Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36"

Transkript

1 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Kasserer Betina Porsgaard Tlf.: Søvænget 29, Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej FU medlem H. H. Schmidt, tlf.: Hattemagervej 1, hatten samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: fax: Carl Bødker Nielsens Vej Birthe Larsen, tlf.: Pia Fritzbøger, tlf.: Vagttelefonhallen Tlf.: Gamle klubhus Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Redaktion: Harry Duus, Schultz Grafisk Tlf.: Claus Bjørneboe, Schultz Grafisk Tlf.: Annoncer: H. H. Schmidt, tlf.: Layout og tryk: Schultz Grafisk, 2620 Albertslund Forsidefotos: Badminton Oplag: Hovedgeneralforsamlingen Søndag den 27. april 2008 blev Hornbæk Idrætsforenings hovedgeneralforsamling i jubilæumsåret afviklet uden de store problemer. Nuværende Æresmedlem og tidligere hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent på hovedgeneralforsamlingen og styrede generalforsamlingen flot igennem dagsorden. Den 10 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det blev ligeledes vedtaget, at underafdelingernes kontingent til hovedafdelingen i 2008 bliver på 50 kr. pr. medlem hvilket er en forhøjelse med 20 kr., som primært skal bruges til de mange ekstra omkostninger Hornbæk Idrætsforening har i forbindelse med 100 års jubilæet i år. Én afdeling Hornbæk Golfklub stemte i mod forslaget om kontingent forhøjelsen. Hovedafdelingens regnskab som udviste et underskud på kr. blev enstemmigt godkendt. Hovedafdelingens egenkapital udgjorde kr. den 1. januar Der var følgende valg på generalforsamlingen: Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som sekretær og Peter Poulsen blev genvalgt som hovedformand begge for en 2-årig periode. Hans Henrik Schmidt blev genvalgt som medlem af forretningsudvalget. Endvidere blev Jørn Lien genvalgt som revisor, og Bjarne Kring blev genvalgt som revisorsuppleant. Der skal lyde en stor tak til de erhvervsdrivende i byen, annoncører, beboere, medlemmer og andre foreninger og samarbejdspartnere for den interesse, der altid udvises for Hornbæk Idrætsforening. Der skal også lyde en tak til pressen for det gode samarbejde. Udenfor dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer. Alt i alt igen et flot og godt år i Hornbæk Idrætsforening. Beretningen for 2007/2008 kan læses på under hovedafdelingen. HIF-Informerer 2008 Deadlines: August Deadline mandag den 21. juli September Deadline mandag den 18. august Oktober Deadline mandag den 15. september Indlæg sendes til: Post: Schultz Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund 2 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

3 Idræts- og Kulturpris 2008 Kirsten Grønlund & Ole Raslow blev den 6. modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris, der blev uddelt på årets hovedgeneralforsamling. Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at ønske Kirsten og Ole til lykke med hædersprisen. Læs mere om baggrunden for valget af Kirsten Grønlund og Ole Raslow som årets modtager af Idræts- og Kulturprisen på under hovedafdelingen. Årets modtagere af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris Kirsten Grønlund & Ole Raslow Hornbæk Golfklub ud af HIF? Hornbæk Golfklub har, på baggrund af den vedtagne kontingent fastsættelse på årets hovedgeneralforsamling, givet udtryk for, at de på denne baggrund overvejer at melde sig ud af Hornbæk Idrætsforening. Der er derfor aftalt nogle drøftelser med golfklubben, og det er mit ønske og håb, at disse drøftelser kan føre til, at Hornbæk Golfklub forbliver som medlem af idrætsforeningen og dermed fortsat er med i det store fællesskab som Hornbæk Idrætsforening er alt andet vil efter Henvendelse til Idrætsudvalget På baggrund af de forestående drøftelser som idrætsudvalget skal have vedr. fremtidens idræts faciliteter i Helsingør kommune, har jeg på vegne af Hornbæk Idrætsforening anmodet idrætsudvalget om at tage højde for, at såfremt det planlagte fællesprojekt med børne- og ungeudvalget om institutions- og multihalbyggeri på Hornbæk Idrætsanlæg mod forventning ikke bliver en realitet, har Hornbæk Idrætsforening en klar forventning om, at idrætsudvalget indenfor udvalgets eget budgetområde således herefter min opfattelse være en stor falliterklæring for Hornbæk Golfklub. En eventuelt udmeldelse af Hornbæk Idrætsforening er en vedtægtsændring i golfklubbens vedtægter og kan derfor kun besluttes på en ekstraordinær eller en ordinær generalforsamling i golfklubben og skal besluttes med to-tredjedels flertal. En eventuel udmeldelse af HIF skal sker i henhold til idrætsforeningens vedtægter 10, hvori der bl.a. står at, såfremt en underafdeling ønsker udmeldelse af Hornbæk IF meddeles dette skriftligt til Hovedbestyrelsen med 3 måneders varsel. 1. prioriterer, at der sker en udvidelse af Hornbæk Hallen jf. tidligere drøftelser herom, samt med henvisning til den facilitetsbeskrivelse, vi har udarbejdet i relation til fællesprojektet med børne- og ungeområdet. Dog således at kun den del af facilitetsbeskrivelsen, der vedrører idrætten og den del af beskrivelsen, der beskriver fællesområdet, der relaterer sig til idrætten indgår i idrætsudvalget fremtidig prioritering omkring en hel nødvendig udvidelse af Hornbæk Hallen med en ny multihal m.v. Hornbæk Idrætsforening Juni

4 Hovedafdelingen Tilvalg for at få klubbladet udenfor 3100 På baggrund af ændringer i postomdelingen af klubbladet, samt de økonomiske konsekvenser heraf, har vi besluttet, at alle medlemmer af Hornbæk Idrætsforening, der bor udenfor postområde 3100, ikke mere automatisk får tilsendt klubbladet fra og med den 1. maj Hvis man bor udenfor postområde 3100, og fortsat ønsker klubbladet tilsendt fremover, skal man aktivt tilmelde sig dette. Det gør man på idrætsforeningens hjemmeside under hovedafdelingen under menuen Få klubbladet tilsendt. Her udfylder man rubrikken med de ønskede oplysninger og sender den elektronisk. Herefter vil man modtage klubbladet som hidtil. Alle afdelinger i Hornbæk Idrætsforening opfordres til at videreformidle dette til de udenbys boende medlemmer. For god ordens skyld skal det oplyses at klubbladet fortsat vil kunne downloades på Turistprisen til Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Turistforening har netop afholdt deres årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen blev Hornbæk Turistpris 2008 uddelt. Prisen gik i år til en afdeling i Hornbæk Idrætsforening, nemlig til Naturprojektet Hornbæk med følgende begrundelse: Naturprojektet Hornbæk modtager årets turistpris som en påskønnelse af foreningens arbejde med naturformidling for børn og familier til glæde for byens borgere og turister Årets turistpris blev overrakt af Turistforeningens formand Jeannette Eilertsen til Naturprojektet formand Ole Raslow. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske Naturprojektet Hornbæk hjertelig til lykke med den fornemme turistpris. Verdensholdet aflyst Hornbæk Idrætsforening har tidligere annonceret DGI s Verdenshold i gymnastik ved et jubilæumsarrangement lørdag den 7. juni 2008 i Hornbæk Hallen. Det er med stor beklagelse, vi nu må meddele, at arrangementet med Verdensholdet lørdag den 7. juni 2008 er aflyst. Det skal i den forbindelse understreges at vi på ingen måder kan klandre hverken DGI eller gymnastikafdelingen i Hornbæk Idrætsforening som var den afdeling der skulle stå for alt det praktiske i forbindelse hermed for aflysningen af arrangementet. Vi håber selvfølgelig, det bliver muligt at få DGI s Verdenshold til Hornbæk ved en anden lejlighed. Vi håber, mange vil benytte sig af nogle af de mange andre spændende jubilæumstilbud, Hornbæk IF tilbyder. 4 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

5 Kræmmermarked & Havnefest Fodboldens Venner afholder jubilæumskræmmermarked på idrætsanlægget lørdag den 14. juni og søndag den 15. juni. Årets Havnefest afholdes lørdag den 2. august og søndag den 3. august. Det endelige program er endnu ikke helt færdigt, men havnefestkomitéen arbejder ihærdigt på at præsentere et flot program for hele byen og dens mange turister programmet kan ses fra den 1. juli på Der er i løbet af sommeren mange forskellige arrangementer i Hornbæk så bak op om Hornbæk Idrætsforenings og andre foreningers arrangementer. Nærmere oplysninger om Hornbæk Idrætsforenings mange afdelinger kan ses i dette klubblad eller fås ved henvendelse direkte til den enkelte afdeling eller på God sommer! Peter Poulsen Hovedformand Havnefesten 2008 Også i Idrætsforeningens jubilæumsår afholdes der Havnefest. Havnefestkomiteen vil forsøge at bidrage med tiltag, som markerer de 100 år. Grundet andre aktiviteter i nærsamfundet er festen i år rykket en uge, og afvikles derfor 2-3. august. Sædvanen tro skal der bruges mange frivillige til et sådant arrangement. De hjælpende fra tidligere havnefester, vil givetvis blive kontaktet via de sædvanlige kanaler. Skulle andre også have lyst til at give en hjælpende hånd med, vil det glæde os meget. Man skal blot kontakte undertegnede via mail eller telefon, så skal vi på bedste vis forsøge at distribuere hænder og fødder hen, hvor der er behov for dem. Satser på en telefon- eller mailstorm. Med venlig hilsen FU Næstformanden Hornbæk Idrætsforening Juni

6 Hornbæk Idrætsforening Hornbæk IF 100 års jubilæum 2008 Arrangementskalender se også ARR. NR. Dato Tid Aktivitet Sted Arrangør Entré/billetsalg Juni / / ,30 ca En søndag i det grønne: masser af naturaktiviteter for hele familien Håndboldaften: Pus.piger, Piger, Damer sommerturnering 28 14/ Fodbold serie 1: Hornbæk- Humlebæk / / Juli / / JubilæumsKRÆMMERMARKED Fodbold: Hornbæk Pigecup Fodboldskole for årgang Nærmere oplysninger, tilmelding m.m. se: Hornbæk Plantage Hornbækhallen Hornbæk Idrætsanlæg 32 05/ Hornbæk Krocket Mix stævne Hornbæk Idrætsanlæg 33 05/ Strandpetanque turnering for alle uanset om man har spillet petanque før 34 05/ x 100 Golf jubilæumsmatch Sponsor: Hornbæk Totalentreprise HTO 35?? Prof. opvisningskamp og tennisturnering med lokale kendisser August / Hornbæk Havnefest i jubilæumåret 37 16/ Hornbæk strand. P-plads ved rensningsanlæg Hornbæk Golfklub Hornbæk Naturprojekt Håndboldafdelingen Hornbæk Idrætsanlæg Fodboldafdelingen Fodboldens Venner Hornbæk Idrætsanlæg Fodboldafdelingen Hornbæk Idrætsanlæg Fodboldafdelingen /DGI Nordsjælland Hornbæk Krocket Hornbæk Petanque Hornbæk Golfklub Fri entré 10 kr. Gratis hvis målkort?/??/? 995 kr. /Tilmelding fra Fri entré Tilmelding. Pr. hold 300 kr.?/? Hornbæk Tennis Hornbæk Tennis?/? Havnefestkomiteen Bevægelsesworkshop Hornbækhallen Gymnastikafd.? / Hornbæk Open: double og triple. Hornbæk Idrætsanlæg 39? Familiespisning i klubhuset for alle Klubhuset, Hornbækhallen 40 28/ Krocket hverdagstræf Hornbæk Idrætsanlæg Hornbæk Petanque Værterordningen Hornbæk krocket / Jubilæums-håndboldstævne Hornbækhallen Håndboldafdelingen Fri entré 6 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

7 Hornbæk Idrætsforening September / / I åbningstiden / Hornbæk IF 100 år: jubilæumsplancheudstilling Mikrofodboldskole for årgang Se mere på 44? Familiespisning i klubhuset for alle / runde i Dansk Petanque Forbunds landsturnering 46 26/ CHRIS MACDONALD Foredrag: StrongBODY StrongMIND / Badminton: jubilæumsturnering U11 D-C Oktober / Et brag af en JUBILÆUMSFEST m. 3 retters menu, Beverley Hills Orchestra, Sunshine Boys m.fl. Hornbæk Bibliotek Hornbæk IF / Hornbæk Bibliotek Klubhuset, Hornbækhallen Hornbæk Idrætsanlæg Hornbæk Idrætsanlæg Fodboldafdelingen /DGI Nordsjælland Værterordningen Hornbæk Petanque 460 kr. / Tilmelding fra Hornbækhallen Hovedafdelingen Voksne over 18: 100 kr, unge under 18: 50 kr. Billetsalg: Hornbæk Bibliotek Hornbækhallen Hornbækhallen Badmintonafd. Jubilæumsudvalget Kr. 350,00 pr. deltager Billetsalg: Hornbæk Bibliotek Ret til ændringer forbeholdes. Senest opdateret 18/ aktiviteter i jubilæumsperioden skynd dig at melde alle din afdelings aktiviteter til jubilæumskalenderen nu! Jubilæums-aktivitetsudvalget vil i klubblad og på hjemmeside løbende opdatere arrangementskalenderen vedrørende jubilæumsaktiviteter i perioden april oktober Vores mål er at nå 100 aktiviteter i det halve år, jubilæumsfestlighederne foregår. Store aktiviteter små aktiviteter husk at melde din afdelings aktiviteter til jubilæumskalenderen der er et stykke vej inden vi er oppe på de hundrede aktiviteter! Glæd jer til et spændende jubilæumsår! Med venlig hilsen Jubilæumsaktivitetsudvalget/ Erik Helmer Hans Jørgen Beck Dorthe Lykkegaard Hornbæk Idrætsforening Juni

8 Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening inviterer til et brag af en 100 års JUBILÆUMSFEST Lørdag den 4. oktober 2008 kl i Hornbæk Hallen Lækker 3 retters festmenu Beverley Hills Orchestra Sunshine Boys Overraskelse Billetter købes nu på Hornbæk Bibliotek & Turistinformation og senest 27. september Billetpris: 350,- kr. Når billetter er købt kan bordbestilling ske ved at maile til: husk at opgive billetnr. Med venlig hilsen Jubilæumsudvalget Hornbæk Idrætsforening Støtte til Hornbæk IF s 100 års jubilæum Har du lyst til at støtte Hornbæk IF s 100 års jubilæum økonomiskmodtager vi med glæde og taknemmelighed bidrag på jubilæumskontoen i Nordea: Reg.nr Konto nr Med venlig hilsen Hornbæk IF / Jubilæumsudvalget 8 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

9 Hornbæk Idrætsforening CHRIS MACDONALD Foredrag: StrongBODY StrongMIND Fredag den 26. september 2008 kl. 19 i Hornbæk Hallen Chris MacDonald har boet i Danmark i 8 år (og taler dansk), men kommer oprindeligt fra USA, hvor han bl.a. var eliteroer på det Amerikanske Landshold i mere end 4 år. Sund og aktiv livsstil Med en baggrund indenfor træningsfysiologi, sportspsykologi og ernæring, bl.a. på Københavns Universitet, og som skaber af Sundhed i Balance-konceptet og StrongBody - Strong Mind konceptet, er Chris blevet foregangsmand indenfor sund og aktiv livsstil. Han har bl.a. sin faste side i Politiken hver søndag og skriver derudover til en række magasiner. Chris er blevet kendt i Skandinavien og internationalt for sine inspirerende seminarer om sund livsstil, lederskab, coaching og team building, og han coacher en bred gruppe af mennesker i personligudvikling og livsstilsomlægning -lige fra Olympiske atleter til mennesker i 70 erne, der prøver at være proaktive omkring deres sundhed for første gang i deres liv. Herudover er Chris en yderst populær indendørs cykling-instruktør og efterspurgt som presenter på conventions såvel i Danmark som internationalt Billetter kan købes på Hornbæk Bibliotek & Turistinformation fra 19. maj Voksne: 100,- kr. Unge under 18 år: 50,- kr. Arrangør: Hornbæk IF, Hovedafdelingen Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening Juni

10 Badminton Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Tlf Næstformand Morten Røn Harboesvej 9, Tlf / Sekretær Liselotte Kartman Holmevænget 2C, Tlf Kasserer Karin Mathiesen Havreholmvej 25, Tlf Banefordeler Margit Fritzbøger Holmevænget, Tlf / Suppleant Ninna Juellund Sørensen Toftemosevej 7A, Tlf Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Ole Piis Vej 4, Tlf / Seniorformand Peter Drachmann Søvej 9, Tlf Juniorformand Christine Bogattke Sct. Olaigade 9b, 2., 3000 Helsingør Tlf Turneringsudvalg Jette Beck Ole Piis Vej 4, Tlf Øverst fra venstre Ulrik Drachmann, Jesper Jacobsen, Nicolaj Sevel, Peter Drachmann, Søren Jæger og Nicklas Stougaard Nederst fra venstre; Astrid Bech, Mathilde Fritzbøger, Christine Bogattke, Vibeke König. Oprykning til serie 2 1. holdet spillede sig søndag den 30. marts 2008 til en historisk oprykning til serie 2. Det blev gjort via en påkrævet udebanesejr på 8-5 over Virum. Virum lå ellers som nr. 1 i slutspillet, men det blev der ikke gjort notits for 1.holdets side af. Da det hurtigt blev til en klar føring efter de første singler og mix-doubler. En kraftpræstation, da det især har været herresinglerne og generalt nogle tætte kampe på herresiden, der har været holdets akilleshæl. Igennem sæsonen har pigerne klart været de stærkeste, ingen tvivl om de er klar til serie 2! Ikke helt utilfældigt blev det Mathilde og Tudse som vandt den forløsende 8. sejr i 2. DD under stor tiljubling af medspillere og medrejste supportere. Sejren blev på behørig vis fejret med Champagne og kransekage. Der skal lyde en stor tillykke til alle spillere på seniorholdet, og tak for støtten til supporterne på sidelinien. Især Claus Vetter havde en del med i det fantastiske resultat, da han kom med gode råd og input i løbet af kampen. Sidst men ikke mindst skal den allerstørste TAK gå til Morten Røn for den flotte indsats han har gjort, for hvad seniorholdet har udviklet sig til. 10 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

11 U 17 B og C Turnering Lørdag den 4. april holdt Hornbæk Badminton Klub åben turnering for en flok friske U17 spillere, det blev til ca. 30 spillere og 48 kampe som vi fik afviklet fra kl. 10 morgen til kl. 5 eftermiddag. Hele arrangementet forløb rigtig godt med hjælp fra en masse af klubbens medlemmer, på vegne af klubben siger vi mange tak. I turneringen havde klubben 5 spillere med, Sobin, Mikkel, Martin, Jannick og Ulrik. Der blev spillet en masse gode kampe af dem alle og det resulterede sig i en 1. plads i double til Jannick og Ulrik og til en 2. plads til Ulrik i single, super godt gået drenge Alt i alt forløb det hele efter planen, og det blev en fin afslutning på endnu en god sæson. På billedet ses Ulrik Drachmann, 2. plads i single samt 1. plads i herredouble sammen med Jannik Kristensen. LM 2008 Hornbæk badminton var repræsenteret med hele 5 spillere i B- og C-rækken, Tudse, Vibeke, Astrid, Peter og Nicklas, til dette års landsmesterskaber for badminton. Tidlig lørdag morgen var der afgang med bus, de første kampe kom derfor i gang ved frokost. Lørdag gik det bedst for pigerne, hvor især Tudse smed sig om med lutter sejre. Dette betød at hun tidlig søndag morgen skulle spille semifinale i single. Ellers var søndag i doublernes tegn. Det lykkedes hverken for Nicklas og Peter at spille sig videre med hver af deres respektive makkere, mens alle pigerne havde stor succes på banen. Tudse måtte dog først desværre se sig besejret i en velspille finale i damesingle, da hun tidligere på dagen havde vundet sikkert i sin semifinale. Men her stoppede Tudse ikke, hun kom ligeledes i finalen i Damedouble, med en makker fra Humlebæk. Tudse havde dog et finalekompleks lige denne søndag, og efter nogle meget tætte sæt, måtte Tudse og makker kapitulere. Rigtig stærkt af Tudse! Vibeke og Astrid havde i en anden hal kæmpet sig til en semifinaleplads i deres double, og med god støtte fra de resterende deltagere fra nordsjælland rundede pigerne af med desværre at tabe i 3 medrivende sæt, hvor der blev hentet al den sidste energi fra reserverne. Tillykke med bronzemedaljerne piger!! Vibeke, Astrid og Christine Hornbæk Idrætsforening Juni

12 Badminton Forældre & barn Hyggeturnering Som afslutning på sæsonen blev der traditionen tro afholdt en hyggeturnering for forældre & børn. Dagen foregik sublimt og efter spillet stod den på medbragt picnic-kurv, hvor klubben gav lidt til ganen som tak for en super sæson, hvor en flot træningsindsats fra alle børnene har været toneangivende for denne sæson. Et stort TAK skal lyde fra trænerne og ungdomsformanden J Årets fightere 2007/08, Louise Ankerkilde og Kaare Børresen Kontingent 2008/2009 Opkrævninger for den kommende sæson udsendes nu lidt tidligere, og skal således betales inden sæsonen starter i august Som udgangspunkt forudsættes at du ønsker at forsætte som tidligere mht. medlemskab, banelejeog træning. Hvis du ønsker at ændre dette så kontakt kasseren Karin Mathiesen snarest muligt....salg TIL PRIVATE V/Malermester H. Vilhelmsen Hornebyvej 42 Tlf Åbent efter aftale Altid flere gode tilbud på lager 12 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

13 Armani Polo Ralph Lauren Max Mara Napapijri Gant Marlboro Replay Henri Lloyd Bitte Kai Rand Murphy & Nye Gard Italia Bumper Moncler Sebago Tommy Hilfiger Hornbæk Skibshandel Lør og Søn / Man -Fre Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og vi har salg af alle typer marinemoterer. Vi udfører professionel service til din båd og motor, mekanisk og elektrisk. Stort lager med mange reservedele og tilbehør Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde. Vor servicebiler kommer over hele Sjælland. Kontakt os for mere information om optimal driftsikkerhed til søs. Hornbæk Idrætsforening Juni

14 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Webmaster/sekretær Julian Isherwood Willemoesvej 17a Kasserer Tonny Lauritsen tlf / Pilegårdsvej 25 Katamaran Flemming Nilsson tlf Løvvænget 13 Feva Peter Leander tlf Søvænget 21 klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Nyt fra formanden Hifnyt. At intet materiale fra bådeklubben er blevet trykt i hifnyt hverken april eller maj skyldes ikke at materialet ikke var lavet eller fremsendt af bådeklubben. Lokaleudlejning. Bestyrelsen har besluttet at ændre udlejningsreglerne, så medlemmer nu kan leje lokalet m.u.a. juni, juli og august, hvis klubben ikke har aktivitet i lokalet. Mini12. Vi skifter p.t. den løbende og stående rig ud og forsyner bådene med nyt tovværk. Dette er sponsoreret af VW-forhandleren og Skodaforhandleren i Helsingør med tilsammen kr ,-, hvilket klubben er meget taknemmelig for. Ove, Urban og Finn har ligeledes repareret minitolverbroen, der blev meget beskadiget af stormen i foråret. Gastebørs. Personer der godt kunne tænke sig at være gast på en kølbåd til specielt onsdagssejladserne kan skrive sig op på vor nyoprettede elektroniske gastebørs på vor hjemmeside. Markise på terrasse. Henning Dyhl og Hønse er i fuld gang med at etablere overdækningsmulighed på vor terrasse i samarbejde med Hornbæk Skibshandel. Den bliver flot og tænkes anvendt til vort dobbelte DM festarrangement 17. August samt til vore kulinariske klubaftener. Datoer for sommerens kulinariske klubaftener: 7. juni kl Brasserade med vor superslagter Kenneth, Mad med Mere. Herefter et formidabelt ostebord, chokoladekage og kaffe. Alt sammen for kun kr. 175,-. Den 21. juni, 5. juli og igen den 19.juli er der grilaften, hvor man selv kommer med råvarerne. Grillen er tændt fra kl William Leedgaard Så starter vores sæson med sejlads i Mini12 erne Mini12 gruppen er en gruppe af frivillige, der sejler med patienter som p.t. er indlagt på det, vi i Hornbæk kalder Kurbadet. Klargøringen til årets sæson har både været lettere og vanskeligere end de senere år. Lettere, fordi vi har fået sponsorpenge fra Skoda og VW forhandlerne i Helsingør til nye master og rig og fra Coloplast i Humlebæk til sejl. Vanskeligere, fordi stormen har haft så godt tag i vores bro, at vi har måttet have den op og foretage en større renovering; men også fordi de første 14 dage af maj blev så fin, at vores både lå i vejen på grillpladsen. Så gruppen omkring Mini12érne har haft travlt i april/maj og det er jo rigtig fint at vi først begynder at sejle i starten af juni, når vandtemperaturen er steget nogle grader. Den skal lige være lidt højere for vores sejlere før vi kan begynde. 14 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

15 Inden vi har første sejlads den 10. juni har vi været på Kurbadet den 2. juni for at fortælle om Mini12érne og vores sejladser for interesserede patienter og personale, for til hver sejlads har vi mulighed for at have to patienter med og Hospitalet stiller altid med en person, der har styr på at patienterne sidder rigtigt i bådene. Vi vil igen i år sejle hver tirsdag og torsdag. Vi mødes på havnen kl hvor vi rigger bådene til. Kl. 18 kommer sejlerne fra Kurbadet og de hejses/kommer selv i bådene. Herefter trækkes Mini12 erne ud i rum sø og sejler ca. en times tid inden de igen kommer ind. Vi slutter aftenen af i Bådeklubben med en øl, vand eller en kop kaffe en times tid. Vi er derfor rigtig glade for at gruppen rummer såvel folk der har forstand på følgebåd, sejbåde, at hejse folk op og ned af bådene samt til at være på land og i Bådeklubben omkring fx andre patienter fra Kurbadet, pårørende m.fl. Da vi af og til bliver spurgt til hvad opgaven går ud på i Mini12érgruppen er der hermed lidt information. Vi er ret mange frivillige i gruppen, for der skal være plads til at vi i sommersæsonen kan holde ferie eller have en friaften. Som frivillig melder man sig til enten tirsdags eller torsdagsholdet og kommer så ofte man kan i løbet af sommeren på den ugedag man har meldt sig til. Har du lyst til at give et nap med, så kontakt Grete på tlf eller mobil Som det fremgår af indlægget er det ikke en forudsætning at man har forstand på at sejle, men er villig til at deltage på vandet eller på land. Hornbæk Idrætsforening Juni

16 Fodbold POSTADRESSE Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr.Strandvej 285 B, 3140 Ålsgårde Kasserer Tonny Støvring Lauritsen Pilegårdsvej 25, Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Seniorformand Peter Østbjerg Stolemagervej 10, Styregruppe, ungdom Carsten Nielsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Støberens Vænge 8, Ulrich Hjorth-Moritzsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Klokkestøbervej 8, Arb Henrik Soelberg (Ungdomsudvalg, Sportschef) Hornebyvænget 1, Torben Pilely Ole Piisvej 5, , Pinsetur til Lions Cup 60 fodboldglade spillere og ledere tog af sted fredag aften til nogle skønne dage i Kalundborg. Solen havde i den grad valgt at skinne på os alle dage, men på grund af de fantastiske lydhøre børn, undgik vi solskoldninger, solstik og væskemangel. Alle fik spillet en masse fodbold, og vi var vidner til rigtig mange tætte kampe, med stor intensitet. Der blev råbt, skreget og heppet til den store guldmedalje og mange kom nok hjem med tavse børn grundet den manglende stemme. Det var i øvrigt skønt at se der var så mange forældre der valgte at tage turen for at se et par kampe. Vi var indkvarteret på en skole lidt væk fra stadion. Det er en rimelig stor og ny skole, hvor vi også har sovet/boet de andre år. Der er indkvarteret en del andre hold, så der er fest og hygge fra morgen til aften. Mange nye venskaber opstår på kryds og tværs af klubber, ligesom vi oplever et skønt sammenhold på vores egne deltagende hold. Der gik frygtindgydende historier om farlige unge mennesker i området omkring skolen, hvor vi sov, der kunne finde på hvad som helst. Historierne blev bedre og mere uhyggelige for hvert minut. Fakta er at der er problemer med nogle unge i området (som i alle andre byer), og de var oppasset af vagter på skolen og det lokale politi, der var derfor ingen grund til at føle sig utryg på noget tidspunkt. Skulle du være i tvivl om noget i denne forbindelse er du velkommen til at kontakte trænere/ledere der deltog på denne tur, da vi ved det fyldte meget hos mange af børnene. Vi har fisket et par billeder fra hjemmesiden, men ud over det vil der komme yderligere billeder senere. Der blev ikke vundet nogle medaljer, da den bedste placering blev en 4. plads. Denne stod årgang 96 og pigerne for. Resultater og stillinger kan findes på hjemmesiden for Lionscup: Tusind tak for en dejlig tur til alle spillere og trænere/leder. 16 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

17 Hornbæk IF fodbolds yngste trænere i mesterlære Hornbæk IF s yngste trænere, de såkaldt U-18 trænere, som hjælper til med at træne klubbens alleryngste spillere, var lørdag i pinsen på oplevelsestur til FC Nordsjælland. En af klubbens sportschefer, havde via sin kontakt til FCN cheftræner Morten Wieghorst, fået stablet et flot arrangement på benene, hvor de unge Hornbæk trænere først så FCN s SAS-Liga trup træne og bagefter selv var på banen med Morten Wieghorst som coach. FCN truppen som på 2.dagen efter kamp(fck torsdag) normalt træner stille og roligt, gik godt til stålet denne skønne lørdag formiddag, da der allerede ventede en ny point-krævende kamp mandag mod Randers. Efter at have overværet en intens træning, hvor kommunikation og det hurtige spil i små områder samt spilvendinger var i fokus, skulle Hornbæk-drengene selv i aktion. Morten Wieghorst indledte med en svær øvelse som SAS liga truppen ind imellem kører fint, og de unge trænere skulle da også virkelig op på tæerne for at tingene skulle lykkedes. Efter et par boldspilsøvelser sluttede de unge af med en lille kamp om oprydningen af bolde og kegler! Morten Wieghorst svarede under hele seancen beredvilligt på de stillede spørgsmål, og var i det hele taget et fantastisk bekendtskab for de unge drenge og deres chauffører. Dagens sluttede på Hornbæk s førende Sportscafe BERTRAMS, hvor chefen selv stod i køkkenet og trakterede med hjemmelavede bur gere da drengene ramte Hornbæk igen ud på eftermiddagen. Bjørn Hoffmann (Ungdomsudvalg, Piger) Hornebyvej 7, Jeannett Rantzau Nielsen (Ungdomsudvalg, Piger) Carl Bødker Nielsens Vej 53, sorgen.dk Henrik Olsen (Ungdomsudvalg, Administrator) Drejervej 17, Sponsorer Steen Poulsen Sennepsbakken 24, U-15 (årgang 1993) også kaldet Pedella Crazy Blue Boys inviede på Pedella Park det nye spillesæt som er sponseret af Coloplast og Kathøj. Man må sige, at det blev gjort med bravour, da Helsinge blev kørt midt over med en sejr på 9-0 til Hornbæk! Hornbæk Idrætsforening Juni

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16,

Læs mere

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK CUP 2014 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR HIF Hovedbestyrelse

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 oktober 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 September 2014 39. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Løvvænget 16, Tlf.:

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere