Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36"

Transkript

1 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Kasserer Betina Porsgaard Tlf.: Søvænget 29, Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej FU medlem H. H. Schmidt, tlf.: Hattemagervej 1, hatten samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: fax: Carl Bødker Nielsens Vej Birthe Larsen, tlf.: Pia Fritzbøger, tlf.: Vagttelefonhallen Tlf.: Gamle klubhus Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Redaktion: Harry Duus, Schultz Grafisk Tlf.: Claus Bjørneboe, Schultz Grafisk Tlf.: Annoncer: H. H. Schmidt, tlf.: Layout og tryk: Schultz Grafisk, 2620 Albertslund Forsidefotos: Badminton Oplag: Hovedgeneralforsamlingen Søndag den 27. april 2008 blev Hornbæk Idrætsforenings hovedgeneralforsamling i jubilæumsåret afviklet uden de store problemer. Nuværende Æresmedlem og tidligere hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent på hovedgeneralforsamlingen og styrede generalforsamlingen flot igennem dagsorden. Den 10 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det blev ligeledes vedtaget, at underafdelingernes kontingent til hovedafdelingen i 2008 bliver på 50 kr. pr. medlem hvilket er en forhøjelse med 20 kr., som primært skal bruges til de mange ekstra omkostninger Hornbæk Idrætsforening har i forbindelse med 100 års jubilæet i år. Én afdeling Hornbæk Golfklub stemte i mod forslaget om kontingent forhøjelsen. Hovedafdelingens regnskab som udviste et underskud på kr. blev enstemmigt godkendt. Hovedafdelingens egenkapital udgjorde kr. den 1. januar Der var følgende valg på generalforsamlingen: Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som sekretær og Peter Poulsen blev genvalgt som hovedformand begge for en 2-årig periode. Hans Henrik Schmidt blev genvalgt som medlem af forretningsudvalget. Endvidere blev Jørn Lien genvalgt som revisor, og Bjarne Kring blev genvalgt som revisorsuppleant. Der skal lyde en stor tak til de erhvervsdrivende i byen, annoncører, beboere, medlemmer og andre foreninger og samarbejdspartnere for den interesse, der altid udvises for Hornbæk Idrætsforening. Der skal også lyde en tak til pressen for det gode samarbejde. Udenfor dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer. Alt i alt igen et flot og godt år i Hornbæk Idrætsforening. Beretningen for 2007/2008 kan læses på under hovedafdelingen. HIF-Informerer 2008 Deadlines: August Deadline mandag den 21. juli September Deadline mandag den 18. august Oktober Deadline mandag den 15. september Indlæg sendes til: Post: Schultz Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund 2 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

3 Idræts- og Kulturpris 2008 Kirsten Grønlund & Ole Raslow blev den 6. modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris, der blev uddelt på årets hovedgeneralforsamling. Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at ønske Kirsten og Ole til lykke med hædersprisen. Læs mere om baggrunden for valget af Kirsten Grønlund og Ole Raslow som årets modtager af Idræts- og Kulturprisen på under hovedafdelingen. Årets modtagere af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris Kirsten Grønlund & Ole Raslow Hornbæk Golfklub ud af HIF? Hornbæk Golfklub har, på baggrund af den vedtagne kontingent fastsættelse på årets hovedgeneralforsamling, givet udtryk for, at de på denne baggrund overvejer at melde sig ud af Hornbæk Idrætsforening. Der er derfor aftalt nogle drøftelser med golfklubben, og det er mit ønske og håb, at disse drøftelser kan føre til, at Hornbæk Golfklub forbliver som medlem af idrætsforeningen og dermed fortsat er med i det store fællesskab som Hornbæk Idrætsforening er alt andet vil efter Henvendelse til Idrætsudvalget På baggrund af de forestående drøftelser som idrætsudvalget skal have vedr. fremtidens idræts faciliteter i Helsingør kommune, har jeg på vegne af Hornbæk Idrætsforening anmodet idrætsudvalget om at tage højde for, at såfremt det planlagte fællesprojekt med børne- og ungeudvalget om institutions- og multihalbyggeri på Hornbæk Idrætsanlæg mod forventning ikke bliver en realitet, har Hornbæk Idrætsforening en klar forventning om, at idrætsudvalget indenfor udvalgets eget budgetområde således herefter min opfattelse være en stor falliterklæring for Hornbæk Golfklub. En eventuelt udmeldelse af Hornbæk Idrætsforening er en vedtægtsændring i golfklubbens vedtægter og kan derfor kun besluttes på en ekstraordinær eller en ordinær generalforsamling i golfklubben og skal besluttes med to-tredjedels flertal. En eventuel udmeldelse af HIF skal sker i henhold til idrætsforeningens vedtægter 10, hvori der bl.a. står at, såfremt en underafdeling ønsker udmeldelse af Hornbæk IF meddeles dette skriftligt til Hovedbestyrelsen med 3 måneders varsel. 1. prioriterer, at der sker en udvidelse af Hornbæk Hallen jf. tidligere drøftelser herom, samt med henvisning til den facilitetsbeskrivelse, vi har udarbejdet i relation til fællesprojektet med børne- og ungeområdet. Dog således at kun den del af facilitetsbeskrivelsen, der vedrører idrætten og den del af beskrivelsen, der beskriver fællesområdet, der relaterer sig til idrætten indgår i idrætsudvalget fremtidig prioritering omkring en hel nødvendig udvidelse af Hornbæk Hallen med en ny multihal m.v. Hornbæk Idrætsforening Juni

4 Hovedafdelingen Tilvalg for at få klubbladet udenfor 3100 På baggrund af ændringer i postomdelingen af klubbladet, samt de økonomiske konsekvenser heraf, har vi besluttet, at alle medlemmer af Hornbæk Idrætsforening, der bor udenfor postområde 3100, ikke mere automatisk får tilsendt klubbladet fra og med den 1. maj Hvis man bor udenfor postområde 3100, og fortsat ønsker klubbladet tilsendt fremover, skal man aktivt tilmelde sig dette. Det gør man på idrætsforeningens hjemmeside under hovedafdelingen under menuen Få klubbladet tilsendt. Her udfylder man rubrikken med de ønskede oplysninger og sender den elektronisk. Herefter vil man modtage klubbladet som hidtil. Alle afdelinger i Hornbæk Idrætsforening opfordres til at videreformidle dette til de udenbys boende medlemmer. For god ordens skyld skal det oplyses at klubbladet fortsat vil kunne downloades på Turistprisen til Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Turistforening har netop afholdt deres årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen blev Hornbæk Turistpris 2008 uddelt. Prisen gik i år til en afdeling i Hornbæk Idrætsforening, nemlig til Naturprojektet Hornbæk med følgende begrundelse: Naturprojektet Hornbæk modtager årets turistpris som en påskønnelse af foreningens arbejde med naturformidling for børn og familier til glæde for byens borgere og turister Årets turistpris blev overrakt af Turistforeningens formand Jeannette Eilertsen til Naturprojektet formand Ole Raslow. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske Naturprojektet Hornbæk hjertelig til lykke med den fornemme turistpris. Verdensholdet aflyst Hornbæk Idrætsforening har tidligere annonceret DGI s Verdenshold i gymnastik ved et jubilæumsarrangement lørdag den 7. juni 2008 i Hornbæk Hallen. Det er med stor beklagelse, vi nu må meddele, at arrangementet med Verdensholdet lørdag den 7. juni 2008 er aflyst. Det skal i den forbindelse understreges at vi på ingen måder kan klandre hverken DGI eller gymnastikafdelingen i Hornbæk Idrætsforening som var den afdeling der skulle stå for alt det praktiske i forbindelse hermed for aflysningen af arrangementet. Vi håber selvfølgelig, det bliver muligt at få DGI s Verdenshold til Hornbæk ved en anden lejlighed. Vi håber, mange vil benytte sig af nogle af de mange andre spændende jubilæumstilbud, Hornbæk IF tilbyder. 4 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

5 Kræmmermarked & Havnefest Fodboldens Venner afholder jubilæumskræmmermarked på idrætsanlægget lørdag den 14. juni og søndag den 15. juni. Årets Havnefest afholdes lørdag den 2. august og søndag den 3. august. Det endelige program er endnu ikke helt færdigt, men havnefestkomitéen arbejder ihærdigt på at præsentere et flot program for hele byen og dens mange turister programmet kan ses fra den 1. juli på Der er i løbet af sommeren mange forskellige arrangementer i Hornbæk så bak op om Hornbæk Idrætsforenings og andre foreningers arrangementer. Nærmere oplysninger om Hornbæk Idrætsforenings mange afdelinger kan ses i dette klubblad eller fås ved henvendelse direkte til den enkelte afdeling eller på God sommer! Peter Poulsen Hovedformand Havnefesten 2008 Også i Idrætsforeningens jubilæumsår afholdes der Havnefest. Havnefestkomiteen vil forsøge at bidrage med tiltag, som markerer de 100 år. Grundet andre aktiviteter i nærsamfundet er festen i år rykket en uge, og afvikles derfor 2-3. august. Sædvanen tro skal der bruges mange frivillige til et sådant arrangement. De hjælpende fra tidligere havnefester, vil givetvis blive kontaktet via de sædvanlige kanaler. Skulle andre også have lyst til at give en hjælpende hånd med, vil det glæde os meget. Man skal blot kontakte undertegnede via mail eller telefon, så skal vi på bedste vis forsøge at distribuere hænder og fødder hen, hvor der er behov for dem. Satser på en telefon- eller mailstorm. Med venlig hilsen FU Næstformanden Hornbæk Idrætsforening Juni

6 Hornbæk Idrætsforening Hornbæk IF 100 års jubilæum 2008 Arrangementskalender se også ARR. NR. Dato Tid Aktivitet Sted Arrangør Entré/billetsalg Juni / / ,30 ca En søndag i det grønne: masser af naturaktiviteter for hele familien Håndboldaften: Pus.piger, Piger, Damer sommerturnering 28 14/ Fodbold serie 1: Hornbæk- Humlebæk / / Juli / / JubilæumsKRÆMMERMARKED Fodbold: Hornbæk Pigecup Fodboldskole for årgang Nærmere oplysninger, tilmelding m.m. se: Hornbæk Plantage Hornbækhallen Hornbæk Idrætsanlæg 32 05/ Hornbæk Krocket Mix stævne Hornbæk Idrætsanlæg 33 05/ Strandpetanque turnering for alle uanset om man har spillet petanque før 34 05/ x 100 Golf jubilæumsmatch Sponsor: Hornbæk Totalentreprise HTO 35?? Prof. opvisningskamp og tennisturnering med lokale kendisser August / Hornbæk Havnefest i jubilæumåret 37 16/ Hornbæk strand. P-plads ved rensningsanlæg Hornbæk Golfklub Hornbæk Naturprojekt Håndboldafdelingen Hornbæk Idrætsanlæg Fodboldafdelingen Fodboldens Venner Hornbæk Idrætsanlæg Fodboldafdelingen Hornbæk Idrætsanlæg Fodboldafdelingen /DGI Nordsjælland Hornbæk Krocket Hornbæk Petanque Hornbæk Golfklub Fri entré 10 kr. Gratis hvis målkort?/??/? 995 kr. /Tilmelding fra Fri entré Tilmelding. Pr. hold 300 kr.?/? Hornbæk Tennis Hornbæk Tennis?/? Havnefestkomiteen Bevægelsesworkshop Hornbækhallen Gymnastikafd.? / Hornbæk Open: double og triple. Hornbæk Idrætsanlæg 39? Familiespisning i klubhuset for alle Klubhuset, Hornbækhallen 40 28/ Krocket hverdagstræf Hornbæk Idrætsanlæg Hornbæk Petanque Værterordningen Hornbæk krocket / Jubilæums-håndboldstævne Hornbækhallen Håndboldafdelingen Fri entré 6 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

7 Hornbæk Idrætsforening September / / I åbningstiden / Hornbæk IF 100 år: jubilæumsplancheudstilling Mikrofodboldskole for årgang Se mere på 44? Familiespisning i klubhuset for alle / runde i Dansk Petanque Forbunds landsturnering 46 26/ CHRIS MACDONALD Foredrag: StrongBODY StrongMIND / Badminton: jubilæumsturnering U11 D-C Oktober / Et brag af en JUBILÆUMSFEST m. 3 retters menu, Beverley Hills Orchestra, Sunshine Boys m.fl. Hornbæk Bibliotek Hornbæk IF / Hornbæk Bibliotek Klubhuset, Hornbækhallen Hornbæk Idrætsanlæg Hornbæk Idrætsanlæg Fodboldafdelingen /DGI Nordsjælland Værterordningen Hornbæk Petanque 460 kr. / Tilmelding fra Hornbækhallen Hovedafdelingen Voksne over 18: 100 kr, unge under 18: 50 kr. Billetsalg: Hornbæk Bibliotek Hornbækhallen Hornbækhallen Badmintonafd. Jubilæumsudvalget Kr. 350,00 pr. deltager Billetsalg: Hornbæk Bibliotek Ret til ændringer forbeholdes. Senest opdateret 18/ aktiviteter i jubilæumsperioden skynd dig at melde alle din afdelings aktiviteter til jubilæumskalenderen nu! Jubilæums-aktivitetsudvalget vil i klubblad og på hjemmeside løbende opdatere arrangementskalenderen vedrørende jubilæumsaktiviteter i perioden april oktober Vores mål er at nå 100 aktiviteter i det halve år, jubilæumsfestlighederne foregår. Store aktiviteter små aktiviteter husk at melde din afdelings aktiviteter til jubilæumskalenderen der er et stykke vej inden vi er oppe på de hundrede aktiviteter! Glæd jer til et spændende jubilæumsår! Med venlig hilsen Jubilæumsaktivitetsudvalget/ Erik Helmer Hans Jørgen Beck Dorthe Lykkegaard Hornbæk Idrætsforening Juni

8 Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening inviterer til et brag af en 100 års JUBILÆUMSFEST Lørdag den 4. oktober 2008 kl i Hornbæk Hallen Lækker 3 retters festmenu Beverley Hills Orchestra Sunshine Boys Overraskelse Billetter købes nu på Hornbæk Bibliotek & Turistinformation og senest 27. september Billetpris: 350,- kr. Når billetter er købt kan bordbestilling ske ved at maile til: husk at opgive billetnr. Med venlig hilsen Jubilæumsudvalget Hornbæk Idrætsforening Støtte til Hornbæk IF s 100 års jubilæum Har du lyst til at støtte Hornbæk IF s 100 års jubilæum økonomiskmodtager vi med glæde og taknemmelighed bidrag på jubilæumskontoen i Nordea: Reg.nr Konto nr Med venlig hilsen Hornbæk IF / Jubilæumsudvalget 8 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

9 Hornbæk Idrætsforening CHRIS MACDONALD Foredrag: StrongBODY StrongMIND Fredag den 26. september 2008 kl. 19 i Hornbæk Hallen Chris MacDonald har boet i Danmark i 8 år (og taler dansk), men kommer oprindeligt fra USA, hvor han bl.a. var eliteroer på det Amerikanske Landshold i mere end 4 år. Sund og aktiv livsstil Med en baggrund indenfor træningsfysiologi, sportspsykologi og ernæring, bl.a. på Københavns Universitet, og som skaber af Sundhed i Balance-konceptet og StrongBody - Strong Mind konceptet, er Chris blevet foregangsmand indenfor sund og aktiv livsstil. Han har bl.a. sin faste side i Politiken hver søndag og skriver derudover til en række magasiner. Chris er blevet kendt i Skandinavien og internationalt for sine inspirerende seminarer om sund livsstil, lederskab, coaching og team building, og han coacher en bred gruppe af mennesker i personligudvikling og livsstilsomlægning -lige fra Olympiske atleter til mennesker i 70 erne, der prøver at være proaktive omkring deres sundhed for første gang i deres liv. Herudover er Chris en yderst populær indendørs cykling-instruktør og efterspurgt som presenter på conventions såvel i Danmark som internationalt Billetter kan købes på Hornbæk Bibliotek & Turistinformation fra 19. maj Voksne: 100,- kr. Unge under 18 år: 50,- kr. Arrangør: Hornbæk IF, Hovedafdelingen Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening Juni

10 Badminton Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Tlf Næstformand Morten Røn Harboesvej 9, Tlf / Sekretær Liselotte Kartman Holmevænget 2C, Tlf Kasserer Karin Mathiesen Havreholmvej 25, Tlf Banefordeler Margit Fritzbøger Holmevænget, Tlf / Suppleant Ninna Juellund Sørensen Toftemosevej 7A, Tlf Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Ole Piis Vej 4, Tlf / Seniorformand Peter Drachmann Søvej 9, Tlf Juniorformand Christine Bogattke Sct. Olaigade 9b, 2., 3000 Helsingør Tlf Turneringsudvalg Jette Beck Ole Piis Vej 4, Tlf Øverst fra venstre Ulrik Drachmann, Jesper Jacobsen, Nicolaj Sevel, Peter Drachmann, Søren Jæger og Nicklas Stougaard Nederst fra venstre; Astrid Bech, Mathilde Fritzbøger, Christine Bogattke, Vibeke König. Oprykning til serie 2 1. holdet spillede sig søndag den 30. marts 2008 til en historisk oprykning til serie 2. Det blev gjort via en påkrævet udebanesejr på 8-5 over Virum. Virum lå ellers som nr. 1 i slutspillet, men det blev der ikke gjort notits for 1.holdets side af. Da det hurtigt blev til en klar føring efter de første singler og mix-doubler. En kraftpræstation, da det især har været herresinglerne og generalt nogle tætte kampe på herresiden, der har været holdets akilleshæl. Igennem sæsonen har pigerne klart været de stærkeste, ingen tvivl om de er klar til serie 2! Ikke helt utilfældigt blev det Mathilde og Tudse som vandt den forløsende 8. sejr i 2. DD under stor tiljubling af medspillere og medrejste supportere. Sejren blev på behørig vis fejret med Champagne og kransekage. Der skal lyde en stor tillykke til alle spillere på seniorholdet, og tak for støtten til supporterne på sidelinien. Især Claus Vetter havde en del med i det fantastiske resultat, da han kom med gode råd og input i løbet af kampen. Sidst men ikke mindst skal den allerstørste TAK gå til Morten Røn for den flotte indsats han har gjort, for hvad seniorholdet har udviklet sig til. 10 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

11 U 17 B og C Turnering Lørdag den 4. april holdt Hornbæk Badminton Klub åben turnering for en flok friske U17 spillere, det blev til ca. 30 spillere og 48 kampe som vi fik afviklet fra kl. 10 morgen til kl. 5 eftermiddag. Hele arrangementet forløb rigtig godt med hjælp fra en masse af klubbens medlemmer, på vegne af klubben siger vi mange tak. I turneringen havde klubben 5 spillere med, Sobin, Mikkel, Martin, Jannick og Ulrik. Der blev spillet en masse gode kampe af dem alle og det resulterede sig i en 1. plads i double til Jannick og Ulrik og til en 2. plads til Ulrik i single, super godt gået drenge Alt i alt forløb det hele efter planen, og det blev en fin afslutning på endnu en god sæson. På billedet ses Ulrik Drachmann, 2. plads i single samt 1. plads i herredouble sammen med Jannik Kristensen. LM 2008 Hornbæk badminton var repræsenteret med hele 5 spillere i B- og C-rækken, Tudse, Vibeke, Astrid, Peter og Nicklas, til dette års landsmesterskaber for badminton. Tidlig lørdag morgen var der afgang med bus, de første kampe kom derfor i gang ved frokost. Lørdag gik det bedst for pigerne, hvor især Tudse smed sig om med lutter sejre. Dette betød at hun tidlig søndag morgen skulle spille semifinale i single. Ellers var søndag i doublernes tegn. Det lykkedes hverken for Nicklas og Peter at spille sig videre med hver af deres respektive makkere, mens alle pigerne havde stor succes på banen. Tudse måtte dog først desværre se sig besejret i en velspille finale i damesingle, da hun tidligere på dagen havde vundet sikkert i sin semifinale. Men her stoppede Tudse ikke, hun kom ligeledes i finalen i Damedouble, med en makker fra Humlebæk. Tudse havde dog et finalekompleks lige denne søndag, og efter nogle meget tætte sæt, måtte Tudse og makker kapitulere. Rigtig stærkt af Tudse! Vibeke og Astrid havde i en anden hal kæmpet sig til en semifinaleplads i deres double, og med god støtte fra de resterende deltagere fra nordsjælland rundede pigerne af med desværre at tabe i 3 medrivende sæt, hvor der blev hentet al den sidste energi fra reserverne. Tillykke med bronzemedaljerne piger!! Vibeke, Astrid og Christine Hornbæk Idrætsforening Juni

12 Badminton Forældre & barn Hyggeturnering Som afslutning på sæsonen blev der traditionen tro afholdt en hyggeturnering for forældre & børn. Dagen foregik sublimt og efter spillet stod den på medbragt picnic-kurv, hvor klubben gav lidt til ganen som tak for en super sæson, hvor en flot træningsindsats fra alle børnene har været toneangivende for denne sæson. Et stort TAK skal lyde fra trænerne og ungdomsformanden J Årets fightere 2007/08, Louise Ankerkilde og Kaare Børresen Kontingent 2008/2009 Opkrævninger for den kommende sæson udsendes nu lidt tidligere, og skal således betales inden sæsonen starter i august Som udgangspunkt forudsættes at du ønsker at forsætte som tidligere mht. medlemskab, banelejeog træning. Hvis du ønsker at ændre dette så kontakt kasseren Karin Mathiesen snarest muligt....salg TIL PRIVATE V/Malermester H. Vilhelmsen Hornebyvej 42 Tlf Åbent efter aftale Altid flere gode tilbud på lager 12 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

13 Armani Polo Ralph Lauren Max Mara Napapijri Gant Marlboro Replay Henri Lloyd Bitte Kai Rand Murphy & Nye Gard Italia Bumper Moncler Sebago Tommy Hilfiger Hornbæk Skibshandel Lør og Søn / Man -Fre Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og vi har salg af alle typer marinemoterer. Vi udfører professionel service til din båd og motor, mekanisk og elektrisk. Stort lager med mange reservedele og tilbehør Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde. Vor servicebiler kommer over hele Sjælland. Kontakt os for mere information om optimal driftsikkerhed til søs. Hornbæk Idrætsforening Juni

14 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Webmaster/sekretær Julian Isherwood Willemoesvej 17a Kasserer Tonny Lauritsen tlf / Pilegårdsvej 25 Katamaran Flemming Nilsson tlf Løvvænget 13 Feva Peter Leander tlf Søvænget 21 klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Nyt fra formanden Hifnyt. At intet materiale fra bådeklubben er blevet trykt i hifnyt hverken april eller maj skyldes ikke at materialet ikke var lavet eller fremsendt af bådeklubben. Lokaleudlejning. Bestyrelsen har besluttet at ændre udlejningsreglerne, så medlemmer nu kan leje lokalet m.u.a. juni, juli og august, hvis klubben ikke har aktivitet i lokalet. Mini12. Vi skifter p.t. den løbende og stående rig ud og forsyner bådene med nyt tovværk. Dette er sponsoreret af VW-forhandleren og Skodaforhandleren i Helsingør med tilsammen kr ,-, hvilket klubben er meget taknemmelig for. Ove, Urban og Finn har ligeledes repareret minitolverbroen, der blev meget beskadiget af stormen i foråret. Gastebørs. Personer der godt kunne tænke sig at være gast på en kølbåd til specielt onsdagssejladserne kan skrive sig op på vor nyoprettede elektroniske gastebørs på vor hjemmeside. Markise på terrasse. Henning Dyhl og Hønse er i fuld gang med at etablere overdækningsmulighed på vor terrasse i samarbejde med Hornbæk Skibshandel. Den bliver flot og tænkes anvendt til vort dobbelte DM festarrangement 17. August samt til vore kulinariske klubaftener. Datoer for sommerens kulinariske klubaftener: 7. juni kl Brasserade med vor superslagter Kenneth, Mad med Mere. Herefter et formidabelt ostebord, chokoladekage og kaffe. Alt sammen for kun kr. 175,-. Den 21. juni, 5. juli og igen den 19.juli er der grilaften, hvor man selv kommer med råvarerne. Grillen er tændt fra kl William Leedgaard Så starter vores sæson med sejlads i Mini12 erne Mini12 gruppen er en gruppe af frivillige, der sejler med patienter som p.t. er indlagt på det, vi i Hornbæk kalder Kurbadet. Klargøringen til årets sæson har både været lettere og vanskeligere end de senere år. Lettere, fordi vi har fået sponsorpenge fra Skoda og VW forhandlerne i Helsingør til nye master og rig og fra Coloplast i Humlebæk til sejl. Vanskeligere, fordi stormen har haft så godt tag i vores bro, at vi har måttet have den op og foretage en større renovering; men også fordi de første 14 dage af maj blev så fin, at vores både lå i vejen på grillpladsen. Så gruppen omkring Mini12érne har haft travlt i april/maj og det er jo rigtig fint at vi først begynder at sejle i starten af juni, når vandtemperaturen er steget nogle grader. Den skal lige være lidt højere for vores sejlere før vi kan begynde. 14 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

15 Inden vi har første sejlads den 10. juni har vi været på Kurbadet den 2. juni for at fortælle om Mini12érne og vores sejladser for interesserede patienter og personale, for til hver sejlads har vi mulighed for at have to patienter med og Hospitalet stiller altid med en person, der har styr på at patienterne sidder rigtigt i bådene. Vi vil igen i år sejle hver tirsdag og torsdag. Vi mødes på havnen kl hvor vi rigger bådene til. Kl. 18 kommer sejlerne fra Kurbadet og de hejses/kommer selv i bådene. Herefter trækkes Mini12 erne ud i rum sø og sejler ca. en times tid inden de igen kommer ind. Vi slutter aftenen af i Bådeklubben med en øl, vand eller en kop kaffe en times tid. Vi er derfor rigtig glade for at gruppen rummer såvel folk der har forstand på følgebåd, sejbåde, at hejse folk op og ned af bådene samt til at være på land og i Bådeklubben omkring fx andre patienter fra Kurbadet, pårørende m.fl. Da vi af og til bliver spurgt til hvad opgaven går ud på i Mini12érgruppen er der hermed lidt information. Vi er ret mange frivillige i gruppen, for der skal være plads til at vi i sommersæsonen kan holde ferie eller have en friaften. Som frivillig melder man sig til enten tirsdags eller torsdagsholdet og kommer så ofte man kan i løbet af sommeren på den ugedag man har meldt sig til. Har du lyst til at give et nap med, så kontakt Grete på tlf eller mobil Som det fremgår af indlægget er det ikke en forudsætning at man har forstand på at sejle, men er villig til at deltage på vandet eller på land. Hornbæk Idrætsforening Juni

16 Fodbold POSTADRESSE Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr.Strandvej 285 B, 3140 Ålsgårde Kasserer Tonny Støvring Lauritsen Pilegårdsvej 25, Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Seniorformand Peter Østbjerg Stolemagervej 10, Styregruppe, ungdom Carsten Nielsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Støberens Vænge 8, Ulrich Hjorth-Moritzsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Klokkestøbervej 8, Arb Henrik Soelberg (Ungdomsudvalg, Sportschef) Hornebyvænget 1, Torben Pilely Ole Piisvej 5, , Pinsetur til Lions Cup 60 fodboldglade spillere og ledere tog af sted fredag aften til nogle skønne dage i Kalundborg. Solen havde i den grad valgt at skinne på os alle dage, men på grund af de fantastiske lydhøre børn, undgik vi solskoldninger, solstik og væskemangel. Alle fik spillet en masse fodbold, og vi var vidner til rigtig mange tætte kampe, med stor intensitet. Der blev råbt, skreget og heppet til den store guldmedalje og mange kom nok hjem med tavse børn grundet den manglende stemme. Det var i øvrigt skønt at se der var så mange forældre der valgte at tage turen for at se et par kampe. Vi var indkvarteret på en skole lidt væk fra stadion. Det er en rimelig stor og ny skole, hvor vi også har sovet/boet de andre år. Der er indkvarteret en del andre hold, så der er fest og hygge fra morgen til aften. Mange nye venskaber opstår på kryds og tværs af klubber, ligesom vi oplever et skønt sammenhold på vores egne deltagende hold. Der gik frygtindgydende historier om farlige unge mennesker i området omkring skolen, hvor vi sov, der kunne finde på hvad som helst. Historierne blev bedre og mere uhyggelige for hvert minut. Fakta er at der er problemer med nogle unge i området (som i alle andre byer), og de var oppasset af vagter på skolen og det lokale politi, der var derfor ingen grund til at føle sig utryg på noget tidspunkt. Skulle du være i tvivl om noget i denne forbindelse er du velkommen til at kontakte trænere/ledere der deltog på denne tur, da vi ved det fyldte meget hos mange af børnene. Vi har fisket et par billeder fra hjemmesiden, men ud over det vil der komme yderligere billeder senere. Der blev ikke vundet nogle medaljer, da den bedste placering blev en 4. plads. Denne stod årgang 96 og pigerne for. Resultater og stillinger kan findes på hjemmesiden for Lionscup: Tusind tak for en dejlig tur til alle spillere og trænere/leder. 16 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

17 Hornbæk IF fodbolds yngste trænere i mesterlære Hornbæk IF s yngste trænere, de såkaldt U-18 trænere, som hjælper til med at træne klubbens alleryngste spillere, var lørdag i pinsen på oplevelsestur til FC Nordsjælland. En af klubbens sportschefer, havde via sin kontakt til FCN cheftræner Morten Wieghorst, fået stablet et flot arrangement på benene, hvor de unge Hornbæk trænere først så FCN s SAS-Liga trup træne og bagefter selv var på banen med Morten Wieghorst som coach. FCN truppen som på 2.dagen efter kamp(fck torsdag) normalt træner stille og roligt, gik godt til stålet denne skønne lørdag formiddag, da der allerede ventede en ny point-krævende kamp mandag mod Randers. Efter at have overværet en intens træning, hvor kommunikation og det hurtige spil i små områder samt spilvendinger var i fokus, skulle Hornbæk-drengene selv i aktion. Morten Wieghorst indledte med en svær øvelse som SAS liga truppen ind imellem kører fint, og de unge trænere skulle da også virkelig op på tæerne for at tingene skulle lykkedes. Efter et par boldspilsøvelser sluttede de unge af med en lille kamp om oprydningen af bolde og kegler! Morten Wieghorst svarede under hele seancen beredvilligt på de stillede spørgsmål, og var i det hele taget et fantastisk bekendtskab for de unge drenge og deres chauffører. Dagens sluttede på Hornbæk s førende Sportscafe BERTRAMS, hvor chefen selv stod i køkkenet og trakterede med hjemmelavede bur gere da drengene ramte Hornbæk igen ud på eftermiddagen. Bjørn Hoffmann (Ungdomsudvalg, Piger) Hornebyvej 7, Jeannett Rantzau Nielsen (Ungdomsudvalg, Piger) Carl Bødker Nielsens Vej 53, sorgen.dk Henrik Olsen (Ungdomsudvalg, Administrator) Drejervej 17, Sponsorer Steen Poulsen Sennepsbakken 24, U-15 (årgang 1993) også kaldet Pedella Crazy Blue Boys inviede på Pedella Park det nye spillesæt som er sponseret af Coloplast og Kathøj. Man må sige, at det blev gjort med bravour, da Helsinge blev kørt midt over med en sejr på 9-0 til Hornbæk! Hornbæk Idrætsforening Juni

18 Fodbold Rettelse til Jubilæumsskriftet I det flotte jubilæumsskrift er der desværre sket en teknisk fejl med denne oversigt, som vi derfor bringer her i den korrekte udgave: Niveau og trænere for førsteholdet Serie 3 Jørgen Jensen 1979 Serie 3 Christer Jensen / afløst af André Sahlstrøm 1980 Serie 3 André Sahlstrøm 1981 Serie 3 André Sahlstrøm 1982 Serie 2 André Sahlstrøm 1983 Serie 3 André Sahlstrøm 1984 Serie 3 Jørgen Jensen 1985 Serie 2 Jørgen Jensen 1986 Serie 3 Peter Østbjerg 1987 Serie 3 Peter Østbjerg 1988 Serie 3 André Sahlstrøm 1989 Serie 4 Kaj Flyger 1990 Serie 3 Kaj Flyger 1991 Serie 4 Jørgen Løvén 1992 Serie 3 Jesper Lorensen 1993 Serie 4 Jesper Lorensen 1994 Serie 4 Jesper Lorensen 1995 Serie 4 John Larsen 1996 Serie 4 John Larsen (oprykning for alle tre seniorhold) 1997 Serie 3 John Larsen 1998 Serie 2 Kaj Flyger 1999 Serie 2 Kaj Flyger 2000 Serie 2 Kaj Flyger 2001 Serie 3 Brian Clemmensen 2002 Serie 2 Brian Clemmensen 2003 Serie 2 Alan Garflet / afløst af Kim Porsgaard og Morten Nygaard 2004 Serie 3 Kim Porsgaard og Morten Nygaard 2005 Serie 2 John Larsen 2006 Serie 2 John Larsen og Dan Engelsted 2007 Serie 1 John Larsen og Dan Engelsted 2008 Serie 1 John Dudder Sørensen HORNBÆK INSTALLATIONSFORRETNING A/S Havnevej 6 Hornbæk El Tele IT Alarm Radio TV Antenne Hvidevare salg & service Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

19 JAN BORG VVS INSTALLATØR Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser Firma Privat Fax Træfældning Beskæring Stubfræsning Hækkeklipning Flishugning Faguddannet Ansvarsforsikret Nordsjællands Park og Haveservice Tlf Viden er god medicin spørg på apoteket Sauntevej Kvalitets sommerhuse i alle prislag udlejes Havnevej 20, Tlf fax Hornbæk Idrætsforening Juni

20 Fodboldens Venner Formand John Sørensen Toftemosevej 7 A Tlf Mobil: Kasserer Gitte Pedersen Hornebyvej 40 Tlf Mobil UDENDØRS KRÆMMERMARKED 2008 Sekretær Ulrich Hjorth-Moritzsen Klokkestøbervej 8 Tlf Bestyrelsesmedlemmer Ib Nicolajsen Jupitervej 71 Tlf Jørgen Olsen Ellekildehavevej Ålsgårde Tlf Lone Jacobsen Stjernevej 30 Tlf HORNBÆKHALLEN JUNI 20 Hornbæk Idrætsforening Juni 2008

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

HER BLIVER IKKE STILLE!!! Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 August 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 35-42

HER BLIVER IKKE STILLE!!! Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 August 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 35-42 HER BLIVER IKKE STILLE!!! Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 August 2008 33. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 35-42 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere