold foregår i store dimensioner. Aalborg Portland producerede på fabrikken i Aalborg 2,9 mio. ton cement i 2007 og i produktionen indgik bl.a. 4,8 mio. ton kridt, 0,4 mio. ton kul og petcoke og 3,7 mio. m 3 vand. Produktionen på fabrikken i Rørdal har stået på siden 1889, og fabrikken er vokset fra de bygninger tættest på Rørdalsvej, der i dag er udpeget som et kulturmiljø, til en fabrik med et areal på 80 ha og m 2 bygninger. Udvidelserne af fabrikken er i dag reguleret af lokalplan samt af planlovens landzonebestemmelser, da en stor del af fabrikkens område ikke er omfattet af en lokalplan og ligger i landzone. Lokalplanens formål er at fastlægge de planlægningsmæssige rammer for den fremtidige udvikling af cementfabrikken Aalborg Portland. Lokalplanen omfatter 7 delområder, der grænser op til eller overlapper den eksisterende lokalplan for området. Lokalplanens afgrænsning og opdelingen i 7 delområder kan ses på bilag 2. Funktionerne i de enkelte delområder er fastlagt på baggrund af Aalborg Portlands fremtidige udviklingsplaner. Produktion af cement indebærer oplagring og transport af store mængder materiale og det er derfor af stor vigtighed at de enkelte funktioner placeres optimalt af hensyn til at optimere logistikken og minimere omkostninger og afledte miljøbelastninger. Størstedelen af de arealer, der inddrages i lokalplanen anvendes allerede i dag til cementfremstilling. Der er således ikke tale om store ændringer i områdernes udseende og miljøpåvirkning i forhold til de eksisterende planlægningsmæssige rammer i den eksisterende lokalplan og administrationen efter planlovens landzonebestemmelser. Delområde A Delområdet anvendes i dag til laboratorievirksomhed. Delområdet skal fortsat anvendes til laboratorievirksomhed med mulighed for udvidelse af bygninger og parkering. Området nærmest fabrikken udlægges til bebyggelse og det øvrige område udlægges til parkering. Arealanvendelse i delområdet er laboratorium, værksted, kontor, alle i miljøklasse 1-3. Aktiviteterne i delområdet vil bl.a. omfatte prøveblanding og gennemførelse af forsøg med betonprøver (indendørs på værkstedet). Bebyggelsen koncentreres i området tættest på fabriksområdet med mulighed for parkering og parkeringsrelaterede bygninger i det øvrige område (overdækkede p-pladser, carporte). Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 12 m. Delområdet sikres vejadgang fra Sølystvej. Ved flytning af parkeringspladsen flyttes adgangsvejen mod sydvest. Den eksisterende beplantning inddrages til bebyggelse og parkering. Det tilstræbes at bevare eksisterende beplantning, hvor det er muligt og fx lave parkeringen integreret i beplantningen. Delområde B Delområde B er delvist omfattet af den eksisterende lokalplan. Den del af området, der er omfattet af den eksisterende lokalplan, er udlagt til cementproduktion. Delområdet anvendes i dag til forskellige produktionsrelaterede formål, herunder åbent oplag, transportvej og skurby for eksterne entreprenører og håndværkere. Delområdet udlægges til cementproduktion med ovn, cyklontårn, skorstene, lagerfaciliteter, samt andre anlæg og faciliteter, der er nødvendige for produktionen. Den nye lokalplan fastlægger arealanvendelsen i delområdet til cementfabrik, der er placeret i miljøklasse 7 (særlig industri). I produktionslinien findes en række aktiviteter og processer, der påvir- Version Juni 2008

5 ker det eksterne miljø, herunder med støj og støv. Miljøpåvirkninger mindskes mest muligt vha. ny teknologi (BAT Best Available Technology). Hele delområdet kan bebygges, dog undtaget området tættest på Rørdalsvej hvor lokalplanen begrænser bygningernes højde og placering. Højden på skorstene og cyklontårne forventes at blive på henholdsvis 120 og 110 m. Højden på skorstenene fastlægges endeligt ved projekteringen ud fra foreliggende miljøkrav. Skorstene kan således have den højde som miljøbestemmelserne nødvendiggør. Cyklontårne kan maksimalt være 120 m høje. Siloer kan opføres i op til 65 m. Øvrige bygninger kan opføres op til 40 m. Hele området kan benyttes, dog er der højdegrænseplan på 45 grader op til 50 m fra skel mod Rørdalsvej. Bygningernes store højde og volumen medfører, at de vil være synlige over stor afstand på samme måde som den eksisterende fabrik. Delområde C Delområde C indeholder i dag buffertanke til filtratvand og vendestation for det transportbånd, der bringer det indvundne kridt fra kridtgraven ind til fabrikken. Lokalplanen åbner mulighed for ændringer og udvidelser i de eksisterende anlæg, samt nye tilsvarende anlæg. Arealanvendelsen fastlægges til planlager, åbent oplag, buffertanke, anlæg for indvinding af kridt og transportanlæg. Anvendelsen ligger i miljøklasse 3 7 (oplagsvirksomhed (3-5) og særlig industri (7)). Hele området må bebygges og den maksimale bygningshøjde fastsættes til 20 m. I delområdet ligger den primære adgangsvej til kridtgraven fra fabriksområdet. Delområdet må ikke benyttes så denne vejadgang forhindres. Delområde D Delområdet anvendes i dag til lagerplads for affald og biomasse, samt forbehandling af affald til brændselsformål. Desuden genbrugsplads for internt genbrug af maskindele og materiale, samt planlager for materialer, der benyttes i produktionen (kridt, sand, klinker m.m.). I lokalplanen udlægges delområdet til samme formål som i dag, dvs. lagerfaciliteter, planlager, nedknusning, genbrug, oplag af materialer og maskindele. Anvendelsen ligger i miljøklasse 4-7 (oplagsvirksomhed, nedknusning, cementfabrik). Hele området kan bebygges og den maksimale bygningshøjde fastsættes til 20 m. Delområdet er forbundet til fabriksområdet via den overordnede betonvej, der forløber ved delområdets nordvestlige grænse. Delområde E Delområde E udlægges til lagerfaciliteter og større industri, herunder anlæg til betonproduktion. En del af området er opdyrket og en del af området er beplantet. Arealanvendelsen fastlægges til klinkerlade, silo, dome eller andre bygninger til oplag, planlager og åbent oplag samt større industri med relation til cementproduktionen i området. Aktiviteterne ligger i miljøklasse 3 6 (oplagsvirksomhed (3-5) og større industri (6)). Hele området kan benyttes, dog er der højdegrænseplan på 45 grader op til 50 m fra skel mod Rørdalsvej og Hennedal. Højde maksimalt 65 m for siloer og 40 m for andre bygninger. Vejadgang sker fra Lergravsvej. Der etableres skærmende beplantning mod Hennedal. Version Juni 2008

6 Delområde F Delområde F udlægges til lagerfaciliteter og materialeoparbejdning (oparbejdning af biobrændsler, alternative brændsler, sand, og andre materialer, der indgår i produktionen), herunder transportapparater. Oplag sker i bygninger af hensyn til de oplagrede materialer og af hensyn til at undgå at det regnvand der skal afledes har været i kontakt med de oplagrede materiale. Funktionerne placeres og orienteres i dette område af hensyn til kystlandskabet, da området delvist ligger i hvad, der i Regionplanen betegnes som kystlandskab område A, der i princippet skal friholdes for byggeri og anlæg. Derfor fastsættes bestemmelser om, at bebyggelsen skal placeres og orienteres således, at oplevelsen af kysten påvirkes mindst muligt. Som udgangspunkt skal lagerbygninger orienteres vinkelret på kystlinien og gives en så lille bredde som muligt således, at de "lukker" mindst muligt af langs kysten. Arealanvendelsen fastlægges til planlager, åbent oplag, buffertanke og transportanlæg. Aktiviteterne ligger i miljøklasse 3 7. Hele området kan benyttes og der er fastlagt en maksimal bygningshøjde på 20 m. Området vejbetjenes dels fra havneområdet mod sydvest og dels fra Lergravsvej (sidevej til Rørdalsvej). Delområde G Delområde G udlægges til havneformål. Arealanvendelsen fastlægges til havnerelaterede faciliteter, herunder åbent oplag og planlager. Aktiviteterne ligger i miljøklasse 3 7. Hele området kan benyttes og den maksimale bygningshøjde er 20 m, dog undtaget kraner og havnerelaterede installationer, der kan opføres i nødvendig højde. Vejadgang sker fra det eksisterende havneområde. 2. Resumé af miljørapporten Lokalplan åbner mulighed for at udvide Aalborg Portlands cementfabrik. Udvidelsen indeholder bl.a.: Udvidelse af det eksisterende cementlaboratorium Udvidelse af lagerfaciliteterne i området nord for Rørdalsvej Udvidelse af faciliteterne for anvendelse af biobrændsel og genanvendelse af ressourcer Udvidelse af havnefaciliteterne Den valgte løsning bygger på Aalborg Portlands overvejelser omkring virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder og strategier og åbner mulighed for en god disponering af de fremtidige udvidelser og opgraderinger af produktionsanlægget, idet der udlægges nye arealer omkring det eksisterende produktionsanlæg. Aktuelle projekter vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteterne. Miljøstatus og miljøkonsekvenser Produktionen af cement påvirker det omgivende miljø. De væsentligste påvirkninger af det omgivende miljø er undersøgt, og følgende er fremhævet: Biologisk mangfoldighed De arealer, der inddrages til cementfremstilling og relaterede aktiviteter i lokalplanen, ligger tæt på / er integreret i det eksisterende fabriksområde, og er således allerede i dag påvirket af menneskelig Version Juni 2008

7 aktivitet. Endvidere er der ikke registreret truede dyre- eller plantearter eller lignende specielle forhold inden for lokalplanens delområder. Den samlede miljøpåvirkning i forhold til den biologiske mangfoldighed vurderes således at være begrænset. Landskab og jordbund Det vurderes at anlægget vil være synligt vidt omkring ligesom de eksisterende anlæg. Det vurderes at kysten vil blive påvirket visuelt, særligt ved byggeriet langs med kysten i delområde F, men at påvirkningerne vil kunne udformes i overensstemmelse med det visuelle udtryk, der i forvejen er i området, med store skorstene, tankanlæg og store bygningsvoluminer. Det vurderes endvidere at der kan være en risiko for forurening af jorden ved de planlagte aktiviteter, men dels vurderes risikoen til at være lille og dels vil konsekvenserne være mindre alvorlige, da lokalplanområdet er beliggende i et område med begrænset drikkevandsinteresse og de omkringliggende områder i forvejen er forurenet. Vand Aktiviteterne inden for lokalplanområdet vil, i uheldige tilfælde, kunne påvirke grundvandskvaliteten i negativ retning. Sammenholdes den lille risiko for uheld med udpegningen som drikkevandsområde med begrænsede drikkevandsinteresser, vurderes det, at miljøpåvirkningen i forhold til vand samlet set vil være uden væsentlig betydning. Luft Luftforurening reguleres i forhold til miljøgodkendelsen med stillingtagen til BAT og aktuelle grænseværdier. Aktuelle projekter vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteterne. Støj Støjniveauet reguleres i forhold til miljøgodkendelsen med stillingtagen til BAT og aktuelle grænseværdier samt igennem Aalborg Portlands igangværende arbejde med støjdæmpning. Aktuelle projekter vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteterne. Kulturarv Det vurderes at bygninger og anlæg inden for lokalplan ikke vil påvirke bevaringsværdien i de udpegede bygninger, ligesom det samlede indtryk af kulturmiljøet Aalborg Portland ikke forringes, men snarere sikres som et levende kulturmiljø med udbygning af produktionsanlægget. Lokalplanen påvirker Rørdal kirkes visuelle omgivelser, men da kirken allerede i dag er væsentligt påvirket visuelt vil den nye påvirkning være marginal. Ressourcer og affald Samlet set vil de udvidelsesmuligheder, lokalplanen giver, betyde, at der potentielt er et større forbrug af ressourcer, samt afledte affaldsprodukter. Anvendelsen af BAT (Best Available Technology) forventes at øge virkningsgraden og minimere spild i forhold til den nuværende produktion. Version Juni 2008

8 Sikkerhed Lokalplanen forventes ikke at påvirke sikkerhedssituationen mht. brand, eksplosion og giftpåvirkning. Socioøkonomiske konsekvenser Lokalplanen fastlægger rammer for udbygningen af cementfabrikken i fremtiden, der kan være med til at fastholde og evt. udbygge cementfabrikkens markedsandele i et konkurrencepræget marked. Den socioøkonomiske effekt af lokalplanen er således at være med til at sikre en værdifuld arbejdsplads og dermed beskæftigelsen for de mennesker, der direkte eller indirekte er beskæftiget med cementproduktionen, i en region hvor arbejdsløsheden ligger over landsgennemsnittet. Det skal fremhæves, at miljøpåvirkningen i den vurderede plan ikke er væsentligt større end ved gennemførelse af 0-alternativet, bl.a. fordi 0-alternativer, der bygger på eksisterende planer, rummer mulighed for en begrænset udbygning af produktionsanlægget. Et aktuelt projekt vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteten. 3. Miljøstatus og 0-alternativ Miljøstatus Produktion af cement påvirker det omgivende miljø. Produktionen er energikrævende, er afhængig af indvinding af ikke fornybare ressourcer, produktionsprocesserne støjer og medfører udledning af støv og røg til luften, og hele produktionsanlægget og tilhørende råstofgrave giver en markant visuel påvirkning af omgivelserne. Aalborg Portland er godkendt efter gældende miljølovgivning og har gennem hele fabrikkens over hundredårige levetid arbejdet mod at minimere påvirkningerne af det eksterne miljø. Miljøpåvirkningerne er beskrevet i Miljøredegørelse og grønt regnskab der udgives årligt. Miljøredegørelse og grønt regnskab 2006 kan ses i bilag 4. 0-alternativ Udviklingen af anlæggene for cementproduktion har medført, at Aalborg Portland løbende har haft behov for at etablere tekniske anlæg og bygninger. Udvidelserne er sket i henhold til den eksisterende lokalplan og som landzonetilladelser. I den eksisterende lokalplan er der fortsat i begrænset omfang rummelighed i forhold til den løbende udbygning, ligesom der fortsat er mulighed for at regulere udvidelser uden for lokalplanområdet med landzonetilladelser. Det vurderes, at der ikke er plads til en ny produktionslinie (cementovn med tilhørende faciliteter) eller øvrige større produktionsrelaterede anlæg, ligesom det uden en ny lokalplan vil være sværere at opnå en hensigtsmæssig indretning af de løbende udvidelser af produktionsanlægget. Desuden vil de løbende udvidelser være forbundet med yderligere administrativt arbejde uden en ny lokalplan. 0-alternativet vil således ikke give mulighed for en væsentlig udvidelse af produktionskapaciteten. Forskellen på 0-alternativet og det valgte alternativ består i størrelsen af udvidelsen, samt de muligheder for intern disponering af produktionsanlægget som Aalborg Portland har. Her vil 0- alternativet medføre, at der kan opstå problemer med at placere de faciliteter, en udvidelse af fabrikken kræver, hvilket vil hæmme virksomhedens udvikling og kan medføre øgede omkostninger i Version Juni 2008

9 produktionen og øgede miljøpåvirkninger fx ved uhensigtsmæssigt placerede lagerfaciliteter, med heraf følgende øget transportarbejde. Alternativ disponering Med henblik på at minimere påvirkningen af kysten er det undersøgt om disponeringen af arealanvendelsen inden for lokalplanen har kunnet ændres. En flytning af aktiviteterne i delområde F til et område bag ved det eksisterende fabriksområde set i forhold til kysten (øst for fabrikken) vil betyde at de visuelle konsekvenser i forhold til kysten ville blive mindre. Der er imidlertid flere problemer med en ændret disponering. For det første er det afgørende at de enkelte anlæg i produktionsprocessen er placeret optimalt i forhold til hinanden. Produktionen af cement indebærer flytning af store mængder materiale i forbindelse med produktionen og det er derfor meget vigtig at gøre de interne transportveje så korte som muligt. Med en ændret disponering hvor arealerne mod øst tages i brug vil den samlede transportlængde for materialerne blive øget, hvorved omkostninger, energiforbrug og miljøbelastning også øges. For det andet er området øst for det nye lokalplanområde tidligere benyttet til deponering og det vil derfor være forbundet med ekstra omkostninger at bygge oven på opfyldt materiale. Desuden er området beliggende i et højere niveau hvilket alt andet lige vil betyde at bygningerne på dette område i højere grad vil være synlige for omgivelserne. Det vurderes således at alternative disponeringer af de fremtidige produktionsanlæg, vil kunne afhjælpe de visuelle konsekvenser i forhold til kysten, men at de samtidig medfører problemer i forhold til den interne logistik på fabriksområdet og dermed medfører øgede omkostninger og miljøbelastning. 4. Overordnede miljømål og -problemer I miljørapporten skal det belyses om og evt. i hvilket omfang internationale miljøbeskyttelsesmål (især EU-fuglebeskyttelsesområder, Natura 2000) og nationale miljømål, (fx 3-områder, fredninger, vejl. støjgrænser, bevaringsværdige kulturmiljøer, særlige drikkevandsområder mv.) berøres. De relevante områder er behandlet i afsnit Miljøvurdering Biologisk mangfoldighed Miljøpåvirkningen i forhold til den biologiske mangfoldighed er undersøgt for følgende emner: Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper Spredningskorridorer, barrierer Naturbeskyttelse, jf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Version Juni 2008

10 Status Aalborg Portlands areal strækker sig ud over fabriksområdet, over et stort område mod nordøst og sydøst, der indeholder bl.a. et righoldigt dyre- og planteliv. Herudover består virksomhedens områder foruden fabriksområdet af de arealer, der på længere sigt skal indgå i kridt-indvindingen, samt områder der tidligere har været udnyttet til kridt-, sand- og lerindvinding. Umiddelbart omkring fabriksområdet, inden for lokalplanområdet, er dyre- og plantelivet imidlertid begrænset i kraft af områdets udnyttelse til cementfremstilling. Der findes dog mindre beplantninger inden for fabriksområdet, bl.a. i delområde A, B, C, E og G, i alt ca. 7 ha. Beplantningen er hjemsted for forskellige plante- og dyrearter. Der er ikke registeret truede dyre- og plantearter inden for lokalplanens område. Lokalplanen åbner mulighed for, at beplantningen fjernes og at områderne udnyttes til forskellige produktionsformål. I delområde A er der en bestemmelse om, at eksisterende beplantning så vidt muligt skal bevares ved fremtidig anvendelse, og i delområderne B og E er der bestemmelser om skærmende beplantning. Der er ikke registreret områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, ligesom der ikke er registreret sten- og jorddiger eller fortidsminder. Delområde C overlapper søbeskyttelseslinien for den sø, der udgøres af kridtgraven og delområde E og F overlapper søbeskyttelseslinien for en tidligere, nu vandfyldt, råstofindvindingsgrav (sand) nordøst for delområderne. Begge søer indgår dermed i den aktive udnyttelse af det regionale råstofområde. EU-naturbeskyttelsesområder Lokalplanområdet omfatter ikke EU-fuglebeskyttelses-, Ramsar- og habitatområder. De nærmeste EU-Habitat-områder ligger ca. 7 km mod nord (nord for Vodskov) og ca. 9 km mod vest (vest for Egholm) og det nærmeste EU-fuglebeskyttelses- og Ramsarområde ligger ligeledes ca. 9 km mod vest (vest for Egholm). Lokalplanområdet ligger således uden for EU-naturbeskyttelsesområderne, og det vurderes, at aktiviteterne inden for lokalplanområdet ikke påvirker EU naturbeskyttelsesområderne. Miljøpåvirkningen De arealer, der inddrages til cementfremstilling og relaterede aktiviteter i lokalplanen, ligger tæt på / er integreret i det eksisterende fabriksområde og er således allerede i dag påvirket af menneskelig aktivitet. Endvidere er der ikke registreret truede dyre eller plantearter eller lignende specielle forhold inden for lokalplanens delområder. Den samlede miljøpåvirkning i forhold til den biologiske mangfoldighed vurderes således at være begrænset. Landskab og jordbund Landskabelig værdi, æstetiske ændringer Lokalplanen åbner mulighed for byggeri i store højder og voluminer inden for kystnærhedszonen. Derfor er der foretaget volumenstudier af de anlæg lokalplanen åbner mulighed for, med henblik på at fastlægge de visuelle konsekvenser i kystnærhedsområdet. Volumenstudierne er foretaget med udgangspunkt i en 3D-model, hvori der er indlagt fotos af det eksisterende fabriksområde. Resultatet er tre fotomontager, hvoraf den ene er lavet med det formål at afdække de visuelle indvirkninger på Rørdal Kirke i afsnittet under kulturarv. Version Juni 2008

11 Fotomontagerne viser de visuelle konsekvenser vha. to metoder. Den ene metode viser det maksimale rumlige omfang af byggefelterne med en hvid streg. Denne metode er valgt fordi den præcise placering af væsentlige elementer som skorstene og cyklontårne endnu ikke ligger fast. Det skal understreges, at kassernes omfang ikke er et udtryk for byggeriets fremtidige rumfang inden for lokalplanområdet, men kun det luftrum hvor der er mulighed for at opføre bygningerne. Den anden metode, der er benyttet, viser et sandsynligt fremtidigt byggeri, vist som grå kasser, baseret på en illustrationsplan. Det skal understreges, at illustrationsplanen kun er vejledende. De to metoder giver samlet set et godt indtryk af de visuelle konsekvenser. Standpunkterne for fotomontagerne er valgt ud fra, hvor den visuelle påvirkning forventes at blive størst og hvor påvirkningen forventes at berøre mange mennesker. Standpunkternes placering kan ses på bilag 3. Fotomontagen fra standpunkt 1 viser cementfabrikken set fra Skansebakken i Nørresundby mod øst. Fotomontagen fra standpunkt 2 viser cementfabrikken set fra Sundsholmen i Nørresundby. Det forventes at de nye bygninger og anlæg vil have samme udseende og samme størrelsesorden for volumen som de eksisterende anlæg. Resultatet af volumenstudierne er en anskueliggørelse af de yderste rammer for udvidelsen af cementfabrikken. Det skal understreges, at den egentlige bygningsmasse, særligt i områderne tættest på Limfjorden, forventes at blive væsentligt mindre. Forholdet til kysten og kystlandskabet Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedsområdet og den nordlige del af lokalplanområdet ligger op ad strandbeskyttelseslinien. I regionplanens kapitel 5.5 er en del af delområde F i lokalplanen desuden udlagt som regionalt kystlandskab område A, der i princippet skal friholdes for byggeri og anlæg. Lokalplanen åbner mulighed for byggeri langs kysten og er således med til at rykke den visuelle opfattelse af bykanten længere mod nordøst. Visuelle betragtninger Fra øst møder Rørdal halvøens flade landskab med de skarpe kridtskrænter mod fjorden Aalborg Portlands store og høje bygningsvoluminer der markerer bykanten. De høje bygningsanlæg står i skærende kontrast til det flade landskab og markerer byens start mod øst meget effektfuldt. Set fra Nørresundby-siden af Limfjorden er Rørdals bygningsanlæg og havnefaciliteterne mellem Østre havn og Rørdal tydelig i landskabssilhuetten, og er markante landmarks for fjordområdet øst for byen. Aalborg Portlands bygningsanlæg består dels af store og dominerende bygningsvoluminer og dels af høje skorstene, cyklontårn og siloer. De store bygningsvoluminer skaber en bygningsmæssig tyngde i det ellers flade landskab. De store bygningsvoluminer består af betonbygninger med glatte overflader og lav detaljering i overfladen. I kontrast hertil er der vertikale tårne og bygninger primært i metal med stor detaljering. Disse bygninger fremtræder visuel lettere end de store bygningsvoluminer og skaber kontrast til den horisontale landskabsform. Cyklontårnet er kraftigt belyst om natten og derfor meget synlige i bybilledet. Version Juni 2008

12 Bygningsvoluminerne og bygningernes udtryk på det eksisterende fabriksområde betyder, at cementfabrikken allerede i dag er meget synlig i landskabet, og skorstene, cyklontårne og siloer, der er synlige vidt omkring, er et væsentligt element i Aalborgs skyline. Lokalplanens visuelle påvirkning af kystnærhedsområdet De anlæg som lokalplanen åbner mulighed for, med bygningsdele op i 120 meter og skorstene, der hvis miljøforholdene kræver det, er endnu højere, vil forstærke det eksisterende indtryk af Aalborgs skyline med store skorstene. Ved etableringen af nye store bygningskroppe indenfor lokalplanens område skal det tilstræbes at afværge og minimere den visuelle påvirkning, bl.a. ved at bygningerne får samme visuelle udtryk som den eksisterende bygningsmasse, hvor der overvejende er glatte flader af beton. Endvidere bør de fremtidige bygningers placering og form være med til at understrege det vertikale indtryk, med høje, slanke bygningskroppe. Påvirkningen skal således have samme karakter som det eksisterende visuelle miljø på denne strækning af fjorden, med Vendsysselværket, Østhavnen og Oliehavnen som andre væsentlige elementer. Det vurderes at anlægget vil være synligt vidt omkring ligesom de eksisterende anlæg. Det vurderes at kysten vil blive påvirket visuelt, særligt ved byggeriet langs med kysten i område F, men at påvirkningerne vil kunne udformes i overensstemmelse med det visuelle udtryk, der i forvejen er i området, med store skorstene, tankanlæg og store bygningsvoluminer. Jordforurening og risiko for forurening Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. Der er registreret jordforurening på tilgrænsende områder til lokalplanen. Forureningen har ikke et omfang, der påvirker lokalplanområdet. Aktiviteterne inden for lokalplanområdet kan medføre en risiko for jordforurening ved utilsigtede hændelser. Med henblik på at undgå jordforurening er der oprettet kontrolprocedurer for brug og transport af flydende stoffer, der kan sive ned i jorden. Desuden er der fastlagt procedurer for oplag af materialer, der ved udvaskning kan medføre nedsivning af miljøfremmede stoffer. Der er således iværksat en række afværgeforanstaltninger med henblik på at minimere konsekvenserne af eventuelle uheld. Det vurderes således, at der kan være en risiko for forurening af jorden ved de planlagte aktiviteter, men dels vurderes risikoen til at være lille og dels vil konsekvenserne være mindre alvorlige, da lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser og de omkringliggende områder i forvejen er forurenet. Vand Hele lokalplanområdet er udlagt som drikkevandsområde med begrænsede drikkevandsinteresser. Aktiviteterne inden for lokalplanområdet medfører en risiko for forurening af grundvandsressourcen ved lækager fra olietanke, oliespild fra maskinerne på området samt nedsivning af regnvand, der har været i kontakt med opmagasineret materiale. Risikoen forventes dog at være lille, idet hovedproduktet ved produktionen (cement), samt hovedparten af de råstoffer, der indgår i produktionen, (kridt, sand, flyveaske mv.) ikke udgør nogen fare for grundvandet. Risikoen koncentrerer sig således omkring en række hjælpeprocesser i produktionen, fx opbevaring af brændsel i flydende og fast form. Her er det muligt vha. overvågning og afværgeforanstaltninger at minimere risikoen for Version Juni 2008

13 grundvandet. Allerede ved den nuværende produktion er der taget skridt hen i mod at minimere risikoen for grundvandsforurening, bl.a. ved oplag af materialer under tag, i lukkede lader, i siloer eller på befæstede arealer med mulighed for opsamling af regnvand. Der indvindes ikke vand til drikkevandsformål inden for lokalplanområdet. Aktiviteterne inden for lokalplanområdet vil, i uheldige tilfælde, kunne påvirke grundvandskvaliteten i negativ retning. Sammenholdes den lille risiko for uheld med udpegningen som drikkevandsområde med begrænsede drikkevandsinteresser vurderes det, at miljøpåvirkningen i forhold til vand, samlet set, vil være uden væsentlig betydning. Luft Luftforurening reguleres i forhold til miljøgodkendelsen med stillingtagen til BAT og aktuelle grænseværdier. Aktuelle projekter vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteterne. En ny ovnlinie kan forventes at øge fabrikkens samlede produktionskapacitet. Emissionerne af CO 2, NO x, SO 2, CO og støv, der udgør de væsentligste bidrag til luftforureningen fra Aalborg Portland, vil ikke stige tilsvarende, da en ny ovn vil være udformet og bygget med anvendelse af BAT teknologi (Best Available Technology). Dette vil i sidste ende være afhængigt af anlægsudformningen og de emissionsbegrænsende tiltag der er tilgængelige på det tidspunkt, hvor anlægget etableres. Emissioner fra den øgede trafik som en udvidelse vil generere til og fra området vil udgøre en forsvindende lille del af Aalborg Portlands samlede udledninger. Støj Støjen fra Aalborg Portland består af mange små kilder placeret rundt om på fabriksområdet. Der er i øjeblikket ca. 320 støjkilder på fabriksområdet, der bidrager til fabrikkens samlede støjudbredelse. Der er i perioden gennemført en lang række dæmpningstiltag på fabrikken for i alt 59,7 mio. kr. Effekten heraf er opgjort til 1,5 2,4 db(a) i fabrikkens støjmålepunkter. Aalborg Portlands samlede støjpåvirkning blev kortlagt i 1990, og den er siden da blevet ajourført løbende, og som led i fabrikkens miljøkortlægning er den samlede kortlægning revideret i I forbindelse med Aalborg Portlands samlede miljøgodkendelse i 1999 samt revision af godkendelsen i 2004 og 2005 er der fastlagt krav til fabrikkens samlede støjudsendelse til omgivelserne. Kravene er lempede i forhold til de vejledende grænseværdier. Kravene i de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel. Støjkravene er overholdt. Version Juni 2008

14 Tidsrum Mandag Fredag Kl Lørdag Kl Mandag Fredag Kl Lørdag Kl Erhvervsområde Erhvervsområde med forbud mod generende virksomhed Rekreative områder Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Alle dage Kl Alle værdier er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. Etableringen af en ny ovnlinie vil ske således, at støjkravene til anlægget vil kunne overholdes. Der vil ved opførelsen af et nyt anlæg blive taget hensyn til den eksterne støj ved anvendelse af støjsvag teknologi og i fornøden omfang blive gennemført støjdæmpninger af anlæggene. Støj reguleres i forhold til miljøgodkendelsen med stillingtagen til BAT og aktuelle grænseværdier. Aktuelle projekter vil blive fremsendt til Miljøcenter Århus med henblik på miljøgodkendelse, VVM screening og evt. VVM vurdering af aktiviteterne. Vibrationer Lokalplanen medfører ikke aktiviteter, der giver anledning til gener fra vibrationer uden for fabrikkens område. Kulturarv Kirker Rørdal Kirke ligger syd-sydvest for fabriksområdet i en afstand af 280 m fra delområde A, der ligger tættes på kirken. Delområde A er dermed delvist omfattet af beskyttelseszonen for Rørdal Kirke. Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen jf. Naturbeskyttelseslovens 19. Lokalplanen fastlægger en maksimal bygningshøjde på 12 m i delområde A, men imellem kirken og delområdet er der bymæssig bebyggelse. Der er dermed ikke uoverensstemmelse med beskyttelseszonen. Lokalplanområdet ligger ikke inden for arealerne, der er omfattet af Provst Exner fredningerne for Rørdal Kirke. Med henblik på at vurdere den visuelle påvirkning af kirkens omgivelser, er der udarbejdet en fotomontage efter samme princip som fotomontagerne benyttet til undersøgelse af de visuelle påvirkninger af kystnærhedszonen. Fotomontagen ses på bilag 3 og den viser byggemulighedernes maksimale udstrækning, samt et konkret anlægs sandsynlige omfang. Fotomontagen giver et indtryk af den visuelle påvirkning. Version Juni 2008

15 Da udbygningen af fabrikken koncentreres i et allerede bebygget område vil der ikke ske påvirkning af eksisterende sigtelinier mod kirken. Indblik mod kirken er allerede i dag væsentligt påvirket af fabrikkens beliggenhed. De store bygningskroppe på fabriksområdet ligger som en massiv baggrund for kirken når kirken betragtes fra Rørdalsvej mod nordøst og får den til at syne meget lille i omgivelserne. En udbygning af cementfabrikken vil forstærke denne påvirkning af kirkens visuelle udtryk, særligt når kirken betragtes fra Rørdalsvej mod nordøst. På denne baggrund vurderes det at lokalplanen påvirker Rørdal kirkes visuelle omgivelser, men da kirken allerede i dag er væsentligt påvirket visuelt vil den nye påvirkning være marginal. Kulturmiljø En del af de ældste produktionsbygninger inden for fabriksområdet er i Regionplan 2005 udpeget som et værdifuldt kulturmiljø og bygningerne er i kommuneatlas Aalborg syd udpeget som bevaringsværdige. Bygningerne er stadig i brug i produktionen. Lokalplanen omfatter ikke det område, hvor de bevaringsværdige bygninger er placeret. Det vurderes at bygninger og anlæg inden for lokalplan ikke vil påvirke bevaringsværdien i de udpegede bygninger. Området udpegning på kulturmiljø bygger på det samlede indtryk af et aktivt industrimiljø med kridtbrud, havn og enorme industribygninger, der har udviklet sig over hundrede år og som har formået at bevare og inddrage de gamle bygninger i den nuværende produktion. Det er således muligt at se fabrikkens udvikling igennem mere end hundrede år i det enorme kridtbrud, samt i den bestående bygningsmasse. En udbygning af fabrikken vil betyde at aktiviteterne på området er sikret i en årrække fremover og en fortsættelse af cementproduktionen vurderes som værende den bedste metode til at fastholde det samlede indtryk af kulturmiljøet Aalborg Portland som et levende kulturmiljø. Det vurderes således at kulturmiljøet ikke forringes, men snarere sikres af en udbygning af produktionsanlægget. Ressourcer og affald Aalborg Portlands placering er begrundet i en stor tilgængelig ressource af kridt, der er den væsentligste hovedbestanddel i fremstillingen af cement. Kridtet udgør således op til % af det samlede råmaterialeinput. Der er med den nuværende produktion tilgængelige kridtressourcer i Rørdal svarende til ca. 40 års yderligere produktion. Der er ligeledes et væsentligt forbrug af vand dels fra fabrikkens egne vandindvindingsboringer, to grundvandssænkninger samt fra den mængde vand, der fjernes ved bortgravning af kridtet. Af det øvrige råstofforbrug transporteres langt hovedparten med skib til Aalborg Portland, hvorfra det transporteres til mellemlagre på fabrikken. De resterende mængder transporteres til Rørdal på lastbiler. Der anvendes betydelige mængder af genanvendelsesmaterialer, der hovedsageligt består af industrielle restprodukter, hvis kemiske sammensætning gør dem interessante som råstofkilder til cementfremstillingen, og dermed reduceres behovet for jomfruelige råmaterialer. Aalborg Portlands brændselsforbrug består af tre hovedstrømme, kul, petcoke samt alternative brændsler i form af affald oparbejdet til brændsel ved CemMiljø, kød- og benmel mv. Version Juni 2008

16 Anvendelsen af brændbart affald som en energiressource er en væsentlig del af Aalborg Portlands strategi, og det vil komme til at foregå på delområde D i lokalplanen. Der arbejdes også på en øget anvendelse af biobrændsel, der ligeledes planlægges oplagret i delområde F og neddelt i område D. En øget anvendelse af disse brændselstyper vil medføre et mindre forbrug af kul og petcoke. Der sker en stor intern recirkulation af råstoffer på fabrikken, der via behandling kan ledes retur i processen til genbrug. Der er etableret varmegenvindingsanlæg til indvinding af overskudsvarme fra røggasserne. Denne varme sælges til Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning. Det samlede forbrug af råmaterialer på Aalborg Portland i 2006 fremgår af nedenstående tabel: Forbrug af ressourcer Råmaterialer ton Kridt Vand Sand Gips Andet Emballage Brændsler 1) Genanvendelses materialer 2) El MWh 1) Brændsler Kul Petcoke Fuelolie Alternative Total ) Genanvendelses materialer Flyveaske Sand Afsvovlingsgips Papirmasse Jernoxid Andet Total Intern recirkulation Fjernvarme fra varmegenvinding GJ Støv Vand Egen afsvovlingsgips Genbrug af klinker/råmel Genbrug af cement fra silorensning 599 Delområde C, D og E i lokalplanen er udlagt som råstofområde i Regionplan Råstofferne inden for lokalplanens område er indvundet, og der er således ikke et tab af indvindingsmulighed forbundet ved at etablere produktionsfaciliteter inden for området. Desuden er formålet med de produktionsfaciliteter der etableres at indvinde og forarbejde de råstoffer, der er grundlaget for områdets udpegning til råstofområde. Version Juni 2008

17 Der er i lokalplanens område B afsat areal til opførelse af en ny ovnlinie. En ny ovnlinie vil i sagens natur medføre et større forbrug af råstoffer, brændsler og genanvendelsesmaterialer med tilhørende øget indvinding af kridt samt øget transport over Aalborg Portlands havn og lastbil transport til og fra fabrikken. Det aktuelle ressourceforbrug vil derfor være afhængigt af en eventuelt kommende ovns produktionskapacitet, samt om der i forbindelse med et nybyggeri vil blive nedlagt en anden ovnlinie. En ny ovn vil være baseret på BAT teknologi, og der må derfor forventes et mindre brændselsforbrug end på en eksisterende ovn. Råstofforbruget pr. tons cement vil ikke ændres nævneværdigt, da forbruget af råstoffer til fremstilling af 1 ton cement vil være det samme. Dermed vil hastigheden hvormed kridtgraven udgraves også være større og indvindingen kan således forventes at være færdig hurtigere end de forventede 40 års tidshorisont som den nuværende indvindingshastighed fastlægger. Samlet set vil de udvidelsesmuligheder, lokalplanen giver mulighed for, betyde, at der er et større forbrug af ressourcer, samt afledte affaldsprodukter som hører cementproduktionen til, men da Aalborg Portland bruger BAT vil ressourceforbruget, hvis man ser det pr produceret ton cement, være mindre. Sikkerhed Miljømyndigheden (daværende Nordjyllands Amt) har i 2005 konstateret, at Aalborg Portland ikke er omfattet af kravene vedr. brand, eksplosion og sikkerhed i risikobekendtgørelsen. Optagelse af nye områder i lokalplanen vil ikke ændre på dette forhold. Der vil ved indretning af oplagspladser, lagerhaller og behandlingsfaciliteter for biobrændsler og alternative brændsler blive taget de nødvendige forholdsregler i samråd med de relevante myndigheder for at minimere risikoen for brand mest muligt. Der påtænkes ikke etableret anlæg, der vil give anledning til risiko for eksplosioner. Lokalplanen forventes ikke at påvirke sikkerhedssituationen mht. brand eksplosion og giftpåvirkning. Socioøkonomiske effekter Konkurrencen på markedet for byggematerialer har været stigende de seneste år, bl.a. som en følge af det indre marked (EU) og en ensartet kvalitetsmærkeordning på tværs af landegrænserne (CE). Konkurrencen er også slået igennem på markedet for cement, hvilket har medført et øget pres for at nedbringe omkostningerne og øge konkurrenceevnen for Aalborg Portland. Et vigtigt led i disse bestræbelser er at sikre mulighed for udvidelse af udviklings- og produktionsfaciliteter og her indgår lokalplan som et vigtigt trin i processen. Lokalplanen betyder, at udviklingslaboratoriet i delområde A kan udvide aktiviteterne betragteligt. Udviklingslaboratoriet er langt fremme, når det gælder udvikling af cement, og det vil sandsynligvis kræve investeringer i udvidelser i de kommende år at fastholde den position. Lokalplanen betyder desuden, at det er muligt at etablere en ny produktionslinie (cementovn) med tilhørende faciliteter. En ny produktionslinie vil ud over den øgede kapacitet medføre en optimering af produktionsprocessen, og sammen med miljøforbedringerne vil det betyde en konkurrencefordel. Fabrikken beskæftiger i dag 600 personer med et bredt spektrum af uddannelser fra ufaglærte medarbejdere til højt uddannede og specialiserede forskere. Endvidere beskæftiges en lang række mennesker og virksomheder som underleverandører i afledte erhverv. En stor del af virksomhedens produktion eksporteres og bidrager således positivt til valutabalancen. Virksomheden har dermed stor betydning både for den lokale og den nationale økonomi Version Juni 2008

18 Lokalplanen udgør en del af rammerne for cementfabrikken i fremtiden og kan være med til at fastholde og evt. udbygge cementfabrikkens markedsandele i et konkurrencepræget marked. Den socioøkonomiske effekt af lokalplanen er således at være med til at sikre en værdifuld arbejdsplads og dermed beskæftigelsen for de mennesker, der direkte eller indirekte er beskæftiget med cementproduktionen, i en region hvor arbejdsløsheden ligger over landsgennemsnittet. 6. Afværgeforanstaltninger og overvågning Aalborg Portland arbejder målrettet med at nedbringe påvirkningerne af omgivelserne fra den eksisterende cementproduktion. Virksomheden er ISO og EMAS certificeret og har desuden en række programmer, der skal sikre overvågning af kritiske processer i forhold til at mindske energiforbruget og den eksterne miljøpåvirkning ( luftforurening, støj og støv). Der er således allerede i dag en lang række initiativer i gang, der har til formål at overvåge miljøtilstanden og minimere miljøpåvirkningen, og det er naturligt at bygge videre på disse eksisterende tiltag og procedurer. Tiltagene er beskrevet mere indgående i Miljøredegørelse og grønt regnskab. En ny produktionslinie med tilhørende aktiviteter, som lokalplanen åbner mulighed for, vil blive etableret ud fra BAT-princippet (Best Available Technology), hvilket relativt set vil medføre en mindre påvirkning af det omgivende miljø end den nuværende produktion. Endvidere er det vigtigt, at der ved den konkrete udformning af bygninger og anlæg i de enkelte delområder, i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Miljøcenter Århus og Aalborg Portland og efter konkrete vurderinger, tages hensyn til de belyste konsekvenser, med henblik på at afværge påvirkningerne af det omgivende miljø. Bilag 1: Screening/scoping Miljøparameter Befolkning og sundhed Støjpåvirkning Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Begrænsninger og gener over for befolkningen Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper Nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområ- Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning Afhænger af implementering Bemærkninger Version Juni 2008

19 der Habitat-områder Spredningskorridorer, barrierer Eksisterende grønne områder, skov og krat inddrages til produktions- og lagerfaciliteter Naturbeskyttelse, jf. 3 Grønne områder Eksisterende grønne områder inddrages til produktions- og lagerfaciliteter Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi, æstetiske ændringer Nyanlæg i kystnærhedszonen, delvist bag ved eksisterende byggeri Geologiske særpræg Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder eller hav Udledning af spildevand Grundvandsforhold, nedsivning, øget indvinding Risiko for forurening af grund- vandsressourcen Luft Luftforurening (støv, lugt o.a. emissioner Nye produktionsfaciliteter kan medføre mindre miljøbelastning pga. ny teknologi. Udvidede aktiviteter kan medføre øget miljøbelastning. Flytning af aktiviteterne internt på fabrikkens område kan medføre flytning af miljøbelastningen Emissioner fra trafik til området Udvidede aktiviteter kan medføre øget miljøbelastning pga. øget trafikmængde. Ny teknologi i transportapparatet på fabrikken kan medføre mindre miljøbelastning. Støj Støj, under anlæg, under driften Se luftforurening Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Støj Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Klimatiske forhold Eventuel påvirkning af klima Kulturarv Kulturhistoriske værdier Cementfabrikken er udpeget som kulturmiljø. Arkitektoniske værdier Arkæologiske værdier Kirker Version Juni 2008

20 Fredede / bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Hovedparten af de områder lokalplanen omfatter benyttes allerede i produktionen Energiforbrug, anlæg og drift Se kommentar under luftforurening Vandforbrug Se kommentar under luftforurening Produkter, materialer, råstoffer, Se kommentar under luftforurening fornybar Kemikalier, miljøfremmede Se kommentar under luftforurening stoffer Affald, genanvendelse Se kommentar under luftforurening Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv Version Juni 2008

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

VVM-ANMELDELSE AALBORG PORTLAND

VVM-ANMELDELSE AALBORG PORTLAND Til Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen Aarhus samt Aalborg Kommune Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2011 VVM-ANMELDELSE AALBORG PORTLAND VVM-ANMELDELSE AALBORG PORTLAND Revision 1 Dato 2011-09-05

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Kommuneplantillæg nr. 5 Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Forslag maj 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Jernbane. 30a. 36af 36ad. 36ba C1. 21 36ac 36ab 13. 36ø. 36æ. Lokalplanområde. 22c 40. 30a. 30b. 30c. 36af. 36ad 25 15. 36ba. 36ab. 36ø.

Jernbane. 30a. 36af 36ad. 36ba C1. 21 36ac 36ab 13. 36ø. 36æ. Lokalplanområde. 22c 40. 30a. 30b. 30c. 36af. 36ad 25 15. 36ba. 36ab. 36ø. Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2013-29 Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej, Nykøbing Sj. N Jernbane Veste rbro Jernb ane Ny al ds da nba n ne 27 28 Ny 30a

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 2014 Aalborg Portland 2014 AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Gennem 125 år har virksomheden været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark ikke

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere