15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab"

Transkript

1 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

2 2 2 Nr. Broby Vandværk

3 Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006 Udløbsdato: 1. april 2016 Tilladt indvindingsmængde: m³/år Nøgletal Indvinding i 2009: m³. Forbrugsenheder pr. 1. januar 2010: 901 Vandets hårdhedsgrad: 18,1 dh Anlægsvurdering: Vedligeholdelsestilstand: Vandkvalitet: SÆRDELES GOD ACCEPTABEL Indvindingsanlæg Boring DGU nr , pumpeydelse 41 m 3 /t Boring DGU nr , pumpeydelse 40 m 3 /t Boring DGU nr , pumpeydelse 36 m 3 /t Boring DGU nr , pumpeydelse 27 m3/t ude af drift Pumpestrategi: boringerne DGU nr og DGU nr kører på skift sammen med DGU nr , som kører konstant. Vandmåler på boringerne: Én fælles måler installeret på vandværket Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg: Iltnings- og reaktionsbassin med kompressor Filteranlæg: Åbne filtre bestående af 2 forfiltre og 2 efterfiltre med en samlet kapacitet på 95 m 3 /t. Filterskylning foregår automatisk, der skylles efter produceret mængde: ja, hvor mange m 3? Til filterskyllevandet er der etableret bundfældningsbassin. Filterskyllevandet afledes til regnvandsledning. Rentvandsbeholder: 360 m 3 Udpumpningsanlæg: 4 stk. rentvandspumper, type CR 30-40, samlet pumpekapacitet 120 m 3 /t. Trykstyring: VLT Afgangstryk: 41 mvs Terrænkote vandværk: 28 m Trykforøgerstationer: Ved Vøjstrupvej 19A. Vandmåler: Flowmåler Øvrig teknik: Nødstrømsgenerator, alarmanlæg på vandværk og på boring DGU nr Mulighed for nødvandforsyning: Allested-Vejle Vandværk og Brobyværk Andelsvandværk Nr. Broby Vandværk 3

4 Kapacitetsberegninger for vandforsyningsanlægget 2009 maks. Bemærkninger Forbrugsvariation Maks. døgnfaktor fd 2,0 2,0 Maks. timefaktor ft 2,0 2,0 Forsyningskrav Udpumpning m³/år Maks. døgnforbrug m³/døgn Maks. timeforbrug m³/t Pumpekapacitet m³/t Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t Beholdervolumen m³ Forsyningsevne Indvindingstilladelse m³/år Mulig årsproduktion m³/år Døgnproduktion m³/døgn Leveringskapacitet m³/t Pumpekapacitet m³/t Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t Rentvandsbeholder m³ Forsynings- Årsforbrug Evne/krav 1,8 1,0 sikkerhed Maks. døgn Evne/krav 1,8 1,0 Maks. time Evne/krav 1,8 1,0 Maks. forbrug Timer/døgn 7,2 7,2 Prognose for fremtidige tilslutninger Kategorier m³/år Eksisterende byggeri antal Enkeltindvindinger naturligt forsyningsområde Enkeltindvindinger forsyningsområde Alternativt forsynet husholdninger På vandværk rensningsanlæg nybyggeri ha bolig erhverv centerområde I alt Overskud/underskud ved fuld udbygning Kapacitet overskud pr. år m³/år overskud pr. døgn m³/døgn 38 overskud pr. time m³/t 2 Kommentarer til skemaet: Rensningsanlægget i Nr. Broby, skal ifølge kommunens spildevandsplan nedlægges, derfor er anlæggets forbrug på m³/år trukket fra i prognosen. Det er pumpekapaciteten og beholderens størrelse der er begrænsende ved maksimal årsproduktion. Prognosen angiver, at der behøves ca m³ mere pr. år end det der blev produceret i Dette kan indvindes inden for vandværkets kapacitet. Men ikke inden for indvindingstilladelsens rammer. 4 Nr. Broby Vandværk

5 Vandanalyser År 20XX Vandværk Normal Udvidet Sporstoffer Org. mikroforurening Ledningsnet Boringskontrol: DGU gang hvert 4. år Pesticider Klorholdige opløsningsmidler DGU gang hvert4. år Pesticider Klorholdige opløsningsmidler DGU gang hvert 4. år Pesticider Klorholdige opløsningsmidler Boring ikke i drift DGU gang hvert 4. år Bemærkninger til analyseprogrammet: Broby Kommune har begrundet det udvidede kontrolprogram i brev af 1. februar 2002, til Nr. Broby Vandværk. De boringer der ligger ved vandværket, ligger inden for et område hvor der er kilder til forurening af grundvandet med organiske klorforbindelser. DGU er etableret senere. I amtets indvindingstilladelse af 24. maj 2006, er det kun krav til obligatorisk program for boringen. Nr. Broby Vandværk 5

6 Grundvandsressource: beskyttelse og mængde Vandværket har tilladelse til at indvinde fra fire boringer. Tre boringer ligger i terrænkote ca. 26 m i den nordlige del af Nr. Broby i udkanten af industriområdet. Indvindingen sker fra et filtersat sandlag i kote 4 m til -4 m. Sandlaget er overlejret af mere end 20 m ler. Grundvandspotentialet er i kote ca. 20 m. Den nordligste boring DGU nr har ikke været i drift siden 2005 på grund af tilsanding. Boringernes beliggenhed ved industriområdet gør, at der altid vil være risiko for akut forurening ved uheld eller brand. Boring DGU nr ligger ca. 2½ km sydvest for ovennævnte boringer. Boringen er beliggende i det åbne land i terrænkote ca. 26 m. Indvindingen sker fra et filtersat sandlag i kote -4 m m. Sandlaget er overlejret af ca. 25 m ler, og det er velbeskyttet i forhold til nitrat. Grundvandspotentialet er i kote ca. 21 m. Indvindingsmulighederne er gode for så vidt angår ressourcens størrelse. Vandkvaliteten Råvandskvaliteten er generelt tilfredsstillende, dog bemærkes et forhøjet arsenindhold i boring DGU nr Efter ibrugtagning af boringen foreligger der kun én analyse for arsen i rentvandet. Den nyeste analyse af rentvand ved afgang vandværk viser tilfredsstillende vandkvalitet. Vandværkets vedligeholdelsestilstand Generelt er vedligeholdelsen særdeles god. Der sker løbende vedligeholdelsesarbejder og forbedringer. Ledningsnet og ledningstab Ledningstabet 2009 var på 1,4 %, hvilket tyder på et godt ledningsnet. Nødforsyning Nr. Broby Vandværk er nødforsyningsforbundet med Allested-Vejle Vandværk og Brobyværk Andelsvandværk flere steder på nettet. Kommende forbrugere Der er 49 ejendomme i Nr. Broby Vandværks forsyningsområde, som ikke er tilsluttet vandværket. 23 af disse har egen indvinding og ligger samtidig inden for vandværkets naturlige forsyningsområde. Ifølge Kommuneplanen er der sammenlagt 22 ha nye og ældre boligområder, der endnu ikke er bebygget. Der er 25 ha ledigt erhvervsområde bestående af ældre og nyudlagte arealer og sammenlagt ca. 4 ha i centerområdet der kan fortættes med bebyggelse. Eksport Vandværket eksporterer i dag ikke vand uden for kommunen, der findes heller ikke planer om at vandværket i fremtiden skal levere vand til nabokommunerne. Forsyningssikkerhed Ved fuld udbygning har vandværket et overskud på m³/år. Foruden det overskud, er det også muligt at få vand leveret fra nabovandværkerne Allested-Vejle Vandværk og Brobyværk Andelsvandværk, som begge har stor kapacitet i reserve. Derfor bedømmes forsyningssikkerheden at være særdeles god. 6 Nr. Broby Vandværk

7 Vandværkets handlingsplan Vandværket har ingen planer om udvidelse eller væsentlige ændringer af vandværket. Der foregår løbende vedligehold af boringer, vandværk og ledningsnet, men der foreligger ingen handlingsplan herfor. Overordnede planbestemmelser Efter de nugældende retningslinier i Fyns Amts Regionplan 2005 (nu ophøjet til Landsplandirektiv) kan der i størstedelen af Nr. Broby Vandværks forsyningsområde normalt meddeles nye tilladelser til indvinding af vand til erhvervsmæssig vanding af gartneriafgrøder, herunder vanding i væksthuse, men ikke til vanding af landbrugsafgrøder. Nr. Broby Vandværk ligger i dette område, hvor der normalt kan meddeles nye tilladelser, og vandværkets indvinding vurderes at være en del af det grundvandsområde. Det vil derfor ikke være i strid med retningslinierne, at vandværket leverer vand til nye erhvervsmæssige vandingsformål for så vidt angår gartneriafgrøder. Ifølge kommuneplanen kan der ske en yderligere udvidelse af industriområdet i Nr. Broby. Efter de nugældende retningslinier i Fyns Amts Regionplan 2005 (nu ophøjet til Landsplandirektiv) kapitel er en betingelse herfor, at der for Nr. Broby Vandværk er etableret vandforsyning fra en anden kildeplads. Fyns Amt har påpeget, at en enkelt boring ikke er en alternativ kildeplads, der kan erstatte kildepladsen i industriområdet. Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen Nr. Broby Vandværk indgår i den fremtidige vandforsyning, men er ikke af afgørende betydning. Nr. Broby Vandværk kan ikke uden tillæg til denne vandforsyningsplan, udvide sit forsyningsområde eller levere vand til andre vandværker, hvis det ikke er til akut nødforsyningsformål. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes holdning, at vandværkets kildeplads ligger uhensigtsmæssigt i et industriområde, hvor der trods sikring af virksomheder mod forurening af grundvandet altid vil være risiko for akut forurening ved uheld eller brand. Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor den 19. november 2008 meddelt Nr. Broby Vandværk forbud mod at etablere en erstatningsboring uden forudgående tilladelse fra kommunen. Statens Miljøcenter er i gang med at kortlægge Odense Syd området, som også indbefatter Nr. Broby Vandværks område. Faaborg-Midtfyn Kommune vil i arbejdet med indsatsplanen undersøge muligheden for en eller flere nye kildepladser, som kan erstatte den nuværende kildeplads ved industrikvarteret. Er det af økonomiske, hydrogeologiske eller andre årsager ikke muligt at etablere ny kildeplads, kan forsyningsområdet suppleres eller helt forsynes med vand fra et nabovandværk. Nr. Broby Vandværks vandindvindingstilladelse er gældende indtil den 15. april Faaborg-Midtfyn Kommune mener ikke, at der skal meddeles ny tilladelse til at indvinde vand fra kildepladsen ved industriområdet. Nr. Broby Vandværk 7

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere