Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning"

Transkript

1 Nærværende rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen af ydelsen vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning som udbudt af Rebild Kommune. Rammeaftalebilaget skal ses i sammenhæng med Rammeaftalebilag b, som fastsætter de gældende kvalitetsstandarder for Ordregiver. Leverandøren gøres opmærksom på, at alle forhold skal være inkluderet i tilbuddet og alle mindstekrav således skal opfyldes, for at tilbuddet kan tages i betragtning. Som følge heraf bedes leverandøren udfylde Bilag 4 - Tilbudsskema (genoptræning og vedligeholdende træning). Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning 1 Samarbejde 1.1 Mindstekrav Leverandøren er forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning og overholde de til enhver tid gældende kommunale og nationale regler, herunder men ikke begrænset til: Notatpligt, Klageadgang, Tavshedspligt, Oplysnings- og tilbagemeldingspligt og Videregivelse af oplysninger 1.2 Mindstekrav De formulerede formål med træningsindsatsen udmøntes i konkret status fra leverandøren ved start og afslutning af forløbet. Ved afslutning af borgers forløb udarbejdes skriftlig slutstatus, som sendes til Myndighed ved behandlingsophør. Når der er tale om genoptræning i henhold til Sundhedsloven skal leverandøren også sende den skriftlige slutstatus til borgerens praktiserende læge. 1.3 Mindstekrav Leverandøren forpligtiger sig til, i samarbejde med borger, at evaluere indsatsen, mhp. kvalitetssikring og forbedring, jf. Bilag Registreringspraksis i Care for Leverandør. Spørgsmålene i det her omtalte evalueringsskema, jf. Bilag Evaluering af dit træningsforløb, indgår i en evaluering af træningsforløbet. Rebild Kommune har ret til at offentliggøre resultaterne af undersøgelserne. 1.4 Mindstekrav Rebild Kommune stiller krav om et dialogbaseret samarbejde med den valgte leverandør i form af 2 fælles Halvårlige møder. Møderne omhandler informationer af generel karakter som f.eks. prisændringer, kvalitetsstandarder, evalueringer af træningsforløb og sidste nyt. Leverandøren skal i forbindelse med møderne endvidere fremlægge, hvorledes fordelingen af borgere har været i henseende til individuel træning og holdtræning. Rebild Kommune har en forventning om, at fordelingen er 60 % individuelle forløb og 40 % hold. Såfremt denne fordeling ikke overholdes, skal leverandøren uddybende redegøre for årsagen hertil. Der kan foruden de 2 halvårlige fællesmøder endvidere indkaldes til møder ad hoc mellem Rebild Kommune og leverandøren ved behov. Leverandøren er forpligtet til at deltage i møderne som led i det daglige samarbejde mellem leverandør og Rebild Kommune. Deltagelse i disse møder indgår i den beregnede timepris og afregnes derfor ikke særskilt. 1.5 Mindstekrav Det er et krav, at leverandøren overholder gældende lovgivning og kliniske retningslinjer. 1

2 1.6 Mindstekrav Leverandøren skal give Rebild Kommune oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true opfyldelse af den indgåede kontrakt. Leverandøren har pligt til uopholdeligt at underrette myndighedsafdelingen om forhold hos borgeren, som kan have indvirkning på dennes helbred og tilstand samt ved alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for opgavens planmæssige udførelse og Rebild Kommunes overordnede forpligtelser over for borgeren. 1.7 Mindstekrav Borgeren har ret til at skifte til en anden leverandør. Borgeren skal rette henvendelse til Myndighed i Center Sundhed, hvis denne ønsker at skifte leverandør. Som udgangspunkt forventes det, at borgeren benytter den samme leverandør under hele træningsforløbet, idet der er tale om en tidsmæssigt afgrænset periode. I særlige tilfælde kan borgeren dog have ønske om at skifte til en anden leverandør. Myndighed vurderer ved konkret henvendelse fra borgeren, hvorvidt og med hvilket varsel der kan skiftes leverandør. 1.8 Mindstekrav Leverandøren overholder de aftaler, der er indgået mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland i den til enhver tid gældende Sundhedsaftale, eksempelvis i forhold til at sikre borgerens sammenhængende forløb, jf Mindstekrav Leverandøren arbejder ud fra og overholder retningslinjerne i idealprocessen, jf. Bilag Nye idealprocesser samt følger proceduren for registreringspraksis, jf. Bilag Registreringspraksis i Care for Leverandør Mindstekrav Ved klager over leverandøren og/eller en underleverandør vedrørende forhold angående udførelsen af den aftalte træning, skal borger kontakte Myndighed i Center Sundhed. Myndighed kan vejlede omkring klagerettigheder og henviser borgeren til at kontakte Patientombuddet eller Ankestyrelsen. Klager vedrørende afgørelsen (visitationen) behandles af Rebild Kommune, Myndighed. Borgeren har krav på Rebild Kommunes genvurdering, inden klagen videresendes til relevant anden klageinstans. Modtager leverandøren klager vedrørende afgørelsen, henvises der til Rebild Kommune. Leverandørerne skal være indforstået med, at der udføres løbende kvalitetskontrol, bl.a. ved registrering af klagesager, gennemgang af journaloplysninger, revurderinger mv. 2 Ydelsen 2.1 Mindstekrav Leverandøren skal kunne udføre vedligeholdelsestræning og genoptræning i henhold til Lov om social service 86, stk. 1 og 2 samt Sundhedsloven Mindstekrav Leverandøren skal overholde Rebild Kommunes aktuelle serviceniveau, jf. kvalitetsstandarden for vedligeholdelsestræning og genoptræning iht. Lov om social service 86, stk. 1 og 2 samt kvalitetsstandarden for genoptræning iht. Sundhedsloven 140. Kvalitetsstandarderne fremgår af Rammeaftalebilag b Kvalitetsstandarder (genoptræning og vedligeholdende træning). Byrådet reviderer mindst en gang årligt kvalitetsstandarder for træningsydelser, der beskriver serviceniveauet i Rebild Kommune og sender efterfølgende kvalitetsstandarder til høring hos leverandøren. De vedtagne kvalitetsstandarder samt de mere detaljerede ydelsesbeskrivelser formuleret i et ydelseskatalog danner grundlag for kravene til ydelserne. Ændringer af lovgivning og f.eks. byrådsbeslutninger kan medføre hyppigere ændringer. Ydelseskatalog fremgår af Bilag Ydelseskatalog Træning. 2

3 Rebild Kommune er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer eller tilføjelser i kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget. Rebild Kommune vil orientere leverandørerne om ændringer i serviceniveau m.v., ligesom leverandører er forpligtet til at holde sig orienteret omkring ændringer. Leverandøren skal implementere ændringer i kravene med de tidsfrister, som fastsættes af Rebild kommune eller som følger af lovgivning. 2.3 Mindstekrav Det er Rebild Kommune, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgernes samlede behov og situation visiterer og dermed afgør ydelsens omfang, karakter og indhold i overensstemmelse med det i Byrådet vedtagne serviceniveau. Denne visitation foretages af en visitator fra Myndighed i Center Sundhed. Der vil blive truffet afgørelse, der indeholder begrundelse samt oplysninger om, hvilket træningstilbud borgeren er visiteret til ift. 86-træning. Borgeren vil ved afgørelse blive informeret herom. Dette faglige skøn foretages med baggrund i ydelseskatalog for træningsområdet i Rebild Kommune. 2.4 Mindstekrav Leverandøren er forpligtet til at meddele myndighed, Center Sundhed, såfremt borgeren selv tilkendegiver eller observeres at have problemer eller ændringer i behov for træning. Forpligtigelse gælder både, hvis leverandøren observerer, at borgeren henholdsvis har fået det bedre eller dårligere. 2.5 Mindstekrav I forbindelse med ønske om genbevilling er leverandøren forpligtet til at kontakte Myndighed i Center Sundhed inden bevillingens udløb med henblik på statusbeskrivelse og en faglig vurdering af borgerens funktionsniveau, jf. Bilag Henvisningsskema til brug for træning i henhold til Lov om Social Service 86, stk En genbevilling skal tilkendegives på skriftligt grundlag, jf. Bilag Henvisningsskema til brug for træning i henhold til Lov om Social Service 86, stk. 1-2, og følges af en faglig beskrivelse af vurderet behov for genbevilling. Myndighed vurderer på baggrund af leverandørens henvendelse om der kan genbevilliges. 2.6 Mindstekrav Leveringstiden for sundhedslovens 140: Kontakt fra leverandør til borger indenfor 2 hverdage og træningen igangsat inden for 3 hverdage herefter, medmindre andet følger af den lægefagligvurdering, jf. Kontraktbilag b Kvalitetsstandard. Leveringstid for Servicelovens 86: Kontakt fra leverandør til borger indenfor 2 hverdage og træningen igangsat inden for 3 hverdage herefter. I forhold til aflysning og udeblivelse henvises til Rammeaftalebilag b Kvalitetsstandarder (genoptræning og vedligeholdende træning). 2.7 Mindstekrav Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende krav til ledelsestilsyn som specificeret af Rebild Kommune. 3 Kommunikation og dokumentation 3.1 Mindstekrav Tidspunktet for træningen aftales mellem borgeren og leverandøren af træningen. Leverandøren er som minimum forpligtet til at kunne levere træning på hverdage i tidsrummet kl og Leverandøren skal kunne træffes pr. telefon alle hverdage mellem kl Mindstekrav Leverandøren skal formidle informationsmaterialet udarbejdet af Rebild Kommune til Borgeren, herunder eksempelvis standardbreve. 3

4 3.3 Mindstekrav Rebild Kommune stiller krav om, at leverandøren anvender kommunens it-baserede omsorgssystem, som pt. er KMD Care således, at alle oplysninger omkring brugerne kan udveksles elektronisk. Uddybende beskrivelse af brug af elektronisk omsorgssystem Opkobling til Rebild Kommune koster 500,- kr. pr. bruger. Dette dækker medarbejder NemID, brugeroprettelse, licens til citrix samt vedligeholdelse af systemer. Leverandøren skal have netværk samt it-udstyr og sørge for at opkoble med Rebild Kommune og KMD via Citrix / Nem- ID efter de anvisninger, der til enhver tid er gældende. KMD Care opdateres løbende af KMD. Leverandøren skal udpege en medarbejder til at fungere som superbruger af omsorgssystemet. Superbrugeren skal fortrinsvis arbejde i dagtimerne. Rebild Kommune forestår vederlagsfrit opstartsundervisningen af den ansatte i omsorgssystemet. Såfremt der er behov for opfølgende undervisning drøftes dette i samarbejdsforum. Leverandøren har pligt til, at alle relevante medarbejdere modtager grundlæggende samt vedligeholdende og opdaterende undervisning i det elektroniske dokumentationssystem. Denne undervisning står Rebild Kommune for. Leverandøren skal have en IT superbrugerorganisation, der kan understøtte leverandørens arbejde i Rebild Kommunes Omsorgssystem KMD Care. Leverandøren skal endvidere have en faglig dokumentationsansvarlig, hvorved forstås en medarbejder som har ansvaret for, at alle dokumentationskrav overholdes. Hvis leverandøren ønsker support vedrørende KMD Care, kan leverandøren kontakte Care Konsulent, Center Pleje og Omsorg. Ved et evt. skift af KMD Care vil Rebild Kommune tilbyde ny undervisning på samme vilkår som ved opstart af kontrakten. Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at sikre, at medarbejdere, der arbejder i KMD Care, har de nødvendige kvalifikationer hertil. Care konsulenten sikrer, at leverandøren løbende får tilsendt informationer af relevans for brugere af KMD Care samt, at leverandøren tilbydes den fornødne undervisning i nye tiltag, arbejdsgange mm. i KMD Care. Sikker mv. Leverandøren skal kunne sende og modtage data elektronisk i henhold til persondataloven og skal være certificeret til at sende og modtage sikre s med personfølsomme oplysninger. Kommunikation vedr. den enkelte borger foregår i KMD Care. 4

5 Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende IT-sikkerhedspolitik for brug af opkobling til Rebild Kommunes netværk og system. Der skal foreligge en af leder godkendt bemyndigelse for medarbejdere, der opretter, flytter, ændrer, samt nedlægger brugere. Bemyndigelsen registreres og dokumenteres af Fællescenter IT og Digitalisering, i modsat fald vil brugerne ikke kunne oprettes. Der skal laves en tro og loveerklæring til Fællescenter IT og Digitalisering, som skal afgives i forbindelse med kontraktunderskrift. Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende IT-sikkerhedspolitik for brug af opkobling til Rebild Kommunes netværk og system samt brug af KMD Care. Leverandør skal sikre, at alle medarbejdere, der anvender en IT-arbejdsplads, som er forbundet til Rebild Kommunes administrative netværk, skal kende Rebild Kommunes retningslinjer for IT-brugere. Såfremt KMD Care er ude af drift, er leverandøren i henhold til lovgivningen, forpligtet til at registrere og dokumentere skriftligt på anden vis. Når KMD Care atter er til rådighed, skal leverandøren overføre oplysningerne til KMD Care. Rebild Kommune påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser, der opstår som følge af brug eller manglende evne til brug af ovennævnte tekniske løsning, det være sig driftstab, driftsforstyrrelse, tabt avance eller tabte data og disses reetablering, direkte såvel som indirekte tab eller skader. Mobilløsning KMD Care Rebild Kommunes Hjemmepleje anvender i dag, udover KMD Care på pc ere, også en mobilløsning til KMD Care, så der kan kommunikeres og dokumenteres direkte via mobile enheder/smartphones. Såfremt leverandøren også ønsker at anvende en mobilløsning, afholder leverandøren alle udgifter forbundet hermed. Såfremt leverandøren ønsker at anvende en mobilløsning til KMD Care, stilles der en række sikkerhedsmæssige krav. Rebild Kommune vælger mobilt styresystem for en 3-årig periode. Pt. anvendes styresystemet Windows alternativ IOS. 3.4 Mindstekrav Det er et krav at leverandøren ved hvert borgerforløb sikrer konkret status ved start og afslutning af forløbet. Statusskrivelser skal udarbejdes ved anvendelse af KMD Care. 3.5 Mindstekrav Leverandøren skal være opmærksom på, at borgeren har aktindsigt efter Forvaltningsloven og indsigtsret efter Persondataloven vedrørende oplysninger, der vedrører borgeren selv. Såfremt leverandøren modtager begæringer om aktindsigt, skal disse videresendes til Center Sundhed, der behandler alle begæringer om aktindsigt. Rebild Kommune kan gøre krav på at få udleveret oplysninger, data mv., uanset om det foreligger elektronisk eller i papirform. 4 Arbejdsudførelse 4.1 Mindstekrav Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så brugerne af hjælp ikke mærker til de problemer, der måtte være i forhold til ledelse eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren. 4.2 Mindstekrav Leverandøren garanterer, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed, der sikrer et beredskab, 5

6 der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. I de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at gennemføre træningen i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal leverandøren tilbyde borgeren en ny tid. 4.3 Mindstekrav Leverandøren har krav på afregning, hvis brugeren aflyser træningen senere end kl dagen før, træningen skulle have fundet sted. Aflysninger fra borgerens side tidligere end kl dagen før det aftalte træningstidspunkt honoreres ikke. Er der systematiske eller gentagne aflysninger skal disse indberettes til Myndighed i Center Sundhed. Borgerens udeblivelse finansieres ikke af Rebild Kommune. 4.4 Mindstekrav Leverandøren skal kunne tilbyde både hold- og individueltræning. Heri ligger også en forpligtigelse i forhold til at kunne stille egnede fysiske rammer til rådighed for begge træningsformer. 4.5 Mindstekrav Geografi: Leverandøren skal tilbyde træning 3 steder geografisk fordelt i Rebild Kommune i henholdsvis øst (Skørping), vest (Nørager) og midt (Støvring). Der skal således være adgang til træningsfaciliteter i disse geografiske områder. Såfremt leverandør ønsker at benytte træningsfaciliteter på ældrecentrene, sikrer Rebild Kommune at uafhængig valuar opgør markedspris. Denne pris vil ligge til grund for afregning ved brug af lokaler. 5 Personalemæssige forhold 5.1 Mindstekrav Leverandøren eller leverandørens faglige leder samt leverandørens medarbejdere skal være uddannede ergoterapeuter eller fysioterapeuter, og have gyldig autorisation. Leverandøren skal råde over såvel ergoterapeuter som fysioterapeuter. 5.2 Mindstekrav Leverandøren skal leve op til alle lovmæssige krav vedrørende arbejdsmiljø samt sikre, at opgaverne udføres inden for rammerne af de beskrivelser, der fremgår af de individuelle arbejdsplads- vurderinger, som leverandøren er forpligtiget til at gennemføre i forhold til den enkelte borger, jævnfør krav fra arbejdstilsynet: Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). 5.3 Mindstekrav Straffeattest skal indhentes på alle medarbejdere, der arbejder på Social- og Sundhedsforvaltningens område. Dette gælder også for alle ansatte hos leverandøren, såfremt Rebild Kommune ønsker det. Leverandøren er således forpligtet til at indhente straffeattest for deres medarbejdere inden ansættelsen. Evt. påtegninger på straffeattesten må ikke være af en natur, der er til hinder for ansættelsen (eksempelvis ved dom for berigelsesforbrydelser eller vold). Ved en evt. påtegnelse på straffeattesten skal Rebild Kommune kontaktes i sagen før ansøgeren ansættes. 5.4 Mindstekrav At vedtagende og til en hver tid gældende politiker i Rebild Kommune i forhold til rygning, alkohol og hygiejne i forbindelse med kontakten til borgerne overholdes. 5.5 Mindstekrav At alt ansat personale kan skrive og tale dansk. 6 Særlig forhold 6.1 Mindstekrav At der er adgangs- og toiletforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede ved træningsfaciliteterne. 6.2 Mindstekrav Leverandøren skal respektere borgerens ønsker om inddragelse eller udelukkelse af borgerens pårørende. 6

7 6.3 Mindstekrav Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgere. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke yde eller modtage pengelån eller andet lån fra borgere. 6.4 Mindstekrav Leverandøren skal overholde alle Rebilds Kommunes retningslinjer og processer i forbindelse med opgaveudførelsen. 7

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

Frit leverandørvalg. Træning. Genoptræning efter Sundhedslovens 140 samt vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2.

Frit leverandørvalg. Træning. Genoptræning efter Sundhedslovens 140 samt vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2. Frit leverandørvalg Træning Genoptræning efter Sundhedslovens 140 samt vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2. Indeholder: Standardkontrakt 2013 Side 1 af 14 Hobrovej 88 9530

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER AF SERVICENIVEAU

Læs mere

Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp

Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp Nærværende rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen af ydelsen vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp som udbudt af Rebild Kommune. Rammeaftalebilaget skal ses i sammenhæng

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING. Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING. Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune Mellem Rebild Kommune Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring (i det følgende kaldet kommunen) og CVR nr.:

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Bilag 1: Udkast - Leverandørkrav Genoptræning efter Sundhedslovens INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 3 KRAV 4 4 TILSYN 7

Bilag 1: Udkast - Leverandørkrav Genoptræning efter Sundhedslovens INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 3 KRAV 4 4 TILSYN 7 Bilag 1: Udkast - Leverandørkrav 2018 - Genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1 Indeholder: Godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 16 Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser (Klippekort) 2018 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Godkendelses- anmodning

Godkendelses- anmodning Godkendelses- anmodning Godkendte fritvalgsleverandører af hjemmehjælp i Herning Kommune Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Ydelser... 3 3. Bankerklæring... 3 4. Tro

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for omsorgstime

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for omsorgstime Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 8 Kvalitetsstandard for omsorgstime 2016 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83.. Lov om ændring af lov om social service nr. 326 af 23. marts

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Tårnby Kommune Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Ansøgers/selvvalgt hjælpers navn: Modtaget d.: Anciennitetsdato:

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599.

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter-

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter- Kvalitetskrav I nedenstående tabel formuleres de kvalitetskrav Albertslund Kommune stiller til en evt. leverandør og som leverandøren skal kunne indfri for at komme i betragtning som leverandør af praktisk

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje)

1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje) GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 11.10.2011 Adam Permin 1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje) Kvalitetskravene til

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter praktisk hjælp Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Faaborg-Midtfyn Kommunes fritvalgsordning. Mellem

Læs mere