Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83."

Transkript

1 Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp nr. 299 af den 25. marts Forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, arbejdsmiljøloven, markedsføringsloven m.m. Godkendt af byrådet: xx.xx

2 Indhold 1 INDLEDNING Visitation AFTALENS GENSTAND Leverance af servicelovens 83 personlig pleje og praktisk hjælp AFTALEGRUNDLAG YDELSEN Levering af ydelser Tilrettelæggelse og gennemførelse Akutte behov hos borger Beredskab Fleksibilitet i ydelser Pligt til indberetning af ændringer af behov m.v, tilbagemeldinger fra leverandør Skift af leverandør Samarbejdsorganisation og dialogmøder Dokumentation og registrering Personalemæssige forhold Arbejdsmiljø VEDERLAG/VEDERLAGSREGULERING Regulering af vederlag TILSYN OG KONTROL Klagesagsbehandling Løbende kontrol Leverandørens kvalitetssikring

3 1 Indledning Leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp skal godkendes af Syddjurs Kommune. Der er udarbejdet nærværende leverandørkrav samt standardkontrakt, som underskrives af privat leverandør og Syddjurs Kommune i godkendelsesprocessen. Leverandører skal efterleve Lov om social service. Leverandører skal endvidere efterleve gældende lovgivning på området som forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, dataloven, markedsføringsloven, arbejdsmiljøloven mm. Syddjurs Kommune ønsker leverandører til udmøntning af personlig pleje og praktisk hjælp med en høj kvalitet og effektivitet. Det er et særskilt mål for kommunen, at leverandøren er med til at udvikle og vedligeholde en velfungerende hjemmepleje inden for rammerne af leverandørkrav og kontrakt. Hjælpen udføres af et ansvarligt og engageret personale. Personalet udfører hjælpen med omtanke og i en dialog med borgeren. Levering af hjælpen tager udgangspunkt i respekten for den enkelte borger, borgerens værdighed og selvbestemmelse samt at borgerens ansvar for egen tilværelse bevares. Levering af hjælpen tager endvidere udgangspunkt i Syddjurs Kommunes værdier: Åbenhed Det sikrer vi gennem: En aktiv dialog indadtil og udadtil Synlighed og klarhed i vores handlinger Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed Udvikling Det opnår vi gennem: Evnen til at se nye muligheder Nytænkning og innovation Omstillingsparathed Risikovillighed og mod Respekt Det skaber vi gennem: Tolerance over for andre Anerkendelse af det enkelte menneske Ansvarlighed og loyalitet Tillid og troværdighed Trivsel på arbejdspladsen Ordentlighed over for andre Kvalitet Det får vi gennem: Helhedsorientering Gøre det bedste i situationen Faglighed, saglighed og professionalisme Læring, refleksion og vidensdeling. 3

4 1.1 Visitation Det er kommunen, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgernes samlede behov og situation visiterer og dermed afgør hjælpens omfang og indhold i overensstemmelse med kommunens serviceniveau. Visitation foretages af en visitator fra Myndighedsafdelingen, og visitationen munder ud i en afgørelse. En afgørelse er skriftlig og indeholder begrundelse og oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter samt formålet med hjælpen. Afgørelsen udgør samtidig beskrivelsen af de indsatser, som leverandøren skal levere til borgeren. Til leverandøren fremsendes en kopi af afgørelsen med en oversigt over indsatserne, som udgør afregningsgrundlaget. Borger har retskrav på at få leveret den visiterede hjælp. Det er leverandørens ansvar sammen med borger at aftale, hvornår den visiterede hjælp leveres henover ugen. Der foretages fornyet visitation, når kommunen vurderer, at der er behov for dette Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs Kommune tilbyder endvidere hjemmetræning til borgerne i Syddjurs træner for en bedre fremtid. Hjemmetræning er hverdagsrehabilitering. Visitationen vurderer, om borgeren har et træningspotentiale vedr. træning i hverdagens gøremål (ADL træning). Hvis borgeren har et træningspotentiale, tilbyder kommunen træningsforløb efter servicelovens 86, hvor borgerens funktionsniveau afklares, og der arbejdes på at fastholde eller forbedre funktionsniveauet med henblik på at gøre borgeren delvis eller helt selvhjulpen. Efter endt træningsforløb vurderer Visitationen borgerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp, hvor fritvalgslovgivningen er gældende. Syddjurs Kommune Visitationen Myndighedsafdelingen Social og Voksen-handicap Hovedgaden Rønde Tlf mellem kl alle hverdage. 4

5 2. Aftalens genstand Syddjurs Kommune har valgt godkendelsesmodellen vedr. frit valg af leverandører jf. kommunens godkendelsesprocedurer. Der indgås således kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte krav jf. kommunens leverandørmateriale. Byrådet skal mindst hvert kvartal godkende nye leverandører. Når borgere bevilliges personlig pleje og/ praktisk hjælp hos kommunens Visitation, orienteres borgere om det frie leverandørvalg. 2.1 Leverance af servicelovens 83 personlig pleje og praktisk hjælp Leverandører godkendes til leverance af: 1. Personlig pleje eller 2. Praktisk hjælp eller 3. Både personlig pleje og praktisk hjælp. Leverandører kan godkendes til at levere i enkelte distrikter eller samtlige. Syddjurs Kommunes hjemmepleje er organiseret i fire distrikter: Rosengården - vest Lillerup - syd Ringparken - nord Søhusparken øst Kort med distrikternes geografiske inddeling: Godkendelse til at yde personlig pleje og/ praktisk hjælp medfører, at leverandøren er forpligtet til at yde den pågældende service hos alle borgere i de områder, godkendelsen omfatter (dog undtaget plejeboliger). 5

6 3. Aftalegrundlag Aftalegrundlaget består af: Nærværende leverandørkrav og kontrakt. Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt hertil hørende ydelseskatalog. Materialet vedrørende godkendelsesprocedurer, herunder leverandørens fremsendte materiale. Takstbilag De fire dele af aftalegrundlaget er angivet i prioriteret rækkefølge, således at en højere prioritet ved fortolkning af aftalegrundlaget har forrang frem for en lavere prioritet. 4. Ydelsen Kerneydelsen er levering af ydelser vedr. personlig pleje og praktisk hjælp. Mål At hjælpen tager udgangspunkt i borgerens situation på det givne tidspunkt. At hjælpen sigter mod størst mulig selvhjulpenhed at hjælpen har et aktiverende sigte At hjælpen sigter mod at opretholde og bevare/udvikle færdigheder og socialt netværk. Vedrørende Syddjurs træner for en bedre fremtid. De borgere, der efterspørger hjemmehjælp og samtidigt har et træningspotentiale vil blive visiteret til træningsforløb Hjemmetræning, som er hverdagsrehabilitering. Efter endt træningsforløb vurderes borgerens behov for personlig pleje og/praktisk hjælp. Visitationen afgør omfanget af hjælpen. Målet er At hjælpen gives med henblik på at fastholde funktionsniveau efter træningsforløb. At leverandører løbende giver tilbagemeldinger til kommunen om borgernes træningspotentiale. Udgangspunktet for hjælpen skal således være sundhedsfremme og forebyggelse. Hjælpen skal tilrettelægges, så den bidrager til at holde borgeren aktiv. Hermed menes overordnet, at borgeren i videst muligt omfang skal deltage i opgaveudførelsen, og at leverandøren skal tilrettelægge opgaveudførelsen herudfra. Leverandørerne skal efterleve Syddjurs Kommunes sundhedspolitik. Mulig anvendelse af velfærdsteknologi indgår i vurderingen, når hjælpen skal måles. Ydelserne tildeles med baggrund i Syddjurs Kommunes kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Til hver indsats er der tilknyttet en tid, leverandøren afregnes for. Det er leverandørens ansvar at sikre, at borger får leveret den visiterede hjælp. 4.1 Levering af ydelser Personlig pleje Hverdage, dag. (mandag til fredag imellem kl ) Hverdage, aften. (mandag til fredag imellem kl ) Weekend, dag. (weekend og søgnehelligdage imellem kl ) Weekend, aften. (weekend og søgnehelligdage imellem kl ) Praktisk hjælp: Mandag til fredag imellem kl

7 4.2 Tilrettelæggelse og gennemførelse Overordnet gælder det, at leverandøren skal sikre en god kvalitet i udførelsen af opgaven, herunder overholde serviceniveauet og give god og effektiv borgerbetjening. Leverandøren erklærer at være opmærksom på, at arbejdet tilrettelægges efter forvaltningslov og offentlighedslov, som angives jf. Retssikkerhedsloven 43. Leverandøren skal tilstræbe, at opgaverne hos den enkelte modtager af personlig pleje og/ praktisk hjælp udføres af færrest mulige hjælpere, samt at hjælpen udføres af personale, der kender den aftalte hjælp. Leverandøren skal tilstræbe at organisere hjælpen således, at modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, som deltager i aktiviteter på et af kommunens ældrecentre eller i visiteret træning, er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. Leverandøren skal organisere hjælpen således, at modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, der skal til undersøgelse, behandling eller lignende på sygehus, hos egen læge, eller hos speciallæge, er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. Tidspunktet for levering af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Dog skal morgenpleje være påbegyndt senest kl , med mindre borgeren har andre ønsker. Leverandøren skal udpege en kontaktperson for hver borger. Syddjurs Kommune er røgfri jf. lov om røgfrie miljøer, hvorfor leverandørens personale ikke må ryge i borgers hjem. 4.3 Akutte behov hos borger Akut behov for personlig pleje: Leverandøren af personlig pleje skal ved henvendelser uden for tidsrummet kl samt i weekender/helligdage iværksætte akutte foranstaltninger som følge af akutte ændringer i plejebehovet hos borgeren. Hvis borgerens øgede behov viser sig at blive permanent eller overstige 14 dage, så kontaktes visitator med henblik på ændret visitation. Hvis borgers behov er midlertidigt dvs. under 14 dage, betragtes de ekstra indsatser som afvigelser og kræver ikke en ny visitation. Akut behov for sygepleje: Hvis en leverandør vurderer, at der er akut behov for sygepleje i borgerens hjem kontaktes Syddjurs Hjemmesygepleje. 4.4 Beredskab Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse. Borgere, der modtager personlig pleje og/praktisk hjælp må ikke mærke til eventuelle problemer, der måtte være i forhold til ledelse eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren (jf. Lov om Social Service 90). Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. Leverandøren skal dokumentere jf. godkendelseskravene, hvordan beredskabet i forhold til overholdelse af service- og kvalitetskrav tænkes opretholdt (visiterede som nyvisiterede), ved sygdom, ferie, strejke eller andet fravær. Aflysninger fra leverandøren Der må ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side vedrørende ydelser til personlig pleje. Hvis ydelser af personlig pleje undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. 7

8 For så vidt angår den praktiske hjælp, må der ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. I de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at levere hjælpen i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal tidspunkt for erstatningshjælp aftales samme dag. I forhold til rengøringsindsatser skal der leveres erstatningshjælp. I forhold til indkøb og tøjvask skal erstatningshjælpen leveres samme dag, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. Det fremgår af afgørelsen fra kommunen, såfremt der i forhold til den enkelte borger er fastsat individuelle tidsfrister, der afviger fra den kommunalt fastsatte frist for opstart af hjælpen (jf. kvalitetsstandarden). Ved omlægning af aftaler orienteres borgeren telefonisk eller skriftligt. Hvis leverandøren flytter et aftalt besøg mere end 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. Borger kan ikke træffes hjemme I tilfælde, hvor borgerens dør er låst, når leverandørens medarbejder møder op på adressen, kan hjælpen ikke leveres. Dette må opfattes som en aflysning fra borgerens side. Leverandøren har som udgangspunkt krav på afregning Nødkald Leverandører, der leverer personlig pleje skal yde assistance i forbindelse med nødkald. Der stilles krav om nødvendigt udstyr til modtagelse og administration af nødkald. Som minimum GSM telefon, som nødkaldet kan kanaliseres til eller bemandet fastnettelefon. Der stilles krav om overholdelse af responstid ved nødkald. Hjælpen skal være til stede senest 20 min. efter modtagelse af kaldet. Dette gælder kun for leverandører af personlig pleje. Leverandøren skal omgående sørge for hjælp ved en borger, der akut får behov for hjælp. 4.5 Fleksibilitet i ydelser Leverandøren regulerer selv små ændringer i den daglige ydelse for at udvise fleksibilitet i den almindelige arbejdstilrettelæggelse. Der er ikke krav om revisitering ved justeringer fra dag til dag indenfor +/- 10 minutter, med mindre der er tale om en varig ændring. Leverandøren skal udvise almindelig hjælpsomhed uden særlig afregning. Modtagere af pleje og/ praktisk hjælp har ifølge 94 a. i Lov om social service ret til helt eller delvist at vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Hvis modtagere af hjælpen ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, forudsætter det dog, at der er truffet afgørelse om tildeling af begge ydelser. Leverandøren skal: give borgeren mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen konkret skal tilrettelægges. sikre, at borgeren får hjælpen, der i omfang modsvarer de behovsbestemte visiterede indsatser, når borger benytter sig af retten til at ændre i hjælpen. i den konkrete situation fagligt vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den behovsbestemte visiterede hjælp til fordel for andre indsatser. Såfremt borgeren ønsker ændringer i den tildelte hjælp, som ændrer væsentligt ved hjælpens form og/eller sigte, skal leverandøren orientere kommunens Visitation herom med henblik på at revurdere borgerens behov. 8

9 4.6 Pligt til indberetning af ændringer af behov m.v, tilbagemeldinger fra leverandør Leverandøren er forpligtet til at meddele kommunens Visitation, såfremt borgeren selv tilkendegiver at have problemer eller ændrede behov, eller hvis leverandøren observerer, at borger har problemer eller ændringer i behov (f.eks. behov for hjælp til mad, pleje). Leverandøren retter henvendelse til Visitationen med oplysninger om ændringer i borgerens funktionsniveau, samt hvilken hjælp eller indsatser, der er behov for efter leverandørens vurdering. Samme forpligtigelse gælder, hvis leverandøren observerer, at borgeren har fået det bedre, dvs. har et mindre behov for hjælp eller ingen behov for hjælp. Såfremt leverandøren observerer problemer eller ændringer, der vedrører indsatser, der ikke er omfattet af det frie leverandørvalg, f.eks. behov for en anden bolig, træning, hjælpemidler mm., er leverandøren forpligtet til at informere Visitationen om dette. Leverandøren skal have faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i borgerens tilstand og funktionsniveau, som kan medføre ændringer/justeringer i behovet for hjælp, videregives til kommunen. Hvis en borger er fraværende (f.eks. indlagt eller på korttidsplads), og denne borger har forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, er der gensidig informationspligt mellem leverandørerne. Det påhviler leverandøren af personlig pleje at sikre, at mad, aktiviteter, træning mv. stoppes og senere genaktiveres ved borgerens udskrivelse eller hjemkomst fra sygehus, aflastningsplads, ferie m.m. Modtager borger alene praktisk hjælp, påhviler denne forpligtigelse leverandøren af praktisk hjælp. 4.7 Skift af leverandør Leverandøren kan ikke opsige en aftale med en borger. Borgeren kan anmode om skift til anden leverandør, og skift vil finde sted med en måneds varsel. I særlige tilfælde kan Visitationen dog godkende borgerens ønske om skift til en anden leverandør med kortere varsel. Leverandøren kan ikke kræve ekstra betaling i denne forbindelse. Visitationen skal begrunde beslutningen, og en ny leverandør skal levere hjælpen. Borgeren skal have mulighed for at fravælge en bestemt medarbejder, såfremt der ligger et lovligt/sagligt kriterium til grund herfor (ex. ikke kriterier vedr. etnisk oprindelse, køn mm). 4.8 Samarbejdsorganisation og dialogmøder Private leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp og Syddjurs Kommune har en fælles forpligtelse til at sikre sammenhæng og koordination af ydelserne hos borgerne, som er fysisk og psykisk ressourcesvage. Som eksempler på ressourcesvage borgere kan nævnes senhjerneskadede, psykisk udviklingshæmmede og borgere med en psykisk lidelse. Der er krav om gensidigt samarbejde med øvrige leverandører, kommunens terapeuter, sygeplejersker og andet relevant personale, herunder at leverandøren velvilligt deltager i samarbejdsmøder og andre møder uden særskilt honorering. Syddjurs Kommune tilstræber et dialogbaseret samarbejde med de godkendte leverandører. Syddjurs Kommune vil efter behov indkalde leverandørerne til møder omkring fritvalgsordningen. Møderne kan være fælles møder eller enkeltvise møder. Der afholdes mindst to årlige dialogmøder mellem Visitationen og leverandørerne, hvor leverandøren forpligtiger sig til at deltage med en ledelsesrepræsentant. Der vil være informationer af generel karakter som f.eks. ændringer til kontrakten, prisændringer, kvalitetsstandarder og sidste nyt. Kommunen tilbyder private leverandører deltagelse i kommunale kursustiltag vedr. rehabilitering. 9

10 4.9 Dokumentation og registrering Til leverandører af personlig pleje er der er krav om dokumentation og notatpligt i den elektroniske journal (Avaleo). Syddjurs Kommune stiller den elektroniske omsorgsjournal til rådighed, hvor advis-systemet anvendes. Syddjurs Kommune tilbyder ligeledes undervisning i brugen af journalen. De private leverandører er forpligtet til at deltage i undervisningsforløbet. Leverandøren afholder selv de nødvendige omkostninger i forbindelse hermed. Licens og uddannelse ca kr. om året Borgerne Borgeren skal have mulighed for at få indsigt i alle oplysninger, der er registreret (på papir eller elektronisk) vedrørende borgeren selv, jf. forvaltningsloven og offentlighedsloven Personalemæssige forhold Leverandøren skal generelt sikre, at der sammensættes en organisation, hvor leder(e) og medarbejdere har relevant faglig uddannelse og viden i forhold til opgaveløsningen Leverandører af personlig pleje Det er et krav, at leverandørens medarbejdere, der skal løse plejeopgaver, skal have en social- og sundhedsuddannelse. I særlige situationer kan personale med anden baggrund godkendes. Når der på grund af mangel på uddannet personale må ansættes ikke-uddannet personale til personlig pleje, gælder: at personalet skal have den fornødne viden, så medarbejderne i hvert enkelt tilfælde er i stand til at medinddrage borgerne med henblik på det aktiverende sigte. Der skal senest 3 måneder efter ansættelsen udarbejdes en uddannelsesplan. Senest 1 år efter ansættelsen skal en godkendt sundhedsfaglig uddannelse være påbegyndt. I særlige situationer kan der gives dispensation for kravet om udarbejdelse og iværksættelse af uddannelsesplaner. Leverandører af personlig pleje skal sikre, at der er sygeplejefaglig kompetencer til rådighed, der kan rådgive og vejlede plejepersonalet fx i form af løbende medicinkurser. Leverandøren skal sikre, at alt personale, der beskæftiges med plejeopgaver, har fået den nødvendige instruktion (Kurser o. lign) for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med kontrakten samt at: personalet skal have den fornødne viden, så de i hvert enkelt tilfælde er i stand til at medinddrage borgerne med henblik på det aktiverende sigte Leverandører af praktisk hjælp Leverandører af praktisk hjælp leveres så vidt muligt af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse, men det er ikke et minimumskrav. Leverandøren skal sikre, at alt personale, der beskæftiges med praktisk hjælp, har fået den nødvendige instruktion (kurser o. lign.) for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med kontrakten samt at: personalet skal have den fornødne viden, så de i hvert enkelt tilfælde er i stand til at medinddrage borgerne med henblik på det aktiverende sigte eksempelvis aktiv rengøring. 10

11 Straffeattest Leverandøren skal forud for nyansættelser indhente straffeattest. Straffeattesten skal behandles i overensstemmelse med persondatalovens regler Tavshedspligt Leverandøren og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som leverandøren bliver bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse. Alle leverandørens ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte skal underskrive og efterleve en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt. Forpligtelsen omfatter ligeledes andre medarbejdere, der har adgang til fortrolige oplysninger, f.eks. via leverandørens eller underleverandørens IT-system. Leverandøren har ansvaret for, at alle ansatte og eventuelle underleverandører lever op til disse krav. Tavshedspligten er livslang og ophører ikke ved kontraktperiodens eller ansættelsens ophør Praktik- og elevpladser Efter lov om grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser påhviler det kommunen at ansætte elever efter behovet for uddannet personale. Eleverne skal gennemgå et skole- og praktikforløb. Leverandøren af personlig pleje skal kunne imødekomme krav til praktikgodkendelse fra Social- og Sundhedshjælperskolen og skal kunne modtage elever i praktik samt udføre den krævede vejledning, hvis leverandøren varetager 10 % af kommunens samlede visiterede dagtimer til personlig pleje. Leverandøren af personlig pleje, som modtager elever fra Social- og sundhedshjælperskolen, skal udføre den krævede vejledning, hvorfor det er formålstjenligt med praktikuddannelsen fra Social- og Sundhedshjælperskolen. Endvidere at leverandøren lever op til intentionerne i lov om aktiv socialpolitik og påtager sig forpligtelse til sin beskæftigelsesandel for personer med behov for jobtræning, arbejdsprøvning, fleksjob mm Krav til påklædning, legitimation og sprog Medarbejderen skal opfylde Syddjurs Kommunes krav om optræden, påklædning og hygiejne: Medarbejdere, der kommer i borgernes hjem skal præsentere sig roligt og venligt. Medarbejderen skal bære et synligt skilt med personens navn samt navnet på leverandøren. Medarbejderen skal altid ved første besøg - og på opfordring kunne vise legitimation med billede til borgeren eller dennes familie. Medarbejderen må ikke være i hjemmet, hvis borgeren ikke er til stede. Medarbejderen skal under arbejdet være iført ren beklædning, og der anvendes skiftesko i hjemmet. Medarbejderen skal være soigneret, herunder udøve god håndhygiejne. Der må ikke bæres ringe, armbånd, armbåndsure el. lign. under arbejdet. Medarbejdere skal kunne kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk Arv og gaver Leverandøren samt dennes medarbejdere samt ægtefæller/pårørende må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgere. Der må desuden ikke finde handel eller lån sted mellem hjælper, dennes ægtefælle/ pårørende og borgere i forbindelse med levering af pleje og praktisk hjælp. 11

12 4.11 Arbejdsmiljø Leverandøren skal overholde gældende regler om arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøloven. Leverandøren skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) efter de for plejeområdet gældende regler. Kommunen kan tilse, at dette er foretaget i forbindelse med revurdering af hjælpen. Arbejdsmiljøhjælpemidler, der vurderes nødvendige, stilles til rådighed af kommunen. 5. Vederlag/vederlagsregulering Syddjurs Kommune afregner leverandøren for visiteret tid månedsvis bagud. Der afregnes i Syddjurs Kommune ud fra visiterede timer fratrukket 5 % for borgers afmelding ved indlæggelse, sygdom og ferier. Vederlaget dækker alle leverandørens udgifter i forbindelse med de i kontrakten fastsatte opgaver, herunder udgifter til forsikringer, lønninger til såvel administration, ledelse, plejepersonale, underleverandører, uddannelse af medarbejdere, beklædning af medarbejdere mv. De anførte beskrivelser af serviceydelser, herunder angivelse af frekvenser, den vejledende tidsnorm m.v. er udtryk for kommunens aktuelle serviceniveau. 5.1 Regulering af vederlag Vederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen af vederlaget sker i overensstemmelse med det senest udmeldte kommunale pris- og lønskøn (det sammenvejede indeks for driftsudgifter) udmeldt af Kommunernes Landsforening (KL), samt ud fra de samlede udgifter på området. En gang årligt senest 1. juni foretages der efterregulering af taksterne på baggrund af regnskabsopgørelsen for det forrige år. 6. Tilsyn og kontrol 6.1 Klagesagsbehandling Leverandøren skal anvende et formaliseret system for klagesager. Registrering af klager skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Modtager leverandøren klager vedrørende visitationsafgørelsen, henvises til Visitationen. Klager fra borgere til leverandøren og/eller en underleverandør vedrørende dennes medarbejdere, udførelse af den aftalte opgave eller andet vedr. interne forhold hos leverandøren besvares af leverandøren indenfor tidsfristen og dokumenteres. Klager indberettes til Visitationen straks efter, at de er modtaget af leverandøren. Leverandøren skal uden beregning medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager, herunder i forbindelse med sager i Det Sociale Nævn. Det sker bl.a. ved videregivelse af relevante oplysninger mv. I forbindelse med reklamationer vil der skulle påregnes tidsforbrug på dialog med pårørende osv., som der er taget højde for i den beregnede timepris. Klager over følgende skal altid indberettes: 12

13 Klager over vold, overgreb, beskyldninger om tyveri samt politianmeldelser. Alvorligt svigt jf. informationspligt. Klager over brud på leverandørernes kontrakt med Syddjurs Kommune f.eks. manglende levering af erstatningshjælp, manglende overholdelse af leveringstid eller telefontid, manglende overholdelse af Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder osv. Skriftlige klager. 6.2 Løbende kontrol Leverandører skal være indforstået med, at der føres kvalitetskontrol blandt andet ved registrering af klagesager, brugerundersøgelser, gennemgang af journaloplysninger og ændrede visitationer. 6.3 Leverandørens kvalitetssikring Leverandøren skal ved godkendelsen fremkomme med et eksempel på egen kvalitetssikring (evt. håndbog) og et forslag til rapportering til kommunen. Leverandørens eget kvalitetssikringsprogram vil blive betragtet isoleret. Det vil sige, at programmet ikke vil blive indarbejdet i kommunens program. Kommunen vil dog anvende leverandørens kvalitetssikringsprogram i det løbende samarbejde mellem parterne. 13

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning

Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning Nærværende rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen af ydelsen vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning som udbudt af Rebild Kommune. Rammeaftalebilaget skal ses

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Bornholms Regionskommune. Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Bornholms Regionskommune Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 1 2 OMFANG OG LØBETID... 1 3 VILKÅR FOR LEVERING AF YDELSERNE...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation

Bilag 2 Kravspecifikation Bilag 2 Kravspecifikation Alle krav i kravspecifikationen er mindstekrav og disse accepteres af tilbudsgiver, med mindre der tages forbehold ved anvendelse af Bilag 4 Forbeholdsliste. 1. Lovgrundlag I

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted.

Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted. Fritvalgsordning Kontrakt Mellem Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted I det følgende benævnt kommunen og Leverandør xxx i det følgende benævnt leverandøren Kontrakten

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere