Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009"

Transkript

1 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts marts Nr Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 3, 8, stk. 5, 6 og 8, i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på kreditinstitutter i Danmark, jf. 1, stk. 1 og 3, i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, der ansøger om statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital eller om statslig tegningsgaranti for kapitalrejsning. Kapitel 2 Ansøgning om statsligt kapitalindskud 2. Til brug for ansøgning om statsligt kapitalindskud skal det af Økonomi- og Erhvervsministeriet udarbejdede ansøgningsskema og dataark anvendes. Ansøgningsskemaet og dataarket findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til ministeriet. Stk. 2. Ansøgningen skal fremsendes behørigt underskrevet enten elektronisk ved brug af krypteret og elektronisk signatur eller pr. almindelig post til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Stk. 3. Ansøgningen skal tillige med udfyldt ansøgningsskema indeholde følgende: 1) En revideret årsrapport for 2008 og, såfremt der ansøges den 1. maj 2009 eller senere, det seneste kvartalsregnskab fra 2009, som ligeledes skal være revideret. 2) En redegørelse fra kreditinstituttet om instituttets økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Redegørelsen skal være godkendt af bestyrelsen, og redegørelsen skal indeholde henvisninger til de steder i årsrapporten eller kvartalsregnskabet, hvor oplysningerne i henhold til stk. 3 og stk. 4, fremgår. Kreditinstituttet skal endvidere komme med eventuelle supplerende oplysninger om ændringer, der har betydning i forhold til de oplysninger, der fremgår af årsrapporten og kvartalsregnskabet. Oplysninger i henhold til stk. 3 og stk. 4, der ikke fremgår af årsrapporten eller kvartalsregnskabet, skal skrives ind i redegørelsen. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om følgende: a) En beskrivelse af kreditinstituttets økonomiske stilling. b) En begrundet angivelse af den forventede økonomiske udvikling frem til den 31. december 2010 omfattende drifts- og balancebudgetter og -fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af væsentligste forudsætninger, forklarende noter samt stresstest af væsentligste forudsætninger. c) En vurdering af kreditinstituttets fremtidsmuligheder med oplysninger om, hvilke initiativer der forventes foretaget under hensyn til den forventede, økonomiske udvikling samt en vurdering af kreditinstituttets likviditetssituation med oplysning om forventet refinansieringsbehov i 2009 og 2010 og politik for refinansiering af behovet. d) En vurdering af konsekvenserne af kapitalindskuddet, herunder i forhold til rentabilitet, effektivitet, solvens- og kernekapitalkrav. e) En oversigt over kreditinstituttets udlån og garantier opdelt på typer af låntagere, herunder private og erhvervskunder, brancher, erhverv og geografi samt på kredittyper og lånestørrelser. f) En beskrivelse af kreditinstituttets udlånspolitik, herunder ændringer i udlånsbetingelser og vilkår. g) En beskrivelse af kreditinstituttets indtjening, omkostninger, tabsrisici, nedskrivninger og den generelle udvikling i ind- og udlån. h) En beskrivelse af hvorledes tilbagebetaling af den hybride kernekapital forventes at ske. i) En beskrivelse af planlagte eller godkendte transaktioner eller lignende, der sandsynligvis vil have en væsentlig betydning for kreditinstituttets nuværende og fremtidige økonomiske situation, herunder fusioner, udskillelse eller frasalg af væsentlige aktiver, andre kapitalfremskaffelser eller lignende. j) En oversigt over udstedt hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, herunder samlet gæld, udstedelsesdato, rentevilkår og eventuelle step-up klausuler og seneste noterede kurs og effektive rente, hvis udstedelsen er noteret på et reguleret marked. k) Oplysninger om potentielle risici, garantier og andre eventualforpligtelser, herunder væsentlige søgsmål, skattemæssige forhold, ikke-realiseret kapitaltab, valuta-, rente- og kursrisici samt andre forpligtelser, der ikke er optaget i kreditinstituttets balance m.v. Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/00589 AU003593

2 26. marts Nr l) En oversigt over kreditinstituttets aktiver fordelt på valuta. m) En opgørelse over forventede tab på udlån og garantier i 2009 og n) En oversigt over kreditinstituttets beholdning af værdipapirer opdelt på kreditvurdering fra kreditvurderingsbureauerne, udsteder og geografi, herunder om muligt med angivelse af bogført værdi og markedspris. o) En oversigt over kreditinstituttets samlede beholdning af strukturerede produkter, der er finansielle instrumenter, der består af to eller flere komponenter, hvoraf mindst et af disse er et finansielt instrument. Hvis beholdningen overstiger 0,5 pct. af kreditinstituttets samlede aktiver, skal der udarbejdes en oversigt med opdeling efter produkttype, kreditvurdering og geografi, herunder om muligt med angivelse af bogført værdi og markedspris. p) En oversigt over rentebærende aktiver og passiver opdelt på restløbetid; mindre end 1 måned til forfald, 1-3 måneder til forfald, 3-12 måneder til forfald, 1-5 år til forfald, mere end 5 år til forfald. De ikke-efterstillede passiver opdeles i sikrede og usikrede poster. q) Kopi af seneste kreditvurderingsrapport fra kreditvurderingsbureauer som har kreditvurderet kreditinstituttet, hvis sådanne findes, samt forventningerne til fremtidige kreditvurderinger (ratings) og eventuelle fremtidsvurderinger (outlooks) fra kreditvurderingsbureauerne. r) Organisationsdiagram, koncerndiagram, gældende vedtægter, sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt oplysning om eventuelle vedtagne men endnu ikke registrerede ændringer hertil. 3) En opgørelse af kreditinstituttets individuelle solvensbehov med den underliggende dokumentation. Opgørelsen skal foretages i henhold til bilag 1 i Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning, jf. nærmere bilaget til bekendtgørelsens pkt ) En udtalelse fra kreditinstituttets godkendte revisor, jf. stk. 5. 5) Kopi af de til Finanstilsynets senest indgivne indberetninger eller opgørelser vedrørende store engagementer, opgørelse af likviditet, kapitaldækningsopgørelse og opgørelse af lån med nedskrivninger. 6) Oplysninger om kapitaldækning, herunder: a) Solvensprocenten før og efter tilførsel af hybrid kernekapital. b) Kernekapitalprocenten før og efter tilførsel af hybrid kernekapital. c) Størrelsen af instituttets samlede hybride kernekapital opgjort som en procentdel af den samlede kernekapital før og efter tilførsel af hybrid kernekapital. d) Kreditinstituttet skal forklare grundlaget for opgørelsen af kapitaldækningen, herunder hvilken metode der er anvendt, om der anvendes en standardmetode eller mere avancerede metoder (IRB, Value at risk, AMA mv.), samt i hvilket omfang overgangsordninger som følge af overgangen til nye kapitaldækningsregler begrænser et eventuelt fald i kapitalkravet. Derudover skal kreditinstituttet bekræfte, at det anvendte grundlag er i overensstemmelse med Finanstilsynets regler. Endvidere skal kreditinstituttet fremlægge det anvendte grundlag for beregningen af kapitaldækning, herunder risikovægtede poster, kernekapital, ansvarlig kapital, fradrag m.v. 7) Skønnede oplysninger under nr. 6, litra a-c, med opgørelsesdato pr. 30. juni 2009 og 31. december 2009 med forklaring af udviklingen. 8) En erklæring fra kreditinstituttets bestyrelse om, at der i relation til de historiske oplysninger, der er fremlagt i henhold til nr. 6, ikke er sket nogen væsentlige ændringer i instituttets kapitalforhold eller i øvrigt i kreditinstituttets økonomiske situation, siden datoen for afgivelsen af årsrapporten for 2008, henholdsvis det seneste kvartalsregnskab for 2009, såfremt der søges den 1. maj 2009 eller senere. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i kreditinstituttets kapitalforhold eller økonomiske situation, skal sådanne ændringer specificeres, herunder med angivelse af ændringens karakter og konsekvenserne for oplysningerne afgivet i henhold til nr. 6. Stk. 4. Redegørelsen, jf. stk. 3, nr. 2, skal endvidere indeholde de i nr. 1-9 anførte økonomiske nøgletal, i det omfang det er relevant i forhold til det enkelte kreditinstitut. Oplysningerne skal opgøres henholdsvis pr. 31. december 2008 og, såfremt der søges den 1. maj 2009 eller senere, pr. datoen for det seneste kvartalsregnskab samt indeholde skønnede oplysninger for regnskabsårene 2009 og 2010 (både med og uden tilførsel af hybrid kernekapital). Kreditinstitutter klassificeret i Finanstilsynets gruppe 3 og 4 kan undlade at fremlægge estimater for 2010, hvis sådanne estimater ikke er tilgængelige. I medfør af stk. 8, kan der dog kræves estimater tillige for Redegørelsen skal indeholde økonomiske nøgletal (før og efter indskuddet af hybrid kernekapital): 1) Egenkapitalprocent: Egenkapital i procent af samlede aktiver. 2) Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån. 3) Forrentning af egenkapitalen. 4) Indtjening pr. omkostningskrone. 5) Udlån og garantier med nedskrivninger/hensættelser i forhold til samlede udlån og garantier. 6) Periodens nedskrivningsprocent. 7) Nedskrivninger i procent af udlån med nedskrivninger. 8) Summen af store engagementer. 9) Vækst i udlån og garantier. Stk. 5. Udtalelsen fra revisor, jf. stk. 3, nr. 4, skal i al væsentlighed være affattet i overensstemmelse med erklæringen i bilag 1. Desuden skal revisors erklæring på perioderegnskabet, jf. stk. 3, nr. 1, i al væsentlighed være affattet i overensstemmelse med erklæringen i bilag 2. Stk. 6. I det omfang de i 2, stk. 3, nr. 2, litra b og m, samt i stk. 4, nævnte oplysninger forefindes for 2011, skal de ligeledes oplyses i ansøgningen. Stk. 7. Såfremt der er oplysninger, som kreditinstituttet ikke kan tilvejebringe, eller som tilvejebringes på anden vis end foreskrevet i bekendtgørelsen grundet det enkelte kreditinsti-

3 26. marts Nr tuts individuelle forhold, skal instituttet angive dette i ansøgningen med begrundelse af, hvorfor oplysningerne ikke kan tilvejebringes eller er tilvejebragt på den pågældende måde. Stk. 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet kan i forbindelse med behandlingen af ansøgningen kræve yderligere oplysninger og dokumentation fra kreditinstituttet. 3. Et kreditinstitut, som har en eller flere dattervirksomheder, skal afgive samtlige oplysninger i 2 for såvel kreditinstituttet selv som på konsolideret basis, det vil sige inklusiv instituttets dattervirksomheder, i det omfang, oplysningerne skal konsolideres i henhold til lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Oplysninger skal afgives om såvel finansielle som ikke-finansielle dattervirksomheder. Stk. 3. Et kreditinstitut, der selv er en dattervirksomhed, skal i sin ansøgning medsende information om kreditinstituttets ejer- og koncernstruktur samt den seneste konsoliderede årsrapport for instituttets ultimative modervirksomhed. Økonomi- og Erhvervsministeriet kan i forbindelse med behandlingen af ansøgningen kræve yderligere oplysninger afhængigt af kreditinstituttets koncernforhold. Indgåelse af aftale om statsligt kapitalindskud 4. Økonomi- og Erhvervsministeriet udarbejder standardvilkår og betingelser (Term Sheet), der vil danne grundlag for den konkrete forhandling med det enkelte kreditinstitut. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter disse forhandlinger indgå endelig aftale med det enkelte kreditinstitut. Stk. 2. Når økonomi- og erhvervsministeren og kreditinstituttet har underskrevet en aftale om kapitalindskud, anses økonomi- og erhvervsministeren at have afgivet endeligt tilsagn. Konvertering af kapitalindskud og ophævelse af stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter m.v. 5. Udgør et kreditinstituts hybride kernekapital på tidspunktet for aftaleindgåelsen mere end 35 pct. af den samlede kernekapital, kan Finanstilsynet kræve den del af kapitalen, der udgør mere end 35 pct. af den samlede kernekapital, omdannet til aktie-, garanti- eller andelskapital, såfremt kreditinstituttet kommer i vanskeligheder, hvor kreditinstituttet ikke længere opfylder lovens solvenskrav, eller hvor Finanstilsynet vurderer, at der er nærliggende risiko herfor, jf. 8, stk. 6, i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Stk. 2. Udgør et kreditinstituts hybride kernekapital mere end 35 pct. af den samlede kernekapital på tidspunktet for aftaleindgåelsen, skal samtlige stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter m.v. ophæves af kreditinstituttets generalforsamling eller repræsentantskab. 1 pkt. finder anvendelse på alle kreditinstitutter, der er omfattet af lov om statsligt kapitalindskud, jf. 1, stk. 3, i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Stk. 3. Ophævelse af stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter m.v. skal være besluttet og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen før aftaleindgåelsen og skal senest have virkning fra konverteringstidspunktet, jf. 5, stk. 2. Stk. 4. Uanset eventuelle vedtægtsmæssige omsættelighedsbegrænsninger, kan hybrid kernekapital, som er tilført et kreditinstitut frit sælges og disponeres over, jf. 8, stk. 7 i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Stk. 5. På anmodning af et kreditinstitut, hvis aktier er optaget til omsætning på et reguleret marked, kan økonomi- og erhvervsministeren indgå aftale om, at det statslige kapitalindskud kan konverteres til aktiekapital, i tilfælde af at kreditinstituttets samlede hybride kernekapital skulle komme til at udgøre mere end 35 pct. af kreditinstituttets kernekapital. Eventuelle stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter skal være ophævet og registreret, jf. stk. 3. Stk. 6. Konvertering efter stk. 5 skal ske på kreditinstituttets anmodning. Konvertering kan ske med 20 pct. af det oprindelige statslige kapitalindskud og kan gentages, hvis kreditinstituttets samlede hybride kernekapital på ny udgør mere end 35 pct. af kreditinstituttets kernekapital. Stk. 7. Provision for retten til konvertering efter stk. 5 fastsættes i forbindelse med indgåelse af aftale herom. Tilsagnsprovision for statsligt kapitalindskud 6. Et kreditinstitut, der har indgået aftale om statsligt kapitalindskud, skal betale tilsagnsprovision til staten. Tilsagnsprovisionen skal betales for en periode, der løber fra 30 kalenderdage efter datoen for aftaleindgåelsen, jf. 4, stk. 2, til og med udstedelsesdatoen eller datoen for kreditinstituttets meddelelse om, at kreditinstituttet ikke ønsker at gøre brug af kapitalindskuddet. Stk. 2. Tilsagnsprovision betales månedsvis forud, opgjort på daglig basis. Stk. 3. Eventuel for meget betalt tilsagnsprovision refunderes. Stk. 4. Tilsagnsprovisionen beregnes som en rente (pro anno) af udstedelsens totale beløb på følgende måde: tilsagnsprovision = 0,40 x (Fast rente RFR). Den faste rente er den aftalte rente, jf. 7. RFR er den risikofri rente, der fastsættes som den 5-årige statslige nulkuponrente. Beregning af rentebetaling til staten 7. Kreditinstituttet skal betale individuelt fastsatte renter til staten, jf. 8, stk. 2, nr. 10, i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Stk. 2. Økonomi- og Erhvervsministeriet fastsætter på dagen for indgåelsen af aftalen renten individuelt for de enkelte kreditinstitutter ud fra deres kvalitet målt ved bl.a. kapitaloverdækning og risikoprofil. Der lægges i den forbindelse vægt på anerkendte kreditvurderingsbureauers kreditvurdering. Kreditinstitutterne indplaceres i følgende kategorier: 1) Kategori I: Institutter der vurderes at have en god kreditvurdering. 2) Kategori II: Institutter der vurderes at have en middel kreditvurdering. 3) Kategori III: Institutter der vurderes at have en lavere kreditvurdering. Stk. 3. Kreditinstitutter i kategori II, jf. stk. 2, nr. 2, vil blive opdelt i yderligere tre underkategorier, der afspejler spredningen i kvalitet og risiko. Stk. 4. Ikke-kreditvurderede kreditinstitutter vil blive indplaceret i en af de tre kategorier ved sammenligning med

4 26. marts Nr allerede kreditvurderede institutter ud fra en række parametre, herunder kernekapital, forholdet mellem egen- og fremmedkapital (gearing), indlånsunderskud, adgang til kapitalmarkederne, likviditetsrisiko, indtjening, kreditkvalitet, ejerforhold og institutionstype. Stk. 5. Individuelt fastsatte renter, jf. stk. 1, vil blive fastlagt på baggrund af en referencerente i form af statens 5-årige nulkuponrente på sidste handelsdag før indgåelsen af aftalen, en fast risikopræmie på 6 pct. point, samt et for hvert kreditinstitut fastsat yderligere rentetillæg. Institutter i kategori II og III, jf. stk. 2, nr. 2 og 3, vil få et rentetillæg på henholdsvis 0,75 pct. point og 2,25 pct. point i forhold til institutter i kategori I, jf. stk. 2, nr. 1. Det vil således for eksempel gælde, at med en referencerente på 3, vil den faste rente for kreditinstitutter i kategori 1, jf. stk. 2, nr. 1, udgøre 9 pct., for kreditinstitutter i kategori II, jf. stk. 2, nr. 2, vil den faste rente udgøre henholdsvis 9,375 pct., 9,75 pct. og 10,5 pct. i de tre underkategorier, jf. stk. 3, og for kreditinstitutter i kategori III, jf. stk. 2, nr. 3, vil den faste rente udgøre 11,25 pct. Stigning eller fald i Statens 5-årige nulkuponrente vil frem til dagen for aftaleindgåelsen medføre tilsvarende ændringer i den fastsatte rente. Stk. 6. I tilfælde, hvor den hybride kernekapital udgør mere end 35 pct. af den samlede kernekapital på tidspunktet for aftaleindgåelsen og derfor kan konverteres, jf. 5, vil de individuelle renter blive fastsat således, at der fastsættes en rente for den del af den hybride kernekapital, der ikke kan konverteres, og en rente for den del af den hybride kernekapital, der kan konverteres. Kapitel 3 Ansøgning om afgivelse af en statslig tegningsgaranti 8. Til brug for ansøgning om statslig tegningsgaranti skal Økonomi- og Erhvervsministeriets ansøgningsskema og dataark anvendes, hvori ansøgeren skal anmode om en tegningsgaranti. Ansøgningsskemaet og dataarket findes på Økonomiog Erhvervsministeriets hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til ministeriet. Stk. 2. Ansøgningen skal fremsendes behørigt underskrevet enten elektronisk ved brug af krypteret og elektronisk signatur, eller pr. almindelig post til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Stk. 3. Ansøgningen skal tillige med udfyldt ansøgningsskema indeholde følgende: 1) En revideret årsrapport for 2008 og, såfremt der ansøges den 1. maj 2009 eller senere, det seneste kvartalsregnskab fra 2009, som ligeledes skal være revideret. 2) En redegørelse fra kreditinstituttet om instituttets økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Redegørelsen skal være godkendt af bestyrelsen, og redegørelsen skal indeholde henvisninger til de steder i årsrapporten eller kvartalsregnskabet, hvor oplysningerne i henhold til stk. 3 og stk. 4, fremgår. Kreditinstituttet skal endvidere komme med eventuelle supplerende oplysninger om ændringer, der har betydning i forhold til de oplysninger, der fremgår af årsrapporten og kvartalsregnskabet. Oplysninger i henhold til stk. 3 og stk. 4, der ikke fremgår af årsrapporten eller kvartalsregnskabet, skal skrives ind i redegørelsen. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om følgende: a) En beskrivelse af kreditinstituttets økonomiske stilling. b) En begrundet angivelse af den forventede økonomiske udvikling frem til den 31. december 2010 omfattende drifts- og balancebudgetter og -fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af væsentligste forudsætninger, forklarende noter samt stresstest af væsentligste forudsætninger. c) En vurdering af kreditinstituttets fremtidsmuligheder med oplysninger om, hvilke initiativer der forventes foretaget under hensyn til den forventede, økonomiske udvikling samt en vurdering af kreditinstituttets likviditetssituation, herunder likviditetsbudget, med oplysning om forventet refinansieringsbehov i 2009 og 2010 og politik for refinansiering af behovet. d) En vurdering af konsekvenserne af kapitalindskuddet, herunder i forhold til rentabilitet, effektivitet, solvens- og kernekapitalkrav. e) En oversigt over kreditinstituttets udlån og garantier opdelt på typer af låntagere, herunder private og erhvervskunder, brancher, erhverv og geografi samt på kredittyper og lånestørrelser. f) En beskrivelse af kreditinstituttets udlånspolitik, herunder ændringer i udlånsbetingelser og vilkår. g) En beskrivelse af kreditinstituttets indtjening, omkostninger, tabsrisici, nedskrivninger og den generelle udvikling i ind- og udlån. h) En beskrivelse af hvorledes tilbagebetaling af den hybride kernekapital forventes at ske. i) En beskrivelse af planlagte eller godkendte transaktioner eller lignende, der sandsynligvis vil have en væsentlig betydning for kreditinstituttets nuværende og fremtidige økonomiske situation, herunder fusioner, udskillelse eller frasalg af væsentlige aktiver eller aktiviteter, andre kapitalfremskaffelser eller lignende. j) En oversigt over udstedt hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, herunder samlet gæld, udstedelsesdato, rentevilkår og eventuelle step-up klausuler og seneste noterede kurs og effektive rente, hvis udstedelsen er noteret på et reguleret marked. k) Oplysninger om potentielle risici, garantier og andre eventualforpligtelser, herunder væsentlige søgsmål, skattemæssige forhold, ikke-realiseret kapitaltab, valuta-, rente- og kursrisici samt andre forpligtelser, der ikke er optaget i kreditinstituttets balance m.v. l) En oversigt over kreditinstituttets aktiver fordelt på valuta. m) En opgørelse over forventede tab på udlån og garantier i 2009 og n) En oversigt over kreditinstituttets beholdning af værdipapirer opdelt på kreditvurdering fra kreditvurderingsbureauerne, udsteder og geografi, herunder om

5 26. marts Nr muligt med angivelse af bogført værdi og markedspris. o) En oversigt over kreditinstituttets samlede beholdning af strukturerede produkter, der er finansielle instrumenter, der består af to eller flere komponenter, hvoraf mindst et af disse er et finansielt instrument. Hvis beholdningen overstiger 0,5 pct. af kreditinstituttets samlede aktiver, skal der udarbejdes en oversigt med opdeling efter produkttype, kreditvurdering og geografi, herunder om muligt med angivelse af bogført værdi og markedspris. p) En oversigt over rentebærende aktiver og passiver opdelt på restløbetid; mindre end 1 måned til forfald, 1-3 måneder til forfald, 3-12 måneder til forfald, 1-5 år til forfald, mere end 5 år til forfald. De ikke-efterstillede passiver opdeles i sikrede og usikrede poster. q) Kopi af seneste kreditvurderingsrapport fra kreditvurderingsbureauer som har kreditvurderet kreditinstituttet, hvis sådanne findes, samt forventningerne til fremtidige kreditvurderinger (ratings) og eventuelle fremtidsvurderinger (outlooks) fra kreditvurderingsbureauerne. r) Organisationsdiagram, koncerndiagram, gældende vedtægter, sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt oplysning om eventuelle vedtagne men endnu ikke registrerede ændringer hertil. s) Oplysninger om økonomiske, juridiske eller andre rådgivere, som kreditinstituttet anvender i forbindelse med den foreslåede kapitalfremskaffelse. 3) En opgørelse af kreditinstituttets individuelle solvensbehov med den underliggende dokumentation. Opgørelsen skal foretages i henhold til bilag 1 i Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning, jf. nærmere bilaget til bekendtgørelsens pkt ) En udtalelse fra kreditinstituttets godkendte revisor, jf. stk. 6. 5) Kopi af de til Finanstilsynets senest indgivne indberetninger eller opgørelser vedrørende store engagementer, opgørelse af likviditet, kapitaldækningsopgørelse og opgørelse af lån med nedskrivninger. 6) Oplysninger om kapitaldækning, herunder: a) Solvensprocenten før og efter tilførsel af hybrid kernekapital. b) Kernekapitalprocenten før og efter tilførsel af hybrid kernekapital. c) Størrelsen af instituttets samlede hybride kernekapital opgjort som en procentdel af den samlede kernekapital før og efter tilførsel af hybrid kernekapital. d) Kreditinstituttet skal forklare grundlaget for opgørelsen af kapitaldækningen, herunder hvilken metode der er anvendt, om der anvendes en standardmetode eller mere avancerede metoder (IRB, Value at risk, AMA mv.), og hvilke overgangsordninger, samt i hvilket omfang overgangsordninger som følge af overgangen til nye kapitaldækningsregler begrænser et eventuelt fald i kapitalkravet. Derudover skal kreditinstituttet bekræfte, at det anvendte grundlag er i overensstemmelse med Finanstilsynets regler. Endvidere skal kreditinstituttet fremlægge de anvendte nøgletal ved beregningerne af kapitaldækning, herunder risikovægtede poster, kernekapital, ansvarlig kapital, fradrag m.v. 7) Skønnede oplysninger under nr. 6, litra a-c, med opgørelsesdato pr. 30. juni 2009 og 31. december 2009 med forklaring af udviklingen. 8) En erklæring fra kreditinstituttets bestyrelse om, at der i relation til de historiske oplysninger, der er fremlagt i henhold til nr. 6, ikke er sket nogen væsentlige ændringer i instituttets kapitalforhold eller i øvrigt i kreditinstituttets økonomiske situation, siden datoen for afgivelsen af årsrapporten for 2008 henholdsvis det seneste kvartalsregnskab for 2009, såfremt der søges den 1. maj 2009 eller senere. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i kreditinstituttets kapitalforhold eller økonomiske situation, skal sådanne ændringer specificeres, herunder med angivelse af ændringens karakter og konsekvenserne for oplysningerne afgivet i henhold til nr. 6. 9) Dokumentation for at der kan tiltrækkes andre investorer. Stk. 4. Redegørelsen, jf. stk. 3, nr. 2, skal endvidere indeholde de i nr. 1-9 anførte økonomiske nøgletal, i det omfang det er relevant i forhold til det enkelte kreditinstitut. Oplysningerne skal opgøres henholdsvis pr. 31. december 2008 og, såfremt der søges den 1. maj 2009 eller senere, pr. datoen for det seneste kvartalsregnskab samt indeholde skønnede oplysninger for regnskabsårene 2009 og 2010 (både med og uden tilførsel af hybrid kernekapital). Kreditinstitutter klassificeret i Finanstilsynets gruppe 3 og 4 kan undlade at fremlægge estimater for 2010, hvis sådanne estimater ikke er tilgængelige. I medfør af stk. 8 kan der dog kræves estimater tillige for Redegørelsen skal indeholde økonomiske nøgletal (før og efter indskuddet af hybrid kernekapital): 1) Egenkapitalprocent: Egenkapital i procent af samlede aktiver. 2) Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån. 3) Forrentning af egenkapitalen. 4) Indtjening pr. omkostningskrone. 5) Udlån og garantier med nedskrivninger/hensættelser i forhold til samlede udlån og garantier. 6) Periodens nedskrivningsprocent. 7) Nedskrivninger i procent af udlån med nedskrivninger. 8) Summen af store engagementer. 9) Vækst i udlån og garantier. Stk. 5. Dokumentationen for at der kan tiltrækkes andre investorer, jf. stk. 3, nr. 9, skal bestå af positive tilkendegivelser fra andre investorer om, at de vil være interesserede i at investere i hybrid kernekapital i form af obligationer. De positive tilkendegivelser fra andre investorer behøver ikke bestå i juridisk bindende tilsagn. Derudover skal kreditinstituttet vedlægge en detaljeret beskrivelse af det foreslåede udbud af obligationer, herunder f.eks. størrelsen af udbuddet, forventet tidsplan, forventet kreditvurdering, markedet for obligationerne, forventede investorer og renteindikationer afgivet af sådanne investorer. Stk. 6. Udtalelsen fra revisor, jf. stk. 3, nr. 4, skal i al væsentlighed være affattet i overensstemmelse med erklæringen

6 26. marts Nr i bilag 1. Desuden skal revisors erklæring på perioderegnskabet, jf. stk. 3, nr. 1, i al væsentlighed være affattet i overensstemmelse med erklæringen i bilag 2. Stk. 7. I det omfang de i 8, stk. 3, nr. 2, litra b og m, samt i stk. 4, nævnte oplysninger forefindes for 2011, skal de ligeledes oplyses i ansøgningen. Stk. 8. Såfremt der er oplysninger, som kreditinstituttet ikke kan tilvejebringe, eller som tilvejebringes på anden vis end foreskrevet i bekendtgørelsen grundet det enkelte kreditinstituts individuelle forhold, skal instituttet angive dette i ansøgningen med begrundelse af, hvorfor oplysningerne ikke kan tilvejebringes eller er tilvejebragt på den pågældende måde. Stk. 9. Til brug for behandlingen af en ansøgning kan Økonomi- og Erhvervsministeriet indhente enhver yderligere oplysning, der anses som relevante for vurderingen af kreditinstituttet og dets ansøgning. 9. Et kreditinstitut, som har en eller flere dattervirksomheder, skal afgive samtlige oplysninger i 8 for såvel kreditinstituttet selv som på konsolideret basis, det vil sige inklusiv instituttets dattervirksomheder, i det omfang, oplysningerne skal konsolideres i henhold til lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Oplysninger skal afgives om såvel finansielle som ikke-finansielle dattervirksomheder. Stk. 3. Et kreditinstitut, der selv er en dattervirksomhed, skal i sin ansøgning medsende information om kreditinstituttets ejer- og koncernstruktur samt den seneste konsoliderede årsrapport for instituttets ultimative modervirksomhed. Økonomi- og Erhvervsministeriet kan i forbindelse med behandlingen af ansøgningen kræve yderligere oplysninger afhængigt af kreditinstituttets koncernforhold. Indgåelse af aftale om statslig tegningsgaranti 10. Økonomi- og Erhvervsministeriet udarbejder standardvilkår og betingelser (Term Sheet), der vil danne grundlag for den konkrete forhandling med det enkelte kreditinstitut. Stk. 2. Når Økonomi- og Erhvervsministeriet og kreditinstituttet har underskrevet en tegningsgarantiaftale, anses Økonomi- og Erhvervsministeriet at have afgivet endeligt tilsagn. Stk. 3. Kreditinstituttet skal snarest muligt indenfor en af Økonomi- og Erhvervsministeriet fastsat frist indsende den forventede tidsplan for udbuddet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Stk. 4. Kreditinstituttet skal udbyde obligationerne til andre investorer inden for en bestemt periode. Stk. 5. I det omfang samtlige obligationer ikke aftages af andre investorer vil den af økonomi- og erhvervsministeren afgivne tegningsgaranti kunne blive udløst i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Stk. 6. Udstedelsesdagen for obligationerne skal senest være den 31. december Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fristen for udstedelse i 1. pkt. forlænges. Stk. 7. Obligationerne skal, medmindre andet er aftalt, tilbydes andre investorer på identiske vilkår med de, der indgår i aftalen mellem kreditinstituttet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. 11. Økonomi- og Erhvervsministeriet kan efter anmodning og efter drøftelse med Danmarks Nationalbank afgive en statslig tegningsgaranti for obligationsudstedelser i anden valuta end danske kroner, herunder f.eks. Euro. 12. Kreditinstituttet er fuldt og helt ansvarlig for gennemførelsen af obligationsudbuddet. Staten eller statens rådgivere påtager sig intet og har intet ansvar overfor kreditinstituttet, investorer eller andre for gennemførelsen af obligationsudbuddet eller resultatet heraf. Tegningsgarantiprovision for statslig tegningsgaranti 13. Kreditinstituttet skal i perioden fra 30 dage efter datoen for aftaleindgåelsen og indtil datoen for udstedelsen af obligationerne, eller datoen for kreditinstituttets meddelelse om, at kreditinstituttet ikke ønsker at benytte tegningsgarantien, betale tegningsgarantiprovision efter samme principper som gælder for tilsagnsprovision, jf. 6. Kapitel 4 Indhold af redegørelse om udlånsudviklingen i kreditinstituttet 14. Et kreditinstitut, der modtager statsligt kapitalindskud, skal hvert halve år offentliggøre en redegørelse om udlånsudviklingen i instituttet, jf. 8, stk. 2, nr. 2, i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Redegørelsen skal bestå af følgende: 1) En redegørelse for instituttets udlånspolitik og ændringer i udlånspolitikken, herunder priser og vilkår. 2) En beskrivelse af udviklingen i virksomhedsudlånene, herunder en opdeling på henholdsvis eksisterende kunder og nye kunder samt en brancheopdeling af virksomhedskunder, og udlån til private kunder, herunder en opdeling på henholdsvis eksisterende kunder og nye kunder samt en opdeling på henholdsvis boligfinansiering og anden forbrugsfinansiering. 3) En beskrivelse af ændringer i praksis med hensyn til kreditvurdering af kreditinstituttets kunder. Stk. 2. Danmarks Skibskredit A/S skal efter samme retningslinjer som anført i stk. 1 udfærdige en redegørelse, der består af følgende: 1) En redegørelse for virksomhedens overordnede udlånspolitik og ændringer i udlånspolitikken. 2) En generel beskrivelse af udviklingen i udlånet og opdeling af udlånsporteføljen på skibstypeniveau. 3) En beskrivelse af ændringer i praksis med hensyn til kreditvurdering af virksomhedens kunder. Stk. 3. Redegørelsen skal offentliggøres samt indsendes til Økonomi- og Erhvervsministeriet ved udgangen af hvert halvår. Første redegørelse skal offentliggøres og indsendes til Økonomi- og Erhvervsministeriet ved udgangen af første halvår efter udbetalingen af det statslige kapitalindskud. Kapitel 5 Afholdelse af statens udgifter til ordningen 15. Et kreditinstitut, der tilføres hybrid kernekapital eller opnår statslig tegningsgaranti, skal i tillæg til gebyrerne efter 6 og 13 betale en individuel stiftelsesprovision, som skal

7 26. marts Nr dække alle statens omkostninger til udarbejdelse, planlægning og administration af de to ansøgningsordninger, herunder brug af eksterne rådgivere. Stiftelsesprovisionen dækker ikke den løbende administration af ordningen i Økonomistyrelsen, da udgifter hertil dækkes af staten. Stiftelsesprovisionen vil bestå af et grundbeløb samt et tillægsbeløb, der afhænger af størrelsen af det statslige kapitalindskud eller af den statslige tegningsgaranti. Stk. 2. Et kreditinstitut, der planlægger at søge om statsligt kapitalindskud eller statslig tegningsgaranti, kan forinden indsendelse af ansøgning indhente en indikativ opgørelse af de budgetterede omkostninger, der skal afholdes overfor staten. Stk. 3. I tilfælde af at der opkræves for meget i stiftelsesprovision, jf. stk. 1, i forhold til de faktiske afholdte udgifter, vil dette blive tilbagebetalt til kreditinstitutterne. Stk. 4. Stiftelsesprovisioner, jf. stk. 1, skal betales til Økonomi- og Erhvervsministeriet senest 1 uge efter aftaleindgåelsen. Kapitel 6 Ikrafttræden 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. marts Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 26. marts 2009 LENE ESPERSEN / Jens Lundager

8 Bilag 1 Uafhængig revisors udtalelse om kreditinstituttets fremtidsudsigter og opgørelse af det individuelle solvensbehov (for IRB-institutter) Til Økonomi- og Erhvervsministeriet Som en del af instituttets ansøgning til Økonomi- og Erhvervsministeriet om statsligt kapitalindskud af # har instituttet, jf. bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti [ 2, stk. 3, nr. 2, litra b alt 8, stk. 3, nr. 2, litra b] udarbejdet en redegørelse for instituttets forventede økonomiske udvikling, i form af budget og fremskrivninger for perioden 1. april december 2010 samt en opgørelse af instituttets individuelle solvensbehov. Vi har efter aftale undersøgt de i redegørelsen indeholdte økonomiske fremtidsudsigter omfattende driftsog balancebudgetter og -fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af væsentligste forudsætninger, forklarende noter samt stresstest af væsentligste forudsætninger. Vi har endvidere undersøgt kreditinstituttets likviditetssituation med oplysning om forventet refinansieringsbehov i 2009 og Instituttets ledelse har ansvaret for de i redegørelsen indeholdte oplysninger om fremtidsudsigterne herunder budget og fremskrivninger samt for de anførte forudsætninger, som redegørelsen er baseret på. Instituttets interne modeller for kreditrisici og markedsrisici er gennemgået og godkendt af Finanstilsynet til brug for opgørelsen af de risikovægtede poster (søjle 1 kapitalkravet) og er endvidere omfattet af løbene stikprøvevis kontrol af instituttets interne revision. Vor gennemgang har omfattet modellernes resultater og beregningsforudsætningerne i forhold til anvendelsen til opgørelse af solvensbehovet, men ikke modellernes opsætning. Instituttets ledelse har ansvaret for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder de forudsætninger, som er grundlag for opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at udtrykke en konklusion herom. De udførte undersøgelser Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger, herunder vedrørende kreditrisici og markedsrisici, er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation samt en høj grad af sikkerhed for, at redegørelsen i form af budget og fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af forudsætningerne. Desuden har vi for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer [pr. 31. december 2008 eller pr. 31 marts 2009 afhængigt af, om der søges før eller efter, der foreligger et revideret perioderegnskab for 2009] tilrettelagt og udført vores undersøgelse med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for at solvensbehovsopgørelsen er baseret på [den reviderede årsrapport pr. 31. december 2008 eller det reviderede perioderegnskab pr. 31. marts 2009 afhængigt af, om der søges før eller efter, der foreligger et revideret perioderegnskab for 2009]. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af redegørelsen med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Vi har endvidere efterprøvet, om budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budget og fremskrivninger samt efterprøvet, at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning 5, stk.1. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 8

9 Konklusion Ved vores undersøgelse er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for redegørelsen for den forventede økonomiske udvikling samt for solvensbehovsopgørelsen. Vi er endvidere ikke bekendt med forhold der afkræfter, at de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Det er vores opfattelse, at budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger samt, at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning 5, stk. 1. Desuden er det vores opfattelse, at solvensbehovsopgørelsen, for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer, er baseret på [den reviderede årsrapport pr. 31. december 2008 eller det reviderede perioderegnskab pr. 31. marts 2009 afhængigt af, om der søges før eller efter, der foreligger et revideret perioderegnskab for 2009]. Vi skal supplerende oplyse, at de faktiske resultater og solvensbehovet for instituttet sandsynligvis vil afvige fra det forventede, idet forudsatte begivenheder sjældent indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. #, den [dato] Revisionsvirksomhed XX Statsautoriseret revisionsvirksomhed For ikke IRB-institutter Til Økonomi- og Erhvervsministeriet Som en del af instituttets ansøgning til Økonomi- og Erhvervsministeriet om statsligt kapitalindskud af # har instituttet, jf. bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti [ 2, stk. 3, nr. 2, litra b alt 8, stk. 3, nr. 2, litra b] udarbejdet en redegørelse for instituttets forventede økonomiske udvikling, i form af budget og fremskrivninger for perioden 1. april december 2010 samt en opgørelse af instituttets individuelle solvensbehov. Vi har efter aftale undersøgt de i redegørelsen indeholdte økonomiske fremtidsudsigter omfattende driftsog balancebudgetter og -fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af væsentligste forudsætninger, forklarende noter samt stresstest af væsentligste forudsætninger. Vi har endvidere undersøgt kreditinstituttets likviditetssituation med oplysning om forventet refinansieringsbehov i 2009 og Instituttets ledelse har ansvaret for de i redegørelsen indeholdte oplysninger om fremtidsudsigterne herunder budget og fremskrivninger samt for de anførte forudsætninger, som redegørelsen er baseret på. Instituttets ledelse har ansvaret for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder de forudsætninger, som er grundlag for opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at udtrykke en konklusion herom. De udførte undersøgelser Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger, herunder vedrørende kreditrisici og markedsrisici, er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation samt en høj grad af sikkerhed for, at redegørelsen i form af budget og fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af forudsætningerne. Desuden har vi for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer [pr. 31. december 2008 eller pr. 31 marts 2009 afhængigt af, om der søges før eller efter, der foreligger et revideret perioderegnskab for 2009] tilrettelagt og udført vores undersøgelse med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for at solvensbehovsopgørelsen er baseret på 9

10 [den reviderede årsrapport pr. 31. december 2008 eller det reviderede perioderegnskab pr. 31. marts 2009afhængigt af, om der søges før eller efter, der foreligger et revideret perioderegnskab for 2009] Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af redegørelsen med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Vi har endvidere efterprøvet, om budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budget og fremskrivninger samt efterprøvet, at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning 5, stk.1. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Ved vores undersøgelse er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for redegørelsen for den forventede økonomiske udvikling samt for solvensbehovsopgørelsen. Vi er endvidere ikke bekendt med forhold der afkræfter, at de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Det er vores opfattelse, at budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger samt, at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning 5, stk. 1. Desuden er det vores opfattelse, at solvensbehovsopgørelsen, for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer, er baseret på [den reviderede årsrapport pr. 31. december 2008 eller det reviderede perioderegnskab pr. 31. marts 2009 afhængigt af, om der søges før eller efter, der foreligger et revideret perioderegnskab for 2009] Vi skal supplerende oplyse, at de faktiske resultater og solvensbehovet for instituttet sandsynligvis vil afvige fra det forventede, idet forudsatte begivenheder sjældent indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. #, den [dato] Revisionsvirksomhed XX Statsautoriseret revisionsvirksomhed 10

11 Bilag 2 Den uafhængige revisors erklæring vedrørende perioderegnskabet Til Økonomi- og Erhvervsministeriet Vi har revideret perioderegnskabet for <Institut NN> for perioden 1. januar -31. marts 2009 omfattende hoved- og nøgletal, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Perioderegnskabet aflægges i overensstemmelse med [IAS 34»Præsentation af delårsregnskaber«som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede finansielle virksomheder / lov om finansiel virksomhed]. Vi har endvidere revideret [instituttets/koncernens] indregning og måling af udlån, garantier og værdipapirer pr. 31. marts 2009 i overensstemmelse med [IFRS som godkendt af EU / lov om finansiel virksomhed]. Ledelsens ansvar for perioderegnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge perioderegnskabet, herunder at sikre korrekt indregning og måling af udlån, garantier og værdipapirer pr. 31. marts 2009, i overensstemmelse med [IAS 34»Præsentation af delårsregnskaber«som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede finansielle virksomheder / lov om finansiel virksomhed]. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et perioderegnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om perioderegnskabet, herunder indregning og måling af udlån, garantier og værdipapirer pr. 31. marts 2009 på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at perioderegnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i perioderegnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i perioderegnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et perioderegnskab, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formå at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af perioderegnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at Perioderegnskabet for perioden 1. januar marts 2009 er aflagt i overensstemmelse med [IAS 34»Præsentation af delårsregnskaber«som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede finansielle virksomheder / lov om finansiel virksomhed]. Indregning og måling af udlån, garantier og værdipapirer pr. 31. marts 2009 er i overensstemmelse med [IFRS som godkendt af EU / lov om finansiel virksomhed]. 11

12 Kontorsted, dato Revisionsfirmaet [XX], Statsautoriseret revisionsvirksomhed STATSAUTORISERET REVISOR 12

I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 3, 8, stk. 5, 6 og 8, i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter fastsættes:

I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 3, 8, stk. 5, 6 og 8, i lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter fastsættes: BEK nr 228 af 26/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/00589 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2008/1 LSV 102 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 135-36 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. februar 2009 Forslag

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet

Udkast til bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet Økonomi- og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att: Sigrid F. Toft og Krista Risgaard Sendt pr. mail til sfl@oem.dk og kri@oem.dk Udkast til bekendtgørelse om ansøgning om individuel

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Nordic Tankers Freight ApS

Nordic Tankers Freight ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling CVR-nr. 34 69 63 73 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere