Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009"

Transkript

1 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts marts Nr Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og 16 c, stk. 6, i lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet, som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for aftale om ydelse af individuel statsgaranti indgået mellem Finansiel Stabilitet A/S og danske pengeinstitutter, datterselskaber i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, realkreditinstitutter henholdsvis Danmarks Skibskredit A/S, jf. 16 a, stk. 1, i lov om finansiel stabilitet. Kapitel 2 Ansøgning om individuel statsgaranti mv. 2. Ansøgning om individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld samt for SDO- eller SDRO-udstedende institutters finansiering af supplerende sikkerhedsstillelse indsendes på Finansiel Stabilitet A/S ansøgningsskema til Finansiel Stabilitet A/S. Ansøgningen kan vedrøre en garanti for en enkeltstående forpligtelse eller en rammegaranti for forpligtelser under et obligationsprogram. Ansøgningen skal indsendes senest den 31. december 2010 og vedlægges følgende dokumentation: 1) Kreditinstituttets seneste årsrapport som skal være revideret, og det seneste kvartalsregnskab, som skal være gennemgået af instituttets godkendte revisor (reviewet). 2) En redegørelse fra kreditinstituttet om instituttets økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Indgår instituttet i en koncern skal redegørelsen omfatte de samme oplysninger for koncernen. Redegørelsen skal være godkendt af bestyrelsen, og redegørelsen skal indeholde henvisninger til de steder i årsrapporten eller kvartalsregnskabet, hvor oplysningerne i henhold til denne bestemmelse fremgår. Kreditinstituttet skal endvidere komme med eventuelle supplerende oplysninger om ændringer, der har betydning i forhold til de oplysninger, der fremgår af årsrapporten og kvartalsregnskabet. Oplysninger i henhold til denne bestemmelse, der ikke fremgår af årsrapporten eller kvartalsregnskabet, skal skrives ind i redegørelsen. Redegørelsen skal indeholde følgende oplysninger: a) En beskrivelse af kreditinstituttets økonomiske stilling. b) En angivelse af den forventede økonomiske udvikling for mindst en etårig periode fra ansøgningstidspunktet omfattende drifts- og balancebudgetter og - fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af de væsentligste forudsætninger, forklarende noter samt stresstest af de væsentligste forudsætninger. c) En vurdering af kreditinstituttets fremtidsmuligheder med oplysninger om hvilke initiativer, der forventes foretaget under hensyn til den forventede, økonomiske udvikling, herunder solvensbehov og solvensdækning. d) En oversigt over kreditinstituttets udlån og garantier opdelt på typer af låntagere, herunder private og erhvervskunder, brancher, erhverv, geografi samt kredittyper og lånestørrelser. e) En beskrivelse af kreditinstituttets indtjening, omkostninger, tabsrisici, nedskrivninger og den generelle udvikling i ind- og udlån. f) En beskrivelse af planlagte eller godkendte transaktioner eller lignende, der sandsynligvis vil have en væsentlig betydning for kreditinstituttets nuværende og fremtidige økonomiske situation, herunder fusioner, udskillelse eller frasalg af væsentlige aktiver samt andre kapitalfremskaffelser eller lignende. g) Oplysninger om potentielle risici, garantier og andre eventualforpligtelser, herunder væsentlige søgsmål, skattemæssige forhold, valuta-, rente- og kursrisici samt andre forpligtelser, der ikke er optaget i kreditinstituttets balance. h) En oversigt over kreditinstituttets aktiver fordelt på valuta. i) En opgørelse over forventede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier for en etårig periode fra ansøgningstidspunktet. j) En oversigt over kreditinstituttets beholdning af værdipapirer opdelt på kreditvurdering fra kreditvurderingsbureauerne, udsteder, geografi, herunder om muligt med angivelse af bogført værdi og markedspris. k) En oversigt over kreditinstituttets samlede beholdning af strukturerede produkter. Hvis beholdningen overstiger 0,5 pct. af kreditinstituttets samlede akti- Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/00589 AU003603

2 26. marts Nr ver, skal der udarbejdes en oversigt med opdeling efter produkttype, kreditvurdering og geografi, herunder om muligt med angivelse af bogført værdi og markedspris. l) En oversigt over rentebærende aktiver og passiver opdelt på restløbetid; mindre end 1 måned til forfald, 1-3 måneder til forfald, 3-12 måneder til forfald, 1-5 år til forfald, mere end 5 år til forfald. De ikke-efterstillede passiver opdeles i sikrede og usikrede poster. m) Kopi af seneste kreditvurderingsrapport fra kreditvurderingsbureauer som har kreditvurderet kreditinstituttet, hvis sådanne findes, samt forventningerne til fremtidige kreditvurderinger (ratings) og eventuelle outlooks fra kreditvurderingsbureauerne. n) Kopi af de seneste to indgåede aftaler vedrørende instituttets udstedelse af ikke-efterstillet, usikret gæld, eller et SDO- eller SDRO-udstedende instituts finansiering af supplerende sikkerhedsstillelse før første ansøgning om statsgaranti. o) Organisationsdiagram, koncerndiagram, gældende vedtægter, sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt oplysning om eventuelle vedtagne men endnu ikke registrerede ændringer hertil. p) En redegørelse for kreditinstituttets finansieringspolitik, herunder formålet med underliggende lån, en opgørelse af instituttets likviditetsbehov i en etårig periode samt oplysninger om risikofaktorer frem til garantiens udløb. Opgørelsen foretages på grundlag af en stress-test, der omfatter alle instituttets væsentlige likviditetsrisici. 3) En opgørelse af kreditinstituttets individuelle solvensbehov med den underliggende dokumentation samt oplysning om et eventuelt højere individuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet i medfør af 124 i lov om finansiel virksomhed. Opgørelsen skal foretages efter reglerne i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning. 4) En udtalelse fra kreditinstituttets godkendte revisor om instituttets økonomiske stilling, jf. nr. 2. Udtalelsen skal i al væsentlighed være affattet i overensstemmelse med erklæringen i bilag 1. Desuden skal revisors erklæring om review af perioderegnskabet, jf. nr. 1, i al væsentlighed være affattet i overensstemmelse med erklæringen i bilag 2. 5) En redegørelse vedrørende påbud og påtaler, som instituttet har modtaget fra Finanstilsynet indenfor det seneste år, vedrørende likviditet, solvens og regnskab. 6) En redegørelse for kreditinstituttets aftalegrundlag (Term Sheet) vedrørende underliggende forpligtelser for den ansøgte garanti. For hvert enkelt underliggende lån skal der redegøres for lånets hovedstol (beløb og valuta), forrentningen, afdragsprofilen, herunder kreditinstituttets mulighed for førtidsindfrielse, kreditinstituttets forpligtelser og konsekvenser af kreditinstituttets misligholdelse af forpligtelser samt eventuelle særlige forhold, herunder i forbindelse med SDO- eller SDRO-udstedende institutters finansiering af supplerende sikkerhedsstillelse. 7) Dokumentation for beregning af markedspris for kreditinstituttets CDS, jf. 6, stk. 3. 8) Medlemmer af Det Private Beredskab, skal desuden vedlægge dokumentation for andelen for årlig indbetaling til Det Private Beredskab pr. 31. december 2008 og en opgørelse af kreditinstituttets samlede dækkede indskud, jf. 6, stk. 5. 9) En erklæring fra kreditinstituttet om hvorvidt kreditinstituttet har ansøgt om statsligt kapitalindskud eller statslig tegningsgaranti og status for ansøgningen. Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S kan i forbindelse med ansøgningen forlange yderligere oplysninger til brug for vurderingen af kreditinstituttets økonomiske forhold og øvrige forhold af betydning for ansøgningen, herunder stille krav om erklæringer fra instituttets eksterne revisor. Stk. 3. Såfremt der er oplysninger, som kreditinstituttet ikke kan tilvejebringe, skal instituttet angive dette i ansøgningen med begrundelse for, hvorfor oplysningerne ikke kan tilvejebringes. Stk. 4. Ansøgning og dokumentation kan indsendes elektronisk til Finansiel Stabilitet A/S. Stk. 5. Har kreditinstituttet tidligere fået godkendt ansøgning om individuel statsgaranti, kan instituttet i sin ansøgning henvise til den tidligere ansøgning i den udstrækning, oplysningerne fortsat er retvisende. Kreditinstituttets bestyrelse og direktion er forpligtet til at afgive erklæring om, at de pågældende oplysninger fortsat er retvisende. 3. Finansiel Stabilitet A/S indgår på statens vegne aftale om ydelse af statsgaranti med kreditinstituttet og udsteder dokumentation herfor. 4. Finansiel Stabilitet A/S offentliggør på sin hjemmeside oplysninger om de udstedte garantier, herunder hvilke kreditinstitutter der har modtaget dem, samt om eventuelle betalinger under udstedte garantier. Kapitel 3 Behandling af ansøgning og aftalevilkår 5. Finansiel Stabilitet A/S kan i forbindelse med forhandling om ydelse af individuel statsgaranti fastsætte krav om: 1) Kreditinstituttets løbende oplysningsforpligtelser i garantiperioden. 2) Kreditinstituttets forpligtelser i tilfælde af, at de underliggende forpligtelser misligholdes, og garantien forfalder. Stk. 2. Kreditinstituttet er forpligtet til straks at give meddelelse til Finansiel Stabilitet A/S, såfremt der sker væsentlige ændringer i instituttets økonomiske forhold i tidsrummet mellem indgivelse af en ansøgning og indgåelse af aftale om ydelse af garanti eller tidsrummet mellem indgåelse af aftale om ydelse af garanti og udstedelse af garantien. Stk. 3. Kreditinstituttet er forpligtet til straks at give meddelelse til Finansiel Stabilitet A/S, hvis det forventer ikke at kunne betale den underliggende forpligtelse. Stk. 4. Finansiel Stabilitet A/S kan ved forhandlingen fastsætte yderligere vilkår, hvis Finansiel Stabilitet A/S skønner,

3 26. marts Nr at det er nødvendigt for, at udstedelse af statsgarantien anses for forsvarlig. Kapitel 4 Garantiprovision 6. Et kreditinstitut, der modtager en individuel statsgaranti, skal betale en årlig garantiprovision, der fastsættes individuelt. Stk. 2. Garantiprovisionen beregnes på følgende måde: 1) For kreditinstitutter, der har en Credit-Default-Swap (CDS) for ikke-efterstillet, usikret gæld, hvilket er markedsprisen på en forsikring mod instituttets konkurs, fastsættes garantiprovisionen for lånet til 0,50 pct. af underliggende låns hovedstol årligt med et tillæg baseret på instituttets kreditrisiko (CDS). 2) For kreditinstitutter, der ikke har en CDS, som nævnt i nr. 1, men har mindst en AA- eller Aa3-rating, fastsættes garantiprovisionen for lånet til 0,87 pct. af underliggende låns hovedstol årligt. 3) For øvrige kreditinstitutter fastsættes garantiprovisionen for lånet til 0,95 pct. af underliggende låns hovedstol årligt. 4) For SDO- og SDRO-udstedende institutters finansiering af supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) reduceres garantiprovisionen fastsat efter principperne i nr. 1-3 med 0,1 procentpoint. Stk. 3. Kreditinstituttets CDS beregnes som medianværdien af den 5-årige CDS for perioden 1. januar 2007 til 31. august Stk. 4. Hvis underliggende lån er i en anden valuta end danske kroner, kan Finansiel Stabilitet A/S forhøje garantiprovisionen i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at foretage betalinger i anden valuta. Stk. 5. Pengeinstitutter, der er medlemmer af Det Private Beredskab, skal i overensstemmelse med stk. 2 betale for den individuelle statsgaranti for hele garantiperioden, dog for ikke-efterstillet, usikret gæld fratrukket en rabat for perioden frem til 30. september Rabatten beregnes som instituttets bidrag omregnet til et årligt bidrag i forhold til instituttets samlede dækkede indskud pr. 31. december 2008, på baggrund af instituttets bidrag til Det Private Beredskabs maksimale betaling til den generelle statsgaranti beregnet ud fra fordelingsnøglen for Det Private Beredskab pr. 31. december Stk. 6. Der kan opkræves garantiprovision fra indgåelsen af aftale om ydelse af statsgaranti, jf. 3. Garantiprovisionen beregnes efter reglerne i stk. 2-5 på grundlag af de forpligtelser, som Finansiel Stabilitet A/S garanterer i henhold til aftalen. For perioden frem til udbetalingen af det underliggende lån udgør garantiprovisionen dog kun halvdelen af beløbet beregnet efter reglerne i stk Garantiprovisionen skal indbetales til Finansiel Stabilitet A/S, som fastsætter de nærmere vilkår for betaling af garantiprovision, herunder vilkår om periodisk forudbetaling af den årlige garantiprovision. Kapitel 5 Garantierklæring 8. Hvis Finansiel Stabilitet A/S godkender ansøgning om statsgaranti, indgås aftale om ydelse af statsgaranti, jf. 3, og Finansiel Stabilitet A/S udsteder en garantierklæring, der dokumenterer statsgarantien på de underliggende forpligtelser. Stk. 2. Garantierklæringen kan vedrøre: 1) En garanti for en enkeltstående forpligtelse, eller 2) en rammegaranti for forpligtelser under et obligationsprogram, hvor Finansiel Stabilitet A/S udsteder en erklæring i forbindelse med kreditinstituttets indgåelse af forpligtelser, der bekræfter, at disse er omfattet af rammegarantien. Stk. 3. Garantierklæringen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Identifikation af underliggende forpligtelser. 2) Størrelsen på de underliggende forpligtelser. 3) Oplysninger om, hvorledes kreditorerne i underliggende forpligtelser får rettidig betaling, hvis kreditinstituttet misligholder sine forpligtelser, og statsgarantien forfalder. Stk. 4. Underliggende forpligtelser skal udstedes senest 30 dage efter udstedelse af garantierklæringen. Kreditinstituttet giver oplysning til Finansiel Stabilitet A/S om udstedelsen af underliggende forpligtelser snarest muligt, dog senest ved udløbet af 30-dages fristen. 9. Hvis et kreditinstitut misligholder sine forpligtelser i forhold til det underliggende lån, og statsgarantien forfalder, sikrer Finansiel Stabilitet A/S kreditorerne rettidig betaling og indtræder i kreditors rettigheder og pligter efter dansk rets almindelige regler, aftalen om det underliggende lån samt de vilkår, som Finansiel Stabilitet A/S har fastsat for at yde statsgarantien. Kapitel 6 Ikrafttræden 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 26. marts 2009 LENE ESPERSEN / Jens Lundager

4 Bilag 1 Revisorerklæring Uafhængig revisors udtalelse om kreditinstituttets fremtidsudsigter og opgørelse af det individuelle solvensbehov Til Finansiel Stabilitet A/S som en del af instituttets ansøgning til Finansiel Stabilitet A/S om individuel statsgaranti af # har instituttet, jf. bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet 2, stk. 1, nr. 2, litra b, udarbejdet en redegørelse for instituttets forventede økonomiske udvikling i form af budget og fremskrivninger for en etårig periode fra ansøgningstidspunktet samt en opgørelse af instituttets individuelle solvensbehov. Vi har efter aftale undersøgt de i redegørelsen indeholdte økonomiske fremtidsudsigter omfattende drifts-, status- og likviditetsbudgetter og -fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af de væsentligste forudsætninger, forklarende noter, anvendt regnskabspraksis samt stress-test af de væsentligste forudsætninger. Budgetter og fremskrivninger udarbejdes på baggrund af det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab. Instituttets ledelse har ansvaret for de i redegørelsen indeholdte oplysninger om fremtidsudsigterne, herunder budget og fremskrivninger, samt for de anførte forudsætninger, som redegørelsen er baseret på. Instituttets ledelse har herudover ansvaret for solvensbehovsopgørelsen, herunder de væsentligste forudsætninger, der danner grundlag for denne opgørelse. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion herom. Udtalelsen er alene udarbejdet til brug for Finansiel Stabilitet A/S behandling af instituttets ansøgning om individuel statsgaranti og må ikke anvendes af andre eller til andet formål, medmindre andet er aftalt med revisor. De udførte undersøgelser Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger, herunder vedrørende kreditrisici og markedsrisici, er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, samt en høj grad af sikkerhed for, at redegørelsen i form af budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af forudsætningerne. Desuden har vi for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer tilrettelagt og udført vores undersøgelse med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at solvensbehovsopgørelsen er baseret på det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af redegørelsen med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Vi har endvidere efterprøvet, om budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budget og fremskrivninger samt efterprøvet, at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning 5, stk.1. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Ved vores undersøgelse er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for redegørelsen for den forventede økonomiske udvikling samt for solvensbehovsopgørelsen. Vi er endvidere ikke bekendt med forhold, der afkræfter, at de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Det er vores opfattelse, at budget, fremskrivninger og solvensbehovs- 4

5 opgørelsen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger, samt at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning 5, stk. 1. Desuden er det vores opfattelse, at solvensbehovsopgørelsen, for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer, er baseret på det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab. Vi skal supplerende oplyse, at de faktiske resultater og solvensbehovet for instituttet sandsynligvis vil afvige fra det forventede, idet forudsatte begivenheder sjældent indtræder som forventet, og at afvigelserne kan være væsentlige. #, den [dato] Revisionsvirksomhed XX Statsautoriseret revisionsvirksomhed 5

6 Bilag 2 Til Finansiel Stabilitet A/S Den uafhængige revisors erklæring om review af perioderegnskabet Vi har udført review af perioderegnskabet for <InstitutNN A/S> for perioden <1. januar 31. marts 20XX>, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et perioderegnskab i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og <bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. eller IFRS samt bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed>. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om perioderegnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410, Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse, samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om perioderegnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at perioderegnskabet ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og <bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. eller IFRS samt bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed>. #, den [dato] Revisionsvirksomhed XX Statsautoriseret revisionsvirksomhed 6

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere