Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion"

Transkript

1 Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene Oversigtskort Tekniske oplysninger Den tekniske kapacitetsberegning Maksimalt døgn- og timeforbrug Grundlag for beregning af vandværkets tekniske kapacitet Boringernes pumpekapacitet Filterkapaciteten Beholdervolumen Pumpekapacitet Forsyningsevnen i timer, døgn og år Forsyningssikkerhed Prognose for fremtidige tilslutninger Overskud/underskud ved fuld udbygning Vandanalyser Generelle oplysninger Planer der angår vandværket Vandværkets handlingsplan Overordnede planbestemmelser Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen Fortegnelse over vandværksafsnit Del 2 - Vandværksafsnit - Introduktion

3 1. Introduktion til vandværksafsnittene Del 2 indeholder 23 vandværksafsnit (filer), et for hvert alment vandværk. Opbygningen af det enkelte vandværksafsnit er følgende: Forside med bilagets nummer og vandværkets navn Oversigtskort Tekniske oplysninger Kapacitetsberegninger og prognose, overskuds/underskudsberegning Analyseprogram Generelle oplysninger Planer der vedrører vandværket Dette kapitel behandler generel information om indholdet i vandværksafsnittene. Det kan være en hjælp at have et vandværksafsnit at kigge på når dette kapitel skal læses, særligt ved kapitel 1.4 som omhandler kapacitetsberegningsskemaet. 1.2 Oversigtskort. På side 2 i vandværksafsnittet vises oversigtskortet for det enkelte vandværks vandforsyningsområde. Kortet er et udsnit af Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede kort over vandværkerne og deres forsyningsområde. De vandværker, som geografisk har forskellige tilslutningsafgifter, har på kortet område for ledningsbidrag i byområde og eventuelt forhøjet ledningsbidrag i landområdet. For disse vandværker er det almindelige ledningsbidrag for landområdet hvidt. Når der ikke er vist takstområder for et vandværk, er det fordi der er enhedstakst i hele vandværkets forsyningsområde (almindeligt ledningsbidrag). Kortet viser kun takstområder i forhold til en almindeligt vandforbrugende husholdning i parcelhus. Der kan være andre takster for landbrugsejendomme, erhverv, lejligheder, rækkehuse m.v. Signaturforklaringen er ens for alle kort, derfor vil ledningsbidrag for byområde, forhøjet ledningsbidrag, selvforsyningsområde og rød prik for ejendomme der ikke er tilsluttet vandværk også være i signaturforklaringen på kort hvor disse signaturer ikke optræder. 1.3 Tekniske oplysninger På siden om tekniske oplysninger i vandværksafsnittet findes et foto af vandværket, ved siden af opgives vigtige nøgletal for vandværket. Ved nøgletallene står vandets hårdhedsgrad angivet. Det er en vigtig oplysning for dosering af vaskemidler, indstilling og vedligehold af vaske- og opvaskemaskiner, kaffemaskiner m.v. Del 2 - vandværksafsnit - Introduktion 3

4 Ved nøgletallene er der også en anlægsvurdering kendetegnet ved farvede bokse, hvor vedligeholdstilstanden og vandkvalitet har fået en karakter. Vedligeholdstilstanden har 4 trin og vandkvaliteten har 3 trin i karakterskalaen. Skalaerne er vist i figur 1. Vedligeholdelsestilstand SÆRDELES GOD GOD JÆVN PROBLEMATISK Vandkvalitet: TILFREDSSTILLENDE ACCEPTABEL PROBLEMATISK Figur 1. Karakterskalaen for vandværkets vedligeholdelsestilstand og vandkvaliteten Forklaring til skalaen for vedligeholdstilstand Særdeles god: Vandværket er velholdt. Der vedligeholdes med fremsyn. God: Der vedligeholdes når behovet opstår. Eventuel påtale ved tilsyn efterkommes hurtigt. Jævn: Der vedligeholdes efter behovet er opstået. Eventuel påtale ved tilsyn efterkommes ikke umiddelbart. Problematisk: Der er store fejl og mangler i vedligeholdet. Under foto og nøgletal er en beskrivelse af vandværkets indhold af teknik og ydeevne for de forskellige dele af vandværket. Tallene for ydeevnen er opgivet af vandværket. Oplysningerne bruges til at udregne vandværkets kapacitet. 4 Del 2 - Vandværksafsnit - Introduktion

5 1.4 Den tekniske kapacitetsberegning Den tekniske kapacitetsberegning skal måle om vandværkets teknik er tilstrækkelig, om der er mulighed for udvidelse af produktionen uden investering i ny teknik, eller måske med ringe investering i ny teknik. I hvert vandværksafsnit er der lavet et skema med kapacitetsberegninger for vandværket, for de fleste vandværker er det afsnittets side 4. Kapacitetsberegningen er udført for den udpumpning som vandværket havde i 2009 og i næste kolonne, for den beregnede mulige årsproduktion (maks.). Maks. beregningen er foretaget for at vise, hvilket element i vandværket der er begrænsende for ved fuld produktion. I eksemplet herunder er det pumpekapaciteten der bliver begrænsende ved fuld produktion. Tal i den grønne rubrik Forsyningsevne skal i samme række være højere end tal i den gule rubrik Forsyningskrav maks. Bemærkninger Forbrugsvariation Maks. døgnfaktor fd 1,8 1,8 Maks. timefaktor ft 2,0 2,0 Forsyningskrav Udpumpning m³/år Maks. døgnforbrug m³/døgn Maks. timeforbrug m³/t Pumpekapacitet m³/t Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t Beholdervolumen m³ Forsyningsevne Indvindingstilladelse m³/år Mulig årsproduktion m³/år Pumpekapaciteten er den begrænsende faktor. De to tal er ens. Døgnproduktion m³/døgn Leveringskapacitet m³/t Pumpekapacitet m³/t Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t Rentvandsbeholder m³ Forsynings- Årsforbrug Evne/krav 1,2 1,0 sikkerhed Maks. døgn Evne/krav 1,2 1,0 Maks. time Evne/krav 1,2 1,0 Maks. forbrug Timer/døgn 7,2 7,2 Figur 2. Eksempel på et skema for kapacitetsberegning Kapacitetsberegningen viser alene teknikkens ydeevne. Der er i beregningerne ikke taget højde for om der er tilstrækkelige vandmængder. Hvis den mulige teknisk årsproduktion overstiger den tilladte indvindingsmængde, skal det overvejes om der er mulighed for at udvide indvindingstilladelsen. Er det ikke muligt, er det indvindingsmængden, som er den begrænsende faktor. Vandkvaliteten kan også være afgørende. Selv om det teknisk er muligt at indvinde større mængder, kan en højere udnyttelse af ressourcen være medvirkende til højere indhold af uønskede stoffer, som f.eks. arsen eller klorid. Kapacitetsberegningen er et redskab, der sammenholdt med indvindingsmuligheden, vandkvaliteten og den fremtidige udvikling, kan give vandværkets bestyrelse et overblik over vandværkets teknik og om der er dele som er over- eller underdimensioneret. Del 2 - vandværksafsnit - Introduktion 5

6 1.4.1 Maksimalt døgn- og timeforbrug Årsforbruget er den mængde vand som vandværket pumper ud i løbet af et år. Udpumpningen sker dog ikke jævnt over tid. Der er perioder, hvor der er høj belastning på vandværket, både over året og over døgnet. F.eks. kan vandværker med sommerhusområder mærke en højere belastning i ferieperioden. Det samme gør sig gældende over døgnet, hvor vandværker med en høj andel husholdninger vil have spidsbelastninger morgen og aften. Kapacitetsberegningen skal tage højde for perioderne med høj belastning, så der ikke opstår tekniske nedbrud eller vandmangel. % % timer timer Vandværk med jævnt forbrugsmønster i dagtimerne. Vandværk med ujævnt forbrugsmønster i dagtimerne. Figur 3. Skitse som illustrerer fordelingen af timeforbruget over et døgn. Det vigtigste er at få bestemt den maksimale døgnfaktor (fd) og den maksimale timefaktor (ft). Faktorerne kan fastsættes enten erfaringsmæssigt eller ved at sammenholde middelforbrug med maksimal forbrug i vandforsynings driftsjournaler eller SRO system over en årrække. Hvis f.eks. fd = 1,8 betyder det at der ved ekstremt højt forbrug leveres der 0,8 gang mere vand på et døgn end ved et gennemsnitsdøgn. Ligeledes hvis ft = 2. betyder det at der på en time kan være behov for at pumpe dobbelt så meget vand ud som på en gennemsnitstime i et døgn med et maksimalt døgnforbrug. Det maksimale døgnforbrug = [årsforbruget] x [døgnfaktoren] 365 døgn Det maksimale timeforbrug = [maks. døgnforbrug] x [timefaktoren] 24 timer Hvor der ikke er noget andet anført i vandværksbilaget, er fd og ft taget fra forrige vandforsyningsplan. Faktorerne er skrevet ind skemaet under rubrikken Forbrugsvariation. Kun i særlige tilfælde, hvor der ved beregningen af den maksimale årsproduktion, også er væsentlige ændringer i forbrugsmønstret, er fd og ft ændret i kolonnen maks. i forhold til kolonnen Del 2 - Vandværksafsnit - Introduktion

7 1.4.2 Grundlag for beregning af vandværkets tekniske kapacitet Resultatet af en kapacitetsberegning er den mulige udpumpede mængde. Når der laves en kapacitetsberegning, er det ikke nok at tage et mål for de enkelte dele, og derudfra beregne vandværkets kapacitet. Der skal også, inden vandet pumpes ud til forbrugerne, være tilstrækkelig vand til filterskyl og rengøring af vandværk. Rentvandsbeholderen bør heller ikke tømmes helt, fordi det kan give udslip af partikler der har bundfældet sig i beholderen. Kravet til et vandforsyningsanlæg er, at det skal kunne levere maksimalt timeforbrug på et maksimalt døgn i en maksimal uge. Der er fire hovedelementer i vandværket som er af væsentlig betydning for vandværkets leveringskapacitet. Det er: Råvandskapaciteten, det vil sige boringernes pumpekapacitet. Filterkapaciteten, hvor hurtigt vandet kan iltes og filtreres. Beholdervolumen, det vil sige rentvandsbeholderens effektive størrelse. Pumpekapaciteten, hvor meget der kan pumpes ud i ledningsnettet. Skemaet til kapacitetsberegning er opdelt i Forsyningskrav og Forsyningsevne. Forsyningskravet viser hvor meget hvert enkelt hovedelement skal præstere for at vandværket kan yde en årsproduktion. Forsyningsevnen er det hovedelementerne hver for sig kan præstere. Tallene kan også ses på vandværksafsnittets tekniske side Boringernes pumpekapacitet Hvor meget den enkelte vandværksboring kan yde, står i vandværksafsnittet på siden med tekniske oplysninger under rubrikken Indvindingsanlæg. I kapacitetsberegningen er alle boringernes ydeevne sammenlagt til en sum. Der tages ikke hensyn til om boringerne normalt kører på skift. I skemaet for vandværkets kapacitetsberegning skrives boringernes samlede ydeevne ind i rubrikken Råvandskapacitet under Forsyningsevne. Kravet til hvor meget boringerne skal yde beregnes på følgende måde: Til vandværkets eget forbrug, til filterskyl og vask, beregnes en time af døgnforbruget. Boringerne skal derfor på 23 timer levere vand til hele døgnets udpumpning til ledningsnettet. Råvandskapaciteten = [Maks. døgnforbrug] 23 timer Filterkapaciteten Filtret skal kunne behandle den mængde vand der kommer fra boringerne. I skemaet er kravet til filterkapaciteten lig med råvandskapaciteten Beholdervolumen Når rentvandsbeholderens kapacitet skal beregnes skal der foruden timefaktoren også være en fordeling af timeforbruget over døgnet. Den faktiske fordeling kan beskrives i en normalfordelingskurve, se figur 4, illustration 1 på side 7. Udpumpningen vil variere fra det ene døgn til det andet og kan derfor ikke beskrives nøjagtigt. For at kunne udføre en beregning forenkles normalfordelingskurven til en så kaldt hatkurve, se figur 4, illustration 2. Del 2 - vandværksafsnit - Introduktion 7

8 1. Den virkelige fordeling af forbruget 2. Forenklet billede af fordelingen af forbruget Bliver leveret af rentvandsbeholderen Maks. forbrug i timer Maks. forbrug Middeltimeforbrug i et døgn med maks. forbrug 24 timer 3. Kurve for vandværk med jævnt forbrug i dagtimerne [Maks. forbrug i timer pr. døgn] Det blåskraverede viser beholderens andel af maks. døgnforbrug. 4. Kurve for vandværk med ujævnt forbrug i dagtimerne [Maks. forbrug i timer pr. døgn] [Maks. timeforbrug] Middeltimeforbrug i et døgn med maks. forbrug Hele det skraverede er 2/3 af [maks. døgnforbrug]. [Maks. timeforbrug] 10 timer Figur 4. Skitse som illustrerer hvordan rentvandsbeholderens ideelle størrelse beregnes i forhold til timeforbruget gennem døgnet. Beregning af [Maks. forbrug i timer pr. døgn]: Foruden at forenkle kurven, skal der også fastsættes andre forudsætninger for at kunne udføre beregningerne. Med et jævnt forbrug over dagtimerne, det vil sige at timefaktoren er mindre end 1,6 forudsættes det at døgnforbruget udpumpes hurtigst muligt. I figur 4, illustration 3 bliver det vist, at hele det skraverede felt er 2/3 af det maksimale døgnforbrug. Det maksimale døgnforbrug [maks. døgnforbrug] er følgelig =1. Det betyder at vi får følgende udregninger: a) [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x [maks. timeforbrug] = 2/3 af [maks. døgnforbrug] b) [maks. timeforbrug] = det forkortes ft 24 [maks. døgnforbrug] x [timefaktoren] 24 timer = 1x [timefaktoren] 24 Ved at indsætte resultatet af udregning b) ind i udregning a) bliver resultatet følgende: a) [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x ft = 2/3 af [maks. døgnforbrug] 24 Der divideres med ft og ganges med 24 på begge sider af lighedstegnet: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] = Altså er: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] = 2/3 x 24 ft 16 ft, den højre side af ligningen forkortes:,hvis der er et jævnt døgnforbrug 8 Del 2 - Vandværksafsnit - Introduktion

9 Når timefaktoren er lig med eller større end 1,6 er beregningen lidt mere omstændelig. Det forudsættes nu at 2/3 af døgnforbruget udpumpes over 10 timer og der i en del af perioden på 10 timer er et maks. timeforbrug. På forrige side, illustration 4, figur 4, fremgår det at det skraverede døgnforbrug ikke har samme højde og bredde over alt. Herunder ses figuren igen, men med nogle andre dele fremhævet, for at illustrere den beregning der skal laves for at finde [Maks. forbrug i timer pr. døgn] når timefaktoren er over 1,6. Kurve for vandværk med ujævnt forbrug i dagtimerne [Maks. forbrug i timer pr. døgn] Det skraverede er 2/3 af [maks. døgnforbrug] a [Maks. timeforbrug] a Det ternede er 1/3 af [maks. døgnforbrug] b Side b skal beregnes. c 10 timer c De orange pile er i alt 14 timer. Figur 5. Beregning af det skraverede areal. Siderne a og b skal findes for at få arealet af de to små skraverede rektangler i hatkurven. Den midterste del af hatkurven beregnes lige som i udregningen for jævnt døgnforbrug på side 7. [Maks. forbrug i timer pr. døgn] ganges med [maks. timeforbrug]: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x ft 24 De to små skraverede rektangler med siderne a og b beregnes således: De to rektangler lægges sammen til én rektangel så der kun er ét areal der skal findes. Siderne a er sammenlagt = (10 timer [Maks. forbrug i timer pr. døgn]) For at kunne beregne den anden (side b), er det nødvendigt at bruge arealet fra de ternede rektangler og siderne c, for at kunne finde siden b, som de ternede rektangler har til fælles med de små skraverede rektangler. Side c = 14 timer. Det ternede areal er 1/3 af [maks. døgnforbruget]. Beregningen bliver: 14 x side b = 1/3, Ved at gange med 1/14 på begge sider af lighedstegnet bliver side b = 1/42 Hele det skraverede areal kan nu beregnes: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x ft 24 (10 timer [Maks. forbrug i timer pr. døgn]) + x 1 42 = 2/3 af [maks. døgnforbrug] Del 2 - vandværksafsnit - Introduktion 9

10 Fællesnævneren for 1/24 og 1/42 er 168, det bliver 7/168 og 4/168. Sat ind i ligningen og ganget med 168 på begge sider fås: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x 7 x ft + (10 - [ Maks. forbrug i timer pr. døgn]) x 4 = Der divideres med 4 på begge sider af lighedstegnet: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x 7x ft 4 (10 - [Maks. forbrug i timer pr. døgn]) + = Der trækkes 10 fra på begge sider af lighedstegnet (336/12 = 28 og minus 10 bliver 18) [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x 7x ft 4 [Maks. forbrug i timer pr. døgn]) - = 18 Den venstre side af ligningen kan forenkles: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x 7 x ft ( 4-1 ) = 18 Der divideres med 7 x ft ( - 1 ) 4 på begge sider af lighedstegnet [Maks. forbrug i timer pr. døgn] = 18 7 x ft ( - 1 ) 4 7/4 = 1,75 og det gør det mere overskueligt, når der ikke er så mange brøker. Derfor skrives beregningen: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] = 18 (1,75 x ft -1) Ovenstående har vist at: [Maks. forbrug i timer pr. døgn] = { ft (1,75 x ft - 1) når timefaktoren (ft) er over 1,6 når timefaktoren er lig med eller over 1,6 Maks. forbrug i timer pr. døgn er på hatkurven den tid hvor forsyningsområdet aftager det maksimale timeforbrug. På kapacitetsberegningsskemaet i vandværksafsittet, under rubrikken Forsyningssikkerhed, er det maksimale forbrug i timer pr. døgn indført. 10 Del 2 - Vandværksafsnit - Introduktion

11 Beregning af rentvandsbeholderens ideelle volumen: Figur 4 viser at det blå skraverede areal er den andel af forbruget der skal leveres af rentvandsbeholderen. Den nederste del er afgrænset af en linie som er middeltimeforbruget i et døgn med maksimalt forbrug. Det blå areal bliver derfor beregnet således: Det blå skraverede areal = [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x ([Maks. timeforbrug] [middeltimeforbrug i et døgn med maks. forbrug]). Middeltimeforbruget i et døgn med maks. forbrug fås ved at dividere [maks. timeforbrug] med [timefaktoren]. Som sikkerhed tillægges 2 x [maks. timeforbrug]. Den ideelle beholder beregnes derfor på følgende måde: Beholdervolumen = [Maks. forbrug i timer pr. døgn] x ( [Maks. timeforbrug] [Maks. timeforbrug]) timefaktoren + 2 x [Maks. timeforbrug] Den reelle beholderkapacitet står i kapacitetsberegningsskemaet i rubrikken om forsyningsevne. Den ideelle beholderkapacitet står nederst i rubrikken om forsyningskrav. Det skal bemærkes at den beregnede beholdervolumen er fremkommet ved at antage et vist forbrugs- og udpumpningsmønster. Et vandværk kan altså godt fungere med en beholder der har en mindre kapacitet end den ideelle rentvandsbeholder. Risikoen for at vandværket i en ekstrem situation ikke har vand nok, bliver dog større. Det er underordnet hvor i forsyningsområdet beholderen er placeret, eller om der er flere beholdere. Beholderen skal udjævne driften på boringerne og i vandværket. På vandværket skal der dog være mindst en pumpesump og tilstrækkelig vand i rentvandsbeholderen til at kunne foretage de nødvendige filterskylninger Pumpekapaciteten Et vandtårn eller en højdebeholder kan reducere udpumpningskapaciteten. Men ingen af de vandværker der ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune har højdebeholder eller vandtårn. Derfor beregnes der kun på at udpumpningsanlægget skal kunne klare forsyningskravet til hver en tid. Det betyder at udpumpningsanlægget skal kunne klare maksimalt timeforbrug. Det er også en forudsætning at udpumpningsanlægget kan pumpe det maksimale døgnforbrug ud på 23 timer. Pumpekapaciteten udtrykkes derfor: Pumpekapacitet = Den største af ([maks. timeforbrug] eller [maks. døgnforbrug]) 23 timer Forsyningsevnen i timer, døgn og år Der er i de foregående kapacitetsberegninger blevet regnet på de tekniske krav der stilles til vandværket for at det skal kunne tilstrækkeligt vand ud til forbrugerne. I dette kapitel regnes der på, hvor meget vandværket kan yde, med den teknik der er til rådighed. I skemaet med kapacitetsberegninger er der i rubrikken Forsyningsevne betegnet leveringskapacitet i timen, døgnproduktion og mulig årsproduktion. Som beskrevet i kapitlet om vandværkets kapacitet, er der fire elementer i vandværket der er afgørende for hvor meget vand der kan produceres. 1. Råvandskapaciteten, 2. Filterkapaciteten. 3. Beholdervolumen Pumpekapaciteten Det er det svageste led, som afgør forsyningsevnen. Del 2 - vandværksafsnit - Introduktion 11

12 Leveringskapaciteten i timen er det mindste tal af: [Pumpekapaciteten] eller {det mindste tal af [råvandskapaciteten] eller [filterkapaciteten] + rentvandsbeholderen x 80% og divideret med [maks. forbrug i timer pr. døgn]. Læg mærke til at der ved råvandskapaciteten og filterkapaciteten indbyrdes vælges mindste tal. For at være afgørende for leverings kapaciteten skal de også være mindre end pumpekapaciteten og udregningen af rentvandsbeholderens anvendelige kapacitet. Ligningen vil komme til at se sådan ud: Leveringskapacitet i timen = MIN ( pumpekapacitet; MIN.(råvandskapacitet; filterkapacitet) + rentvandsbeholderen x 0,8 [maks. forbrug i timer pr. døgn] ) Forsyningskravet til råvandskapaciteten og filterkapaciteten er den samme. Derfor er det den med mindst kapacitet af de to elementer der afgør forsyningskravet. Rentvandsbeholderen skal have 20% i reserve til nødsituationer. Døgnproduktionen = MIN ( [leveringskapaciteten] x 24 timer eller MIN.(råvandskapacitet; filterkapacitet) x 23 timer [timefaktoren] ) Grunden til at leveringskapaciteten er 24 timer og råvands/filterkapaciteten er 23 timer er at der skal tilbageholdes 1 times forbrug i vandværket til filterskyld. Når vandet pumpes ud af værket sker det i 24 timer. Timefaktoren skal divideres ind i leveringskapaciteten for, at få det maksimale døgnforbrug. Se kapitel Maksimalt døgn- og timeforbrug hvor det blev vist at: Det maksimale timeforbrug = [maks. døgnforbrug] x [timefaktoren] 24 timer Årsproduktionen = [mulig døgnproduktion] x 365 dage døgnfaktoren Døgnfaktoren skal divideres ind i døgnproduktionen for at man kan få det maksimale årsforbrug. Se kapitel Maksimalt døgn- og timeforbrug, hvor det blev vist at: Det maksimale døgnforbrug = [årsforbruget] x [døgnfaktoren] 365 døgn Forsyningssikkerhed Længst nede i kapacitetsberegningsskemaet er vandværkets forsyningssikkerhed angivet som faktor. I den første række er årsforbruget beregnet som mulig årsproduktion fra rubrikken om forsyningsevne, divideret med årsforbruget i rubrikken om forsyningskrav. Det vil i kolonnen for 2009 give en faktor, som viser hvor meget forsyningssikkerheden er i forhold til 1,0 som er balancen mellem evne og krav til vandværket. I kolonnen maks. vil faktoren altid være 1,0 fordi der netop måles på de forskellige elementers kapacitet når der er balance mellem evne og krav. Vandværker der har en faktor under 1,0, er vandværker som i den almindelige drift er afhængige af vand fra andre vandværker. Vandværker med 1,3 eller derover er vandværker med en god forsyningssikkerhed. Men når forsyningssikkerheden skal vurderes, er det væsentligt om vandværket har en eller flere nødvandsforbindelser til andre vandværker og om nødforsyningen kan forsyne hele vandværkets forsyningsområde over længere tid eller om der kun kan nødvandforsynes i begrænset omfang. De to følgende rækker, faktoren for maks. døgn og maks. time, er beregnet på samme måde som årsproduktionen og er et mål på vandværkets forsyningssikkerhed på døgn og timebasis. Den sidste række maks. timeforbrug pr. døgn er beskrevet i kapitlet om beholdervolumen. 12 Del 2 - Vandværksafsnit - Introduktion

13 1.5 Prognose for fremtidige tilslutninger I vandværksafsnittets skema Prognose for fremtidige tilslutninger er der angivet to kategorier. Den ene handler om eksisterende byggeri, som ikke er tilsluttet vandværk, den anden omhandler de muligheder der er for nybyggeri ifølge kommuneplanen. Et eksempel på et skema er vist i figur 6. Prognose for fremtidige tilslutninger Kategorier m³/år Eksisterende byggeri antal Enkeltindvindinger naturligt forsyningsområde Enkeltindvindinger forsyningsområde Alternativt forsynet husholdninger Med egen indvinding erhverv Nybyggeri ha bolig erhverv andet 0 0 I alt Figur 6. Eksempel på skema med prognose for det enkelte vandværk. I kategorien eksisterende byggeri er enkeltindvindingerne til husholdningsforbrug inddelt i indvindinger i det naturlige forsyningsområde og i det fremtidige forsyningsområde. Det er fordi vandforsyningslovens 45 forpligter vandværket til at overtage forsyningen af de ejendomme der ligger inden for det naturlige forsyningsområde. Det vil sige, at der hvor der ligger forsyningsledninger, kan vandværket ikke nægte at overtage forsyningen af en ejendom, medens vandværket i den del af forsyningsområdet, hvor der endnu ikke er lagt forsyningsledninger, kan nægte at overtage forsyningen. Udtrykket alternativt forsynet, dækker over ejendomme der ikke har egen indvinding, men er forsynet på anden måde, f.eks. ved at være tilsluttet en naboejendoms anlæg, eller ved slet ikke at have vand indlagt og hvor vand derfor må transporteres til ejendommen i beholder. I de tilfælde, hvor erhverv har brug for af større mængder vand, og der ikke er tale om vanding, står er de beregnet i den sidste række om eksisterende byggeri. Når det gælder eksisterende byggeri bygger oplysningerne på kendskabet til antallet af ejendomme. Forsyningen til den enkelte husholdning er sat til 85 m³ pr. år, som er gennemsnitsforbruget af de husholdninger, der i dag er på vandværk. Når det gælder erhverv, er forbruget enten skønnet ud fra virksomhedens størrelse eller taget fra den årlige indberetning. Kategorien nybyggeri er opmåling på kommuneplanens kort af ubebyggede arealer der er udlagt til bolig, erhverv eller andet. Da antallet boliger og erhverv inden for et areal kan variere meget, er der taget et skønnet gennemsnit for vandforbruget i boligområder på 1200 m³ pr. ha og i erhvervsområder på 3000 m³ pr. ha. Summen af de to kategoriers beregnede antal kubikmeter pr. år angiver, hvor meget mere vandværket skal kunne levere i forhold til Det skal understreges, at der er tale om en ekstrem situation, hvor det forudsættes at alle ejendomme der i dag ikke er tilsluttet vandværket bliver tilsluttet og at alle arealer, inden for vandværkets forsyningsområde der er udlagt til byggeri bliver bebygget. Prognosen i Vandforsyningsplanens Del 1 viser for hele kommunen en begrænset stigning i vandforbruget frem til Stigningen vil næppe fordele sig ligeligt, nogle områder vil få mere tilvækst end andre. Lige som der i kapacitetsberegningerne er kalkuleret med maksimumsforbrug, så er der i prognosen for det enkelte vandværk beregnet en maksimumstilslutning inden for vandværkets forsyningsområde. Del 2 - vandværksafsnit - Introduktion 13

14 1.6 Overskud/underskud ved fuld udbygning. Den mulige årsproduktion fratrukket årsforbruget i 2009 og summen af det skønnede forbrug i prognosen, giver et over- eller underskud. Den mulige døgn og timeproduktion er et gennemsnit af årets over/underskud og skal blot give en antydning om hvilke mængder der er til rådighed eller vil mangle. Det skal påpeges at overskud/underskud, kun er et mål på en situation, hvor der er sket en maksimumstilslutning inden for vandværkets forsyningsområde og hvor vandværkets teknik er den samme som i dag. Overskud/underskud ved fuld udbygning Kapacitet underskud pr. år m³/år 230 underskud pr. døgn m³/døgn 1 underskud pr. time m³/t 0 Figur 7. Skema der viser vandværkets over/underskud ved maksimumtilslutning. Beregningen skal vise om vandværket har overskudskapacitet til at forsyne et større område end sit eget forsyningsområde, og dermed kan være en forsyningssikkerhed, hvis et nabovandværks forsyningsområde skulle få behov for helt eller delvis forsyning udefra. Er vandværket i underskud ved beregningen, kan der i vandforsyningsplanen tages hensyn til om vandværkets forsyningsområde i fremtiden vil være i behov for supplerende vandforsyning fra et nabovandværk. Udbygning af bolig- og erhvervsarealer sker som regel i eller tæt op ad vandværkets naturlige forsyningsområde, og det vil derfor ikke i alle tilfælde være fysisk muligt blot at indskrænke forsyningsområdet. Derfor kan supplering med vand fra et andet vandværk være en god løsning. 1.7 Vandanalyser I vandværkets bilag er der et skema som fra 2010 til 2025 viser hvilke analyser der skal foretages og i hvilket år analysen skal udtages. Vandværkerne er underlagt en regelmæssig kontrol af vandet fra vandværk, ledningsnet og boringer, se Tilsynsbekendtgørelsen. Vandværkets udpumpede mængde er afgørende for omfanget og hyppigheden af kontrollerne. Ud over den regelmæssige kontrol kan kontrolprogrammet udvides til flere analyser, hvis udfaldet af tidligere undersøgelser taler for det, hvis anlægget ligger i et område med forureningskilder eller der er andre forhold der tyder på, at vandkvaliteten bør overvåges nøjere. Er der derimod ét eller flere stoffer, som efter gentagne analyser ikke har været til stede, kan kommunen beslutte at kontrolhyppigheden for dette stof nedsættes. De 28 værker, 80 boringer og de 23 almene vandværkers ledningsnet, er derfor pålagt forskellige kontrolprogrammer og analysehyppigheder. Skemaet skal gøre det nemmere for vandværkerne og kommunen at overskue hvilke analyser der skal tages og på hvilket tidspunkt. Skemaet giver også forbrugerne et indblik i de analyser der tages af drikkevandet. 1.8 Generelle oplysninger De generelle oplysninger beskriver grundvandsressourcens beskyttelse og mængde, vandkvaliteten, vandværkets vedligeholdstilstand m.v. Formålet er at give en kort oversigt over faktorer der er af betydning for vandværket. Det kan være vigtige faktorer ved fornyelse af indvindingstilladelser, planbestemmelser m.v. 14 Del 2 - Vandværksafsnit - Introduktion

15 1.9 Planer der angår vandværket Vandværkets handlingsplan Hvert vandværks bilag afsluttes med planbestemmelser. Første del er vandværkets egne planer. I Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, 3, står der at vandforsyningsplanen skal indeholde en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af de almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. Det er vandværket der styrer renovering og udbygning. Kun hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en rimelig vandforsyning kan miljøministeren pålægge udbygning af vandværket. Derfor er det også vandværket, der skal opstille en handlingsplan for renovering, etablering og udbygning af vandforsyningsanlægget. Vandværket er ikke forpligtet til at forsyne forbrugere i det fremtidige forsyningsområde, derfor er det også vandværket der styrer udbygningen af ledningsnettet. Vandværkerne har forskellig måde at agere på når det gælder renovering og udbygning af vandværket. Nogle vandværker arbejder ad hoc, mens andre vandværker har lagt planer og budgetteret for renovering og udbygning flere år i forvejen. Derfor vil afsnittet om vandværkets handlingsplan være meget forskellig fra vandværk til vandværk Overordnede planbestemmelser Vandforsyningsplanen regulerer forsyningssikkerheden og skal sørge for at der er vand af tilfredsstillende kvalitet og i tilstrækkelige mængder til kommunens borgere. Men der er andre overordnede planbestemmelser som sørger for at grundvandsressourcen beskyttes og at der reserveres vand til drikkevandsformål. Det sker blandt andet i Landsplandirektivet, i vandplaner og indsatsplaner. Overordnede planbestemmelser, som direkte berører det enkelte vandværk er nævnt i dette afsnit Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen I bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning 2, nr. 4, står der at vandforsyningsplanen skal oplyse hvilke bestående almene vandværker der skal indgå i den fremtidige vandforsyning. I vandværksafsnittets sidste rubrik Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen kan der stå at vandværket skal indgå i den fremtidige vandforsyning. Det er i så fald et vandværk som udgør en del af den decentrale forsyningsstruktur. Sådan et vandværk kan ikke permanent tages ud af drift, uden der laves et tillæg til vandforsyningsplanen. I rubrikken anføres også, hvis vandværket uden tillæg til vandforsyningsplanen helt eller delvist kan overtage den almindelige forsyning af et andet vandværks forsyningsområde. Hvis der i vandværksafsnittets sidste rubrik Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen står at vandværket indgår i den fremtidige vandforsyning, men er ikke af afgørende betydning, kan vandværket uden tillæg til vandforsyningsplanen nedlægges og forsyningen kan overtages af et andet vandværk som må udvide sit forsyningsnet. Eller vandværket kan lægges sammen med et andet vandværk som heller ikke er af afgørende betydning, med det formål at forbedre forsyningssikkerheden i vandværkernes forsyningsområde. Vandværkerne skal være opmærksomme på, at væsentlige ændringer i vandværkets forsyningsstruktur, som ikke er anført under dette afsnit kræver et tillæg til vandforsyningsplanen. Del 2 - vandværksafsnit - Introduktion 15

16 Fortegnelse over vandværksafsnittene Vandværksafsnittene er opdelt i 23 enkelte enheder (filer) et for hvert vandværk. Det skal gøre det lettere at finde oplysninger om et konkret vandværk. Afsnittene er også beregnet til at være grundlag for kommunens tekniske tilsyn med vandværket. Til det brug er inddelingen i separate filer mest praktisk. Afsnittene kommer i denne rækkefølge: 1. Allested-Vejle Vandværk. 2. Assensvejens Vandværk Avernakø Vandværk 4. Bjørnø Vandværk. 5. Brobyværk Andelsvandværk.. 6. Faldsled Vandværk.. 7. Ferritslev Vandværk. 8. FFV VAND. 9. Gislev Vandværk Horne Vandværk Korinth Vandværk. 12. Kværndrup Vandværk. 13. Lyø Vandværk Midtfyns Vandforsyning Nr. Broby Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Søby Vandværk. 18. Rolfsted Vandværk Ryslinge Vandværk. 20. Sdr. Nærå Vandværk Vester Hæsinge Vandværk. 22. Vester Aaby Vandværk Aastrup Vandværk.. 15 sider 8 sider 23 sider 11 sider 16 Del 2 - Vandværksafsnit - Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 1 2 2 Aastrup Vandværk Aastrup Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. oktober 1988 og 9. september 1993 Udløbsdato: 1. oktober 2023 Tilladt indvindingsmængde:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 7 Ferritslev Vandværk A.m.b.A 2 2 Ferritslev Vandværk Ferritslev Vandværk Hjemmeside: http://www.ferritslevvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 8 FFV VAND Aktieselskab 2 2 FFV VAND FFV VAND Hjemmeside: http://www.ffv.dk Kaleko Vandværk Anneksværket Indvindingstilladelse

Læs mere

APPENDIKS A. Dimensioneringsgrundlag

APPENDIKS A. Dimensioneringsgrundlag Dimensioneringsgrundlag Side 1 af 7 DIMENSIONERINGSGRUNDLAG I dette afsnit redegøres for beregningen af de forsyningskrav, som et forsyningsområde med kendt forbrug og kendt forbrugsmønster stiller til

Læs mere

Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg

Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg 10.08.2010 KUR Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt A/S Åboulevarden 80 Telefon 8732 3232 Postboks

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vandforsyningsplan. Bilagsdel

Vandforsyningsplan. Bilagsdel Vandforsyningsplan Bilagsdel 2013-2023 Vandforsyningsplan Side 1 Indhold Forklaring til beskrivelser af de enkelte vandværker... 2 Klinting Vandværk... 3 Jegum - Vrøgum Vandværk... 6 Grærup Vandværk...

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 1 Grundlæggende plan

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 1 Grundlæggende plan Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 1 Grundlæggende plan Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for planen...4 1.1 Formål...4 1.2 Begreber og ordforklaring...4 1.3 Lovgrundlag...5 1.4 Retningslinier...6

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0022 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Kongsted Engvej 41, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars Skjerning Indvinding og

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Beredskabsplan for. Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, 5672 Broby. E-mail : avvand@mail.dk. Hjemmeside: www.allested-vejle-vand.

Beredskabsplan for. Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, 5672 Broby. E-mail : avvand@mail.dk. Hjemmeside: www.allested-vejle-vand. Beredskabsplan for Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, Jr. nr. 13.02.00-I04-01-14 E-mail : avvand@mail.dk Hjemmeside: www.allested-vejle-vand.dk CVR: 18078619 Jupiter ID: 00081060 Senest opdateret: 16. oktober

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0008 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Beredskabsplan for. Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg. E-mail : hum@vandcenter.dk. Hjemmeside: www.hornevand.

Beredskabsplan for. Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg. E-mail : hum@vandcenter.dk. Hjemmeside: www.hornevand. Beredskabsplan for Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg Jr. nr. 13.02.00-I04-11-14 E-mail : hum@vandcenter.dk Hjemmeside: www.hornevand.dk CVR: 20642718 Jupiter ID: 00081299 Senest opdateret:

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik september 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6 2. Tilstrækkelig

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Grumløse Vandværk

Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse og historie Grumløse vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende Grumløsevej 147, 4750 Lundby på matrikel nr. 30bf Grumløse By,

Læs mere

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0 Herning Kommune Vandforsyningsplan September 2011 Vandforsyningsplan 2011 Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...2 2 INDLEDNING...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Forhold til anden planlægning...5 2.3 Resumé

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandværkets indvindingstilladelse udløber den 2. december 2012 men er ved lov forlænget til 1 år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan.

Vandværkets indvindingstilladelse udløber den 2. december 2012 men er ved lov forlænget til 1 år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan. Bakkebølle Vandværk Beskrivelse og historie Bakkebølle Vandværk ejes og drives af Vordingborg Vand A/S, som er et kommunalt ejet vandselskab. Vandværket ligger på adressen Toftegårdsvej 17, Bakkebølle,

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 April 2011 Vedtaget den : 9. maj 2011 Udarbejdet af : Fredericia Kommune og Grontmij Carl Bro Side 1 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Hej Natur/miljø Grundvandsgruppen

Hej Natur/miljø Grundvandsgruppen Page 1 of 21 of 7 From: Anne-Mette Randrup Rasmussen Sent: 11-02-2013 14:21:54 To: 'lemmervej13@jubii.dk' Subject: SV: Fremtidig kontaktperson ved Lime Vandværk Attachments: Ansøgningsskema til almen vandforsyning

Læs mere

Ulvshale Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Ulvshale Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Ulvshale Vandværk Beskrivelse og historie Ulvshale vandværk er et privat vandværk, organiseret som et a.m.b.a. og beliggende på Ulvshalevej 92, 4780 Stege, matrikel nr. 17ae Udby, Stege Jorder. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse og historie Stenstrup Vandværk er et privat vandværk organiseret som en andelsforening A.m.b.A. beliggende på Smidstrupvej 36 4720 Præstø på matrikel nr. 9c

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vandforsyningsområde Moseby Vandværk

Vandforsyningsområde Moseby Vandværk Vandforsyningsområde Moseby Vandværk Vandværk: Nørhalne Vandværk, I/S Adresse: Bøgevej 9 9430 Vadum Indvindingstilladelse Indvindingstilladelse 109800 m 3 /år Gns. indvinding sidste 4 år 80500 m 3 /år

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling GRUPPE uning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester lling Øster lling Gæsteindbudte Vivild quadjurs Oustrup Østre (ikke alment) Øster lling Mark (ikke alment) Vivild Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Beskrivelse af Røddinge Vandværk

Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse og historie Røddinge Vandværk (tidligere Røddinge-Sprove vandværk) er et privat vandværk som er organiseret under Damme Vandværk som et I/S. Røddinge Vandværk

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Ørslev Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Ørslev Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Ørslev Vandværk Beskrivelse og historie Ørslev vandværk er et privat vandværk organiseret som et I/S og beliggende Ørslevvej 165, 4760 Vordingborg på matrikel nr. 10f Ørslev By, Ørslev. Ørslev vandværk

Læs mere

Beskrivelse af Køng Vandværk

Beskrivelse af Køng Vandværk Beskrivelse af Køng Vandværk Beskrivelse og historie Køng Vandværk er et privat vandværk organiseret, som et I/S og beliggende på Vandværksvej, 4750 Lundby på matrikel nr. 8c Køng By, Køng. Køng Vandværk

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Lundby Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Lundby Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Lundby Vandværk Beskrivelse og historie Lundby Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Sværdborgvej 1B, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 8q Lundby By, Lundby. Vandværket er opført i 1975. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse og historie Udby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Mertehøjvej 4 750 Lundby på matrikel nr. 17c Udby By, Udby.

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Gennemgang af indsigelser til udkast til Vandforsyningsplan Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Arni Dato: 27. april 2010 Sagsnr.

Gennemgang af indsigelser til udkast til Vandforsyningsplan Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Arni Dato: 27. april 2010 Sagsnr. Gennemgang af indsigelser til udkast til Vandforsyningsplan Halsnæs Kommune 2010-2020 Sagsbehandler: Arni Dato: 27. april 2010 Sagsnr.: 2008/01582 Nr. Navn Resume af indsigelser /bemærkninger Administrationen

Læs mere

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: EMN-2015-15527 Sagsnavn: Traverbanevej 10, tilsyn med vandværket Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Anne-Mette Aagreen Email: amea@gentofte.dk, og Winnie

Læs mere

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse og historie Roneklint By Vandværk er et privat vandværk og organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kohavevej 2B, 4720 Præstø på matrikel

Læs mere

Mern sandværks indvindingstilladelse udløber et år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan.

Mern sandværks indvindingstilladelse udløber et år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan. Mern Vandværk Beskrivelse og historie Mern Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Gl. Præstøvej 36B, 4735 Mern, matrikel nr. 4d Nr. Mern By, Mern. Vandværket er opført i 1988 og erstattede dengang

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN HADERSLEV KOMMUNE VANDFORSYNING TIL HALK OMRÅDET FRA HEJSAGER VANDVÆRK GENNEM ET FORSYNINGSSELSKAB

TILLÆG NR. 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN HADERSLEV KOMMUNE VANDFORSYNING TIL HALK OMRÅDET FRA HEJSAGER VANDVÆRK GENNEM ET FORSYNINGSSELSKAB Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø og industri Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 21 44 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 25. september 2008 Sagsident: 07/26277 Sagsbehandler:

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk

Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk Beskrivelse og historie Klintholm Vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Margrethevej 1 4791 Borre, matrikel nr. 18bo

Læs mere

2.1 Nuværende forsyningsstruktur

2.1 Nuværende forsyningsstruktur Side 19 2. EKSSTERENDE VANDFORSYNNGSFORHOLD 2.1 Nuværende forsyningsstruktur Odense Kommune varetages den almene vandforsyning, det vil sige anlæg, der forsyner mindst 10 ejendomme, på nuværende tidspunkt

Læs mere

Næs Skaverup Vandværk

Næs Skaverup Vandværk Næs Skaverup Vandværk Beskrivelse og historie Næs Skaverup Vandværk er et privat vandværk ejet af Grundejerforeningen Næs Skaverup Strand. Vandværket er beliggende på Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg på matr.nr.

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vandforbrugsprognose. Ringsted Kommune. Notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Vandforbrugsprognose. Ringsted Kommune. Notat. 1 Indledning Ringsted Kommune Vandforbrugsprognose Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Nuværende vandforbrug 2 2.1

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej Faaborg. Hjemmeside: CVR:

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej Faaborg.   Hjemmeside:  CVR: Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 9. maj 2016 Nyborg Faaborg

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere