Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale"

Transkript

1 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

2 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: ISBN Tryk:

3 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale I regi af Regeringens Kvalitetsfond foretager regionerne de kommende år investeringer for 41.4 milliarder kroner i nybyggeri samt udbygning og renovering af eksisterende sygehuse. Byggerierne berører cirka en tredjedel af den nuværende bygningskapacitet. Endvidere står regionerne bag en række egne byggeprojekter, der ligeledes indgår i den samlede modernisering af sygehusområdet. Byggerierne er en forudsætning for at patienterne kan få høj kvalitet i fremtiden. Byggerierne sker i forlængelse af den nye sygehusstruktur, hvor ønsket er at samle flere funktioner på færre enheder og opbygge nye fælles akutmodtagelser. Derigennem kan der sikres højere kvalitet i patientbehandlingen. Modernisering af de fysiske rammer er nødvendige idet mange af de eksisterende sygehuse trænger til omfattende renovering eller udbygning. Målet er, at bygge sygehuse der er med til at skabe et fremtidssikret og sundhedsfagligt bæredygtigt sygehusvæsen. Byggerier for over 41 milliarder kroner sætter yderligere fart på udviklingen af nye bud på, hvordan vi fremover skaber et sundhedsvæsen der på en effektiv måde kan levere ydelser af høj kvalitet - eksempelvis gennem bedre sundhedsteknologiske løsninger for patienten. Disse løsninger er samtidigt erhvervsmæssigt interessante. Gennem mange år har der på sygehusområdet været fokus på sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Fokus har været på at udvikle ny teknologi og nye arbejdsmetoder til at effektivisere driften af sygehusene, udvikle nye behandlingsformer samt øge kvaliteten i patientbehandlingen. Samarbejdet om den kliniske forskning og afprøvning på sygehusene har også været en forudsætning for en række store danske virksomheders produktudvikling. Sundhedsinnovation og forskning bidrager til et stadigt mere effektivt sundhedsvæsen, øget produktivitet samt bedre behandling, diagnostik, pleje og rehabilitering. Prioritering af området er helt nødvendigt for at løse udfordringen med stadigt flere (behandlingskrævende) ældre samt de stigende forventninger i befolkningen til sundhedsvæsenets formåen. Den løbende produktivitetsudvikling inden for sygehusområdet og den erhvervsmæssige nyttiggørelse af sundhedsforskning og innovation skaber samtidig kommercialiseringsmuligheder på et erhvervsområde, hvor den globale efterspørgsel er voksende. Områdets erhvervsmæssige potentiale er således stort. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 3

4 Nye sygehuse: skærpet fokus på sundhedsinnovation Kvalitetsfondsbyggerierne omfatter 16 projekter. Dels fem nye sygehuse, dels 11 ombygninger af allerede eksisterende sygehuse. De finansieres af staten via den såkaldte Kvalitetsfond - (25 milliarder kroner) og regionerne (16,4 milliarder kroner) Region Investeringsramme (milliarder kroner) Status tilsagn Forventet byggestart Nordjylland Aalborg Øst 4,10 Foreløbigt 2012 Midtjylland Aarhus (DNU) 6,35 Endeligt 2011 Viborg 1,15 Endeligt 2011 Gødstrup (barmark) 3,15 Foreløbigt 2012/2013 Syddanmark Odense (Nyt OUH) 6,30 Endeligt 2013 Kolding 0,90 Endeligt 2011 Aabenraa 1,25 Foreløbigt 2012 Sjælland Køge (barmark) 4,00 Foreløbigt 2013 Slagelse (FAM) 0,30 Endeligt 2011 Slagelse (psyk.) 1,05 Foreløbigt 2012 Hovedstaden Bispebjerg 2,95 Foreløbigt 2014 Herlev 2,25 Foreløbigt 2013 Hillerød (barmark) 3,80 Foreløbigt 2016 Hvidovre 1,45 Foreløbigt 2014 Rigshospitalet 1,80 Endeligt 2012 Sct. Hans (Roskilde) 0,55 Foreløbigt 2014 I alt 41,35 De fem regioner er bygherrer for kvalitetsfondsbyggerierne. Opgaven løftes i samarbejde med bygherrerådgivere, som bistår regionerne med at opstille visioner for byggerierne, hente input til byggerierne fra bl.a. de fremtidige brugere samt derefter planlægge, dimensionere, indrette og sikre optimal funktionalitet i et nyt sygehusbyggeri. 4 DANSKE REGIONER 2011

5 Som led i byggerierne samarbejder alle regioner med nationale og internationale eksperter med erfaringer fra nye sygehusbyggerier. International erfaring med sygehusbyggerier kendetegner ligeledes de bygherrerådgivnings-konsortier (rådgivende ingeniører, arkitekter m.v.) som i alle regioner er tilknyttet byggerierne. Målet med byggerierne er at sikre rammerne for en højere kvalitet i behandlingen, sammenhængende og effektive patientforløb samt en optimal udnyttelse af ressourcerne. Kravene om effektivisering handler bl.a. om at øge de ambulante behandlinger samt reducere de gennemsnitlige indlæggelsestider. Det medfører ændret patient-flow. Andre krav involverer højere kapacitetsudnyttelse af ambulatorier, fleksible fysiske rammer der understøtter ændrede arbejdsgange, nytænkning af organisering, logistik-funktioner, IT-anvendelse, arbejdskraftbesparende funktioner m.v. Alle dele har selvsagt konsekvenser for, hvordan de nye byggerier planlægges og dimensioneres. Videndeling og pejlemærker Byggerierne er en unik chance for at nytænke indretning og for at skabe optimale rammer for at anvende ny rationel teknologi, der sammen med ændrede arbejdsgange giver et markant løft i både kvalitet og effektivitet. Regionerne ønsker at opnå en synergieffekt ved at blive endnu bedre til at lære af hinandens erfaringer og ved mere systematisk at gå sammen om at udvikle nye fælles løsninger. Regionerne har derfor iværksat et projekt, som skal være med til at sikre, at regionerne systematisk opsamler og deler viden om centrale elementer i sygehusbyggeri, bl.a. gennem fælles opsamling af viden, udveksling af erfaringer og udvikling af ideer. Som en del af projektet har regionerne indtil nu identificeret 10 pejlemærker for regionernes fælles indsatser om sygehusbyggeri. Pejlemærkerne spænder fra indsatser om fælles indkøb, til hvordan ny IT og velfærdsteknologi kan støtte op om optimale patientforløb. Innovation i sygehusbyggerierne Danske Regioner har iværksat et projekt, som skal være med til at sikre, at regionerne opruster systematisk opsamling og deling af viden om centrale elementer i sygehusbyggeri. Som et led i projektet har regionerne identificeret 10 pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri. Pejlemærkerne omfatter: 1. Fælles indkøb til sygehusbyggeri 2. Medicin 3. Sterilgodsproduktion 4. Totaløkonomiske sammenhænge 5. Fælles redskaber til byggeproces 6. Etablering af best practice på rumniveau 7. Udvikling af et dynamisk virtuelt hospital 8. Transportteknologier 9. Sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter og personale 10. IT-understøttet interaktion med patienter og pårørende NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 5

6 Med pejlemærkerne skabes et forpligtende regionalt samarbejde om en række forskellige opgaver i sygehusbyggerierne. Ambitionen er at reducere ressourceforbruget, spare tid og penge og sikre de bedste løsninger ved at bruge hinandens ekspertise og erfaringer. Pejlemærkerne skal komme byggeprojekterne til gode - på både kort og lang sigt. Regionerne har derudover identificeret otte fokusområder, hvor regionerne i fællesskab opsamler viden, udveksler erfaringer og udvikler ideer til, hvordan de kan udvikle indholdet i de nye sygehuse, så det giver et markant løft i kvalitet og effektivitet. Formålet er, at regionerne i højere grad og mere systematisk drager nytte af og lader sig inspirere af hinandens viden samt international viden og erfaring. Fokusområderne omfatter: Organisatorisk struktur med patientens behov som centrum Nye ledelsesformer Afgrænsning og samspil med det øvrige sundhedsvæsen Fælles akutmodtagelse (FAM) og organisering af akutområdet Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse Arbejdsgange i operationsstuer Arbejdsgange i ambulatorier Kontorer og mobile arbejdspladser IT-understøttet interaktion med primær- og praksissektor Sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale Både de fysiske byggerier samt deres fremtidige indhold, funktioner, arbejdsgange, services m.v. medfører, at de deltagende virksomheder undervejs opnår nye og specialiserede erfaringer. Det tilfører virksomhederne en track-record, der vil kunne bane vej for udvikling, markedsføring og salg/eksport af nye produkter, serviceydelser og forretningskoncepter. Byggeriernes erhvervsmæssige potentiale beskrives nedenfor ud fra seks vinkler: 1. Offentligt-privat forskningssamarbejde på sygehusene 2. Videnrådgivere / bygningerne 3. Udvikling af nye teknologier og løsninger (apparatur, logistik, IT) 4. Energieffektiviseringer og miljø 5. Ikke patientnære funktioner 6. Regionale spydspidsprojekter 6 DANSKE REGIONER 2011

7 1 Offentligt-privat forskningssamarbejde på sygehusene Danmark har tidligere haft succes med at omsætte viden og ideer fra sundhedsvæsenet til succesrige erhvervsvirksomheder. Det er NOVO, Coloplast, Radiometer, William Demant samt GN Store Nord gode eksempler på. Det hænger bl.a. sammen med et højt fagligt forskningsniveau i Danmark samt en stærk klinisk forskningstradition, hvor vi er stærke inden for sundhedsregistrering, bio-banker m.v. Regionerne og sygehusene prioriterer endvidere arbejdet med kliniske forsøg, hvor der er et stort samarbejde med industrien om gennemførelsen af f.eks. lægemiddelforsøg. Styrkede fysiske rammer for kliniske forskningsaktiviteter indgår ikke mindst i universitetssygehusenes byggerier. Det vil underbygge samarbejdet med danske og internationale virksomheder (bl.a. indenfor pharma- og medico). Derigennem kan Danmarks evne til at fastholde og tiltrække medicinske forskningsaktiviteter styrkes. Danmark eksporterer i dag lægemidler og medico-teknisk udstyr for cirka 50 milliarder kroner om året. Efterspørgselen globalt er stigende. Den danske eksport har de seneste år været stagnerende og har medført faldende markedsandele for danske producenter. Antallet af kliniske forsøg på danske hospitaler er ligeledes faldende. Bedre fysiske rammer for klinisk forskning kan gøre det mere attraktivt for virksomheder at fastholde kliniske forskningsaktiviteter i Danmark. For så vidt angår udenlandske virksomheder vil bedre rammer i Danmark, gøre det mere tillokkende for internationale pharma-koncerner at gennemføre kliniske forsøg her i landet. I de fleste regioner arbejdes der på at opgradere rammerne for klinisk forskning. Regionerne samarbejder med universiteterne om at etablere stærkere rammer for sundhedsforskningen og erhvervssamarbejdet. Parterne søger at etablere viden bydele med større interaktion mellem sygehus, universitet og forskerpark. Dette gælder for hele Skejby-området og i København, Odense og Aalborg, hvor sygehusene placeres i direkte sammenhæng med et universitet. I Nordjylland er regionen, vækstforum og Aalborg Universitet f.eks. gået sammen om at etablere en science and business park, der netop skal styrke rammerne for samspil mellem medicinsk forskning, medico-teknologi og virksomheder. Regionerne arbejder endvidere for en enkel og effektiv indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg. Heri indgår standardisering af samarbejdskontrakter og processer på tværs af regionerne. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 7

8 2 De fysiske bygninger (viden rådgivere og entreprenører) Med enkelte undtagelser skal vi tilbage til 70 erne siden der sidst blev planlagt og gennemført større sygehusbyggerier i Danmark. En væsentlig del af denne højt specialiserede og komplekse opgave, varetages i dag af danske viden rådgivere (rådgivende ingeniører, arkitekter, miljø- og energieksperter m.v.), der assisterer regionerne som bygherrerådgivere. Dertil kommer de entreprenør-virksomheder, der i senere faser skal stå for selve opførelsen af byggerierne. Som rådgivere opbygger virksomhederne stor erfaring og knowhow på sygehusområdet. Dermed også en track-record som senere kan være et konkurrencemæssigt aktiv i forbindelse med udbud, licitationer m.v. på lignende byggeopgaver i udlandet. F.eks. i forbindelse med BRIK-landene samt en række asiatiske lande. Netop i forbindelse med disse vækstøkonomier ligger der en værdi i at få synliggjort de erfaringer og kompetencer, som akkumuleres i forbindelse med de danske byggerier. Det kan f.eks. ske gennem fremstød i de pågældende lande. Eller ved at udlandet kommer til Danmark og får præsenteret hvilke kompetencer og knowhow danske virksomheder råder over indenfor sygehusbyggeri. Det er vanskeligt at estimere det erhvervsmæssige potentiale når det handler om danske rådgivere og entreprenørers adgang til nye sygehusbyggerier i udlandet. Men levestandard, velfærd og levetid vil i en lang række lande verden over de kommende årtier være voksende. Det skaber bl.a. et marked for specialiseret rådgivning i forbindelse med sygehusbyggerier. Denne mulighed bør udnyttes i kølvandet på de danske byggerier. Danske Regioner samler alle relevante oplysninger om de regionale sygehusbyggerier på hjemmesiden Hermed er der en samlet indgang til de enkelte regioners byggeplaner samt aktuel status for deres byggeprojekter. To af de pejlemærker regionerne har defineret i forbindelse med sygehusbyggerierne vedrører de fysiske bygninger. Pejlemærket fælles redskaber til byggeproces skal sikre udvikling af fælles redskaber til brug for byggeprocessen. Det kan f.eks. være fælles CAD-manual, kalkulationsmodeller til kvadratmeterpriser og styringsværktøjer. Dernæst pejlemærket etablering af best practice på rumniveau, hvor formålet er at definere, hvordan forskellige typer rum på de nye sygehuse bedst indrettes. Mere information om pejlemærkerne findes på 8 DANSKE REGIONER 2011

9 3 Udvikling af nye teknologier og løsninger (apparatur, logistik, IT) Sygehusbyggerierne åbner nye rammer for at anvende ny rationel teknologi, der sammen med ændrede arbejdsgange giver et markant løft i både kvalitet og effektivitet. På en række områder ønsker regionerne at opnå synergieffekt ved at blive endnu bedre til at dele erfaringer. Bl.a. ved mere systematisk at gå sammen om at udvikle nye fælles løsninger. Derfor har regionerne intensiveret deres samarbejde og erfaringsudveksling om nyt sygehusbyggeri. Fem af pejlemærkerne omhandler udvikling af nye teknologier og løsninger: Transportteknologier - Regionerne ønsker at fremme automatiseret transport på de nye sygehuse. Det drejer sig f.eks. om at afdække behov og muligheder, hvordan teknologien kan optimere driften - og om hvilke fordele og ulemper, der er ved forskellige modeller for transportteknologi. Sterilgodsproduktion - Regionerne undersøger perspektiver og muligheder for fælles sterilgodsproduktion og håndtering (logistik). Sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter og personale - Regionerne undersøger mulighederne for at høste gevinster i form af højere kvalitet og større effektivitet ved at anvende chipteknologi til at spore teknisk udstyr og evt. også patienter og personale (RFID-teknologi). IT-støttet kontakt med patienter og pårørende - Regionerne undersøger, i hvilken grad nye ITløsninger kan bruges til at optimere den tid vi har med patienten, f.eks. ved at frigøre mere tid til pleje af patienten. Regionerne vil i dette arbejde søge inspiration fra andre brancher. IT-understøttet interaktion med primær- og praksissektor - Regionerne undersøger hvor IT og især telemedicin i højere grad kan understøtte samarbejde mellem sygehuse, primær- og praksissektor. Telemedicin og hjemmemonitorering Telemedicinske løsninger har både et effektiviseringspotentiale og et kvalitetspotentiale. Det er en forudsætning for de nye sygehuse at flytte (dele af) behandlingen af patienterne tættere på patientens eget hjem. Herved får patienter med eksempelvis kroniske lidelser en lettere hverdag, hvor de sparer transport- og ventetid. For sygehusafdelingerne betyder teknologien tillige, at langt flere patienter kan håndteres i samarbejde med almen praksis. Udviklingen af telemedicinske løsninger, herunder monitorering og behandling i eget hjem, er et stort udviklingsområde herhjemme, såvel som i udlandet. Der findes allerede mange løsninger, og takket være den gode it-infrastruktur er der muligheder for, at Danmark for alvor kan blive førende på dette område. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 9

10 Regionerne har i løbet af foråret 2011 i fællesskab udarbejdet en fælles strategi for telemedicin, hvor fokus er på hvordan telemedicinske løsninger kan optimere hospitalsdriften. Samtidig har regionerne udarbejdet en fælles strategi for patient empowerment. Strategiens hovedfokus er hvordan regionerne kan give patienterne mulighed for at være aktive patienter, nærmere bestemt it-understøttet patient empowerment. Patienternes aktive inddragelse i og forståelse for egen sygdom og behandling er et vigtigt element i udviklingen mod øget anvendelse af hjemmemonitorering- og behandling. Begge strategier er en del af RSI-pejlemærkerne, der blev offentliggjort ultimo juni (RSI er Regionernes Sundheds-IT Organisation, der er regionernes fælles forum for samarbejde om udvikling af løsninger indenfor sundheds-it). 10 DANSKE REGIONER 2011

11 4 Energieffektiviseringer og miljø Sygehusene tegner sig i dag for cirka 90 procent af regionernes energiforbrug. Driftsomkostninger til el, opvarmning, køling, ventilation m.v. på sygehusene, er derfor betydelige. Energipriserne vil med stor sandsynlighed stige i fremtiden. Det skyldes dels øget global efterspørgsel på energi, dels stadigt vanskeligere adgang til de fossile energiforekomster vi stadigvæk i dag primært baserer vores forbrug på. I princippet er der derfor penge at spare ved fra starten at investere i løsninger, der kan være med til at effektivisere energiforbruget og reducere energiomkostningerne, når først bygningerne er taget i brug. Det kan f.eks. ske ved, at byggerierne udformes så de matcher de ambitiøse energiklasser, der endnu ikke er lovpligtige i forbindelse med nybyggeri (men som bliver det i 2015). Sygehuse med en ambitiøs energiprofil åbner interessante perspektiver for danske cleantech-virksomheder. De opnår en mulighed for at vise hvordan danske løsninger og knowhow indenfor energiteknologi kan anvendes i højt specialiserede bygninger. Dermed også et udstillingsvindue for danske cleantech-virksomheder. Aftalen om regionernes økonomi for 2012 forbedrer regionernes muligheder for at effektivisere energiforbruget i de eksisterende sygehuse. Aftalen fastslår, at regeringen og Danske Regioner er enige om at udvide den automatiske låneadgang vedrørende eksisterende byggeri med de energibesparende foranstaltninger, der fremgår af energimærkningen, samt energikrav til eksisterende byggeri, der følger af Bygningsreglement 10. Regionerne opnår herigennem adgang til at låne penge i forbindelse med energirenoveringer, hvor energiprofilen i ældre bygninger moderniseres til de krav som er gældende i dag. Økonomiaftalen for 2012 fastslår imidlertid også, at låneadgangen omfatter ikke byggerier med støtte fra Kvalitetsfonden, da dette byggeri er fuldt finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer. Rammerne for Kvalitetsfonds-byggerierne kan således på en række felter virke hindrende for at vælge løsninger, der baserer sig på høje energistandarder. Der er tale om faste totalrammer, der 1) ikke rummer muligheder for at imødekomme fordyrende ændringer i lovgivningen på energiområdet, samt 2) indebærer, at regionerne for yderligere egne midler ikke har adgang til at skyde supplerende finansiering i et Kvalitetsfonds-byggeri. Kriterierne og rammerne omkring de nye sygehusbyggerier rummer således ikke tilstrækkelige muligheder for at anvende totaløkonomiske principper, hvor anlægsinvesteringer og driftsomkostninger ses i sammenhæng. Fremadrettet bør regionerne i forbindelse med Kvalitetsfondsbyggerierne - have mulighed herfor, dermed også investeringer i løsninger med en ambitiøs energiprofil. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 11

12 5 Ikke-behandlingsrelaterede støttefunktioner Sygehusenes daglige produktion omfatter også en række funktioner, der i mindre grad kan betegnes som værende behandlingsrelaterede eller patientnære. Det gælder eksempelvis drift af parkeringshuse, køkkener, vaskeri, rengøring, logistik, sterilproduktion, patienthoteller m.v. Andre eksempler involverer facility-management, monitorering af energiforbrug, sikkerhedsopgaver og så videre. Netop i forhold til denne type funktioner kan offentlig-private partnerskaber (OPP) rumme en række muligheder. Det ses bl.a. i lande som Storbritannien og Holland, hvor private servicevirksomheder har specialiseret sig i at levere de nævnte typer services til de offentlige sygehuse. Der er således opstået et marked for disse typer af serviceydelser målrettet sygehusene (med til det samlede billede hører også, at lovgivningen på området i Holland og Storbritannien på mange felter adskiller sig fra dansk lovgivning). OPP-projekter er kendetegnet ved, at den private part står for investeringerne i de fysiske rammer og i varierende omfang for den efterfølgende drift. Med øget brug af OPP vil regionerne derfor kunne spare investeringer til ikke-behandlingsrelaterede støttefunktioner som f.eks. køkkener, vaskeri m.v. og i stedet fokusere på og investere i byggeriet af de behandlingsrelaterede områder det vil sige sygehusenes kernefunktioner. I forbindelse med projekteringen af de nye byggerier er placeringen af denne type funktioner væsentlig. Det samme gælder spørgsmålet om hvorvidt disse funktioner evt. skal drives i samarbejde med/af private partnere. I Danmark har denne type OPP-projekter hidtil kun været anvendt i meget begrænset omfang i regioner (og kommuner). For regionernes vedkommende skyldes det primært kravet om at deponering i forbindelse med OPPprojekter. F.eks. skal en region deponere et beløb, der modsvarer den private parts investeringssum, i en periode på 25 år. Midlerne frigives først efter 10 år med 1/15 pr. år. Med mindre en region har penge i kassen, er incitamenterne til at indlede OPP-samarbejder derfor relativt begrænsede. Aftalen om regionernes økonomi for 2012 giver regionerne friere muligheder for at indlede OPP-samarbejder med private parter. Som led i økonomiaftalen oprettes en deponeringsfritagelsespulje på 300 milioner kroner (foreløbigt for 2012), hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Økonomiaftalen for 2012 nævner imidlertid også, at puljen omfatter ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier, da dette byggeri er fuldt finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer. Aftalen åbner således alene op for OPP-samarbejder i forbindelse med eksisterende sygehuse, men ikke de nye byggerier finansieret gennem midler fra Kvalitetsfonden. 12 DANSKE REGIONER 2011

13 6 Regionale spydspidsprojekter Gennem de regionale vækstfora har regionerne investeret midler i aktiviteter, der skal bidrage til at realisere det erhvervsmæssige potentiale i de nye sygehusbyggerier. En række af disse satsninger omtales kort nedenfor: Region Syddanmark har etableret Center for Brugerfokuseret Innovation. Som det første i Europa har centeret mulighed for at gennemføre fuldskala tests af de lokaler som planlægges indrettet i forbindelse med de nye sygehusbyggerier. Centret fungerer som en art værksted for udvikling af nye elementer og løsninger til de kommende nye sygehuse. Virksomheder og det offentlige kan samarbejde om udvikling og tilretning af produkter. På centret kan færdigudviklet teknologi testes i virkelighedstro, kliniske rammer. Welfare Tech Region Region Syddanmark har endvidere etableret Welfare Tech Region som en markedsdreven klynge for udvikling, udbredelse og implementering af velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet. Gennem privat-offentlig forretningsudvikling, videndeling og tværfagligt samarbejde arbejder medlemmerne i Welfare Tech Region for at udvikle nye teknologier og produkter, som kan øge kvaliteten og produktiviteten i den offentlige service og dernæst skabe nye job og eksportmuligheder i den private sektor. Region Hovedstaden har etableret Center for Sundhedsinnovation, der udbygger, understøtter og udbreder det igangværende arbejde med innovation på regionens 15 hospitaler. Desuden arbejdes der med simulationsprocesser på Dansk Institut for Medicinsk Simulation, DIMS, på Herlev Hospital, og i samarbejde med Medico-industrien og DTU er der etableret et initiativ for at styrke erhvervsklyngen indenfor medikoteknik, Medico Innovation, i offentlig-private innovationssamarbejder med hospitalerne. Region Hovedstaden og vækstforum har i 2010 igangsat projektet Grøn erhvervsudvikling i kvalitetsfondsbyggerierne, der går i tæt dialog med de enkelte byggeprojekter for at identificere innovationstiltag som allerede er under udvikling i projekterne eller vurderes til at være relevante fremadrettet. Desuden samles input til hvorledes en særlig innovationsenhed bedst muligt kan servicere byggeprojekterne for at fremme innovation indefra projekterne og på tværs af disse. Endelig beskrives juridisk holdbare innovationsmodeller for samarbejde mellem projekterne og private virksomheder. OPI-Lab - Ofte er et tæt samspil mellem offentlige og private parter nødvendig når der skal udvikles løsninger på de udfordringer som sundhedssektoren står overfor i fremtiden. Ofte kan der hos private virksomheder være en begrænset vilje til at engagere sig i sådanne aktiviteter sammen med offentlige aktører. Virksomhederne kan risikere, at diskvalificere sig selv i forbindelse med senere faser, hvor et udviklet produkt udbydes kommercielt. Dette fordi virksomheden undervejs i udviklingsfasen ofte vil have opnået eksklusiv viden og indsigt, som anses for diskvalificerende. Det lægger hindringer i vejen for samarbejde om offentlig-privat innovation. I januar 2011 åbnede OPI Lab i Forskerparken i Odense. OPI-lab skal bistå med viden og rådgivning om, hvordan det offentlige og det private bedst kan arbejde sammen i praksis særligt med fokus på nye teknologier og løsninger på velfærdsområdet. Der er samlet et konsortium bestående af parter fra samtlige regioner, der hver især deltager med særskilte projekter. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 13

14 Igangsatte initiativer i regionerne Region Nordjylland: Idéklinikken Hospital Intercluster Health N Tech Science and Business Park Region Midtjylland: MedTech Innovation Center Care Tech Region Syddanmark: Welfare Tech Region Center for brugerfokuseret Innovation Region Sjælland: Sundheds Innovation Sjælland (SIS) Region Hovedstaden: Center for Sundhedsinnovation Medico Innovation Center Tværgående OPIlab Region Nordjylland har etableret Idéklinikken, hvor formålet er, at ansatte på sygehusene i Region Nordjylland, patienter, pårørende og andre interesserede har et sted, de kan henvende sig for at få præcis den hjælp, de har brug for, til at komme videre med deres idé. Idéklinikken fungerer som bindeled mellem den sundhedsfaglige verden og erhvervslivet, bl.a. i form af en direkte indgang til sundhedssektoren, nye innovative løsninger udviklet i dialog med medarbejdere og patienter, adgang til ny viden med udspring i den sundhedsfaglige forskning, samarbejde om udvikling af nyskabende produkter samt rådgivning, sparring og analyser bl.a. i forhold til brugerbehov. 14 DANSKE REGIONER 2011

15 Region Nordjylland har i forbindelse med byggeriet af et nyt universitetssygehus i Aalborg ligeledes etableret et Hospital Intercluster (HIC), der skal skabe et enkelt kontaktpunkt mellem regionen / projektorganisationen og de eksterne regionale interessenter. Dels vil det give en forholdsvis entydig indgang til byggeriet og dels vil det give mulighed for at styrke samarbejdet mellem de forskellige regionale aktører. HIC bygger et netværk af interessenter i de eksisterende klynger, nævnt nedenfor, samt øvrige interesserede. HealthNTech Science & Business Park Region Nordjylland, Aalborg Universitet samt Vækstforum Nordjylland har etableret et partnerskab om etablering af en ny stor forskerpark for medicin og sundhedsteknologi. Under navnet HealthNTech Science & Business Park skal den nye satsning tiltrække nye videns tunge virksomheder og samle den nordjyske kompetence på tværs af regionens sygehuse, universitetet og viden institutioner. Region Midtjylland har etableret MedTech Innovation Center, der arbejder med kommercialisering og implementering af velfærdsinnovationer med internationalt markedspotentiale inden for bio- og MedTech. MedTech opbygger endvidere netværk og kompetencer inden for området i regionen. Ligeledes har Region Midtjylland etableret Care Tech, der skal bidrage til at fremme forretningsmæssig, forskningsbaseret nyudvikling inden for sundheds-it. Care Techs projekter skal have et forretningsmæssigt perspektiv og omfatte forskning på internationalt niveau. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 15

16 7 Samarbejder med staten På flere felter har staten enten igangsat eller er på vej til at indlede samarbejder om at realisere det erhvervsmæssige potentiale, der knytter sig til sygehusområdet, herunder de nye sygehusbyggerier. Samarbejdet sker i tæt samspil med regionerne. Områderne dækker de fleste led i den værdikæde, der f.eks. forbinder en forskningsbaseret idé til et nyt produkt, og til den er afprøvet, færdigudviklet og klar til markedet. Områderne omfatter 1 : Strategic Platforms for Innovation and Research (SPIR) /FIVU Samarbejder mellem RTI og de regionale vækstfora / FIVU Sygehuskonsortium under Fornyelsesfonden / EVM Sygehusprojekter under ABT-fonden / (FM) Velfærdskonsortium under Markedsføringsfonden (EVM) Der er dog ingen automatisk sammenhæng mellem ordningerne, idet hver ordning har sine egne kriterier og ansøgninger. Men der er mulighed for, at et eller flere tiltag kan få støtte fra flere ordninger og hermed nå helt frem til markedet. Erhvervsudvikling i forbindelse med nye sygehusbyggerier - statslige ordninger Forskning og innovation Innovation og udvikling Test og demonstration Test og udrulning Eksport SPIR/RTI RTI ATB-fonden Fornyelsesfonden Markedsføringsfonden 1 FIVU (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser), EVM (Erhvervs- og Vækstministeriet), RTI (Rådet for Teknologi og Innovation), ISM (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt FM (Finansministeriet). 16 DANSKE REGIONER 2011

17 Regeringen har også iværksat et samlende initiativ Sund Vækst. Formålet er at forskning og innovation på sundhedsområdet skal ske i tæt samarbejde mellem offentlige og private forskningsmiljøer. Så der både kan skabes gode resultater for patienter og vækst i den danske sundhedsindustri. Sund Vækst omfatter bl.a. en afdækning af virksomhedernes forventninger til fremtidens samarbejde med sygehusene, bedre lovgivningsmæssige rammer for sundhedsinnovation i regionerne, forenkling af regelsæt for kliniske forsøg samt afdækning af mulighederne for etablering af knudepunkter for samarbejdet mellem industrien og sygehusforskere. Danske Regioner samarbejder med Sundhedsministeriet om initiativet. NYE SYGEHUSBYGGERIER: DET ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALE 17

18 De 16 kvalitetsfondsbyggerier September Oktober Regionshospitalet Gødstrup (nybyggeri) Investeringsramme: 3,15 mia. kr. Bygherrerådgiver: COWI og Hifab (indledende fase) Totalrådgiver: Cura Vita Tilsagn (fra staten): Foreløbigt Forv. byggestart: 2012 / 2013 Nyt Universitetssygehus Aalborg (nybyg, barmark) Investeringsramme: 4,1 mia. kr. Bygherrerådgiver: Flere, fordelt på konkrete delopgaver (udbudsrådgiver: Ingeniørfirma Harde LarsenA/S, A/S Hifab Bygherreombud, Arkitektfirma Poulsen og Partnere A/S) Totalrådgiver: Udbudsrunde starter juni 2011 Tilsagn (fra staten): Foreløbigt Forv. byggestart: 2013 Viborg Sygehus (om- og udbygning) Investeringsramme: 1,15 mia. kr. Bygherrerådgiver: Arkitema og Moe & Brødsgaard Totalrådgiver: Ikke valgt (afklares ultimo 2011) Tilsagn (fra staten): Endeligt Forv. byggestart: 2012 / 2013 Aalborg Det Ny Universitetshospital (DNU) Aarhus (nybyggeri) Investeringsramme: 6,35 mia. kr. Bygherrerådgiver: NIRAS A/S Totalrådgiver: Rådgivergruppen DNU I/S Tilsagn (fra staten): Endeligt Forv. byggestart: 2012 Kolding Sygehus (om- og udbygning) Investeringsramme: 0,9 mia. kr. Bygherrerådgiver: Hospitalitet A/S Totalrådgiver: Tilsagn (fra staten): Endeligt Forv. byggestart: 2011 NIRAS A/S, Creo, Schmidt Hammer & Lassen, Balslev og GBL Gødstrup Viborg Aarhus Aabenraa Sygehus (udbygning) Investeringsramme: 1,25 mia. kr. Bygherrerådgiver: C.F. Møller A/S Totalrådgiver: Tilsagn (fra staten): Foreløbigt Forv. byggestart: 2012 Creo, Aarhus Arkitekter, Alectia, Søren Jensens Rådgivende Ingeniørfirma, Balslev og Oluf Jørgensen A/S. Kolding Åbenrå Odense Nyt Odense Universitets-Hospital (nybyggeri, barmark) Investeringsramme: 6,3 mia. kr. Bygherrerådgiver: C.F. Møller og NIRAS A/S Totalrådgiver: Offentliggøres den 28. juni, 2011 Tilsagn (fra staten): Endeligt Forv. byggestart: 2013 Følg med i byggerierne på GodtSygehusbyggeri.dk er en videndelingsportal for de 5 regioner og andre der interesserer sig for udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Portalen er facilitetet af Danske Regioner

19 Hillerød Hospital (nybyggeri, barmark) Investeringsramme: 3,8 3,8 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: COWI COWI A/S A/S Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Bispebjerg Hospital (udbygning og og modernisering) Investeringsramme: 2,95 2,95 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Kuben Kuben Management A/S* A/S* Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: *Helhedsplankonkurrence Rigshospitalet (udbygning og og modernisering) Investeringsramme: 1,85 1,85 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: NIRAS NIRAS A/S A/S (Mangor & Nagel, & Nagel, Sintef) Totalrådgiver: Offentliggøres maj maj Tilsagn (fra (fra staten): Endeligt Forv. Forv. byggestart: Herlev Herlev Hospital (udbygning og og modernisering) Investeringsramme: 2,25 2,25 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: NIRAS NIRAS A/S A/S Totalrådgiver: Henning Larsen, Larsen, Architects, Friis Friis & & Moltke,Orbicon, Leif Leif Hansen, Norconsult, NNE NNE Pharmaplan, Brunsgaard & & Laursen og og SLA SLA Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Hvidovre Hospital (udbygning og og modernisering) Investeringsramme: 1,45 1,45 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Hillerød Hillerød Skt. Skt. Hans Hans Hospital (Roskilde) Slagelse Slagelse Køge Køge Rigshospitalet Hvidovre Herlev Herlev Bispebjerg Sct. Sct. Hans Hans Hospital (udbygning) Investeringsramme: 0,55 0,55 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Offentliggøres september Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Psykiatrisk Sygehus Slagelse (nybyggeri, barmark) Investeringsramme: 1,05 1,05 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Kuben Kuben Management A/S A/S Totalrådgiver: Karlsson arkitekter, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Signal Signal Arkitekter, Schønherr, Moe Moe & & Brødsgaard, NNE NNE Pharmaplan, Cenergia Energy Energy Consultans Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Køge Køge Sygehus (nybyggeri) Investeringsramme: 4,0 4,0 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: Forventes valgt valgt primo primo Totalrådgiver: Ikke Ikke valgt valgt Tilsagn (fra (fra staten): Foreløbigt Forv. Forv. byggestart: Slagelse Sygehus (fælles (fælles akut-modtagelse) Investeringsramme: 0,3 0,3 mia. mia. kr. kr. Bygherrerådgiver: COWI COWI Totalrådgiver: Rambøll, Friis Friis & & Moltke, Henning Larsen Larsen Architects, Brunsgaard & & Laursen, SLA SLA Landskabsrkitekter og og NNE NNE Pharmaplan Tilsagn (fra (fra staten): Endeligt Forv. Forv. byggestart:

20

Nye sygehusbyggerier: det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: det erhvervsmæssige potentiale N O T A T Udkast 15. Aug. 2011 Ole Ravnholt Sørensen Kenneth Hirsch Sørensen Nye sygehusbyggerier: det erhvervsmæssige potentiale I regi af Regeringens Kvalitetsfond foretager regionerne de kommende 10-15

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/jens Andersen, administrerende direktør DI konference Nyt sygehusbyggeri få overblikket d. 16. juni 2011 Større sygehusbyggerier i Region Sjælland Kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Sygehusvæsnets økonomiske forhold og mulighed for eventuelt at formindske udgiften Årsager: Befolkningens

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Netværksdage om sygehusbyggeri

Netværksdage om sygehusbyggeri Netværksdage om sygehusbyggeri 27. - 28. august 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 PROGRAM MANdag den 27. august 2012 09.30-10.00 Registrering og kaffe / morgenbrød 10.00-10.10 Velkomst v/lone Christiansen,

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Hospitalsbyggeri, kultur og organisering

Hospitalsbyggeri, kultur og organisering Konsulent, sygehusbyggeri Simon Nørregaard Jensen Danske Regioner Hospitalsbyggeri, kultur og organisering De store udfordringer på sundhedsområdet Den demografiske udvikling Flere lider af kronisk sygdom

Læs mere

12. december Overdragelsesforretning - Innovationsudvalget

12. december Overdragelsesforretning - Innovationsudvalget 12. december 2013 Overdragelsesforretning - Innovationsudvalget Innovationsudvalget 2012-13 Innovationsudvalget har eksisteret i 2 år Hovedopgaverne er (kommissorium): Sundhedsinnovation Offentlig-privat

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere