Modernisering i logopædisk praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modernisering i logopædisk praksis"

Transkript

1 Modernisering i logopædisk praksis En undersøgelse af tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis vedrørende børn med sproglige vanskeligheder set i relation til moderniseringen af den offentlige sektor Dorthe Hansen Ph.d.-afhandling Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Marts 2010 Hovedvejleder: Bjarne le Fevre Jakobsen Bivejleder: Peter Østergaard Andersen

2 Forord Jeg vil gerne takke alle, der har støttet og opmuntret mig i den lange, ofte møjsommelige proces frem mod den færdige ph.d.-afhandling. En særlig tak til de tre tale-hørefaggrupper, der lod mig få indblik i deres dagligdag. Uden jeres store imødekommenhed havde afhandlingen stadig kun været en tanke! Jeg har i høj grad bestræbt mig på at vise kompleksiteten i jeres praksis, men har samtidig måttet erkende, at det kun i begrænset omfang var muligt at omfavne alle dens nuancer. Dorthe 1

3 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning Baggrund og problemfelt Fokus for afhandlingen Problemformulering Formål og målgruppe Forskningslitteratur om logopædisk praksisudøvelse Afhandlingens struktur Videnskabsteoretiske overvejelser En socialkonstruktivistisk/post-strukturalistisk tilgang Analysestrategi Interaktionistisk socialkonstruktivisme Diskurs og diskursanalyse Subjektpositioner Faircloughs kritiske diskursanalyse Diskurser Social/diskursiv orden og praksis Tekstanalyse Genre, diskurs og stil Intertekstualitet og interdiskursivitet Antagelser Hegemoni og ideologi Sammenfatning af kapitel Logopædi som profession Logopædi i Danmark Logopædi set som profession Viden og kundskab Legitimitet, magt og ansvar Professionelles kategorier Professioner i en moderniseret offentlig sektor Profession og organisation Borgeren/brugeren Modernisering i relation til den logopædiske praksis Sammenfatning af kapitel Produktion af data Valg af metodisk tilgang Kvalitet i kvalitative undersøgelser Tilgang til undersøgelsesfeltet Generelt om undersøgelsens tilblivelse Udvælgelse af og kontakt med logopædiske faggrupper Faggruppe A Faggruppe B

4 Faggruppe C Kommentarer til udvælgelse og kontakt Kriterier for udvælgelse Case-studier Undersøgelsesfeltets tillid til forskeren Undersøgelsens tidsmæssige forløb Observation Temamøder om revidering af ydelseskatalog Bearbejdning af data fra temamøder Individuelle observationer Udvælgelse af observationspersoner Konkrete aftaler Observationsguide Observationsnotater De konkrete observationssituationer Tid og rum Oplæg til observation Opsamling på observation Positionering af mig selv i observationerne Interview Interview som konstruktion Etiske aspekter ved forskningsinterviewet Konkret gennemførsel af interview Interviewpersoner Interviewform Interviewsituationen Oplæg til interview Opsamling på interview Interviewnotater Interviewspørgsmål Interviewpersonernes baggrund Interviewpersonernes praksis Udskrivning af interview Deltagervalidering Anonymisering Kodning og kategorisering Sammenfatning af kapitel Oplæg til tekstanalyse Sammendrag af forståelsesramme Inspiration fra Fairclough Logopædisk profession i et magtperspektiv Identificering af diskurser Lån fra CA Tegnforklaring

5 6.0. Faggruppe A s fremstillinger af praksis Baggrund for ydelseskatalog Harmonisering af praksis Fleksibilitet Overordnede begreber og kategorier Kort om begreber/kategorier vedr. genstand Begreber og kategorier i fremstillingen af arbejdsopgaver Indstilling Visitation Undersøgelse/vurdering Foranstaltning Undervisning eller rådgivning/vejledning Undervisning som foranstaltning Rådgivning og vejledning som foranstaltning Rådgivning/vejledning som konsulativ funktion Den ikke-registrerede sag Omfang af den ikke-registrerede sag Indhold af den ikke-registrerede sag Testning i ikke-registrerede sager Undervisning i ikke-registrerede sager Tværfaglighed i logopædens praksis Tværfagligt visitationsudvalg Koordinering af indsats Tværfaglighed i ikke-registrerede sager Generelt om inddragelse af forældre og daginstitution Fremstillinger af forældre Opgave-/ansvarsfordeling ved den ikke-registrerede sag Forældres arbejde med barnet Den registrerede sag Forældres medvirken ved udredning af barnet Forældres medvirken ved konkret undersøgelse af barnet Forældres medvirken ved foranstaltning Forældres medvirken ved logopædens undervisning af barn Brevudveksling med forældre Forældres arbejde med barnet i hjemmet Fremstillinger af daginstitutionspersonale Det ikke-registrerede forløb Forventninger til personale Det registrerede forløb/indstilling Sprogvurdering Personales medvirken ved undersøgelse af barnet Personales medvirken ved opfølgning på undersøgelse Personales medvirken ved logopædens undervisning af barnet Personales arbejde med barnet Personales ressourcer Personales viden Sammenfatning af kapitel

6 7.0. Faggruppe B s fremstillinger af praksis Harmonisering af praksis Bevæggrunde for harmonisering Grader af harmonisering Frivillighed i harmonisering af praksis Omstilling til harmonisering Dokumentation/skriftlighed som del af harmonisering Konsulativ funktion som del af harmonisering Et fælles syn på barn og processer Inddragelse af barnets nære voksne Implementering af konsultativ metode Genstand og opgaver i faggruppe B De sproglige aspekter Logopædens opgaver Specificerede opgaver Kategorisering af opgaver/processer Indstilling Forløb efter indstilling Undervisning Undervisning versus konsultativ metode Logopædens kontakt med barnet Begrænsning for konsultativ metode Det tværfaglige aspekt Faggruppernes kendskab til hinanden Tværfaglige møder Gensidige påvirkninger Tværfaglighed under udvikling Fremstillinger af forældre Forældres medvirken ved udredning af barnet Forældres medvirken efter undersøgelsen Viden i et konsultativt perspektiv Forældres medvirken ved undervisning af barn Historisk blik på forældreinddragelse Forældres arbejde med barnet Gensidige forventninger Regulering af forældrene Aktive forældre Ressourcer hos forældrene Fremstillinger af daginstitutionspersonale Personales medvirken ved indstilling af børn Personales brug af TRAS Kontaktmøder Personales arbejde med børn i daginstitutionen Gensidige forventninger Logopædens krav til personale Personales ressourcer Personales viden Sprogpædagoger

7 7.6. Sammenfatning af kapitel Faggruppe C s fremstillinger af praksis Harmonisering af praksis Standarder Hensynet til kommunens borgere Omstilling til standarder Overordnede begreber og kategorier Genstand Opgaver og mål Aktiviteter i faggruppe C Indstilling Ekstern rådgivning Andre tværfaglige relationer Undersøgelse Standarder for førstegangsundersøgelse Kontrolundersøgelse Rapportskrivning Tilbud i C Kommune Standarder for undervisning Vejledning Konsultativ metode Fremstillinger af forældre Forældres medvirken ved undersøgelse af barnet kontakt med forældre Forældres medvirken efter undersøgelse af barnet Vejledning af forældre Forældres medvirken ved logopædens undervisning af barn Kommunikation med forældre i forbindelse med undervisning Forældres arbejde med barnet i hjemmet Baggrund for forældres arbejde med barnet Begrænsning i forældres arbejde med barnet Forældreindsats Fremstillinger af daginstitutionspersonale Kontakt mellem logopæd og personale Personales brug af TRAS og sprogvurdering TRAS Sprogvurdering Personales medvirken ved undersøgelser Personales medvirken i et konsultativt perspektiv Personales arbejde med barnet Ansvar for arbejde med barnet Logopædens regulering af personalet Sammenfatning af kapitel

8 9.0. Sammenligning og diskussion af de tre faggruppers fremstillinger af praksis Faggruppernes konstruktion af genstand og opgaver Genstand og overordnet opgave Arbejdsopgaver/-processer Moderniseringsrelaterede diskurser Harmonisering af praksis Manifestation af harmonisering Konsekvenser af harmonisering Tværfaglighed Manifestation af tværfaglighed Konsekvenser af tværfaglighed Konsultativ metode Manifestation af konsultativ metode Konsekvenser af konsultativ metode Generel sammenfatning og perspektivering Sammenfatning Kategorisering af arbejdsopgaver Manifestation af moderniseringsrelaterede diskurser Harmonisering som moderniseringsrelateret diskurs Tværfaglighed som moderniseringsrelateret diskurs Konsultativ metode som moderniseringsrelateret diskurs Fremstilling af forældre og daginstitutionspersonale Forældre Daginstitutionspersonale Perspektivering Referencer Elektroniske referencer Dansk resumé English summary

9 1.0. Indledning 1.1. Baggrund og problemfelt Denne ph.d.-afhandling tager sit udgangspunkt i den gruppe af professionsudøvere, som jeg her vælger at samle under betegnelsen logopæder 1. Kort fortalt beskæftiger logopæder sig med menneskers sprog/tale og kommunikation 2 i snæver og bredere forstand, overvejende med fokus på funktionslidelser og/eller afvigelser fra gældende samfundsnormer. For de logopædiske udøvere er en væsentlig opgave at bistå ved afdækning af vanskeligheder med sprog/tale og kommunikation hos børn og voksne samt ved afhjælpning eller begrænsning af vanskelighederne. Som professionsudøvere er langt de fleste logopæder i Danmark knyttet til den offentlige sektor i regioner og kommuner, hvorfra de betjener samfundets borgere, der søger logopædernes specialiserede viden om håndtering af vanskeligheder med sprog/tale og kommunikation. En større gruppe logopæder er som ansatte i landets kommuner tilknyttet et lokalt Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontor (herefter benævnt PPR ) eller en tilsvarende kommunal enhed, der har som sin primære opgave at tilbyde specialpædagogisk bistand til børn i alderen 0-18 år, hvis udvikling, herunder udvikling af sprog/tale og kommunikation, kræver en særlig hensyntagen eller støtte 3. Det er disse kommunalt ansatte PPR-logopæder 4 og deres forvaltning af specialiseret viden i praksis, der udgør afhandlingens specifikke genstandsfelt, og hertil føjes den særlige vinkel, der drejer sig om en udvikling, som er foregået inden for den offentlige sektor i løbet af de sidste to til tre årtier: Den udvikling, som af flere forskere inden for samfunds- og 1 Også kaldet talepædagoger, talelærere eller audiologopæder på baggrund af f.eks. uddannelse, ansættelsesvilkår, overbevisning mv. 2 Jeg vælger her at definere kommunikation som formidling af budskaber i en social kontekst; sprog som et system af tegn til at formidle budskaber i en social kontekst; samt tale som realisering af sprog via det menneskelige taleapparat. Disse definitioner er ikke uproblematiske, men jeg fravælger en diskussion i den aktuelle sammenhæng. 3 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (UVM, 2006) samt Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (UVM, 1979). 4 Og logopæder i tilsvarende kommunale enheder. 8

10 professionsforskningen kaldes moderniseringen af den offentlige sektor, og som relateres til neo-liberale diskurser om markedsliggørelse af offentlig økonomi samt til en ny ledelsesforståelse, der på forskellig vis indebærer bestræbelser på at sikre større effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i den offentlige sektor. Min interesse for kommunale PPR-logopæder set i sammenhæng med modernisering af den offentlige sektor har følgende baggrund: Som relativt nyuddannet (audio-)logopæd fra Københavns Universitet arbejdede jeg fra år 2000 og syv år frem på et dengang amtsligt tale-høreinstitut primært med børn, der blev henvist fra kommuner i amtet med henblik på dét, der blev kaldt vidtgående specialundervisning. Det vil sige, at man i kommunen vurderede, at et givent barn havde behov for et mere specifikt eller intensivt tilbud, end man kunne give i den pågældende kommune. I løbet af den nævnte periode bemærkede jeg i mit konkrete arbejde såvel som i dele af faglitteraturen og den faglige debat nogle ændringer i fokus og sprogbrug vedrørende logopædisk praksis. Det skete særligt i forbindelse med en logopædisk kongres i Edinburgh 2003 (CPLOL 5 ) 6, der som hovedtema havde evidensbaseret praksis, og hvor de nye strømninger tog form i begreber som målsætning, evaluering, effektivitet og guidelines. Som praksisudøvende logopæd blev jeg inspireret af de nye strømninger i min egen praksis, samtidig med at jeg iagttog en lignende proces hos nogle af kollegaerne på min arbejdsplads samt i et bredere perspektiv, f.eks. i logopædiske fagartikler om målsætning og evaluering (Jørgensen og Aagaard, 2007; Petersen, 2007a; Petersen 2007b), og tiltag til udarbejdelse af faglige standarder for logopædisk praksisudøvelse (DTHS 7 ) 8. Overordnet kan man sige, at opmærksomheden var rettet mod kvalitetssikring af det logopædiske tilbud. Idet mit logopædiske arbejde koncentrerede sig om børn, der var henvist fra kommunerne, indebar det jævnlig kontakt med logopæder fra de henvisende PPR-kontorer. På denne måde fik jeg efterhånden indblik i nogle af de aspekter, der vedrører arbejdet som PPR-logopæd, og jeg bemærkede, at der i det kommunale regi blev iværksat tiltag, der havde træk til fælles med de ovenfor nævnte, og som tilsyneladende satte præg på den logopædiske praksis. 5 CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes), 5th European Congress. 6 Elektronisk kilde, se referenceliste sidst i afhandlingen. 7 DTHS, det fælles forum for tale-høre- og synsinstitutioner i Danmark 8 Elektronisk kilde, se referenceliste sidst i afhandlingen. 9

11 Med min interesse for børn med sproglige vanskeligheder og med opmærksomhed på disse børns forvaltningsmæssige forankring i det kommunale system blev jeg efterhånden mere interesseret i at udbygge mit kendskab til det kommunale logopædiske arbejde med denne gruppe børn, som jeg her vælger at benævne børn med overvejende sproglige vanskeligheder 9. Ikke alene med fokus på børnenes situation, men i stigende grad på situationen for de logopæder, der udøver deres praksis inden for rammer, der var og fortsat er under forandring Fokus for afhandlingen Som tidligere nævnt er den store opmærksomhed på kvalitetssikring mv. af forskere blevet relateret til moderniseringen af den offentlige sektor, hvilket indebærer, at strømningerne ikke alene har præget de logopædiske udøvere, men også andre offentligt tilknyttede professioner, f.eks. lærere og sygeplejersker. Det er således i forskningspublikationer om sådanne professioners (også kaldet semi-professioner og/eller relationsprofessioner ) møde med moderniseringen af den offentlige sektor at jeg har fundet et grundlag for konstruktion af blikket på mit genstandsfelt, hvorudfra jeg har truffet beslutningen om at anlægge et professionsperspektiv. Om end jeg i udgangspunktet havde koblet det valgte perspektiv med et videnskabsteoretisk afsæt i socialkonstruktivisme, har professionsperspektivet ad forskellige veje ledt mig videre til post-strukturalistisk inspireret professionsforskning, primært med reference til Michel Foucaults tænkning, hvilket bl.a. har åbnet mine øjne for diskursanalyse som 9 Det skal her bemærkes, at PPR-logopæder ikke alene beskæftiger sig med børn med overvejende sproglige vanskeligheder, men tillige børn med en række tale- og kommunikationsvanskeligheder. Det er dog gruppen af børn med overvejende sproglige vanskeligheder på baggrund af forsinket sproglig udvikling eller specifikke sproglige vanskeligheder (se f.eks. Nettelbladt og Salameh, 2007, for en uddybning), som jeg har min særlige interesse for, om end på grundlag af dén forståelse, at sprog, tale og kommunikation er tæt integrerede elementer, som er vanskelige at se isoleret fra hinanden, om end det i analytisk øjemed kan være nødvendigt. Bemærk endvidere, at børn med overvejende sproglige vanskeligheder er min egen konstruktion af en gruppe i den aktuelle sammenhæng. Jeg vælger denne frem for andre, mere videnskabeligt definerede grupperinger, idet jeg som udgangspunkt ønsker en åben tilgang til praksisfeltets definitioner og kategoriseringer. Overvejende sproglige vanskeligheder har jeg således valgt at definere primært ved eksklusion, dvs. ved at udelukke primære stamme-, stemme-, høre-, tosprogs- og læbe-, kæbe-, ganeproblematikker samt læsp/snøvl, og pege på restgruppen af børn med sprog- og talevanskeligheder, der kan indeholde flere forskellige problematikker, herunder elementer fra de øvrigt nævnte. 10

12 potentiel analysestrategi; En strategi, der ligger godt i tråd med min interesse for de nye strømninger, som jeg herefter vælger at se som diskurser, og som jeg yderligere med inspiration fra Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse kombinerer med et socialt perspektiv. Et professionsblik, der bl.a. trækker på Foucault, indebærer i tilknytning til diskurser følgende tre tematikker: magt, viden og subjektivitet. Et særligt interessant perspektiv i denne sammenhæng er dét, der ser professionsudøvere som - qua deres specialiserede viden, som de har tilegnet sig via uddannelse og praksiserfaring - medvirkende til styring af befolkningen i et givet samfund, samtidig med, at de som professionsudøvere selv er genstand for styring via herskende diskurser i samfundet. Koblet til mit genstandsfelt har jeg på baggrund af ovenstående valgt følgende fokus for afhandlingen: Den kommunalt forankrede logopædiske professionsudøvelse/praksis vedrørende børn med overvejende sproglige vanskeligheder i relation til herskende diskurser i samfundet, med særlig henblik på diskurser relateret til moderniseringen af den offentlige sektor. Hvad angår børn med overvejende sproglige vanskeligheder vælger jeg yderligere at indsnævre denne gruppe til børn i ca. tre- til seksårsalderen, og dette aktualiserer et blik på den logopædiske professionsudøvelse/praksis, der omfatter de unge børns nære voksne, hvilket primært vil sige forældre, men i mange sammenhænge tillige daginstitutionspersonale med daglig kontakt til børnene. Således har det igennem mange år f.eks. været almindelig logopædisk praksis i mange kommuner at møde børn og forældre i daginstitutionelle rammer samt at trække på personalets sociale relationer med børnene. Det valgte fokus har jeg med udgangspunkt i mit videnskabsteoretiske afsæt samt den overordnede analysestrategi valgt at belyse via en kvalitativ undersøgelse, der åbner mulighed for en udforskende og kompleksitetssøgende tilgang til undersøgelsesfeltet. I den forbindelse tager den konkrete undersøgelse sit udspring i den logopædiske dagligdag, som jeg har fået adgang til i tre forskellige logopædiske faggrupper, der har stillet sig til rådighed for undersøgelsen. Her har jeg med fremstillinger af praksis som dataformat valgt observation og interview som foretrukne metoder til produktion af data. Jeg skal her præcisere, at det udelukkende er logopædernes perspektiver på praksis, som jeg koncentrerer mig om, samtidig med at jeg vælger formatet fremstilling, 11

13 som jeg her forstår som en kombination af konstruktion og præsentation medieret primært via talesprog. Endvidere forstår jeg fremstilling i relation til begrebet positionering, hvilket jeg her definerer som placering i et socialt felt i henhold til en given social situation, når fremstillingen drejer sig om sociale aktører knyttet til den logopædiske praksis, hvilket jeg her primært ser som forældre og daginstitutionspersonale Problemformulering På baggrund af ovenstående fokus formuleres følgende problemformulering: Hvordan og med hvilke konsekvenser for logopædernes forvaltning af specialiseret viden i relation til børn i alderen tre til seks år med overvejende sproglige vanskeligheder manifesteres 10 moderniseringsrelaterede diskurser i tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis? Besvarelsen af den overordnede problemformulering indebærer en belysning af følgende tre underspørgsmål: 1. Hvordan kategoriseres arbejdsopgaver vedrørende den nævnte gruppe børn i den enkelte faggruppes fremstillinger af praksis? 2. Hvilke moderniseringsrelaterede diskurser manifesteres særlig tydeligt i den enkelte faggruppes fremstillinger af praksis vedrørende den nævnte gruppe børn - og hvordan? 3. Hvordan fremstiller den enkelte faggruppe aktørkategorierne forældre og daginstitutionspersonale i relation til punkt 1 og 2? 1.4. Formål og målgruppe Med besvarelsen af problemformuleringen ønsker jeg at bidrage med et professionsrettet blik på udøvelsen af logopædisk praksis generelt og mere specifikt vedrørende børn med overvejende sproglige vanskeligheder. Som det vil fremgå af afsnit 1.5., er forskning i logopædisk 10 Med manifesteres mener jeg, at diskurser medieres via sociale aktørers tale og handling. 12

14 praksis endnu relativt begrænset, og hvad angår logopædisk praksisudøvelse i relation til moderniseringsrelaterede diskurser, er forskning endog meget begrænset. Som målgruppe for afhandlingen betragter jeg i første omgang logopæder, der ligesom jeg har interesse for at anlægge et bredere perspektiv på logopædisk praksisudøvelse, men samtidig håber jeg, at afhandlingen kan være af interesse for professionsforskere, der er åbne for nye genstandsfelter inden for professionsforskningen. Af hensyn til eventuelle læsere fra denne gruppe er logopædiske termer forklaret, hvor jeg har fundet det relevant Forskningslitteratur om logopædisk praksisudøvelse Som led i besvarelsen af af problemformuleringen har jeg søgt forskningslitteratur til inspiration såvel som til perspektivering af mine iagttagelser og overvejelser. Selv om jeg i den forbindelse har fundet interessante artikler og kapitler, er det meget begrænset, hvad jeg har kunnet finde af forskningslitteratur, der på én gang beskæftiger sig med logopædisk praksisudøvelse og modernisering af den offentlige sektor. Af relevant litteratur har jeg således primært fundet nogle ganske få britiske artikler, der har forholdt sig til publikationen Clinical Guidelines (RCSLT, 2005), der præsenteres som et vejledningsredskab til brug for logopæder i deres udøvelse af praksis, når de skal beslutte, hvordan en given sag eller situation skal håndteres (Roulstone, 2001). Denne praksisvejledning er udarbejdet som et svar på øgede krav om bl.a. effektivitet, dokumentation og øget brugerfokus, der i løbet af de sidste årtier er blevet fremsat til den logopædiske fagudøvelse i forbindelse med moderniseringen af det offentlige sundhedsvæsen i Storbritannien (primært England), hvorunder det logopædiske felt hører. I denne forbindelse er bl.a. begreberne evidence-based practice og best practice blevet en del af den britiske 11 logopædiske diskurs. Således beskrives udviklingen af Clinical Guidelines som en del af processen frem imod at gøre den logopædiske professions evidensbase eksplicit med henblik på at underbygge praksis (Roulstone, 2001). 11 Evidensdiskursen er dog ikke begrænset til britisk logopædi, men har også vundet gehør i andre europæiske lande, såvel som på andre kontinenter f.eks. Australien (se f.eks. Reilly et al, 2004; Vallino-Napoli & Reilly, 2004) og USA (se f.eks. ASHA Leader, 2009; Gillam & Gillam, 2006). Det skal i den sammenhæng nævnes, at mens nogle forfattere relativt entydigt fremstiller evidensbaseret praksis som en nødvendig del af logopædisk intervention (se f.eks. Brackenbury et al, 2008), reflekterer andre over de udfordringer, det kan give at tilstræbe evidensbaseret praksis (se f.eks. Ratner, 2006; Dodd, 2007). 13

15 I relation hertil er der skrevet en række artikler om evidensbaseret praksis inden for de logopædiske delområder, herunder børn med sproglige vanskeligheder (se f.eks. Law et al, 2004). Flere artikler og projektredegørelser lægger sig i parallelle spor og behandler f.eks. spørgsmål om, hvordan kvaliteten af det logopædiske tilbud kan forbedres (f.eks. Williamson, 2001), og i den forbindelse sætter flere forfattere fokus på logopædens professionelle kompetence, dvs. undersøger og udpeger forskellige aspekter, der har betydning for kompetencen (f.eks. Davies and van der Gaag, 1992a; 1992b; 1992c; Williamson, 2000). Mens nogle forfattere beskæftiger sig med logopædens kompetencer, beskæftiger andre sig med den logopædiske interventionsproces som fænomen, herunder faser i et logopædisk forløb og samarbejde mellem logopæd og klient, pårørende samt andre fagpersoner (f.eks. Bunning, 2004). Om end sådanne artikler og kapitler belyser forskellige interessante aspekter ved den logopædiske praksis, gælder det generelt, at aspekterne behandles dels relativt isoleret og dels på et relativt teoretisk plan inkluderende diverse modeller af f.eks. interventionscyklus (Bunning, 2004), beslutningsprocesser (f.eks. Gerard & Carson, 1990; Kersner, 2001; Malcomess, 2005) mv. Endvidere har en del af litteraturen på området karakter af en slags lærebøger med et vist normativt tilsnit (f.eks. Bray et al, 2006). Ved en bredere søgning på artikler har jeg fundet flere, der tematisk set relaterer perifært til mit fokus, mens den metodiske tilgang i de fleste tilfælde er survey eller review. Af relaterede artikler, der beskæftiger sig med samarbejde mellem logopæd og andre fagpersoner, kan bl.a. nævnes (Baxter et al., ; Forbes & Welbon, 2001); artikler, der beskæftiger sig med logopædiske servicemodeller (Case-Smith & Holland, 2009; Erickson et al., 2008); artikler, der beskæftiger sig med samarbejde mellem logopæder og forældre til børn med sproglige/kommunikative vanskeligheder (Hand, 2006; Pappas et al., 2008); og artikler, der beskæftiger sig med aspekter af logopæders kliniske praksis, f.eks. undersøgelser af børns sprog (Joffe & Pring, 2008; Kamhi, 2006; Williams, 2005). 12 Om end det her er lærernes perspektiv, der er fokus på. 14

16 Endvidere har jeg bl.a. fundet enkelte artikler om følgende emner: Logopæders forventninger til intervention vedrørende småbørn (Thomas-Stonell et al., 2009) og etiske dilemmaer for logopæden i den kliniske praksis (Kenny et al., 2009). På baggrund af metodevalget, der inkluderer kvalitative interview (om end med en narrativ tilgang) med henblik på at identificere temaer knyttet til praksis set fra udøvende logopæders perspektiv, finder jeg især sidstnævnte interessant for min egen undersøgelse, om end fokus er et andet end mit, hvorfor jeg ikke finder grundlag for at trække paralleller hertil Afhandlingens struktur I det følgende vil jeg kort beskrive afhandlingens indholdsmæssige struktur: Kapitel 2, 3 og 4 drejer sig generelt om analysestrategien, dvs. om konstruktion af og blik på genstandsfelt. Således gør jeg i kapitel 2 rede for mit videnskabsteoretiske afsæt i socialkonstruktivisme og post-strukturalisme. Centralt som inspiration står her en overvejende sociologisk tilgang til diskursanalyse, der trækker tråde til Michel Foucaults tænkning, men hvor også Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse inddrages med henblik på etableringen af et konkret, håndtérbart blik. I kapitel 3 uddyber jeg valget af et professionsperspektiv på mit genstandsfelt, der er inspireret af magtteoriske elementer hentet fra Foucaults tænkning. En central pointe her er, at mens en given professions udøvere medvirker til styring af befolkningen i et givet samfund, er de på samme tid selv genstand for styring igennem herskende diskurser, der bl.a. er med til at præge de kategorier vedrørende genstand såvel som processer, som de professionelle opererer med i deres udøvelse af praksis. Hvad angår diskurser, ses den logopædiske profession i lighed med andre offentligt ansatte professionsgrupper som værende potentielt berørt af diskurser knyttet til moderniseringen af den offentlige sektor. I kapitel 4 gør jeg rede for den del af min analysestrategi, hvor jeg har truffet en række valg vedrørende den konkrete undersøgelses tilblivelse. Herunder vil jeg bl.a. forholde mig til valget af en kvalitativ tilgang til genstandsfeltet, til min egen rolle som forsker og som logopæd - i dataproduktionen, samt til valget af deltagerobservation og individuelle 15

17 semistrukturerede interview som konkrete metoder. Endvidere redegør jeg for udvælgelse af og kontakt med de tre logopædiske faggrupper, der har medvirket i produktionen af data, samt for bearbejdning af data. Mens jeg i kapitel 5 sammendrager min forståelsesramme og lægger op til, med inspiration fra Fairclough, at kigge nærmere på mine data som tekst, sætter jeg i kapitlerne 6, 7 og 8 fokus på den enkelte faggruppe, hhv. A, B og C. Det gør jeg med henblik på at undersøge/ analysere begreber og kategorier, der anvendes i den overvejende sproglige fremstilling af faggruppens arbejdsopgaver/praksis i relation til børn med sproglige vanskeligheder, såvel som manifestationen af moderniseringsrelaterede diskurser i fremstillingen af faggruppens arbejdsopgaver samt af forældre og daginstitutionspersonale som medvirkende aktører i løsningen af faggruppens arbejdsopgaver. Analysen af faggruppe A s fremstillinger af praksis adskiller sig fra de to øvrige faggrupper bl.a. ved at inddrage en række temamøder vedrørende faggruppens ydelseskatalog. På den baggrund har jeg set en mulighed for at få et indblik i den pågældende faggruppes bestæbelser på at opnå konsensus om kategoriseringer tilknyttet genstand og arbejdsopgaver, hvilket jeg vil gøre rede for i sammenhæng med analysen af manifestationer af moderniseringsrelaterede diskurser. Hvad disse angår, vil jeg koncentrere mig om temaerne harmonisering af praksis, tværfaglighed og konsultativ metode, som blev identificeret i den tidlige, tekstnære kodning af data, samt om begreberne viden, faglighed og ansvar, der genereres i relation til de nævnte temaer. I tekstanalysen af faggrupperne B og C s fremstillinger af praksis anlægger jeg i store træk samme struktur som i kapitel 6, hvad angår de tre overordnede temaer samt fremstillinger af forældre og daginstitutionspersonale som medvirkende aktører i et logopædisk forløb med et barn. Indholdsmæssigt går jeg dog ikke helt så meget i dybden med begreber og kategorier som i kapitel 6. På baggrund af kapitlerne 6, 7 og 8 trækker jeg i kapitel 9 nogle større linjer op i en sammenligning af de tre faggruppers fremstilling af deres praksis vedrørende de nævnte diskurser, samtidig med at jeg vil forsøge at knytte mine iagttagelser lidt mere eksplicit til de teoretiske begreber, som har dannet ramme for iagttagelserne. 16

18 2.0. Videnskabsteoretiske overvejelser I dette kapitel gør jeg rede for mit videnskabsteoretiske afsæt i socialkonstruktivisme og poststrukturalisme samt for det tilknyttede valg af analysestrategi, hvorigennem jeg konstruerer mit blik på genstandsfeltet. Centralt som inspiration står her en overvejende sociologisk tilgang til diskursanalyse, der trækker tråde til Michel Foucaults tænkning, men hvor også Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse inddrages med henblik på etableringen af et konkret, håndtérbart blik En socialkonstruktivistisk/post-strukturalistisk tilgang Som grundlag for afhandlingen er valgt et videnskabsteoretisk perspektiv, der overordnet trækker på en socialkonstruktivistisk tankegang, men samtidig låner flere post-strukturalistiske elementer. Ifølge Esmark et al er socialkonstruktivisme og post-strukturalisme udsprunget af forskellige traditioner 13. Det betyder, at selv om de to retninger overordnet set har flere ens pointer, er disse fremkommet på forskellige grundlag, hvilket man som forsker må være opmærksom på, da man ellers kan havne i en gråzone mellem post-strukturalisme 14 og socialkonstruktivisme, hvor de analyser, man laver, vil mangle stringens og være uproduktive (Esmark et al, 2005a). Dette vil jeg være opmærksom på i det følgende, hvor jeg trækker på elementer fra begge tilgange med henblik på at etablere et anvendeligt fundament for min undersøgelse. Bl.a. tager diskursanalyse som analysestrategi - hvilket er én af mine væsentlige 13 Mens Esmark et al udpeger dels den strukturelle lingvistik og dels tysk fænomenologi som udspring for poststrukturalisme (Esmark et al, 2005b), beskriver de samme forfattere socialkonstruktivismen som præget af en tysk-amerikansk akse og intentionen om at udvikle en ny sociologi i opposition til den behavioristiske sociologi (Esmark et al, 2005a: 15). 14 Stormhøj påpeger, at der snarere end post-strukturalisme er tale om post-strukturalismer (Stormhøj, 2006), hvilket jeg forstår på den måde, at der er flere forskellige retninger, der trods forskelligheder har visse træk til fælles, der gør det meningsfuldt at samle dem under en fælles betegnelse. I den sammenhæng antager jeg, at noget lignende vil kunne siges at gælde for socialkonstruktivisme(-r). 17

19 inspirationskilder - primært udgangspunkt i post-strukturalistisk tænkning, bl.a. med udspring i Foucault 15, men samtidig finder jeg det nødvendigt at understrege det sociale aspekt, som jeg finder bedst beskrevet i socialkonstruktivistisk orienterede tekster. Ifølge Esmark et al er socialkonstruktivisme baseret på et opgør med realisme og essentialisme 16 som erkendelsesfilosofiske forudsætninger, idet den som udgangspunkt ser virkeligheden som et socialt konstrueret fænomen. Således opereres med en social virkelighed som et tredje domæne set i forhold til den traditionelle diskussion om, hvorvidt virkelighed og viden er objektive eller subjektive størrelser (Esmark et al, 2005a). Den sociale virkelighed bygger på den forståelse, at enhver relation mellem subjekter, eller mellem subjekt og objekt, giver anledning til en selvstændig virkelighed, som er identisk med den sociale virkelighed. Således består den sociale virkelighed af mening, og subjekters hhv. objekters mening er altid resultatet af relationer mellem disse. I et socialkonstruktivistisk perspektiv bliver opgaven for forskeren, ifølge Esmark et al, at afdække den mening, der skabes gennem stabilisering og udbredelse af relationer mellem subjekter hhv. subjekter og objekter. Erkendelsesinteressen bliver således at studere, hvordan det sociale konstruerer og skaber sig selv (Esmark et al, 2005a: 19) Analysestrategi I socialkonstruktivistisk/post-strukturalistisk forstand handler teori om udfoldelsen af begreber, der gør en forskel i konstruktionen af den sociale virkelighed 17. På den baggrund indledes en socialkonstruktivistisk/post-strukturalistisk analyse som regel med formuleringen af 15 Michel Foucault ( ) var fransk filosof, der med et omfattende forfatterskab arbejdede med forgreninger til mange forskellige videnskabelige discipliner, herunder litteratur, historie og videnssociologi. Ifølge bl.a. Raffnsøe et al har Foucaults tænkning haft en væsentlig indflydelse på mange social- og humanvidenskabelige retninger (Raffnsøe et al, 2008). 16 Hvilket således betyder, at der forudsættes en tom ontologi, hvor virkeligheden ikke tilskrives noget bestemt på forhånd (Andersen, 1999: 19). 17 Bl.a. her påpeger Esmark et al en overensstemmese mellem socialkonstruktivisme og post-strukturalisme bl.a. i anvendelsen af iagttagelsesbærende begreber som udgangspunkt for analyse frem for en decideret teori (Esmark et al, 2005a). 18

20 en analysestrategi, der for Esmark et al er navnet for den praksis, der består i at skabe det videnskabelige blik, så det sociales konstruktion bliver iagttagelig (Esmark et al, 2005a: 12). Analysestrategien gør rede for, hvordan den sociale virkelighed konstrueres gennem anvendelsen af bestemte analysebærende begreber. Ifølge Andersen understreger betegnelsen analysestrategi, at der er tale om et valg med konsekvenser, og at dette valg kunne være truffet anderledes med andre konsekvenser for, hvilken genstand der udfoldede sig for iagttageren. Hermed handler analysestrategi om at vælge sit blik og redegøre for dets konsekvenser med hensyn til, hvordan omverdenen hhv. træder og ikke træder frem (Andersen, 1999) Interaktionistisk socialkonstruktivisme Ovenfor strejfede jeg flygtigt mit valg af diskursanalyse som del af min analysestrategi i forbindelse med den aktuelle undersøgelse. Med diskurs bringer jeg i første omgang sprog i centrum, hvilket gør det relevant at udpege én af forskellene på socialkonstruktivistisme og post-strukturalisme, der netop drejer sig om sprog. Mens de to overordnede retninger således er fælles om den sociale virkelighed som relationelt produceret mening (Esmark et al, 2005a: 19), er de meningsskabende relationer i post-strukturalistisk optik ifølge Esmark et al tæt knyttet til sproget (Esmark et al, 2005a; 2005b), mens en socialkonstruktivistisk tilgang tager et bredere udgangspunkt i sociale konventioner, hvor sprog ses som bare én form for social interaktion (Esmark et al, 2005a). Ikke desto mindre er nogle socialkonstruktivistiske tilgange meget opmærksomme på sprog. Det gælder f.eks. den interaktionistiske konstruktivisme, som Järvinen og Mik-Meyer kalder deres forskningsmæssige tilgang til at studere sociale fænomener, hvortil de især henter inspiration fra symbolsk interaktionisme, som den blev udviklet af repræsentanter for Chicagoskolen, f.eks. Blumer og Goffman (Järvinen og Mik-Meyer, 2005a), men også fra etnometodologien (Järvinen, 2005). Det skal imidlertid bemærkes, at samtidig med, at Järvinen og Mik-Meyer fremhæver det konstruktivistiske aspekt, påpeger de et post-strukturalistisk tilsnit af den 19

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

sprogpolitik i dagtilbud. Specialiseringer og kategoriseringer i dagtilbud Casestudie i Viborg kommune.

sprogpolitik i dagtilbud. Specialiseringer og kategoriseringer i dagtilbud Casestudie i Viborg kommune. sprogpolitik i dagtilbud. Specialiseringer og kategoriseringer i dagtilbud Casestudie i Viborg kommune. Indledning: Et voksende indsatsområde er sprogstimulering af børn i dagtilbud. Denne indsats er under

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Inkluderende logopædisk praksis i det specialpædagogiske felt

Inkluderende logopædisk praksis i det specialpædagogiske felt Inkluderende logopædisk praksis i det specialpædagogiske felt Oplæg på grundlag af masterprojekt i specialpædagogik 2011 Alf - Nyborg Strand 27.3.2012 1 Oversigt 1. Projektets sigte 2. Projektets analysestrategi

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Goddag, mit navn er og jeg arbejder.. Hvad optager dig lige nu hvad forventer du at få med her fra? Summepause Inklusion? Hvad tænker I? Inklusion Bevægelser

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE Fra kriminalitet til uddannelse Denne artikel er udsprunget af specialet: Fortællinger om kriminalitet og uddannelse (Hentze & Jensen, 2016). Artiklen handler om

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Master i rehabilitering Syddansk Universitet

Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Master i rehabilitering Syddansk Universitet Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Syddansk Universitet I praksis står vi med forskellige udfordringer: April 2008 Hans Lund 2 Skal vi gennemføre balance-

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Ph.d. projektet ( )

Ph.d. projektet ( ) Det dér møde, der er så essentielt- Et studie af sundhedsplejerskers faglige selvforståelser Temadag for sundhedsplejersker i Region Syddanmark, d. 20.1 2016 Lektor, Ph.d., sundhedsplejerske Ph.d. projektet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer. Magtens former. Baggrund for bogens tilblivelse

Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer. Magtens former. Baggrund for bogens tilblivelse Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer Oplæg ved Nanna Mik-Meyer, Den Sociale Højskole i Århus, d. 19. november 2007 Magtens former Introduktionskapitel (fokus på frihed, ansvar, empowerment

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

(Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis. Finn Holst Phd-stipendiat

(Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis. Finn Holst Phd-stipendiat (Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis Finn Holst Phd-stipendiat Institut for didaktik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Det er et markant og erkendt problem påden danske

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Resultataftale Mobning

Resultataftale Mobning Resultataftale Mobning Sammenhæng Udgangspunkt for at vi eksplicit har beskæftiget os med emnet mobning er SdU kontrakter med Sydslesvig udvalget der bl.a. fokuserer på emnet Som et vigtig led i vores

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori Indhold... 5 Forord... 11 Forfattere... 13 1. DEL Kapitel 1. Anvendelse af video i pædagogisk forskning... 15 Indledning... 15 Pædagogisk forskning... 19 Forskningsinteresser og forskningsstrategier Tre

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen. Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn

Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen. Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn Målet med studiet er at beskrive og forstå de processer, som udspiller sig

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

Adopteret, ung og på vej videre i livet oplæg på behandlingskonference i Adoption og Samfund. Mødet med de unge adopterede de afgørende fortællinger

Adopteret, ung og på vej videre i livet oplæg på behandlingskonference i Adoption og Samfund. Mødet med de unge adopterede de afgørende fortællinger Adopteret, ung og på vej videre i livet oplæg på behandlingskonference i Adoption og Samfund Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater Præsentation Teoretiske udgangspunkter og implikationerne af disse Mødet

Læs mere

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat - læst som identitetspolitisk forhandling Ulrik Pram Gad Eskimologis

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk

Læs mere

Ingen andre har forstået os, har forstået, hvor vigtige vi er en undersøgelse af sundhedsplejerskers faglige selvforståelser

Ingen andre har forstået os, har forstået, hvor vigtige vi er en undersøgelse af sundhedsplejerskers faglige selvforståelser Ingen andre har forstået os, har forstået, hvor vigtige vi er en undersøgelse af sundhedsplejerskers faglige selvforståelser Temadag for sundhedsplejen i Kreds Midtjylland, 13.6 2017 Gitte K. Jørgensen

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere