Modernisering i logopædisk praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modernisering i logopædisk praksis"

Transkript

1 Modernisering i logopædisk praksis En undersøgelse af tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis vedrørende børn med sproglige vanskeligheder set i relation til moderniseringen af den offentlige sektor Dorthe Hansen Ph.d.-afhandling Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Marts 2010 Hovedvejleder: Bjarne le Fevre Jakobsen Bivejleder: Peter Østergaard Andersen

2 Forord Jeg vil gerne takke alle, der har støttet og opmuntret mig i den lange, ofte møjsommelige proces frem mod den færdige ph.d.-afhandling. En særlig tak til de tre tale-hørefaggrupper, der lod mig få indblik i deres dagligdag. Uden jeres store imødekommenhed havde afhandlingen stadig kun været en tanke! Jeg har i høj grad bestræbt mig på at vise kompleksiteten i jeres praksis, men har samtidig måttet erkende, at det kun i begrænset omfang var muligt at omfavne alle dens nuancer. Dorthe 1

3 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning Baggrund og problemfelt Fokus for afhandlingen Problemformulering Formål og målgruppe Forskningslitteratur om logopædisk praksisudøvelse Afhandlingens struktur Videnskabsteoretiske overvejelser En socialkonstruktivistisk/post-strukturalistisk tilgang Analysestrategi Interaktionistisk socialkonstruktivisme Diskurs og diskursanalyse Subjektpositioner Faircloughs kritiske diskursanalyse Diskurser Social/diskursiv orden og praksis Tekstanalyse Genre, diskurs og stil Intertekstualitet og interdiskursivitet Antagelser Hegemoni og ideologi Sammenfatning af kapitel Logopædi som profession Logopædi i Danmark Logopædi set som profession Viden og kundskab Legitimitet, magt og ansvar Professionelles kategorier Professioner i en moderniseret offentlig sektor Profession og organisation Borgeren/brugeren Modernisering i relation til den logopædiske praksis Sammenfatning af kapitel Produktion af data Valg af metodisk tilgang Kvalitet i kvalitative undersøgelser Tilgang til undersøgelsesfeltet Generelt om undersøgelsens tilblivelse Udvælgelse af og kontakt med logopædiske faggrupper Faggruppe A Faggruppe B

4 Faggruppe C Kommentarer til udvælgelse og kontakt Kriterier for udvælgelse Case-studier Undersøgelsesfeltets tillid til forskeren Undersøgelsens tidsmæssige forløb Observation Temamøder om revidering af ydelseskatalog Bearbejdning af data fra temamøder Individuelle observationer Udvælgelse af observationspersoner Konkrete aftaler Observationsguide Observationsnotater De konkrete observationssituationer Tid og rum Oplæg til observation Opsamling på observation Positionering af mig selv i observationerne Interview Interview som konstruktion Etiske aspekter ved forskningsinterviewet Konkret gennemførsel af interview Interviewpersoner Interviewform Interviewsituationen Oplæg til interview Opsamling på interview Interviewnotater Interviewspørgsmål Interviewpersonernes baggrund Interviewpersonernes praksis Udskrivning af interview Deltagervalidering Anonymisering Kodning og kategorisering Sammenfatning af kapitel Oplæg til tekstanalyse Sammendrag af forståelsesramme Inspiration fra Fairclough Logopædisk profession i et magtperspektiv Identificering af diskurser Lån fra CA Tegnforklaring

5 6.0. Faggruppe A s fremstillinger af praksis Baggrund for ydelseskatalog Harmonisering af praksis Fleksibilitet Overordnede begreber og kategorier Kort om begreber/kategorier vedr. genstand Begreber og kategorier i fremstillingen af arbejdsopgaver Indstilling Visitation Undersøgelse/vurdering Foranstaltning Undervisning eller rådgivning/vejledning Undervisning som foranstaltning Rådgivning og vejledning som foranstaltning Rådgivning/vejledning som konsulativ funktion Den ikke-registrerede sag Omfang af den ikke-registrerede sag Indhold af den ikke-registrerede sag Testning i ikke-registrerede sager Undervisning i ikke-registrerede sager Tværfaglighed i logopædens praksis Tværfagligt visitationsudvalg Koordinering af indsats Tværfaglighed i ikke-registrerede sager Generelt om inddragelse af forældre og daginstitution Fremstillinger af forældre Opgave-/ansvarsfordeling ved den ikke-registrerede sag Forældres arbejde med barnet Den registrerede sag Forældres medvirken ved udredning af barnet Forældres medvirken ved konkret undersøgelse af barnet Forældres medvirken ved foranstaltning Forældres medvirken ved logopædens undervisning af barn Brevudveksling med forældre Forældres arbejde med barnet i hjemmet Fremstillinger af daginstitutionspersonale Det ikke-registrerede forløb Forventninger til personale Det registrerede forløb/indstilling Sprogvurdering Personales medvirken ved undersøgelse af barnet Personales medvirken ved opfølgning på undersøgelse Personales medvirken ved logopædens undervisning af barnet Personales arbejde med barnet Personales ressourcer Personales viden Sammenfatning af kapitel

6 7.0. Faggruppe B s fremstillinger af praksis Harmonisering af praksis Bevæggrunde for harmonisering Grader af harmonisering Frivillighed i harmonisering af praksis Omstilling til harmonisering Dokumentation/skriftlighed som del af harmonisering Konsulativ funktion som del af harmonisering Et fælles syn på barn og processer Inddragelse af barnets nære voksne Implementering af konsultativ metode Genstand og opgaver i faggruppe B De sproglige aspekter Logopædens opgaver Specificerede opgaver Kategorisering af opgaver/processer Indstilling Forløb efter indstilling Undervisning Undervisning versus konsultativ metode Logopædens kontakt med barnet Begrænsning for konsultativ metode Det tværfaglige aspekt Faggruppernes kendskab til hinanden Tværfaglige møder Gensidige påvirkninger Tværfaglighed under udvikling Fremstillinger af forældre Forældres medvirken ved udredning af barnet Forældres medvirken efter undersøgelsen Viden i et konsultativt perspektiv Forældres medvirken ved undervisning af barn Historisk blik på forældreinddragelse Forældres arbejde med barnet Gensidige forventninger Regulering af forældrene Aktive forældre Ressourcer hos forældrene Fremstillinger af daginstitutionspersonale Personales medvirken ved indstilling af børn Personales brug af TRAS Kontaktmøder Personales arbejde med børn i daginstitutionen Gensidige forventninger Logopædens krav til personale Personales ressourcer Personales viden Sprogpædagoger

7 7.6. Sammenfatning af kapitel Faggruppe C s fremstillinger af praksis Harmonisering af praksis Standarder Hensynet til kommunens borgere Omstilling til standarder Overordnede begreber og kategorier Genstand Opgaver og mål Aktiviteter i faggruppe C Indstilling Ekstern rådgivning Andre tværfaglige relationer Undersøgelse Standarder for førstegangsundersøgelse Kontrolundersøgelse Rapportskrivning Tilbud i C Kommune Standarder for undervisning Vejledning Konsultativ metode Fremstillinger af forældre Forældres medvirken ved undersøgelse af barnet kontakt med forældre Forældres medvirken efter undersøgelse af barnet Vejledning af forældre Forældres medvirken ved logopædens undervisning af barn Kommunikation med forældre i forbindelse med undervisning Forældres arbejde med barnet i hjemmet Baggrund for forældres arbejde med barnet Begrænsning i forældres arbejde med barnet Forældreindsats Fremstillinger af daginstitutionspersonale Kontakt mellem logopæd og personale Personales brug af TRAS og sprogvurdering TRAS Sprogvurdering Personales medvirken ved undersøgelser Personales medvirken i et konsultativt perspektiv Personales arbejde med barnet Ansvar for arbejde med barnet Logopædens regulering af personalet Sammenfatning af kapitel

8 9.0. Sammenligning og diskussion af de tre faggruppers fremstillinger af praksis Faggruppernes konstruktion af genstand og opgaver Genstand og overordnet opgave Arbejdsopgaver/-processer Moderniseringsrelaterede diskurser Harmonisering af praksis Manifestation af harmonisering Konsekvenser af harmonisering Tværfaglighed Manifestation af tværfaglighed Konsekvenser af tværfaglighed Konsultativ metode Manifestation af konsultativ metode Konsekvenser af konsultativ metode Generel sammenfatning og perspektivering Sammenfatning Kategorisering af arbejdsopgaver Manifestation af moderniseringsrelaterede diskurser Harmonisering som moderniseringsrelateret diskurs Tværfaglighed som moderniseringsrelateret diskurs Konsultativ metode som moderniseringsrelateret diskurs Fremstilling af forældre og daginstitutionspersonale Forældre Daginstitutionspersonale Perspektivering Referencer Elektroniske referencer Dansk resumé English summary

9 1.0. Indledning 1.1. Baggrund og problemfelt Denne ph.d.-afhandling tager sit udgangspunkt i den gruppe af professionsudøvere, som jeg her vælger at samle under betegnelsen logopæder 1. Kort fortalt beskæftiger logopæder sig med menneskers sprog/tale og kommunikation 2 i snæver og bredere forstand, overvejende med fokus på funktionslidelser og/eller afvigelser fra gældende samfundsnormer. For de logopædiske udøvere er en væsentlig opgave at bistå ved afdækning af vanskeligheder med sprog/tale og kommunikation hos børn og voksne samt ved afhjælpning eller begrænsning af vanskelighederne. Som professionsudøvere er langt de fleste logopæder i Danmark knyttet til den offentlige sektor i regioner og kommuner, hvorfra de betjener samfundets borgere, der søger logopædernes specialiserede viden om håndtering af vanskeligheder med sprog/tale og kommunikation. En større gruppe logopæder er som ansatte i landets kommuner tilknyttet et lokalt Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontor (herefter benævnt PPR ) eller en tilsvarende kommunal enhed, der har som sin primære opgave at tilbyde specialpædagogisk bistand til børn i alderen 0-18 år, hvis udvikling, herunder udvikling af sprog/tale og kommunikation, kræver en særlig hensyntagen eller støtte 3. Det er disse kommunalt ansatte PPR-logopæder 4 og deres forvaltning af specialiseret viden i praksis, der udgør afhandlingens specifikke genstandsfelt, og hertil føjes den særlige vinkel, der drejer sig om en udvikling, som er foregået inden for den offentlige sektor i løbet af de sidste to til tre årtier: Den udvikling, som af flere forskere inden for samfunds- og 1 Også kaldet talepædagoger, talelærere eller audiologopæder på baggrund af f.eks. uddannelse, ansættelsesvilkår, overbevisning mv. 2 Jeg vælger her at definere kommunikation som formidling af budskaber i en social kontekst; sprog som et system af tegn til at formidle budskaber i en social kontekst; samt tale som realisering af sprog via det menneskelige taleapparat. Disse definitioner er ikke uproblematiske, men jeg fravælger en diskussion i den aktuelle sammenhæng. 3 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (UVM, 2006) samt Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (UVM, 1979). 4 Og logopæder i tilsvarende kommunale enheder. 8

10 professionsforskningen kaldes moderniseringen af den offentlige sektor, og som relateres til neo-liberale diskurser om markedsliggørelse af offentlig økonomi samt til en ny ledelsesforståelse, der på forskellig vis indebærer bestræbelser på at sikre større effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i den offentlige sektor. Min interesse for kommunale PPR-logopæder set i sammenhæng med modernisering af den offentlige sektor har følgende baggrund: Som relativt nyuddannet (audio-)logopæd fra Københavns Universitet arbejdede jeg fra år 2000 og syv år frem på et dengang amtsligt tale-høreinstitut primært med børn, der blev henvist fra kommuner i amtet med henblik på dét, der blev kaldt vidtgående specialundervisning. Det vil sige, at man i kommunen vurderede, at et givent barn havde behov for et mere specifikt eller intensivt tilbud, end man kunne give i den pågældende kommune. I løbet af den nævnte periode bemærkede jeg i mit konkrete arbejde såvel som i dele af faglitteraturen og den faglige debat nogle ændringer i fokus og sprogbrug vedrørende logopædisk praksis. Det skete særligt i forbindelse med en logopædisk kongres i Edinburgh 2003 (CPLOL 5 ) 6, der som hovedtema havde evidensbaseret praksis, og hvor de nye strømninger tog form i begreber som målsætning, evaluering, effektivitet og guidelines. Som praksisudøvende logopæd blev jeg inspireret af de nye strømninger i min egen praksis, samtidig med at jeg iagttog en lignende proces hos nogle af kollegaerne på min arbejdsplads samt i et bredere perspektiv, f.eks. i logopædiske fagartikler om målsætning og evaluering (Jørgensen og Aagaard, 2007; Petersen, 2007a; Petersen 2007b), og tiltag til udarbejdelse af faglige standarder for logopædisk praksisudøvelse (DTHS 7 ) 8. Overordnet kan man sige, at opmærksomheden var rettet mod kvalitetssikring af det logopædiske tilbud. Idet mit logopædiske arbejde koncentrerede sig om børn, der var henvist fra kommunerne, indebar det jævnlig kontakt med logopæder fra de henvisende PPR-kontorer. På denne måde fik jeg efterhånden indblik i nogle af de aspekter, der vedrører arbejdet som PPR-logopæd, og jeg bemærkede, at der i det kommunale regi blev iværksat tiltag, der havde træk til fælles med de ovenfor nævnte, og som tilsyneladende satte præg på den logopædiske praksis. 5 CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes), 5th European Congress. 6 Elektronisk kilde, se referenceliste sidst i afhandlingen. 7 DTHS, det fælles forum for tale-høre- og synsinstitutioner i Danmark 8 Elektronisk kilde, se referenceliste sidst i afhandlingen. 9

11 Med min interesse for børn med sproglige vanskeligheder og med opmærksomhed på disse børns forvaltningsmæssige forankring i det kommunale system blev jeg efterhånden mere interesseret i at udbygge mit kendskab til det kommunale logopædiske arbejde med denne gruppe børn, som jeg her vælger at benævne børn med overvejende sproglige vanskeligheder 9. Ikke alene med fokus på børnenes situation, men i stigende grad på situationen for de logopæder, der udøver deres praksis inden for rammer, der var og fortsat er under forandring Fokus for afhandlingen Som tidligere nævnt er den store opmærksomhed på kvalitetssikring mv. af forskere blevet relateret til moderniseringen af den offentlige sektor, hvilket indebærer, at strømningerne ikke alene har præget de logopædiske udøvere, men også andre offentligt tilknyttede professioner, f.eks. lærere og sygeplejersker. Det er således i forskningspublikationer om sådanne professioners (også kaldet semi-professioner og/eller relationsprofessioner ) møde med moderniseringen af den offentlige sektor at jeg har fundet et grundlag for konstruktion af blikket på mit genstandsfelt, hvorudfra jeg har truffet beslutningen om at anlægge et professionsperspektiv. Om end jeg i udgangspunktet havde koblet det valgte perspektiv med et videnskabsteoretisk afsæt i socialkonstruktivisme, har professionsperspektivet ad forskellige veje ledt mig videre til post-strukturalistisk inspireret professionsforskning, primært med reference til Michel Foucaults tænkning, hvilket bl.a. har åbnet mine øjne for diskursanalyse som 9 Det skal her bemærkes, at PPR-logopæder ikke alene beskæftiger sig med børn med overvejende sproglige vanskeligheder, men tillige børn med en række tale- og kommunikationsvanskeligheder. Det er dog gruppen af børn med overvejende sproglige vanskeligheder på baggrund af forsinket sproglig udvikling eller specifikke sproglige vanskeligheder (se f.eks. Nettelbladt og Salameh, 2007, for en uddybning), som jeg har min særlige interesse for, om end på grundlag af dén forståelse, at sprog, tale og kommunikation er tæt integrerede elementer, som er vanskelige at se isoleret fra hinanden, om end det i analytisk øjemed kan være nødvendigt. Bemærk endvidere, at børn med overvejende sproglige vanskeligheder er min egen konstruktion af en gruppe i den aktuelle sammenhæng. Jeg vælger denne frem for andre, mere videnskabeligt definerede grupperinger, idet jeg som udgangspunkt ønsker en åben tilgang til praksisfeltets definitioner og kategoriseringer. Overvejende sproglige vanskeligheder har jeg således valgt at definere primært ved eksklusion, dvs. ved at udelukke primære stamme-, stemme-, høre-, tosprogs- og læbe-, kæbe-, ganeproblematikker samt læsp/snøvl, og pege på restgruppen af børn med sprog- og talevanskeligheder, der kan indeholde flere forskellige problematikker, herunder elementer fra de øvrigt nævnte. 10

12 potentiel analysestrategi; En strategi, der ligger godt i tråd med min interesse for de nye strømninger, som jeg herefter vælger at se som diskurser, og som jeg yderligere med inspiration fra Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse kombinerer med et socialt perspektiv. Et professionsblik, der bl.a. trækker på Foucault, indebærer i tilknytning til diskurser følgende tre tematikker: magt, viden og subjektivitet. Et særligt interessant perspektiv i denne sammenhæng er dét, der ser professionsudøvere som - qua deres specialiserede viden, som de har tilegnet sig via uddannelse og praksiserfaring - medvirkende til styring af befolkningen i et givet samfund, samtidig med, at de som professionsudøvere selv er genstand for styring via herskende diskurser i samfundet. Koblet til mit genstandsfelt har jeg på baggrund af ovenstående valgt følgende fokus for afhandlingen: Den kommunalt forankrede logopædiske professionsudøvelse/praksis vedrørende børn med overvejende sproglige vanskeligheder i relation til herskende diskurser i samfundet, med særlig henblik på diskurser relateret til moderniseringen af den offentlige sektor. Hvad angår børn med overvejende sproglige vanskeligheder vælger jeg yderligere at indsnævre denne gruppe til børn i ca. tre- til seksårsalderen, og dette aktualiserer et blik på den logopædiske professionsudøvelse/praksis, der omfatter de unge børns nære voksne, hvilket primært vil sige forældre, men i mange sammenhænge tillige daginstitutionspersonale med daglig kontakt til børnene. Således har det igennem mange år f.eks. været almindelig logopædisk praksis i mange kommuner at møde børn og forældre i daginstitutionelle rammer samt at trække på personalets sociale relationer med børnene. Det valgte fokus har jeg med udgangspunkt i mit videnskabsteoretiske afsæt samt den overordnede analysestrategi valgt at belyse via en kvalitativ undersøgelse, der åbner mulighed for en udforskende og kompleksitetssøgende tilgang til undersøgelsesfeltet. I den forbindelse tager den konkrete undersøgelse sit udspring i den logopædiske dagligdag, som jeg har fået adgang til i tre forskellige logopædiske faggrupper, der har stillet sig til rådighed for undersøgelsen. Her har jeg med fremstillinger af praksis som dataformat valgt observation og interview som foretrukne metoder til produktion af data. Jeg skal her præcisere, at det udelukkende er logopædernes perspektiver på praksis, som jeg koncentrerer mig om, samtidig med at jeg vælger formatet fremstilling, 11

13 som jeg her forstår som en kombination af konstruktion og præsentation medieret primært via talesprog. Endvidere forstår jeg fremstilling i relation til begrebet positionering, hvilket jeg her definerer som placering i et socialt felt i henhold til en given social situation, når fremstillingen drejer sig om sociale aktører knyttet til den logopædiske praksis, hvilket jeg her primært ser som forældre og daginstitutionspersonale Problemformulering På baggrund af ovenstående fokus formuleres følgende problemformulering: Hvordan og med hvilke konsekvenser for logopædernes forvaltning af specialiseret viden i relation til børn i alderen tre til seks år med overvejende sproglige vanskeligheder manifesteres 10 moderniseringsrelaterede diskurser i tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis? Besvarelsen af den overordnede problemformulering indebærer en belysning af følgende tre underspørgsmål: 1. Hvordan kategoriseres arbejdsopgaver vedrørende den nævnte gruppe børn i den enkelte faggruppes fremstillinger af praksis? 2. Hvilke moderniseringsrelaterede diskurser manifesteres særlig tydeligt i den enkelte faggruppes fremstillinger af praksis vedrørende den nævnte gruppe børn - og hvordan? 3. Hvordan fremstiller den enkelte faggruppe aktørkategorierne forældre og daginstitutionspersonale i relation til punkt 1 og 2? 1.4. Formål og målgruppe Med besvarelsen af problemformuleringen ønsker jeg at bidrage med et professionsrettet blik på udøvelsen af logopædisk praksis generelt og mere specifikt vedrørende børn med overvejende sproglige vanskeligheder. Som det vil fremgå af afsnit 1.5., er forskning i logopædisk 10 Med manifesteres mener jeg, at diskurser medieres via sociale aktørers tale og handling. 12

14 praksis endnu relativt begrænset, og hvad angår logopædisk praksisudøvelse i relation til moderniseringsrelaterede diskurser, er forskning endog meget begrænset. Som målgruppe for afhandlingen betragter jeg i første omgang logopæder, der ligesom jeg har interesse for at anlægge et bredere perspektiv på logopædisk praksisudøvelse, men samtidig håber jeg, at afhandlingen kan være af interesse for professionsforskere, der er åbne for nye genstandsfelter inden for professionsforskningen. Af hensyn til eventuelle læsere fra denne gruppe er logopædiske termer forklaret, hvor jeg har fundet det relevant Forskningslitteratur om logopædisk praksisudøvelse Som led i besvarelsen af af problemformuleringen har jeg søgt forskningslitteratur til inspiration såvel som til perspektivering af mine iagttagelser og overvejelser. Selv om jeg i den forbindelse har fundet interessante artikler og kapitler, er det meget begrænset, hvad jeg har kunnet finde af forskningslitteratur, der på én gang beskæftiger sig med logopædisk praksisudøvelse og modernisering af den offentlige sektor. Af relevant litteratur har jeg således primært fundet nogle ganske få britiske artikler, der har forholdt sig til publikationen Clinical Guidelines (RCSLT, 2005), der præsenteres som et vejledningsredskab til brug for logopæder i deres udøvelse af praksis, når de skal beslutte, hvordan en given sag eller situation skal håndteres (Roulstone, 2001). Denne praksisvejledning er udarbejdet som et svar på øgede krav om bl.a. effektivitet, dokumentation og øget brugerfokus, der i løbet af de sidste årtier er blevet fremsat til den logopædiske fagudøvelse i forbindelse med moderniseringen af det offentlige sundhedsvæsen i Storbritannien (primært England), hvorunder det logopædiske felt hører. I denne forbindelse er bl.a. begreberne evidence-based practice og best practice blevet en del af den britiske 11 logopædiske diskurs. Således beskrives udviklingen af Clinical Guidelines som en del af processen frem imod at gøre den logopædiske professions evidensbase eksplicit med henblik på at underbygge praksis (Roulstone, 2001). 11 Evidensdiskursen er dog ikke begrænset til britisk logopædi, men har også vundet gehør i andre europæiske lande, såvel som på andre kontinenter f.eks. Australien (se f.eks. Reilly et al, 2004; Vallino-Napoli & Reilly, 2004) og USA (se f.eks. ASHA Leader, 2009; Gillam & Gillam, 2006). Det skal i den sammenhæng nævnes, at mens nogle forfattere relativt entydigt fremstiller evidensbaseret praksis som en nødvendig del af logopædisk intervention (se f.eks. Brackenbury et al, 2008), reflekterer andre over de udfordringer, det kan give at tilstræbe evidensbaseret praksis (se f.eks. Ratner, 2006; Dodd, 2007). 13

15 I relation hertil er der skrevet en række artikler om evidensbaseret praksis inden for de logopædiske delområder, herunder børn med sproglige vanskeligheder (se f.eks. Law et al, 2004). Flere artikler og projektredegørelser lægger sig i parallelle spor og behandler f.eks. spørgsmål om, hvordan kvaliteten af det logopædiske tilbud kan forbedres (f.eks. Williamson, 2001), og i den forbindelse sætter flere forfattere fokus på logopædens professionelle kompetence, dvs. undersøger og udpeger forskellige aspekter, der har betydning for kompetencen (f.eks. Davies and van der Gaag, 1992a; 1992b; 1992c; Williamson, 2000). Mens nogle forfattere beskæftiger sig med logopædens kompetencer, beskæftiger andre sig med den logopædiske interventionsproces som fænomen, herunder faser i et logopædisk forløb og samarbejde mellem logopæd og klient, pårørende samt andre fagpersoner (f.eks. Bunning, 2004). Om end sådanne artikler og kapitler belyser forskellige interessante aspekter ved den logopædiske praksis, gælder det generelt, at aspekterne behandles dels relativt isoleret og dels på et relativt teoretisk plan inkluderende diverse modeller af f.eks. interventionscyklus (Bunning, 2004), beslutningsprocesser (f.eks. Gerard & Carson, 1990; Kersner, 2001; Malcomess, 2005) mv. Endvidere har en del af litteraturen på området karakter af en slags lærebøger med et vist normativt tilsnit (f.eks. Bray et al, 2006). Ved en bredere søgning på artikler har jeg fundet flere, der tematisk set relaterer perifært til mit fokus, mens den metodiske tilgang i de fleste tilfælde er survey eller review. Af relaterede artikler, der beskæftiger sig med samarbejde mellem logopæd og andre fagpersoner, kan bl.a. nævnes (Baxter et al., ; Forbes & Welbon, 2001); artikler, der beskæftiger sig med logopædiske servicemodeller (Case-Smith & Holland, 2009; Erickson et al., 2008); artikler, der beskæftiger sig med samarbejde mellem logopæder og forældre til børn med sproglige/kommunikative vanskeligheder (Hand, 2006; Pappas et al., 2008); og artikler, der beskæftiger sig med aspekter af logopæders kliniske praksis, f.eks. undersøgelser af børns sprog (Joffe & Pring, 2008; Kamhi, 2006; Williams, 2005). 12 Om end det her er lærernes perspektiv, der er fokus på. 14

16 Endvidere har jeg bl.a. fundet enkelte artikler om følgende emner: Logopæders forventninger til intervention vedrørende småbørn (Thomas-Stonell et al., 2009) og etiske dilemmaer for logopæden i den kliniske praksis (Kenny et al., 2009). På baggrund af metodevalget, der inkluderer kvalitative interview (om end med en narrativ tilgang) med henblik på at identificere temaer knyttet til praksis set fra udøvende logopæders perspektiv, finder jeg især sidstnævnte interessant for min egen undersøgelse, om end fokus er et andet end mit, hvorfor jeg ikke finder grundlag for at trække paralleller hertil Afhandlingens struktur I det følgende vil jeg kort beskrive afhandlingens indholdsmæssige struktur: Kapitel 2, 3 og 4 drejer sig generelt om analysestrategien, dvs. om konstruktion af og blik på genstandsfelt. Således gør jeg i kapitel 2 rede for mit videnskabsteoretiske afsæt i socialkonstruktivisme og post-strukturalisme. Centralt som inspiration står her en overvejende sociologisk tilgang til diskursanalyse, der trækker tråde til Michel Foucaults tænkning, men hvor også Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse inddrages med henblik på etableringen af et konkret, håndtérbart blik. I kapitel 3 uddyber jeg valget af et professionsperspektiv på mit genstandsfelt, der er inspireret af magtteoriske elementer hentet fra Foucaults tænkning. En central pointe her er, at mens en given professions udøvere medvirker til styring af befolkningen i et givet samfund, er de på samme tid selv genstand for styring igennem herskende diskurser, der bl.a. er med til at præge de kategorier vedrørende genstand såvel som processer, som de professionelle opererer med i deres udøvelse af praksis. Hvad angår diskurser, ses den logopædiske profession i lighed med andre offentligt ansatte professionsgrupper som værende potentielt berørt af diskurser knyttet til moderniseringen af den offentlige sektor. I kapitel 4 gør jeg rede for den del af min analysestrategi, hvor jeg har truffet en række valg vedrørende den konkrete undersøgelses tilblivelse. Herunder vil jeg bl.a. forholde mig til valget af en kvalitativ tilgang til genstandsfeltet, til min egen rolle som forsker og som logopæd - i dataproduktionen, samt til valget af deltagerobservation og individuelle 15

17 semistrukturerede interview som konkrete metoder. Endvidere redegør jeg for udvælgelse af og kontakt med de tre logopædiske faggrupper, der har medvirket i produktionen af data, samt for bearbejdning af data. Mens jeg i kapitel 5 sammendrager min forståelsesramme og lægger op til, med inspiration fra Fairclough, at kigge nærmere på mine data som tekst, sætter jeg i kapitlerne 6, 7 og 8 fokus på den enkelte faggruppe, hhv. A, B og C. Det gør jeg med henblik på at undersøge/ analysere begreber og kategorier, der anvendes i den overvejende sproglige fremstilling af faggruppens arbejdsopgaver/praksis i relation til børn med sproglige vanskeligheder, såvel som manifestationen af moderniseringsrelaterede diskurser i fremstillingen af faggruppens arbejdsopgaver samt af forældre og daginstitutionspersonale som medvirkende aktører i løsningen af faggruppens arbejdsopgaver. Analysen af faggruppe A s fremstillinger af praksis adskiller sig fra de to øvrige faggrupper bl.a. ved at inddrage en række temamøder vedrørende faggruppens ydelseskatalog. På den baggrund har jeg set en mulighed for at få et indblik i den pågældende faggruppes bestæbelser på at opnå konsensus om kategoriseringer tilknyttet genstand og arbejdsopgaver, hvilket jeg vil gøre rede for i sammenhæng med analysen af manifestationer af moderniseringsrelaterede diskurser. Hvad disse angår, vil jeg koncentrere mig om temaerne harmonisering af praksis, tværfaglighed og konsultativ metode, som blev identificeret i den tidlige, tekstnære kodning af data, samt om begreberne viden, faglighed og ansvar, der genereres i relation til de nævnte temaer. I tekstanalysen af faggrupperne B og C s fremstillinger af praksis anlægger jeg i store træk samme struktur som i kapitel 6, hvad angår de tre overordnede temaer samt fremstillinger af forældre og daginstitutionspersonale som medvirkende aktører i et logopædisk forløb med et barn. Indholdsmæssigt går jeg dog ikke helt så meget i dybden med begreber og kategorier som i kapitel 6. På baggrund af kapitlerne 6, 7 og 8 trækker jeg i kapitel 9 nogle større linjer op i en sammenligning af de tre faggruppers fremstilling af deres praksis vedrørende de nævnte diskurser, samtidig med at jeg vil forsøge at knytte mine iagttagelser lidt mere eksplicit til de teoretiske begreber, som har dannet ramme for iagttagelserne. 16

18 2.0. Videnskabsteoretiske overvejelser I dette kapitel gør jeg rede for mit videnskabsteoretiske afsæt i socialkonstruktivisme og poststrukturalisme samt for det tilknyttede valg af analysestrategi, hvorigennem jeg konstruerer mit blik på genstandsfeltet. Centralt som inspiration står her en overvejende sociologisk tilgang til diskursanalyse, der trækker tråde til Michel Foucaults tænkning, men hvor også Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse inddrages med henblik på etableringen af et konkret, håndtérbart blik En socialkonstruktivistisk/post-strukturalistisk tilgang Som grundlag for afhandlingen er valgt et videnskabsteoretisk perspektiv, der overordnet trækker på en socialkonstruktivistisk tankegang, men samtidig låner flere post-strukturalistiske elementer. Ifølge Esmark et al er socialkonstruktivisme og post-strukturalisme udsprunget af forskellige traditioner 13. Det betyder, at selv om de to retninger overordnet set har flere ens pointer, er disse fremkommet på forskellige grundlag, hvilket man som forsker må være opmærksom på, da man ellers kan havne i en gråzone mellem post-strukturalisme 14 og socialkonstruktivisme, hvor de analyser, man laver, vil mangle stringens og være uproduktive (Esmark et al, 2005a). Dette vil jeg være opmærksom på i det følgende, hvor jeg trækker på elementer fra begge tilgange med henblik på at etablere et anvendeligt fundament for min undersøgelse. Bl.a. tager diskursanalyse som analysestrategi - hvilket er én af mine væsentlige 13 Mens Esmark et al udpeger dels den strukturelle lingvistik og dels tysk fænomenologi som udspring for poststrukturalisme (Esmark et al, 2005b), beskriver de samme forfattere socialkonstruktivismen som præget af en tysk-amerikansk akse og intentionen om at udvikle en ny sociologi i opposition til den behavioristiske sociologi (Esmark et al, 2005a: 15). 14 Stormhøj påpeger, at der snarere end post-strukturalisme er tale om post-strukturalismer (Stormhøj, 2006), hvilket jeg forstår på den måde, at der er flere forskellige retninger, der trods forskelligheder har visse træk til fælles, der gør det meningsfuldt at samle dem under en fælles betegnelse. I den sammenhæng antager jeg, at noget lignende vil kunne siges at gælde for socialkonstruktivisme(-r). 17

19 inspirationskilder - primært udgangspunkt i post-strukturalistisk tænkning, bl.a. med udspring i Foucault 15, men samtidig finder jeg det nødvendigt at understrege det sociale aspekt, som jeg finder bedst beskrevet i socialkonstruktivistisk orienterede tekster. Ifølge Esmark et al er socialkonstruktivisme baseret på et opgør med realisme og essentialisme 16 som erkendelsesfilosofiske forudsætninger, idet den som udgangspunkt ser virkeligheden som et socialt konstrueret fænomen. Således opereres med en social virkelighed som et tredje domæne set i forhold til den traditionelle diskussion om, hvorvidt virkelighed og viden er objektive eller subjektive størrelser (Esmark et al, 2005a). Den sociale virkelighed bygger på den forståelse, at enhver relation mellem subjekter, eller mellem subjekt og objekt, giver anledning til en selvstændig virkelighed, som er identisk med den sociale virkelighed. Således består den sociale virkelighed af mening, og subjekters hhv. objekters mening er altid resultatet af relationer mellem disse. I et socialkonstruktivistisk perspektiv bliver opgaven for forskeren, ifølge Esmark et al, at afdække den mening, der skabes gennem stabilisering og udbredelse af relationer mellem subjekter hhv. subjekter og objekter. Erkendelsesinteressen bliver således at studere, hvordan det sociale konstruerer og skaber sig selv (Esmark et al, 2005a: 19) Analysestrategi I socialkonstruktivistisk/post-strukturalistisk forstand handler teori om udfoldelsen af begreber, der gør en forskel i konstruktionen af den sociale virkelighed 17. På den baggrund indledes en socialkonstruktivistisk/post-strukturalistisk analyse som regel med formuleringen af 15 Michel Foucault ( ) var fransk filosof, der med et omfattende forfatterskab arbejdede med forgreninger til mange forskellige videnskabelige discipliner, herunder litteratur, historie og videnssociologi. Ifølge bl.a. Raffnsøe et al har Foucaults tænkning haft en væsentlig indflydelse på mange social- og humanvidenskabelige retninger (Raffnsøe et al, 2008). 16 Hvilket således betyder, at der forudsættes en tom ontologi, hvor virkeligheden ikke tilskrives noget bestemt på forhånd (Andersen, 1999: 19). 17 Bl.a. her påpeger Esmark et al en overensstemmese mellem socialkonstruktivisme og post-strukturalisme bl.a. i anvendelsen af iagttagelsesbærende begreber som udgangspunkt for analyse frem for en decideret teori (Esmark et al, 2005a). 18

20 en analysestrategi, der for Esmark et al er navnet for den praksis, der består i at skabe det videnskabelige blik, så det sociales konstruktion bliver iagttagelig (Esmark et al, 2005a: 12). Analysestrategien gør rede for, hvordan den sociale virkelighed konstrueres gennem anvendelsen af bestemte analysebærende begreber. Ifølge Andersen understreger betegnelsen analysestrategi, at der er tale om et valg med konsekvenser, og at dette valg kunne være truffet anderledes med andre konsekvenser for, hvilken genstand der udfoldede sig for iagttageren. Hermed handler analysestrategi om at vælge sit blik og redegøre for dets konsekvenser med hensyn til, hvordan omverdenen hhv. træder og ikke træder frem (Andersen, 1999) Interaktionistisk socialkonstruktivisme Ovenfor strejfede jeg flygtigt mit valg af diskursanalyse som del af min analysestrategi i forbindelse med den aktuelle undersøgelse. Med diskurs bringer jeg i første omgang sprog i centrum, hvilket gør det relevant at udpege én af forskellene på socialkonstruktivistisme og post-strukturalisme, der netop drejer sig om sprog. Mens de to overordnede retninger således er fælles om den sociale virkelighed som relationelt produceret mening (Esmark et al, 2005a: 19), er de meningsskabende relationer i post-strukturalistisk optik ifølge Esmark et al tæt knyttet til sproget (Esmark et al, 2005a; 2005b), mens en socialkonstruktivistisk tilgang tager et bredere udgangspunkt i sociale konventioner, hvor sprog ses som bare én form for social interaktion (Esmark et al, 2005a). Ikke desto mindre er nogle socialkonstruktivistiske tilgange meget opmærksomme på sprog. Det gælder f.eks. den interaktionistiske konstruktivisme, som Järvinen og Mik-Meyer kalder deres forskningsmæssige tilgang til at studere sociale fænomener, hvortil de især henter inspiration fra symbolsk interaktionisme, som den blev udviklet af repræsentanter for Chicagoskolen, f.eks. Blumer og Goffman (Järvinen og Mik-Meyer, 2005a), men også fra etnometodologien (Järvinen, 2005). Det skal imidlertid bemærkes, at samtidig med, at Järvinen og Mik-Meyer fremhæver det konstruktivistiske aspekt, påpeger de et post-strukturalistisk tilsnit af den 19

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Forældreansvarsloven. En sociologisk analyse af en ny lovs virke og skilsmisseforældres møde med loven

Forældreansvarsloven. En sociologisk analyse af en ny lovs virke og skilsmisseforældres møde med loven DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Forældreansvarsloven En sociologisk analyse af en ny lovs virke og skilsmisseforældres møde med loven Laura Hold Pilegaard Sofie Mathilde Hansen

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Maja Lundemark Andersen Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Af Maja

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

I specialeafhandlingen anvendes i øvrigt det af Dansk Sprognævn anbefalede kommasystem.

I specialeafhandlingen anvendes i øvrigt det af Dansk Sprognævn anbefalede kommasystem. FORORD Socialrådgiver i en forandringstid er resultatet af en specialeproces, der har strakt sig fra februar til november 2007. Specialet er skrevet på fagene Kommunikation og Kultur- og Sprogmødestudier

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

FORÆLDEREN SOM BARNETS BEDSTE LÆREMESTER

FORÆLDEREN SOM BARNETS BEDSTE LÆREMESTER FORÆLDEREN SOM BARNETS BEDSTE LÆREMESTER ET PERSPEKTIV PÅ STYRINGEN INDENFOR GRUPPETERAPI I PARENT MANAGEMENT TRAINING OREGON LOTTE MUSTI GALLØE VEJLEDER HANNE WARMING SPECIALE I FORVALTNING PÅ ROSKILDE

Læs mere

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Der skal to til en tango grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Fleksibelt forløb Master i Uddannelsesplanlægning og vejledning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet. Stine Frydendal Nielsen Institut for Idræt, marts 2009 Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Læs mere

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere

Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere.

Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere. Aalborg Universitet Kandidat i socialt arbejde Speciale April 2011 Os og dem! En undersøgelse af etniske minoritetsdrenge involveret i grupperelateret kriminalitet og deres møde med socialarbejdere. Stine

Læs mere

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør?

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? Speciale i Pædagogisk Psykologi - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? En pædagogisk psykologisk undersøgelse af subjektivitetstilblivelser

Læs mere

2.1 Problemstilling... 3 2.2 Problemformulering... 3 2.3 Metode... 4 2.4 Afgrænsning... 10 2.5 Illustration af analysedesign... 10

2.1 Problemstilling... 3 2.2 Problemformulering... 3 2.3 Metode... 4 2.4 Afgrænsning... 10 2.5 Illustration af analysedesign... 10 Abstract The topic of this thesis is Work Integration Social Enterprises in a Danish context. My aim is to define and examine the platform that WISE represents in the Danish labour market. Furthermore,

Læs mere

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 1 Baggrund for projektets tilblivelse I efteråret 1998 blev jeg kontaktet af en centerchef, en overlæge og

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Mangfoldighed (Eva Mahony, 2008) IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? E n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Forfatter: Rebecca Samina Preisler Ahmad Vejleder: Anette Hagel-Sørensen Speciale

Læs mere

En kritisk diskursanalyse af Danske Banks kampagne New Standards

En kritisk diskursanalyse af Danske Banks kampagne New Standards En kritisk diskursanalyse af Danske Banks kampagne New Standards Jakob Saxosen Schmidt CBS, Februar 2014 Vejleder: Mette Skovgaard Andersen 76 normalsider (174.000 type-enheder) Department of International

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan Hvordan man sikrer, at virksomhedens skriftlige kommunikation understøtter virksomhedens brand og centrale værdier Cand.ling.merc.-speciale Handelshøjskolen i

Læs mere

Indsattes identitetsarbejde i Det Kognitive Færdighedsprogram -

Indsattes identitetsarbejde i Det Kognitive Færdighedsprogram - DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Indsattes identitetsarbejde i Det Kognitive Færdighedsprogram - En undersøgelse af institutionelle identiteter i konteksten af Det Kognitive Færdighedsprogram

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere