Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont"

Transkript

1 Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Cand.Merc.Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Vejleder: Jeppe Schoenfeld anslag (heraf 53 figurer og tabeller) 78,2 normalsider Morten Elkjær Afleveret

2 Executive Summary The objective with this master thesis is to answer the question whether DuPont is making more value to their stockholders by buying the Danish company Danisco. DuPont bought Danisco at a quote of 700 DKK per stock, which was 31 % higher than what the Danisco stock was trading at the last day before DuPont first offer. To answer this question I asked three sub questions which all would lead to my final conclusion that also divided the thesis in three parts. In the first part of this thesis I answered the question of what the stand-alone value of Danisco would be. To answer the question I used the valuation method known as Discounted Cash Flow model. I based this valuation on a strategic and a financial analysis of Danisco and concluded that the stock of Danisco should be traded at a price of 652,96 DKK per stock. This price is 47,04 DKK under what DuPont paid. In the second part of the thesis I wanted to uncover how DuPont justified the premium that they paid over my estimate of the Danisco stock price, and therefore I identified what synergies that existed between Danisco and DuPont. I identified 10 synergies between the two companies, which was split by six operational and four financial synergies. In the last part of the thesis I estimated a value of the synergies between the companies. I again used a cash flow model to estimate the value of the synergies and estimated that the synergies between Danisco and DuPont were 2921 million DKK worth, with overweight in value of the operational synergies, which were estimated to be worth 2581 million DKK, and the financial synergies being worth 340 million DKK. I then concluded that DuPont made more value for their stockholders by buying Danisco. This is determined on the basis that the estimation of the stand-alone valuation of Danisco and the value of the synergies added together would make the Danisco stock worth 14 DKK more than DuPont paid. Side 1 af 98

3 INDLEDNING 4 PROBLEMFORMULERING 5 OPBYGNING 6 METODE 7 TEORI 7 AFGRÆNSNING 12 DATA - KILDEKRITIK 13 CASEN 14 PEER GROUP 17 STRATEGISK ANALYSE AF DANISCO 18 POLITIK SOCIALE FORHOLD 19 KUNDER 20 LEVERANDØRER 20 SUBSTITUTTER 21 INDGANGS BARRIER 22 MARKEDS SITUATION FOR DANISCO 22 RESSOURCER 24 SWOT 26 REFORMULERING 27 BALANCEN 28 EGENKAPITALEN 28 RESULTATOPGØRELSEN 29 HOVEDTAL FRA REFORMULERING 29 RENTABILITETS ANALYSE AF DANISCO 30 EGENKAPITALENS FORRENTNING (ROE = RETURN ON EQUITY) 30 DRIFTSAKTIVITETENS PÅVIRKNING AF ROE 31 UDVIKLINGEN I OVERSKUDGRAD (OG) 33 UDVIKLING I AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED (AOH) 34 FINANSIERINGSAKTIVITETEN 35 RISIKO DELKONKLUSION 36 Side 2 af 98

4 TREND ANALYSE DANISCO 37 BUDGET 38 OMSÆTNINGEN 38 OMKOSTNINGSUDVIKLING 41 AFSKRIVNING 43 DRIFTSAKTIVER 43 DRIFTSFORPLIGTELSER 44 KAPITALOMKOSTNINGER(WACC) 44 EJERNES AFKASTKRAV 45 AFKASTKRAV PÅ FREMMEDKAPITAL 47 KAPITALSTRUKTUREN 48 DEN SAMLEDE WACC 48 VÆRDI DANISCO 49 FØLSOMHEDSANALYSE 51 KONKLUSION PÅ VÆRDI 55 SYNERGI 56 OPERATIONELLE SYNERGIER 56 FINANSIELLE SYNERGIER 60 VÆRDIANSÆTTELSE AF SYNERGIER 62 OPERATIONELLE SYNERGIER VÆRDI 63 FINANSIELLE SYNERGIER VÆRDI 70 VÆRDIEN AF SYNERGIERNE 74 CONTROL PREMIUM 76 AKTIEANALYSER 78 OPSUMMERING 79 KONKLUSION 79 LITTERATURLISTE 81 BILAG 83 Side 3 af 98

5 Indledning Virksomhedernes verden er i evig forandring, nye virksomheder skyder frem, andre lukker og mange andre bliver opkøbt eller fusionere. På den måde kan man aldrig regne med at den samme virksomhed som man har handlet med i dag eksistere i morgen. Rigtig mange virksomheder bliver opkøbt eller fusionere eller indgår i anden form for M&A handler. Alene i 2011 blev der brugt $1,57 trillioner 1, 8,8 trillioner danske kroner, på M&A handler. Det er enormt mange penge som cirkulere i M&A markedet, hvilket også indikerer hvor vigtigt et marked det er og hvor stort fokus man skal have på dette marked. En af hoved ideerne bag M&A s er at 1 virksomhed er bedre end 2. Med andre ord vil den ene virksomhed altså kunne effektivisere den anden og på den måde gøre den overtagne virksomhed mere værd. Der eksistere nogle synergier mellem to virksomheder som man ved opkøb eller fusion vil prøve at udnytte, for at på den måde kunne øge den samlede virksomheds værdi. Man kan endda sige at handlernes succes står og falder med om disse synergier kan blive udnyttet rigtigt. Oftest betales der nemlig en overpris for virksomheden fordi synergier mellem de to virksomheder menes at have en værdi, en værdi som sælger gerne så sig betalt for. Derfor må det betagnes som utroligt vigtigt for køber at disse synergier bliver vurderet og værdisat rigtigt, så man for det første ikke betaler en for høj pris og for det andet ikke har fuldstændigt styr på hvordan man skal udnytte disse synergier og om de kan udnyttes. For kan man ikke udnytte synergier mellem to virksomheder rigtigt er man oftest ikke den helt rigtige køber af en given virksomhed. På grund af de ovenstående argumenter finder jeg dette emne utroligt spændende da der i M&A handler kan gå så meget galt når nu man skal sætte en værdi på noget som ikke er fysisk og måske ikke eksisterer. Der er derfor utroligt mange problemstillinger som kan undersøges og besvares før disse handler kan findes sted. Det er kompleksiteten i M&A handler der gør dem så spændende, der er ikke nødvendigvis skrevet en drejebog som kan følges ved hver eneste handel. For at belyse dette interessante emne noget mere vil jeg have fokus på casen hvor amerikanske DuPont opkøber danske Danisco. DuPont opkøber Danisco i sommeren 2011, det gøres af flere forskellige årsager. Men en af det helt afgørende årsager til at 1 Kilde: Side 4 af 98

6 DuPont betaler en så høj pris for Danisco må uden grund være de synergier som ligger i mellem de to virksomheder. Med andre ord muligheder som DuPont tror at de kan komme til at tjene mange penge på ved overtage kontrollen i Danisco. DuPonts første tilnærmelse til Danisco startede i januar 2011 med et bud på 665 kr. pr aktie som de senere hævede til købsprisen på 700 kr. pr aktie. Hvis man kigger på Daniscos aktiekurs i perioden 2009 til 2011 steg den med 227% hvor DuPonts opkøbt havde en store andel i denne stigning. Det kunne meget vel tyde på at de så nogle store muligheder ved at lægge Danisco ind i deres koncern. Grundet det ovenstående kunne det være spændende at bruge DuPonts opkøb af Danisco som case for at undersøge hvilke nogle synergier der kan være når en virksomhed køber en anden. Problemformulering Det helt store spørgsmål når en handel som den mellem Danisco og DuPont finder sted er om der skabes en mere værdi for DuPonts ejere ved at opkøbe Danisco. Med andre ord er der mulighed for at DuPont kan gøre Danisco mere værd hvis de opkøber og indlemmer virksomheden i deres organisation. Det leder mig hen til mit hovedspørgsmål i opgaven. Hoved spørgsmål: 1. Har Dupont skabt en mere værdi for deres aktionærer ved at købe Danisco? For at besvare hovedspørgsmålet er der en lang række underspørgsmål som der skal besvares for at der kan konkluderes med et svar på hovedspørgsmålet. Først vil det være interessant at vide hvad Danisco er værd hvis virksomheden skulle køre videre uden at den opkøbes af DuPont. For at kunne sige noget om stand-alone værdien for Danisco, skal det selvfølgelig undersøges hvordan Daniscos strategiske position var på markedet og der skal laves en regnskabsanalyse. Derfor stilles spørgsmålet: 2. Hvad er stand-alone værdien af Danisco? Side 5 af 98

7 Der hvor der skabes en mere værdi for DuPonts aktionærer er ved at der mellem de to virksomheder er nogle synergier som skal udnyttes. Derfor er det vigtigt at identificere disse synergier, så man kan analysere om der kan skabes en mere værdi. Hvis der ikke er synergier tilstede vil man nemlig bare købe en selvstændig virksomhed som man ikke kan optimere ved at føje ind i sammenhæng med sin egen virksomhed: 3. Hvilke synergier er der i opkøbet? Når synergierne der findes i opkøbet er identificeret, er det næste skridt en del sværere og det er denne proces som det skal afgøres ud fra om et opkøb er en god ide eller om det er spild af penge. Det næste skridt er værdiansættelsen ne, en proces hvor man skal finde ud af hvor meget det er lægge to virksomheder sammen er værd. Det er ikke en særlig nem opgave for folkene i coperate finance eller de tilknyttede konsulenter, for det er altid svært at sætte værdi på f.eks. viden eller vækst muligheder som slet ikke er sikre. Derfor hedder det sidste spørgsmål i opgaven: 4. Hvad er værdien ne? Opbygning Måden hvorpå opgaven opbygges forklares i dette afsnit. Opgaven startes med en intro til opkøbs casen, nærmere DuPonts opkøb af Danisco. Dette gøres så læseren får en godt kendskab til selve casen og på den måde bliver sat ind i fra start af hvilke type virksomheder opgaven drejer sig om. Dernæst kommer der et afsnit om Danisco og en analyse af Danisco. Dette afsnit leder hen til konklusionen på hvad Daniscos stand alone værdi er. Denne værdi er vigtig da det ud fra den fundne værdi vi nogenlunde kan sige hvor meget DuPont har betalt mere for synergierne. Med synergiernes værdi nogenlunde på plads, vil det næste afsnit handle om hvad det er for nogle synergier som er i mellem de to virksomheder. Efter synergierne er identificeret, skal der sætte en værdi på hver enkelt ne og se om det matcher op mod den teoretiske værdi for synergierne som er fundet tidligere i opgaven. Derefter kan der konkluderes på om DuPont igennem opkøbet af Danisco har skabt en mere værdi for deres aktionærer ved at have betalt en rigtig pris for mulighederne som ligger i mellem de to virksomheder. Side 6 af 98

8 Figur 1. Opbygning Danisco analyse Værdiansættelse Danisco Synergi analyse Værdiansættelse Synergi Konklusion Metode Teori I dette afsnit vil jeg nævne og kommentere på nogle af de teorier som jeg bruger igennem opgaven, for at finde svar på min problemformulering. Jeg har delt underafsnittene op efter hvilken rækkefølge de kommer i opgaven, dette er for at danne den røde tråd i opgave, så alt kommer i en bestemt rækkefølge. Strategisk Når vi man siger strategisk i sammenhæng med en værdiansættelse betyder det at man skal bedømme hvordan virksomheder fungere med sine omgivelser og hvordan den fungere internt. Figur 2. Strategisk analyse Virksomheden I figur 2, kan det ses hvordan de forskellige lag i det strategiske univers påvirker hinanden. For at analysere hvilke faktorer der påvirker virksomheden vil jeg bruge to Side 7 af 98

9 meget kendte modeller. Jeg vil bruge PESTEL 2 og Porters Five Forces 3 modellerne, PESTEL modellen bruges til at kigge på makrofaktorer og Porters bruges til at kigge på industrien og konkurrenter som der er en case virksomheden. Det der er det vigtige når disse to modeller skal bruges til den strategiske analyse er at finde ud af hvilke key drivers der har en effekt på hvordan virksomheden performer. Det vil sige at man ikke nødvendigvis skal bruge f.eks. alle bogstaver i PESTEL modellen, hvis det politiske ikke er vigtigt for virksomheden, er der ingen grund til at kigge nærmere på dette område. Det gode er dog ved modellen er man hurtigt får et overblik over hvilke områder man bør kigge på i den strategiske analyse. Derfor mener jeg at det er vigtigt at have SWOT 4 i bagtankerne når man går de to modeller i gennem. Dette er fordi SWOT er en god opsummerings model, hvor i man kan indsætte sine resultater fra at kigge sin case virksomhed i efter i de strategiske sømme. Værdiansættelse Der er to værdiansættelses dele i denne opgave, derfor skal jeg også vælge en eller flere modeller til at værdiansætte Danisco og til at værdiansætte synergierne. I dette afsnit vil jeg udelukkende beskæftige mig med valg af model til værdiansættelsen af Danisco. Jeg vil også komme ind på teorien omkring opbyggelsen af budgetmodellen til værdiansættelsen. Når jeg skal vælge model til at lave min værdiansættelse af Danisco med, er det vigtigt at jeg vælger den model som vil sikre den største nøjagtighed, samtidig skal der også være en hvis nemhed i modellen som sikre at den er nem at forstå. Der er fire overordnede modeller at vælge mellem når man skal vælge værdiansættelses model, Present value-, relative-, likvidations- og optionsmodeller 5. Alle har deres styrker og svagheder, og det er vigtigt at man vælger den rigtige efter hvilken case man har. I mit tilfælde vil det være helt rigtigt at vælge en present value model. I sådan en model har man efter min mening den største frihed til at danne en model som man synes den skal se ud. Det er i 2 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 3 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 4 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 5 Kilde: Financial Statement Analysis Side 8 af 98

10 sådan en model at analytikeren har fuld frihed over sin model, men samtidig stiller den også store krav til analytikerens evne til at analysere en virksomhed. En present value model bygger på budget forudsætninger sat op af analytikeren, en budget som giver et cash flow som senere tilbage diskonteres. Der findes flere forskellige present value modeller som alle har en funktion alt efter hvilken case man har og hvad man vil analysere 6. I mit tilfælde er der DCF og EVA modellen, begge to skulle gerne give det samme resultat i sidste ende, hvis man har lavet sin beregninger ordenligt. Derfor er det et personligt spørgsmål om hvilken model man vælger at bruge på sin case, da begge modeller bygger på de samme data. Min personlige præference er at bruge DCF modellen, denne vælger jeg fordi at jeg tidligere har arbejde meget med den og derfor føler mig sikker i at bruge den, og som nævnt var en af de vigtige punkter i en værdiansættelse nøjagtighed. Samtidig er DCF modellen også den mest brugte blandt professionelle brugere af værdiansættelses modeller 7, hvilket bare er med til at styrke mit valg i netop denne model til min case og værdiansættelse. Men det er enormt vigtigt at man til en DCF model har en så sandsynligt et budget som muligt. For at sikre at det er tilfældet i ens case, er det vigtigt at få lavet den rigtige analyse af virksomhedens performance over en årrække. Derfor skal der bruges forskellige modeller, som er gennem testet og hvor man får de rigtige data, til at danne sit budget. Til at analysere regnskaber finder jeg det bedst at bruge Du Pont modellen som dækker alle de vigtige nøgletal i der kan regnes i et regnskab 8. Denne model er dog ikke ret meget værd hvis man ikke sammenligner ens udregnede nøgletal med en sammenligningsgruppe. To andre gode metoder til at danne sit budget ud fra er indexmodellen og common-size analyse 9. Disse to modeller giver et godt overblik over regnskabstallene, så man kan de om der er nogle trends og hvilket niveau de forskellige poster har. Derfor anser jeg disse to modeller som meget gode til at danne sit budget ud fra. 6 Kilde: Financial Statement Analysis 7 Bruner 8 Kilde: Financial Statement Analysis 9 Kilde: Financial Statement Analysis Side 9 af 98

11 Til at runde værdiansættelsen af med vil jeg bruge multipel metoden 10. Denne metode egner sig bestemt ikke som en model til at stå alene, men derimod er den rigtig god til at sammenligne forskellige virksomheder inden for samme branche. Derfor vil jeg især bruge den som en metode til at finde ud af om det pris niveau jeg finder for Danisco er korrekt. M&A Hvorfor købes og sælges virksomheder? For at kunne besvare det spørgsmål vil jeg kigge på nogle af de teorier og ideer som er grundstenene i M&A. Figur 3. M&A ide Der er mange forskellige teorier om hvorfor virksomheder køber hinanden. En af hovedårsagerne er som figur # antyder, at to virksomheder slået sammen er bedre end virksomhederne hver for sig. De andre teorier kan være business model, defensive, market share, production capacity, local market expertise og mange flere 11. Faktisk er det egentligt ligegyldigt ud fra hvilken teori en virksomheder køber andre virksomheder ud fra, det hele handler i bund og grund om at maksimere sin profit. Men det er ikke bare at købe en anden virksomhed, der er mange forskellige måder en handel kan gå igennem, det er f.eks. ikke alle virksomheder som er interesseret i at blive opkøbt og det er som så skal en fjendtlig overtagelse 12. En meget normal opkøbs måde er auktionsmodellen 13, her er det den sælgende virksomhed som styrer en auktion, som sikre at aktionærerne får den bedst mulige pris for deres andele. Når købsprocessen er en auktion, skal de købende virksomheder være godt på mærkerne. Der eksistere en teori omkring sådanne auktioner der kaldes for winners curse 14, oftest ender den købende virksomhed med at betale en lidt for høj pris for virksomheden, da de oftest 10 Kilde: Valuation 11 Kilde: Bragg 12 Kilde: Bragg 13 Kilde: Bragg 14 Kilde: Bruner Side 10 af 98

12 bliver presset til at byde lidt højere fordi de gerne vil overtage den anden virksomhed. Teorien winnners curse er en af grundene til at jeg f.eks. mener at man skal tænke sig virkelig godt om når man skal købe en anden virksomhed og måske ikke altid bare tænke i kroner og øre men også rent strategisk om det ville være en god handel. F.eks. kunne købende virksomhed jo forhindre en konkurrent i at overtage store markedsandele, ved at lave strategisk kloge opkøb. Synergi For at kunne identificere synergierne mellem to virksomheder vil jeg gennemgå lidt teori omkring hvor synergier skal findes. I dette afsnit vil jeg også beskrive mit valg af model til at værdiansætte de synergier som jeg finder i mellem Danisco og DuPont. For at sætte værdi på synergier skal man tro på at der findes synergier i mellem virksomheder. Det er som beskrevet i afsnittet ovenover en vigtig del af hvorfor man køber en anden virksomhed. Der er nogle kritikere der ikke tror på at synergier eksistere, men efter min mening kan de ikke andet end at eksistere. Det mener jeg på grund af at det ellers ikke ville give nogen mening at virksomheder vil betale mere for andre virksomheder end den aktuelle aktiekurs 15. Men ikke alle synergier er ens og det samme værd, der er forskel og de skal behandles sådan. Derfor kan man også opdele synergier i forskellige kategorier. De to hovedkategorier er finansielle- og operationellesynergier 16, disse to kategorier giver en god ide om hvor man skal finde synergierne henne. Under hver kategori er der forskellige synergi områder, som enten relatere sig til selve produktionen eller driften 17 af virksomheden, disse grupper vil blive nævnt senere i opgave når jeg vil bruge dem. Det vigtige er at man tror på at synergier findes, for hvis dette ikke er tilfældet, kan de ikke findes. Når man skal sætte en værdi på de synergier man finder mellem to virksomheder, er der flere metoder at gøre det med. De to måske mest brugte er en simpel DCF metode og real optioner 18. Som med værdiansættelsen af en virksomhed, har hver metode sit felt 15 Givet det er et børsnoteret selskab 16 Kilde: Damodaran 17 Kilde: Valuation 18 Kilde: Bruner Side 11 af 98

13 hvor den er god. Hvis man har synergier som er sikre og man ikke er i tvivl om at man kan udnytte vil det åbenlyse valg af metode være at bruge en DCF metode 19, med frit cash flow og en tilbagediskontering. Derimod er real options metoden rigtig god hvis man har synergier som ikke er sikre og måske bare er i projekt stadiet 20. Real options metoden er også lidt mere indviklet og kompliceret og der skal mere data og efter min mening flere gæt til, især hvis man ikke har intern data. Det er en af grundene til at jeg vælger, i min værdiansættelse ne, at bruge den simple DCF metode. En anden grund er at jeg ikke mener at synergierne der vil være mellem DuPont og Danisco vil være så usikre at der skal en real options metode til. Den sidste grund er at jeg mener at real optioner er så stort et emne at de kræver deres egen opgave, og denne opgave har ikke som hoved formål at bruge real optioner men derimod som skrevet at belyse om DuPonts opkøb af Danisco er en god investering, og derefter at kunne sige noget om hvad der gør at virksomheder køber hinanden. Afgrænsning Værdiansættelsen af Danisco som stand alone virksomhed vil tage udgangspunkt i regnskabs perioden Denne periode bliver valgt fordi Dupont kommer med deres første købstilbud d. 21 januar 2011 og derfor er informationen omkring Danisco efter denne dato derfor mindre vigtig med hensyn til stand alone prisen på Daniscos aktier. Samtidig vælges der at tage udgangspunkt i Danisco som en koncern og ikke gå i dybden med hver enkelt division af Danisco, dette gøres for at begrænse denne del af opgaven. Samtidig undlades det at kigge på sukker divisionen af Danisco da den bliver fra solgt i 2008 og derfor ingen indflydelse har på DuPonts beslutning om at købe Danisco. Alle beløb som anvendes til i værdiansættelsen og regnskabsanalysen tager udgangspunkt i løbende priser, det gøres fordi det ikke vil have den store effekt at begynde at korrigere for inflationen i værdiansættelsen. Men hensyn til afgrænsningen af perioden hvorpå der kigges på synergierne mellem de to virksomheder, vil jeg have mit fokus på den samme periode som ved Danisco stand alone værdi, nemlig Dette vælger jeg fordi at DuPont har taget deres købs beslutning ud fra denne periode, får jeg ud fra. Den første periode efter de har købt 19 Kilde: Bruner 20 Kilde: Bruner Side 12 af 98

14 virksomheden har kunne finde synergierne på baggrund af mangle flere data, og derfor vil jeg kun udvalgte meget relevante informationen om disse i perioden efter opkøbet. Jeg vil også afgrænse mig fra at bruge data som ikke er tilgængelige for markedet, dette har jeg valgt fordi opgaven laves ud fra tilgængelig information og ikke som en opgave som er skrevet internt i virksomheden, men som en opgave som kigger udefra på virksomhederne. Jeg vælger også at se bort fra evt. ændringer i dollar kursen. Jeg tager dette valg da jeg ikke vil begynde at bringe flere usikre parametre ind i opgaven, og derfor vil jeg ikke bruge et fastlåst dollar kurs fra den endelige handelsdato. Data - kildekritik Der kan til denne opgave indsamles data fra flere forskellige kilder. Da opgave er et casestudie vil meget af den data som der vil blive brugt komme fra officielle kilder, og være data som Danisco eller DuPont har offentligt gjort. Data som de to virksomheder har offentligt gjort er som hovedregel underlagt et regelsæt som er f.eks. for Danisco vedkommende aktieselskabsloven. Det vil sige at det er data som er reguleret fra regeringens side og på den måde må siges at være meget pålideligt. Den resterende data som ikke er udgivet af de to virksomheder, vil være artikler eller meninger fra forskellige aktieanalytikere. Data som ikke er underlagt en hvis regelsæt skal selvfølge altid bedømmes inden det bruges i en opgave og jeg vil undervejs i opgave være kildekritisk overfor denne form for data. Al min data er det som bliver betegnet som sekundær data i det at jeg ikke selv producere data, men derimod bruger allerede eksisterende data til opgaven. Den sekundære data er rigeligt til at besvare spørgsmålene i mit projekt da, jeg afgrænser mig fra at have data som markedet ikke har, såkaldt insider information. Side 13 af 98

15 Casen Inden opgaven for alvor kommer i gang mener jeg at det er vigtigt at der bliver etableret et vist kendskab til de to virksomheder jeg bruger som case. I dette afsnit vil jeg derfor præsentere Danisco og DuPont som virksomheder. Gennemgangen af Danisco vil være lidt mere historisk end gennemgangen af DuPont, dette er fordi at jeg senere i opgaven laver en strategisk analyse af Danisco, derfor vil jeg også kun kort beskrive Daniscos forretnings områder. Jeg vil også beskrive hvordan selve opkøbet udviklede sig, så læser får en bedre forståelse for handlen og hvad der kan spille en rolle i et opkøb. Danisco Det Danisco som de fleste kender i dag har en lang i historie i det danske erhvervsliv som bl.a. via opkøb i gennem stort set hele virksomhedens eksistens har gjort det til den virksomhed som det er i dag. Det første skridt til Danisco bliver taget i 1872, af en Danmarks største erhvervsmænd C.F. Tietgen, da Tietgen stifter De Danske Sukkerfabrikker og 9 år senere da han etablere De Danske Spritfabrikker. Det sidste af de tre hovedselskaber bag Danisco bliver først etableret 1924, I/S Grindstedvaerket, samme år får De Danske Spritfabrikker monopol på det danske gær og sprit marked. Danisco overtager Grindstedsvaerket i 1939 og udvider det til at være en fødevare ingrediens fabrik. Derfra går det stærkt for Danisco de udvider og udvider også til det internationale marked igennem Tyskland, USA og Mexico. I 1989 dannes det som bliver kaldt det nye Danisco, som er en fusion mellem Danske Sukker(De Danske Sukkerfabrikker), Danisco og De Danske Sprit Fabrikker. I årene efter sætter Danisco sig tungt på det skandinaviske sukker marked bl.a. med opkøbet af det finske sukkerselskab Cultor i 1999 samtidig sælges Danisco Distillers(De Danske Sprit Fabrikker) 21. Dette var alt sammen en del af den strategiske plan som blev lagt i 1997, planen gik ud på at ændre Daniscos fokus til fødevare ingredienser og udvikle virksomheden til markedsleder. Som et led i planen opkøbes de resterende 50 % Genecor i 2005 og i 2008 sælger Danisco deres sukkerdivision til tyske Nordzucker. Danisco er efter frasalget af sukkerdivisionen blevet til det Danisco vi kendte inden DuPont opkøbte Danisco. I 2008 stiftes der også en selskab med DuPont, med henblik 21 Kilde: Side 14 af 98

16 på at skabe en ny og bedre form for bio-ethanol 22. I de senere år har Danisco udviklet sig og gået meget målrettet efter at udføre den plan som man lagde i 1997, samtidig har de hele tiden prøvet at finde nye markeder og prøvet at bevæger sig over mod sundere og grønnere produkter 23. Figur 4. Danisco aktiekurs 800,0 700,0 Aktiekurs, Danske Kroner 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Kilde: Dato Som det også kan ses på figuren har Daniscos satsning især de senere år givet pote på aktiemarkedet, det viser tydeligt at investorerne tror på den fremtid som Danisco går i møde og at de nye tiltag de har taget er de helt rigtige. DuPont DuPont har eksisteret siden 1802, dog er der sket meget med virksomheden siden dengang, og virksomheden har udviklet sig til at være en af verdens største virksomheder. Ifølge Forbes er virksomheden den 162 største virksomheden i verden i dag med en markeds værdi på ca. $ 50 milliarder Kilde: 23 Kilde: 24 Kilde: Side 15 af 98

17 DuPonts historie starter noget mere sprængfarlig end den er i dag, virksomheden bliver grundlagt med det øjemed at producere krudt til geværer. I gennem virksomhedens første 100 år udvikles der hele tiden nye former for krudt og andre eksplosiver, en innovations lyst som kendetegner virksomheden den dag i dag. Denne lyst til innovation gjorde at DuPont stort set havde et krudt monopol i USA i starten af det 20 århundrede, hvilket gjorde at de blev tvunget til at sælge noget af virksomheden fra og diversificere sig. Perioden mellem de to verdenskrige brugte DuPont på at gå ind i bilindustrien, tøjindustrien og olieindustrien, bl.a. opfindes nylon og teflon i denne periode, inden de igen henter deres profit på krigsmateriel under anden verdenskrig. I de følgende år opfinder DuPont mange materialer i deres kemiske laboratorier som bl.a. blev brugt i flere af NASA s rumprogrammer. Den dag i dag udvikler DuPont produkter inde for flere områder 25. Figur 5. DuPonts forretningsområder Electronic and Communication De nævnte forretningsområder Technologies, Performance Materials, bevidner hvor alsidig en Coatings and Color Technologies, Safety virksomhed DuPont er den dag i and Protection, and Agriculture and dag, og alle de brancher virksomheden bevæger sig inden Nutrition er forskning og udvikling af ny teknologi i højsædet. Hvilket også kommer til udtryk i at af deres ansætte er forskere og de investere $1.3 milliarder på forskning hvert år. Især på markedet for frø til landbruget er DuPont markedsledere for de har skabt frø som er resistente over for mange forskellige plantesygdomme 26. Opkøbet I dette afsnit vil jeg kort komme ind på hel opkøbs processen, informationen omkring hvordan forløbet forløb kan blive en vigtig faktor i når jeg skal afrunde min værdiansættelse af Danisco og synergierne. 25 Kilde: 26 Kilde: Side 16 af 98

18 Det tog næsten fire måneder for DuPont at overtage kontrollen over Danisco. Første gang DuPont kommer med et købstilbud er er d. 10 januar 2011, her kommer DuPont med et bud på 665 kr. pr. aktie. Men prisen skulle vise sig ikke at være den eneste hindring DuPont skulle møde i deres forsøg på at købe Danisco. DuPont fik en hurtig godkendelse af købet af de Amerikanske myndigheder, men godkendelsen fra EU og Kina, skulle trække ud og kom først endelig på plads d. 15 april I den mellemliggende periode havde ledende medarbejder og direktionen acceptere DuPonts bud. Resten af aktionærerne skulle dog bruge et forhøjet bud for at acceptere. DuPont måtte forhøje deres bud og d. 29 april kom de med deres endelig bud på 700 kr. pr. aktie. Efter dette bud melder ATP og flere andre danske større aktionærer og intentionelle investorer at de er klar til at sælge deres aktier til den nye pris. DuPonts nye løb indtil d. 13 maj 2011, og i den periode meldte Elliott og Barclays sig på banen med opkøb af aktier, inden DuPont d. 16 maj 2011 kan meddele at de nu ejer 92,2 % af aktierne i Danisco. DuPont tvangs indløser her efter de resterende aktionærer som der måtte være 27. Samtidig med tvangsindløsningen begærede DuPont en anmodning til NASDAQ OMX Copenhagen om at afnotere Danisco aktien. Den sidste handelsdag for Danisco aktien bliver d. 16 juni og d. 17 juni bliver aktien afnoteret fra den danske børs 28. Peer group For at kunne lave sammenligninger senere i opgaven er det vigtigt at etablere en peer group som min bl.a. min værdiansættelse af Danisco kan sammenlignes med. En peer group består af virksomheder som kan sammenlignes med case virksomheden, som regel inden for samme branche 29. Når jeg skal definere min peer group for Danisco vil jeg kigge lidt på hvilke sammenlignings virksomheder aktieanalyser og forskellige rapporter om markedet herunder GlobalData. Det selvfølgelig ikke alle virksomhederne i peer group som er 27 Kilde: 28 Kilde: 29 Kilde: Side 17 af 98

19 ideelle til sammenligning, da det er meget sjældent at en virksomhed har en direkte konkurrent. Jeg har derfor valgt at lave en liste over peer group som er listet efter hvor god sammenligningen er, startende med den med komparable virksomhed. Figur 6. Peer group Chr. Hansen Novozymes Kerry Group ABF DSM I figuren ses de seks virksomheder som vil udgøre min peer group når jeg skal bruge sammenlignings tal i opgaven. Her ligger Chr. Hansen og Novozymes i toppen af gruppen, dette er fordi de begge udfordre Danisco på enzym området, som også er det område hvor DuPont har mest fokus i handlen. Kerry group konkurrere med Danisco på ingrediens markedet, som DuPont også vil udnytte, men ikke lægger lige så stor vægt på som enzym markedet. Strategisk analyse af Danisco Den strategiske analyse vil blive opsummeret i SWOT modellen. Modellen giver et godt overblik over, hvordan Danisco var placeret på markedet inden de blev opkøbt af DuPont. For at kunne udfylde de fire kasser i SWOT modellen, vil jeg bruge to teoretiske analysemodeller. De to modeller er Porters Five Forces og PEST modellen. Jeg vil dog ikke bruge modellerne fuldt ud, det gør jeg ikke, fordi det ikke er opgavens hovedformål at lave en fuldkommen strategisk analyse af Danisco. Derimod er formålet med dette afsnit at finde de vigtigste faktorer for, hvordan Danisco vil kunne performe på markedet som stand-alone virksomhed. Dette afsnit skal ende med at give en god idé til, hvordan budgettet skal udforme sig. Sammen med en analyse af regnskabet, skal de to afsnit danne grundlag for budgettet og værdiansættelsen i DCF modellen. Den strategiske analyse af Danisco er foretaget på data, som alle er fra før DuPont opkøbte Danisco. Dette er selvfølgelig valgt, fordi DuPonts koncern ikke skal have nogen indflydelse på stand-alone værdien af Danisco. Side 18 af 98

20 Politik sociale forhold 98% af Daniscos omsætning er spredt ud over hele verden 30, hvilket ved første øjekast burde indikere, at Danisco kunne have store problemer med, hvordan den politiske situation ser ud i verden. Politik har dog en helt anden indflydelse på Daniscos omsætning, hvis det overhovedet har nogen indflydelse. Daniscos produkter skal leve op til nogle regler, som er bestemt af regeringerne verden over, og her er Danmark/EU et af de hårdeste steder at få indført sine produkter. Reglerne siger dog kun noget om, hvilke ingredienser der ikke må være i et produkt eller noget om sundheden i produkterne. De bliver altså ikke begrænset i, hvor store mængder de må sælges i. Fordi Danisco i forvejen lever op til nogle strenge krav fra Danmark/EU, har de ikke store problemer med at få indført deres produkter i resten af verden, hvor lovgivningen ikke er helt så striks. Der hvor politik kan hjælpe Daniscos omsætning, er i de mange nye grønne og mere miljøvenlige tiltag, som indføres af regeringer verden over. Etablerede markeder, som EU og USA, har begge indenfor de senere år indført lovgivninger, som f.eks. skal øge mængden af bioethanol som brændstof, så man langsomt kan erstatte olie og gøre sig mindre afhængige af olie 31. Men også lande, som er på vej frem, som f.eks. Brasilien, gør meget for at blive mere grøn, når det kommer til brændstof. F.eks. mener det brasilianske parlament, at der kun er en vej frem med bioethanol, og det er at øge adelen af det i forhold til olie 32. Når man kigger på sociale forhold kan Danisco dog måske øge deres omsætning, hvis man f.eks. kigger på fedmeproblemet i verden. Bl.a. forventes det af WHO, at 40 % af verdensbefolkningen vil være overvægtige og endda svært overvægtige i år Da mange af Daniscos produkter er langt sundere alternativer, vil det måske kunne påvirke deres omsætning, hvis man på verdensplan går efter en sundere profil af verdensbefolkning. Men igen bliver der nok med stor sandsynlighed ikke indført lovgivninger omkring, hvad der må spises og ikke spises, så igen er en øget omsætning, efter min mening, forbrugerbestemt. 30 Daniscos årsrapport 2009/2010, side Daniscos årsrapport 2009/10, side 40 Side 19 af 98

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Analyse af pengestrømsopgørelsen

Analyse af pengestrømsopgørelsen Analyse af pengestrømsopgørelsen Dette kapitel færdiggør forberedelsen af de finansielle opgørelser til analyse gennem at reformulere pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen beskriver virksomhedens

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

"Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden"

Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden "Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden" Studie: HD RØ 2. del, afhandling Vejleder: Mikael Vest Afleveringsfrist: Fredag den 1. maj 2009 kl. 12.00 Lavet af: Jesper

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21.

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21. 1: Problem-opdeling MECE? Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski Løsninger?? 2: MECE tankegang ikke- MECE del- problem 1 del- problem 4 Mutually Exclusive Collec9vely Exhaus9ve MECE del-

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere