KOMPARATIV ANALYSE AF HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPARATIV ANALYSE AF HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER"

Transkript

1 KANDIDATAFHANDLING: KOMPARATIV ANALYSE AF HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER - UD FRA ET REGNSKABSMÆSSIG OG SKATTERETLIGT PERSPEKTIV TOAN DUC LUU ANNEMETTE MORTENSEN XXXX XXXX Efteråret Copenhagen Business School Cand.merc. aud Institut for Regnskab & Revision Vejleder - Jens Vinter Frederiksen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING RATIONALER OG UDFORDRINGER I ANVENDELSE AF HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER PROBLEMFORMULERING METODE OPGAVENS OPBYGNING AFGRÆNSNING PRÆSENTATION AF HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG CASES PRÆSENTATION AF OPGAVENS UDVALGTE HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER PRÆSENTATION AF OPGAVENS CASES REGNSKAB INDLEDNINGEN RETVISENDE BILLEDE DEFINITION AF FINANSIELLE FORPLIGTELSER DEFINITION AF EGENKAPITAL HYBRIDE EGENSKABER IFRS 7: OPLYSNINGSKRAV FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER IAS 39: INDREGNING AF HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER SAMMENFATNING CASES - REGNSKABSMÆSSIG ANALYSE AF CASES SKATTERET INDLEDNINGEN DEN SKATTERETLIGE BEHANDLING AF KAPITALANDELE OG FORPLIGTELSER EGENKAPITAL FINANSIELLE FORPLIGTELSER HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER CASES - SKATTERETLIG ANALYSE KOMPARATIV ANALYSE GRUNDLÆGGENDE METODIK I BEHANDLING AF HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER FINANSIELLE FORPLIGTELSER EGENKAPITAL HYBRIDE INSTRUMENTER - ANDRE VURDERINGSKRITERIER CASES - KOMPARATIV ANALYSE OG DISKUSSION KRITIK OG ALTERNATIVER TIL DEN NUVÆRENDE METODIK I IAS

3 6 KONKLUSION PERSPEKTIVERING - FREMTIDIG UDVIKLING FOR REGULERING AF HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER LITTERATURLISTE FORKORTELSER BILAG Opgavens omfang anslag = 93,5 sider 69 figurer = 24 sider Sider i alt = 118 sider 2

4 Executive Summary This thesis presents a comparative analysis from an accounting and tax perspective of hybrid financial instruments. The scope of this thesis is solely focused on the issue of classification of hybrid instruments and the challenges it poses to the fair view and presentation in the financial reporting. Final in the end of the thesis the most developed alternatives to the current IAS 32 are introduced. The thesis analyzes this classification issue from a normative perspective. In order to define the underlying reasons for the challenges related to classification, definitions of equity and liabilities are theoretically described for both accounting (based on international IFRS standards) and tax (based on interpretation of Danish tax legislation). Firstly, it is concluded that discrepancies between accounting and tax are based on the difference underlying rationals they are serving; where accounting perceived classification of a hybrid financial instrument from an investor-risk perspective, tax legislation is more concerned about tax-shield. Secondly, accounting defines equity as a residual of assets, whereas tax legislation is based on obligation law's definition of ownership. Furthermore, there is a widely inconsistence usage of entity or proprietary view in IAS 32, and the basic principles in IAS 32 are not aligned with the IFRS Framework. These issues challenge a fair view of the financial presentation of the tax and legal features of the hybrid financial instruments. Based on the above challenges, the thesis presents some of the alternatives that have been developed by IASB, FASB and EFRAG, and discussed whether these can solve the above challenges. Basic Ownership Approach (BOA) and Loss Absorbtion Approach (LAA) are both more or less based on legal ownership and are therefore both aligned with the tax legislation. However, BOA has been eliminated by IASB and LAA requires that the structure of the financial reporting is altered since LAA differs between equity, risk capital and liabilities. At current state no workable alternatives for the present IAS 32 exist. In order to illustrate the analysis and the challenges related to the classification issue, three cases are used throughout the thesis. 3

5 1 Indledning Finansielle instrumenter er særdeles udbredt blandt større virksomheder. Disse kan til tider være komplicerede at behandle både regnskabs- og skattemæssigt, ikke mindst på grund af de såkaldte hybride instrumenter, der har haft stor udbredelse de seneste år. Disse instrumenter er kendetegnende ved at besidde elementer af både egenkapital og finansiel forpligtelses karakteristika, hvilket vanskeliggør klassifikationen. Sondringen mellem egenkapital og forpligtelser vanskeliggøres yderligere af, at disse instrumenter forekommer i forskellige former med forskellige egenskaber. Denne problemstilling omkring klassifikationen bekræftes af, at man de seneste år har set en række sager og domme, som netop vedrører klassifikation af finansielle instrumenter. Disse afgørelser forekommer både indenfor det skatteretlige og regnskabsmæssige regi og afspejler områdets vanskelighed. Klassifikationen af et instrument har stor betydning for virksomheden for såvel den regnskabssom den skatteretlige behandling. I regnskabsmæssig sammenhæng vil klassifikationen have betydning for indregning og præsentationen af forpligtelsen, og dermed påvirke omverdenens vurdering af virksomhedens finansielle performance og kapitalstruktur. I skattemæssig sammenhæng har klassifikationen af instrumentet betydning for, hvorvidt instrumentet skal behandles efter aktieavancebeskatningsloven (ABL) eller kursgevinstloven (KGL). For at forstå opgavens problemstilling må man også forstå de underliggende rationaler for anvendelse af hybride instrumenter, hvorfor opgaven indledningsvis også vil illustrere disse, før problemstillingen præsenteres. 1.1 Rationaler og udfordringer i anvendelse af hybride finansielle instrumenter Hybride finansielle instrumenters popularitet har over en årrække været stigende kun begrænset af finanskrisen 1. Denne popularitet skyldes, at hybride instrumenter kan sammensættes, som det 1 Jakobsen & Boeggild; " Klassifikation af finansielle instrumenter med forpligtelses- og egenkapitalkarakteristika - Med udgangspunkt i IAS 32 og Konvergensprojektet" 2010 s. 16 4

6 passer den udstedende virksomhed og tilpasses til den finansielle og strategiske virkelighed virksomheden er i. For at forstå anvendelse af hybride finansielle instrumenter må man også forstå de underliggende rationaler og udfordringer i anvendelse af dem Regnskabsmæssige udfordringer Hybride instrumenter udfordrer sondringen mellem egenkapital og forpligtelser i det eksterne regnskab, da instrumentets egenskaber slører grænsen mellem kvalifikationerne. Sondringen mellem egenkapitalinstrument og finansielle forpligtelser er vigtig i forhold til præsentationen og indregning af instrumentet i regnskabet. I lighed med den skatteretlige behandling har klassifikation af instrumentet også betydning for de afledte udbetalinger, der er forbundet med at holde dem. Et egenkapitalsinstrument har ikke effekt på resultatopgørelsen, da denne præsenteres i egenkapitalsopgørelsen, mens afkast af finansiel forpligtelse vil påvirke resultatopgørelsen som renteomkostninger eller værdireguleringer. Dette vil påvirke regnskabsbrugers vurdering af virksomhedens finansielle performance, idet nøgletal som soliditetsgrad og egenkapitalforrentning er en funktion af egenkapital og fremmedkapital 2. Effekten af at klassificerer ny kapital under egenkapital er, at forrentningsgraden på egenkapitalen vil blive mindre. Omvendt vil den nye kapital klassificeret under fremmedkapital have den omvendte effekt på egenkapitalsafkastgraden, således at det gearer virksomheden, hvorved solvensgraden forringes. Grundlæggende skaber anvendelse af hybrid finansielt instrument en udfordring i forhold til at regnskabet giver et retvisende billede. Dette udgangspunkt vil blive uddybet yderligere i opgaven. Figur 1.1. Kilde: Egen tilvirkning 2 Sørensen & Søndergaard: "Finansielle forpligtelser kontra egenkapital - klassifikationens kunst"

7 1.1.2 Skatteretlige rationaler Udfordringen i skatteretten er i lighed med regnskabet at klassificere det hybride instrument korrekt, således at den korrekte skattebehandling kan ske. Dette er grundet i, at der er forskel i den skatteretlige behandling af afståelse af gældsforpligtelse, som beskattes efter Kursgevinstloven (KGL) og aktier, som behandles efter (ABL), og de afkast, der er tilknyttet gæld eller aktier. Yderligere kan der også ligge et element af skattearbitrage i anvendelse af hybride instrumenter. Anskuer man anvendelse af det hybride finansielle instrument fra brugerne af instrumentets perspektiv, kan man generelt beskrive det optimerede hybride instrument for at give debitor rentefradraget af afkastet, som dog omvendt ikke skal beskattes hos kreditor - fx ved, at instrumentets afkast behandles som renteomkostninger for debitor, men som skattefrit udbytte fra dattervirksomhed til moderselskab. Herved brydes den normale symmetri, man finder indenfor skatteretten. Denne udfordring opstår hovedsageligt, når et instruments debitor og kreditor er skattesubjekter i forskellige skattejurisdiktioner, som behandler egenkapital og gældsforpligtelse forskellige. Skattearbitrage vil ikke blive behandlet mere dybtgående, da dette område er særdeles omfattende. Nedenstående illustreres de to klassifikationer og deres effekter for et hybridt instrument ud fra debitors perspektiv. Figur 1.2. Kilde: Egen tilvirkning Risiko rationaler Selvom denne opgave udelukkende vil kigge på ovenstående perspektiver, vil det ikke være retvisende at undlade risikohensyn, der også indgår i overvejelserne, når finansieringsmetoden skal vælges. 6

8 Der er for en kapitalejer større risiko forbundet med at investere i egenkapital end fremmedkapital, idet aktionærerne er de sidste, der får udlodning ved likvidation eller konkurs. Derfor kan det være af interesse for kreditor ved udlån til virksomheder med stor risiko at skabe en lånefinansiering, der skaber elementer af egenkapital, således at de tager del i potentielle opsving, men dog stadigvæk opretholder deres status som fremmedkapital. Omvendt har debitor en interesse i at optage billige lån. Derfor imødekommer hybride instrumenter de krav, kreditor stiller, samtidig med at virksomheder, der er forbundet med stor risiko, kan få lånefinansiering Anvendelse af hybride finansielle instrumenter Ovenstående indikerer, at skabelse af hybride instrumenter imødekommer mange af markedets behov, men samtidig skaber udfordring for nationale skatteregler, og hvorledes et retvisende billede af præsentationen af instrumentet i regnskabet kan opnås. På baggrund af dette kan man beskrive konstruktionen af det finansielle hybride instrument som en interaktion og samtidig en balanceakt mellem disciplinerne regnskab, skatteretlige regler og (rating)risiko. Interaktion fordi ændring i et områdes regelsæt kan betyde, at konstruktion af et instrument skal ændres. Balanceakt fordi der er flere hensyn i konstruktionen end blot et enkelt fagområde, men faktisk hele tre. Figur 1.3. Kilde: Egen tilvirkning fra Jakobsen & Boeggild; "Klassifikation af finansielle instrumenter med forpligtelses- og egenkapitalkarakteristika - Med udgangspunkt i IAS 32 og Konvergensprojektet" 2010 s. 6. I denne opgave har vi valgt kun at lade problemstillingen anskues fra en regnskabs- og skattemæssig synsvinkel, og hvordan de forskellige regler på henholdsvis regnskabs og 7

9 skatteområdet interagerer med hinanden. Herunder også hvordan man regnskabsmæssigt håndterer denne diskrepans mellem reglerne, og den udfordring det måtte skabe for den retvisende præsentation af det hybride finansielle instrument og dens skatteeffekt. 1.2 Problemformulering Det overordnede spørgsmål formuleres således: "Hvilke regnskabsmæssige udfordringer er der i klassifikation og præsentation af det hybride finansielle instrument og dets afkast ved forskel mellem den regnskabsmæssige og skatteretlige sondring mellem egenkapital og finansielle forpligtelser" Denne overordnede problemformulering operationaliseres i underspørgsmål, således at der skabes grundlag for analysen af problemstillingen Underspørgsmål Regnskabsmæssige spørgsmål Hvorledes sondres der regnskabsmæssigt mellem egenkapital og finansielle forpligtelser? Skatteretlige underspørgsmål Hvorledes sondres der skattemæssigt mellem egenkapital og finansielle forpligtelser? Komparativ analyse Hvilke diskrepanser er der mellem de skatte- og regnskabsmæssige kriterier for sondring mellem egenkapital og finansielle forpligtelser? Hvilke udfordringer skaber disse diskrepanser for den regnskabsmæssige præsentation af det hybride finansielle instrument? For at indbygge et fremtidsorienteret dimension i opgaven og foretage en fyldestgørende behandling af hovedproblemstillingen, vil vi sluttelig undersøge og besvare følgende spørgsmål: 8

10 Hvilke svagheder er der i den nuværende IAS 32? Hvilke betydninger har disse svagheder for konvergensen mellem den regnskabsmæssige og skatteretlige klassifikation af hybrid finansiel instrument? Hvilke alternative klassifikationsmetoder kan overvejes til IAS 32? 1.3 Metode Opgaven anlægger en normativ tilgang, da opgaven undersøger, hvordan den teoretiske skatte- og regnskabsmæssige behandling af hybride finansielle instrumenter burde være, og derudover anskuer, hvilke regnskabsmæssige udfordringer dette skaber ud fra et komparativt perspektiv. Som udgangspunkt vil selektion af oplysninger være anvendelse af primære kilder (love, standarder) med fortolkningsbidrag fra sekundære kilder. Der vil ikke blive foretaget en stor empirisk undersøgelse, da formålet med opgaven er normativt og ikke deskriptivt. Opgaven normative tilgang betyder også, at metoden vil være deduktivt, da fortolkning af teorier vil blive dannet på baggrund af definerede præmisser, således går deduktionen fra det specifikke til det generelle. Ovenstående normative tilgang afspejler sig i de enkelte fagområders metode og valg af cases, samt opgavens opbygning Regnskabsmetode Regnskabsdelen vil tage udgangspunkt i definitionerne i relevante regnskabsstandarder vedrørende finansielle instrumenter af IASB, og som er godkendt af EU. I regnskabsmæssig sammenhæng benyttes følgende standarder til definition og behandling af finansielle instrumenter: 3 IAS 32: vedrører definitioner, præsentation af finansielle instrumenter, sondringen mellem gæld og egenkapital samt modregning IAS 39: vedrører indregning og måling af finansielle instrumenter samt regnskabsmæssig sikring IFRS 7: vedrører oplysningskrav i regnskabet om finansielle instrumenter 3 Fedders & Steffensen: "Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS"

11 Især IAS 32 omkring klassifikation af finansielle instrumenter vil blive benyttet, da det som nævnt er hovedfokus i afhandlingen. Den normative regnskabsteori efterstræber at definere teori, der på deduktiv basis anviser, hvordan det bedste regnskab bør være i forhold til en foruddefineret målsætning 4. Hertil er der derfor behov for at kunne forstå og fortolke standarderne. Derfor vil supplerende litteratur blive inddraget, så som fortolkningsbidrag, diskussionsoplæg, kommentarer fra relevante fagorganisationer og faglitteratur. Den deduktive regnskabsteoretiske tilgang bygger om følgende faser 5 : 1. Målsætning 2. Postulater om omgivelserne 3. Regnskabsmodeller og begreber 4. Regnskabsteknikker Skatteretlig metode Dansk retsvidenskab bygger på retskildelæren og den retsdogmatiske fortolkning af retskilder. Retskilder kan inddeles i retspraksis, som illustreres ved domstolsafgørelser, hvorved der etableres præcedens, retssædvaner, som defineres som en "handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra en følelse af retslig forpligtelse" 6 og forholdets natur, som fordrer en konkret vurdering af sagens specifikke faktum 7. Hvor man i retskildelæren ikke har en hierarkiske rangering af retskilderne, rangerer lovens øverst, når retskilderne skal fortolkes efter den juridiske metode. Lex Superior princippet medfører, at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov, jf. Grundloven 43. Dette har særdeles stor betydning, idet man således ikke umiddelbart kan fortolke skattelovgivningen udvidende. Lex Generalis princippet betyder, at udgangspunktet i Statsskatteloven uddybes og oftest også undtages ved speciallovgivning. Inden for retspraksis skal ud over domme stadfæstet af domstole, også nævnes afgørelser af 4 Elling: " Finansiel Rapportering - teori og regulering" 2009 s Elling: " Finansiel Rapportering - teori og regulering" 2009 s Nielsen & Tvarnø: " Retskilder & Retsteorier" s Nielsen & Tvarnø: " Retskilder & Retsteorier" s

12 skattemyndigheden, som dog kun afspejler den forvaltningsmæssige praksis, og ikke domstolens fortolkning af loven. Retsvidenskabeligt placeres skatteretten inden for forvaltningsretten og er dermed underlagt de almindelige forvaltningsretlige principper. På trods af denne kategorisering skal selskabsskatteretten fortolkes ud fra principper i civilretten, idet de underliggende transaktioner og kontrakter ofte skal vurderes ud fra en realøkonomisk optik, hvorfor vurdering af forholdets natur skal være afspejlet i realitetsgrundsætningen. Tilhørsforholdet til forvaltningsretten ses også i dynamikken mellem retsfaktum, som beskriver forudsætninger for en retsregel, og retsfølge som er effekten af, at retsreglen findes 8. Grundet opgavens problemstilling bliver perspektivet lagt på retsfaktum, mens retsfølge blot kort vil blive nævnt for at illustrere vigtigheden i retsfaktum, jf. Afgrænsning Komparativ analyse - metode Den komparative analyse i kapitel 5 vil bære præg af, at allerede illustrerede teori i afsnit 3 og 4 vil blive sammensat og anskuet tværfagligt. Der vil i dette afsnit som udgangspunkt ikke præsenteres en ny teori, men en anskuelse af allerede anvendte teorier i en anden kontekst, og forskelle eller fællestræk vil blive gennemgået. I modsætning til tidligere afsnit vil der ikke være en teoretisk dogmatik (retsdogmatik eller IFRS Begrebsramme). For dog at sikre at den regnskabsmæssige og skatteretlige metodik ikke er inkompatibelt, undersøges først i kapitel 5, på hvilket grundlag analysen skal foretages Kildekritik Opgaven normative tilgang betyder, at fortolkningsbidrag kommer til at spille en signifikant betydning. På grund af, at dele af opgavens område i faglitteraturen ikke er fuldt belys, og derfor bærer præg af stor usikkerhed, kan nogle af disse fortolkningsbidrag afspejle forfatterens personlige holdning. Derfor vil opgaven hovedsageligt anvende argumenterne og ikke nødvendigvis konklusionerne. 8 Nielsen & Tvarnø: " Retskilder & Retsteorier" s

13 Forvaltningsmæssige afgørelser er forbundet med anonymitet, hvorfor det ikke er muligt at se, hvordan parterne regnskabsmæssigt har behandlet deres instrumenter, og der er ej heller adgang til kontrakterne bag de finansielle instrumenter. Dette betyder, at den gennemgang der foretages i opgaven, sker på offentlige oplysninger, og opgavens konklusion kan derfor heller ikke nødvendigvis sammenlignes med virksomhedens reelle regnskabsmæssige behandling. 1.4 Opgavens opbygning Figur 1.4. Opgavens opbygning 12

14 Teoridelen synes umiddelbart at køre i parallelle spor, men disse bliver samlet i den komparative analyse i kapitel 5. Derudover vil både regnskabs- og skatteafsnittene være opbygget ens, således at egenkapital, finansielle forpligtelser og karakteristika for hybride finansielle instrumenter defineres, og klassifikationsspørgsmål heraf klarlægges. Gennemgående for afsnittene er også, at der anvendes tre cases, der går igen igennem hele opgaven. Disse vil i de forskellige afsnit blive anskuet fra de forskellige fags vinkler. Fællestrukturen for kapitel 3, 4 og 5, som er teori- og analyseafsnit, vil være opbygget således: Figur 1.5. Kapitlernes opbygning Kapitel 5 vil bære præg af en kritisk tilgang til teorien, da dette afsnit skal besvare og diskutere problemstillingens spørgsmål. Afsluttende foretages der en konklusion i kapitel 6 for den skatte- og regnskabsmæssige behandling i forhold til klassifikation af hybride finansielle instrumenter. Analyse og fremtidig udvikling på området vil blive gennemgået i kap Afgrænsning Regnskabsmæssig og skatteretlig afgrænsning Konstruktion af hybride finansielle instrumenter er præget af aftalefrihed, hvorfor instrumenterne ofte spænder vidt, og har multiple implikationer regnskabsmæssigt og skatteretligt. Ydermere er både den regnskabsmæssige regulering og skatterettens regler på området særdeles komplekse og præget af en høj grad af usikkerhed. For at kunne behandle et område af emnet i dybden snarere end i bredden, fordrer det til en betragtelig afgrænsning. Som følge af problemformulering 13

15 vil centrale elementer i opgaven være om klassifikation, præsentation af instrumentet og dets afkast. Afgrænsning fra aktiv siden i balancen: Der afgrænses fra aktivsiden, hvorfor definition af finansielle aktiver ikke behandles. Dette betyder, at opgaven anskues fra det udstedende selskabs perspektiv. Det har også den betydning, at skatteretligt vil hverken kreditor, investorbeskatning eller skattefradrag blive behandlet. Kreditorperspektivet vil kun blive inddraget, hvis det kan skabe en bedre illustration af case præsentationerne. Dette har ingen betydning for belysning af problemformuleringen, da klassifikationsproblemstillingen mellem egenkapital og forpligtelse kun berører passiver for den udstedende virksomheds balance. Afgrænsning fra den finansielle sektor: Den finansielle sektor er omfattet af en lang række særregler, fx i forbindelse med regnskabsaflæggelse og særlovgivning inden for skat. Der afgrænses derfor i afhandlingen fra at behandle problemstillingen i forhold til den finansielle sektor. Opgavens sigte har også et generelt perspektiv, hvorfor specialregulering ingen betydning har for behandling af opgavens problemformulering. Afgrænsning fra nationale regnskabsstandarder: Afhandlingen tager udgangspunkt i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Grundet opgavens begrænsede omfang, og på baggrund af at der eksisterer visse forskelle mellem den internationale og nationale regnskabspraksis, afgrænses der fra at behandle emnet ud fra nationale standarder (ÅRL). Afgrænsning fra andre jurisdiktioners skatteret: Der foretages en analyse ud fra dansk skatteret med bidrag fra den Internationale Modellovsoverenskomst. Grundet områdets store omfang, foretages der ikke internationale komparativ skatteretlig analyse mellem dansk og en anden skatjurisdiktions skatteret. Grundet denne afgrænsning vil SEL 2B, som er en værnsregel mod international skattespekulation, ikke blive gennemgået, idet den netop forudsætter kontrollerende indflydelse fra en i udlandet baseret entitet (sml. også med afgrænsning fra koncernforhold). Afgrænsning fra koncernforhold: Der findes en række skatteretlige særregler inden for koncernforhold, der vedrører transfer pricing, udbyttebeskatning og begrænsning i fradrag. Disse regler, og det faktum, at koncernforhold regnskabsmæssig ingen betydning har for 14

16 debitorselskabets klassifikationsspørgsmål, gør, at afgrænsning fra dette forhold ikke vil begrænse belysning af opgavens klassifikationsspørgsmål. Afgrænsning fra førtidig indfrielse og afståelse: Opgaven vil ikke kigge på regnskabsmæssig eller skattemæssig behandling af afståelse - førtidig afståelse, eftergivelse og den efterfølgende rekonstruktion - men operere med en going concern forudsætning. Dette skyldes, at der både regnskabsmæssigt og skatteretligt findes komplekse reguleringer for netop afståelse, og særregler for rekonstruktioner og gældseftergivelse. Opgavens emneområde og omfang tillader ikke fordybelse i disse særregler. Dette har dog ingen betydning for problemstillingen, idet klassifikationsudfordringen af et instrument sker ved første indregning, og behandling af dets afkast kan illustreres ved den første efterfølgende måling (år 2 efter første indregning). Skatteretligt afgrænses derfor også fra at behandle retsfølge i dybde, men udelukkende at fokusere på retsfaktum. Det skal bemærkes, at behandling af afståelse efter KGL og ABL er meget forskellige, og behandling af udbytte og rente er også meget forskellige, hvilket kort vil blive nævnt som årsagen til vigtigheden i den korrekte sondring mellem egenkapital og fremmedkapital, men ikke videre uddybet, da området er særdeles komplekst og ikke berører opgavens behandling af retsfaktum. Afgrænsning fra sikringsinstrumenter: Når benævnelsen finansielle instrumenter anvendes, forledes tanken ofte på sikringsinstrumenter. Dette er ikke tilfældet i denne opgave, idet opgaven omhandler og fokuserer på låneforhold, der er konstrueret med både fremmedkapital og egenkapitals egenskaber. Afgrænsning fra revision: Det revisionsmæssige perspektiv vil ikke blive behandlet i opgaven. Gældende regler pr : Opgaven skrives med udgangspunkt i regler, der er gældende pr Dette er begrundet i, at de regnskaber, der anvendes i opgaven, opererer med regelsæt til og med denne periode, og skattemæssigt også skal behandles med gældende ret pr. balancedatoen. I perspektiveringen vil opgaven dog kigger ud over denne tidshorisont. 15

17 2 Præsentation af hybride finansielle instrumenter og cases 2.1 Præsentation af opgavens udvalgte hybride finansielle instrumenter Begrebet "hybrid finansielt instrument" Begrebet "hybrid" defineres af Den Danske Ordbog som en krydsning mellem to arter. Det, der kendetegner hybride finansielle instrumenter er da også, at det består af en krydsning mellem fremmedkapital og egenkapital, og heri ligger således også udfordringen i klassifikationen. Et finansielt instrument defineres i IAS 32 som enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og modsvares med en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed. Yderligere skal også begrebet finansielle kontrakter specificeres. Skatteretligt behandles finansielle kontrakter efter KGL og defineres som en kontrakt, der giver besidderen en købe eller salgsret, jf. KGL 29 stk. 1, og er derfor ikke nødvendigvis det samme som et skatteretligt finansielt instrument Rationaler i valg af opgavens hybride finansielle instrumenter Grundlæggende set er hybride instrumenter en sammensætning af forskellige særegne egenskaber bundet på en gældsforpligtelse som akkumuleret giver et samlet produkt (instrument). Efter behov og formål kan man sammensætte instrumentet således, at det samlede opnår den effekt, man ønsker. Denne måde at anskue et hybrid finansielt instrument på kan illustreres således: Figur 2.1. Kilde: Egen tilvirkning Kunsten i forståelsen af hybride instrumenter er at forstå de enkelte dele, som kun kan ske ved, at det dissekeres i generiske dele. Dette betyder omvendt også, som teorien senere også vil illustrere, at har man forstået de basale dele af det hybride finansielle instrument, kan man som udgangspunkt regnskabsmæssigt og skatteretligt også forholde sig til alle typer af hybride instrumenter, idet de basalt set består af disse generiske egenskaber. 16

18 I forbindelse med analysen af problemstillingen er der identificeret nogle specifikke instrumenter, som bredt dækker og besidder disse grundlæggende karakteristika og egenskaber for hybride instrumenter. Gennemgang af disse instrumenter kan efterfølgende analogt bruges til at danne grundlag for behandling af andre instrumenter med lignende karakteristika og danne basis for at udlede generelle betragtninger i den komparative analyse Præsentation af hybride finansielle instrumenter For at illustrere at opgavens udvalgte instrumenter dækker bredt, gennemgås først de mest almindelige hybride egenskaber. Derefter beskrives instrumenter, som besidder disse egenskaber. Generiske karakteristika for hybride egenskaber En af de grundlæggende forskelle mellem fremmedfinansiering og egenkapital er risiko og forventet afkast. Dette mikroøkonomiske udgangspunkt bunder i den simple sammenhæng mellem risiko og forventet afkastet; jo højere risiko, jo større er kravet til forventet afkast. Hybride egenskaber forsøger at balancere risiko og afkast. Fremgangmåden, hvorpå denne balanceakt kan foretages, er at knytte afkastet til virksomhedens finansielle resultat ved at lade ejer af instrumentet veksle mellem kreditor- og investorrisiko: Kursgevinst contra værdistigning i kapitalandele: Denne forskydning af risiko sker ved at anvende konverteringsret, således at ejerskab i instrumentet går fra kreditor til investor, hvis investorrisiko er at foretrække. Udbytte afhængige afkast contra fast forrentet afkast: Låneomkostninger gøres afhængig af virksomhedens finansielle præstation, således at rettighedshaverens afkast reelt er investorrisiko. Til gengæld for denne fordel må lånegiveren tilbagetræde i forhold til andre kreditorer. Derudover kan der være indbygget særlige perioder for udnyttelse af retten. En calloption giver køber en ret men ikke en pligt til at købe et bestemt "antal" af et underliggende aktiv til en i forvejen fastsat pris. En put-option giver omvendt køberen af optionen en ret men ikke en pligt til at sælge en bestemt mængde af aktivet til en i forvejen fastsat pris på et tidspunkt i fremtiden Ved såkaldte europæiske optioner kan denne ret kun indløses på udløbsdagen for aftalen. Ved amerikanske optioner er det 17

19 muligt at indløse retten i hele aftalens løbetid. Konvertering af en gæld kan anses for at være en afart af put option, da denne giver en ret til modtage kapitalandele i en virksomhed under foruddefinerede forhold og forudsætninger for gældsforpligtelsen. Det regnskabsmæssige begreb "afledte finansielle instrumenter" dækker over derivater, som er kendetegnede ved, at de afregnes i fremtiden, deres værdi er knyttet til en underliggende variabel, ligesom der typisk ikke er en væsentlig investering ved indgåelse af aftalen 9. Denne definition er ikke direkte defineret i IAS 32, men i IAS 39.9 Nedenstående er disse egenskaber indbygget i forskellige hybride finansielle instrumenter. Konvertible obligationer Konvertible obligationer defineres som et finansielt instrument, der giver ejeren en ret til at konvertere obligationen til kapitalandele i det udstedende selskab til en foruddefineret pris, når visse på forhånd aftalte forhold gør sig gældende 10. Ved konverteringen ændres kreditor status til at være aktionær. Inden for denne art af låneinstrument skal der yderligere foretages en sondring mellem "unsecured fixed-interests bonds", "mandatory convertibles" og "reverse convertibles" 11. Førstenævnte har de egenskaber, som almindeligvis karakteriserer konvertible obligationer. Ejeren af obligationen har en ret - ikke pligt - til at konvertere obligationen til kapitalandele i det udstedende selskab. Dette kan dog kun ske, når visse foruddefinerede forhold foreligger. Mandatory convertibles fratager ejeren af obligationen retten til at konvertere til kapitalandele, da konverteringen sker automatisk eller med stor sandsynlighed til en foruddefineret pris eller antal aktier. Her er altså snarere tale om en konverteringspligt. 9 Slides fra 2010 forelæsning "Eksternt regnskab"; Hans-Peter Lindegaard Burhkal 10 Erhardt & Brigham (2008) p Bundtgaard, Jakob: "Finansiel innovation som skatteretlig udfordring - Mandatory convertibles og reverse convertibles I dansk skatteret" p

20 Ved reverse convertibles tildeles retten til at konvertere til en foruddefineret pris i det udstedende selskab. Netop fordi konverteringsretten besiddes af det udstedende selskab, vil det ske, når aktiekursen er faldende, således lånet kan indfries med "billige" aktier. Sondring mellem disse 3 former for konvertible obligationer er særdeles vigtige, idet de enkelte typer har en større eller mindre grad af egenkapitalskarakteristika, hvorfor de også placeres forskelligt på nedenstående skala, jf. figur 2.2. Fælles for dem er dog, at alle 3 typer af konvertible obligationer indeholder en fordring (underliggende gæld) og en hybrid egenskab (underliggende ret/pligt til at konvertere). Udbytteafhængigt lån, Ansvarlig lånekapital og Mezzaninkapital Udbytteafhængigt gældsbrev defineres som gældbreve med ret til rente og/eller afkast, "hvis størrelse helt eller delvist er afhængig af det udbytte, kapitalselskabets kapitalandele afkaster, eller af årets overskud", jf. SL 178 stk. 1. Således bibeholder udbytteafhængige lån det juridiske karakteristika som en fremmedfinansiering, men afkastet heraf har kendetegn som egenkapital. Kreditorer med ansvarlig lånekapital kendetegnes ved at tilbagetræde i forhold til andre kreditorer, således at andre kreditorer fyldestgøres først, før eventuelle overskud udloddes til dækning af ansvarlig lånekapital. Mezzaninlån er en krydsning af ovenstående men behandles oftest som en undergruppe af ansvarlig lånekapital 12. Denne lånetype blev udviklet i USA i 80'erne for at skabe en fleksibel finansieringsform for kapitalfondes virksomhedsopkøb. Skønt Mezzaninlån kan sammensættes i forskellige former og afarter, er der nogle grundlæggende karakteristika, som er gennemgående 13 : Afkastet på lånet gøres afhængigt af virksomhedens finansielle resultat, således at eventuelle overskud kommer lånegiveren til gode. 12 Generationsskifte i erhvervslivet betænkning nr august 1999, kap. 5 afsnit Korver & Ongena: "European mezzanine" Applied Financial Economics p

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere