Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo"

Transkript

1 Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo

2 Indholdsfortegnelse Forord... s Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet en kommunal dynamo... s Sundhed og Motion... s Den organiserede fritid det mangfoldige og brede... s. 7 Seniorer... s. 7 Skoler daginstitutioner fritidsordninger... s Den organiserede idræt eliten... s Det selvorganiserede fritidsliv åbne byrum og anlæg... s Faciliteter... s Kommunen og folkeoplysning... s. 12 Forside: EM i Motocross, Slots Bjergby 2

3 Forord På vegne af Fritidsudvalget glæder det mig, at præsentere Slagelse Kommunes Fritidspolitik. Fritidslivet er en væsentlig del af samfundet. Vi står overfor nye udfordringer, idet nye brugergrupper stiller nye krav og forventninger i takt med samfundsudviklingen. Der forventes lettilgængelighed uden tidsmæssige hindringer, fleksible medlemskaber og fysiske rammer med mulighed for mangfoldige udfoldelsesmuligheder. Vi skal udvikle optimale rammer i kommunen, og vi skal holde balancen mellem fokus på individet og på fællesskabet. En anden udfordring er, at der er mange, der ikke har et aktivt fritidsliv og lidt under halvdelen af de unge dyrker ikke idræt eller anden form for motion. Det har betydet en markant udvikling af livsstilssygdomme. I Slagelse Kommune spiller Sundhed og forebyggelse en særlig rolle, hvorfor et tæt samarbejde med børn og ungeområdet skal fremme det gode liv og de gode vaner. Hele livet. I det hele taget skal Fritidspolitikken ikke betragtes isoleret, men skal derimod ses i sammenhæng med kommunens andre politikområder. Samarbejde på tværs giver mulighed for at udnytte hinandens stærke sider, og derved forbedres fritidstilbudene i Slagelse Kommune til gavn for borgere og tilflyttere. påvirket. Der skal være gode og tidssvarende fritidstilbud og der skal tages medansvar for særlige grupper i bred forstand. Der skal sættes fokus på eliteidrætten for at sikre, at der udvikles et attraktivt idrætsmiljø. Der skal samarbejdes omkring nytænkning af folkeoplysningsloven og opgaver hermed. I kommunen eksisterer der allerede mangfoldige menneskelige og fysiske ressourcer, ildsjæle, foreningerne, organisationer og enkeltpersoner, og dem ønsker vi først og fremmest, at tage afsæt i. Alle fritidstilbud til kommunens borgere skal derfor kunne findes på kommunens hjemmeside. Men nok så god en fritidspolitik kan ikke ændre tingenes tilstand. Rammerne kan skabes, motivationen dyrkes, men det første skridt og ansvar ligger hos den enkelte. Fritidsudvalget vil en gang årligt tage politikken op til vurdering og evt. justering. En tak til Fritidsrådet for inspiration, gode input og idéer. Fritidsudvalget, Niels O. Pedersen, formand Fritidspolitikken skal medvirke til at sætte nogle pejlemærker, der angiver i hvilken retning udviklingen ønskes Hulby-drengene på Island 3

4 Fritidspolitikkens områder - visioner, opgaver og mål Broløb 2008 Samspil og medspil Slagelse Kommune skal være kendt som en aktiv kommune med gode og tidssvarende fritidstilbud, i såvel by som landområderne, og med dygtige og veluddannede ledere og trænere. Fritidspolitikken skal have en naturlig sammenhæng med andre af Slagelse Kommunes politikker. Kommunens overordnede opgave på fritidsområdet er i samarbejde med foreninger, organisationer, sammenslutninger og den enkelte borger, at udfordre, udvikle og informere. styrke kommunens vækst og udvikling gennem samarbejde og partnerskaber Visionen - fritidslivet en kommunal dynamo Fritidslivet og fritidstilbuddene skal være en væsentlig del af Slagelse Kommune. De skal være synlige for alle og medvirke til, at gøre Slagelse Kommune kendt som en aktiv og dynamisk kommune, hvor der i samarbejde med andre områder, skabes udvikling, helhed, kvalitet og vækst. Nøgleordene er oplysning og fællesskab mellem mennesker, hvor der gives mulighed for engagement, plads til fordybelse, begejstring og glæden ved at være sammen med andre. Slagelse Kommune ønsker på denne baggrund, at skabe mange og gode muligheder for et aktivt fritidsliv med sundhedsfremmende aktiviteter, hvor deltagerne er medspillere og føler ejerskab. Ud over at medvirke til at skabe udvikling, ønsker Slagelse Kommune også at fritidstilbuddene kan: give større tilknytning til de enkelte lokalområder og sikre disses bæredygtighed styrke tilbud omkring motion og sundhed fremme integrationen styrke mobiliteten for de ældre medborgere medvirke kriminalpræventivt Derudover skal Slagelse Kommune være kendt som en kommune med mange gode og velholdte faciliteter samt dygtige og veluddannede ledere og trænere. Generelt skal der arbejdes målrettet for, at det store og mangfoldige fritidsliv i Slagelse Kommune kan udvikle sig positivt og fremadrettet i samarbejde med fritidslivets aktører og ildsjæle sikre, at der er gode fritidstilbud i såvel by- som i landområderne bidrages til at Slagelse Kommune i samarbejde med lederne indenfor fritidslivet skaber gode fritidstilbud til alle aldre og at der er tilbud til såvel de brede, som de mere snævre fritidsområder sikres at fritidslivet og fritidstilbuddene i Slagelse Kommune til stadighed er i udvikling og synlige for alle borgere og at fritidslivet er med til brande kommunen såvel internt som eksternt 4

5 Sundhed og motion Fysisk aktivitet er kernen i det sunde liv Livsstilssygdomme er et stadig større problem i velfærdssamfundet og udvikles tidligere og tidligere. Et stort antal af vores børn rammes således af overvægt og alvorlige følgesygdomme. Derudover er der en stor gruppe af inaktive børn, unge og voksne danskere såvel som nydanskere - der ikke deltager i kommunens fritidstilbud. Det skal derfor sikres, at Slagelse kommunes sundhedsstrategi og sundhedspolitik tænkes sammen med fritidspolitikken og fritidslivets aktører. det tværgående samarbejde, som understøtter en mangfoldig og sund livsstil sikre, at der skabes rammer og tilbud omkring sundhed, kost, motion og forebyggelse for børn, unge, voksne og ældre arbejde for, at der udvikles flere tilbud i lokalområderne i samarbejde med de frivillige foreninger sætte fokus på en helhedsorienteret satsning på idrætsog fritidsaktiviteter i forhold til skoler, daginstitutioner, aftenskoler, ungdomsskoler og foreninger, eksempelvis spejderne i et fællesskab med alle nævnte aktører på fritidsområdet tage skridt til målrettede og opsøgende aktiviteter sætte fokus på at etablere aktivitetstilbud, der er målrettet børn, unge, og voksne som ikke deltager i den almindelige foreningsidræt at fritidspolitikken bruges aktivt i kommunens integrationsindsats samt i forhold til udsatte børn og unge at der specielt på idrætsområdet etableres mentorordninger og partnerskaber i samarbejde med den etablerede idræt, således at borgere med anden etnisk baggrund især på voksensiden inddrages i de eksisterende foreninger og børnene får nogle gode rollemodeller projekter, udviklingsarbejde og forskning indenfor fritidsområdet for at støtte, styrke og fremme borgernes sundhed projekter og tiltag, som sikrer opbygning og udvikling af aktiviteter og sociale netværk, som især imødekommer udsatte borgeres særlige behov indgå partnerskaber med erhvervslivet med henblik på medarbejdernes sundhed Gerlev Idrætshøjskole Vision Mål Handling 5

6 Den organiserede fritid - det mangfoldige og brede støtte de initiativer som foreningerne tager med henblik på at skabe rammer og aktiviteter, som lever op til brugernes forventninger og behov, også for personer med fysiske og psykiske handicaps. Slagelse Kommune skal derfor sikre, at udbuddet af fritidsaktiviteter til denne gruppe er varieret og af samme kvalitet, som de aktiviteter, der iværksættes for kommunens øvrige borgere. Seniorer - Senioridrætten - Seniortilbud Nutidens seniorer stiller krav til flere muligheder for selvudfoldelse, ikke mindst på områder som idræt og kultur. Seniorerne skal integreres og fastholdes mest muligt i den del af fritidslivet som udbyder motion og idræt både som aktive udøve og som ledere, med henblik på en bedre livskvalitet og på at forebygge aldersrelaterede funktionsnedsættelser. Det vil først og fremmest ske i tæt samarbejde med de etablerede samarbejdspartnere, som forventes at være nytænkende og udfarende på alle områder indenfor fritidslivet. Men i lige så høj grad også med andre interessenter med særlig interesse for fritidsområdet. arbejde for at alle borgere sikres mulighed for og tilskyndes til aktivt at deltage i den brede vifte af tilbud som findes på hele fritidsområdet arbejde for at foreninger og organisationer understøttes i forbindelse med tiltrækning og fastholdelse af ledere, undervisere, instruktører med flere støtte fritidslivets mange brugere og foreninger i et samarbejde omkring tværfaglige projekter og udviklingsopgaver i samarbejde med det etablerede foreningsliv, arbejde for at personer med handicaps og psykiske lidelser har mulighed for at blive integreret i det almindelige fritidsog foreningsliv understøtte den sundhedsfremmende og forebyggende indsats ved at inddrage hele fritidslivet i tilbud til seniorgruppen arbejde målrettet for, at der er faciliteter til rådighed i dagtimerne tilskynde til et samarbejde mellem alle fritidsorganisationer med henblik på at igangsætte, gennemføre og udvikle relevante og gode fritidstilbud til seniorerne 6

7 Legeplads i Slagelse Lystanlæg Skoler -dagsinstitutioner fritidsordninger Vi vil skabe bedre motions-, idræts- og fritidsvaner for børn og unge. De skal derfor møde idrætten allerede i dagpasningen og i skolen. De unge skal inddrages i initiativer og nytænkning. Samarbejdet skal generelt øges, og der skal indgås partnerskaber og dannes netværk mellem institutionerne og foreningerne omkring undervisning, erfaringsudveksling, lokaler, og nye tiltag. aktivt sikre et tværfagligt samarbejde mellem fritidslivet, skolerne, dagsinstitutionerne og fritidsordningerne, med henblik på at skabe et udfordrende og spændende idrætsmiljø inspirere og anspore til, at fritidslivets idrætstilbud kombineres med uddannelsestilbud, som udbygger mulighederne for gode træningstilbud til børn og unge støtte og samarbejde med skoleområdet fra at inspirere børn og unge til at være mere aktive i deres fritid medvirke til en udbygning af lokale initiativer omkring samarbejde mellem skole, fritidsordning, forenings- og fritidslivet 7

8 Den organiserede idræt - eliten Slagelse Kommune skal være et kraftcenter på idrættens område. Det skal derfor sikres, at der udvikles et attraktivt og sammenhængende idrætsmiljø, som vil tiltrække eliteidrætsudøvere og talenter. Kraftcentrene har til formål at opkvalificere faciliteterne inden for specifikke idrætsgrene, så der skabes optimale rammer for bredde såvel som eliten. Samtidig har kraftcentrene til opgave, at styrke uddannelsen af trænere og ledere, forbedre talentudviklingen og sikre kvalitet og alsidighed i træningen til gavn for udøverne på alle niveauer. Badminton i Antvorskovhallen, Slagelse arbejde målrettet på at styrke eliteidrætten i et tæt samarbejde og dialog med Sports Team Slagelse og relevante idrætsforbund under DIF. Sports Team Slagelse, der er en selvstændig eliteidrætsorganisation, skal til stadighed tilføres kommunale midler således at eliteidrætten og talentplejen fortsat sikres gennem et samspil mellem Slagelse Kommune, erhvervslivet, eliteklubberne og uddannelsesinstitutionerne. Slagelse Rulleskøjtestadion sikre optimale rammer for udviklingen af eliteidrætten og eliteidrætsmiljøet herunder at udøverne sikres optimale træningsmuligheder og tider i tidssvarende faciliteter sikre at Sports Team Slagelse fortsat udvikles og arbejder i overensstemmelse med den af Slagelse Kommune til enhver tid gældende politik på eliteidrætsområdet sikre at talent- og rekrutteringsudviklingen i kommunens idrætsforeninger fremmes gennem samarbejdet med Sports Team Slagelse sikre at eliteidrætsudøverne og talenterne gennem Sports Team Slagelse understøttes med henblik på opnåelse af topresultater i samarbejde med skoleområdet, øge antallet af idrætstimer i folkeskolen på udvalgte klassetrin 8

9 Det selvorganiserede fritidsliv - åbne byrum og anlæg Det selvorganiserede fritidsliv har en stor udbredelse især indenfor spontane aktiviteter som idræt og leg. Disse aktiviteter som eksempelvis løb, cykling, skating og stavgang udfolder sig mange steder i kommunale anlæg og byrum. Aktiviteterne skal understøttes på tværs af de enkelte kommunale forvaltninger med henblik på at skabe og øge motionsmuligheder for alle kommunens borgere for her igennem at øge den generelle sundhed og livskvalitet. Der skal skabes rammer og sikres plads samt nem adgang, tilgængelighed og fleksibilitet for både fysiske og sociale aktiviteter. sikre en optimal udnyttelse af det offentlige rum, pladser og grønne områder, med henblik på at skabe rammer for aktiv udfoldelse. udbygge og synliggøre de eksisterende muligheder for løb, cykling, stavgang og vandring imødekomme og understøtte de mere selvorganiserede og ad hoc prægede idræts og deltagelsesformer Løb, cykling, skating og stavgang udfolder sig mange steder i kommunale anlæg og byrum. 9

10 Faciliteter Slagelse Kommune råder over mange forskellige faciliteter til gavn for fritidslivet. Der er dog et øget behov for, at nye og anderledes aktivitetsformer kan dyrkes og trives. Derfor er der til stadighed fokus på behov for renoveringer, udbygninger og nytænkning i form af faciliteter med fleksibel indretning, og med mulighed for mange funktioner. Der skal således sikres gode basisfaciliteter med nem adgang og tilgængelighed, men samtidig også arbejdes på det ekstraordinære med mange muligheder samlet samme sted. Samtidig skal der være særlig fokus på tilgængelighed både til aktiviteterne i det etablerede foreningsliv og den almindelige idræt, men også til de særlige aktiviteter, der iværksættes til personer med fysiske og psykiske handicaps. Tilpasningerne skal ske i et afbalanceret hensyn mellem renovering og nyanlæg. Udviklingen skal ske i et samspil mellem relevante forvaltninger og samarbejdspartnere. arbejde på en løbende tilpasning af fritidslivets rammer, med hensyn til fremtidige aktivitetstilbud sikre, at der afsættes midler til en løbende renovering og vedligeholdelse af de eksisterende anlæg og faciliteter sikre faciliteter i lokalområderne, specielt til mindre aktiviteter sikre tilgængelighed for personer med handicaps til fritids- og bevægelsesaktiviteterne sikre, at der ved renoveringer og nyanlæg af fritidsfaciliteter og undervisningslokaler tages højde for de særlige behov personer med handicaps har Korsør Svømmehal 10

11 Kommunen og folkeoplysningen Nytænkning af hele folkeoplysningsområdets opbygning, samarbejdsform og tilskudsformer Vi lever i et samfund under forandring. Nye organisationsformer trænger sig på, og mange aktiviteter er ad hoc prægede. Der dannes nye netværk, der skabes nye typer af foreninger og nye måder at løse opgaverne på. Det er den kommunale udfordring. være kendt som en dynamisk kommune, hvor vi arbejder proaktivt og er på forkant med udviklingen. Derfor vil Slagelse Kommune samarbejde omkring nytænkning af Folkeoplysningsloven og opgaverne. Folkeoplysningsloven angiver vilkår for offentlig støtte til undervisning af voksne i aftenskolerne og aktiviteter for børn og unge, herunder idræt og sportsaktiviteter. Fremover bør der lægges større vægt på netværk, tværgående alliancer og projekter. Vores støtteordninger skal være imødekommende og overskuelige, således at foreningerne kan koncentrere sig om det folkeoplysende og idrætsfaglige og ikke bruge tid på unødig administration. oprette Internetbaserede bookingsystemer understøtte forsøg med åben hal tid understøtte forsøg med ændrede kommunale støtteordninger understøtte forsøg med flere forskellige slags medlemskaber udvikle og samarbejde omkring forsøg med nye praksis for lokale-, medlems-, og aktivitetstilskud fremme fleksibel håndtering af lokalefordelingen til de foreninger, der ønsker at indgå i netværk udvikle dialog og samarbejde med de unge via diverse hjemmesider, blogs og sms etablere ad hoc rådgivning til de selvorganiserede grupper Banen er der. Lad os spille bolden. 11

12 Slagelse Kommune Center for Kultur og Fritid Næstvedvej Skælskør Redaktion: Center for Kultur og Fritid i samarbejde med Fritidsrådet Tryk: Jannerup offset A/S

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI

Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI Idræt og fritid i de nye kommuner Brikker til en fritidspolitik DGI Kære læser Det frivillige foreningsliv er en vigtig medspiller, når fritidspolitikken skal formuleres i de nye kommuner. Selv inden for

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere