Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder."

Transkript

1

2 Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde... 5 Tilskud til træner- og lederuddannelse... 5 Driftstilskud til lokaler... 5 Lokaleudlån... 5 Samspil og sammenhæng med selvorganiserede grupper og aktiviteter... 6 Samspil med øvrige politikområder... 6 Afgrænsning af aktiviteter... 6 Brugerinddragelse... 7 Valg... 7 Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget... 7 Udvalgets opgaver... 7 Udvalgets virke... 8 Ikrafttrædelse... 8 BILAG... 9 Folkeoplysningsudvalgets udviklingsmål i Uddrag af integrationshandleplanen, der har betydning for Folkeoplysningsudvalget: ) Kompetenceudvikling i foreningskultur for etniske foreninger ) Fodbold og fritid i lokalt samarbejde Retningslinjer

3 Forord Hillerød Kommunes Folkeoplysningspolitik skal ses som en naturlig forlængelse af Hillerød Kommunes Vision 2020 samt den vedtagne Udviklings- og Planstrategi (UPS). Folkeoplysningspolitikken skal desuden i h.t. loven beskrive: Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver Afgrænsning af aktiviteter indenfor den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Politikken skal understøtte det frivillige arbejde og give foreninger og oplysningsforbund et grundlag for selvstændigt at udvikle folkeoplysningsområdet og være en aktiv medspiller i de kommunale indsatser. Det frivillige, organiserede foreningsliv, aftenskolerne og de øvrige kulturelle, interessebetonede foreninger, spejdergrupper mm. er udtryk for borgernes engagement, hvor aktiv deltagelse, medbestemmelse og demokrati er nøglebegreber. Foreningslivet udgør således et betydningsfuldt element i borgernes fritidsbeskæftigelse, opøvelse i demokrati og medbestemmelse og er af stor værdi for borgernes samlede livskvalitet. Folkeoplysningsområdet står overfor store udfordringer i de kommende år. Det er en løbende proces at udvikle de folkeoplysende aktiviteter, så de appellerer til de nye generationer, de nye danskere og til alle andre. 3

4 Visioner og målsætninger for området Hillerød Kommune udmærker sig ved at byde på et sprudlende, mangfoldigt og rigt fritidsliv gennem aktivt medborgerskab og social og etnisk integration vil skabe rammer for fritids-, kultur- og foreningslivet i Hillerød, der understøtter og fastholder de frivillige ildsjæle samt være åben overfor nye aktiviteter og fordele kommunale ressourcer ud fra et ønske om mangfoldighed ønsker at skabe de bedste og mest alsidige rammer om børns og voksnes fritidsliv, hvor den enkelte borger har mulighed for at deltage i kulturelle, fritids og idrætslige fællesskaber har en vision om, at de folkeoplysende foreninger gennem deres aktiviteter og undervisning, sikrer et varieret og mangfoldigt fritidstilbud vil understøtte den nytænkning og kreativitet, der udspringer fra foreninger, projektmagere og andre initiativtagere Der tænkes løbende kreativt og nyt i forhold til fritids- og kulturlivet, og nye initiativer medvirker til at sikre en stadig fornyelse og udvikling af den eksisterende folkeoplysning. Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune I Hillerød Kommune er de ordninger og retningslinjer, som danner rammerne for det folkeoplysende arbejde udarbejdet af Folkeoplysningsudvalget ud fra Folkeoplysningsloven og efterfølgende godkendt af byrådet. Økonomiske rammer Byrådet afsætter årligt en økonomisk ramme for det folkeoplysende arbejde og det er herefter Folkeoplysningsudvalget der udarbejder forslag til fordeling af de økonomiske midler til voksenundervisning (aftenskolerne), foreningslivet samt udviklingspulje efter de vedtagne retningslinjer. Udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget har afsat en pulje til udviklingsarbejde, der sikrer såvel de etablerede foreninger som nye initiativtagere mulighed for økonomiske støtte til nye initiativer, organiseringsformer eller projekter med et folkeoplysende sigte. Voksenundervisning Retningslinjerne for voksenundervisningen understøtter dels den almene undervisning og dels undervisningen på mindre hold for særlige målgrupper samt de debatskabende aktiviteter. Hillerød Kommune vil give voksne mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig gennem hele livet. En del af det samlede undervisningstilbud for voksne finder sted på aftenskolerne. Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til leder- og lærerløn i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. 4

5 Hovedreglen er, at der skal anvendes offentlige lokaler til undervisningen. Kun hvis der ikke kan anvises egnede offentlige lokaler, yder Folkeoplysningsudvalget lokaletilskud til voksenundervisningens leje af lokaler. Frivilligt foreningsarbejde Retningslinjerne for de folkeoplysende, frivillige foreninger understøtter aktiviteter for børn og unge under 25 år og prioriterer bl.a. stævne- og lejraktiviteter uden for de vante rammer i foreningen, kvalificering af de ansvarlige ledere, trænere og instruktører, foreningernes behov for anskaffelse af særlige materialer mm. Folkeoplysningsudvalget yder aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år og handicappede uanset alder. Der kan søges støtte til aktiviteter indenfor idræt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Tilskud til træner- og lederuddannelse Folkeoplysningsudvalget yder støtte til træner- og lederuddannelse i foreningerne. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd administrerer en pulje for Folkeoplysningsudvalget, som de enkelte foreninger kan søge om tilskud fra til såvel træner- som lederuddannelse. Driftstilskud til lokaler Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler og lejrpladser, der benyttes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskud til nye haller og lokaler ydes først efter forudgående godkendelse af Folkeoplysningsudvalget. Lokaletilskuddet kan nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til aktiviteten, deltagerantallet eller lokalets anvendelse i øvrigt. Tilskuddet ydes for at ligestille foreninger, der ikke kan tilbydes kommunale lokaler med foreninger der vederlagsfrit får stillet kommunale lokaler til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Lokaleudlån Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for fordeling af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i Hillerød Kommune Ledige offentlige lokaler som er velegnede til formålet stilles gratis til rådighed for godkendte foreninger i Hillerød Kommune. Foreningen skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget jf. folkeoplysningsloven. 5

6 Samspil og sammenhæng med selvorganiserede grupper og aktiviteter Inden for den økonomiske ramme, der er afsat til de folkeoplysende aktiviteter, afsættes en ramme til at understøtte det folkeoplysende udviklingsarbejde. Målet er at involvere nye gruppe i folkeoplysningsarbejdet. Aktiviteter og initiativer, der understøttes af udviklingspuljen, kan have deres udspring i etablerede foreninger eller i selvorganiserede grupper, der ikke behøver være godkendt som folkeoplysende foreninger. Initiativer sat i værk på tværs af begge organiseringsformer kan også understøttes af udviklingspuljen. Folkeoplysningsudvalget vil indgå i samarbejde med relevante partnere for at indfri visionerne på det folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget arbejder for at foreningslivet i kommunen udfolder sig på en måde der understøtter borgernes lyst og evne til at være aktive medborgere (kulturmedskabere og kultur(for)brugere). Samspil med øvrige politikområder Folkeoplysningspolitikken supplerer vedtagne politikker, strategier og handleplaner på en række områder som f.eks. børn og unge, sundhed, handicap samt integration. I tråd med de forskellige politikker, strategier og handleplaner indgår det folkeoplysende område i et samspil med andre områder i den kommunale og frivillige indsats. Dette samspil er behovs- og initiativstyret. Folkeoplysningsudvalget ønsker også at understøtte og medvirke til at løse velfærdsopgaver indenfor civilsamfundet ved bl.a. at indgå partnerskaber med andre afdelinger i kommunen. Folkeoplysningspolitikken vil desuden supplere den planlagte Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik. Afgrænsning af aktiviteter De folkeoplysende aktiviteter er baseret på det frivillige, demokratisk opbyggede foreningsliv, der bæres af det forpligtende fællesskab. Disse aktiviteter supplerer det øvrige foreningsliv i kommunen, f.eks. de kulturelle, humanitære, sociale, patientrettede, hobbybetonede og politiske foreninger samt andre interesseorganisationer. De folkeoplysende aktiviteter kan indgå i samarbejde og partnerskaber med kommunale tilbud, med virksomheder/private og med tilbud fra det øvrige foreningsliv i kommunen. Det er Hillerød Kommunes hensigt, at sikre at de kommunale tilskud fortsat går til formål med et folkeoplysende sigte. Opgaver der hører under anden lovgivning kan således ikke finansieres via folkeoplysningsmidler. 6

7 Brugerinddragelse Hillerød Kommune har jf. Folkeoplysningslovens 35 stk. 2 nedsat et udvalg med repræsentation for den virksomhed der kan få tilskud efter loven. Udvalget, der i daglig tale benævnes Folkeoplysningsudvalget, er kontaktorgan for dialogen mellem byråd og foreningsliv. Folkeoplysningsudvalget indstiller retningslinjer og fordeling af den økonomiske ramme for området til byrådet og har ansvaret for lokalefordelingen i kommunen. Valg Folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode og følger den kommunale valgperiode. Valg til udvalget foregår efter de hidtidige gældende retningslinjer for valg til folkeoplysningsudvalg jf. 35 stk. 1 til 4 i folkeoplysningslov nr. 480 af. 31. maj Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalgt består af i alt 13 repræsentanter. Heraf er de 10 valgt blandt Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturelt Forum, Fritidsundervisningens Samvirke, og handicaporganisationerne. Derudover er der 3 repræsentanter udpeget af byrådet. Reel brugerindflydelse og inddragelsen skaber større engagement og medansvar hos brugerne til gavn for hele det folkeoplysende område. Brugerrepræsentanterne har deres gang i foreningerne og dermed kendskab til foreningernes virke, hvilket skaber bedre opgaveløsninger og forståelse for de beslutninger, der træffes i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har nedsat et underudvalg bestående af formanden, næstformanden og 2 andre repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Underudvalget forbereder dagsorden til udvalgsmøderne, herunder indstilling til de enkelte sager. Der er ydermere nedsat et lokalefordelingsudvalg, der varetager den årlige lokalefordeling af haller, sale og udendørsanlæg. Lokalefordelingsudvalget består af Folkeoplysningsudvalgets formand, formanden fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og administrationen. Udvalgets opgaver Folkeoplysningsudvalget udfører de opgaver, som udvalget er tillagt i henhold til lov om støtte til folkeoplysningen inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, der fastsættes af Byrådet. Folkeoplysningsudvalget fremsætter forslag til fordeling af de økonomiske rammer og regler for folkeoplysningen i Hillerød Kommune fører tilsyn med gældende regler (regnskab, medlemsregistrering, brugerfaciliteter m.v.) inddrager tilladelse til at benytte kommunens lokaler udelukker foreninger for tilskud hvis fastsatte regler ikke overholdes afgør grænsespørgsmål inden for folkeoplysningsområdet (fx ift. 18 frivilligt socialt arbejde og ift. hele sundhedsområdet) træffer afgørelse om hvad der er folkeoplysende virksomhed 7

8 træffer afgørelse om tilskudsberettiget virksomhed (undervisning og aktiviteter) træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds yder tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning (herunder forslag til lokal tilskudsmodel) yder tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (herunder forslag til lokale tilskudsregler) Yder tilskud til initiativer inden for den afsatte udviklingspulje udvælger foreninger til revision udvælger foreninger, der skal indlevere foreningens beretning anviser kommunale lokaler (gymnastiksale, idrætshaller, klasselokaler, udendørsanlæg, lokaler i Frederiksborgcentret, Uvelse Fritids Center og Kedelhus og Kulturværkstederne) afgiver udtalelse til byrådet om evt. opkrævning af gebyr for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg rådgiver, vejleder, støtter og inspirerer private bestræbelser i den lokale folkeoplysning udtaler sig og stiller forslag om alle spørgsmål, der vedrører folkeoplysning fastlægger udviklingsmål på det folkeoplysende område Udvalgets virke Folkeoplysningsudvalgets virke og kompetence er beskrevet i en styrelsesvedtægt, forretningsorden og delegationsplan for udvalget og fremgår af kommunens hjemmeside. Udvalget afholder minimum 6 årlige møder og 6 underudvalgsmøder. Ikrafttrædelse Folkeoplysningspolitikken træder i kraft pr. 1. januar 2012 og vil blive evalueret og eventuelt justeret i forbindelse med udarbejdelse af den planlagte Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik inden udgangen af Folkeoplysningsudvalgets udviklingsmål (se bilag) opdateres hvert år. 8

9 BILAG Folkeoplysningsudvalgets udviklingsmål i 2012 Hvert år fastsætter Folkeoplysningsudvalget hvilke udviklingsmål udvalget ønsker at arbejde med. Udviklingsmålene for 2012 er at: 1) skabe rammer for kultur-, fritids- og foreningslivet i Hillerød, der understøtter og fastholder de frivillige ildsjæle 2) være åben overfor nye aktiviteter 3) fordele kommunale ressourcer ud fra et ønske om mangfoldighed. Det skal ske ved: Ved fordeling af lokaler og ved behandling af ansøgninger om tilskud arbejdes målrettet for at sikre en optimal udnyttelse af de fysiske rammer samt mulighederne for en ligelig og retfærdig fordeling af de tilstedeværende ressourcer Udvikle de etniske foreningers kompetencer m.h.t. foreningsudvikling og kvalitetsløft af eksisterende foreninger og disses samarbejde og deltagelse i foreningslivet i Hillerød, bl.a. via Frivilligcenter Hillerød samt paraplyorganisationer HSI og BUS Arbejde på at udvikle et netværk og organisere et fællesskab foreningerne imellem, der gør det muligt at lære hinanden og hinandens ressourcer at kende Arbejde med at understøtte den frivillige leder i det daglige arbejde, gennem forenkling og forbedring af regler og sagsgange Ved fordelingen af rammebudgettet i Folkeoplysningsudvalget tilstræbes det - at støtte træner- og lederuddannelserne i foreningslivet gennem økonomisk tilskud til gennemførelse af træner- og lederuddannelse i HSI og BUS - at fastholde et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år på samme niveau som i at fastholde tilskuddet på samme niveau som i 2011 for voksenundervisningen 9

10 Uddrag af integrationshandleplanen, der har betydning for Folkeoplysningsudvalget: 1) Kompetenceudvikling i foreningskultur for etniske foreninger. Målsætning: Det er sigtet, at de etniske foreninger udvikler deres kompetencer m.h.t. foreningsudvikling og kvalitetsløft af eksisterende foreninger og disses samarbejde og deltagelse i foreningslivet i Hillerød, bl.a. via Frivilligcenter Hillerød samt paraplyorganisationer HSI og BUS. Beskrivelse: Tanken er, at der kan afholdes dialogmøde(r) og eller/kurser vedr. muligheder, regler, puljer/fonde, krav til ansøgninger, om foreningskultur og løft i kvalitet i foreningernes arbejde og samarbejde, netværksarbejde med andre foreninger. Målets målbare resultat (eksempelvis hvor mange eller hvor meget): Aktivitetsmål: at der afholdes op til 3 arrangementer med ca. 10 foreninger Procesmål: At de etniske foreninger får kendskab til muligheder og forventninger o o o Resultatmål 1: At de etniske foreninger via paraplyorganisationerne danner netværk med øvrige foreninger i kommunen og laver et netværkssamarbejde om at hjælpe hinanden i foreningsarbejdet med erfaringer m.v. Resultatmål 2: At de etniske foreninger er en integreret del af foreningslivet i kommunen Resultatmål 3: At de etniske foreninger og deres medlemmer deltager med aktiviteter i Fritidskortet Hillerød og medvirker til udbredelse af kendskabet til Fritidskortet Hillerød 2) Fodbold og fritid i lokalt samarbejde Målsætning: Det er sigtet, at der etableres streetfodbold i østbyen, ved Sophienborgskolen og ved Skævinge Skole. Beskrivelse: Gennem et samarbejde mellem skole, beboerforeninger idrætsforeninger,lokalråd, DGI, SSP og idrætskonsulenten at skabe rammerne for, at der kan spilles streetfodbold i de tre nævnte områder. Målets målbare resultat (eksempelvis hvor mange eller hvor meget): Aktivitetsmål: At der bliver mulighed for streetfodbold i de tre områder Procesmål: At de unge får kendskab til muligheder og mulighed for at udtrykke forventninger o o Resultatmål 1: At der uddannes to streetfodboldinstruktører i alle tre områder Resultatmål 2: At der gennemføres en streetfodboldturnering for alle tre områdser 10

11 Retningslinjer Følgende retningslinjer inden for Folkeoplysningsudvalget kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside Retningslinjer for godkendelse af foreninger Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til aktiviteter Retningslinjer for lokaletilskud Retningslinjer for lokaleanvisning Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejde Godkendt af Hillerød Byråd den 14. december

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere