Kanonåbning af Krudt og Kugler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanonåbning af Krudt og Kugler"

Transkript

1 20 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2002 Kanonåbning af Krudt og Kugler Med knald og kunstfyrværkeri i kulørte kaskader åbnede Steno Museet sin nyeste særudstilling torsdag aften den 10. oktober. Da udstillingen viser både skydevåben, krudt og kugler, som museet normalt ikke er i besiddelse af, var det nødvendigt at søge såvel våbentilladelse hos politiet som tilladelse til at udstille krudt og fyrværkeri og hvad var så mere nærliggende end at bede Politimesteren for Århus, Jørgen Illum, om at foretage den officielle åbning af udstillingen. I flot uniform satte politimesteren ild til lunten, som med et behersket knald signalerede, at udstillingen var åben for de mange tilstedeværende gæster og i øvrigt for publikum et helt år frem i tiden. Forinden havde flere holdt taler, bl.a. lektor på Langkær Gymnasium i Århus, Frede Storborg, på hvis initiativ og store arbejdsindsats udstillingen er skabt selvfølgelig i tæt samarbejde med nogle af museets faste medarbejdere. Mad og fyrværkeri Udstillingsåbningen blev traditionen tro efterfulgt af en buffet kreeret af Chili John Rasmussen med sædvanlig fantasifuldhed og gode smagsoplevelser. Af retter kan nævnes Chiliminerede rejer, Sprængt andebryst med granatæbler, Black powder chili bean salat med kort lunte, og til dessert bl.a. Saltbomber og Spejderhagl. Efter buffeten var der festfyrværkeri på plænen foran museet. H.C. Andersen Politimester Jørgen Illum, Århus, forestod den officielle åbning af udstillingen.(foto: Hanne Teglhus) Festfyrværkeri A/S, som i udstillingsopbygningen beredvilligt havde stillet megen ekspertise til rådighed, stod også for den festlige udendørs forestilling. Med stor humor og megen professionalisme afvikledes det flotte fyrværkeri, som også tiltrak forbipasserende og flere rundt om i nabolaget. ht

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 3-4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Hans Buhl Aase Roland Jacobsen Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Nyt fra Steno Museets Venner Kassereren orienterer om en ny praksis vedrørende medlemskortet Fra årsskiftet vil kvitteringskuponen, som er vedhæftet indbetalingskortet, ikke mere fungere som med lemskort. I stedet kan man få udleveret sit kort i museumsbutikken, når kontingentet er betalt. Så vidt det er muligt, vil der på museet altid ligge en ajourført liste over de med- lemmer, der har betalt, men vær opmærksom på, at der kan gå en uges tid, fra indbetalingen har fundet sted, til jeg får meddelelse derom. Naturligvis kan man altid få udleveret kortet mod forevisning af dokumentation for kontingentbetaling. Bemærk: Fornyelse af medlemskab kan ikke ske ved betaling til butikspersonalet. De medlemmer, der har betalt, men ikke afhentet Kassereren er Poul Gade, Irisvej 30, 8260 Viby J Tlf , medlemskort før udsendelsen af generalforsamlingsindkaldelsen i marts, modtager kortene ved den lejlighed. Det vil være en stor hjælp, hvis vi da kan slippe af med alle kort, så derfor: Betal kontingentet inden udgangen af februar. Generelt: Lad foreningen indgå i listen over modtagere af flyttemeddelelser. De medlemmer, der ikke ønsker at videreføre medlemskab af foreningen, bedes fortsat om at lade mig det vide, så vi kan spares for et antal nyttesløse henvendelser. pg 2

3 Nye tilbud fra skoletjenesten Takket være et samarbejde med Århus Amt kan Ste no Museet nu tilbyde flere undervisningsforløb i forbindelse med besøg på museet. I foråret 2001 udbød Uddannelses- og Arbejds markedsafdelingen i Århus Amt en pulje med støttemidler til projekter, der kunne styrke samarbejdet mellem gym nasierne/hf og de videregående uddannelsesinstitutioner inden for sprogfagene og naturvidenskab. Formålet var dels at øge de unges interesse for disse fagområder, dels at udbygge og styrke forbindelsen mellem uddannelsesniveauerne og derved sikre en bedre overgang fra gymnasiet/ hf til en videregående uddannelse. Puljen gav mulighed for op til 100 timers aflønning pr. deltagende lærer. Der blev i skoleåret givet støtte til 10 projekter, heraf 8 inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. Projekterne Hovedparten af projekterne har handlet om at udbygge besøgsordningerne på universitetet samt tilknyttede institutioner. Heriblandt har der været tre projekter, som har haft til formål at udvikle nye undervisningsforløb i forbindelse med især gymnasieklassers besøg på Steno Museet. Disse tre projekter er ret forskellige i deres karakter og viser således hver især nye veje for Steno Museets skoletjeneste. Krudt og Kugler Lektor Frede Storborg, Langkær Gymnasium og HF, har været en af hovedkræfterne bag Steno Museets aktuelle særudstilling Krudt og Kugler. Som omtalt i sidste nummer af Stenomusen, er udstillingen bevidst udformet sådan, at den kan supplere undervisningen i kemi, fysik og naturfag. I den forbindelse har Frede Storborg udarbejdet fire opgaveark, som grundigt behandler emnerne krudt, fyrværkeri, sprængstoffer og ballistik. De opfylder mindst to store ønsker, som ofte er blevet udtrykt af besøgende gymnasielærere. For det første er de niveaumæssigt målrettet til gymnasiets undervisning. For det andet lægger de op til, at eleverne kan få nogle tal med hjem til efterbehandling på skolen. Derved kan de træde i stedet for andet skriftligt arbejde. Elektromagnetisme Lektor Christian Bech Sørensen, Århus Statsgym nasium, har udarbejdet et undervisningsforløb omfattende 6 emner til belysning af den historiske baggrund for pensum i elektricitet og magnetisme i gymnasiets højniveaufy sik. Målet med dette projekt, som er omtalt nærmere på side 5, er, at eleverne skal forberede oplæg for hinan- Fortsættes næste side. 3

4 Nye tilbud... Fortsat fra side 3. den med udgangspunkt dels i relevante genstande i Steno Museets udstilling, dels i historiske kildetekster, som er gjort tilgængelige via museets netsider. Landmåling Endelig har en gruppe gymnasielektorer (som er nævnt på side 6) udarbejdet et større projekt, som gør det muligt for gymnasieelever at prøve praktisk landmåling og navigation med matematisk-historisk sigte. I forbindelse med projektet er der oprettet et omfattende netsted, hvor man dels kan bestille landmålingsudstyr til udlån, dels kan hente instrumentbeskrivelser, øvelsesvejledninger og historiske kildetekster. Øvelsesvejledningerne er udformet sådan, at de kan benyttes til korte forløb på museet såvel som længere projektforløb hjemme på skolen. Galilei og Foucault Ud over disse projekter har lektor Birgit Truust, Amtsgymnasiet i Paderup, ad anden vej fået midler til et endnu ikke afsluttet projekt, hvor hun laver øvelsesvejledninger til forsøg med Foucaults pendul og Galileis faldrende. Museets model af sidstnævnte er i den forbindelse blevet suppleret med to nye faldrender med hhv. større og mindre hældning end den oprindelige. Tilsvarende er der ved at blive udviklet nyt udstyr til brug i forbindelse med Foucaults pendul. Målet med vejledningerne er at gøre øvelserne så omfattende, at et besøg på Steno Museet kan erstatte nogle af de praktiske øvelser på gymnasiet. Tak Vi er på museet meget begejstrede for, at der har været en række lærere som uopfordret har haft lyst at bruge tid og kræfter på at styrke Steno Museets skoletje- neste. I kraft af deres kendskab til læseplaner m.v. og ikke mindst til den daglige virkelighed i gymnasieskolen har de kunnet udforme og målrette det nye undervisningsmateriale på en måde, som vi aldrig selv kunne have gjort. Det vil vi gerne sige dem hjerteligt tak for. Tilsvarende er vi meget taknemmelige for, at Århus Amt gennem sin bevilling af økonomisk støtte har gjort projekterne mulige. Hjemmesiden I forbindelse med de nye undervisningstilbud har vi lavet en mindre omlægning af skoletjenestens websider på Det betyder at siden om undervisningsmaterialer er blevet opdelt i separate sider om opgaveark, undervisningsforløb og temahæfter. hb 4

5 Elektromagnetismens historie Lektor Christian Bech Søren sen, Århus Statsgymnasium, fortæller her om sine overvejelser og erfaringer i forbindelse med udarbejdelsen af et undervisningsforløb i elektricitet og magnetisme. Da jeg for 1½ år siden søgte timer til et af Århus Amts samarbejdsprojekter med Aarhus Universitet, var jeg ved at afslutte et 3.g fysikhold. Jeg havde selv læst en del i Poul la Cour og Jacob Appels Historisk fysik, et værk som trods sine 100 år på bagen har en meget pædagogisk tilgang til fysikken. Min tanke var, at man måske kunne dække emnet Elektricitet og magnetisme gennem en historisk frem stilling. Da jeg kom i gang med at analysere pensum, fandt jeg dog ud af, at det ville være svært at komme hele vejen rundt, når jeg skulle være sikker på, at eleverne var ordentlig rustet til skriftlig eksamen. Jeg har derfor udvalgt seks historiske emner, der kan understøtte det pensum i elektricitet og magnetisme, som højniveaufysik i det almene gymnasium har på nuværende tidspunkt. Selv om de er valgt med dette sigte, er emnerne dog så basale i elektromagnetismens historie, at de også kan bruges i andre gymnasiale uddannelser eller til et ændret pensum. Undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet er udarbejdet med god hjælp fra Hans Buhl fra Steno Museet og Ole Knudsen fra Institut for Videnskabshistorie, og tanken med emnerne er, at eleverne i grupper forbereder foredrag om de enkelte emner. Foredragene skal holdes på museet, og eleverne skal undervejs fremvise apparater i museets samling. Elevernes materiale til foredragene er for hvert emne en kort oversigt med biografier samt nogle indscannede kildetekster. Materialet kan findes på skoletj/elmag. I foråret 2002 afprøvede jeg materialet på mit eget 3.g fysikhold. Nogle elever fik et nyt og bedre syn på fysikken, andre fandt at dette ikke var rigtig fysik. Nogle af kilderne var lidt for svære at læse, så de er blevet kortet ned i den udgave, der nu ligger på nettet. Hvis nogen har kommentarer til materialet, som det nu ser ud, er jeg meget modtagelig. De seks historiske emner er: Elektricitet på fl asker: Om de første kondensatorer. Kræfter mellem ladninger: Om Coulombs målinger. Strøm til magnetfelt til strøm: Om Ørsteds, Ampères og Faradays opdagelser. Måling af magnetfelter: Om opdagelsen af Hall-effekten. Elektromagnetiske bølger: Om Hertz forsøg og de første trådløse telegrafer. Opdagelsen af elektronen: Om J.J. Thomsons forsøg. 5

6 Landmåling gør det selv Lektor Ivan Tafteberg Jakob sen, Århus Stats gym - nasium, fortæller på denne side om sam arbejdsprojektet geo mat.dk. Opmålingen af Jorden er en af de helt store bedrifter i nyere videnskabs- og teknologihistorie. Det gælder bestemmelsen af Jordens form og størrelse, som man udfoldede store anstrengelser for i 1700-tallet. Men det gælder også de mere lokale opmålinger, som man foretog rundt omkring i Europa fra midten af 1700-tallet for at få mere præcise geografiske kort. Også i Danmark var der aktivitet på dette felt, og det var i denne periode, man fik nogenlunde styr på, hvordan Danmark egentlig så ud. For at forstå noget af hvad der ligger bag bedriften, skal man næsten selv have prøvet at foretage sådanne opmålinger. Og det er netop hensigten med et nyt samarbejde mellem Steno Museet, en gruppe lokale gymnasielærere og Amtscentret for Undervisning i Århus Amt. Når gymnasieklasser besøger Steno Museet kan de nu få lejlighed til at lå- ne ældre, men professionelle landmålingsinstrumenter til at foretage opmålingsøvelser i Universitetsparken. Det er også muligt via Amtscentret at bestille en instrumentpakke hjem til skolen og så prøve kræfter med instrumenterne der. Keld Nielsen: Hvordan Danmarkskortet kom til at ligne Danmark, udgivet af Steno Museets Venner, kan stadig købes i museumsbutikken. Geomat.dk Vejledning til opmålingerne og beskrivelse af instrumenterne kan man finde på netstedet som også rummer en række uddrag af en bog om landmåling fra begyndelsen af 1800-tallet, skrevet af en af hovedpersonerne i den første store opmåling af Danmark, Thomas Bugge. Bugges opmålinger foregik sommer efter sommer i mange år og var en kolossal pionerindsats. De besøgende klasser kan nu med Bugges egen beskrivelse i hånden gå i hans fodspor i nogle få timer. Hertil kan man anvende kopier af måleborde, udfærdiget på Steno Museets værksted. Arbejdende museum Steno Museets udstillingshjørne med landmåling er på denne måde blevet udvidet til et egentligt arbejdende museum, som ikke bare giver en ekstra dimension til udstillingen, men også giver skolernes undervisning i matematik, fysik og naturfag nye muligheder for praktiske projekter. Projektet Samarbejdet er igangsat og fortsættes og udbygges med støtte fra udviklingsmidler fra Århus Amt og med donationer fra erhvervsvirksomheder. Projektets koordinator er Jesper Maththiasen, Amtscentret for Undervisning i Århus Amt, og gymnasielærerne bag det er Hans Jørgen Schrøder, Skanderborg Amtsgymnasium, Finn Christiansen og Bjar ne Nielsen, Risskov Amts gymnasium, og Ivan Tafte berg Jakobsen, Århus Statsgym nasium. Fra Steno Museet har rundviser, stud. scient. Susanne Æbelø deltaget. 6

7 Ny medicinhistorisk museumsinspektør Steno Museet ansatte den 1. nov Morten A. Skydsgaard som ny inspektør. Her fortæller han om sin baggrund og planer. I oktober fik jeg overbragt nyheden om, at jeg havde fået stillingen som medicinhistorisk museumsinspektør på Steno Museet. Jeg blev meget glad. Det betød, at jeg kunne fortsætte mit arbejde med medicinhistorie på fuld tid. Et ønske, som havde været et uvist mål, da jeg tre år tidligere kastede mig ud i et medicinhistorisk PhDstudium. Interessen Min første interesse for medicinhistorien kom fra min gudfar, øjenlæge Henning Skydsgaard. Han forsynede mig med medicinhistorisk litteratur ved fødselsdage og jul. Dét, som greb mig, var imidlertid vores tilbagevendende samtaler om hans lægeliv, som var begyndt i 1930 erne. Han havde virket på et tuberkulosesanatorium ved Vejlefjord, da tuberkulose stadig var en folkesygdom. I 1940 erne oplevede han som øjenlæge de allerførste sukkersygepatienter med blindhed, der begyndte at fylde øjenafdelingerne i kølvandet på insulinets opdagelse. Før denne opdagelse havde patienter aldrig nået at få disse komplikationer, fordi de døde inden for ét år. Det var altid spændende at lytte til en læge, som havde virket før den højteknologiske, nutidige medicin, og min nysgerrighed til mit fags rødder blev efterhånden til et mere seriøst ønske om at fordybe mig i medicinhistorien. Uddannelsen I 1996 tog jeg kandidat eksamen i medicin ved Københavns Universitet og fortsatte med hospitalsturnus på Kalundborg Sygehus. Det var rart at være på et lille sygehus, hvor man lærte den basale medicin og kirurgi. Jeg passede skadestue og bistod ved operationer på det kirurgiske afsnit. På det medicinske afsnit fik jeg efterhånden et mere roligt forhold til de akut syge patienter med dårligt hjerte, som fyldte en nyuddannet læge med uro i de første måneder. Med en hjertestop-hyler liggende på sengebordet bliver nattesøvnen en anden. I 1997 blev jeg forskningsassistent på Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori, Køben havns Universitet, hvor professor Henrik Wulff gav mig muligheden for at få omsat min medicinhistoriske interesse i praksis. Derefter fulgte et PhD-stipendium ved samme fakultet og et skift til Afdeling for Medicinhistorie/Medicinsk Historisk Museum, hvor idéhistorikeren Thomas Söderqvist blev professor i eftersommeren På den afdeling har jeg i de sidste tre år nydt et spændende tvær- Fortsættes næste side. 7

8 Ny medicinhistorisk... Fortsat fra side 7 fagligt miljø sammen med fire andre PhD-studerende i medicinhistorie. I et halvt år var jeg i London på Wellcome Center for the History of Medicine, hvor jeg fik mulighed for at dygtiggøre mig ved en af de toneangivende institutioner inden for den internationale medicinhistorie. Min afhandling har titlen Ole Bang ( ) og den sidste hippokratiske medicin og vil blive indleveret i Fremtiden Efter en varm velkomst på museet er jeg gået i gang med at lære udstillingen, samlingen og nye kolleger at kende. Omgangstonen er behagelig og bygningerne er luksuriøst moderne, når man kommer fra Medicinhistorisk Museum i Bredgade, hvor lofterne er ved at falde ned. Begge museer har dog dét til fælles, at der er masser af arbejde at gå i gang med. Det er for tidligt at fremkomme med en konkret handlingsplan for den medicinhistorisk afdeling. Der er imidlertid ingen tvivl om, at den permanente samling skal gennemgås og højnes på det formidlingsmæssige niveau. Det vil også være vigtigt, at den medicinhistoriske afdeling får formuleret, hvad den vil være god til og dermed skal prioritere i sin indsamling, formidling og forskning. På hjemmefronten er jeg far til to drenge på tre og syv år. Min hustru er ved at færdiggøre sin speciallægeuddannelse som praktiserende læge og vi er bosiddende i Slagelse. Det giver en vis transporttid mellem Slagelse og Århus, men IC-togenes hvilekupéer er et fortrinligt sted at skrive og læse. Pga. togtransporten vil jeg dog have brug for at overnatte i Århus en gang om ugen. I skrivende stund står december måned for døren. Julen nærmer sig og endnu et nyt år ligger tomt og langstrakt foran een. Mit ønske for det næste år vil være, at vi får et godt, produktivt år, hvor vi kommer i gang med medicinhistorien på Steno Museet. Der skal hentes inspiration ind fra andre museer. Der skal skabes overblik over samlingen. Afdelingen skal have formuleret en udviklingsplan og langsomt skal tiltagene omsættes til en forhåbentlig bedre oplevelse for museumsgæsten på Steno Museet. ms Efterårsferie med stort rykind Efterårsferien 2002 vil blive en af de ferier, vi sent vil glemme. 8 I løbet af ferien havde Steno Museet besøg af 4059 gæster, hvilket er det næsthøjeste antal besøgende i museets historie. Vi havde i år arrangeret en lille skattejagt for børn i museets nye særudstilling Krudt og Kugler. Opgaven var at finde 10 bomber og løse de tilknyttede opgaver. Det var noget både børn og forældre fandt vældig interessant. Blandt de 1469 indleverede svar blev der trukket lod om et gavekort på 500 kr. til H.C. Andersen Festfyrværkeri. Vinderen blev Mia Eskelund på 9 år. Vi siger tillykke. bt

9 Fyrværkeriulykker skal forhindres Som supplement til særudstillingen Krudt og Kugler afholdt Steno Mu seet lørdag den 16. novem ber en temadag under titlen Fyrværkeriulykker skal forhindres også i dette nytår. Arrangementet var for både børn og voksne med foredrag af Simon Sparre Pinnau om, hvordan det er at miste en hånd ved fyrværkeri. Simon skriver selv: Jeg er 31 år og fik den 1. januar 1992 sprængt min venstre hånd af med fyrværkeri, som jeg selv havde fremstillet. Derfor holder jeg nu foredrag for fortrinsvis sko- leelever, men også for forældre, lærere og andre interesserede, der har daglig kontakt til børn og unge. Foredraget er bygget op omkring min egen ulykke, og jeg fortæller om de konsekvenser, jeg har oplevet. Hvis jeg bare kan redde én finger med mit foredrag og min historie, er jeg meget tilfreds. Mere end elever, fortrinsvis på Sjælland, har hørt hans foredrag, men nu blev det muligt at møde ham på Steno Museet og høre hans budskab. Derudover kom sprængningseksperter fra Skive Kaserne og gav en slagkraftig demonstration af farligt fyrværkeri for både syn og hørelse. Fyrværkerikampagnen i Danmark, som har støttet op om udstillingen Krudt og Kugler, var denne dag mødt op med information omkring sikkerhed ved fyrværkeri. arj Læs om farligt fyrværkeri og fyrværkeriskader på Planetarienyt Fuldmåneaften Dette faste aftenarrange ment blev til på grund af en succeshistorie. Komponisten Bo Gunge komponerede Månebryllupssange til pla netariet i Der kom så mange til premieren på dette korværk, at en gentagelse ved næste fuldmåne blev besluttet. Sådan opstod traditionen med Fuldmåneaften, og det behøver ikke at handle om Månen. Programmet spænder altid over mange temaer fra stjernehimlen i aften til moderne musik og billedsprog, hvor planetariet bruges som multimedierum. Den nye sæson Den næste sæson starter med begyndelsen et gensyn med Månebryllupssange den 28. januar, og ved næste fuldmåne den 27. februar vises Bo Gunges nyeste komposition til planetariet: Stjernekoncert. Fortsættes næste side. 9

10 Planetarienyt Fortsat fra side 9. Her er Bo Gunge inspireret af de svingninger stjerneskælv som den nu opgivne danske satellit Rømer skulle have registreret. Program for 2003 kan rekvireres på Steno Museet. Ole Rømer-Observatoriet Det gamle observatorium i Højbjerg har taget hul på endnu en forevisningssæson. Der er 16 forevisninger om måneden fra september til maj, og vi har omkring 4500 gæster på observatoriet årligt. Man forudbestiller til de gratis forevisninger på Steno Museets telefon. Forårssæsonen bliver denne gang kortere end sædvanligt, for lige efter 1. april begynder vi at afmontere den gamle 40 cm Cassegrainkikkert, som vi har brugt til forevisninger i et kvart århundrede. Tipsmidler har gjort det muligt at modernisere forholdene i den store observatoriekuppel, så vi har indkøbt en mindre, men langt bedre kikkert og en lang række spændende tilbehør. Især venter vi os meget af et stereookular, som giver en næsten 3-dimensionel oplevelse af himlen. arj & ojk Stenoforelæsninger 2003 Krudt og Kugler I anledning af den aktuel le særudstilling handler Stenoforelæsninger i 2003 om krudt, fyrværkeri og sprængstoffer. For at kunne lave demonstrationer foregår de tre første forelæsninger i auditorium 1 på Kemisk Institut. De øvrige forelæsninger foregår på Steno Museet. 16. januar Lektor Frede Storborg, Langkær Gymnasium: Krudt og fyrværkeri kemi og teknologi. Sortkrudt består af salpeter, svovl og trækul, og det var den første af en række blandinger, der kunne brænde uden luftens adgang. Sådanne blandinger har i tidens løb været anvendt inden for så forskellige områder som fyrværkeri, rumfart, tændstikker og airbags. Blandingerne består af stoffer, som kan brænde, og stoffer, som kan nære en forbrænding. Både det røgsvage krudt og de egentlige sprængstoffer som nitroglycerin og nitrocellulose kan opfattes som en videreudvikling af den type stoffer. I forelæsningen vil hele denne udvikling blive belyst i et kemisk og kemihistorisk perspektiv, og det vil bl. a. blive gennemgået, hvordan en blanding af salpeter, svovl og trækul bliver omdannet til sortkrudt, og hvordan de forskellige fyrværkerieffekter frembringes. Der kræves ikke specielle forudsætninger af tilhørerne inden for kemi. Forelæsningen vil blive ledsaget af en række demonstrationer. 6. februar Fyrværker Lars Hoffmann Barfod, Tivolis Fyrværkeri fabrik: Fyrværkeriets historie. En kemi- og kulturhistorisk gennemgang af fyrværkeriets udvikling fra starten for ca år siden til i dag: de enkelte stykkers fremstilling 10

11 og anvendelse, samt festfyrværkeriernes udseende gennem tiderne. Forelæsningen vil blive ledsaget af en række demonstrationer. 6. marts Professor Hans Toftlund Nielsen, Kemisk Institut, Syddansk Universitet: Højeksplosivernes tidlige Historie. I 1520 udførte Paracelsus en række eksperimenter med krudtlignende blandinger. Men i stedet for den sædvanlige hurtige forbrænding observerede han en detonation. Ca. 100 år senere undersøgte den tyske kemiker Glauber sagen nærmere, og han fandt frem til den optimale blanding af komponenterne i det såkaldte knaldpulver. Glauber og den danske kemiker Ole Borch undersøgte også den virkning helt ren salpetersyre har på en række organiske forbindelser. Herved fik de for første gang fremstillet kemiske forbindelser, der svarer til moderne højeksplosiver. Initialsprængstoffer såsom knaldkviksølv blev også opdaget for mere end to hundrede år siden. Forelæsningen vil blive ledsaget af demonstrationer. 3. april Museumsinspektør Th. Pe dersen, Tøjhusmuseet:Miner! 8. maj Militærlæge Svend Trier og militærlæge Finn Warburg: Kugler og Krigskirurgi. 4. september Bernt Kure, Fregatten Jyl land: Søslag og søkanoner. 2. oktober Afdelingsingeniør Birger Rhe Hansen, Hærens Artilleriskole: Fra moderne granatballistik til styrede granater. 6. november Overlæge, dr. med. Kim Frost, Øjenafdelingen, Århus Kommunehospital: Skader efter fyrværkeri og eksplosioner. 4. december Planetarieleder Ole J. Knudsen, Steno Museet:Raketprincip og rumfart. Tid, sted og pris Stenoforelæsningerne foregår på museet kl ca. 21. Dørene åbnes kl og lukkes præcist kl Der kan tegnes abonnement til forårets forelæsninger for 400 kr. og til efterårets forelæsninger for 320 kr. ved henvendelse til Folkeuniversitetets kontor, Skt. Clemens Stræde 1, 8000 Århus C. Tlf Der kan også købes billetter á 95 kr. (50 kr. for studerende) til enkelte forelæsninger. Disse billetter købes ved døren, men der kan i så fald ikke garanteres plads. Forudbestilling er dog mulig samme dag som forelæsningen på tlf (Steno Museet) mellem klokken 10 og

12 oktober Steno Museet 2003 K A L E N D E R 3. April Steno Museet Fredag 11. oktober søndag 19. oktober 2003 Krudt og Kugler særudstilling om krudt og fyrværkeri: historie, kemi og anvendelse. Torsdag 19. december kl og Fuldmåneaften i planetariet: Julestjernen. Planetarieleder Ole J. Knudsen fortæller om julestjernen. Torsdag 16. januar kl Stenoforelæsning ved lektor Frede Storborg, Langkær Gymnasium: Krudt og fyrværkeri kemi og teknologi. (NB: Forelæsningen foregår på Kemisk Institut.) Lørdag 18. januar kl og Fuldmåneaften i planetariet: Månebryllupssange. Korværk af Bo Gunge. Torsdag 6. februar kl Stenoforelæsning ved fyrværker Lars Hoffmann Barfod, Tivolis Fyrværkerifabrik: Fyrværkeriets historie. (NB: Forelæsningen foregår på Kemisk Institut.) Lørdag 8. februar - søndag 16. februar Leg med eksperimenter m.v. i skolernes vinterferie. (Også åbent mandag.) Mandag 17. februar kl og Fuldmåneaften i planetariet: Stjernekoncert. Korværk af Bo Gunge. Torsdag 20. februar kl Jydsk Medicinhistorisk Selskab: 1) Læge, stud.mag. Annette Frölich: Feltkirurgi i jernalderen vist ud fra genstandsfund i offermosen. 2) Professor Chr. Brahe Pedersen: Øre-næse-halsspecialet i Østjylland i 100 år. Torsdag 6. marts kl Stenoforelæsning ved professor Hans Toftlund Nielsen, Kemisk Institut, Syddansk Universitet: Højeksplosivernes tidlige historie. (NB: Forelæsningen foregår på Kemisk Institut.) Tirsdag 18. marts kl og Fuldmåneaften i planetariet: Forårshimlen. Fortælling og musik under stjernerne. Tirsdag 25. marts kl Jydsk Medicinhistorisk Selskab: 1) Stud.mag. Mette Høyrup: Opfattelsen af tuberkulosen i Danmark ) Sygeplejerske, fhv. forstander Aja Høy-Nielsen: Livet på sanatoriet. Mandag 31. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Torsdag 3. april kl Stenoforelæsning ved museumsinspektør Th. Pedersen, Tøjhusmuseet: Miner! Jul og nytår på Steno Museet Museet holder julelukket i dagene december. Der er ligeledes lukket 30. og 31. de cem ber samt 1. januar

Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004.

Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004. 28 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER DECEMBER 2004 Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004. Overblik og gode planer

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Skater, et elev arbejde fra 2012

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære tilknyttede i Jobbanken i Århus Juletravlheden er over os

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, August 15, 2011 2:54 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten august 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

På de vedlagte programplakater kan du læse mere om, hvad der foregår på dagen i henholdsvis LEGOLAND og Tivoli.

På de vedlagte programplakater kan du læse mere om, hvad der foregår på dagen i henholdsvis LEGOLAND og Tivoli. Til SP-instruktører og Rådets repræsentanter i politikredsene 5. februar 2014 Skolepatruljedagene bliver i år holdt mandag den 28. april i LEGOLAND og tirsdag den 29. april i Tivoli. Begge steder er der

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Onsdag den 15. januar kl. 18.30 Nytårskoncert i salen (kl. 18.15 vil der være en lille forfriskning. Entré voksne: 40. kr. Børn under 14 år: 15. kr.

Onsdag den 15. januar kl. 18.30 Nytårskoncert i salen (kl. 18.15 vil der være en lille forfriskning. Entré voksne: 40. kr. Børn under 14 år: 15. kr. [deadline mandag kl. 8.30] Onsdag den 15. januar kl. 18.30 Nytårskoncert i salen (kl. 18.15 vil der være en lille forfriskning. Entré voksne: 40. kr. Børn under 14 år: 15. kr.) Onsdag den 15. januar kl.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere