Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale"

Transkript

1 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

2 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: ISBN Tryk:

3 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale I regi af Regeringens Kvalitetsfond foretager regionerne de kommende år investeringer for 41.4 milliarder kroner i nybyggeri samt udbygning og renovering af eksisterende sygehuse. Byggerierne berører cirka en tredjedel af den nuværende bygningskapacitet. Endvidere står regionerne bag en række egne byggeprojekter, der ligeledes indgår i den samlede modernisering af sygehusområdet. Byggerierne er en forudsætning for at patienterne kan få høj kvalitet i fremtiden. Byggerierne sker i forlængelse af den nye sygehusstruktur, hvor ønsket er at samle flere funktioner på færre enheder og opbygge nye fælles akutmodtagelser. Derigennem kan der sikres højere kvalitet i patientbehandlingen. Modernisering af de fysiske rammer er nødvendige idet mange af de eksisterende sygehuse trænger til omfattende renovering eller udbygning. Målet er, at bygge sygehuse der er med til at skabe et fremtidssikret og sundhedsfagligt bæredygtigt sygehusvæsen. Byggerier for over 41 milliarder kroner sætter yderligere fart på udviklingen af nye bud på, hvordan vi fremover skaber et sundhedsvæsen der på en effektiv måde kan levere ydelser af høj kvalitet - eksempelvis gennem bedre sundhedsteknologiske løsninger for patienten. Disse løsninger er samtidigt erhvervsmæssigt interessante. Gennem mange år har der på sygehusområdet været fokus på sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Fokus har været på at udvikle ny teknologi og nye arbejdsmetoder til at effektivisere driften af sygehusene, udvikle nye behandlingsformer samt øge kvaliteten i patientbehandlingen. Samarbejdet om den kliniske forskning og afprøvning på sygehusene har også været en forudsætning for en række store danske virksomheders produktudvikling. Sundhedsinnovation og forskning bidrager til et stadigt mere effektivt sundhedsvæsen, øget produktivitet samt bedre behandling, diagnostik, pleje og rehabilitering. Prioritering af området er helt nødvendigt for at løse udfordringen med stadigt flere (behandlingskrævende) ældre samt de stigende forventninger i befolkningen til sundhedsvæsenets formåen. Den løbende produktivitetsudvikling inden for sygehusområdet og den erhvervsmæssige nyttiggørelse af sundhedsforskning og innovation skaber samtidig kommercialiseringsmuligheder på et erhvervsområde, hvor den globale efterspørgsel er voksende. Områdets erhvervsmæssige potentiale er således stort. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 3

4 Nye sygehuse: skærpet fokus på sundhedsinnovation Kvalitetsfondsbyggerierne omfatter 16 projekter. Dels fem nye sygehuse, dels 11 ombygninger af allerede eksisterende sygehuse. De finansieres af staten via den såkaldte Kvalitetsfond - (25 milliarder kroner) og regionerne (16,4 milliarder kroner) Region Investeringsramme (milliarder kroner) Status tilsagn Forventet byggestart Nordjylland Aalborg Øst 4,10 Foreløbigt 2012 Midtjylland Aarhus (DNU) 6,35 Endeligt 2011 Viborg 1,15 Endeligt 2011 Gødstrup (barmark) 3,15 Foreløbigt 2012/2013 Syddanmark Odense (Nyt OUH) 6,30 Endeligt 2013 Kolding 0,90 Endeligt 2011 Aabenraa 1,25 Foreløbigt 2012 Sjælland Køge (barmark) 4,00 Foreløbigt 2013 Slagelse (FAM) 0,30 Endeligt 2011 Slagelse (psyk.) 1,05 Foreløbigt 2012 Hovedstaden Bispebjerg 2,95 Foreløbigt 2014 Herlev 2,25 Foreløbigt 2013 Hillerød (barmark) 3,80 Foreløbigt 2016 Hvidovre 1,45 Foreløbigt 2014 Rigshospitalet 1,80 Endeligt 2012 Sct. Hans (Roskilde) 0,55 Foreløbigt 2014 I alt 41,35 De fem regioner er bygherrer for kvalitetsfondsbyggerierne. Opgaven løftes i samarbejde med bygherrerådgivere, som bistår regionerne med at opstille visioner for byggerierne, hente input til byggerierne fra bl.a. de fremtidige brugere samt derefter planlægge, dimensionere, indrette og sikre optimal funktionalitet i et nyt sygehusbyggeri. 4 DANSKE REGIONER 2011

5 Som led i byggerierne samarbejder alle regioner med nationale og internationale eksperter med erfaringer fra nye sygehusbyggerier. International erfaring med sygehusbyggerier kendetegner ligeledes de bygherrerådgivnings-konsortier (rådgivende ingeniører, arkitekter m.v.) som i alle regioner er tilknyttet byggerierne. Målet med byggerierne er at sikre rammerne for en højere kvalitet i behandlingen, sammenhængende og effektive patientforløb samt en optimal udnyttelse af ressourcerne. Kravene om effektivisering handler bl.a. om at øge de ambulante behandlinger samt reducere de gennemsnitlige indlæggelsestider. Det medfører ændret patient-flow. Andre krav involverer højere kapacitetsudnyttelse af ambulatorier, fleksible fysiske rammer der understøtter ændrede arbejdsgange, nytænkning af organisering, logistik-funktioner, IT-anvendelse, arbejdskraftbesparende funktioner m.v. Alle dele har selvsagt konsekvenser for, hvordan de nye byggerier planlægges og dimensioneres. Videndeling og pejlemærker Byggerierne er en unik chance for at nytænke indretning og for at skabe optimale rammer for at anvende ny rationel teknologi, der sammen med ændrede arbejdsgange giver et markant løft i både kvalitet og effektivitet. Regionerne ønsker at opnå en synergieffekt ved at blive endnu bedre til at lære af hinandens erfaringer og ved mere systematisk at gå sammen om at udvikle nye fælles løsninger. Regionerne har derfor iværksat et projekt, som skal være med til at sikre, at regionerne systematisk opsamler og deler viden om centrale elementer i sygehusbyggeri, bl.a. gennem fælles opsamling af viden, udveksling af erfaringer og udvikling af ideer. Som en del af projektet har regionerne indtil nu identificeret 10 pejlemærker for regionernes fælles indsatser om sygehusbyggeri. Pejlemærkerne spænder fra indsatser om fælles indkøb, til hvordan ny IT og velfærdsteknologi kan støtte op om optimale patientforløb. Innovation i sygehusbyggerierne Danske Regioner har iværksat et projekt, som skal være med til at sikre, at regionerne opruster systematisk opsamling og deling af viden om centrale elementer i sygehusbyggeri. Som et led i projektet har regionerne identificeret 10 pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri. Pejlemærkerne omfatter: 1. Fælles indkøb til sygehusbyggeri 2. Medicin 3. Sterilgodsproduktion 4. Totaløkonomiske sammenhænge 5. Fælles redskaber til byggeproces 6. Etablering af best practice på rumniveau 7. Udvikling af et dynamisk virtuelt hospital 8. Transportteknologier 9. Sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter og personale 10. IT-understøttet interaktion med patienter og pårørende NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 5

6 Med pejlemærkerne skabes et forpligtende regionalt samarbejde om en række forskellige opgaver i sygehusbyggerierne. Ambitionen er at reducere ressourceforbruget, spare tid og penge og sikre de bedste løsninger ved at bruge hinandens ekspertise og erfaringer. Pejlemærkerne skal komme byggeprojekterne til gode - på både kort og lang sigt. Regionerne har derudover identificeret otte fokusområder, hvor regionerne i fællesskab opsamler viden, udveksler erfaringer og udvikler ideer til, hvordan de kan udvikle indholdet i de nye sygehuse, så det giver et markant løft i kvalitet og effektivitet. Formålet er, at regionerne i højere grad og mere systematisk drager nytte af og lader sig inspirere af hinandens viden samt international viden og erfaring. Fokusområderne omfatter: Organisatorisk struktur med patientens behov som centrum Nye ledelsesformer Afgrænsning og samspil med det øvrige sundhedsvæsen Fælles akutmodtagelse (FAM) og organisering af akutområdet Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse Arbejdsgange i operationsstuer Arbejdsgange i ambulatorier Kontorer og mobile arbejdspladser IT-understøttet interaktion med primær- og praksissektor Sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale Både de fysiske byggerier samt deres fremtidige indhold, funktioner, arbejdsgange, services m.v. medfører, at de deltagende virksomheder undervejs opnår nye og specialiserede erfaringer. Det tilfører virksomhederne en track-record, der vil kunne bane vej for udvikling, markedsføring og salg/eksport af nye produkter, serviceydelser og forretningskoncepter. Byggeriernes erhvervsmæssige potentiale beskrives nedenfor ud fra seks vinkler: 1. Offentligt-privat forskningssamarbejde på sygehusene 2. Videnrådgivere / bygningerne 3. Udvikling af nye teknologier og løsninger (apparatur, logistik, IT) 4. Energieffektiviseringer og miljø 5. Ikke patientnære funktioner 6. Regionale spydspidsprojekter 6 DANSKE REGIONER 2011

7 1 Offentligt-privat forskningssamarbejde på sygehusene Danmark har tidligere haft succes med at omsætte viden og ideer fra sundhedsvæsenet til succesrige erhvervsvirksomheder. Det er NOVO, Coloplast, Radiometer, William Demant samt GN Store Nord gode eksempler på. Det hænger bl.a. sammen med et højt fagligt forskningsniveau i Danmark samt en stærk klinisk forskningstradition, hvor vi er stærke inden for sundhedsregistrering, bio-banker m.v. Regionerne og sygehusene prioriterer endvidere arbejdet med kliniske forsøg, hvor der er et stort samarbejde med industrien om gennemførelsen af f.eks. lægemiddelforsøg. Styrkede fysiske rammer for kliniske forskningsaktiviteter indgår ikke mindst i universitetssygehusenes byggerier. Det vil underbygge samarbejdet med danske og internationale virksomheder (bl.a. indenfor pharma- og medico). Derigennem kan Danmarks evne til at fastholde og tiltrække medicinske forskningsaktiviteter styrkes. Danmark eksporterer i dag lægemidler og medico-teknisk udstyr for cirka 50 milliarder kroner om året. Efterspørgselen globalt er stigende. Den danske eksport har de seneste år været stagnerende og har medført faldende markedsandele for danske producenter. Antallet af kliniske forsøg på danske hospitaler er ligeledes faldende. Bedre fysiske rammer for klinisk forskning kan gøre det mere attraktivt for virksomheder at fastholde kliniske forskningsaktiviteter i Danmark. For så vidt angår udenlandske virksomheder vil bedre rammer i Danmark, gøre det mere tillokkende for internationale pharma-koncerner at gennemføre kliniske forsøg her i landet. I de fleste regioner arbejdes der på at opgradere rammerne for klinisk forskning. Regionerne samarbejder med universiteterne om at etablere stærkere rammer for sundhedsforskningen og erhvervssamarbejdet. Parterne søger at etablere viden bydele med større interaktion mellem sygehus, universitet og forskerpark. Dette gælder for hele Skejby-området og i København, Odense og Aalborg, hvor sygehusene placeres i direkte sammenhæng med et universitet. I Nordjylland er regionen, vækstforum og Aalborg Universitet f.eks. gået sammen om at etablere en science and business park, der netop skal styrke rammerne for samspil mellem medicinsk forskning, medico-teknologi og virksomheder. Regionerne arbejder endvidere for en enkel og effektiv indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg. Heri indgår standardisering af samarbejdskontrakter og processer på tværs af regionerne. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 7

8 2 De fysiske bygninger (viden rådgivere og entreprenører) Med enkelte undtagelser skal vi tilbage til 70 erne siden der sidst blev planlagt og gennemført større sygehusbyggerier i Danmark. En væsentlig del af denne højt specialiserede og komplekse opgave, varetages i dag af danske viden rådgivere (rådgivende ingeniører, arkitekter, miljø- og energieksperter m.v.), der assisterer regionerne som bygherrerådgivere. Dertil kommer de entreprenør-virksomheder, der i senere faser skal stå for selve opførelsen af byggerierne. Som rådgivere opbygger virksomhederne stor erfaring og knowhow på sygehusområdet. Dermed også en track-record som senere kan være et konkurrencemæssigt aktiv i forbindelse med udbud, licitationer m.v. på lignende byggeopgaver i udlandet. F.eks. i forbindelse med BRIK-landene samt en række asiatiske lande. Netop i forbindelse med disse vækstøkonomier ligger der en værdi i at få synliggjort de erfaringer og kompetencer, som akkumuleres i forbindelse med de danske byggerier. Det kan f.eks. ske gennem fremstød i de pågældende lande. Eller ved at udlandet kommer til Danmark og får præsenteret hvilke kompetencer og knowhow danske virksomheder råder over indenfor sygehusbyggeri. Det er vanskeligt at estimere det erhvervsmæssige potentiale når det handler om danske rådgivere og entreprenørers adgang til nye sygehusbyggerier i udlandet. Men levestandard, velfærd og levetid vil i en lang række lande verden over de kommende årtier være voksende. Det skaber bl.a. et marked for specialiseret rådgivning i forbindelse med sygehusbyggerier. Denne mulighed bør udnyttes i kølvandet på de danske byggerier. Danske Regioner samler alle relevante oplysninger om de regionale sygehusbyggerier på hjemmesiden Hermed er der en samlet indgang til de enkelte regioners byggeplaner samt aktuel status for deres byggeprojekter. To af de pejlemærker regionerne har defineret i forbindelse med sygehusbyggerierne vedrører de fysiske bygninger. Pejlemærket fælles redskaber til byggeproces skal sikre udvikling af fælles redskaber til brug for byggeprocessen. Det kan f.eks. være fælles CAD-manual, kalkulationsmodeller til kvadratmeterpriser og styringsværktøjer. Dernæst pejlemærket etablering af best practice på rumniveau, hvor formålet er at definere, hvordan forskellige typer rum på de nye sygehuse bedst indrettes. Mere information om pejlemærkerne findes på 8 DANSKE REGIONER 2011

9 3 Udvikling af nye teknologier og løsninger (apparatur, logistik, IT) Sygehusbyggerierne åbner nye rammer for at anvende ny rationel teknologi, der sammen med ændrede arbejdsgange giver et markant løft i både kvalitet og effektivitet. På en række områder ønsker regionerne at opnå synergieffekt ved at blive endnu bedre til at dele erfaringer. Bl.a. ved mere systematisk at gå sammen om at udvikle nye fælles løsninger. Derfor har regionerne intensiveret deres samarbejde og erfaringsudveksling om nyt sygehusbyggeri. Fem af pejlemærkerne omhandler udvikling af nye teknologier og løsninger: Transportteknologier - Regionerne ønsker at fremme automatiseret transport på de nye sygehuse. Det drejer sig f.eks. om at afdække behov og muligheder, hvordan teknologien kan optimere driften - og om hvilke fordele og ulemper, der er ved forskellige modeller for transportteknologi. Sterilgodsproduktion - Regionerne undersøger perspektiver og muligheder for fælles sterilgodsproduktion og håndtering (logistik). Sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter og personale - Regionerne undersøger mulighederne for at høste gevinster i form af højere kvalitet og større effektivitet ved at anvende chipteknologi til at spore teknisk udstyr og evt. også patienter og personale (RFID-teknologi). IT-støttet kontakt med patienter og pårørende - Regionerne undersøger, i hvilken grad nye ITløsninger kan bruges til at optimere den tid vi har med patienten, f.eks. ved at frigøre mere tid til pleje af patienten. Regionerne vil i dette arbejde søge inspiration fra andre brancher. IT-understøttet interaktion med primær- og praksissektor - Regionerne undersøger hvor IT og især telemedicin i højere grad kan understøtte samarbejde mellem sygehuse, primær- og praksissektor. Telemedicin og hjemmemonitorering Telemedicinske løsninger har både et effektiviseringspotentiale og et kvalitetspotentiale. Det er en forudsætning for de nye sygehuse at flytte (dele af) behandlingen af patienterne tættere på patientens eget hjem. Herved får patienter med eksempelvis kroniske lidelser en lettere hverdag, hvor de sparer transport- og ventetid. For sygehusafdelingerne betyder teknologien tillige, at langt flere patienter kan håndteres i samarbejde med almen praksis. Udviklingen af telemedicinske løsninger, herunder monitorering og behandling i eget hjem, er et stort udviklingsområde herhjemme, såvel som i udlandet. Der findes allerede mange løsninger, og takket være den gode it-infrastruktur er der muligheder for, at Danmark for alvor kan blive førende på dette område. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 9

10 Regionerne har i løbet af foråret 2011 i fællesskab udarbejdet en fælles strategi for telemedicin, hvor fokus er på hvordan telemedicinske løsninger kan optimere hospitalsdriften. Samtidig har regionerne udarbejdet en fælles strategi for patient empowerment. Strategiens hovedfokus er hvordan regionerne kan give patienterne mulighed for at være aktive patienter, nærmere bestemt it-understøttet patient empowerment. Patienternes aktive inddragelse i og forståelse for egen sygdom og behandling er et vigtigt element i udviklingen mod øget anvendelse af hjemmemonitorering- og behandling. Begge strategier er en del af RSI-pejlemærkerne, der blev offentliggjort ultimo juni (RSI er Regionernes Sundheds-IT Organisation, der er regionernes fælles forum for samarbejde om udvikling af løsninger indenfor sundheds-it). 10 DANSKE REGIONER 2011

11 4 Energieffektiviseringer og miljø Sygehusene tegner sig i dag for cirka 90 procent af regionernes energiforbrug. Driftsomkostninger til el, opvarmning, køling, ventilation m.v. på sygehusene, er derfor betydelige. Energipriserne vil med stor sandsynlighed stige i fremtiden. Det skyldes dels øget global efterspørgsel på energi, dels stadigt vanskeligere adgang til de fossile energiforekomster vi stadigvæk i dag primært baserer vores forbrug på. I princippet er der derfor penge at spare ved fra starten at investere i løsninger, der kan være med til at effektivisere energiforbruget og reducere energiomkostningerne, når først bygningerne er taget i brug. Det kan f.eks. ske ved, at byggerierne udformes så de matcher de ambitiøse energiklasser, der endnu ikke er lovpligtige i forbindelse med nybyggeri (men som bliver det i 2015). Sygehuse med en ambitiøs energiprofil åbner interessante perspektiver for danske cleantech-virksomheder. De opnår en mulighed for at vise hvordan danske løsninger og knowhow indenfor energiteknologi kan anvendes i højt specialiserede bygninger. Dermed også et udstillingsvindue for danske cleantech-virksomheder. Aftalen om regionernes økonomi for 2012 forbedrer regionernes muligheder for at effektivisere energiforbruget i de eksisterende sygehuse. Aftalen fastslår, at regeringen og Danske Regioner er enige om at udvide den automatiske låneadgang vedrørende eksisterende byggeri med de energibesparende foranstaltninger, der fremgår af energimærkningen, samt energikrav til eksisterende byggeri, der følger af Bygningsreglement 10. Regionerne opnår herigennem adgang til at låne penge i forbindelse med energirenoveringer, hvor energiprofilen i ældre bygninger moderniseres til de krav som er gældende i dag. Økonomiaftalen for 2012 fastslår imidlertid også, at låneadgangen omfatter ikke byggerier med støtte fra Kvalitetsfonden, da dette byggeri er fuldt finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer. Rammerne for Kvalitetsfonds-byggerierne kan således på en række felter virke hindrende for at vælge løsninger, der baserer sig på høje energistandarder. Der er tale om faste totalrammer, der 1) ikke rummer muligheder for at imødekomme fordyrende ændringer i lovgivningen på energiområdet, samt 2) indebærer, at regionerne for yderligere egne midler ikke har adgang til at skyde supplerende finansiering i et Kvalitetsfonds-byggeri. Kriterierne og rammerne omkring de nye sygehusbyggerier rummer således ikke tilstrækkelige muligheder for at anvende totaløkonomiske principper, hvor anlægsinvesteringer og driftsomkostninger ses i sammenhæng. Fremadrettet bør regionerne i forbindelse med Kvalitetsfondsbyggerierne - have mulighed herfor, dermed også investeringer i løsninger med en ambitiøs energiprofil. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 11

12 5 Ikke-behandlingsrelaterede støttefunktioner Sygehusenes daglige produktion omfatter også en række funktioner, der i mindre grad kan betegnes som værende behandlingsrelaterede eller patientnære. Det gælder eksempelvis drift af parkeringshuse, køkkener, vaskeri, rengøring, logistik, sterilproduktion, patienthoteller m.v. Andre eksempler involverer facility-management, monitorering af energiforbrug, sikkerhedsopgaver og så videre. Netop i forhold til denne type funktioner kan offentlig-private partnerskaber (OPP) rumme en række muligheder. Det ses bl.a. i lande som Storbritannien og Holland, hvor private servicevirksomheder har specialiseret sig i at levere de nævnte typer services til de offentlige sygehuse. Der er således opstået et marked for disse typer af serviceydelser målrettet sygehusene (med til det samlede billede hører også, at lovgivningen på området i Holland og Storbritannien på mange felter adskiller sig fra dansk lovgivning). OPP-projekter er kendetegnet ved, at den private part står for investeringerne i de fysiske rammer og i varierende omfang for den efterfølgende drift. Med øget brug af OPP vil regionerne derfor kunne spare investeringer til ikke-behandlingsrelaterede støttefunktioner som f.eks. køkkener, vaskeri m.v. og i stedet fokusere på og investere i byggeriet af de behandlingsrelaterede områder det vil sige sygehusenes kernefunktioner. I forbindelse med projekteringen af de nye byggerier er placeringen af denne type funktioner væsentlig. Det samme gælder spørgsmålet om hvorvidt disse funktioner evt. skal drives i samarbejde med/af private partnere. I Danmark har denne type OPP-projekter hidtil kun været anvendt i meget begrænset omfang i regioner (og kommuner). For regionernes vedkommende skyldes det primært kravet om at deponering i forbindelse med OPPprojekter. F.eks. skal en region deponere et beløb, der modsvarer den private parts investeringssum, i en periode på 25 år. Midlerne frigives først efter 10 år med 1/15 pr. år. Med mindre en region har penge i kassen, er incitamenterne til at indlede OPP-samarbejder derfor relativt begrænsede. Aftalen om regionernes økonomi for 2012 giver regionerne friere muligheder for at indlede OPP-samarbejder med private parter. Som led i økonomiaftalen oprettes en deponeringsfritagelsespulje på 300 milioner kroner (foreløbigt for 2012), hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Økonomiaftalen for 2012 nævner imidlertid også, at puljen omfatter ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier, da dette byggeri er fuldt finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer. Aftalen åbner således alene op for OPP-samarbejder i forbindelse med eksisterende sygehuse, men ikke de nye byggerier finansieret gennem midler fra Kvalitetsfonden. 12 DANSKE REGIONER 2011

13 6 Regionale spydspidsprojekter Gennem de regionale vækstfora har regionerne investeret midler i aktiviteter, der skal bidrage til at realisere det erhvervsmæssige potentiale i de nye sygehusbyggerier. En række af disse satsninger omtales kort nedenfor: Region Syddanmark har etableret Center for Brugerfokuseret Innovation. Som det første i Europa har centeret mulighed for at gennemføre fuldskala tests af de lokaler som planlægges indrettet i forbindelse med de nye sygehusbyggerier. Centret fungerer som en art værksted for udvikling af nye elementer og løsninger til de kommende nye sygehuse. Virksomheder og det offentlige kan samarbejde om udvikling og tilretning af produkter. På centret kan færdigudviklet teknologi testes i virkelighedstro, kliniske rammer. Welfare Tech Region Region Syddanmark har endvidere etableret Welfare Tech Region som en markedsdreven klynge for udvikling, udbredelse og implementering af velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet. Gennem privat-offentlig forretningsudvikling, videndeling og tværfagligt samarbejde arbejder medlemmerne i Welfare Tech Region for at udvikle nye teknologier og produkter, som kan øge kvaliteten og produktiviteten i den offentlige service og dernæst skabe nye job og eksportmuligheder i den private sektor. Region Hovedstaden har etableret Center for Sundhedsinnovation, der udbygger, understøtter og udbreder det igangværende arbejde med innovation på regionens 15 hospitaler. Desuden arbejdes der med simulationsprocesser på Dansk Institut for Medicinsk Simulation, DIMS, på Herlev Hospital, og i samarbejde med Medico-industrien og DTU er der etableret et initiativ for at styrke erhvervsklyngen indenfor medikoteknik, Medico Innovation, i offentlig-private innovationssamarbejder med hospitalerne. Region Hovedstaden og vækstforum har i 2010 igangsat projektet Grøn erhvervsudvikling i kvalitetsfondsbyggerierne, der går i tæt dialog med de enkelte byggeprojekter for at identificere innovationstiltag som allerede er under udvikling i projekterne eller vurderes til at være relevante fremadrettet. Desuden samles input til hvorledes en særlig innovationsenhed bedst muligt kan servicere byggeprojekterne for at fremme innovation indefra projekterne og på tværs af disse. Endelig beskrives juridisk holdbare innovationsmodeller for samarbejde mellem projekterne og private virksomheder. OPI-Lab - Ofte er et tæt samspil mellem offentlige og private parter nødvendig når der skal udvikles løsninger på de udfordringer som sundhedssektoren står overfor i fremtiden. Ofte kan der hos private virksomheder være en begrænset vilje til at engagere sig i sådanne aktiviteter sammen med offentlige aktører. Virksomhederne kan risikere, at diskvalificere sig selv i forbindelse med senere faser, hvor et udviklet produkt udbydes kommercielt. Dette fordi virksomheden undervejs i udviklingsfasen ofte vil have opnået eksklusiv viden og indsigt, som anses for diskvalificerende. Det lægger hindringer i vejen for samarbejde om offentlig-privat innovation. I januar 2011 åbnede OPI Lab i Forskerparken i Odense. OPI-lab skal bistå med viden og rådgivning om, hvordan det offentlige og det private bedst kan arbejde sammen i praksis særligt med fokus på nye teknologier og løsninger på velfærdsområdet. Der er samlet et konsortium bestående af parter fra samtlige regioner, der hver især deltager med særskilte projekter. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 13

14 Igangsatte initiativer i regionerne Region Nordjylland: Idéklinikken Hospital Intercluster Health N Tech Science and Business Park Region Midtjylland: MedTech Innovation Center Care Tech Region Syddanmark: Welfare Tech Region Center for brugerfokuseret Innovation Region Sjælland: Sundheds Innovation Sjælland (SIS) Region Hovedstaden: Center for Sundhedsinnovation Medico Innovation Center Tværgående OPIlab Region Nordjylland har etableret Idéklinikken, hvor formålet er, at ansatte på sygehusene i Region Nordjylland, patienter, pårørende og andre interesserede har et sted, de kan henvende sig for at få præcis den hjælp, de har brug for, til at komme videre med deres idé. Idéklinikken fungerer som bindeled mellem den sundhedsfaglige verden og erhvervslivet, bl.a. i form af en direkte indgang til sundhedssektoren, nye innovative løsninger udviklet i dialog med medarbejdere og patienter, adgang til ny viden med udspring i den sundhedsfaglige forskning, samarbejde om udvikling af nyskabende produkter samt rådgivning, sparring og analyser bl.a. i forhold til brugerbehov. 14 DANSKE REGIONER 2011

15 Region Nordjylland har i forbindelse med byggeriet af et nyt universitetssygehus i Aalborg ligeledes etableret et Hospital Intercluster (HIC), der skal skabe et enkelt kontaktpunkt mellem regionen / projektorganisationen og de eksterne regionale interessenter. Dels vil det give en forholdsvis entydig indgang til byggeriet og dels vil det give mulighed for at styrke samarbejdet mellem de forskellige regionale aktører. HIC bygger et netværk af interessenter i de eksisterende klynger, nævnt nedenfor, samt øvrige interesserede. HealthNTech Science & Business Park Region Nordjylland, Aalborg Universitet samt Vækstforum Nordjylland har etableret et partnerskab om etablering af en ny stor forskerpark for medicin og sundhedsteknologi. Under navnet HealthNTech Science & Business Park skal den nye satsning tiltrække nye videns tunge virksomheder og samle den nordjyske kompetence på tværs af regionens sygehuse, universitetet og viden institutioner. Region Midtjylland har etableret MedTech Innovation Center, der arbejder med kommercialisering og implementering af velfærdsinnovationer med internationalt markedspotentiale inden for bio- og MedTech. MedTech opbygger endvidere netværk og kompetencer inden for området i regionen. Ligeledes har Region Midtjylland etableret Care Tech, der skal bidrage til at fremme forretningsmæssig, forskningsbaseret nyudvikling inden for sundheds-it. Care Techs projekter skal have et forretningsmæssigt perspektiv og omfatte forskning på internationalt niveau. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 15

16 7 Samarbejder med staten På flere felter har staten enten igangsat eller er på vej til at indlede samarbejder om at realisere det erhvervsmæssige potentiale, der knytter sig til sygehusområdet, herunder de nye sygehusbyggerier. Samarbejdet sker i tæt samspil med regionerne. Områderne dækker de fleste led i den værdikæde, der f.eks. forbinder en forskningsbaseret idé til et nyt produkt, og til den er afprøvet, færdigudviklet og klar til markedet. Områderne omfatter 1 : Strategic Platforms for Innovation and Research (SPIR) /FIVU Samarbejder mellem RTI og de regionale vækstfora / FIVU Sygehuskonsortium under Fornyelsesfonden / EVM Sygehusprojekter under ABT-fonden / (FM) Velfærdskonsortium under Markedsføringsfonden (EVM) Der er dog ingen automatisk sammenhæng mellem ordningerne, idet hver ordning har sine egne kriterier og ansøgninger. Men der er mulighed for, at et eller flere tiltag kan få støtte fra flere ordninger og hermed nå helt frem til markedet. Erhvervsudvikling i forbindelse med nye sygehusbyggerier - statslige ordninger Forskning og innovation Innovation og udvikling Test og demonstration Test og udrulning Eksport SPIR/RTI RTI ATB-fonden Fornyelsesfonden Markedsføringsfonden 1 FIVU (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser), EVM (Erhvervs- og Vækstministeriet), RTI (Rådet for Teknologi og Innovation), ISM (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt FM (Finansministeriet). 16 DANSKE REGIONER 2011

17 Regeringen har også iværksat et samlende initiativ Sund Vækst. Formålet er at forskning og innovation på sundhedsområdet skal ske i tæt samarbejde mellem offentlige og private forskningsmiljøer. Så der både kan skabes gode resultater for patienter og vækst i den danske sundhedsindustri. Sund Vækst omfatter bl.a. en afdækning af virksomhedernes forventninger til fremtidens samarbejde med sygehusene, bedre lovgivningsmæssige rammer for sundhedsinnovation i regionerne, forenkling af regelsæt for kliniske forsøg samt afdækning af mulighederne for etablering af knudepunkter for samarbejdet mellem industrien og sygehusforskere. Danske Regioner samarbejder med Sundhedsministeriet om initiativet. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 17

18 De 16 kvalitetsfondsbyggerier September Oktober Regionshospitalet Gødstrup (nybyggeri) Investeringsramme: 3,15 mia. kr. Bygherrerådgiver: COWI og Hifab (indledende fase) Totalrådgiver: Cura Vita Tilsagn (fra staten): Foreløbigt Forv. byggestart: 2012 / 2013 Nyt Universitetssygehus Aalborg (nybyg, barmark) Investeringsramme: 4,1 mia. kr. Bygherrerådgiver: Flere, fordelt på konkrete delopgaver (udbudsrådgiver: Ingeniørfirma Harde LarsenA/S, A/S Hifab Bygherreombud, Arkitektfirma Poulsen og Partnere A/S) Totalrådgiver: Udbudsrunde starter juni 2011 Tilsagn (fra staten): Foreløbigt Forv. byggestart: 2013 Viborg Sygehus (om- og udbygning) Investeringsramme: 1,15 mia. kr. Bygherrerådgiver: Arkitema og Moe & Brødsgaard Totalrådgiver: Ikke valgt (afklares ultimo 2011) Tilsagn (fra staten): Endeligt Forv. byggestart: 2012 / 2013 Aalborg Det Ny Universitetshospital (DNU) Aarhus (nybyggeri) Investeringsramme: 6,35 mia. kr. Bygherrerådgiver: NIRAS A/S Totalrådgiver: Rådgivergruppen DNU I/S Tilsagn (fra staten): Endeligt Forv. byggestart: 2012 Kolding Sygehus (om- og udbygning) Investeringsramme: 0,9 mia. kr. Bygherrerådgiver: Hospitalitet A/S Totalrådgiver: Tilsagn (fra staten): Endeligt Forv. byggestart: 2011 NIRAS A/S, Creo, Schmidt Hammer & Lassen, Balslev og GBL Gødstrup Viborg Aarhus Aabenraa Sygehus (udbygning) Investeringsramme: 1,25 mia. kr. Bygherrerådgiver: C.F. Møller A/S Totalrådgiver: Tilsagn (fra staten): Foreløbigt Forv. byggestart: 2012 Creo, Aarhus Arkitekter, Alectia, Søren Jensens Rådgivende Ingeniørfirma, Balslev og Oluf Jørgensen A/S. Kolding Åbenrå Odense Nyt Odense Universitets-Hospital (nybyggeri, barmark) Investeringsramme: 6,3 mia. kr. Bygherrerådgiver: C.F. Møller og NIRAS A/S Totalrådgiver: Offentliggøres den 28. juni, 2011 Tilsagn (fra staten): Endeligt Forv. byggestart: 2013 Følg med i byggerierne på GodtSygehusbyggeri.dk er en videndelingsportal for de 5 regioner og andre der interesserer sig for udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Portalen er facilitetet af Danske Regioner

19 Hillerød Hospital (nybyggeri, barmark) Investeringsramme: 3,8 3,8 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: COWI COWI A/S A/S Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Bispebjerg Hospital (udbygning og og modernisering) Investeringsramme: 2,95 2,95 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Kuben Kuben Management A/S* A/S* Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: *Helhedsplankonkurrence Rigshospitalet (udbygning og og modernisering) Investeringsramme: 1,85 1,85 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: NIRAS NIRAS A/S A/S (Mangor & Nagel, & Nagel, Sintef) Totalrådgiver: Offentliggøres maj maj Tilsagn (fra (fra staten): Endeligt Forv. Forv. byggestart: Herlev Herlev Hospital (udbygning og og modernisering) Investeringsramme: 2,25 2,25 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: NIRAS NIRAS A/S A/S Totalrådgiver: Henning Larsen, Larsen, Architects, Friis Friis & & Moltke,Orbicon, Leif Leif Hansen, Norconsult, NNE NNE Pharmaplan, Brunsgaard & & Laursen og og SLA SLA Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Hvidovre Hospital (udbygning og og modernisering) Investeringsramme: 1,45 1,45 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Hillerød Hillerød Skt. Skt. Hans Hans Hospital (Roskilde) Slagelse Slagelse Køge Køge Rigshospitalet Hvidovre Herlev Herlev Bispebjerg Sct. Sct. Hans Hans Hospital (udbygning) Investeringsramme: 0,55 0,55 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Offentliggøres september Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Psykiatrisk Sygehus Slagelse (nybyggeri, barmark) Investeringsramme: 1,05 1,05 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Kuben Kuben Management A/S A/S Totalrådgiver: Karlsson arkitekter, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Signal Signal Arkitekter, Schønherr, Moe Moe & & Brødsgaard, NNE NNE Pharmaplan, Cenergia Energy Energy Consultans Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Køge Køge Sygehus (nybyggeri) Investeringsramme: 4,0 4,0 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Forventes valgt valgt primo primo Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Slagelse Sygehus (fælles (fælles akut-modtagelse) Investeringsramme: 0,3 0,3 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: COWI COWI Totalrådgiver: Rambøll, Friis Friis & & Moltke, Henning Larsen Larsen Architects, Brunsgaard & & Laursen, SLA SLA Landskabsrkitekter og og NNE NNE Pharmaplan Tilsagn (fra (fra staten): Endeligt Forv. Forv. byggestart:

20

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Benchmarking er vejen til. bedre resultater

Benchmarking er vejen til. bedre resultater Benchmarking er vejen til bedre resultater Benchmarking projektet omfatter indtil videre følgende analyser, som er offentliggjort på www.regioner.dk/økonomi/benchmarking Overordnet fordeler benchmarkinganalyserne

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II Oktober 2013 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER II Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Mere om de regionale strategier og indsatser findes på regionernes hjemmesider: Region Nordjylland hjemmesiden om Forskningens Hus er en samlet indgang til forskning,

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Version: 20.03-2014 Udarbejdet af: Frank V. Jensen/Benedikte Kruuse Lindvig, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed,

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed, MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014 Reportage Grønt Byggeri 13 Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, der er blevet DGNB-certificeret, og har opnået sølv den bedste karakter for

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere