Nye vegetationsteknikker til bedre bymiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye vegetationsteknikker til bedre bymiljø"

Transkript

1 Tagvegetationen halverer afstrømningen af regnvand, som her i Malmøs nye bydel Vestre Havn ledes til et åbent system af damme og render. Nye vegetationsteknikker til bedre bymiljø Ulrik Reeh, Veg Tech A/S Med nye vegetationstekniske løsninger, gerne bakket op og forstærket af målrettet byplanlægning og anden sektorplanlægning, kan der samtidig opnås både tekniske, miljømæssige og driftøkonomiske fordele. Disse knytter sig blandt andet til lokal afledning af regnvand. Oveni tilkommer rekreative og æstetiske bidrag, som kan medvirke til et mere attraktivt og varieret bymiljø. Byudvikling sker for størsteparten i dag som byfortætning og byomdannelse af eksisterende, nedslidte eller udtjente byområder. Det sker ud fra overordnede målsætninger om bæredygtighed og øget kvalitet. En vigtig udfordring ligger blandt andet i at koordinere indsatserne i byomdannelsen på tværs af kommunale sektorer som byplanlægning, spildevand og vej & park og den private bygge- og anlægssektor. Herved kan opnås synergieffekter, som ofte vil være den letteste vej til at opnå forbedringer af byens miljø og øvrige funktionalitet. Samtidig kan det åbne nye muligheder for at finansiere bløde områder som byens grønne struktur, hvis værdi er svær at kvantificere, men som er af stor betydning for borgernes trivsel og oplevelse af byen. Grønstruktur og grønfladefaktor Med byens grønstruktur forstås alle de vegetationsdækkede og og øvrige diffusionsåbne flader, hvor f.eks. regnvand kan nedsive og et mere eller mindre varieret plante- og dyreliv kan udfolde sig. Begrebet rækker videre end de mest markante grønne områder som parker og haver. Grønstruktur omfatter også boldbaner, legepladser, restarealer og korridorer langs veje og jernbaner. En 1 Stads- og havneingeniøren

2 bys grønstruktur kan være mere - men som oftest mindre - sammenhængende og kun delvis i stand til at forbinde de planlagte og de spontant fremgroede grønne friarealer og vådområder. Til grønstrukturen hører også bevoksede facader og tage samt byens træer inklusive disses rod- og kronevolumen. Ud over den arealmæssige og rumlige dimensioner har grønstrukturen en række økologiske funktioner for byens vandkredsløb, den tilknyttede flora og fauna med tilhørende habitater og mikroklima. Endvidere kan grønstrukturen tillægges en kulturel dimension, som omfatter det historiske og landskabsarkitektoniske aspekt, samt en social dimension, der knytter sig til betydningen for rekreation, folkesundhed og naturforståelse mv. Grønfladefaktoren er et planlægningsredskab til sikring af byens grønne struktur. I beregningen tillægges forskellige strukturer - vegetationselementer og terrænbefæstelser vægtningsfaktorer, som afspejler deres natur- og miljømæssige betydning. I Vestre Havn i Malmø, hvor grønfladefaktoren har været anvendt i planlægningen af den nye bydel, skulle grønfladefaktoren være mindst 0,5. Sagt på en anden måde skal summen af de de vægtede grønstrukturflader for vegetationselementerne være mindst 50% af det samlede grundareal for hver enkelt parcel; se tabel 1. Denne faktor kan nås ved frit valg mellem en række grønne elementer. I Vestre Havn har systemet først og fremmest givet sig udtryk i form af den åbne regnvandshåndtering med damme og kanaler, samt de mange grønne tage inden for det blandede byggeri af boliger, cafeer og småerhverv. I Danmark har grønfladefaktoren været anvendt for første gang i 2003 i en arkitektkonkurrence for en ny bebyggelse i Lystrup uden for Århus, her under betegnelsen biofaktor. Det bliver spændende at gøre konsekvenserne op, når bebyggelsen står færdig om 2-3 år. I det følgende gennemgås nogle konkrete eksempler på løsninger, der kan bidrage til et grønt og vellykket bymiljø, og som samtidig udfylder en række tekniske, miljømæssige og rekreative funktioner. Grønne tage Særligt i tæt bebyggelse udgør tagflader en meget betydelig del af et områdes samlede areal og store mængder næringsstoffattigt tagvand og andet Vegetationstype Vægtet faktor Grønne områder med græs, urter, buske eller træer 1,0 Damme og regnvandskanaler 1,0 Bygninger med tagvegetation 0,8 Facadebeplantning 0,7 Køre- og parkeringsarealer med græsarmering eller grus 0,4 Kørearealer med asfalt, som afvandes til grønne arealer 0,1 Bebygget areal (uden tagvegetation) 0,0 Tæt befæstelse med afvanding til kloak 0,0 Tabel 1: Beregningsfaktorer til vægtning af forskellige arealanvendelser til opgørelse af en samlet grønfladefaktor/biofaktor for et givet område eller byggegrund (Malmø Kommune). regnvand ledes herfra i de fleste tilfælde til kloaksystemet, som belastes unødigt. Mange steder er der fortsat fælles kloakering, og kraftige regnskyl fører jævnligt til overløb og udslip af urenset spildevand til recipienten. Nogle tagflader er smukkere at se på end andre, men har man en udsigt domineret af bebyggelse fra sin bolig eller arbejdsplads, vil mange finde det positivt, at der indgår noget grønt, som afspejler årstidernes variation. Grønne tage bidrager meget konkret til et varieret, oplevelses- og mere naturrigt bymiljø, og dette har en dokumenteret positiv effekt på folks sundhed og trivsel. Afstrømningen af regnvand halveres hen over året, svarende til den mængde vand der absorberes og fordampes fra tagvegetationen med tilhørende vækstmedium. Endvidere forsinkes og dæmpes afstrømningen, således at nogle af kloakoverløbene undgås. Grønfladefaktor 0,8. Herudover har tagvegetation en række andre afledte effekter: Den forlænger tagmembranens levetid på grund af sin beskyttende effekt mod solens UVstråling og opvarmning. Og den absorberer støj og forbedrer indeklimaet ved at modvirke overophedning via solindstråling på taget. Tagvegetation kan derfor også benyttes som et element i naturlig ventilation eller reducere behovet for airconditioning. Mos-sedum måtter Traditionelle græstage kan dog afføde en række problemer omkring vedligeholdelse, arbejdssikkerhed, brandsikring og holdbarhed af almindelige tagdækningsmaterialer. Disse problemer er i dag elimineret med en tynd og let systemopbygning bevokset med stenurter (Sedum), som aldrig bliver højere end 10 cm og stort set ingen pleje kræver. De skal således hverken vandes eller klippes, og gødskning er kun nødvendig de første par år. Måtterne etableres som udgangspunkt med fem sedumarter. Senere suppleres de spontant af mosser i forskelligt omfang, som afhænger af de lokale lys-, vind- og nedbørsforhold. Mos-sedummåtter kan også bruges på betondæk og i indergårde, hvor man er begrænset af lav byggehøjde og vægt. Måtterne består af en tre centimeter tyk, ukrudtsfri mineraljordsblanding på en fiberdug, som er vævet sammen med en tredimensionel kunststofarmering. Armeringen holder det tynde jordlag og planterne på plads under byggeprocessen. Armeringsnettet forebygger vind- og vanderosion, som potentielt stiger med taghældningen, taghøjden og tagfladens størrelse. Stenurternes spinkle rodnet ikke kan udfylde denne funktion alene. Kunststofnettet har endvidere den fordel at det i modsætning til net af plantefibre ikke krymper og derved blotlægger tagmembranen med deraf følgende holdbarhedsmæssige og æstetiske forringelser. Endelig beskytter netfiberdugkonstruktionen mod fugle, der fouragerer på taget, og som på kort tid kan ødelægge de små planter og drænunderlaget. Med den rigtige veldrænede opbygning opnås præcis så lav en vandtilgængelighed at kun mosser og stenurter vil overleve en længere tørkeperiode. Og med den rette opbygning opnås tillige en tagbevoksning, som kan overholde klasse T brandkravene til en tagdækning. Ved anlæg i permanent skygge, i drypzonen neden for ovenlys eller på jorden nær kraftige ukrudtsfrøkilder kan det dog blive nødvendigt at renholde for ukrudt, særligt efter perioder med megen nedbør. 2 Stads- og havneingeniøren

3 Urter og stauder Værdifulde træers levetid kan forlænges ved jordsugning og efterplantning med staudemåtter, som holder overfladen diffusionsåben og ukrudtsfri. Et andet væsentligt tiltag til forbedring af træers vækstbetingelser er etablering af diffusionsåbne belægninger, mest optimalt bunddække af stauder eller vilde urter (grønfladefaktor 1,0), alternativt græsarmering eller grusarmering som forebygger kompaktering som følge af færdsel (grønfladefaktor 0,4). Urteagtig vegetation udgør artsmæssigt langt den største del af vores naturlige flora, men kun et fåtal af disse arters egenskaber udnyttes i bymiljøet, hvor enkelte græsarter samt større buske og træer er dominerende. Dette kan undre særligt i en tid, hvor man søger at udvikle mere ekstensive og naturnære drift- og plejerutiner. Hvorvidt færdig vegetation, udplantning, såning eller en kombination af disse løsninger er den mest hensigtsmæssige løsning afhænger af den konkrete situation og en afbalancering af kravene til funktion, anlægstid og -sikkerhed og den tilhørende anlægsog driftøkonomi. Vegetation til regnvandskanaler og -damme Systemer for opsamling, afledning eller nedsivning af regnvand kan udformes på mange måder. Ved at introducere vand- og bredvegetation bestående af hjemmehørende arter i måtter eller som enkeltplanter accelereres den naturlige plantesuccession i kanaler, bække og damme. Herved opnås at anlæggene med det samme kommer til at fungere optimalt, såvel teknisk, biologisk som æstetisk. Færdig bredvegetation kan være den eneste teknisk og æstetisk acceptable løsning på erosionsproblemer fra vandstrømninger og bølger, græsning eller slid fra mennesker og parkænder mv. På mindre belastede strækninger kan suppleres med enkeltplanter, såkaldte maxiplugplanter, som med deres potteklump af kokosfiber kan udplantes fx direkte mellem sten langs bredden. Bredmåtter og -ruller findes i artssammensætninger, der er tilpasset forskellige voksesteders vandstand og strømforhold, nærings-, salt- og lysforhold samt græsningstryk. Grønfladefaktor 1,0.»Livredning«af bytræer Bytræer udgør et vigtigt, men problematisk indslag i den urbane grønstruktur. Rodnet og trækroner kommer let i konflikt med de forskellige ledningsnet og befæstelser. Herudover er problemerne med at få bytræer til at trives, endsige overleve under ofte begrænsede pladsforhold, velkendte. For at beskytte veletablerede bytræer mod overlast er Malmø Kommune også her gået foran ved at undlade brug af konventionelle gravemaskiner inden for træernes drypzoner og ved at udskifte jorden i de øverste jordlag af rodnettet på eksisterende træer, der mistrives, men som efter forbedring af vækstforholdene kan bringes på fode igen. Den eksisterende dårlige og ofte kompakterede jord fjernes ved hjælp af en vakuumsugningsteknik og udskiftes med skeletjord med en vedvarende, mere åben og rodvenlig struktur. Dernæst skal det størst mulige område omkring stammen holdes diffusionsåbent for vand og luft ved brug af staudemåtter eller tilplantning med urter. Såfremt der skal parkeres eller færdes på området kan der afhængigt af belastningen anlægges græs eller grus i en diskret armering af genbrugsplast, som er nødvendig for at fastholde diffusionsåbenheden. Desuden kan vækstforholdene forbedres ved at lede regnvand fra byens tage til rodzonen. På denne måde sikres både en bedre vandforsyning og større udvaskning af evt. vejsalt. En høj vandtilgængelighed til træerne reducerer også problemer med indgroning i kloakrør. Vakuumsugeteknikken er også blevet benyttet til at fjerne forurenet jord fra legepladser i Københavns og Frederiksberg kommuner og har på denne måde bidraget til at skåne store træer og hække fra måske fatale læsioner på rodnettet som det er sket i andre tilsvarende projekter. Græsarmering Græsarmering er også velegnet til parkeringspladser, indkørsler og brandveje, hvor der ønskes et grønt præg og en diffusionsåben jordoverflade. På grund af sliddet fra kørende biler og skyggen fra parkerede biler kan det være vanskeligt at etablere grønne køreflader og parkeringsarealer ved såning og i alle tilfælde kan græs kun klare sig på arealer med begrænset belastning. Men græs præfabrikeret i armeringsriste - såkaldte Pelle-plader vil have betydeligt bedre chancer for at klare de ofte store belastninger, som er knyttet til biltrafik. Vejvegetation Problemerne med etablering af vegetation langs veje og andre trafikflader er bl.a. den store saltbelastning, som planterne udsættes for. Dette kan afhjælpes ved at etablere et plantedække, der fra naturens hånd er tilpasset en høj saltbelastning, som det kendes fra kystnære biotoper. Her findes også mange lavtvoksende urter, som med fordel kan benyttes i vejrabatter, hvor det er vigtigt at opretholde gode oversigtsforhold uden at skulle slå dem hvert år. Grønfladefaktor 1,0. Engvegetation Med engmåtter er blomsterne i cen- 3 Stads- og havneingeniøren

4 Engmåtter kan også reducere og forebygge erosion på skrænter og langs vandløb. Grønfladefaktor 1,0. Facadebeplantning I fagkredse er der efterhånden erkendelse af, at det handler om at holde beplantningen fri af facader, nedløbsrør og vinduer. Det betyder, at man må etablere espaliers med slyngplanter, der ikke hæfter sig fast direkte på ydermuren, men som holder sig til et espaliersystem af fx. rustfri wires, som monteres på en måde, så planterne ikke kommer i konflikt med sårbare bygningsdele, (grønfladefaktor 0,7). Kontrolleret vækst af slyngplanter i lysmaster o. lign. kan være et interessant alternativ til vejtræer, idet de hverken har træernes store voluminøse rodnet eller kroneomfang. Salttolerante og kvælstoffikserende urter sætter kolorit på vejkanter og rundkørsler. Etablering kan ske både med måtter, udplantningsplanter og frø. trum, hvad enten de har til formål at blive plukket eller bare set og lugtet til. Den tætte blomstring, der kulminerer i juni måned, gør dem velegnede til at skabe naturoplevelser for bybefolkningen. Engvegetation findes med forskellige artssammensætninger tilpasset lokale fugtigheds-, lys-skygge- og saltforhold. Blomsterengen i Kristianstad fungerer både som rekreativt område og til nedsivning af regnvand Fordele med præfabrikerede vegetationsmåtter Med vegetationsteknik kan man dels løse en række tekniske og miljømæssige problemer, dels anlægge vegetation på steder i det byggede miljø, hvor det normalt er vanskeligt og forbundet med en stor arbejdsindsats at få få noget til at gro. Det gælder fx på og omkring bygninger, langs veje, vandløb og damme og både under selve plantningen og igennem etableringsfasen, der kan strække sig over flere vækstsæsoner. På udsatte steder kan det være vanskeligt at etablere holdbar og varig vegetation med udplantning af enkeltplanter, der bukker under for ukrudtstryk, tørke, saltpåvirkning, trafik eller erosion. Her kan anvendelse af præfabrikerede vegetationsmåtter i samspil med det væv af natur- eller kunstfibre, som indgår i deres opbygning, åbne for nye løsningsmuligheder. Hvem har ikke stået i den situation gerne at ville dække et areal med en tæt bevoksning med det samme? I byggesektoren forventes det at projekter afleveres komplette og færdige til tiden. Der er ikke den store forståelse for nødvendigheden af en etableringsfase med ukrudtsrensning, efterplantning og andre plejeforanstaltninger. I nogle tilfælde er færdig vegetation derfor den eneste mulighed for at opnå et tilfredsstillende resultat. I andre tilfælde handler valg af løsning om tid, altså hvor hurtigt plantedækket skal være tæt og se naturligt ud. 4 4 Stads- og havneingeniøren

5 Tværsektionel finansiering Endelig kan de planlægnings- og budgetmæssige forhold spille ind. Er de økonomiske ressourcer til rådighed i forbindelse med et anlægsarbejde, hvorimod det fremtidige driftsbudget er begrænset eller usikkert, kan færdigetableret vegetation være den rigtige løsning. Er anlægsbudgettet derimod det begrænsende kan mere konventionelle metoder med udplantning eller såning være at foretrække. Ved brug af de beskrevne vegetationstekniske metoder kan man desuden opnå en flersidig løsning af vanskelige tekniske og miljømæsigge problemstillinger i bymiljøet - dvs. bl.a. via et mindsket behov for kloakering eller renovering af kloaknet mv. Dette skaber igen nye muligheder for medfinansiering fra andre sektorer, som nyder godt af disse tiltag. I en tid, hvor budgetterne til såvel etablering som pleje og vedligeholdelse af konventionelle grønne anlæg er trængte kan kommunale og fælleskommunale parkforvaltninger og vandforsynings- og spildevandssektorer opnå store fordele ved tværsektorielle tiltag omkring etablering af grønne anlæg med både rekreative, tekniske og miljømæsige funktioner. Men fordelene kan også komme bygge- og Engmåtter giver en hurtig og sikker etablering af naturnære grønne områder med et lavt plejebehov anlægssektoren til gode, hvor man ved bevidst brug af grønstrukturer kan skabe attraktive institutioner, erhvervs- og boligbyggerier, der samtidig tilfører byerne en højere kvalitet. Forfatteroplysninger: Ulrik Reeh er Ph. D. i anvendt økologi og direktør for Veg Tech A/S med speciale i Bredmåtterne fås i mange artssammensætninger og op til 5 meters længde. præfabrikeret vegetation, vilde urter og vegetationsteknik til anlæg, byggeri og bymiljø. Han har tidligere arbejdet i Rambøll, Parkteknisk Institut og Forskningscentret for Skov & Landskab. Han er medlem af en EU arbejdsgruppe om grønstruktur og byplanlægning. Se også og

Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund.

Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter. NÅR REGNVAND

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende retningslinier

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Udgifter til Antonihøjen - Samlet

Udgifter til Antonihøjen - Samlet Udgifter til Antonihøjen - Samlet Udregninger er lavet af Trafik, Park og Havne i maj 2016, og justeret af Plan og Byg i forhold til etapeopdeling og justeringer i bebyggelsesplanen. Da det er meget tidligt

Læs mere

Tagvegetation med minimal vægt, byggehøjde og pleje

Tagvegetation med minimal vægt, byggehøjde og pleje Tagvegetation med minimal vægt, byggehøjde og pleje Ulrik Reeh Direktør, ph.d. Livskvalitet bæredygtigt bymiljø vedligehold Vegetationstekniske løsninger til bæredygtigt bymiljø Erosionsforebyggelse Vandrensning

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bæredygtig Byfornyelse for alle københavnere

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE Denne folder er en introduktion til hvorledes klubben lægger en plan for banens udvikling. Sammen med folderen er der

Læs mere

Regulering af Storå i Holstebro.

Regulering af Storå i Holstebro. Regulering af Storå i Holstebro. Beskrivelse af projektets indvirkning på Storå - 2008. Principmodel af projektet omkring Storå, set fra Storebro mod Sønderbro. Denne projektbeskrivelse er udarbejdet med

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand Strategi for håndtering af regnvand VELKOMMEN Kommende klimaforandringer betyder, at vi står over for nye udfordringer. Flere og kraftigere regnskyl er en af konsekvenserne, og allerede nu forårsager den

Læs mere

VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE TEKNIK OG MILJØ HORSENS KOMMUNE VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Læs mere

Varieret vejmiljø med vild vegetation

Varieret vejmiljø med vild vegetation Varieret vejmiljø med vild vegetation Målrettet brug af lave,tørke- og salttålende urter kan give både miljøtekniske,landskabsæstetiske, driftsøkonomiske og måske endda trafiksikkerhedsmæssige fordele.etablering

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København 29.08.08 2 Mål og visioner for et grønnere København 3 I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret?

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret? 20 Vi bygger hus Trin 3: Find grunden Trin 3: Find grunden I dette kapitel ser vi nærmere på overvejelserne omkring køb af selve grunden til byggeriet. Her skal du blandt andet sikre dig, at drømmehuset

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Gravsteder vestre kirkegård

Gravsteder vestre kirkegård Gravsteder vestre kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Vestre Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 266 Offentligt EN DANSK ELITE VIRKSOMHED

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 266 Offentligt EN DANSK ELITE VIRKSOMHED Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 266 Offentligt EN DANSK ELITE VIRKSOMHED BARMARKSPROJEKT TIL PRODUKTION AF FRITGÅENDE SLAGTEKYLLINGER Gråsten Fjerkræ s barmarksprojekt

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Indledning Den 114 km lange kyststrækning har stor landskabelig og rekreativ værdi for kommunen. Derfor er det væsentligt, at der tages hensyn til landskabet,

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. spadestik til Solhuset: Hørsholm viser vejen med Danmarks mest klimavenlige børneinstitution

Pressemeddelelse. 1. spadestik til Solhuset: Hørsholm viser vejen med Danmarks mest klimavenlige børneinstitution Pressemeddelelse Til: Vedrørende: Pressen 1. spadestik til Danmarks mest klimavenlige institution 1. spadestik til Solhuset: Hørsholm viser vejen med Danmarks mest klimavenlige børneinstitution Danmarks

Læs mere

Indstilling. Optimering af koncertfaciliteter - Fase 1: Anlægstiltag på Vestereng forud for koncerter i 2007. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Optimering af koncertfaciliteter - Fase 1: Anlægstiltag på Vestereng forud for koncerter i 2007. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Den 11. april 2007 Optimering af koncertfaciliteter - Fase 1: Anlægstiltag på Vestereng forud for

Læs mere

Notat om oversvømmelser december 2015

Notat om oversvømmelser december 2015 Notat om oversvømmelser december 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Anlæg Indledning I det følgende vil forvaltningen først opridse kommunens opgaver på vandløbsområdet for at fortælle om rammerne

Læs mere

Vejledning til vedligholdelse af vandløb

Vejledning til vedligholdelse af vandløb Vejledning til vedligholdelse af vandløb Vejledning til at vedligeholde vandløb Det er vigtigt at vide hvad der er tilladt inden du går i gang med at oprense dine vandløb. Herved kan undgås lange, tunge

Læs mere

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Holstebro Kommune Forebyggende sikring mod oversvømmelse

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Holstebro Kommune Forebyggende sikring mod oversvømmelse Holstebro Kommune Teknik og Miljø Holstebro Kommune Forebyggende sikring mod oversvømmelse Holstebro Kommune Denne pjece handler om udfordringen ved at bo tæt på hav, fjord og vandløb. Pjecen skal betragtes

Læs mere

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Energieffektivisering af byer og bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af byer og bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af byer og bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det handler om klimaet og forsyningssikkerheden Klimatruslen stiller krav Fossile brændsler skal udfases og bliver dyrere

Læs mere

Tilskud til naturplejeprojekter

Tilskud til naturplejeprojekter Tilskud til naturplejeprojekter 2016 Herning Kommune kender ikke alle områder, der indeholder særlig værdifuld natur eller særligt sårbare arter af planter og dyr. Derfor opfordrer Herning Kommune borgere

Læs mere

03-10-2014 14/17737. CAMPING & FRITID CENTER ApS Købingsmarkvej 53 6430 Nordborg

03-10-2014 14/17737. CAMPING & FRITID CENTER ApS Købingsmarkvej 53 6430 Nordborg 03-10-2014 14/17737 CAMPING & FRITID CENTER ApS Købingsmarkvej 53 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte tre nye legeredskaber på ejendommen matr.nr. 72 Pøl, Nordborg, der ligger på Købingsmarkvej

Læs mere

Prøvestien. - Amager Øst Bydelsplan 2012

Prøvestien. - Amager Øst Bydelsplan 2012 Prøvestien - Amager Øst Bydelsplan 2012 2 Projektet Prøvestien indgår i Amager Øst Bydelsplan 2013. Du kan finde meget mere materiale om bydelsplanen og dens projekter på: www.aølu.dk Prøvestien En aktivitetssti

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Provas 2020 PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Vi er Provas Mission Vision Værdier Kunder Medarbejdere Ejer Samfund Strategiske pejlemærker 05 06 07 08 10 13 14 17 18

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 513 Offentligt J.nr. BLS-401-00804 Den 28. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar til bydelsplaner gældende for 2013 2016

Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar til bydelsplaner gældende for 2013 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Til Økonomiforvaltningen Att.: specialkonsulent Marc J. Jørgensen, Center for Byudvikling Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar til bydelsplaner

Læs mere

Gravsteder Brønshøj kirkegård

Gravsteder Brønshøj kirkegård Gravsteder Brønshøj kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Brønshøj Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke

Læs mere

Præsteskoven ved Idyllendal

Præsteskoven ved Idyllendal Præsteskoven ved Idyllendal Plejeplan for fredning 2015-2022 Indhold Baggrund... 2 Fredningens formål... 2 Fredningsområdet... 3 Plejeplanens formål... 3 Nuværende naturtilstand... 4 Skoven... 4 Engene...

Læs mere

Uge 29: Færdiggørelse af dræn på Parken 5.

Uge 29: Færdiggørelse af dræn på Parken 5. Uge 29: Færdiggørelse af dræn på Parken 5. De 3 vigtigste ting for en greenkeeper og pasning af en golfbane er dræn, dræn og dræn. Jo mere vand vi kan få arbejdet væk fra jorden desto bedre får græsset

Læs mere

NETVÆRKSINDBYDELSE TEMA STRATEGI, DIGITALISERING, GEVINSTREALISERING

NETVÆRKSINDBYDELSE TEMA STRATEGI, DIGITALISERING, GEVINSTREALISERING NETVÆRKSINDBYDELSE TEMA STRATEGI, DIGITALISERING, GEVINSTREALISERING Tema Side 2 af 5 NETVÆRKS- INDBYDELSE Strategi og digitalisering hånd i hånd Tema Side 3 af 5 Strategi og digitalisering hånd i hånd

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX. Drift og pleje af grønne områder med bygninger

Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX. Drift og pleje af grønne områder med bygninger 2015 Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX Drift og pleje af grønne områder med bygninger Indhold Forord... 2 Definition af grønne områder... 2 Oversigtskort... 3 Oversigtsskema... 3 Drift og pleje

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 59 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 59 Offentligt RESSOURCE Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 59 Offentligt AFFALD RESSO Store udfordringer kræver handling 2 En betydelig sektor Affaldsbranchen er én af de største sektorer

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) 2015-013222 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals 14-05-2013 13/8679 Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals Landzonetilladelse til at loviligørelse af et etableret solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr.nr. 139 Lysabild, Lysabild,

Læs mere

Golf, Natur og Friluftsliv Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. 23. september 2010

Golf, Natur og Friluftsliv Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. 23. september 2010 Golf, Natur og Friluftsliv Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet 23. september 2010 Oversigt 1. Golf og Friluftsliv 2. Sikkerhed 3. Borgerinddragelse 4. Planlægning og lokalisering 5. Golf og Natur 6.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011 Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Beslutningsforslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om etablering af demoprojekt for grønne

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Solaris Værdigrundlag

Solaris Værdigrundlag Solaris Værdigrundlag Solaris En forening der giver inspiration og motivation til at fastholde og fremme spejderarbejdet. Solaris er en forening under Det Danske Spejderkorps. Dermed defineres Solaris

Læs mere

Til Kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune

Til Kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune DN Jammerbugt Afdeling Formand: Søren Rosenberg Perikumvej 18, 9440 Aabybro Telefon: 30 24 18 34 el. 98 24 18 24 s.rosenberg@bbnpost.dk Til Kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune Kan det virkelig passe,

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogen En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Forord Det er dagplejens opgave at tilbyde børnene tryghed, nærvær og et udviklende miljø. Den enkelte dagplejer skal derfor trives i sit

Læs mere

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE I N PUT TIL T E MADRØFTELSE Klima, energi og ressourcer Klima blev et allemandsord efter klimatopmødet i København i 2009 og der har siden været fokus på klima og udledningen af drivhuspasser i kommunerne.

Læs mere

Notat. Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade

Notat. Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade Notat Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade Hillerødgade er i Kommuneplanen klassificeret som overordnet trafikvej og fortsætter i begge ender af vejen ind i Københavns Kommune.

Læs mere

Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud

Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud 1 Hvad er et administrativt underskud? 2 Hvorfor vokser underskuddet? 3 Hvem betaler prisen? 4 Hvad kan der gøres i kommunen? 1 Hvad er et administrativt

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

G I M L E * N Y T Forår 2016 Bestyrelsen Siden generalforsamlingen 2016 Sommerfest/loppemarked Fastelavn 2016 Renholdelse af fortov og vej Låneting

G I M L E * N Y T Forår 2016 Bestyrelsen Siden generalforsamlingen 2016 Sommerfest/loppemarked Fastelavn 2016 Renholdelse af fortov og vej Låneting - G I M L E * N Y T Forår 2016 Bestyrelsen Siden generalforsamlingen 2016 Sommerfest/loppemarked Fastelavn 2016 Renholdelse af fortov og vej Låneting Face book-gruppe GF Gimle Bestyrelsen Bestyrelsen

Læs mere

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Natura2000 processen, hvor langt er den? De statslige naturplaner er i høring Dernæst skal de tilrettes før de er endelige Senere i

Læs mere

Tilskudssatser og sanktioner. Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord

Tilskudssatser og sanktioner. Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord Tilskudssatser og sanktioner Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord Disposition Grundbetaling (GB) Pleje af Græs- og Naturarealer GLM-regler Sanktioner af Plejetilsagn Risikofyldte arealer i forhold

Læs mere

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2,

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 1 Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Kontakt: sundhedspolitik@mso.aarhus.dk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret Handicappolitik Forord Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret og fornyet. Favrskov Kommune vil med handicappolitikken skabe et fundament, der sikrer

Læs mere

Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed. januar 2016

Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed. januar 2016 Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 2 Introduktion Side 3 Baggrund om ulighed i sundhed Side 4 Politiske handlemuligheder Side 5 De vigtigste pointer

Læs mere

Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X Med udbygningen af rundkørslen forventes at opnå en tilstrækkelig kapacitet

Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X Med udbygningen af rundkørslen forventes at opnå en tilstrækkelig kapacitet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Boligtilvækst / -fortætning

Boligtilvækst / -fortætning Boligtilvækst / -fortætning By- og Miljødirektør Ulrik Winge & Byudviklingschef Jesper Dahl Oplæg til fælles drøftelse Bolig- og Ejendomsudvalget og By- og Miljøudvalget Maj 2016 Generel befolkningsudvikling

Læs mere

UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER. udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10

UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER. udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10 UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10 INDLEDNING OG BAGGRUND FOR VEJLEDNINGEN Som offentlig indkøber er det en svær og

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Udviklingssamtaler. Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen

Udviklingssamtaler. Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen Udviklingssamtaler Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen Du skal have den årlige medarbejdersamtale med en af dine medarbejdere, Rita Ravn. Rita er pligtopfyldende og dygtig, og hun udgør i høj grad

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Kultur kan gøre os alle sammen klogere på vores samfund, på vores liv, på vores sorger og succeser.

Kultur kan gøre os alle sammen klogere på vores samfund, på vores liv, på vores sorger og succeser. TALE 27. oktober 2009 Kulturminister Carina Christensens tale ved BKFs årsmøde. Strategi for Kultur for alle - fællesskab fremfor polarisering Det talte ord gælder. [Indledning] Teatergruppen C:ntact er

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

KOMFORT BOLIGER INFORMATION OM HELHEDSPLANENS KOMFORTBOLIGER

KOMFORT BOLIGER INFORMATION OM HELHEDSPLANENS KOMFORTBOLIGER INFORMATION OM HELHEDSPLANENS KOMFORTBOLIGER 1 KÆRE BEBOER Denne folder handler om Helhedsplanen for Moldeparken. Den fortæller om det, som blev fremlagt på orienteringsmøde 1 i DGI Centeret den 4. april

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier 1 Program God kommunikation se sagen fra flere sider! Relationer hvordan skaber I et konstruktivt og givende samarbejde? Regler om: samarbejde

Læs mere

Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Arbejdsgruppe Skovgårde vest/nordvang. Besigtigelsesnotat 17. marts 2014

Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Arbejdsgruppe Skovgårde vest/nordvang. Besigtigelsesnotat 17. marts 2014 Bilag til MTU sag 26. juni 2014 l Byg og Miljø Dato: 03.06.2014 Direkte telefon: 8959 4012 Reference: Heidi Jensen Sag nr.: 14/7314 Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Arbejdsgruppe Skovgårde

Læs mere

Bedre plejeboliger. - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen

Bedre plejeboliger. - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen Bedre plejeboliger - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen Medarbejderne har nøglen til de gode løsninger Det er sund fornuft at lytte til medarbejderne, når I skal bygge nyt

Læs mere

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Vi understøtter størst mulig mestring i eget liv og høj livskvalitet Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog Vores værdier er åbenhed,

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20. 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. april 2007. Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommune indgik i 1987 en aftale med Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Legepladsernes grundlag...2 Samarbejdet med brugerne...4 Trivsel i hverdagen...5 Integration...6 Samarbejde

Læs mere

Bolig- og Ejendomsudvalget

Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

GØR ÅRHUS GRØN. Med venlig hilsen. Nicolai Wammen Borgmester i Århus

GØR ÅRHUS GRØN. Med venlig hilsen. Nicolai Wammen Borgmester i Århus Kommunalvalg Socialdemokraterne 2009 i Århus GØR ÅRHUS GRØN I Århus ønsker vi at tage et reelt ansvar for vores by, også når det gælder klima og miljø. Som borgmester vil jeg sikre, at Århus tager et medansvar

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere

Forandringsteori for selvhjælpsgrupper

Forandringsteori for selvhjælpsgrupper Dokumentation af workshop den 9. maj 2007 om: Forandringsteori for selvhjælpsgrupper Formålet med dagens workshop var, at udvikle en forandringsteori for FriSe s selvhjælpsgrupper. I det følgende beskrives

Læs mere

hr-strategi 2012-15 1

hr-strategi 2012-15 1 hr-strategi 2012-15 1 indhold nøglen til gode forandringer... 3 den attraktive arbejdsplads... 3 hr-indsatsen - taktikken... 4 prioriterede hr-indsatser 2012-15... 5 Ledelse... 5 Omdømme... 5 Høj faglighed

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

De fire Grundelementer og Verdensrummet

De fire Grundelementer og Verdensrummet De fire Grundelementer og Verdensrummet Indledning Denne teori går fra Universets fundament som nogle enkelte små frø til det mangfoldige Univers vi kender og beskriver også hvordan det tomme rum og derefter

Læs mere