Bemærkninger til lovforslaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse) 1 I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 3. februar 2009, som ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. 2 a affattes således: 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. Loven træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Loven finder anvendelse på opsigelser, der finder sted efter lovens ikrafttræden. 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden Den 12. oktober 2010 afgjorde EU-Domstolen sag C-499/08, den såkaldte Ole Andersen-sag. Sagen omhandlede funktionærlovens 2 a, stk. 3, om fratrædelsesgodtgørelse, idet EU-Domstolen fastslog, at den praksis vedrørende anvendelsen af bestemmelsen, som hidtil havde været fulgt ved de danske domstole, var i strid med det EU-retlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Indtil afgørelsen af sag C-499/08 havde de danske domstole fortolket 2 a, stk. 3, således, at retten til fratrædelsesgodtgørelse bortfaldt, hvis den afskedigede funktionær havde mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension på fratrædelsestidspunktet, uanset om den afskedigede funktionær benyttede sig af denne mulighed eller ej. Det følger af EU-Domstolens afgørelse i sag C-499/08, at formålet med funktionærlovens 2 a om fratrædelsesgodtgørelse at lette overgangen til andet arbejde for funktionærer, der blev afskediget fra en stilling, de havde haft i mange år er et legitimt formål, men den undtagelse fra retten hertil, der fulgte af 2 a, 1

2 stk. 3, som hidtil fortolket af de danske domstole, kunne ikke anses for proportional henset til det EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination. En funktionær, som fortsat forfulgte en erhvervsmæssig karriere, skulle således have ret til fratrædelsesgodtgørelse på lige fod med andre afskedigede funktionærer, selvom den pågældende funktionær havde en alder, der gav vedkommende mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension. Som følge af afgørelsen fra EU-Domstolen blev spørgsmålet om ændring af 2 a taget op i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg, og der blev i 2011 nedsat en arbejdsgruppe under udvalget, som i lyset af afgørelsen fra EU-Domstolen skulle komme med forslag til, hvordan 2 a eventuelt kunne ændres. Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter for organisationer, der havde sæde i Implementeringsudvalget, samt Beskæftigelsesministeriet, som endvidere var sekretariat for arbejdsgruppen. I arbejdsgruppen var der ikke enighed mellem lønmodtager- og arbejdsgiversiden om rækkevidden af EU- Domstolens afgørelse i sag C-499/08 i en dansk sammenhæng, og der kunne heller ikke opnås enighed mellem parterne om, hvordan 2 a eventuelt kunne ændres. Allerede inden arbejdet i arbejdsgruppen påbegyndtes, og i tiden mens arbejdet i arbejdsgruppen stod på, blev der rejst en række sager ved domstolene om, hvordan bestemmelsen skulle anvendes i lyset af EU-Domstolens afgørelse, og disse sager og deres mulige udfald blev også drøftet i arbejdsgruppen som et alternativ til en afklaring af retstilstanden gennem en ændring af bestemmelsen. Ved dom af 17. januar 2014 udtalte Højesteret bl.a. følgende: Vi finder, at der ikke på grundlag af beskæftigelsesdirektivet, Ole Andersen-dommen, den gældende funktionærlovs forarbejder eller anden lovgivning kan udledes generelle faste retningslinjer for, i hvilke tilfælde en arbejdstager skal anses for midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Fastsættelse af sådanne retningslinjer vil rejse spørgsmål af politisk karakter om den generelle afgrænsning af retten til fratrædelsesgodtgørelse. En sådan afgrænsning bør mest nærliggende foretages af lovgivningsmagten. Afgørelsen af de foreliggende sager må derfor ske på grundlag af en konkret bevismæssig vurdering af, om de pågældende arbejdstagere må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Vi finder ikke fornødent grundlag for at ændre landsrettens bevismæssige vurdering i de enkelte sager og tiltræder derfor landsrettens afgørelser om krav på fratrædelsesgodtgørelse. På den baggrund blev spørgsmålet om ændring af 2 a igen taget op i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg. I implementeringsudvalget lykkedes det at opnå opbakning fra alle medlemmer til den ændring af 2 a, der foreslås gennemført ved dette lovforslag. 2. Gældende ret Det fremgår af funktionærlovens 2 a, at såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Det følger af stk. 2, at bestemmelsen i stk. 1 ikke finder anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Det følger af stk. 3, at hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Det følger af stk. 4, at bestemmelsen i stk. 3 ikke finder anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren. Endelig følger det af stk. 5, at bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 2

3 Som nævnt ovenfor, havde de danske domstole indtil afgørelsen af sag C-499/08 fortolket 2 a, stk. 3, således, at retten til fratrædelsesgodtgørelse bortfaldt, hvis den afskedigede funktionær havde mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension på fratrædelsestidspunktet, uanset om den afskedigede funktionær benyttede sig af denne mulighed eller ej. 3. Lovforslaget Lovforslaget går ud på, at funktionærlovens 2 a ændres. Bestemmelsen omhandler fortsat en ret til fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, der opsiges eller uberettiget bortvises af arbejdsgiveren, og som ved fratrædelsen vil have været ansat i samme virksomhed i 12 år eller derover. Men bestemmelsen forenkles betydeligt, idet de undtagelsesbestemmelser vedrørende pension, som findes i den gældende 2 a, stk. 2-4, ikke indgår i den foreslåede 2 a. Det vil med vedtagelse af den foreslåede 2 a ikke have nogen betydning i relation til retten til fratrædelsesgodtgørelse, om den pågældende funktionær går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsen. Der vil således være tale om en ubetinget og undtagelsesfri rettighed for funktionærer, der opfylder de i bestemmelsen angivne grundbetingelser. Når en funktionær, der opfylder de i bestemmelsen angivne grundbetingelser, uden undtagelse har ret til fratrædelsesgodtgørelse, får bestemmelsen et andet fokus, idet fratrædelsesgodtgørelsen får karakter af en form for belønning eller anerkendelse for lang og tro tjeneste eller en kompenserende foranstaltning i en situation, hvor funktionæren afskediges efter at have arbejdet i samme virksomhed gennem mange år. Den gældende 2 a havde som sigte at mildne overgangen til andet arbejde, men med den foreslåede affattelse af bestemmelsen, hvor undtagelsesbestemmelserne omkring pension er taget ud, er det ikke længere en del af bestemmelsens rationale, at funktionæren fortsat skal forfølge en erhvervsmæssig karriere. Med den foreslåede ændring af bestemmelsen er der ikke længere grundlag for at føre sager om, hvorvidt en funktionær, der fx er sygemeldt eller overgår til efterløn på et tidspunkt efter dennes fratræden, har forfulgt eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere. Selvom fokus for den foreslåede 2 a er anderledes end for den gældende 2 a, er det ikke hensigten med lovforslaget, at der skal ske ændringer i den øvrige praksis, der er udviklet i relation til den gældende 2 a. Det gælder fx praksis i relation til, om anciennitetskravet er opfyldt, i relation til funktionærens død i opsigelsesperioden, i relation til ændringer i arbejdsvilkårene samt ved kontraopsigelse fra funktionærens side. Det vil også efter den foreslåede 2 a fortsat være på fratrædelsestidspunktet, at fratrædelsesgodtgørelsen skal betales. Med den foreslåede 2 a sker der yderligere ændringer i bestemmelsen med hensyn til beløb og anciennitet. Der opereres således ikke med en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 2 måneders løn, idet det foreslås, at hvis funktionæren ved fratræden har været ansat i år, udgør godtgørelsen en månedsløn, mens den foreslås fastsat til tre måneders løn, hvis funktionæren ved fratræden har været ansat i 17 år eller derover. Samlet set vurderes ændringerne for så vidt angår beløb og anciennitet at sikre, at funktionærernes arbejdsgivere hverken har nævneværdigt større eller mindre udgifter til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til den foreslåede 2 a i sammenligning med den gældende 2 a og dette er baggrunden for, at der i den foreslåede bestemmelse står 12 og 17 år og 1 eller 3 måneders løn. Ændringen af 2 a foreslås at træde i kraft den 1. februar Det er ancienniteten på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om der skal betales fratrædelsesgodtgørelse, men det er opsigelsen fra arbejds- 3

4 giverside eller den uberettigede bortvisning, der udløser retten til fratrædelsesgodtgørelse. En ikrafttræden den 1. februar 2015 indebærer derfor, at spørgsmål om fratrædelsesgodtgørelse til en funktionær, der opsiges inden den 1. februar 2015, afgøres efter den gældende 2 a, uanset at fratræden først sker efter den 1. februar 2015, mens en opsigelse, der afgives af arbejdsgiver efter den 1. februar 2015, vil kunne udløse en fratrædelsesgodtgørelse i henhold til den foreslåede 2 a. 4. Forholdet til anden lovgivning mv. 2 a indgår i sammenhæng med funktionærlovens øvrige bestemmelser, og det er ikke med forslaget om en ændret affattelse af 2 a hensigten at ændre på den måde, som 2 a spiller sammen med andre bestemmelser i funktionærloven eller i lovgivningen i det hele taget. Således forudsættes det fortsat at være muligt, at en funktionær, der afskediges, kan få godtgørelse efter såvel funktionærlovens 2 a som funktionærlovens 2 b, hvis betingelserne i begge bestemmelser er opfyldt. Det i funktionærlovens 21, stk. 1, knæsatte princip om, at lovens bestemmelser ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for funktionæren, vil også gælde i relation til den foreslåede 2 a. Overenskomstbestemmelser, der måtte stille funktionæren ringere med hensyn til fratrædelsesgodtgørelse end den foreslåede 2 a, vil således ikke kunne gøres gældende overfor en funktionær. Overenskomstbestemmelser, der måtte give funktionæren en bedre retsstilling end efter den foreslåede 2 a, vil derimod fortsat kunne finde anvendelse. Det samme princip gælder i forhold til individuelle aftaler. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har meget begrænsede økonomiske konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget forventes at udgøre en væsentlig lettelse af de administrative byrder, der er forbundet med funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse.. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har meget begrænsede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget forventes at udgøre en væsentlig lettelse af de administrative byrder, der er forbundet med funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse.. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget forventes at udgøre en væsentlig lettelse af de administrative byrder, der er forbundet med funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse.. 8. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 4

5 9. Forholdet til EU-retten Den del af lovforslaget, der vedrører den gældende 2 a, stk. 3, i funktionærloven, er en opfølgning på EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 i sag C-499/08, Ole Andersen. 10. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har i perioden fra den XX til den XX været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: KL, Danske Regioner, Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Kristelig Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, FTF, Akademikernes Centralorganisation, Kristelig Fagbevægelse, Lederne, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 11. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindreudgifter Meget begrænsede Negative konsekvenser/merudgifter Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget vurderes at give en administrativ lettelse for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Meget begrænsede Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes at give en administrativ lettelse for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes at give en administrativ lettelse for borgerne Forholdet til EU-retten Den del af lovforslaget, der vedrører den gældende 2 a, stk. 3, i funktionærloven, er en opfølgning på EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 i sag C-499/08, Ole Andersen. 5

6 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at funktionærlovens 2 a ændres. Den foreslåede ændring udgør en væsentlig forenkling af bestemmelsen, idet der ikke vil være undtagelser fra retten til fratrædelsesgodtgørelse, når en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i mindst 12 år bliver opsagt af arbejdsgiveren eller bliver bortvist uberettiget. Det vil således ikke have betydning, om funktionæren ved fratrædelsen vælger at gå på pension eller om funktionæren ved fratrædelsen har mulighed for at få folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren. Med den foreslåede forenkling af bestemmelsen afklares den retsusikkerhed, som EU-Domstolens afgørelse i sag C-499/08 har givet anledning til i relation til funktionærer, der ved fratrædelsen havde mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension, jf. den gældende 2 a, stk. 3; hvis en funktionær opfylder den foreslåede bestemmelses anciennitetskrav og opsiges af arbejdsgiver eller bortvises uberettiget, vil funktionæren have ret til en fratrædelsesgodtgørelse på én eller tre måneders løn. Det vil med den foreslåede 2 a således ikke være nødvendigt at vurdere, om funktionæren fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere, hvilket der fx skulle tages stilling til i Højesterets afgørelser af 17. januar 2014 vedrørende forståelsen af den gældende 2 a i lyset af EU-Domstolens afgørelse i sag C-499/08. Som en konsekvens af den ophævelse af undtagelsesbestemmelsen om arbejdsgiverbetalt alderspension, der udspringer af behovet for afklaring af retstilstanden efter afgørelsen i sag C-499/08, foreslås det tillige at fjerne undtagelsen vedrørende folkepension den gældende 2 a, stk. 2 da bestemmelsen herefter vil være så overskuelig og enkel at anvende som muligt. Forenklingen af bestemmelsen forventes at medføre en lettelse af de administrative byrder set i forhold til den gældende 2 a. Fratrædelsesgodtgørelsen efter den foreslåede 2 a vil stadig kunne bruges i overensstemmelse med det, der var formålet med den gældende 2 a at mildne overgangen til anden beskæftigelse for funktionærer, der afskediges efter mange års ansættelse i samme virksomhed men med ophævelse af undtagelsesbestemmelserne om pension får fratrædelsesgodtgørelsen efter den foreslåede 2 a et bredere sigte. Godtgørelsen kan tillige ses som en økonomisk håndsrækning for lang og tro tjeneste eller som en form for særligt plaster på såret til en funktionær, der afskediges efter at have arbejdet for samme arbejdsgiver i en årrække. Der er således ikke tale om, at de hensyn, der oprindelig lå til grund for den gældende 2 a, ikke længere tilgodeses, men med den foreslåede bestemmelse får funktionærlovens 2 a en anden karakter. Det er ancienniteten på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om der skal betales godtgørelse, og om der skal betales 1 eller 3 måneders godtgørelse. Dette gælder i forhold til den gældende 2 a, jf. U H, og det synes nærliggende at videreføre dette princip i den foreslåede 2 a. Det vil sige, at hvis funktionæren på opsigelsestidspunktet har været ansat uafbrudt i den pågældende virksomhed i 11 år og 11 måneder, vil funktionæren i kraft af dennes opsigelsesvarsel have været ansat i mere end 12 år på fratrædelsestidspunktet, og funktionæren vil således have krav på en månedsløn i fratrædelsesgodtgørelse. Det er i det hele taget ikke hensigten med den foreslåede 2 a at ændre på den praksis, der er udviklet på baggrund af den gældende 2 a, i relation til, om anciennitetskravet er opfyldt. Det er heller ikke hensigten med den fo- 6

7 reslåede 2 a at ændre på den øvrige praksis, der er udviklet om forståelsen af den gældende 2 a, stk. 1 og 5. Til forskel fra den gældende 2 a opereres der ikke i den foreslåede 2 a med en godtgørelse på 2 månedslønninger. Dette skyldes, at det ikke er hensigten med lovforslaget at ændre på de omkostninger, som funktionærlovens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse påfører arbejdsgiverne. Udgangspunktet om, at ændringen af 2 a skal være udgiftsneutral, ligger også til grund for, at funktionærens ret til 3 månedslønninger i godtgørelse indtræder efter 17 års ansættelse i samme virksomhed. Der vil således være nogle funktionærer, der får en månedsløn mindre i godtgørelse set i forhold til den gældende 2 a, mens funktionærer, der har været ansat i 17 år på fratrædelsestidspunktet, får en månedsløn mere i godtgørelse, end de ville have krav på efter den gældende 2 a. Det foreslås i stk. 2, at stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. Dette er uændret i forhold til den gældende 2 a. Bortvises en funktionær uberettiget, kan ansættelsesforholdets ophør ikke tilskrives funktionæren. Til 2 Det foreslås, at ændringen af 2 a træder i kraft den 1. februar Da det er opsigelsen af funktionæren, der udløser retten til fratrædelsesgodtgørelse, vil det være opsigelsestidspunktet, der er afgørende for, hvad der gælder med hensyn til fratrædelsesgodtgørelse, hvilket fremgår af det foreslåede stk. 2. En funktionær, der opsiges forud for den 1. februar 2015, vil således have krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til den gældende 2 a, selvom funktionæren først fratræder efter den 1. februar

8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 2 a 2 a 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 8

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN ARBEJDSMINISTERIET Udvalget vedrørende revision af funktionærloven Betænkning om REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN Betænkning nr. 1022 1984 Sats og tryk: JJ trykteknik a-s, København Ar 15-148-bet. ISBN 87-503-5074-9

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar 2015. 2014 var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat tendens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11. Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren 2010 2020 Version 4 11. september 2010 1 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven

Forslag. Lov om ændring af konkursloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger)

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v.

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høringssvar

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere