Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling"

Transkript

1 Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

2 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi sikrer sammenhæng i patientens behandlingsforløb Vi giver patienten indflydelse på egen behandling Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads Vi satser på forskning, læring og innovation Sygehuset er fleksibelt, effektivt og bæredygtigt Sygehuset helbreder og skaber trivsel Vi udnytter de teknologiske muligheder Forudsætninger og tendenser for fremtidens sygehusvæsen Fra tanke til vision Kontakt: Maj 2012 REGION SJÆLLAND 3

3 VI SKABER FREMTIDENS SYGEHUS GENNEM SAMMENHÆNG OG UDVIKLING Visionerne for fremtidens sygehusvæsen i Region Sjælland skal understøtte, at alle regionens sygehuse fortsat udvikler sig og at det sygehusvæsen, vi planlægger i dag, indtænker de tendenser og muligheder, der tegner sig i morgen. Region Sjælland har vedtaget en ambitiøs sygehusplan, der gennemføres i årene frem mod Sygehusplanen fordeler opgaverne på seks sygehuse, der med forskellige faglige profiler skal fungere som ét samlet sygehus. Danmarksmestre i sammenhængende patientforløb! Region Sjællands sygehusvæsen er i 2020 kendetegnet ved, at vi er særligt gode til at skabe sammenhæng i patientforløb. Det skal være vores særlige styrke! Det skal vi være danmarksmestre i! Og det kræver, at vi udvikler os de kommende år. Vi har først og fremmest ansvaret for at skabe sammenhæng i patientforløbene på og mellem sygehusene, og vi har samtidig også et klart medansvar for at bygge bro til vores eksterne samarbejdspartnere, ikke mindst til kommunerne og praktiserende læger. 4 REGION SJÆLLAND

4 Med fokus på sammenhæng kan vi skabe gode patientforløb af høj kvalitet, og vi kan implementere vores sygehusplan, som tager hensyn til regionens geografiske udfordringer. Med fokus på sammenhæng kan vi opnå høj patient- og medarbejdertilfredshed. Udvikling Vores sygehuse skal have fokus på udvikling fagligt og organisatorisk. Vi skal udvikle os for at nå vores mange ambitiøse mål. Vi skal udvikle os for at kunne honorere patienternes krav og forventninger. Vi skal også udvikle os for at sikre, at årlige produktivitetskrav og fortsatte begrænsede ressourcer omsættes til gode og sunde løsninger til gavn for patienterne og alle de medarbejdere, der løser opgaverne. Syv visioner Sammenhæng og udvikling er rammen for visionerne frem mod Vi har formuleret syv visioner, der understøtter dette overordnede fokus: Vi sikrer sammenhæng i patientens forløb Vi giver patienten indflydelse på egen behandling Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads Vi satser på forskning, læring og innovation Sygehuset er fleksibelt, effektivt og bæredygtigt Sygehuset helbreder og skaber trivsel Vi udnytter de teknologiske muligheder REGION SJÆLLAND 5

5 VISION VI SIKRER SAMMENHÆNG I PATIENTENS FORLØB Patienten oplever i Region Sjælland et sygehusvæsen, som systematisk fokuserer på at skabe det bedste patientforløb. Det sker gennem god planlægning, høj faglighed, fleksibilitet og kvalitet i behandlingen. Og ved hele tiden at udvikle sig og implementere nye løsninger og teknologier. Rehabilitering og forebyggelse på sygehuset tager udgangspunkt i patientens generelle sundhed. Sygehuset tager medansvar for patientens samlede forløb og er brobygger mellem de forskellige sundhedsaktører. Samarbejdet understøttes af it-systemer, der sikrer, at den rette information er tilgængelig for alle relevante aktører på alle tidspunkter. De pårørende har en væsentlig rolle og er en vigtig ressource, både for patienten og for sygehuset. Derfor er sygehuset organiseret, så der er plads til de pårørende, og til at de kan indgå i konstruktivt samspil med personalet. 6 REGION SJÆLLAND

6 DET BETYDER Den individuelle behandling tager udgangspunkt i standardiserede pleje- og behandlingsforløb Sygehusets organisering og indretning er bygget op om patientforløb og hurtig diagnostik Sygehuset arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse som en integreret del af patientforløbet Sygehuset hjælper patienterne med at tage ansvar for deres egen behandling og deres generelle helbred De pårørendes rolle styrkes ved at skabe plads til dem i behandlingsforløbet It giver fagfolk, patienter og pårørende mulighed for at planlægge og følge patienten hele vejen gennem behandlingen på sygehuset og på tværs af sektorerne REGION SJÆLLAND 7

7 VISION VI GIVER PATIENTEN INDFLYDELSE PÅ EGEN BEHANDLING Patienter, der inddrages, bliver aktive og engagerede deltagere i eget behandlingsforløb. Inddragelse af patienterne er med til at styrke kvaliteten i behandlingen. Sygehuset vægter derfor patient empowerment højt. Sygehuset og patienten samarbejder om at give patienten viden om egen sygdom og behandling. Patienterne inddrages i væsentlige beslutninger og inviteres til at bidrage med egen viden og erfaringer. Det styrker patientforløbet og er med til at skabe bedre sammenhæng i den enkelte patients forløb. 8 REGION SJÆLLAND

8 DET BETYDER Den lægelige vurdering sker på et videnskabeligt grundlag samtidig med at patientens behandlingsforløb tilpasses, så det matcher den enkelte patients situation og kompetencer. Patientens potentiale skal i stigende grad aktiveres. Patienter har let adgang til viden om deres sygdom og behandling. De patienter, der har overskud og interesse, kan tilegne sig viden og indgå som en kvalificeret ressource i eget patientforløb. Vi giver patienterne muligheder for aktivt at søge viden om sygdom og behandling, hvor der også er mulighed for selvbetjeningsløsninger som fx booking. Her er det også muligt at se egen journal, prøvesvar og medicinoverblik samt at søge særlig viden om sygdom og behandlingsformer. Patientens engagement og aktive medvirken skaber mulighed for individuelle og virtuelle behandlingsforløb, således at patientens liv og dagligdag i vid udstrækning kan opretholdes. REGION SJÆLLAND 9

9 VISION SYGEHUSET ER EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Når målet er helbredelse og gode behandlingsresultater, er medarbejderne i sygehusvæsenet i Region Sjælland helt centrale. Derfor er det afgørende, at vi fastholder og rekrutterer de bedste. Medarbejderne forventer fleksible arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og en høj prioritering af kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet. Samtidig har sygehusene brug for forandringsparate medarbejdere, der udvikler sig i takt med at opgaver og muligheder. Derfor er det vigtigt at skabe arbejdsformer og -miljøer, som inspirerer og udfordrer medarbejderne. 10 REGION SJÆLLAND

10 DET BETYDER Medarbejderne er en af de vigtigste ressourcer i sygehusvæsnet Sygehuset har kompetente og engagerede medarbejdere og ledere med tydelige ansvarsområder Gode arbejds-, udviklings- og læringsbetingelser er en naturlig del af arbejdspladsen Der er konstant øje for at opnå den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem faggrupper REGION SJÆLLAND 11

11 VISION VI SATSER PÅ FORSKNING, LÆRING OG INNOVATION Forandring er et grundvilkår for alle ansatte i sygehusvæsenet. Sundhedsvæsenet udvikler sig hele tiden og hurtigt både fagligt, teknologisk og organisatorisk. Forventningerne og kravene er store: Høj kvalitet og faglighed i behandlingen, smidige, optimale og sammenhængende patientforløb. Dertil kommer krav om årlige produktivitetsstigninger og fortsat knappe ressourcer. Forskning, læring, videndeling og innovation er nogle af de væsentligste nøgler til at matche udfordringerne. Sygehuset er kendetegnet ved forskning på højt niveau. Forskningsresultater og ny viden deles og omsættes til gavn for patienterne i Region Sjælland. Sygehusene er samtidig den største arbejdsplads i regionen med ansvar for at uddanne over studerende/elever om året. Det har derfor stor betydning, at der på sygehusene er fleksible, stærke og imødekommende lærings-, forsknings- og innovationsmiljøer. Nøgleord for indretningen af fysiske faciliteter er rum, fleksibilitet og anvendelse af ny teknologi. Videndeling, netværksdannelse og tværfagligt samarbejde er et styrkeområde i Region Sjælland. 12 REGION SJÆLLAND

12 DET BETYDER Forskning, læring og innovation foregår både i fælles enheder og ikke mindst ude på afdelingerne på de enkelte sygehuse Der er tid og plads til de studerende og elever, som både er til stede, hvor patienterne er og i dedikerede miljøer Sygehuset udvikler sig med global inspiration fra og i samarbejde med sygehuse og universiteter samt andre samarbejdspartnere ikke mindst private aktører Sygehusene har en stærk innovationskultur Medarbejdernes gode ideer gribes, udvikles og afprøves REGION SJÆLLAND 13

13 VISION SYGEHUSET ER FLEKSIBELT, EFFEKTIVT OG BÆREDYGTIGT Sygehuset er bygget og indrettet, så det hurtigt, nemt og billigt kan tilpasses de aktuelle krav og muligheder. Det gælder alle rumtyper og funktioner. Sygehusets infrastruktur og logistik sikrer, at sygehuset fungerer effektivt. Funktionerne er placeret, så det er muligt at gennemføre sammenhængende patientforløb med kortest mulig ventetid. Ved sygehusbyggeri i Region Sjælland og i den daglige drift er bæredygtighed i bred forstand en grundsten. Der fokuseres på de»grønne«aspekter og tænkes energivenligt. Bæredygtighed kan være alt fra ren energi og genbrug til det fleksible byggeri, der er brugbart i flere årtier. 14 REGION SJÆLLAND

14 DET BETYDER Høj fleksibilitet med hensyn til rummenes størrelse og anvendelse samt standardisering af undersøgelses- og behandlingsrum Bæredygtighed er en grundsten Lave omkostninger til drift, vedligeholdelse og ændringer af bygninger Infrastrukturen skaber effektive transportveje, sikrer smidige patientforløb og sparer tid Vi samarbejder med private om produktudvikling i forbindelse med byggeri og drift REGION SJÆLLAND 15

15 VISION SYGEHUSET HELBREDER OG SKABER TRIVSEL Ved nyt sygehusbyggeri og ombygninger i Region Sjælland anvendes viden om, hvordan bygninger og arkitektur skaber den bedste helende fysiske ramme. Brugen af elementer som lys, lyd, farver, kunst og natur spiller ind. Sygehuset er indrettet med muligheder for fysisk aktivitet og psykisk velvære i et professionelt miljø. Det har en positiv indvirkning på patientens helbredelse og velbefindende. Sygehuset er en integreret del af byens liv. 16 REGION SJÆLLAND

16 DET BETYDER Viden om den helende bygning anvendes ved alt sygehusbyggeri Genoptræning og aktivering af patienterne integreres i afdelingerne De fysiske rammer fremmer patientsikkerhed, høj hygiejnestandard og forebyggelse af infektioner Arbejdsmiljø og sikkerhed prioriteres højt ved tidligt at involvere medarbejdere og eksperter Sygehuset er tilgængeligt og skaber sammenhæng til det omgivende samfund og for den enkelte patient REGION SJÆLLAND 17

17 VISION VI UDNYTTER DE TEKNOLOGISKE MULIGHEDER Hvad vi tror, er umuligt i dag, kan vi i morgen. Mulighederne inden for it, behandlingsmetoder og logistik bevæger sig med lynets hast. I fremtiden vil alt kunne fange, bære og analysere data. Nye operationsmåder kommer til, servicefunktioner automatiseres, og der sker en betydelig flytning af patientbehandling til patientens eget hjem via telemedicin. Teknologien skal i høj grad medvirke til at skabe sammenhæng i patientforløbene. Den hurtige udvikling betyder, at forventninger og planer i byggeprocessen skal tilpasses de erfaringer og den viden, der opsamles undervejs. 18 REGION SJÆLLAND

18 DET BETYDER It er til rådighed 24 timer i døgnet alle årets dage og anvendes online og trådløst Sygehuset er papirløst og alle medier anvendes aktivt En høj grad af automatisering af arbejdsgange. Logistikken understøtter det sammenhængende patientforløb Elektronisk identifikation understøtter arbejdsgange og styrker sikkerheden Individuelle og intuitive it-løsninger til medarbejderne Der tages afsæt i afprøvet og kendt teknologi i forhold til it og telemedicin Innovations- og pilotprojekter danner grundlag for systematisk vidensopsamling og udvikling i hverdagen og i de sammenhængende patientforløb REGION SJÆLLAND 19

19 FORUDSÆTNINGER OG TENDENSER FOR FREMTIDENS SYGEHUSVÆSEN Det sygehusvæsen, vi skal indrette i fremtiden, ligner ikke det, vi kender i dag. I de kommende år vil der ske store forandringer i behandlingsmulighederne, teknologien og inddragelsen af patienter og pårørende. Patientkrav, kvalitet og effektivitet Patienterne og de pårørende ved, hvad de vil, og hvad de forventer af sundhedsvæsenet med kompetence, tilgængelighed, sammenhæng og individuelle tilbud som nøgleord. Vi skal sætte endnu mere fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Samtidig skal der sikres omkostningseffektive løsninger i byggeri og drift og optimal udnyttelse af sygehusenes kapacitet. Helhedstænkning Målet om sammenhæng i patientforløbet bliver styrende for indretning, organisering og arbejdstilrettelæggelse. Vi vil gå fra sygehuse, der i årtier har været organiseret efter de enkelte lægefaglige specialer, til et mere helhedstænkende sundhedsvæsen, styret af patienternes behov for diagnostik, behandling og pleje. 20 REGION SJÆLLAND

20 Flere ambulante patienter I fremtiden vil flere patienter blive behandlet ambulant eller i eget hjem, i takt med at indlæggelsestiden falder. Vi vil samtidig se flere multisyge patienter med komplekse sygdomsbilleder. Sygehusets aktiviteter vil følge tre hovedspor: Patienter med behov for intensiveret behandling fra ét eller flere specialer under indlæggelse Ambulant behandling Telemedicinske tilbud til patienter i eget hjem Brobygning Sygehusvæsenet vil i højere grad end i dag få en brobygger-rolle. Sygehusvæsenet skal sikre sammenhæng i patientforløbet, først og fremmest på sygehuset. Men sygehusvæsenet har også et medansvar i forhold til behandling i eget hjem og for at skabe sammenhæng i samarbejdet med psykiatrien, praktiserende læger, kommuner og privathospitaler. REGION SJÆLLAND 21

21 FRA TANKE TIL VISION Da visionsprocessen blev sat i gang primo 2011, stod det klart, der skulle tænkes ud af boksen for at sikre, at fremtidens sygehuse indrettes efter fremtidens patienter, fremtidens medarbejdere, de teknologiske muligheder og de fremtidige krav. Visionerne er resultatet af mange og meget forskelligartede initiativer, der har fyldt Der er hentet inspiration fra nær og fjern, fra ledere og medarbejdere, studerende og eksperter og fra sygehusbyggerier i ind- og udland. At udarbejde et sæt visioner for regionens samlede sygehusvæsen er en omfattende opgave. Visionsarbejdet blev derfor opdelt i faser. Første fase Første fase kaldtes screeningsfasen. Den løb henover foråret Seks arbejdsgrupper med i alt mere end 50 deltagere ledere og medarbejdere fra sygehusene, Psykiatrien og Regionshuset blev bedt om at»tænke ud af boksen«inden for følgende hovedemner: Regionens sygehuse 2020+; hvad er et sygehus? Sygehusvirksomhed den kliniske arbejdsplads Sygehuset i bæredygtige rammer Det (høj-)teknologiske sygehus Sammenhængende logistik og infrastruktur Kvalitets-, aktivitets- og økonomistyring Fælles pejlemærker for sygehusbyggeri Udover Region Sjællands visioner for fremtidens sygehusvæsen drøftes sygehusenes fremtid på flere andre fronter, for eksempel i Danske Regioner, hvor alle regioner i fællesskab arbejder med pejlemærker for de store sygehusbyggerier. 22 REGION SJÆLLAND

22 Anden fase Anden fase kørte i efteråret og frem til årsskiftet 2011/2012. Her udarbejdede ledere og medarbejdere i tre nye arbejdsgrupper overordnede visioner for sygehusvæsenet inden for tre specifikke områder. Ved valget af emner blev der lagt vægt på at udpege områder, hvor regionen har særlige udfordringer, og som samtidig kan udvikles til at blive styrker: Forskning, læring og innovation Samspil og sammenhæng i sundhed IT/telemedicin Andre input Sideløbende blev en bred vifte af initiativer sat i værk. Alle regionens medarbejdere har haft mulighed for at kontakte arbejdsgrupperne via regionens intranet. Der blev holdt inspirationsmøder med input fra trendsættende specialister og eksperter. Og der er på forskellig vis hentet inspiration og viden fra de øvrige regioner og nyere og innovative sygehuse verden over. Regionsrådet har holdt temamøde, hvor det overordnede tema var patienterne i fremtidens sygehusvæsen. Videre har også MED været inddraget undervejs. I efteråret inviterede Region Sjælland fremtidens medarbejdere der i dag er studerende til at deltage i et»fremtidspanel«. Her kunne de studerende bidrage med deres tanker, ideer, krav og forventninger til fremtidens sygehusvæsen. Fremtidspanelets bidrag er præsenteret i en særskilt pjece, men indgår også som baggrund for de overordnede visioner. Hvad sker der nu? Visionerne er udtryk for den kultur og den grundlæggende tankegang, som alle regionens sygehuse skal organiseres og drives efter. Visionerne skal nu konkretiseres og implementeres på regionens sygehuse. På Køge Sygehus blandt andet ved at bygge nyt, på andre sygehuse med udgangspunkt i det eksisterende. REGION SJÆLLAND 23

23 Region Sjælland Alléen Sorø Telefon Kommunikation

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere