Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen"

Transkript

1 Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet onsdag den 30. april 2014, Kl Frokost fra kl ca herefter rundvisning v/plejehjemsleder Rie Luxhøi. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft, Carsten Lind Olsen, Ole Frithioff, Vagn Carlsen og Jens Guldberg Fraværende: Jette Lützhøft Mødeleder: Carsten Lind Olsen Referent: Lene Maria Nielsen : Gæster, intern/ekstern Hanne Munch Hjemmeplejen vil fortælle om kompetenceudvikling i Hjemmeplejen. 2. Danske Ældreråd samt orientering Mailservice udsendt: Evt. forslag eller synspunkter? Hanne fortalte, at Hjemmeplejen absolut er med i kompetenceudviklingen. Hjemmeplejen har ændret på Helsingør-modellen sådan, at den er tilpasset Hjemmeplejen og det er det som man kan læse i evalueringen af kompetenceudviklingen. Der er ansat tre udviklingssygeplejersker til udvikling af personalet (kompetenceudvikling). De tre personer laver også andet end at kompetenceudvikle. Der er derfor meget fokus på kompetenceudvikling i Hjemmeplejen. Det man skal er at forebygge indlæggelser, og det er det der sættes ekstra ind på i kompetenceudviklingen. Der er for øjeblikket sat et pilotprojekt i gang Triage (kortlægning af borgernes tilstand) - i to af hjemmeplejegrupperne. De skal observere borgernes (normaltilstand) sådan, at man kan se ændringerne og reagere på ændringer før det fører til en indlæggelse. Akutteamet fra Hjemmeplejen visiterer til akutpladserne (3 stk.), som ligger på Plejehjemmet Montebello. De kan også være med til at forebygge en indlæggelse. Helsingør Kommune får ca kr. til Ældreråd, heraf er de kr. til diæter. Rådet får kr. ud af de tilbageværende ca kr. 1.) Kommunernes tilskud til ældrerådenes arbejde. DÆ skriver således: 46 mio. kr. udgør Statens samlede refusion for kommuners udgifter til ældre-/seniorråd i 2014 Der refunderes 37 mio. kr. til ældre- /seniorråds drift og 9 mio. kr. til diæter. Beløbet refunderes til kommunerne via bloktilskuddet. Bloktilskuddet fordeles efter kriterier som eksempelvis alderssammensætning, antal ledige, ø-

2 kommuner m. fl. Da ældreråd er oprettet i medfør af en lovvedtagelse af bindende karakter, justeres det årlige, statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne. 2.1-Kommunernes bloktilskud til ældrerådenes arbejde 3. Dagsordenspunkter til møderne med Helene B. Rasmussen Og socialudvalgets formand og næstformand tirsdag den 20. maj kl i det Røde værelse Forebyggende tilbud til syge og ældre indvandrere. Hvor er vi i forhold til de afsatte kr Effekt af rehabilitering i stedet for hjemmehjælp. Afventer lovet effektmåling. Ib Kirkegaard kommer ikke til næste møde, så mødet bliver kun med Helene. Ældrerådets høringssvar i dagsordnerne står nederst som et bilag. Hvorfor gør de det? Hvorfor står de ikke ved punktet i dagsordenen, hvor høringssvar skal indsættes? Punktet tages op med Helene. Resultaterne af stikprøvekontrollen i eget hjem Birkebosagen betaling af udgifter i forbindelse m. bortløbne demente plejehjemsbeboere. Er der nye svar fra juristerne? Birkebosagen Udmøntning af ældrepolitikken: Falkenberg og Grønnehavens projekter vedr. IT undervisning for borgere. Ældrerådet ønsker oplysninger om indhold og kvaliteten af undervisningen. Ældrerådet ønsker et medlem i arbejdsgruppe omkring teknologiske løsninger pkt. 24 udmøntning af ældrepolitikken. Iværksættelse af tiltagene omkring de 12.6 mio kr. Hvor er vi? Værktøj til imødegåelse af væsentlige fejl ved anvendelse af Triageringsværktøj. Ved fremtidige evalueringer af kvalitetsstandarderne ønsker ældrerådet, at ændringer opstilles i 2 kolonner en FØR og en EFTER/NU

3 kolonne. Sådan, at man kan se, hvordan det var før, og hvordan man ønsker det skal være når udvalget har vedtaget ændringerne. 4. Dagsordenspunkter til fællesmøde med socialudvalget i september. Effekt af rehabilitering i stedet for hjemmehjælp. Afventer lovet effektmåling. Resultaterne af stikprøvekontrollen i eget hjem. Hvilken indvirkning har huslejeforhøjelsen på Plejehjemmet Grønnehaven på beboernes rådighedsbeløb: Blev det undersøgt, hvor mange beboere der evt. er berørt og har man været opsøgende (ligger hos Pernille Madsen lige nu). Indvirkning af huslejeforhøjelsen Punktet tages af dagsordenen, da Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har svaret. Svaret sendes til rådets medlemmer. Lån/leje af robotstøvsugere Punktet tages af dagsordenen. Støvsugerne kan godt indkøbes, men kommunen har ikke ressourcer til at administrere ordningen med lån at støvsugere. Rådet skriver til Forebyggelse og Visitation, at rådet ikke kan påtage sig at administrere ordningen med udlån af robotstøvsugere, og det er sandsynligvis heller ikke lovligt at lade ældreråd administrere en sådan ordning. Lån/leje af robotstøvsuger for en periode, hvor man evt. ikke selv kan støvsuge. Kan man lave sådan en ordning i Helsingør Kommune? MÅSKE: Birkebosagen Birkebosagen 5. Gennemgang af høringssager. 14/3611 Magtanvendelse Orientering Magtanvendelse - Orientering Magtanvendelse - Nyt skema Magtanvendelse - Skema voksne 14/8343 Opfølgning på Debatmøde Høringssvar 14/3611 Magtanvendelse: Ældrerådet tager sagen til efterretning. 14/8343 Opfølgning på debatmøde om ældreområdet orientering Ældrerådet finder besvarelsen af spørgsmålene fyldestgørende og tilfredsstillende. Ældrerådet kunne ønske, at svarene blev offentliggjort i dagspressen, som information til borgerne. Ældrerådet vil overveje spørgsmålet om administration af en robotstøvsugerordning, og vende tilbage med et svar. Sag nr. 14/160 Årlig evaluering af kvalitetsstandarder Ad Plejehjem

4 5.4-14/ Opfølgning på Debatmøde 14/160 Evaluering af kvalitetsstandarder /160 - Evaluering af kvalitetsstandarder /23346 Udrulning af digitalt værktøj / Udrulning af digitalt værktøj / Digitalt værktøj - bilag /2671 Potentialeafklaring om udbud af ældreområdet / Potentialeafklaring - udbud Det fremgår ikke klart af ændringsbeskrivelsen (ej heller kvalitetsstandarden), hvorvidt beboerne på Falkenberg skal betale det samme for servicepakken, som beboerne på øvrige plejehjem, når de selv leverer sengetøj. Ældrerådet er tilfreds med, at der i en række kvalitetsstandarder er ændret således, at der kun er 2 ud af 3 kriterier, der skal vær opfyldt for at borgeren kan blive tilbudt en række ydelser imod tidligere, hvor alle 3 kriterier skulle være opfyldt. Ældrerådet er af den opfattelse, at det gør ydelsessystemet mere fleksibelt. Ældrerådet opfatter kvalitetsstandardsystemet som meget kompliceret. Sag nr. 13/23346 Udrulning af Digitalt værktøj Ældrerådet bifalder forsøgsprojektet, men er samtidig stiller ældrerådet krav om, at der parallelt med triageringsværktøjet er værktøj til at vise, hvor mange fejltagelser der sker ved at bruge værktøjet. Især fejltagelser, der bevirker, at en borger, der burde have været indlagt, ikke er blevet det. Ældrerådet er af den opfattelse, at denne type af værktøjer aldrig kan stå alene. De giver ikke alle svarene, hvorfor personalet skal være stærkt fagligt funderet i.f.t. til at kunne observere, og tage beslutninger også selvom de værktøjets resultater tilsiger, at alt er OK / Potentialeafklaring - udbud - bilag Potentialeafklaring - udbud - bilag (ældrerådets tidligere svar) Forslag til høringssvar: Ældrerådets høringssvar Ældrerådet er af den opfattelse, at det er meget betænkeligt såfremt man alene forlader sig på et sådant værktøj, som jo er meget afhængigt af de meget forskellige personer, der skal benytte det. Projektet beskriver ikke, hvilke faglige metoder, der skal gå hånd i hånd med triageringsværktøjet for at hindre alvorlige fejl. Odense universitetshospital i relation til ovenstående På Odense universitetshospital bragte man i erfaring i 2012, at ved brugen af triagerings-værktøj ved akutte indlæggelser skete der alvorlige fejlskøn i 18% af tilfældene. Se citatet nedenfor. 18% fejl er en meget høj fejlprocent. Ældrerådet er klar over, at man ikke kan sammenligne akutindlæggelser med indlæggelsesforebyggelse, men er som anført skeptiske overfor, at for mange der burde have været det IKKE bliver indlagt. Citat fra internettet: Forbedret triagering og observation af patienter

5 11. december 2012 Den fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital OUH samarbejder i øjeblikket med partnere i om at forbedre overvågningsudstyr til patienter og derved øge patientsikkerheden. Triagering er en metode, som det sundhedsfaglige personale på landets hospitaler kan anvende, når de skal vurdere, hvor akut en patients tilstand er. Også i den fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital OUH bruger personalet triagering ved det første møde med patienterne. Metoden bruges til at inddele patienterne i risikogrupper, som sikrer, at de mest kritiske patienter tilses først, og at alle patienter observeres og behandles ud fra deres hastighedsvurdering og tildeles de rette lægefaglige ressourcer. Patienterne triageres ud fra målinger af vitale parametre, som for eksempel puls og blodtryk. Ud fra disse målingerne kan personalet inddele patienterne i fem risikogrupper. Hver gruppe har en farvekode. Farvekoden identificerer hastighedsgraden, hvormed den enkelte patient skal behandles, og hvordan patienter og ressourcer indbyrdes skal prioriteres. Rød til patienter, der har brug for øjeblikkelig behandling, (eksempelvis hjertestop). Orange til patienter, der haster og kræver både læge og speciallæge inden for 10 minutter. Gul til mindre akutte patienter, som skal tilses inden for en time. Grøn til ikke akutte patienter, der skal tilses inden for to timer, og blå til de patienter, der ikke er alvorligt tilskadekomne. Trods systemets styrker, møder personalet på den fælles akutmodtagelse alligevel i nogle tilfælde udfordringer, efter patienten er indlagt til behandling. Det kan hænde, at en patient, som er vurderet til en mindre akut/kritisk risikogruppe, mod forventning pludselig har forringet tilstand. Det problem adresserer et samarbejde mellem det sundhedsfaglige personale, forskningsverdenen og erhvervslivet nu i I første omgang ved at kortlægge, hvor fejl kan opstå og pege på, hvor teknologi kan hjælpe med at skabe en bedre fortolkning og vurdering af patienternes tilstand. - Hos ca. 18 % af de patienter, der bliver akut indlagt, og som har helt stabile vitalværdier og "fredelige" symptomer ved indlæggelse, ser vi en forværring af vitalværdierne inden for de første 24 timer efter ankomst. Disse patienter har en tre gange så høj risiko for at dø de efterfølgende 30 dage, end patienter uden forværring, forklarer Annmarie Lassen, der er professor i akutmedicin og overlæge på den fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital OUH. Ældrerådet vil gerne have, at der nederst på checkskemaet bliver skrevet: Har du tænkt dig om og brugt din sunde fornuft. Sag nr. 13/2671. Potentialeafklaring om udbud af ældreområdet 2014 Ældrerådet har samme opfattelse som ved den tidligere fremlæggelse af sagen. 6. Punkter til drøftelse og evt. beslutning. Hvilken indvirkning har huslejeforhøjelsen på Plejehjemmet Grønnehaven på beboernes rådighedsbeløb. Anje har tilskrevet chefen for borgerservice således: Huslejeforhøjelse Svaret er fremsendt fra BID og punktet tages ud. Fraflytning af almene plejeboliger Per Korup Lauritsen har fremsendt et svar. Anje sender svaret til Ældrerådet. Flexkørselvisitationen

6 Anje tager kontakt til Movia Kopi af mail til Pernille Madsen - rådighedsbeløb - Grønnehaven Fraflytning af almene plejeboliger: Anje har tilskrevet Per Korup Lauritsen (jurist) således: Henvendelse til Per K.L. om fraflytterregninger i almene plejeboliger Tilbud om testamentekursus Ældresagen holder kursus i juni Invitation fra Eden Alternative Rådet siger nej tak til invitationen. Rådet springer FN s internationale ældredag den 1. oktober over og lave en minikonference i stedet i løbet af efteråret. Rådet forsøger at holde et arrangement omkring den 1. oktober 2015 i stedet. Flexkørselvisitationen Anje tager kontakt til Movia omkring deres folder om flexkørsel. Den er lidt misvisende Svar fra DÆ vedr. flexkørselvisitation Tilbud om testamentekursus er det noget, vi skal beflitte os med?? Tilbud om testamentekursus Invitation fra Eden Alternative Invitation fra Eden Alternative 7. Aktiviteter Borgermøde 05. maj sundhedshus på Kulturværftet. Nærmere om tid og sted udsendes Borgermøde om Sundhedshus Besøg fra Helsingborg - september Pensionistmessen oktober Julefrokost - November Workshop og borgermøde om sundhedshuset den 5. maj Anje, Carsten, Anne, Jens og Vagn og Ole deltager i workshoppen og Per i borgermødet. Helsingborg Ideer: Fremvisning af Poppelgården Velkomst v/borgmesteren på Rådhuset Besøg hos Oasen, Espergærde Plejehjemmet Strandhøj (spisning på Strandhøj) Andet? Minikonference til efteråret Oplæg omkring plejetestamente Rådet finder hurtigt en dato, det skal være sidst i oktober Julefrokost

7 Julefrokost bliver ved sidste møde i rådet den 24. november Orientering fra Ældrerådsmedlemmerne, herunder fra arbejdsgrupper m.v. Bøgehøjgård v. Per Thordal Økonomiudvalget: Per Thordal Beskæftigelsesudvalget: Carsten Lind Olsen Børne- og Uddannelsesudvalget: Vagn Carlsen Sundheds- Idræts- og fritidsudvalget: Ole Frithioff Teknik, Klima og Miljøudvalget: Anne Lassen Kultur- og Turismeudvalget: Jette Lützhøft Socialudvalget: Alle Regionsældrerådet / Nordgruppen: Anje Holmstad / Vagn Carlsen IT-arbejdsgruppen Per har været til møde. Mødet handlede mest om at få fundet nogle lokaler til it-undervisning og frivillige til at undervise. Bøgehøjgård: intet nyt. ØU, BEU, BU, SIF, TKM, SU: intet nyt. Bilag fra Regionsældrerådet: brev til Movia - Regionsældrerådet Nordgruppereferat Økonomi. Regnskab 2013 v. Per T. 10. Afgørelser i Ankestyrelsen vedr.: og 86 Se brev om afgørelser. Per orienterede om økonomien. Center for Erhverv, Politik og Organisation har sendt brev ud til formanden for Ældrerådet omkring sager, hvor der er truffet afgørelser. 11. Eventuelt. Flekskørsel Lene finder brochure om flekskørsel og sender til rådets medlemmer. Budget 2015 Lene sender link med ud til rådets medlemmer. Linket skal være til budgetmappen på kommunens hjemmeside. Carsten har været til møde med læge Charlotte Weirsøe. Det handlede om etniske ældre. Anje vil blive kontaktet af Charlotte Weirsøe omkring de etiske ældre. 12. Valg af mødeleder til næste møde i Ældrerådet. Forslag: Carsten omdelte en pjece fra lokalforeningen i Ældresagen. Mødeleder til næste møde er: Jens Guldberg. Mødet slut: 11.30

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere