Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik"

Transkript

1 Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige ledere og trænere... 7 Målsætning... 7 Initiativer... 7 Voksenundervisningsområdet... 8 Målsætning... 8 Initiativer... 8 Samarbejde på tværs... 8 Målsætning... 9 Initiativer... 9 Information og synliggørelse Målsætning Initiativer Elite- og talentarbejde i idrætten Målsætning Initiativer

3 Forord Kolding Kommune vil skabe grundlaget for, at alle borgere kan have et aktivt og alsidigt fritids- og idrætsliv, der er kendetegnet af kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Foreninger, oplysningsforbund og klubber i Kolding Kommune tilbyder fritidsaktiviteter til byens borgere og bidrager til at skabe helhed, engagement og initiativ blandt børn, unge og voksne. De folkeoplysende aktiviteter tilbyder alle borgere et frirum, hvor der er plads til og fokus på fællesskab, dialog, medbestemmelse, oplysning og kreativitet. Politikken er resultatet af en proces, hvor brugerorganisationer, borgere, foreningsledere, instruktører og andre borgere gennem temamøder, dialogmøder og anvendelse af facebook har haft mulighed for at komme til orde, og derved har bidraget med holdninger og idéer. Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitikken er gældende fra 1. januar 2012 og skal ses i en tæt sammenhæng med såvel de økonomiske muligheder og Kolding Kommunes øvrige politikområder, og vi håber, at mange bliver inspireret til at medvirke til at udmønte strategien. Venlig hilsen Kultur- og Fritidsudvalget Kolding Kommune 3

4 Vision Alle borgere skal have mulighed for et aktivt og alsidigt forenings-, idræts og voksenundervisningsliv, der er kendetegnet af kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Mission Et stærkt foreningsliv De mange frivillige gør en stor indsats for at udvikle fritids- og idrætslivet og er med til at gøre Kolding Kommune til et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Kolding Kommune anerkender de frivilliges arbejde i fritids- og idrætslivet og ønsker at understøtte foreningslivet via faciliteter, tilskud, personlig vejledning og rådgivning, administrativ bistand og kompetenceudvikling på træner- og lederområdet. Det tværgående samarbejde Kolding Kommune vil sikre et større og stærkere samarbejde inden for og på tværs af foreningsliv, private aktører, kommunale institutioner og forvaltninger. Et stærkt voksenundervisningsområde Kolding Kommune er kendetegnet ved brede, visionære og udviklende undervisningstilbud til alle grupper af voksne. Et tilbud der er kendetegnet ved aktualitet, alsidighed, højt kvalitetsniveau, aktiv brugerinddragelse og formidling af demokratiske værdier, samt et tilbud der aktivt kan være med til at optimere det samlede ressourceforbrug i kommunen. Sundhed Fritidsområdet bidrager i dag til en løsning af de mange sundhedsmæssige udfordringer, samfundet står overfor. Sundhed står og skal fortsat stå højt på dagsordenen inden for fritidsområdet, såvel når det gælder de organiserede, som når det gælder de selvorganiserede udøvere. Strategi For at opfylde visionen vil Kolding Kommune arbejde med en række indsatsområder. Indsatsområderne: Brugerinddragelse Partnerskaber / Fokusområder Samarbejde med kommunale forvaltninger De frivillige ledere og trænere Samarbejde på tværs Information og synliggørelse Elite og talentarbejde i idrætten 4

5 (informationsboks 1) Der er 276 frivillige foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune med tilsammen medlemmer. Derudover er der 12 foreninger, der udøver voksenundervisning med i alt deltagere. Brugerinddragelse I henhold til Folkeoplysningslovens 35 stk. 2 nedsættes et Fritidsråd med kompetencer som fremgår af Fritidsrådets kompetencefordelings- og delegationsplan. Du kan læse mere her: (angiv link) Fritidsrådet består af følgende 9 medlemmer fra godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven: 2 medlemmer udpeget af Folkeoplysningssamrådet i Kolding 2 medlemmer udpeget af Kolding Idrætsråd 1 medlem udpeget af Spejdersammenslutningen i Kolding 1 medlem udpeget af handicapforeninger 1 medlem udpeget af musiske foreninger 1 medlem udpeget af kulturelle foreninger 1 medlem udpeget af øvrige foreninger 2 medlemmer udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget blandt udvalgets medlemmer For hvert medlem i Fritidsrådet udpeger samme forening/ råd/ sammenslutning/ udvalg, som har udpeget det oprindelige medlem, en stedfortræder eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. Hvis et medlem af Fritidsrådet udtræder i løbet af valgperioden eller har forfald af mindst tre måneders varighed, indtræder stedfortræderen. Fritidsrådets medlemmer og stedfortrædere udpeges for samme periode som Byrådets valgperiode, dog fortsætter medlemmerne indtil, der er udpeget nye medlemmer, hvilket senest finder sted inden udgangen af januar måned, året efter kommunalvalget har fundet sted. Fritidsrådet vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Kolding Kommune afholder udgifterne ved Fritidsrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed. Til de medlemmer, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes der diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. i forbindelse med deltagelse i Fritidsrådets møder. Dette sker i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse, jf. det af Byrådet vedtagne regulativ for diæter m.v. til ikke byrådsmedlemmer. (Informationsboks 1) Folkeoplysningsloven De overordnede rammer for tilskud, lokaleanvisninger og understøttelse af folkeoplysningsarbejdet angives i Folkeoplysningsloven. Du kan læse mere her: (angiv link) (Informationsboks 2) 5

6 Tilskudsregler og retningslinjer Kommunens tilskudsregler og retningslinjer kan ses på Kolding Kommunes hjemmeside under Fritid og Idræt, hvor der også er mulighed for at få adgang til selvbetjeningsløsninger som f.eks. lokalebooking. Du kan læse mere her: (angiv link) (Informationsboks 3) Udviklingsplan De fysiske rammer prioriteres højt, og udbygningen af idrætsfaciliteter er et væsentligt element i kommunens udviklingsstrategi. I Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan er der fremlagt planer for såvel renovering som udbygning på tværs af hele kommunen, og der arbejdes med en idrætsby, indeholdende et nyt stadion i Vonsild. Du kan læse mere her: (angiv link). 6

7 De frivillige ledere og trænere Det frivillige foreningsliv bygger på forpligtende fællesskab og frivilligt engagement omkring fælles interesser og aktiviteter. Foreningslivet bærer værdier, hvor fællesskab og aktivt medborgerskab er centrale. Det er et rum, hvor alle har mulighed for at afprøve sig selv i positive rammer og opbygge sunde og givende sociale netværk. Målsætning Kolding Kommune vil gøre det nemmere at være frivillig, motivere til uddannelse og fremme netværk på tværs af fritids- og idrætslivet. Initiativer Kolding Kommune vil bidrage til en opkvalificering af trænere og ledere på fritids- og idrætsområdet gennem en tæt dialog med det frivillige foreningsliv understøtte og styrke de fysiske rammer for det frivillige foreningsliv gennem tilskud til foreningerne sikre grundlaget for deres aktiviteter sikre den kommunale støtte til uddannelse af frivillige (Lille infoboks) >>Der tilbydes i samarbejde med DGI et lokalt forløb af unglederuddannelsen I front, der dels skal opkvalificere de unge samt bidrage til at sikre fødekæden af frivillige trænere og ledere.<< løbende vurdere om det administrative arbejde for fritids- og idrætslivet kan lettes (Lille infoboks) >>Der vil fortsat udbydes temaaftener om f.eks. regnskab i foreningen og lignende, der kan gøre det nemmere at være frivillig.<< understøtte udviklingsarbejdet inden for foreningslivet med henblik på at sikre tidssvarende udbud inden for fritid og idræt, samt at der deltages i disse understøtte de frivillige organisationer i arbejdet med at sikre borgere gode muligheder for oplevelser og aktiv deltagelse løbende arbejde på at styrke erfarings- og videnudveksling samt netværksdannelse i kommunen 7

8 Voksenundervisningsområdet Voksenundervisningsområdet omfatter undervisning og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen. Målsætning Kolding kommune vil give mulighed for, at alle uanset økonomiske og social status på egne vilkår kan deltage i undervisning, der bidrager til en personlig udvikling, alment, kulturelt og fagligt. Voksenundervisningen er en vigtig del af den enkelte borgers mulighed for livslang læring, som er nødvendig for, at man som borger til stadighed udvikler sig til gavn for sig selv og for at imødekomme de til stadighed øgede og skiftende krav til personlig og faglige kompetencer. Initiativer Kolding kommune vil.. bidrage til en opkvalificering af undervisere og ledere gennem en tæt dialog med voksenundervisningen. understøtte og styrke de fysiske rammer for voksenundervisningen. gennem tilskud sikre voksenundervisningens grundlag sikre den kommunale støtte til uddannelse af undervisere og ledere. løbende vurdere om det administrative arbejde for voksenundervisningen kan lettes. understøtte udviklingsarbejde inden for voksenundervisningen med henblik på at sikre tidssvarende udbud og sikre flere deltagere. understøtte voksenundervisningen i arbejdet med at sikre borgerne gode muligheder for oplysning,oplevelser, dialog, faglighed og forpligtende samvær. løbende arbejde på at styrke erfarings- og videnudveksling, samt netværksdannelse i kommunen. sikre brugerindflydelse gennem folkeoplysningsudvalget. Samarbejde på tværs En af præmisserne for et helstøbt forenings-, idræts- og voksenundervisningsliv, hvor politikkens vision og målsætninger kan blive indfriet, er et stærkt tværgående samarbejde. Det har stor betydning, at kommunens ressourcer sættes i spil på tværs af forenings-, idræts- og 8

9 voksenundervisningslivets aktører, men også i forhold til borgere, institutioner, kommune og erhvervsliv. Målsætning Gennem samarbejde mellem foreninger, kommunale og private aktører skal gode fritids- og idrætsvaner og voksenundervisningen styrkes, således flest mulige borgere motiveres til at begynde eller til at bevare lysten til at være aktive, med alle de sociale og sundhedsmæssige gevinster dette medfører. Initiativer Kolding Kommune vil opfordre til nye samarbejdsformer mellem foreninger, kommunale og private aktører, der kan medvirke til nye løsninger samt styrke gode fritidsvaner samt voksenundervisning opfordre kommunale forvaltninger og institutioner til at integrere fritids-, idræts- og voksenundervisningsaktiviteter som trivselsfremmende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats gennem samarbejde med bl.a. Sundhedsområdet skabe flere lettilgængelige, rekreative områder, som indbyder til aktivitet gennem et bredt samarbejde arbejde for, at der skabes bedre muligheder for at inkludere udsatte grupper i foreningslivet, idrætslivet og voksenundervisningen. (Informationsboks1) Get2sport Der samarbejdes med DIF og Socialforvaltningen omkring integration i idrætsforeninger gennem projektet Get2sport. (Informationsboks 2) Mærk maden Der samarbejdes med Sundhedsområdet om projektet Mærk maden, der har til formål at udvikle og implementere sunde koncepter i udsalgssteder bl.a. inden for fritids- og idrætsområdet. (Informationsboks 3) Bevægelse i alle planer Der deltages i projektet Bevægelse i alle planer, der har til formål at fremme sunde rammer for borgerne gennem udvikling og implementering af en bevægelsesstrategi. 9

10 Information og synliggørelse Kolding Kommune sætter fokus på information og synliggørelse med henblik på at sikre let og hurtig adgang til viden og information på alle niveauer inden for Forenings-, idræts og voksenundervisningsområdet.. Målsætning Øget formidling og synliggørelse af Forenings-, idræts- og voksenundervisningsområdet, der motiverer flere borgere til at få lyst til at opsøge og deltage i aktiviteterne. Let og hurtig adgang til information om tilskudsmuligheder, regler, lovkrav og lån af lokaler på Kolding Kommunes medieplatformer. Initiativer Kolding Kommune vil redesigne fritids- og idrætsområdets website på Kolding Kommunes hjemmeside med henblik på at sikre en let og hurtig adgang til viden og information på alle niveauer arbejde på at synliggøre relevant information for selvorganiserede som eksempelvis information om lån af lokaler, afmærkede stier til løb, cykling og ridning, træningsfaciliteter samt andre muligheder for selvorganiserede mm. indgå i tæt dialog med voksenundervisningsområdet med henblik på at vurdere samarbejdsmuligheder omkring markedsføring af deres aktiviteter (Informationsboks 1) Mini-hjemmesider til foreninger på det frivillige område Lovlige foreninger inden for det frivillige område, der er etableret på et ikke-kommercielt grundlag, kan gratis få oprettet en mini-hjemmeside under Kolding Kommunes hjemmeside. Du kan læse mere på (angiv link) (Informationsboks 2) Kolding Kommunes lokaler og faciliteter Kolding Kommune råder over en lang række kommunale fritids- og idrætsfaciliteter, herunder haller, som kan bruges af godkendte foreninger. I Kolding Kommune er der eksempelvis 35 idrætshaller, 13 ridehaller og idrætsanlæg med tilsammen mands fodboldbaner. Du kan læse mere på (angiv link) 10

11 (Informationsboks 3) Voksenundervisningsområdet Voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling. Der ydes ikke tilskud til formelt kompetencegivende undervisning. Elite- og talentarbejde i idrætten Kolding Kommune vil stimulere eliteidrætten og den professionelle idrætsudøvelse ved at støtte udviklingen af de bedst mulige vilkår for udøvelse af idræt på et højt niveau. Målsætning Kolding Kommune vil understøtte foreningernes og klubbernes indsats for at sikre sammenhæng mellem udøvelse af idræt på eliteplan, gennemførelse af uddannelse og etablering af sundhedstilbud og ekspertbistand inden for sportsernæring, mentaltræning og fysisk træning. Vi vil endvidere fokusere på etablering af stærke talentudviklingsmiljøer med henblik på kontinuerlig tilgang til primært den nationale og sekundært den lokale elite. Initiativer Kolding Kommune vil skabe et eliteidrætsmiljø, der bygger på samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og foreninger med henblik på at skabe tilgang af de nødvendige ressourcer, til gavn for såvel bredde som elite, til at udvikle og udbygge idrætsfaciliteterne understøtte erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af idrætsgrene inden for eliteidrætten arbejde for gode genoptrænings-, fysisk trænings- og skadesbehandlingsmuligheder for talent- og elitemiljøet på højeste niveau (Informationsboks 1) Team Danmark Elitekommune Kolding Kommune har været Team Danmark Elitekommune siden 2008, og har samarbejde med klubber omkring talentudvikling inden for bowling, badminton, brydning, håndbold, fodbold, tennis, svømning, squash og golf. 11

12 (Informationsboks 2) Eliteidrætslinjen I samarbejde med skoleområdet udbydes en eliteidrætslinje på Brændkjærskolen for idrætstalenter i klasse, hvor eleverne kan være i et eliteidrætsmiljø og blive specialiseret gennem morgentræning. (Informationsboks 3) Eliteidrætsrådet Det koordinerende organ for elitesatsningen er Eliteidrætsrådet, som består af 12 repræsentanter fra Byrådet, grundskolen, ungdomsuddannelserne, klubberne og erhvervslivet. 12

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere