Idræt og bevægelse til alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idræt og bevægelse til alle"

Transkript

1 Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE

2

3 Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe attraktive og varierede tilbud med idræt og bevægelse. Vi sætter retning for, hvordan kommunen understøtter, at alle borgere har mulighed for at vælge en aktiv livsstil med gode bevægelsesvaner. Den første idræts- og bevægelsespolitik blev vedtaget i 2005, og i den mellemliggende periode har der været en fantastisk aktivitet med rigtig mange gode resultater. Vi er af Kulturministeriet blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune og har afprøvet mange nye tiltag med henblik på at få flere til at bevæge sig mere. Vores ambitiøse indsats på idrætsområdet blev anerkendt ved, at vi af DIF blev kåret til Årets Idrætskommune. Og Gentofte Kommune er blevet eliteidrætskommune og har konstant udviklet og prioriteret eliteområdet. Vi fortsætter den fokuserede indsats og har blandt andet udbygget og udviklet en række faciliteter til både foreningsliv og selvorganiserede udøvere. Arbejdet fortsætter, og i de kommende år blandt andet med opførelsen af et moderne halanlæg med opvisningshal og træningshal samt nyt fodboldstadion i Gentofte Sportspark, der sammen med mange andre nye faciliteter vil give endnu bedre rammer til de mange idrætsaktive. Æren for de mange gode resultater, der er opnået på idrætsområdet, tilfalder først og fremmest de mange frivillige i vores foreninger og de dygtige idrætsmedarbejdere i institutioner, som med stort engagement og dygtighed yder deres store bidrag til det fælles gode idrætsliv. Udarbejdelsen af denne idræts- og bevægelsespolitik er også sket i samarbejde med ildsjæle og fagpersoner, der har givet input til de mål og indsatser, vi skal arbejde med de næste fire år. Tak til alle, der har bidraget konstruktivt med holdninger og konkrete forslag. Vi kan alle glæde os til det fortsatte gode samarbejde om at føre vores indsatser ud i livet. Gentofte Rådhus, oktober 2013 Hans Toft Borgmester

4 Vision Gentofte Kommune vil styrke rammerne for de alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud, som findes i foreninger, institutioner og selvorganiserede aktivi teter. Gentofte Kommune vil udmærke sig ved et mangfoldigt idrætsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både motionstilbud, foreningsidræt og foreningsbaseret eliteidræt. Borgerne skal, uanset alder, have mulighed for at iværksætte og deltage i aktivi teter, der kan give et sundt og aktivt liv med idræt, motion og bevægelse. Gentofte Kommune vil motivere og inspi rere borgerne og institutionerne til at bevægelse indgår som en integreret del af dagligdagens aktiviteter.

5

6 Bevægelse og motionsidræt Målsætninger Gentofte Kommune vil gå i dialog med borgere, der dyrker selvorganiseret idræt med henblik på at udvikle og forbedre målgruppens faciliteter og rammer. Gentofte Kommune vil videreudvikle muligheder for aktivitet og bevægelse i nærområder. Gentofte Kommune vil i dialog med skolerne understøtte tiltag, der udvikler kvalitet og rammer i idrætsundervisningen. Gentofte Kommune vil udvikle tiltag, der understøtter, at alle mellem 0 og 18 år bevæger sig en time om dagen. Indsatsområder og aktiviteter Inspirere til udnyttelse af parker til motion og bevægelse. Indrette byens rum til bevægelse. Udvikle nye og eksisterende bevægelsesklareområder. Etablere fleksible motions- og aktivitetstilbud for at give bedre muligheder for motion og bevægelse. Synliggøre og inspirere til brug af faciliteter til selvorganiseret træning gennem Gentofte Kommunes medieplatform. Oprette idébank med inspiration til motion og bevægelse. Udbrede kendskab til alle idrætsmuligheder i hele kommunen. Anvende og udvikle Gentofte Kommunes medieplatform til formidling vidensdeling og dialog mellem interessenter på idrætsområdet. Bevægelse og motionsidræt Bevægelse og motionsidræt er defineret som borgernes idræts- og motionsaktiviteter uden for organiserede foreninger og omfatter bevægelsesaktiviteter i institutioner, selvorganiseret motion og markedsbestemte tilbud i f.eks. oplysningsforbund og fitnesscentre. På landsplan anslås omkring 60 procent af befolkningen at dyrke regelmæssig selvorganiseret motion. Gentofte Kommunes borgere vurderes som minimum at være lige så aktive.

7 Undersøge muligheder for at inddrage foreningslivet i idrætsundervisningen. Koble bevægelse og læring i dagtilbud og skole for at stimulere bevægelsesglæden hos børn og unge. Implementere kompetenceudvikling af personale i skoler og institutioner. Tilbyde alderssvarende aktiviteter for alle men med særligt fokus på at motivere de inaktive og motorisk usikre. Udvide brugergruppen af udstyrsdepotet på Charlottenlund Fort. Udvikle partnerskaber mellem bevægelsesklare områder og institutioner. Udvikle samarbejder med centrale institutioner, oplysningsforbund og foreninger samt koordinere indsatser med kommunens øvrige politikker og opgaveområder.

8 Idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper Idræts- og bevægelsespolitikkens indsats i forhold til særlige målgrupper sker gennem projektforløb eller kommunale initiativer, hvor idræt og motion bliver en central aktivitet, og hvor indsatsen også kan betragtes som sundhedsfremmende. Det kan være en indsats rettet mod særlige aldersgrupper, generel sundhedsfremme og/eller social integration.

9 Idræt og motion for særlige målgrupper Målsætninger Gentofte Kommune vil understøtte mulighederne for at skabe inkluderende fællesskaber med plads til mangfoldighed i alle former for idrætsog fritidsliv. Gentofte Kommune vil styrke ressourcesvage borgeres adgang til foreningslivet. Gentofte Kommune vil fortsat udvikle senioridræt i samarbejde med institutioner, oplysningsforbund og foreninger. Gentofte Kommune vil have fokus på at stimulere bevægelsesglæden og de motoriske færdigheder for børn i alderen 0-6 år. Gentofte Kommune vil arbejde for, at der er attraktive muligheder for fysisk aktivitet til folk i alle livsfaser. Indsatsområder og aktiviteter Udvikle samarbejde mellem foreninger, forældre og kommune. Bruge forældre og pædagogers kompetencer og viden til at skabe gode idrætstilbud til børn i sårbare positioner. Fremhæve rollemodeller, som synliggør at mennesker med særlige behov kan deltage på egne præmisser. Inspirere til oprettelse af hold målrettet medlemmer med særlige behov. Udvikle partnerskaber med relevante opgaveområder og oprette et tilbud med henblik på at støtte ressourcesvage borgeres inklusion i foreningslivet. Finde faciliteter til oplysningsforbund. Skabe motionstilbud for ældre. Arbejde med aldersrelaterede bevægelsesaktiviteter. Understøtte fleksible, varierede familierelaterede tilbud, der kobler træning, oplevelse, samvær og sundhed.

10 Eliteidræt Målsætninger Gentofte Kommune vil, som eliteidrætskommune styrke og videreudvikle samarbejdet med Team Danmark, specialforbundene og klubberne. Gentofte Kommune vil arbejde på at skabe bedre sammenhæng mellem idrætsliv, uddannelse og hverdag for idrætstalenter, idrætsudøvere og trænere. Gentofte Kommune vil understøtte udvikling og forbedring af talentmiljøer i klubberne. Gentofte Kommune vil arbejde for at skabe etisk forsvarlige og hensigtsmæssige rammer for den enkelte udøver og klub. Gentofte Kommune vil skabe optimale rammer, som kan understøtte den enkelte udøver i at realisere sit sportslige potentiale. Eliteidræt Eliteidræt er defineret som foreningsbaseret idræt på højeste niveau. I Gentofte Kommune fokuseres særligt på talentudviklingen for aldersgruppen år i tæt samarbejde med eliteidrættens hovedorganisation, Team Danmark, specialforbund og klubber.

11 Indsatsområder og aktiviteter Arbejde med inspiration og viden fra andre talentudviklings- og elitemiljøer samt forskningsverdenen, kunst- og erhvervslivet. Understøtte og optimere samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og foreninger med henblik på at understøtte talenters eliteidrætskarriere. Optimere kommunikation og samspil mellem involverede interessenter og samarbejdspartnere. Øge kendskabet til eliteidrætsordningen på Bakkegårdsskolen, samt Ordrup og Øregård Gymnasium. Fremme uddannelse af elite- og talenttrænere i samarbejde med foreninger. Implementering af aldersrelateret træningskoncept (ATK) primært i de prioriterede idrætsgrene fra udvalgte talentudviklingsklubber og sekundært øvrige eliteklubber. Tilbyde kurser og formidle viden om idrætspsykologi, ernæring, skadesforebyggelse og lifeskills i samarbejde med eksperter og partnere.

12 Foreningsidræt Foreningsidræt er defineret som breddeidræt, hvor idræt og motion er organiseret gennem almindeligt medlemskab i de lokale foreninger. I Gentofte Kommune udgør målgruppen cirka 55 foreninger og aktive, heraf cirka under 19 år. Omkring 35 forskellige foreningsorganiserede idrætsgrene er repræsenteret.

13 Foreningsidræt Målsætninger Gentofte Kommune vil bidrage til en bedre udnyttelsesgrad af faciliteter for foreningsidrætten. Gentofte Kommune vil udbygge og optimere faciliteter for foreningsidræt i kommunen. Gentofte Kommune vil arbejde på at øge samarbejdet mellem foreninger og institutioner. Gentofte Kommune vil fremme foreningsudvikling ved at tilbyde adgang til værktøj, der kan bidrage til, at der afprøves nye potentialer og nye organiseringsformer. Gentofte Kommune vil styrke foreninger i deres arbejde med at rekruttere og fastholde børn og unge i foreningerne. Indsatsområder og aktiviteter Forbedring af online booking system, der sikrer smidig afbestilling og booking af tid i haller og lokaler. Etablere kommunikationskanaler mellem Gentofte Kommune, institutioner og foreninger, samt mellem foreningerne. Skabe tiltag, der fremmer vidensdeling og brobygning foreningerne i mellem samt med skoler og dagsinstitutioner. Synliggørelse af foreninger og tilbud. Understøtte foreninger, der ønsker at arbejde systematisk med frivillighed i foreningerne, herunder etablering af strategier. Motivere foreningerne til at etablere begynderidræt for alle aldre. Undersøge muligheder for at forenkle administrative processer gennem dialog med foreninger. Sætte fokus på vigtigheden af et godt idrætsmiljø i og omkring foreningerne. Arbejde for at der bliver etableret motionsidrætstilbud som alternativ til eliteidræt i foreningerne.

14

15 Bagom Gentofte Kommunes idrætsog bevægelsespolitik Gentofte Kommunes idræts- og bevægelses politik er formuleret i 2005 og gælder frem til Hvert fjerde år formuleres nye mål og indsats områder for, hvad og hvordan der skal arbejdes på idrætsområdet. Idræts- og bevægelsespolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktive idrætsudøvere uden for foreningslivet. Politikken er et redskab for kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at føre visionerne og indsatserne ud i livet. Politikken er udarbejdet i samarbejde med borgere og foreninger. Politikken skal ses i sammenhæng med kommunens børne- og ungepolitik, sundhedspolitik og handicappolitik. De tre politikker er reflekteret ind i indsatsen for at skabe gode tilbud om idræt og bevægelse til alle, ligesom aftrykket af idræts- og bevægelsespolitikken kan ses i de tre andre poli tikker. Nye mål og indsatser Idræts- og bevægelsespolitik Udarbejdelse: Gentofte Kommune Fritid Bernstoffsvej Charlottenlund Telefon: Udgivelsesår: 2013 Oplag: stk. Foto: Hans Østergaard, Per Sohl, Jesper Villadsen, Mark Topshøj, Mia de Richelieu, Steen Petersen, Gerald Maureschat, Michael Vinøe, Teit Andersen, Mads Lending m.fl Layout: Rosendahls a/s

16 GENTOFTE KOMMUNE

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12 Åbning af parkourbanen 2011 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011 Dok. 52346/12 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1. INDLEDNING...3 Læsevejledning... 3 2. STATUS

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG WWW.KUM.DK IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT - konklusioner og forslag 2 IDRÆT FOR ALLE

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1 Foto: Jesper Friis Sørensen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Startevaluering Udarbejdet til Af November 2010 Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner November 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 1.1

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere