KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE"

Transkript

1 KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE BETÆNKNING AFGIVET AF KOMMUNALLOVSKOMMISSIONEN BETÆNKNING NR UDGÅET af Dansk Byplanlaboratoriums bibliotek.

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 Indholdsfortegnelse Indledning. side I. Kommissionens forberedende arbejde 6 II. Kommissionens overvejelser vedrørende den fremtidige kommunale inddeling og struktur 10 III. Kommissionens synspunkter vedrørende en kommende lovgivning om kommunernes styrelse 15 IV. Principielle bemærkninger til den samlede kommunalreform 19 Første afsnit. Den kommunale inddeling og struktur. Kap. I. De sognekommunale undersøgelser i Præstø, Kanders og Ribe amter 25 A. Befolknings- og erhvervsforholdene i de 3 amtsrådskredse 25 B. Varetagelsen af de sognekommunale opgaver 27 C. Sognekommunernes økonomiske forhold D. Skitseforslag til en ny kommuneinddeling 33 Kap. II. Vejle-undersøgelsen 35 A. Undersøgelserne i Vejle by 35 B. Konsekvenserne for andre bysamfund 44 Kap. III. Fyns-undersøgelsen 48 A. Analysen af forholdene på Fyn 48 B. Problemstillingen for landet som helhed Kap. IV. Beskatningsforholdene i amterne 60 A. Beskatningsprincipper 60 B. Virkningerne af en fælles amtsbeskatning 64 C. Udligningsmuligheder 68 Kap. V. Den gældende lovgivning om ændringer i landets kommuneinddeling og hidtidige praksis 74 A. Reglerne om ændringer i landets kommunale indeling 74 B. Den hidtidige praksis 77 C. Sammenfattende bemærkninger 81 Kap. VI. Amtsundersøgelserne 83 A. Holbæk-undersøgelsen 83 B. De øvrige amtsundersøgelser Kommunernes befolknings- og erhvervsforhold Varetagelsen af de kommunale opgaver Sognekommunernes økonomiske forhold Skitseforslag til ny kommuneinddeling 98 Kap. VIL De frivillige kommunesammenlægninger 102 A. Lovgrundlaget for de frivillige sammenlægninger 102 Side B. De frivillige sammenlægninger og de nye kommuner 103 C. Vilkårene for gennemførelsen af de frivillige kommunesammenlægninger 106 D. Sammenlægningernes indflydelse på de kommunale valg 109 E. Sammenfattende vurdering af de frivillige sammenlægninger 111 Kap. VIII. Kommuneinddelingen i Norge og Sverige 113 A. Norge 113 B. Sverige 117 Andet afsnit. Kommunernes styrelse. Indledning 123 Kap. I. Styrelseslovgivningens geografiske og saglige område 125 A. Kommunernes geografiske afgrænsning og afgrænsningen i forhold til særlovgivningen 125 B. De kommunale styrelsesvedtægter 126 Kap. II. Kommunalbestyrelsen 129 A. Medlemstal 129 B. Møder for lukkede døre m.v 129 C. Stedfortræderes midlertidige indtræden i kommunale råd 131 Kap. III. Udvalg og kommissioner m.v 134 A. Gældende regler 134 B. Magistratsordningen i Århus. 135 C. Norge og Sverige 137 D. Forslag til fremtidige bestemmelser om udvalg m.v 138 Kap. IV. Kommunalbestyrelsens formand 140 A. Vederlag til formand 140 B. Vederlag til næstformand 141 C. Pension 141 D. Spørgsmål om indførelse af en efterlønseller ventepengeordning for kommunalbestyrelsesformænd 142 Kap. V. Kommunernes økonomiske forvaltning 144 A. Årsoverslaget 144 B. Årsregnskabet 145 C. Kommunernes kasse- og regnskabsvæsen Bestyrelsen af kasse og regnskabsvæsenet Bogføring Kassevæsen Anvisning Revision 150

4 Side Kap. VI. Tilsynet med kommunalforvaltningen 156 A. Indledning 156 B. Tilsynets nuværende organisation 157 C. Norge og Sverige 157 D. Mulige fremtidige organisationsformer for tilsynet med primærkommunerne 159 E. Tilsynets indhold 161 Kap. VII. Kommunale fællesskaber 162 A. Gældende lovgivning 162 B. Norsk og svensk lovgivning 103 C. Indenrigsministeriets praksis vedrørende godkendelse af kommunale fællesskaber D. Almindelige bemærkninger om interkommunalt samarbejde 167 E. Konklusion 168 Kap. VIII. Løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansat personale 172 A. Fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt personale 172 B. Tilsynet 172 C. De kommunale lønorganer. 173 D. Samspillet mellem tilsynet og den kommunale koordinationsvirksomhed 173 E. Forskellige forhold, der virker hæmmende på tilsynets effektivitet 174 F. Nogle bemærkninger om den fremtidige ordning af tilsynet med det kommunale lønningsvæsen 175 G. Konklusion 175 Side Kap. IX. Forholdet mellem amtsrådet og den lokale statslige administration 176 A. Amtmandens nuværende placering i den amtskommunale administration m.v 176 B. Norge og Sverige 179 C. Mulige fremtidige organisationsformer for den amtskommunale administration m.v Bilagssamling. Se nedenstående fortegnelse Særudtalelser af kommissionens medlemmer. A. Særudtalelse afgivet af Bymæssige Kommuners repræsentanter vedrørende udkastet til lov om revision af den kommunale inddeling 287 B. Særudtalelse afgivet af repræsentanter for De samvirkende Sognerådsforeninger og indenrigsministeriet vedrørende amtskommunernes styrelse 289 C. Særudtalelse afgivet af stiftamtmand E. M. Edelberg vedrørende amtskommunernes styrelse og tilsynets organisation 290 Bilagssamling Bilag 1. Udkast til forslag til lov om revision af den kommunale inddeling 185 Bilag 2. Udkast til forslag til lov om kommunernes styrelse 199 Bilag 3. Skrivelse af 2. december 1965 fra administrationsrådet til økonomiministeren 244 Bilag 4. Skrivelse af 16. september 1964 fra kommunallovskommissionen til indenrigsministeriet om ændringer i den kommunale valglov 245 Bilag 5. Referat af Købstadforeningens undersøgelse»købstadkommunernes fremtidige grænser«248 Bilag 6. De sekundærkommunale udgifters fordeling ved fællesbeskatning inden for hvert amt, 1965/ Bilag 7. Beregnede beskatningsprocenter i de nye amtskommuner til dækning af ensartede udgifter, 1965/ Bilag 8. Beregnede»skattegrundlagstilskud«til de nye amtskommuner, 1965/ Bilag 9. Antallet af sognekommuner og det gennemsnitlige indbyggertal pr. sognekommune i perioden Bilag 10. Befolkningsudviklingen i forskellige grupper af sognekommuner (excl. Københavns amtsrådskreds), Bilag 11. De kommunale opgaver og den fremtidige kommunestørrelse 258 Bilag 12. Sognekommuner fordelt efter grundskyldpromille og skatteprocent, 1964/ Bilag 13. Kommunesammenlægninger gennemført i perioden Bilag 14. Kommunesammenlægninger gennemført pr. 1. april Bilag 15. Vilkår for sammenlægning af Brovst, Lerup-Tranum, Torslev, Øland og Øster Svenstrup sognekommuner 277 Bilag 16. De økonomiske virkninger af Bogense købstadkommunes inddragelse under Odense amtskommune 280 Bilag 11. Kommunernes lønnede revision, 1963/ Bilag 18. Personale og udgifter ved amtsrevisionen, 1963/64 283

5 Indledning Kommunallovskommissionen blev nedsat af indenrigsministeren den 18. december Kommissionen fik til opgave at gennemgå købstadkommunalloven og landkommunalloven og de sig dertil sluttende ændringslove og over for indenrigsministeren fremkomme med de forslag til ændring af de gældende bestemmelser, som måtte findes ønskelige. Det forudsattes, at kommissionen herunder tog stilling til, hvorvidt en samling af kommunallovgivningen i en enkelt kommunal styrelseslov ville være hensigtsmæssig, ligesom det forudsattes, at spørgsmålet om tilvejebringelsen af en mere hensigtsmæssig kommunal inddeling toges op til overvejelse. Kommissionen bemyndigedes til, for så vidt det fandtes formålstjenligt, at afgive særskilt indstilling om en forlods løsning af problemer, der blev taget op under kommissionsarbejdet. Kommissionen fik følgende sammensætning: Departementschef i indenrigsministeriet /. H. Zeuthen, formand Folketingsmand Ove Hansen for Socialdemokratiet Folketingsmand Anders Andersen for Venstre Folketingsmand Poul Sørensen for Det konservative Folkeparti Folketingsmand ]acob Kirkegaard for Det radikale Venstre Gårdejer Kr. Rykind Eriksen for Danmarks Retsforbund Borgmester Woldhardt Madsen og rådmand Oluf Nielsen for Den danske Købstadforening Folketingsmand Alfred Bøgh og amtsrådsmedlem Aage Bjørn Jacobsen for Amtsrådsforeningen i Danmark Kreditforeningsdirektør Godtfred Knudsen og sognerådsformand Ejner Jensen for De samvirkende Sognerådsforeninger i Danmark. Civilingeniør O. Kier og viceborgmester Kai Jensen for foreningen Bymæssige Kommuner Overborgmester S. Munk for Københavns magistrat Kontorchef, nu stiftamtmand E. M. Edelberg og ekspeditionssekretær, nu kontorchef Gudrun Refslund Thomsen for indenrigsministeriet. Sidstnævnte anmodedes samtidig om at varetage hvervet som leder af kommissionens sekretariat. Fuldmægtig, nu ekspeditionssekretær Henning Strøm har fungeret som kommissionens sekretær. I de forløbne år er der sket følgende ændringer i kommissionens sammensætning: Den 17. november 1959 indtrådte folketingsmand Jens Chr. Christensen som repræsentant for partiet Venstre i stedet for folketingsmand Anders Andersen, og kontorchef, nu stiftamtmand B. H. Rossel indtrådte som medlem. Den 21. marts 1963 indtrådte overborgmester Urban Hansen som repræsentant for Københavns magistrat i stedet for overborgmester S. Munk. Den 13. februar 1964 indtrådte borgmester Paul Fenneberg som repræsentant for foreningen Bymæssige Kommuner i stedet for civilingeniør O. Kier. Den 12. august 1964 indtrådte sognerådsformand H. Esbjørn-Nielsen som repræsentant for foreningen Bymæssige Kommuner i stedet for viceborgmester Kai Jensen, der var afgået ved døden. 5

6 Den 11. maj 1965 indtrådte kontorchef, dr. jur. Erik Harder som repræsentant for indenrigsministeriet i stedet for stiftamtmand B. H. Rossel. På kommissionens første møde den 5. februar 1959 nedsattes et arbejdsudvalg bestående af repræsentanter for de kommunale organisationer og indenrigsministeriet; den samlede kommission skulle holdes løbende orienteret om arbejdsudvalgets drøftelser. Ved nærværende betænknings afgivelse består arbejdsudvalget af følgende: Departementschef /. H. Zeuthen, formand Borgmester Woldhardt Madsen Folketingsmand Alfred Bøgh Kreditforeningsdirektør Godtjred Knudsen Borgmester Paul Fenneberg Kontorchef Gudrun Refslund Thomsen Kontorchef, dr. jur. Erik Harder Kommissionen har afholdt 7 møder, og arbejdsudvalget 35 møder. I. Kommissionens forberedende arbejde. A. Som kommissoriet er formuleret, skulle kommissionens hovedopgave være at udarbejde forslag til en ny lovgivning om kommunernes styrelse. Umiddelbart efter sin nedsættelse påbegyndte kommissionen en teknisk gennemgang af landkommunallovens og købstadkommunallovens regler. De to styrelseslove, der i et ret betydeligt omfang indeholder afvigende forskrifter for købstadkommunerne og landkommunerne, bygger på de retlige og faktiske forskelle, der særlig tidligere gjorde sig gældende for de pågældende kommunegrupper. Den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling, der er foregået siden kommuneinddelingens tilrettelæggelse, har imidlertid udvisket en del af disse forskelle, og der er i tidens løb ved ændringer i styrelseslovene - men i betydeligt større omfang ved ændringer i særlovgivningen tilvejebragt mere ensartede regler for de to kommunegrupper. Der er dog fortsat ret væsentlige afvigelser i styrelsesreglerne for købstæder og landkommuner. En del af disse regler var det muligt teknisk at samordne og forenkle uden hensyn til, om den nuværende kommunestruktur eventuelt ville blive ændret, men andre dele af den kommende styrelseslov, såsom reglerne for kommunernes økonomiske forvaltning, tilsynets organisation og materielle indhold samt reglerne for amtskommunernes styrelse, kunne imidlertid ikke fastlægges, før der forelå en klar stillingtagen til, om den kommunale forvaltning fortsat skulle baseres på den nu 125-årige kommunale inddeling - som i flere henseender var behæftet med alvorlige mangler - eller om der kunne ventes en almindelig reform af inddelingen og kommunest rukturen. Arbejdet med den fælles styrelseslov lå derfor stille en periode, og først efter at retningslinierne for den fremtidige kommunale inddeling og struktur syntes at have aftegnet sig, var kommissionen i stand til at fuldføre arbejdet med udformningen af udkastet til lovforslag om kommunernes styrelse, jfr. bemærkningerne i afsnit II nedenfor. B. Allerede på kommissionens første møde blev det besluttet, at der sideløbende med den almindelige gennemgang af de kommunale styrelsesregler - skulle iværksættes en analyse af den nuværende kommunale inddeling, med henblik på en vurdering af, i hvilket omfang befolkningsforskydningerne og ændringerne i samfundets struktur havde influeret på forudsætningerne for landets opdeling i forskellige kommunetyper og forringet kommunernes muligheder for et rationelt lokalstyre. Manglerne ved den nuværende kommunale inddeling havde for så vidt afsløret sig en del år, før kommissionen blev nedsat. Der blev i 1950-erne praktisk taget ikke gennemført reguleringer af de købstadkommunale grænser, skønt den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling på tværs af de kommunale grænser netop i denne periode var kraftigere end nogensinde tidligere. Samtidig forøgedes kravene til den sognekommunale administration, men de tanker, der fra tid til anden var fremme herhjemme om - ligesom i Sverige - at arbejde hen imod større og mere bæredygtige enheder, blev mødt med betydelig modstand landet over. Denne modstand kunne vel nok i nogen grad begrundes med, at det på daværende tidspunkt var uklart, hvilke fordele og ulemper der var forbundet med en eventuel inddelingsreform, og at man i det hele savnede et materiale, der kunne danne grundlag for en indgående vurdering af problemstillingen. 1. Kommissionen besluttede derfor at lade iværksætte rent konkrete undersøgelser, som for 6

7 nærmere afgrænsede områder skulle vise virkningerne af den nuværende kommuneinddeling og struktur. Det skulle på et sådant grundlag være muligt at danne sig et vist indtryk af kommunernes nuværende forhold og måske drage visse generelle konklusioner om de ændringer i inddelingen, der ville være egnet til at rette forholdene op for landets kommuner. Selvom de problemer, der knytter sig til den kommunale inddeling, har deres rod i de samme forhold - i den befolkningsmæssige, økonomiske og erhvervsmæssige udvikling, der er foregået siden kommuneinddelingens tilrettelæggelse, og i den manglende harmoni mellem de kommunale opgaver og inddelingen - blev det besluttet af rent praktiske grunde at analysere problemerne for de enkelte kommunegrupper hver for sig. Sognekommunernes, købstædernes og amtskommunernes forhold skulle belyses i særskilte undersøgelser, der blev foretaget af kommissionens sekretariat. Behandlingen af inddelingsproblemerne tog siden et sådant omfang, at det har udgjort tyngdepunktet i kommissionens arbejde. a) Det konkrete undersøgelsesarbejde vedrørende den sognekommunale inddeling blev indledt med en undersøgelse af forholdene i Præstø amt, men for at tilvejebringe et materiale, der kunne siges at være repræsentativt for forholdene i landet som helhed, blev denne undersøgelse senere fulgt op af tilsvarende analyser af forholdene i Randers og Ribe amter. Det var hensigten alene at belyse virkningerne af den sognekommunale inddeling, og forholdene i amternes købstæder blev derfor holdt uden for undersøgelserne. Der blev i amtsundersøgelserne lagt afgørende vægt på at vurdere, i hvilket omfang sognekommunerne ved etablering af et samarbejde med andre kommuner allerede havde arbejdet henimod dannelsen af større enheder ved varetagelsen af de enkelte opgaver. I tilknytning til amtsundersøgelserne blev der for de enkelte amter udarbejdet skitseforslag til en ny sognekommunal inddeling, der i første række var tænkt anvendt som grundlag for kommissionens interne overvejelser om sognekommunernes inddelingsproblemer. Købstæderne var heller ikke omfattet af skitseforslagene, der iøvrigt lagde vægt på at belyse, hvorledes en ny kommuneinddeling ville tage sig ud i de enkelte amter, hvis der stiledes mod enheder af samme størrelsesorden, som svarede til det allerede etablerede samarbejde mellem kommunerne og med en afgørende hensyntagen til de lokale geografiske, befolkningsmæssige og erhvervsmæssige forhold etc. Amtsundersøgelserne blev sendt ud til kommunerne og løbende offentliggjort, bl. a. fordi kommissionen var interesseret i at erfare den lokale reaktion på det tilvejebragte materiale og i særlig grad på de udarbejdede skitser til en ny sognekommunal inddeling. Offentliggørelsen af amtsundersøgelserne skabte en betydelig interesse for kommuneinddelingsproblemerne, og spørgsmålet om sammenlægning af sognekommuner til større enheder blev indgående debatteret i kommunale kredse landet over. Da en række kommuner - i første række i Præstø amt, men senere også uden for de undersøgte amter - viste interesse for gennemførelse af frivillige sammenlægninger, opstod der et behov for en udvidelse af undersøgelsesarbejdet, og fra Holbæk amts sognerådsforening modtog kommissionen en anmodning om iværksættelse af en tilsvarende undersøgelse i Holbæk amt, der kunne danne grundlag for kommunernes sammenlægningsforhandlinger. I kommissionen fandt man det værdifuldt, om kommunerne selv kunne bidrage til en løsning af inddelingsproblemerne, men da undersøgelsen fik det konkrete sigte at tilvejebringe et grundlag for realistiske forhandlinger kommunerne imellem, måtte det være en forudsætning for kommissionens medvirken, at undersøgelsen kom til at omfatte samtlige kommuner i amtet. Købstædernes forhold blev derfor inddraget i Holbækundersøgelsen, der iøvrigt blev tilrettelagt på en sådan måde, at den kunne tjene som mønster for eventuelle tilsvarende undersøgelser i andre amter, der i så fald kunne forestås af de lokale myndigheder selv med bistand fra kommissionens sekretariat. b) Med henblik på kommissionens behandling af kommuneinddelwgsproblemerne omkring landets købstæder blev der igangsat en særlig undersøgelse, der dels byggede på en konkret analyse af forholdene omkring Vejle by, dels indeholdt en mere generel vurdering af købstad-forstadsproblemerne i landet som helhed. Denne undersøgelse, der senere blev offentliggjort som»byer og kommunegrænser - Vejle-undersøgelsen«, konkluderede i, at det i første række af byudviklingsmæssige, men også af almindelige administrative og kommunaløkono- 7

8 miske grunde måtte anses for ønskeligt, om det ved en revision af den kommunale inddeling omkring byerne kunne sikres, at et bysamfund, der i befolknings- og erhvervsmæssig henseende udgør en enhed, også i kommunal henseende administreres som en enhed, og at der reserveres bysamfundet tilstrækkelige arealer til en hensigtsmæssig byudvikling i fremtiden. Når Vejle-området blev valgt som basis for den særlige købstad-forstadsundersøgelse skyldtes det, at der i de 4 omegnskommuner til Vejle købstad fandtes forstadsbebyggelser af forskellig størrelse og med hver sin historiske oprindelse. Forstadskommunerne var på vidt forskellige stader i byudviklingsmæssig henseende, og Vejle-området var således ikke blot repræsentativt for en række større provinsbyer med flere forstadskommuner, men de enkelte forstadskommuner i Vejle by-område kunne isoleret betragtet anses for repræsentative for andre forstadskommuner landet over. c) Amtskommunernes problemer - eller rettere amtskommunernes og købstædernes fælles problemer ved varetagelsen af de større lokale opgaver - blev genstand for en nærmere undersøgelse på Fyn. Fyn er en naturlig afgrænset enhed, og med 3 amtskommuner og 10 købstæder heriblandt landets trediestørste by blev Fyn anset for et velegnet udgangspunkt for en analyse af sekundærkommunernes administrative og økonomiske forudsætninger for varetagelsen af de større opgaver. Undersøgelsen - der betegnedes»amtskommuner og købstæder - Fynsundersøgelsen«viste, at den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling havde reduceret den hidtidige forskel mellem købstadkommuner og amtskommuner og gjort det vanskeligt at trække nye administrative grænser i overensstemmelse med bebyggelsesmæssige eller erhvervsmæssige forhold, at hovedparten af de større lokale opgaver blev løst på et andet grundlag, end den kommunale inddeling egentlig skulle forudsætte, og at det ud fra almindelige økonomiske og beskatningsmæssige forhold ville styrke de lokale enheders muligheder, om by og land indgik i samme sekundærkommune. Undersøgelsen konkluderede i, at der burde oprettes nye amtskommuner fælles for købstæder og landkommuner. På grund af de særegne forhold på Fyn pegede sekretariatet på de fordele, man ville opnå, dersom hele Fyn blev gjort til én amtskommune, men det blev samtidig pointeret, at man måtte være varsom med på dette grundlag at drage konklusioner med hensyn til den mest hensigtsmæssige størrelse og afgrænsning af sekundærkommuner andre steder i landet. Ligesom på Fyn måtte den nærmere afgrænsning af sekundærkommunerne bero på en vurdering af de befolkningsmæssige, erhvervsmæssige og økonomiske kontakter i de enkelte områder. Der ville dog næppe forekomme tilfælde, hvor en fremtidig sekundærkommunal enhed kunne være mindre end de nuværende amter - det vil sige amtskommunen og de i amtet værende købstæder - hvis man ville sikre en hensigtsmæssig varetagelse af de større lokale opgaver. 2. Sideløbende med det almindelige undersøgelsesarbejde for kommissionen har sekretariatet bistået med de yderligere amtsundersøgelser, der i årene efter»holbæk-undersøgelsens offentliggørelse blev igangsat i alle amter uden for hovedstadsområdet. Initiativet til iværksættelsen af disse undersøgelser udgik i reglen fra den lokale sognerådsforening, eventuelt i forbindelse med amtsrådet, og det omfattende undersøgelsesarbejde blev normalt ledet af et lokalt udvalg, bestående af repræsentanter for den stedlige sognerådsforening og amtsrådet. I en del tilfælde var også amtets købstæder repræsenteret i udvalget, men i andre tilfælde var det vanskeligt hos de landkommunale repræsentanter der havde ønsket undersøgelsen iværksat af hensyn til en vurdering af sognekommunernes forhold - at skabe forståelse for købstædernes deltagelse i undersøgelsesarbejdet. Det blev derfor pålagt kommissionens sekretariat at drage omsorg for, at samtlige kommunegruppers interesser blev tilgodeset i amtsundersøgelserne. Amtsundersøgelserne blev tilrettelagt med»holbæk-undersøgelsen«som mønster, og ved udarbejdelsen af de skitseforslag, der ledsager de enkelte undersøgelser, er der for sognekommunerne og de mindre købstæder stilet mod enheder på normalt indbyggere, medens det for de større bysamfund og herunder særlig købstadbyerne har været målet at skitsere en regulering af kommunegrænserne, som medfører, at bysamfundet i kommunal henseende kommer til at danne en enhed. I det omfang, der ikke lokalt har kunnet opnås enighed om dette udgangspunkt for skitseringen af den nye kommuneinddeling omkring købstæderne, har kommissionens sekretariat i bemærkningerne til S

9 skitseforslaget eller i et særligt skitseforslag måttet sikre, at et forslag om en hensigtsmæssig kommuneinddeling omkring købstæderne kom til at indgå i overvejelserne om den nye kommuneinddeling i amtet. Efter offentliggørelsen af»fyns-undersøgelsen«er der i en del amtsundersøgelser medtaget et særligt afsnit om købstædernes og amtskommunernes forhold ved varetagelse af de større lokale opgaver. I det hele synes offentliggørelsen af denne undersøgelse og den deri rejste tanke om etablering af nye amtskommuner omfattende såvel sognekommuner som købstæder at have lettet det undertiden spændte forhold, der i en del amter har været mellem de to kommunegrupper. 3. Kommissionens tilslutning til offentliggørelsen af sekretariatets løbende undersøgelser har ikke kunnet opfattes som en egentlig tilslutning til de tanker og ideer, der var nedfældet i undersøgelserne, eller til de konkluderende betragtninger i de enkelte undersøgelser. Det var alene kommissionens tanke gennem offentliggørelsen af det tilvejebragte materiale at bidrage til en almindelig debat om kommuneinddelingsproblemerne; en debat som ville kunne udløse visse reaktioner og måske give anledning til nye synspunkter og ideer, der kunne indgå i kommissionens samlede overvejelser af problemerne. En sådan forhånds debat ville iøvrigt være en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre så afgørende ændringer i den kommunale struktur inden for en overskuelig tid. Offentliggørelsen af såvel de egentlige kommissionsundersøgelser som de almindelige amtsundersøgelser er blevet mødt med interesse såvel i kommunale kredse som i befolkningen i det hele taget, og det er på denne måde lykkedes - medens kommissionsarbejdet har stået på - at skabe en landsomfattende debat om de kommunale strukturproblemer. Der er under sådanne drøftelser af kommunernes forhold givet udtryk for både modstand og tilslutning til tankerne om gennemførelsen af en kommunalreform, og der er fremkommet synspunkter, der har været værdifulde for kommissionens overvejelser såvel om retningslinierne for den fremtidige inddeling og struktur som om fremgangsmåden for virkeliggørelsen af inddelingsreformen. Alt i alt synes den almindelige debat at have vist, at den ret betydelige modstand, som i begyndelsen mødte planerne om ændringer i kommuneinddelingen, efterhånden er blevet afløst af en stigende tilslutning til det synspunkt, at en revision af den kommunale inddeling og struktur er påtrængende nødvendig, hvis man ønsker at bevare og udbygge det kommunale selvstyre. 4. Det mest positive udtryk for interessen i en kommunalreform er manifesteret ved det store antal kommune sammenlægninger, der allerede er gennemført på rent frivilligt grundlag. I perioden 1. april april 1966 er således 398 kommuner sammenlagt til ialt 118 nye kommuner, og heraf er pr. 1. april 1966 gennemført sammenlægninger af 332 kommuner til ialt 95 nye kommuner. Kommissionens sekretariat har i vid udstrækning bistået ved forhandlingerne om gennemførelsen af disse kommunesammenlægninger, og en væsentlig del af kommissionens og sekretariatets virksomhed har været koncentreret om dette arbejde. Hovedparten af de stedfundne kommunesammenlægninger har kunnet gennemføres i henhold til de i landkommunalloven af 1933 indeholdte regler om ændringer i den kommunale inddeling. Dette gælder såvel sammenlægningerne af de mindre sognekommuner som indlemmelserne af sognekommuner i købstæderne. Men under forhandlingerne om sammenlægning af sognekommuner og købstæder - ganske særlig omkring de mindre købstæder, hvor sognekommunernes samlede indbyggertal undertiden oversteg købstadens - opstod en del steder i landet problemer, som den dagældende lovgivning ikke kunne løse. En indlemmelse af sognekommuner i købstæderne mødte stigende modstand særlig i amtskommunerne, fordi de betød øgede byrder for resten af amtsrådskredsen gennem en begrænsning af amtskommunernes i forvejen svage befolknings- og skattegrundlag, samtidig med at indlemmelserne ville harmonere dårligt med tanken om oprettelse af nye amtskommuner omfattende såvel sognekommuner som købstæder. En sammenlægning af kommunerne med den virkning, at de nye kommuner fik sognekommunal status, kunne på den anden side ikke gennemføres på grund af modstand hos købstæderne, der var betænkelige ved i styrelses- og tilsynsmæssig henseende at overgå til behandling efter rent sognekommunale regler. Det blev derfor fundet rigtigt at tilvejebringe mulighed for - som en overgangsordning, indtil 9

10 kommunalreformen kunne gennemføres i sin helhed - at etablere kommuner, der ligesom Marstal handelsplads indtager en stilling mellem en købstadkommune og en sognekommune, og som ikke forringer amtskommunens beskatningsgrundlag m. v. Tanken om at etablere kommuner med en sådan særlig status vandt principiel tilslutning hos kommunalbestyrelserne i såvel de købstæder og sognekommuner, der forhandlede om kommunesammenlægning, som hos vedkommende kommunale organisationer, og et lovforslag udarbejdedes i overensstemmelse hermed. Der var enighed om, at forslaget var velegnet til fremme af frivillige sammenlægninger, hvori købstæder indgik, idet den særlige stilling, som de sammenlagte kommuner kom til at indtage, intet foregreb med hensyn til den endelige kommunalreform, men tværtimod pegede frem imod den påtænkte ordning, hvorefter købstadkommuner og sognekommuner på lige fod indgår i det amtskommunale fællesskab. Forslaget gennemførtes ved lov nr. 210 af 4. juni 1965 om ændringer i landkommunalloven. Den særlige»marstal-status«var - som nævnt alene tænkt som en midlertidig løsning, der skulle gælde, indtil der i forbindelse med en samlet kommunalreform kunne gennemføres ensartede regler for styrelsen og tilsynet med landets kommuner. Ved samme lov lettedes iøvrigt adgangen til at foretage ændring af grænserne mellem flere sognekommuner samt til at oprette nye sognekommuner af dele af bestående sognekommuner. Pr. 1. april I966 er etableret 10 nye»marstal-kommuner«ved frivillig sammenlægning af 9 købstadkommuner og 1 flækkekommune med ialt 44 sognekommuner..5. Kommissionen har iøvrigt under sit arbejde efter anmodning fra indenrigsministeren - foretaget en vurdering af de i den kommunale valglov indeholdte valgrets- og valgbarhedsbetingelser, som i et vist omfang havde givet anledning til fortolkningstvivl i praksis. Kommissionen afgav en indstilling til indenrigsministeren om ændringer i valgloven, der - jfr. den som bilag 4 optagne skrivelse - gik ud på, at den særlige»skattebetingelse«for indtræden i et kommunalt råd, der var indeholdt i den kommunale valglovs 33, burde søges ophævet, at der burde gennemføres en ændring af bestemmelsen i den kommunale valglovs 34 for at opnå mere ensartede afgørelser af spørgsmålet om fratagelse af valgbarhed på grund af straf, at der burde gennemføres en forenkling vedrørende udarbejdelsen af valglisterne, således at også tilflyttere kunne få adgang til at afgive stemme ved kommunale valg, samt endelig at det særlige forbud mod visse nærtbeslægtede personers medlemsskab af samme råd, der var optaget i den kommunale valglovs 28, ophævedes. De af kommissionen indstillede forslag til lovændringer blev gennemført ved lov nr. 446 af 21. december 1965 om ændringer i den kommunale valglov. En del af det arbejdsmateriale, som har været tilvejebragt i kommissionen, er iøvrigt indgået i overvejelserne vedrørende udformningen af forskellige andre love vedrørende kommunale forhold, der er gennemført i de seneste år. Det kan således nævnes, at lovforslaget om ændring af de kommunale styrelsesloves regler om diæter for kommunale hverv, der blev gennemført ved to love nr. 141 og 142 af 25. april 1962, i alt væsentligt var baseret på det af kommissionen tilvejebragte arbejdsmateriale, ligesom synspunkter, der er indeholdt i en til brug for kommissionen udarbejdet redegørelse for beskatningsforholdene i amtskommunerne, har influeret på de ved lov nr. 29 af 28. januar 1966 gennemførte ændringer i reglerne for amtskommunernes udskrivning på sognekommunerne. II. Kommissionens overvejelser vedrørende den fremtidige kommunale inddeling og struktur. 1. Det meget betydelige antal kommunesammenlægninger, der på rent frivilligt grundlag er gennemført inden for de sidste år, har naturligt givet anledning til overvejelser i kommissionen om, hvorvidt det ved en fortsættelse og eventuel intensivering af arbejdet med frivillige kommunesammenlægninger skulle være muligt successivt at få løst de problemer, der knytter sig til den nuværende kommunale inddeling og struktur. Ved et udvidet samspil mellem kommissionen og de lokale kræfter ville der sikkert kunne opnås endnu et betydeligt antal frivillige sammenlægninger, men en fortsættelse af denne linie ville dog næppe åbne mulighed for gennemførelsen af en egentlig samlet kommunalreform. a) De største resultater af de frivillige kommunesammenlægninger er opnået for de rent sognekommunale sammenlægninger og opnået i de egne af landet, hvor en amtsundersøgelse har 10

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. juni 2005 Kontor: 1.k.kt. J.nr.: 2004-2000-8 Sagsbeh.: jro Fil-navn: Lovforslag.indd./Ændringsforslag/

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø J. Nr.: NST-100-00050 nst@nst.dk, anrap@nst.dk, pejha@nst.dk

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø J. Nr.: NST-100-00050 nst@nst.dk, anrap@nst.dk, pejha@nst.dk Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø J. Nr.: NST-100-00050 nst@nst.dk, anrap@nst.dk, pejha@nst.dk Vedr. høring om forslag til lov om ændring af lov om planlægning (klimalokalplaner og forenkling

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Planunderudvalget 7. november 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad

Planunderudvalget 7. november 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 7. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Kommunalreformen i Viborg amt AF FLORIAN MARTENSEN-LARSEN

Kommunalreformen i Viborg amt AF FLORIAN MARTENSEN-LARSEN Kommunalreformen i Viborg amt AF FLORIAN MARTENSEN-LARSEN Thisteds gamle amtsgård i Skovgade er nu ramme om dommerkontoret. Ved kommunalreformen i 1970 gennemførte man langt det betydningsfuldeste reformarbejde

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere