Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83."

Transkript

1 Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp nr. 299 af den 25. marts Forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, arbejdsmiljøloven, markedsføringsloven m.m. Godkendt af byrådet: xx.xx

2 Indhold 1 INDLEDNING Visitation AFTALENS GENSTAND Leverance af servicelovens 83 personlig pleje og praktisk hjælp AFTALEGRUNDLAG YDELSEN Levering af ydelser Tilrettelæggelse og gennemførelse Akutte behov hos borger Beredskab Fleksibilitet i ydelser Pligt til indberetning af ændringer af behov m.v, tilbagemeldinger fra leverandør Skift af leverandør Samarbejdsorganisation og dialogmøder Dokumentation og registrering Personalemæssige forhold Arbejdsmiljø VEDERLAG/VEDERLAGSREGULERING Regulering af vederlag TILSYN OG KONTROL Klagesagsbehandling Løbende kontrol Leverandørens kvalitetssikring

3 1 Indledning Leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp skal godkendes af Syddjurs Kommune. Der er udarbejdet nærværende leverandørkrav samt standardkontrakt, som underskrives af privat leverandør og Syddjurs Kommune i godkendelsesprocessen. Leverandører skal efterleve Lov om social service. Leverandører skal endvidere efterleve gældende lovgivning på området som forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, dataloven, markedsføringsloven, arbejdsmiljøloven mm. Syddjurs Kommune ønsker leverandører til udmøntning af personlig pleje og praktisk hjælp med en høj kvalitet og effektivitet. Det er et særskilt mål for kommunen, at leverandøren er med til at udvikle og vedligeholde en velfungerende hjemmepleje inden for rammerne af leverandørkrav og kontrakt. Hjælpen udføres af et ansvarligt og engageret personale. Personalet udfører hjælpen med omtanke og i en dialog med borgeren. Levering af hjælpen tager udgangspunkt i respekten for den enkelte borger, borgerens værdighed og selvbestemmelse samt at borgerens ansvar for egen tilværelse bevares. Levering af hjælpen tager endvidere udgangspunkt i Syddjurs Kommunes værdier: Åbenhed Det sikrer vi gennem: En aktiv dialog indadtil og udadtil Synlighed og klarhed i vores handlinger Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed Udvikling Det opnår vi gennem: Evnen til at se nye muligheder Nytænkning og innovation Omstillingsparathed Risikovillighed og mod Respekt Det skaber vi gennem: Tolerance over for andre Anerkendelse af det enkelte menneske Ansvarlighed og loyalitet Tillid og troværdighed Trivsel på arbejdspladsen Ordentlighed over for andre Kvalitet Det får vi gennem: Helhedsorientering Gøre det bedste i situationen Faglighed, saglighed og professionalisme Læring, refleksion og vidensdeling. 3

4 1.1 Visitation Det er kommunen, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgernes samlede behov og situation visiterer og dermed afgør hjælpens omfang og indhold i overensstemmelse med kommunens serviceniveau. Visitation foretages af en visitator fra Myndighedsafdelingen, og visitationen munder ud i en afgørelse. En afgørelse er skriftlig og indeholder begrundelse og oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter samt formålet med hjælpen. Afgørelsen udgør samtidig beskrivelsen af de indsatser, som leverandøren skal levere til borgeren. Til leverandøren fremsendes en kopi af afgørelsen med en oversigt over indsatserne, som udgør afregningsgrundlaget. Borger har retskrav på at få leveret den visiterede hjælp. Det er leverandørens ansvar sammen med borger at aftale, hvornår den visiterede hjælp leveres henover ugen. Der foretages fornyet visitation, når kommunen vurderer, at der er behov for dette Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs Kommune tilbyder endvidere hjemmetræning til borgerne i Syddjurs træner for en bedre fremtid. Hjemmetræning er hverdagsrehabilitering. Visitationen vurderer, om borgeren har et træningspotentiale vedr. træning i hverdagens gøremål (ADL træning). Hvis borgeren har et træningspotentiale, tilbyder kommunen træningsforløb efter servicelovens 86, hvor borgerens funktionsniveau afklares, og der arbejdes på at fastholde eller forbedre funktionsniveauet med henblik på at gøre borgeren delvis eller helt selvhjulpen. Efter endt træningsforløb vurderer Visitationen borgerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp, hvor fritvalgslovgivningen er gældende. Syddjurs Kommune Visitationen Myndighedsafdelingen Social og Voksen-handicap Hovedgaden Rønde Tlf mellem kl alle hverdage. 4

5 2. Aftalens genstand Syddjurs Kommune har valgt godkendelsesmodellen vedr. frit valg af leverandører jf. kommunens godkendelsesprocedurer. Der indgås således kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte krav jf. kommunens leverandørmateriale. Byrådet skal mindst hvert kvartal godkende nye leverandører. Når borgere bevilliges personlig pleje og/ praktisk hjælp hos kommunens Visitation, orienteres borgere om det frie leverandørvalg. 2.1 Leverance af servicelovens 83 personlig pleje og praktisk hjælp Leverandører godkendes til leverance af: 1. Personlig pleje eller 2. Praktisk hjælp eller 3. Både personlig pleje og praktisk hjælp. Leverandører kan godkendes til at levere i enkelte distrikter eller samtlige. Syddjurs Kommunes hjemmepleje er organiseret i fire distrikter: Rosengården - vest Lillerup - syd Ringparken - nord Søhusparken øst Kort med distrikternes geografiske inddeling: Godkendelse til at yde personlig pleje og/ praktisk hjælp medfører, at leverandøren er forpligtet til at yde den pågældende service hos alle borgere i de områder, godkendelsen omfatter (dog undtaget plejeboliger). 5

6 3. Aftalegrundlag Aftalegrundlaget består af: Nærværende leverandørkrav og kontrakt. Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt hertil hørende ydelseskatalog. Materialet vedrørende godkendelsesprocedurer, herunder leverandørens fremsendte materiale. Takstbilag De fire dele af aftalegrundlaget er angivet i prioriteret rækkefølge, således at en højere prioritet ved fortolkning af aftalegrundlaget har forrang frem for en lavere prioritet. 4. Ydelsen Kerneydelsen er levering af ydelser vedr. personlig pleje og praktisk hjælp. Mål At hjælpen tager udgangspunkt i borgerens situation på det givne tidspunkt. At hjælpen sigter mod størst mulig selvhjulpenhed at hjælpen har et aktiverende sigte At hjælpen sigter mod at opretholde og bevare/udvikle færdigheder og socialt netværk. Vedrørende Syddjurs træner for en bedre fremtid. De borgere, der efterspørger hjemmehjælp og samtidigt har et træningspotentiale vil blive visiteret til træningsforløb Hjemmetræning, som er hverdagsrehabilitering. Efter endt træningsforløb vurderes borgerens behov for personlig pleje og/praktisk hjælp. Visitationen afgør omfanget af hjælpen. Målet er At hjælpen gives med henblik på at fastholde funktionsniveau efter træningsforløb. At leverandører løbende giver tilbagemeldinger til kommunen om borgernes træningspotentiale. Udgangspunktet for hjælpen skal således være sundhedsfremme og forebyggelse. Hjælpen skal tilrettelægges, så den bidrager til at holde borgeren aktiv. Hermed menes overordnet, at borgeren i videst muligt omfang skal deltage i opgaveudførelsen, og at leverandøren skal tilrettelægge opgaveudførelsen herudfra. Leverandørerne skal efterleve Syddjurs Kommunes sundhedspolitik. Mulig anvendelse af velfærdsteknologi indgår i vurderingen, når hjælpen skal måles. Ydelserne tildeles med baggrund i Syddjurs Kommunes kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Til hver indsats er der tilknyttet en tid, leverandøren afregnes for. Det er leverandørens ansvar at sikre, at borger får leveret den visiterede hjælp. 4.1 Levering af ydelser Personlig pleje Hverdage, dag. (mandag til fredag imellem kl ) Hverdage, aften. (mandag til fredag imellem kl ) Weekend, dag. (weekend og søgnehelligdage imellem kl ) Weekend, aften. (weekend og søgnehelligdage imellem kl ) Praktisk hjælp: Mandag til fredag imellem kl

7 4.2 Tilrettelæggelse og gennemførelse Overordnet gælder det, at leverandøren skal sikre en god kvalitet i udførelsen af opgaven, herunder overholde serviceniveauet og give god og effektiv borgerbetjening. Leverandøren erklærer at være opmærksom på, at arbejdet tilrettelægges efter forvaltningslov og offentlighedslov, som angives jf. Retssikkerhedsloven 43. Leverandøren skal tilstræbe, at opgaverne hos den enkelte modtager af personlig pleje og/ praktisk hjælp udføres af færrest mulige hjælpere, samt at hjælpen udføres af personale, der kender den aftalte hjælp. Leverandøren skal tilstræbe at organisere hjælpen således, at modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, som deltager i aktiviteter på et af kommunens ældrecentre eller i visiteret træning, er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. Leverandøren skal organisere hjælpen således, at modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, der skal til undersøgelse, behandling eller lignende på sygehus, hos egen læge, eller hos speciallæge, er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. Tidspunktet for levering af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Dog skal morgenpleje være påbegyndt senest kl , med mindre borgeren har andre ønsker. Leverandøren skal udpege en kontaktperson for hver borger. Syddjurs Kommune er røgfri jf. lov om røgfrie miljøer, hvorfor leverandørens personale ikke må ryge i borgers hjem. 4.3 Akutte behov hos borger Akut behov for personlig pleje: Leverandøren af personlig pleje skal ved henvendelser uden for tidsrummet kl samt i weekender/helligdage iværksætte akutte foranstaltninger som følge af akutte ændringer i plejebehovet hos borgeren. Hvis borgerens øgede behov viser sig at blive permanent eller overstige 14 dage, så kontaktes visitator med henblik på ændret visitation. Hvis borgers behov er midlertidigt dvs. under 14 dage, betragtes de ekstra indsatser som afvigelser og kræver ikke en ny visitation. Akut behov for sygepleje: Hvis en leverandør vurderer, at der er akut behov for sygepleje i borgerens hjem kontaktes Syddjurs Hjemmesygepleje. 4.4 Beredskab Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse. Borgere, der modtager personlig pleje og/praktisk hjælp må ikke mærke til eventuelle problemer, der måtte være i forhold til ledelse eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren (jf. Lov om Social Service 90). Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. Leverandøren skal dokumentere jf. godkendelseskravene, hvordan beredskabet i forhold til overholdelse af service- og kvalitetskrav tænkes opretholdt (visiterede som nyvisiterede), ved sygdom, ferie, strejke eller andet fravær. Aflysninger fra leverandøren Der må ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side vedrørende ydelser til personlig pleje. Hvis ydelser af personlig pleje undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. 7

8 For så vidt angår den praktiske hjælp, må der ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. I de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at levere hjælpen i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal tidspunkt for erstatningshjælp aftales samme dag. I forhold til rengøringsindsatser skal der leveres erstatningshjælp. I forhold til indkøb og tøjvask skal erstatningshjælpen leveres samme dag, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. Det fremgår af afgørelsen fra kommunen, såfremt der i forhold til den enkelte borger er fastsat individuelle tidsfrister, der afviger fra den kommunalt fastsatte frist for opstart af hjælpen (jf. kvalitetsstandarden). Ved omlægning af aftaler orienteres borgeren telefonisk eller skriftligt. Hvis leverandøren flytter et aftalt besøg mere end 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. Borger kan ikke træffes hjemme I tilfælde, hvor borgerens dør er låst, når leverandørens medarbejder møder op på adressen, kan hjælpen ikke leveres. Dette må opfattes som en aflysning fra borgerens side. Leverandøren har som udgangspunkt krav på afregning Nødkald Leverandører, der leverer personlig pleje skal yde assistance i forbindelse med nødkald. Der stilles krav om nødvendigt udstyr til modtagelse og administration af nødkald. Som minimum GSM telefon, som nødkaldet kan kanaliseres til eller bemandet fastnettelefon. Der stilles krav om overholdelse af responstid ved nødkald. Hjælpen skal være til stede senest 20 min. efter modtagelse af kaldet. Dette gælder kun for leverandører af personlig pleje. Leverandøren skal omgående sørge for hjælp ved en borger, der akut får behov for hjælp. 4.5 Fleksibilitet i ydelser Leverandøren regulerer selv små ændringer i den daglige ydelse for at udvise fleksibilitet i den almindelige arbejdstilrettelæggelse. Der er ikke krav om revisitering ved justeringer fra dag til dag indenfor +/- 10 minutter, med mindre der er tale om en varig ændring. Leverandøren skal udvise almindelig hjælpsomhed uden særlig afregning. Modtagere af pleje og/ praktisk hjælp har ifølge 94 a. i Lov om social service ret til helt eller delvist at vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Hvis modtagere af hjælpen ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, forudsætter det dog, at der er truffet afgørelse om tildeling af begge ydelser. Leverandøren skal: give borgeren mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen konkret skal tilrettelægges. sikre, at borgeren får hjælpen, der i omfang modsvarer de behovsbestemte visiterede indsatser, når borger benytter sig af retten til at ændre i hjælpen. i den konkrete situation fagligt vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den behovsbestemte visiterede hjælp til fordel for andre indsatser. Såfremt borgeren ønsker ændringer i den tildelte hjælp, som ændrer væsentligt ved hjælpens form og/eller sigte, skal leverandøren orientere kommunens Visitation herom med henblik på at revurdere borgerens behov. 8

9 4.6 Pligt til indberetning af ændringer af behov m.v, tilbagemeldinger fra leverandør Leverandøren er forpligtet til at meddele kommunens Visitation, såfremt borgeren selv tilkendegiver at have problemer eller ændrede behov, eller hvis leverandøren observerer, at borger har problemer eller ændringer i behov (f.eks. behov for hjælp til mad, pleje). Leverandøren retter henvendelse til Visitationen med oplysninger om ændringer i borgerens funktionsniveau, samt hvilken hjælp eller indsatser, der er behov for efter leverandørens vurdering. Samme forpligtigelse gælder, hvis leverandøren observerer, at borgeren har fået det bedre, dvs. har et mindre behov for hjælp eller ingen behov for hjælp. Såfremt leverandøren observerer problemer eller ændringer, der vedrører indsatser, der ikke er omfattet af det frie leverandørvalg, f.eks. behov for en anden bolig, træning, hjælpemidler mm., er leverandøren forpligtet til at informere Visitationen om dette. Leverandøren skal have faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i borgerens tilstand og funktionsniveau, som kan medføre ændringer/justeringer i behovet for hjælp, videregives til kommunen. Hvis en borger er fraværende (f.eks. indlagt eller på korttidsplads), og denne borger har forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, er der gensidig informationspligt mellem leverandørerne. Det påhviler leverandøren af personlig pleje at sikre, at mad, aktiviteter, træning mv. stoppes og senere genaktiveres ved borgerens udskrivelse eller hjemkomst fra sygehus, aflastningsplads, ferie m.m. Modtager borger alene praktisk hjælp, påhviler denne forpligtigelse leverandøren af praktisk hjælp. 4.7 Skift af leverandør Leverandøren kan ikke opsige en aftale med en borger. Borgeren kan anmode om skift til anden leverandør, og skift vil finde sted med en måneds varsel. I særlige tilfælde kan Visitationen dog godkende borgerens ønske om skift til en anden leverandør med kortere varsel. Leverandøren kan ikke kræve ekstra betaling i denne forbindelse. Visitationen skal begrunde beslutningen, og en ny leverandør skal levere hjælpen. Borgeren skal have mulighed for at fravælge en bestemt medarbejder, såfremt der ligger et lovligt/sagligt kriterium til grund herfor (ex. ikke kriterier vedr. etnisk oprindelse, køn mm). 4.8 Samarbejdsorganisation og dialogmøder Private leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp og Syddjurs Kommune har en fælles forpligtelse til at sikre sammenhæng og koordination af ydelserne hos borgerne, som er fysisk og psykisk ressourcesvage. Som eksempler på ressourcesvage borgere kan nævnes senhjerneskadede, psykisk udviklingshæmmede og borgere med en psykisk lidelse. Der er krav om gensidigt samarbejde med øvrige leverandører, kommunens terapeuter, sygeplejersker og andet relevant personale, herunder at leverandøren velvilligt deltager i samarbejdsmøder og andre møder uden særskilt honorering. Syddjurs Kommune tilstræber et dialogbaseret samarbejde med de godkendte leverandører. Syddjurs Kommune vil efter behov indkalde leverandørerne til møder omkring fritvalgsordningen. Møderne kan være fælles møder eller enkeltvise møder. Der afholdes mindst to årlige dialogmøder mellem Visitationen og leverandørerne, hvor leverandøren forpligtiger sig til at deltage med en ledelsesrepræsentant. Der vil være informationer af generel karakter som f.eks. ændringer til kontrakten, prisændringer, kvalitetsstandarder og sidste nyt. Kommunen tilbyder private leverandører deltagelse i kommunale kursustiltag vedr. rehabilitering. 9

10 4.9 Dokumentation og registrering Til leverandører af personlig pleje er der er krav om dokumentation og notatpligt i den elektroniske journal (Avaleo). Syddjurs Kommune stiller den elektroniske omsorgsjournal til rådighed, hvor advis-systemet anvendes. Syddjurs Kommune tilbyder ligeledes undervisning i brugen af journalen. De private leverandører er forpligtet til at deltage i undervisningsforløbet. Leverandøren afholder selv de nødvendige omkostninger i forbindelse hermed. Licens og uddannelse ca kr. om året Borgerne Borgeren skal have mulighed for at få indsigt i alle oplysninger, der er registreret (på papir eller elektronisk) vedrørende borgeren selv, jf. forvaltningsloven og offentlighedsloven Personalemæssige forhold Leverandøren skal generelt sikre, at der sammensættes en organisation, hvor leder(e) og medarbejdere har relevant faglig uddannelse og viden i forhold til opgaveløsningen Leverandører af personlig pleje Det er et krav, at leverandørens medarbejdere, der skal løse plejeopgaver, skal have en social- og sundhedsuddannelse. I særlige situationer kan personale med anden baggrund godkendes. Når der på grund af mangel på uddannet personale må ansættes ikke-uddannet personale til personlig pleje, gælder: at personalet skal have den fornødne viden, så medarbejderne i hvert enkelt tilfælde er i stand til at medinddrage borgerne med henblik på det aktiverende sigte. Der skal senest 3 måneder efter ansættelsen udarbejdes en uddannelsesplan. Senest 1 år efter ansættelsen skal en godkendt sundhedsfaglig uddannelse være påbegyndt. I særlige situationer kan der gives dispensation for kravet om udarbejdelse og iværksættelse af uddannelsesplaner. Leverandører af personlig pleje skal sikre, at der er sygeplejefaglig kompetencer til rådighed, der kan rådgive og vejlede plejepersonalet fx i form af løbende medicinkurser. Leverandøren skal sikre, at alt personale, der beskæftiges med plejeopgaver, har fået den nødvendige instruktion (Kurser o. lign) for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med kontrakten samt at: personalet skal have den fornødne viden, så de i hvert enkelt tilfælde er i stand til at medinddrage borgerne med henblik på det aktiverende sigte Leverandører af praktisk hjælp Leverandører af praktisk hjælp leveres så vidt muligt af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse, men det er ikke et minimumskrav. Leverandøren skal sikre, at alt personale, der beskæftiges med praktisk hjælp, har fået den nødvendige instruktion (kurser o. lign.) for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med kontrakten samt at: personalet skal have den fornødne viden, så de i hvert enkelt tilfælde er i stand til at medinddrage borgerne med henblik på det aktiverende sigte eksempelvis aktiv rengøring. 10

11 Straffeattest Leverandøren skal forud for nyansættelser indhente straffeattest. Straffeattesten skal behandles i overensstemmelse med persondatalovens regler Tavshedspligt Leverandøren og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som leverandøren bliver bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse. Alle leverandørens ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte skal underskrive og efterleve en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt. Forpligtelsen omfatter ligeledes andre medarbejdere, der har adgang til fortrolige oplysninger, f.eks. via leverandørens eller underleverandørens IT-system. Leverandøren har ansvaret for, at alle ansatte og eventuelle underleverandører lever op til disse krav. Tavshedspligten er livslang og ophører ikke ved kontraktperiodens eller ansættelsens ophør Praktik- og elevpladser Efter lov om grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser påhviler det kommunen at ansætte elever efter behovet for uddannet personale. Eleverne skal gennemgå et skole- og praktikforløb. Leverandøren af personlig pleje skal kunne imødekomme krav til praktikgodkendelse fra Social- og Sundhedshjælperskolen og skal kunne modtage elever i praktik samt udføre den krævede vejledning, hvis leverandøren varetager 10 % af kommunens samlede visiterede dagtimer til personlig pleje. Leverandøren af personlig pleje, som modtager elever fra Social- og sundhedshjælperskolen, skal udføre den krævede vejledning, hvorfor det er formålstjenligt med praktikuddannelsen fra Social- og Sundhedshjælperskolen. Endvidere at leverandøren lever op til intentionerne i lov om aktiv socialpolitik og påtager sig forpligtelse til sin beskæftigelsesandel for personer med behov for jobtræning, arbejdsprøvning, fleksjob mm Krav til påklædning, legitimation og sprog Medarbejderen skal opfylde Syddjurs Kommunes krav om optræden, påklædning og hygiejne: Medarbejdere, der kommer i borgernes hjem skal præsentere sig roligt og venligt. Medarbejderen skal bære et synligt skilt med personens navn samt navnet på leverandøren. Medarbejderen skal altid ved første besøg - og på opfordring kunne vise legitimation med billede til borgeren eller dennes familie. Medarbejderen må ikke være i hjemmet, hvis borgeren ikke er til stede. Medarbejderen skal under arbejdet være iført ren beklædning, og der anvendes skiftesko i hjemmet. Medarbejderen skal være soigneret, herunder udøve god håndhygiejne. Der må ikke bæres ringe, armbånd, armbåndsure el. lign. under arbejdet. Medarbejdere skal kunne kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk Arv og gaver Leverandøren samt dennes medarbejdere samt ægtefæller/pårørende må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgere. Der må desuden ikke finde handel eller lån sted mellem hjælper, dennes ægtefælle/ pårørende og borgere i forbindelse med levering af pleje og praktisk hjælp. 11

12 4.11 Arbejdsmiljø Leverandøren skal overholde gældende regler om arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøloven. Leverandøren skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) efter de for plejeområdet gældende regler. Kommunen kan tilse, at dette er foretaget i forbindelse med revurdering af hjælpen. Arbejdsmiljøhjælpemidler, der vurderes nødvendige, stilles til rådighed af kommunen. 5. Vederlag/vederlagsregulering Syddjurs Kommune afregner leverandøren for visiteret tid månedsvis bagud. Der afregnes i Syddjurs Kommune ud fra visiterede timer fratrukket 5 % for borgers afmelding ved indlæggelse, sygdom og ferier. Vederlaget dækker alle leverandørens udgifter i forbindelse med de i kontrakten fastsatte opgaver, herunder udgifter til forsikringer, lønninger til såvel administration, ledelse, plejepersonale, underleverandører, uddannelse af medarbejdere, beklædning af medarbejdere mv. De anførte beskrivelser af serviceydelser, herunder angivelse af frekvenser, den vejledende tidsnorm m.v. er udtryk for kommunens aktuelle serviceniveau. 5.1 Regulering af vederlag Vederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen af vederlaget sker i overensstemmelse med det senest udmeldte kommunale pris- og lønskøn (det sammenvejede indeks for driftsudgifter) udmeldt af Kommunernes Landsforening (KL), samt ud fra de samlede udgifter på området. En gang årligt senest 1. juni foretages der efterregulering af taksterne på baggrund af regnskabsopgørelsen for det forrige år. 6. Tilsyn og kontrol 6.1 Klagesagsbehandling Leverandøren skal anvende et formaliseret system for klagesager. Registrering af klager skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Modtager leverandøren klager vedrørende visitationsafgørelsen, henvises til Visitationen. Klager fra borgere til leverandøren og/eller en underleverandør vedrørende dennes medarbejdere, udførelse af den aftalte opgave eller andet vedr. interne forhold hos leverandøren besvares af leverandøren indenfor tidsfristen og dokumenteres. Klager indberettes til Visitationen straks efter, at de er modtaget af leverandøren. Leverandøren skal uden beregning medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager, herunder i forbindelse med sager i Det Sociale Nævn. Det sker bl.a. ved videregivelse af relevante oplysninger mv. I forbindelse med reklamationer vil der skulle påregnes tidsforbrug på dialog med pårørende osv., som der er taget højde for i den beregnede timepris. Klager over følgende skal altid indberettes: 12

13 Klager over vold, overgreb, beskyldninger om tyveri samt politianmeldelser. Alvorligt svigt jf. informationspligt. Klager over brud på leverandørernes kontrakt med Syddjurs Kommune f.eks. manglende levering af erstatningshjælp, manglende overholdelse af leveringstid eller telefontid, manglende overholdelse af Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder osv. Skriftlige klager. 6.2 Løbende kontrol Leverandører skal være indforstået med, at der føres kvalitetskontrol blandt andet ved registrering af klagesager, brugerundersøgelser, gennemgang af journaloplysninger og ændrede visitationer. 6.3 Leverandørens kvalitetssikring Leverandøren skal ved godkendelsen fremkomme med et eksempel på egen kvalitetssikring (evt. håndbog) og et forslag til rapportering til kommunen. Leverandørens eget kvalitetssikringsprogram vil blive betragtet isoleret. Det vil sige, at programmet ikke vil blive indarbejdet i kommunens program. Kommunen vil dog anvende leverandørens kvalitetssikringsprogram i det løbende samarbejde mellem parterne. 13

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83.. Lov om ændring af lov om social service nr. 326 af 23. marts

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25.

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. 1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. juni 2014 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp

Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp Denne kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp... 3. Både pleje og praktisk hjælp. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp

Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp Denne kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp... 3. Både pleje og praktisk hjælp. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 5 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.12 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2013 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig:

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig: 1.0 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har 29.05.02 vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk bistand mv., jvf. bilag 1 Den enkelte kommune kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter-

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter- Kvalitetskrav I nedenstående tabel formuleres de kvalitetskrav Albertslund Kommune stiller til en evt. leverandør og som leverandøren skal kunne indfri for at komme i betragtning som leverandør af praktisk

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Værdier Arbejdsklausuler nu * Leverandøren skal i mødet med borgeren

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2017 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand Kontrakt mellem Odder Kommune og leverandør af pleje og praktisk bistand side 1 af 19 Indhold 1. Kontraktens parter 4 2. Formål og omfang 4 3. Sikkerhedsstillelse 4 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx

Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp. 3. Både pleje og praktisk hjælp X. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Mellem Odder Kommune

Læs mere