Kanonåbning af Krudt og Kugler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanonåbning af Krudt og Kugler"

Transkript

1 20 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2002 Kanonåbning af Krudt og Kugler Med knald og kunstfyrværkeri i kulørte kaskader åbnede Steno Museet sin nyeste særudstilling torsdag aften den 10. oktober. Da udstillingen viser både skydevåben, krudt og kugler, som museet normalt ikke er i besiddelse af, var det nødvendigt at søge såvel våbentilladelse hos politiet som tilladelse til at udstille krudt og fyrværkeri og hvad var så mere nærliggende end at bede Politimesteren for Århus, Jørgen Illum, om at foretage den officielle åbning af udstillingen. I flot uniform satte politimesteren ild til lunten, som med et behersket knald signalerede, at udstillingen var åben for de mange tilstedeværende gæster og i øvrigt for publikum et helt år frem i tiden. Forinden havde flere holdt taler, bl.a. lektor på Langkær Gymnasium i Århus, Frede Storborg, på hvis initiativ og store arbejdsindsats udstillingen er skabt selvfølgelig i tæt samarbejde med nogle af museets faste medarbejdere. Mad og fyrværkeri Udstillingsåbningen blev traditionen tro efterfulgt af en buffet kreeret af Chili John Rasmussen med sædvanlig fantasifuldhed og gode smagsoplevelser. Af retter kan nævnes Chiliminerede rejer, Sprængt andebryst med granatæbler, Black powder chili bean salat med kort lunte, og til dessert bl.a. Saltbomber og Spejderhagl. Efter buffeten var der festfyrværkeri på plænen foran museet. H.C. Andersen Politimester Jørgen Illum, Århus, forestod den officielle åbning af udstillingen.(foto: Hanne Teglhus) Festfyrværkeri A/S, som i udstillingsopbygningen beredvilligt havde stillet megen ekspertise til rådighed, stod også for den festlige udendørs forestilling. Med stor humor og megen professionalisme afvikledes det flotte fyrværkeri, som også tiltrak forbipasserende og flere rundt om i nabolaget. ht

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 3-4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Hans Buhl Aase Roland Jacobsen Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Nyt fra Steno Museets Venner Kassereren orienterer om en ny praksis vedrørende medlemskortet Fra årsskiftet vil kvitteringskuponen, som er vedhæftet indbetalingskortet, ikke mere fungere som med lemskort. I stedet kan man få udleveret sit kort i museumsbutikken, når kontingentet er betalt. Så vidt det er muligt, vil der på museet altid ligge en ajourført liste over de med- lemmer, der har betalt, men vær opmærksom på, at der kan gå en uges tid, fra indbetalingen har fundet sted, til jeg får meddelelse derom. Naturligvis kan man altid få udleveret kortet mod forevisning af dokumentation for kontingentbetaling. Bemærk: Fornyelse af medlemskab kan ikke ske ved betaling til butikspersonalet. De medlemmer, der har betalt, men ikke afhentet Kassereren er Poul Gade, Irisvej 30, 8260 Viby J Tlf , medlemskort før udsendelsen af generalforsamlingsindkaldelsen i marts, modtager kortene ved den lejlighed. Det vil være en stor hjælp, hvis vi da kan slippe af med alle kort, så derfor: Betal kontingentet inden udgangen af februar. Generelt: Lad foreningen indgå i listen over modtagere af flyttemeddelelser. De medlemmer, der ikke ønsker at videreføre medlemskab af foreningen, bedes fortsat om at lade mig det vide, så vi kan spares for et antal nyttesløse henvendelser. pg 2

3 Nye tilbud fra skoletjenesten Takket være et samarbejde med Århus Amt kan Ste no Museet nu tilbyde flere undervisningsforløb i forbindelse med besøg på museet. I foråret 2001 udbød Uddannelses- og Arbejds markedsafdelingen i Århus Amt en pulje med støttemidler til projekter, der kunne styrke samarbejdet mellem gym nasierne/hf og de videregående uddannelsesinstitutioner inden for sprogfagene og naturvidenskab. Formålet var dels at øge de unges interesse for disse fagområder, dels at udbygge og styrke forbindelsen mellem uddannelsesniveauerne og derved sikre en bedre overgang fra gymnasiet/ hf til en videregående uddannelse. Puljen gav mulighed for op til 100 timers aflønning pr. deltagende lærer. Der blev i skoleåret givet støtte til 10 projekter, heraf 8 inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. Projekterne Hovedparten af projekterne har handlet om at udbygge besøgsordningerne på universitetet samt tilknyttede institutioner. Heriblandt har der været tre projekter, som har haft til formål at udvikle nye undervisningsforløb i forbindelse med især gymnasieklassers besøg på Steno Museet. Disse tre projekter er ret forskellige i deres karakter og viser således hver især nye veje for Steno Museets skoletjeneste. Krudt og Kugler Lektor Frede Storborg, Langkær Gymnasium og HF, har været en af hovedkræfterne bag Steno Museets aktuelle særudstilling Krudt og Kugler. Som omtalt i sidste nummer af Stenomusen, er udstillingen bevidst udformet sådan, at den kan supplere undervisningen i kemi, fysik og naturfag. I den forbindelse har Frede Storborg udarbejdet fire opgaveark, som grundigt behandler emnerne krudt, fyrværkeri, sprængstoffer og ballistik. De opfylder mindst to store ønsker, som ofte er blevet udtrykt af besøgende gymnasielærere. For det første er de niveaumæssigt målrettet til gymnasiets undervisning. For det andet lægger de op til, at eleverne kan få nogle tal med hjem til efterbehandling på skolen. Derved kan de træde i stedet for andet skriftligt arbejde. Elektromagnetisme Lektor Christian Bech Sørensen, Århus Statsgym nasium, har udarbejdet et undervisningsforløb omfattende 6 emner til belysning af den historiske baggrund for pensum i elektricitet og magnetisme i gymnasiets højniveaufy sik. Målet med dette projekt, som er omtalt nærmere på side 5, er, at eleverne skal forberede oplæg for hinan- Fortsættes næste side. 3

4 Nye tilbud... Fortsat fra side 3. den med udgangspunkt dels i relevante genstande i Steno Museets udstilling, dels i historiske kildetekster, som er gjort tilgængelige via museets netsider. Landmåling Endelig har en gruppe gymnasielektorer (som er nævnt på side 6) udarbejdet et større projekt, som gør det muligt for gymnasieelever at prøve praktisk landmåling og navigation med matematisk-historisk sigte. I forbindelse med projektet er der oprettet et omfattende netsted, hvor man dels kan bestille landmålingsudstyr til udlån, dels kan hente instrumentbeskrivelser, øvelsesvejledninger og historiske kildetekster. Øvelsesvejledningerne er udformet sådan, at de kan benyttes til korte forløb på museet såvel som længere projektforløb hjemme på skolen. Galilei og Foucault Ud over disse projekter har lektor Birgit Truust, Amtsgymnasiet i Paderup, ad anden vej fået midler til et endnu ikke afsluttet projekt, hvor hun laver øvelsesvejledninger til forsøg med Foucaults pendul og Galileis faldrende. Museets model af sidstnævnte er i den forbindelse blevet suppleret med to nye faldrender med hhv. større og mindre hældning end den oprindelige. Tilsvarende er der ved at blive udviklet nyt udstyr til brug i forbindelse med Foucaults pendul. Målet med vejledningerne er at gøre øvelserne så omfattende, at et besøg på Steno Museet kan erstatte nogle af de praktiske øvelser på gymnasiet. Tak Vi er på museet meget begejstrede for, at der har været en række lærere som uopfordret har haft lyst at bruge tid og kræfter på at styrke Steno Museets skoletje- neste. I kraft af deres kendskab til læseplaner m.v. og ikke mindst til den daglige virkelighed i gymnasieskolen har de kunnet udforme og målrette det nye undervisningsmateriale på en måde, som vi aldrig selv kunne have gjort. Det vil vi gerne sige dem hjerteligt tak for. Tilsvarende er vi meget taknemmelige for, at Århus Amt gennem sin bevilling af økonomisk støtte har gjort projekterne mulige. Hjemmesiden I forbindelse med de nye undervisningstilbud har vi lavet en mindre omlægning af skoletjenestens websider på Det betyder at siden om undervisningsmaterialer er blevet opdelt i separate sider om opgaveark, undervisningsforløb og temahæfter. hb 4

5 Elektromagnetismens historie Lektor Christian Bech Søren sen, Århus Statsgymnasium, fortæller her om sine overvejelser og erfaringer i forbindelse med udarbejdelsen af et undervisningsforløb i elektricitet og magnetisme. Da jeg for 1½ år siden søgte timer til et af Århus Amts samarbejdsprojekter med Aarhus Universitet, var jeg ved at afslutte et 3.g fysikhold. Jeg havde selv læst en del i Poul la Cour og Jacob Appels Historisk fysik, et værk som trods sine 100 år på bagen har en meget pædagogisk tilgang til fysikken. Min tanke var, at man måske kunne dække emnet Elektricitet og magnetisme gennem en historisk frem stilling. Da jeg kom i gang med at analysere pensum, fandt jeg dog ud af, at det ville være svært at komme hele vejen rundt, når jeg skulle være sikker på, at eleverne var ordentlig rustet til skriftlig eksamen. Jeg har derfor udvalgt seks historiske emner, der kan understøtte det pensum i elektricitet og magnetisme, som højniveaufysik i det almene gymnasium har på nuværende tidspunkt. Selv om de er valgt med dette sigte, er emnerne dog så basale i elektromagnetismens historie, at de også kan bruges i andre gymnasiale uddannelser eller til et ændret pensum. Undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet er udarbejdet med god hjælp fra Hans Buhl fra Steno Museet og Ole Knudsen fra Institut for Videnskabshistorie, og tanken med emnerne er, at eleverne i grupper forbereder foredrag om de enkelte emner. Foredragene skal holdes på museet, og eleverne skal undervejs fremvise apparater i museets samling. Elevernes materiale til foredragene er for hvert emne en kort oversigt med biografier samt nogle indscannede kildetekster. Materialet kan findes på skoletj/elmag. I foråret 2002 afprøvede jeg materialet på mit eget 3.g fysikhold. Nogle elever fik et nyt og bedre syn på fysikken, andre fandt at dette ikke var rigtig fysik. Nogle af kilderne var lidt for svære at læse, så de er blevet kortet ned i den udgave, der nu ligger på nettet. Hvis nogen har kommentarer til materialet, som det nu ser ud, er jeg meget modtagelig. De seks historiske emner er: Elektricitet på fl asker: Om de første kondensatorer. Kræfter mellem ladninger: Om Coulombs målinger. Strøm til magnetfelt til strøm: Om Ørsteds, Ampères og Faradays opdagelser. Måling af magnetfelter: Om opdagelsen af Hall-effekten. Elektromagnetiske bølger: Om Hertz forsøg og de første trådløse telegrafer. Opdagelsen af elektronen: Om J.J. Thomsons forsøg. 5

6 Landmåling gør det selv Lektor Ivan Tafteberg Jakob sen, Århus Stats gym - nasium, fortæller på denne side om sam arbejdsprojektet geo mat.dk. Opmålingen af Jorden er en af de helt store bedrifter i nyere videnskabs- og teknologihistorie. Det gælder bestemmelsen af Jordens form og størrelse, som man udfoldede store anstrengelser for i 1700-tallet. Men det gælder også de mere lokale opmålinger, som man foretog rundt omkring i Europa fra midten af 1700-tallet for at få mere præcise geografiske kort. Også i Danmark var der aktivitet på dette felt, og det var i denne periode, man fik nogenlunde styr på, hvordan Danmark egentlig så ud. For at forstå noget af hvad der ligger bag bedriften, skal man næsten selv have prøvet at foretage sådanne opmålinger. Og det er netop hensigten med et nyt samarbejde mellem Steno Museet, en gruppe lokale gymnasielærere og Amtscentret for Undervisning i Århus Amt. Når gymnasieklasser besøger Steno Museet kan de nu få lejlighed til at lå- ne ældre, men professionelle landmålingsinstrumenter til at foretage opmålingsøvelser i Universitetsparken. Det er også muligt via Amtscentret at bestille en instrumentpakke hjem til skolen og så prøve kræfter med instrumenterne der. Keld Nielsen: Hvordan Danmarkskortet kom til at ligne Danmark, udgivet af Steno Museets Venner, kan stadig købes i museumsbutikken. Geomat.dk Vejledning til opmålingerne og beskrivelse af instrumenterne kan man finde på netstedet som også rummer en række uddrag af en bog om landmåling fra begyndelsen af 1800-tallet, skrevet af en af hovedpersonerne i den første store opmåling af Danmark, Thomas Bugge. Bugges opmålinger foregik sommer efter sommer i mange år og var en kolossal pionerindsats. De besøgende klasser kan nu med Bugges egen beskrivelse i hånden gå i hans fodspor i nogle få timer. Hertil kan man anvende kopier af måleborde, udfærdiget på Steno Museets værksted. Arbejdende museum Steno Museets udstillingshjørne med landmåling er på denne måde blevet udvidet til et egentligt arbejdende museum, som ikke bare giver en ekstra dimension til udstillingen, men også giver skolernes undervisning i matematik, fysik og naturfag nye muligheder for praktiske projekter. Projektet Samarbejdet er igangsat og fortsættes og udbygges med støtte fra udviklingsmidler fra Århus Amt og med donationer fra erhvervsvirksomheder. Projektets koordinator er Jesper Maththiasen, Amtscentret for Undervisning i Århus Amt, og gymnasielærerne bag det er Hans Jørgen Schrøder, Skanderborg Amtsgymnasium, Finn Christiansen og Bjar ne Nielsen, Risskov Amts gymnasium, og Ivan Tafte berg Jakobsen, Århus Statsgym nasium. Fra Steno Museet har rundviser, stud. scient. Susanne Æbelø deltaget. 6

7 Ny medicinhistorisk museumsinspektør Steno Museet ansatte den 1. nov Morten A. Skydsgaard som ny inspektør. Her fortæller han om sin baggrund og planer. I oktober fik jeg overbragt nyheden om, at jeg havde fået stillingen som medicinhistorisk museumsinspektør på Steno Museet. Jeg blev meget glad. Det betød, at jeg kunne fortsætte mit arbejde med medicinhistorie på fuld tid. Et ønske, som havde været et uvist mål, da jeg tre år tidligere kastede mig ud i et medicinhistorisk PhDstudium. Interessen Min første interesse for medicinhistorien kom fra min gudfar, øjenlæge Henning Skydsgaard. Han forsynede mig med medicinhistorisk litteratur ved fødselsdage og jul. Dét, som greb mig, var imidlertid vores tilbagevendende samtaler om hans lægeliv, som var begyndt i 1930 erne. Han havde virket på et tuberkulosesanatorium ved Vejlefjord, da tuberkulose stadig var en folkesygdom. I 1940 erne oplevede han som øjenlæge de allerførste sukkersygepatienter med blindhed, der begyndte at fylde øjenafdelingerne i kølvandet på insulinets opdagelse. Før denne opdagelse havde patienter aldrig nået at få disse komplikationer, fordi de døde inden for ét år. Det var altid spændende at lytte til en læge, som havde virket før den højteknologiske, nutidige medicin, og min nysgerrighed til mit fags rødder blev efterhånden til et mere seriøst ønske om at fordybe mig i medicinhistorien. Uddannelsen I 1996 tog jeg kandidat eksamen i medicin ved Københavns Universitet og fortsatte med hospitalsturnus på Kalundborg Sygehus. Det var rart at være på et lille sygehus, hvor man lærte den basale medicin og kirurgi. Jeg passede skadestue og bistod ved operationer på det kirurgiske afsnit. På det medicinske afsnit fik jeg efterhånden et mere roligt forhold til de akut syge patienter med dårligt hjerte, som fyldte en nyuddannet læge med uro i de første måneder. Med en hjertestop-hyler liggende på sengebordet bliver nattesøvnen en anden. I 1997 blev jeg forskningsassistent på Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori, Køben havns Universitet, hvor professor Henrik Wulff gav mig muligheden for at få omsat min medicinhistoriske interesse i praksis. Derefter fulgte et PhD-stipendium ved samme fakultet og et skift til Afdeling for Medicinhistorie/Medicinsk Historisk Museum, hvor idéhistorikeren Thomas Söderqvist blev professor i eftersommeren På den afdeling har jeg i de sidste tre år nydt et spændende tvær- Fortsættes næste side. 7

8 Ny medicinhistorisk... Fortsat fra side 7 fagligt miljø sammen med fire andre PhD-studerende i medicinhistorie. I et halvt år var jeg i London på Wellcome Center for the History of Medicine, hvor jeg fik mulighed for at dygtiggøre mig ved en af de toneangivende institutioner inden for den internationale medicinhistorie. Min afhandling har titlen Ole Bang ( ) og den sidste hippokratiske medicin og vil blive indleveret i Fremtiden Efter en varm velkomst på museet er jeg gået i gang med at lære udstillingen, samlingen og nye kolleger at kende. Omgangstonen er behagelig og bygningerne er luksuriøst moderne, når man kommer fra Medicinhistorisk Museum i Bredgade, hvor lofterne er ved at falde ned. Begge museer har dog dét til fælles, at der er masser af arbejde at gå i gang med. Det er for tidligt at fremkomme med en konkret handlingsplan for den medicinhistorisk afdeling. Der er imidlertid ingen tvivl om, at den permanente samling skal gennemgås og højnes på det formidlingsmæssige niveau. Det vil også være vigtigt, at den medicinhistoriske afdeling får formuleret, hvad den vil være god til og dermed skal prioritere i sin indsamling, formidling og forskning. På hjemmefronten er jeg far til to drenge på tre og syv år. Min hustru er ved at færdiggøre sin speciallægeuddannelse som praktiserende læge og vi er bosiddende i Slagelse. Det giver en vis transporttid mellem Slagelse og Århus, men IC-togenes hvilekupéer er et fortrinligt sted at skrive og læse. Pga. togtransporten vil jeg dog have brug for at overnatte i Århus en gang om ugen. I skrivende stund står december måned for døren. Julen nærmer sig og endnu et nyt år ligger tomt og langstrakt foran een. Mit ønske for det næste år vil være, at vi får et godt, produktivt år, hvor vi kommer i gang med medicinhistorien på Steno Museet. Der skal hentes inspiration ind fra andre museer. Der skal skabes overblik over samlingen. Afdelingen skal have formuleret en udviklingsplan og langsomt skal tiltagene omsættes til en forhåbentlig bedre oplevelse for museumsgæsten på Steno Museet. ms Efterårsferie med stort rykind Efterårsferien 2002 vil blive en af de ferier, vi sent vil glemme. 8 I løbet af ferien havde Steno Museet besøg af 4059 gæster, hvilket er det næsthøjeste antal besøgende i museets historie. Vi havde i år arrangeret en lille skattejagt for børn i museets nye særudstilling Krudt og Kugler. Opgaven var at finde 10 bomber og løse de tilknyttede opgaver. Det var noget både børn og forældre fandt vældig interessant. Blandt de 1469 indleverede svar blev der trukket lod om et gavekort på 500 kr. til H.C. Andersen Festfyrværkeri. Vinderen blev Mia Eskelund på 9 år. Vi siger tillykke. bt

9 Fyrværkeriulykker skal forhindres Som supplement til særudstillingen Krudt og Kugler afholdt Steno Mu seet lørdag den 16. novem ber en temadag under titlen Fyrværkeriulykker skal forhindres også i dette nytår. Arrangementet var for både børn og voksne med foredrag af Simon Sparre Pinnau om, hvordan det er at miste en hånd ved fyrværkeri. Simon skriver selv: Jeg er 31 år og fik den 1. januar 1992 sprængt min venstre hånd af med fyrværkeri, som jeg selv havde fremstillet. Derfor holder jeg nu foredrag for fortrinsvis sko- leelever, men også for forældre, lærere og andre interesserede, der har daglig kontakt til børn og unge. Foredraget er bygget op omkring min egen ulykke, og jeg fortæller om de konsekvenser, jeg har oplevet. Hvis jeg bare kan redde én finger med mit foredrag og min historie, er jeg meget tilfreds. Mere end elever, fortrinsvis på Sjælland, har hørt hans foredrag, men nu blev det muligt at møde ham på Steno Museet og høre hans budskab. Derudover kom sprængningseksperter fra Skive Kaserne og gav en slagkraftig demonstration af farligt fyrværkeri for både syn og hørelse. Fyrværkerikampagnen i Danmark, som har støttet op om udstillingen Krudt og Kugler, var denne dag mødt op med information omkring sikkerhed ved fyrværkeri. arj Læs om farligt fyrværkeri og fyrværkeriskader på Planetarienyt Fuldmåneaften Dette faste aftenarrange ment blev til på grund af en succeshistorie. Komponisten Bo Gunge komponerede Månebryllupssange til pla netariet i Der kom så mange til premieren på dette korværk, at en gentagelse ved næste fuldmåne blev besluttet. Sådan opstod traditionen med Fuldmåneaften, og det behøver ikke at handle om Månen. Programmet spænder altid over mange temaer fra stjernehimlen i aften til moderne musik og billedsprog, hvor planetariet bruges som multimedierum. Den nye sæson Den næste sæson starter med begyndelsen et gensyn med Månebryllupssange den 28. januar, og ved næste fuldmåne den 27. februar vises Bo Gunges nyeste komposition til planetariet: Stjernekoncert. Fortsættes næste side. 9

10 Planetarienyt Fortsat fra side 9. Her er Bo Gunge inspireret af de svingninger stjerneskælv som den nu opgivne danske satellit Rømer skulle have registreret. Program for 2003 kan rekvireres på Steno Museet. Ole Rømer-Observatoriet Det gamle observatorium i Højbjerg har taget hul på endnu en forevisningssæson. Der er 16 forevisninger om måneden fra september til maj, og vi har omkring 4500 gæster på observatoriet årligt. Man forudbestiller til de gratis forevisninger på Steno Museets telefon. Forårssæsonen bliver denne gang kortere end sædvanligt, for lige efter 1. april begynder vi at afmontere den gamle 40 cm Cassegrainkikkert, som vi har brugt til forevisninger i et kvart århundrede. Tipsmidler har gjort det muligt at modernisere forholdene i den store observatoriekuppel, så vi har indkøbt en mindre, men langt bedre kikkert og en lang række spændende tilbehør. Især venter vi os meget af et stereookular, som giver en næsten 3-dimensionel oplevelse af himlen. arj & ojk Stenoforelæsninger 2003 Krudt og Kugler I anledning af den aktuel le særudstilling handler Stenoforelæsninger i 2003 om krudt, fyrværkeri og sprængstoffer. For at kunne lave demonstrationer foregår de tre første forelæsninger i auditorium 1 på Kemisk Institut. De øvrige forelæsninger foregår på Steno Museet. 16. januar Lektor Frede Storborg, Langkær Gymnasium: Krudt og fyrværkeri kemi og teknologi. Sortkrudt består af salpeter, svovl og trækul, og det var den første af en række blandinger, der kunne brænde uden luftens adgang. Sådanne blandinger har i tidens løb været anvendt inden for så forskellige områder som fyrværkeri, rumfart, tændstikker og airbags. Blandingerne består af stoffer, som kan brænde, og stoffer, som kan nære en forbrænding. Både det røgsvage krudt og de egentlige sprængstoffer som nitroglycerin og nitrocellulose kan opfattes som en videreudvikling af den type stoffer. I forelæsningen vil hele denne udvikling blive belyst i et kemisk og kemihistorisk perspektiv, og det vil bl. a. blive gennemgået, hvordan en blanding af salpeter, svovl og trækul bliver omdannet til sortkrudt, og hvordan de forskellige fyrværkerieffekter frembringes. Der kræves ikke specielle forudsætninger af tilhørerne inden for kemi. Forelæsningen vil blive ledsaget af en række demonstrationer. 6. februar Fyrværker Lars Hoffmann Barfod, Tivolis Fyrværkeri fabrik: Fyrværkeriets historie. En kemi- og kulturhistorisk gennemgang af fyrværkeriets udvikling fra starten for ca år siden til i dag: de enkelte stykkers fremstilling 10

11 og anvendelse, samt festfyrværkeriernes udseende gennem tiderne. Forelæsningen vil blive ledsaget af en række demonstrationer. 6. marts Professor Hans Toftlund Nielsen, Kemisk Institut, Syddansk Universitet: Højeksplosivernes tidlige Historie. I 1520 udførte Paracelsus en række eksperimenter med krudtlignende blandinger. Men i stedet for den sædvanlige hurtige forbrænding observerede han en detonation. Ca. 100 år senere undersøgte den tyske kemiker Glauber sagen nærmere, og han fandt frem til den optimale blanding af komponenterne i det såkaldte knaldpulver. Glauber og den danske kemiker Ole Borch undersøgte også den virkning helt ren salpetersyre har på en række organiske forbindelser. Herved fik de for første gang fremstillet kemiske forbindelser, der svarer til moderne højeksplosiver. Initialsprængstoffer såsom knaldkviksølv blev også opdaget for mere end to hundrede år siden. Forelæsningen vil blive ledsaget af demonstrationer. 3. april Museumsinspektør Th. Pe dersen, Tøjhusmuseet:Miner! 8. maj Militærlæge Svend Trier og militærlæge Finn Warburg: Kugler og Krigskirurgi. 4. september Bernt Kure, Fregatten Jyl land: Søslag og søkanoner. 2. oktober Afdelingsingeniør Birger Rhe Hansen, Hærens Artilleriskole: Fra moderne granatballistik til styrede granater. 6. november Overlæge, dr. med. Kim Frost, Øjenafdelingen, Århus Kommunehospital: Skader efter fyrværkeri og eksplosioner. 4. december Planetarieleder Ole J. Knudsen, Steno Museet:Raketprincip og rumfart. Tid, sted og pris Stenoforelæsningerne foregår på museet kl ca. 21. Dørene åbnes kl og lukkes præcist kl Der kan tegnes abonnement til forårets forelæsninger for 400 kr. og til efterårets forelæsninger for 320 kr. ved henvendelse til Folkeuniversitetets kontor, Skt. Clemens Stræde 1, 8000 Århus C. Tlf Der kan også købes billetter á 95 kr. (50 kr. for studerende) til enkelte forelæsninger. Disse billetter købes ved døren, men der kan i så fald ikke garanteres plads. Forudbestilling er dog mulig samme dag som forelæsningen på tlf (Steno Museet) mellem klokken 10 og

12 oktober Steno Museet 2003 K A L E N D E R 3. April Steno Museet Fredag 11. oktober søndag 19. oktober 2003 Krudt og Kugler særudstilling om krudt og fyrværkeri: historie, kemi og anvendelse. Torsdag 19. december kl og Fuldmåneaften i planetariet: Julestjernen. Planetarieleder Ole J. Knudsen fortæller om julestjernen. Torsdag 16. januar kl Stenoforelæsning ved lektor Frede Storborg, Langkær Gymnasium: Krudt og fyrværkeri kemi og teknologi. (NB: Forelæsningen foregår på Kemisk Institut.) Lørdag 18. januar kl og Fuldmåneaften i planetariet: Månebryllupssange. Korværk af Bo Gunge. Torsdag 6. februar kl Stenoforelæsning ved fyrværker Lars Hoffmann Barfod, Tivolis Fyrværkerifabrik: Fyrværkeriets historie. (NB: Forelæsningen foregår på Kemisk Institut.) Lørdag 8. februar - søndag 16. februar Leg med eksperimenter m.v. i skolernes vinterferie. (Også åbent mandag.) Mandag 17. februar kl og Fuldmåneaften i planetariet: Stjernekoncert. Korværk af Bo Gunge. Torsdag 20. februar kl Jydsk Medicinhistorisk Selskab: 1) Læge, stud.mag. Annette Frölich: Feltkirurgi i jernalderen vist ud fra genstandsfund i offermosen. 2) Professor Chr. Brahe Pedersen: Øre-næse-halsspecialet i Østjylland i 100 år. Torsdag 6. marts kl Stenoforelæsning ved professor Hans Toftlund Nielsen, Kemisk Institut, Syddansk Universitet: Højeksplosivernes tidlige historie. (NB: Forelæsningen foregår på Kemisk Institut.) Tirsdag 18. marts kl og Fuldmåneaften i planetariet: Forårshimlen. Fortælling og musik under stjernerne. Tirsdag 25. marts kl Jydsk Medicinhistorisk Selskab: 1) Stud.mag. Mette Høyrup: Opfattelsen af tuberkulosen i Danmark ) Sygeplejerske, fhv. forstander Aja Høy-Nielsen: Livet på sanatoriet. Mandag 31. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Torsdag 3. april kl Stenoforelæsning ved museumsinspektør Th. Pedersen, Tøjhusmuseet: Miner! Jul og nytår på Steno Museet Museet holder julelukket i dagene december. Der er ligeledes lukket 30. og 31. de cem ber samt 1. januar

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

Steno Museet vil i dybden

Steno Museet vil i dybden 15 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2001 Steno Museet vil i dybden Siden planerne om udbygningen af Steno Museet første gang blev præsenteret i Stenomusen, er de blevet så konkrete, at der

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Tuesday, April 03, 2012 10:19 AM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten april 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til.

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til. 49 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2010 Magneter, der husker En af Steno Museets centrale opgaver er at vise videnskabens betydning for vores hverdag. Derfor udstiller vi ikke blot videnskabsmændenes

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Lyt til lyset! Skramloteket på Banen

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Guldring fundet i november 2009 af Jannick Nielsen

Holbæk Arkæologiklub. Guldring fundet i november 2009 af Jannick Nielsen Holbæk Arkæologiklub Guldring fundet i november 2009 af Jannick Nielsen Nyhedsbrev nytår 2010 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen holdt den 1. december sit første møde efter generalforsamlingen, og på dette møde

Læs mere

Krudt og Kugler. Den 10. oktober 2002 åbner Steno Museet en ny særudstilling om krudt, fyrværkeri og sprængstoffer.

Krudt og Kugler. Den 10. oktober 2002 åbner Steno Museet en ny særudstilling om krudt, fyrværkeri og sprængstoffer. 19 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2002 Krudt og Kugler Den 10. oktober 2002 åbner Steno Museet en ny særudstilling om krudt, fyrværkeri og sprængstoffer. Krudt og andre sprængstoffer har

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA. Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen

Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA. Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen Starten Astronomihold på Helsingør Ungdomsskole med Allan Reib indtil slutningen af

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold A

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold A Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold A MANDAG GEOLOGI/GEOSCIENCE 9.00 9.45 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G1 Forelæsning:

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004.

Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004. 28 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER DECEMBER 2004 Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004. Overblik og gode planer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold A

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold A Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold A MANDAG BIOINFORMATIK 9.00 9.45 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G1 Introduktion

Læs mere

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april.

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Side 1 Krigerne kommer Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Verdens premiere Udstillingen er er en rejse igennem tiderne, med udstillinger

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Allan Haurballe Madsen alhm@sdu.dk Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser Bagrund for projektet Regionens unge

Læs mere

7. klasse. Ca. 5 dage

7. klasse. Ca. 5 dage Job og uddannelse Anbefalet klassetrin: 7. klasse Beskrivelse: Besøg af forskellige relevante virksomheder på skolen, ekskursioner på virksomheder og projektarbejde om lokalmiljøets uddannelser og jobs.

Læs mere

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Tirsdag d. 7. januar: Medlemsmøde i Observatoriet EXOPLANETER. v. lektor Hans Kjeldsen, Institut for Fysik

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Uge 15: Verden omkring mig. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY

Uge 15: Verden omkring mig. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY Kursusmappe Uge 15: Verden omkring mig Vejledning til HippHopp guider Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp uge_15_guidevejl_verden_omkring_mig.indd 1 06/07/10

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen

Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen S T E N O M U S E N S T E N O M U S E N MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2001 - NR. 13 Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen Mad til Mennesker havde

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

ske og anvendelsen af teknologi af teknologi og videnskab.

ske og anvendelsen af teknologi af teknologi og videnskab. 24 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2003 Teknologien herre eller slave? Udstillingsansvarlig Rikke Schmidt Larsen fortæller her om særudstillingen Din teknologiske hverdag. Rikke Schmidt

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Det Sker - Aktiviteter for børn og voksne. Sæby Januar 2016

Det Sker - Aktiviteter for børn og voksne. Sæby Januar 2016 Det Sker - Aktiviteter for børn og voksne Sæby Januar 2016 Fredag 1. januar kl. 13.30: Hvert år mødes familie og venner til den traditionelle Hjertemarch på Hjertestien. Turen er enten ca. 3 km eller ca.

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk. Dyk ned i din tid - og dit liv

FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk. Dyk ned i din tid - og dit liv FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk Dyk ned i din tid - og dit liv En uge i livsfortællingens tegn Mandag 30. maj - fredag 3. juni 2016 1 1960 1940 1950 2 1930 Dyk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette??

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette?? Nyt fra AKT Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Den nye skolereform har betydet ændringer i forhold til sidste år. Ændringerne ses tydeligst i den længere skoledag. Det var noget kroppen lige skulle

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, August 15, 2011 2:54 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten august 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for september 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for september 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Sunday, September 11, 2011 3:53 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten september 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Jeppe og Helle gennemgår de formelle ting omkring prøverne og giver gode tips før det går løs.

Jeppe og Helle gennemgår de formelle ting omkring prøverne og giver gode tips før det går løs. Ugebrev Nr. 33, skoleåret 2013-14. 4. maj 2014 Uge 18 var helliget elevernes synopseskrivning forud for de mundtlige prøver i juni. Dansk, engelsk og tysk benytter sig af den prøveform, hvor eleverne ud

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Årsopgavefremlæggelsen Tirsdag den 12. marts

Årsopgavefremlæggelsen Tirsdag den 12. marts [deadline mandag kl. 8.30] Årsopgavefremlæggelsen Tirsdag den 12. marts 18 elever har i det forløbne år arbejdet med hver deres emne og den 12. marts fremlægger de deres arbejde. Kom og oplev denne fantastiske

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Einsteins store idé. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Tema: Energi Fag: Fysik/kemi Målgruppe: 9.-10. klasse

Einsteins store idé. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Tema: Energi Fag: Fysik/kemi Målgruppe: 9.-10. klasse Tema: Energi Fag: Fysik/kemi Målgruppe: 9.-10. klasse Viasat History, 2010, 119 minutter. Denne dramatiserede fortælling om udviklingen i naturvidenskabelig erkendelse, der førte frem til Einsteins berømte

Læs mere

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter Hold Øje uge 6 Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter BØF forældre på skolebænken. Onsdag var hele overbygningen inkl. forældre

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Efterårsferie med glade gæster

Efterårsferie med glade gæster 52 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER DECEMBER 2010 Efterårsferie med glade gæster Steno Museets efterårsferiearrangement Eksperimenter og sjov viden blev en kæmpe succes. Gæsterne væltede ind ad døren

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2006-4 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

En hund efter museumsoplevelser

En hund efter museumsoplevelser 21 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2003 En hund efter museumsoplevelser Vinterferien bød på besøg af en sjælden museumsformidler: hunde. Det var politiets sprængningshunde Blackie og Dolly,

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere