INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut"

Transkript

1 INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et notat om, hvorvidt bestemmelsen i 54 i Inatsisartuts Forretningsorden er i strid med 20 i selvstyreloven. Det er i selvstyrelovens 20 fastsat, at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland. Det er i forretningsordenens 54 fastsat, at forhandlingerne i Inatsisartut foregår på Grønlandsk, men at medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, som ikke behersker grønlandsk, kan anvende dansk, med tolkning til grønlandsk, ligesom forhandlingerne skal kunne følges på dansk. Notatet konkluderer uden forbehold, at 54 i Inatsisartuts forretningsorden ikke er i strid med 20 i Selvstyreloven. Det konstatereres således, at forarbejderne til Selvstyreloven ikke giver noget belæg for at antage, at det med affattelsen af selvstyrelovens 20 på nogen måde har været hensigten at begrænse forhandlingerne i Inatsisartut til alene at foregå på grønlandsk. Det konstateres endvidere, at Selvstyrekommissionen, der udarbejdede udkastet til selvstyreloven, ikke fandt, at en bestemmelse i Selvstyreloven om at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland, er til hindring for, at der findes eller fastsættes bestemmelser, som giver borgere og myndigheder m.v. mulighed for at anvende andre sprog end det grønlandske. Formandskabet har besluttet, at notatet skalomdeles til Inatsisartuts medlemmer og offentliggøres på Inatsisartuts hjemmeside. Det sker hermed. Med venlig hilsen ~OlbY Che nitz ; Generalsekretær INATSISARTUT. PAR LIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' Q) ~ Side 1/1

2 I, INATSISARTUT Til Formandskabet Dato: 15. marts 2015 J.nr.: Notat om forholdet mellem sprogbestemmelserne i Forretningsorden for Inatsisartut og selvstyreloven Formandskabet for Inatsisartut har den 13. marts 2015 besluttet at anmode Juridisk Afdeling i Bureau for Inatsisartut om en vurdering af, hvorvidt bestemmelsen i Forretningsordenens 54 kan anses at være i strid med selvstyrelovens 20. Det er i forretningsordenens 54 fastsat, at forhandlingerne i Inatsisartut foregår på grønlandsk, men at medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, som ikke behersker grønlandsk, kan anvende dansk, med tolkning til grønlandsk, ligesom forhandlingerne skal kunne følges på dansk. Det er i selvstyrelovens 20 fastsat, at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland. Juridisk Afdelings vurdering Juridisk Afdeling vurderer, at forretningsordenens 54 ikke er i strid med selvstyrelovens 20. Forarbejderne til selvstyreloven giver ikke belæg for at antage, at det med affattelsen af selvstyrelovens 20 har været hensigten at afskære Inatsisartut fra at opretholde en bestemmelse, som tillader medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, som ikke behersker grønlandsk, at deltage i forhandlingerne i Inatsisartut på dansk med oversættelse til grønlandsk. Den (rent) grønlandske selvstyrekommission foreslog i sin betænkning, at en partnerskabskontrakt mellem Grønland og Danmark om Grønlands selvbestemmelse skulle indeholde en bestemmelse om, at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland. Samtidig indstillede kommissionen, at den daværende bestemmelse i 53 i Landstingets forretningsorden skulle bibeholdes. Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til den gældende forretningsordens 54. Det fremgår således klart, at den (rent) grønlandske selvstyrekommission ikke anså en sådan bestemmelse for at være i strid med en bestemmelse om, at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland. Den senere nedsatte grønlandsk-danske selvstyrekommission, hvis betænkning ligger til grund for selvstyreloven, foreslog- efter først indgående at have refereret den (rent) grønlandske selvstyrekommissions overvejelser og anbefalinger vedrørende sprog - indførelse af en bestemmelse i selvstyre loven svarende til den af den (rent) grønlandske selvstyrekommission foreslåede; det vil sige en bestemmelse om, at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland. Det fremgår af betænkningen, at forslaget blandt andet skal ses på baggrund af, at Landstingsloven om sagsbehandling fastslår, at såvel det grønlandske som det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold. Kommissi- Postboks Nuuk Cl) ~ Side 1/7

3 onen forholder sig ikke til, hvorvidt 53 i den dagældende forretningsorden for Landstinget bør opretholdes. Det forhold, at kommissionen forudsatte den fortsatte eksistens af en bestemmelse i sagsbehandlings loven, som sikrer, at også det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold, viser imidlertid, at kommissionen ikke fandt, at en bestemmelse i selvstyreloven om, at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland, er til hinder for, at Grønlands Selvstyre opretholder (eller fastsætter) bestemmelser i anden lovgivning, som giver borgere og myndigheder m.v. mulighed for at anvende andre sprog end det grønlandske. I overensstemmelse hermed oplyses i lovbemærkningerne til selvstyrelovens 20 blandt andet følgende: Dansk skal stadig kunne anvendes i offentlige anliggender, jf. landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, og der vil- ligesom med hensyn til undervisning i dansk i Grønland - kunne fastsættes nærmere regler om denne anvendelse i relevant grønlandsk lovgivning. Juridisk Afdeling må på grundlag heraf konkludere, at sprogbestemmelsen i den gældende forretningsordens 54 ikke er i strid med selvstyrelovens bestemmelse om, at det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland - ligesom selvstyrelovens sprogbestemmelse heller ikke har gjort sagsbehandlingslovens sprogbestemmelse ugyldig. I det følgende redegøres der uddybende for de bestemmelser og forarbejder, som Juridisk Afdeling har inddraget i denne vurdering, og som ligger til grund herfor. 54 i Forretningsorden for Inatsisartut: 54 i Forretningsorden for Inatsisartut 1 har følgende ordlyd: 54. Forhandlingerne i Inatsisartut foregår på grønlandsk. Medlemmer af Inatsisartut og N aalakkersuisut, der ikke behersker grønlandsk, har adgang til at tale dansk med tolkning til grønlandsk, ligesom forhandlingerne skal kunne følges på dansk. I lovbemærkningerne til bestemmelsen oplyses følgende: 54 viderefører med ændringer den gældende forretningsorden 53, hvorefter 54 er identisk med forslaget til inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut 9, stk. 2. Bestemmelsen har været gældende siden vedtagelsen af Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 20 l O. Den forud herfor gældende forretningsorden (1999-forretningsordenen med senere ændringer) indeholdt en indholdsmæssigt tilsvarende, men anderledes formuleret sprogbestemmelse: 53. Landstingets forhandlinger foregår på grønlandsk men skal tillige kunne følges på dansk. Hvis et landstingsmedlem udelukkende behersker dansk, skal forhandlingen tillige kunne følges på grønlandsk. 1 Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 2010 med ændringer af22. september 2011 og 29. maj INA TSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' 0> J Side 2/7

4 Det fremgår af bemærkningerne til 1999-forretningsordenen, at bestemmelsens første punktum er videreført fra den forud herfor gældende forretningsordens 26. Det fremgår endvidere, at bestemmelsens 2. pkt. er ny, men alene beskriver den praksis, der har udviklet sig i Landstinget. Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut 9, stk. 2: 9, stk. 2, i den gældende Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut 2 er identisk med 54 i den gældende Forretningsorden for Inatsisartut: Stk. 2. Forhandlingerne i Inatsisartut foregår på grønlandsk. Medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, der ikke behersker grønlandsk, har adgang til at tale dansk med tolkning til grønlandsk, ligesom forhandlingerne skal kunne følges på dansk. I lovbemærkningerne til bestemmelsen oplyses følgende: Stk. 2 fastslår grønlandsk som arbejdssprog i Inatsisartut og sikrer samtidig, at medlemmer af Inatsisartut, der ikke behersker grønlandsk, har adgang til at tale dansk i Inatsisartut med tolkning til grønlandsk. Herved sikres det, at dansksprogede, der er blevet valgt til medlemmer af Inatsisartut, også reelt har mulighed for at varetage det mandat, de har fået fra befolkningen. Hensynet til Inatsisartutmedlemmernes parlamentariske ytringsfrihed samt den demokratiske proces vil således kræve, at der stilles fornøden tolkebistand til rådighed under forhandlingerne. Dette svarer til praksis i henhold til 13 i den hidtidige landstings lov. Endvidere sikres den dansksprogede befolkningsgruppe en grundlæggende mulighed for at følge arbejdet i Inatsisartut gennem en løbende tolkning af forhandlingerne. Dermed sikres, at denne befolkningsgruppe kan tage del i den demokratiske proces og vurdere deres valgte repræsentanters arbejde på et veloplyst grundlag. Selvstyrelovens 20: Selvstyrelovens 3 20 har følgende ordlyd: 20. Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland. I lovbemærkningerne til bestemmelsen er anført følgende: Bestemmelsen fastlægger, at grønlandsk er det officielle sprog i Grønland. Den nuværende hjemmestyrelovs 9 regulerer ligeledes anvendelsen af det danske sprog. Det følger således afhjemmestyrelovens 9, stk. 1,2. pkt., at der skal undervises grundigt i det danske sprog. Det følger endvidere afhjemmestyrelovens 9, stk. 2, at begge sprog skal kunne anvendes i offentlige forhold. Det er de grønlandske myndigheders opfattelse, at beherskelsen af flere sprog i et dynamisk og stadig mere globaliseret samfund er af stor vigtighed. Bestemmelsen skal 2 Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut som ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af29. november LOV nr 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre. Postboks Nuuk' al ~ Side 3/7

5 tolkes i lyset af dette, og derfor skal der undervises grundigt i grønlandsk, dansk og engelsk. Dansk skal stadig kunne anvendes i offentlige anliggender, jf. landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, og der vil- ligesom med hensyn til undervisning i dansk i Grønland - kunne fastsættes nærmere regler om denne anvendelse i relevant grønlandsk lovgivning. Det er samtidig de grønlandske myndigheders opfattelse, at det grønlandske sprog er en del af det grønlandske folks kulturelle identitet, og det er de grønlandske myndigheders politik at sikre undervisning i grønlandsk med henblik på bevarelse og styrkelse af det grønlandske sprog som kommunikationsmiddel i den offentlige forvaltning og som kulturbærende sprog i det grønlandske samfund. Selvstyret sikrer samtidig undervisning i dansk og andre relevante sprog, der vil kunne kvalificere grønlandske unge til videre uddannelse i Danmark og i andre lande. De to selvstyrekommissioner: Selvstyrelovens bestemmelser bygger på den betænkning og det lovudkast, som den grønlandskdanske selvstyrekommission afgav i Forud for Grønlands Hjemmestyres og den danske regerings nedsættelse af den grønlandsk-danske selvstyrekommission havde en rent grønlandsk selvstyrekommission, nedsat af Grønlands Hjemmestyre, afgivet betænkning. Betænkningen blev afgivet i 2003 og dens anbefalinger indgik i vidt omfang i den grønlandsk-danske selvstyrekommissions overvejelser. Primært den grønlandsk-danske selvstyrekommissions betænkning fra 2008, men også den (rent) grønlandske selvstyrekommissions betænkning fra 2003 kan således siges at udgøre en del af forarbejderne til selvstyreloven. Den (rent) grønlandske Selvstyrekommission: Den (rent) grønlandske selvstyrekommissions forslag til en partnerskabskontrakt mellem Grønland og Danmark om Grønlands selvbestemmelse indeholdt en bestemmelse ( 7), hvis ordlyd er identisk med den senere vedtagnes selvstyre lovs 20: 7. Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland. Det fremgår imidlertid klart, af den (rent) grønlandske selvstyrekommissions betænkning fra 2003, at den (rent) grønlandske selvstyrekommission ikke anså en sådan bestemmelse for at være til hinder for, at Landstinget kunne opretholde en bestemmelse, som giver dansksprogede medlemmer af Landstinget mulighed for at følge og deltage i forhandlingerne i Landstinget, ved hjælp af tolkning: [... ] Kommissionen finder det indiskutabelt, at det grønlandske sprog ikke blot er landets hovedsprog, men er og bør være landets officielle sprog. Kommissionen indstiller, at denne holdning afspejles i en konkret bestemmelse i udkast til partnerskabstraktat, som er vedlagt som bilag 4. Postboks Nuuk Q) ~ Side 4/7

6 [... ] Kommissionens drøftelser af de sprog, som tales fra Landstingets talerstol, har taget udgangspunkt i bestemmelsen i 53 i Landstingets forretningsorden, hvorefter Landstingets forhandlinger foregår på grønlandsk, men skal kunne følges på dansk, samt at hvis medlemmet kun taler dansk, så skal mødet kunne følges på grønlandsk. Det er kommissionens opfattelse, at hvilket eller hvilke sprog, der tales fra Landstingets talerstol, hænger nøje sammen med spørgsmålet om valgret og valgbarhed til Landstinget. Ud fra princippet om, at rettigheder og pligter bør følges ad, findes det betænkeligt at udelukke en person, der har valgret og dermed er valgbar til Landstinget, at kunne benytte det sprog, der er mest naturligt for vedkommende. På den baggrund indstiller kommissionen, at den nuværende bestemmelse i 53 i Landstingets forretningsorden bibeholdes. [... ] Den grønlandsk-danske selvstyrekommission: Den grønlandsk-danske selvstyrekommission refererede i sin betænkning ret udførligt den (rent) grønlandske selvstyrekommissions overvejelser og anbefalinger vedrørende sprog: Den grønlandske selvstyrekommissions generelle overvejelser om sprog har taget udgangspunkt i, at sprog udover at være et væsentligt aspekt af et folks kulturelle identitet også er et kommunikationsmiddel mennesker imellem, samt at sprogsituationen i Grønland med to talte sprog langt fra er en unik situation, idet flersprogede samfund snarere er reglen end undtagelsen andre steder i verden. [... ] Den grønlandske selvstyrekommission har efter anmodning fra Landstinget behandlet spørgsmålet om de sprog, der tales fra Landstingets talerstol. Ifølge kommissionen hænger spørgsmålet om, hvilket eller hvilke sprog der tales fra Landstingets talerstol, nøje sammen med spørgsmålet om valgret og valgbarhed til Landstinget. Ud fra princippet om, at rettigheder og pligter følges ad, fandt Den grønlandske selvstyrekommission det betænkeligt at udelukke en person, der har valgret og dermed er valgbar til Landstinget, fra at kunne benytte det sprog, der er mest naturligt for vedkommende. Den grønlandske selvstyrekommission indstillede følgende i sin betænkning: Det grønlandske sprog er en del af det grønlandske folks kulturelle identitet, og sproget bør derfor være ikke blot landets hovedsprog, men officielle sprog. Manglende kundskaber i dansk eller andre fremmedsprog vil, medmindre der gribes ind, medvirke til at forlænge det eksisterende uddannelsesmæssige efterslæb i Grønland, og sprogpolitikken bør fastlægges med dette aspekt for øje. Der bør iværksættes tiltag, herunder undervisning i grønlandsk, for uddannelsessøgende grønlændere i Danmark for at gøre det attraktivt for disse at søge beskæftigelse i samt fastholdes på det grønlandske arbejdsmarked. INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GR EEN LAND Postboks Nuuk ' (j) ~ Side 5/7

7 Den gældende bestemmelse i 53 i Landstingets forretningsorden bør fastholdes. Det følger af bestemmelsen, at Landstingets forhandlinger foregår på grønlandsk, men skal kunne følges på dansk, samt at dansk kan anvendes, hvis medlemmet kun taler dansk, men at mødet skal kunne følges på grønlandsk. Kommissionens indstillinger om sprog blev sammen med den samlede betænkning forelagt af landsstyret for Landstinget på efterårs samlingen Et enigt landsting tilsluttede sig indstillingerne. [... ] Den grønlandsk-danske selvstyrekommission anfører herefter følgende om kommissionens egne overvejelser og anbefalinger vedrørende udformningen af en bestemmelse om sprog i selvstyreloven: I Selvstyrekommissionens overvejelser om udformningen af en bestemmelse vedrørende sprog har kommissionen lagt vægt på, at bestemmelsen alene må vedrøre principielle forhold, idet andre forhold reguleres via anden relevant lovgivning. Ud fra den betragtning foreslår kommissionen, at der i forslaget til selvstyrelov medtages en bestemmelse, der fastslår, at det grønlandske sprog er Grønlands officielle sprog. Hvad angår spørgsmålene om, i hvilken udstrækning der skal undervises i såvel det grønlandske som det danske sprog, reguleres dette i anden relevant lovgivning, eksempelvis i folkeskolelovgivningen samt i lovgivning vedrørende anden almendannende undervisning og erhvervsuddannelser. Landstingsloven om sagsbehandling fastslår, at såvel det grønlandske som det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold. Kommissionen foreslår på den baggrund følgende bestemmelse: " 20. Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland." Sagsbehandlingslovens 4 bestemmelse om, at såvel det grønlandske som det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold ( 7a): Landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning indeholder en bestemmelse 5, hvorefter såvel det grønlandske som det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold: 7 a. Den, der er part i en sag, kan tilkendegive at vedkommende ønsker at blive betjent på grønlandsk eller dansk. En sådan tilkendegivelse er bindende for myndigheden. 4 Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, som ændret ved Landstingslov nr. 21 af 30. oktober 1998, samt ved Landstingslov nr. 5 af31. maj 2001, og ved Inatsisartutlov nr. 19 af22. november Bestemmelsen blev indsat ved Landstingslov nr. 21 af30. oktober 1998 om ændring aflandstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Postboks Nuuk ' Cl) il na.gl Side 6/7

8 Det fremgår af den grønlandsk-danske selvstyrekommissions betænkning, at kommissionen har tillagt denne bestemmelses eksistens vægt ved udformningen af forslaget til affattelse af selvstyrelovens 20 om sprog. Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til selvstyrelovens 20, at bestemmelsen forudsættes opretholdt, og at dansk således fortsat skal kunne anvendes i offentlige anliggender. I lovbemærkningerne til sagsbehandlingslovens 7a oplyses følgende: Formålet med det fremlagte forslag til landstings lov er, at det klart og utvetydigt for såvel borgere som myndigheder skal fremgå, at en borger der retter henvendelse til offentlige myndigheder, har krav på at blive betjent på det af de i offentlige forhold ligestillede sprog - grønlandsk og dansk- som vedkommende ønsker at anvende. 15. marts 2015 Kent Fridberg Postboks Nuuk ' Cl) ~ Side 7/7

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere