Tid: 15. februar Periode: 1. april j. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid: 15. februar 2012. Periode: 1. april 2011-3j. marts 2013"

Transkript

1 c Cureaftale pr. 1. april2011 Tid: 15. februar 2012 Forhandlingsberettigedeparter: BlFogDansksocialrådgiverforening Deltagere iforhandlingen: For BIF: Thomas Pedersen I Jørgen Moberg 'For DS: Anne-Berit Nielsen / John Guldager Overenskomst m.v Socialrådgivere m.fl. Periode: 1. april j. marts 2013 Kapitel I - Forhandlingsprocedure $ I Forhandlingskompetence Det centrale niveau varetager den årlíge lønpolitiske drøftelse, forhandling om procedureaftale og eventuelle forhåndsaftaler samt uenighedssager. Endvidere varetages de forhandlinger, der ikke er decentraliseret. Forhandlingerne forestås af Kontor for Personale og Fællestillidsrepræsentanten for socialrådgiverne. Det lokale niveau Det lokale niveau varetager de konkrete lønforhandlinger omfattende lønforhandlinger for allerede ansatte og lønindplacering af nyansatte i det omfang forhandlingskompetencen er decentraliseret. Der kan undtagelsesvis lokalt indgås generelle forhåndsaftaler - med afsæt i forvaltningens lønpolitik og den lokale lønpolitik - om honorering af bestemte funktioner og kvalifikationer for en flerhed af medarbejdere på grundlag af en konkret vurdering. Forhandlingerne forestås som udgangspunkt af centerchef/kontorchef og tillidsrepræsentant eller fæ I lesti ll id srepræsenta nt. $ 2 Lønpolitik Lønpolitikken har 3 niveauer. - Københavns kommunes overordnede lønpolitik. - Forvaltningenslønpolitik. - Den lokale lønpolitik. Forinden den årlige individuelle lønforhandling på lokalt niveau fremlægger forvaltningen sin overordnede lønpolitik med henblik på drøftelse. i HovedMED. Som led i de årlige lønforhandlinger føres endvidere lønpolitiske drøftelser med Dansk Socia I rå d g i verfo re n i n g.

2 $ 3 Forhandlingsterminer Den årlige lokale individuelle lønforhandling afholdes i - Maj/juni Maj/juni 2012 Hvis parterne har forslag til de årlige lønforhandlinger skal forhandlingsmøder aftales i disse perioder. Såfremt ingen af parterne fremsætter krav om forhandling eller fremsætter lønforslag tages der ikke initiativ til afholdelse af en forhandling. Lønforslag skal så vidt muligt være skriftlíge og udveksles umiddelbart inden forhandlingerne.. Ved væsentlige stillingsændringer, tilbagevenden fra barselgorlov, afsluttet kompetencegivende uddannelse samt honorering for en ekstraordinær indsats, kan forslag fremsættes løbende. ' Lønforholdene for den enkelte medarbejder skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er ikke hensigten, at en medarbejder i et længerevarende ansættelsesforhold skalforblive på grundløn. Nvansættelse. Ansættelsesproceduren skal tilrettelægges således, at lønforhandlingen kan være afsluttet før ansøgeren skal tage stilling til tilbuddet om ansættelse eller senest før tiltrædelsen. For at fremme processen, fremsender ansættelsesstedet en kopi af ansøgning, cv, ansættelsesbrev og forslag til lønaftale til tillidsrepræsentanten. Såfremt forslag til lønaftale undtagelsesvis ikke er på plads før,kan der midlertidigt fastsættes en a'contoløn. Hvis de lokale parter ikke ian opnå enighed, henvises der til denne aftales $ 12. $ 4 Økonomisk råderum Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetforbrug, og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året. Det samlede råderum for lokale forhandlinger opgøres lokalt for centralforvaltningen og det enkelte center. For at sikre størst mulig åbenhed er der aftalt, at. De enkelte arbejdspladser er forpligtede til ijanuar måned og i forbindelse med udarbejdelse ' af april-, juli- og oktoberregnskabsprognoser, at informere det lokale samarbejdsudvalg om, hvad der er budgetteret med til løn og øvrig drift, og hvad der er forbrugt og forventes at blive brugt for hele året i forhold til det búdgetterede, samt hvilke forudsætninger om antal ansatte prognoserne er baseret på. o Kontor for Personale fastlægger en plan for, hvad der skal ske fra resultatet af oktoberprognosen foreligger primo november indtil fristen for indberetning af løn til KMD primo december. Planen skal forene hensynet til det enkelte centers mulighed for at disponere i løbet af året med hensynet til behovet for at evt. udbetaling af engangstillæg sker inden for fælles rammer.

3 $ 5 Udmøntningsgaranti De kommunale arbejdsgiverparter og Dansk Socialrådgíverforening har ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at "Aftale om udmøntningsgarantil' ikke finder anvendelse i. denne overenskomstperiode. $ 6 Lønstatistik For at sikre størst mulig åbenhed er der aftalt, at. Opgørelse over lønudviklingen forelægges, dels iforbindelse med de ordinære decentrale forhandlinger, dels i forbindelse med eventuelle opfølgningsdrøftelser.. Kontor for Personale udarbejder kønsopdelt lønstatistik tii brug for de decentrale enheders vurdering af behovet for særlige lønpolitiske foranstaltninger. Senest 2 uger før første forhandlingsmøde fremsendes til tillidsrepræsentanten en oversigt over den berørte personalegruppes lønforhold.

4 Kapitel 2 - Aftaleindgåetse $ 7 Former for lønforbedringer Funktionsløn for særlige arbejdsopg aver lfunktioner. Midlertidig funktionsløn for en given periode. Kvalifikationsløn for personlige og faglige kvalifikationer. Opmærksomheden henledes på, at ansatte bevarer deres hidtidige kvalifikationsløn ved ansættelse i tilsva rende stílling indenfor forvaltningen. ry Det skal bemærkes, at der kan aftales forhøjelse af grundlønsindplacering ved fuld eller delvis konvertering af tidligere aftalte løndele. Enqanqsbeløb for en ekstraordinær indsats. Rqsultatløn ydes ud over basisløn og andre løndele. Resultatløn baseres på opfyldelsen af fastsatte mål af enten kvalitativ eller kvantitativ karakter. De centrale parter i forvaltningen drøfter rammer og principper for resultatløn samt aftaler rammerne for lokale forsøg i hvert enkelt tilfælde. Alle lønd.ele er som udgangspunkt pqnsionsgivende. Eventuel afvigelse fra dette skal begrundes. $ I Formidling af aftaleresultatet Resultatet af forhandlingsresultatet offentliggøres på den enkelte arbejdsplads i den form der er aftalt lokalt. lnden offentliggørelsen informerer den nærmeste leder de medarbejdere, som er tildelt en lønforbedring og de médarbejdere, for hvilke det under forhandlingerne er aftalt, at lederen begrunder udfaldet af forhandlingen Når den ansatte får funktionsløn, kvalifikationsløn eller resultatløn, skal medarbejderen underrettes skriftligt om kriterierne for aftalen, herunder om eventuelle ændringer. Der bør være en tydelig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor.

5 Kapitel 3 Opsigelser $ 9 Funktionsløn stk. 1 Lokale aftaler om funktionsbestenìte lønfoibedringer kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. stk.2 Bemærkning: Denne bestemmelse dækker såvel kollektive lokale aftaler (f.eks. forhåndsaftaler) som aftaler, der kun dækker en enkelt ansat. Opsigelse over for en enkelt ansat skal ske med den pågældendes cipsigelsesvarsel. Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i lokale aftaler kan ophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af den bestemte funktion. Lokalt aftalte'lønforbedringer kan desuden ophøre i overensstemmelse med bestemmelser herom i den lokale aftale, herunder forhåndsaftaler.. Bemærkning: Opmærksomheden henledes på, at ophør af lønforbedringer kan medføre. vilkårsændringer for den enkelte ansatte, som skal behandles efter overenskomstens bestemmelser. $ 10 Kvalifikationsløn stk. 1 Lokale kollektive aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. Bemærkning: De ansatte omfattet af den hidtidige aftale vil i den situation beholde deres kvalifikationsbestemte lønforbedring som en personlig ordning, medmindre andet aftalesstk.2 Lokale aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer for den enkelte ansatte kan i øvrigt ændres ved enighed mellem aftalens parter. Bemærkning: Et eksempel kan være stillingsskift inden for (amts)kommunen til en stilling, hvor den erhvervede kvalifikation ikke er relevant.

6 Kapitel 4 - Uenighed $ I I Procedureaftaler Ved lokal uenighed om fortolkning af procedureaftalen rettes henvendelse til den centrale forvaltning med henblik på en løsning. $ 12 Lokal uenighed Ved lokal uenighed bringes sagen videre i konfliktløsningssystemet, der indeholder flere niveauer. Såfremt der ikke kan opnås enighed på ét niveau, kan ságen sendes videre til næste niveau. Ved lokal uenighed: Uenighedsreferat der beskriver uenigheden udfærdiges. Referatet underskrives af bggge parter. Referatet indsendes centralt til Kontor for Personale, der herefter ptøvq at løse uenigheden. Niveau 1 Kontor for Personale indkalder til niveau 1-forhandling. På arbejdsgiversiden deltager Kontor for Personale og på medarbejdersiden Fælfestillidsrepræsentanten som lokal repræséntant for den forhandlingsberettigede organisation, Fællestillidsrepræsentanten kan vælge, at lade sig repræsentere af afdelingen. Formålet er at parterne gennem rådgivning kan opnå en løéning. Niveau 2. Løses uenigheden ikke på Niveau 1, indkalder Kontor for Personale til Niveau 2-forhandling. Her kommer der eksterne parter med índ i sagen. På arbejdsgíversiden deltager Økonomiforvaitningen / KL samt den forhandlingsberettigede personaleorgánisations centrale afdeling. Formålet er at parterne gennem ekstern rådgivning kan opnå en løsning. Niveau 3. Opnås der heller ikke enighed, her overgives sagen til KL og den faglige organisation, 6

7 Kapitel 5 - Særligé forhold Socialrådgivere. $ 13 Funktionsløn for TR-funktion stk. 1. Til tillidsrepræsentanter inden for Dansk Socialrådgiverforeningens overenskomstområde ydes funktíonsløn på kr årtigt ( niveau). stk. 2. Til fællestillidsrepræsentanten inden for Dansk Socialrådgiverforeningens overeriskomstområde ydes funktionsløn på kr årligt ( niveau). Der kan ikke op[ebæres tillæg for tr-funktionen samtidigt med. stk. 3. Ved ophør fra hvervet som tillidsrepræsentant, bortfalder funktionslønnen uden opsigelse, dog kan vedkommende anmode om lønforhandling med henblik på, at vurdere hvorvidt tillidsrepræsentanthvervet motiverer en forhøjelse af pågældendes kvalifikationsløn, Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentanter i mere end 2 år og har gennemført organ r r er sikret en forhøjelse af kvalifi S g-niveau). Der kan ske modregning i tidlige r egrundelse. stk. 4. Ved væsentlige ændringer i antal medarbejdere ansat under overenskomsten for socialrådgivere, kan én af parterne begære at få den aftalté tillidsrepræsentantstruktur genforhandlet. $ 14 Funktionsløn for HovedMED stk. 1. Til medarbejderrepræsentanter i HovedMED ydes der funktionsløn på kr årligt ( niveau) stk. 2. Funktionslønnen bortfalder uden opsigelse når funktionen ophører. $ l5 Funktionsløn for funktionen som Arbejdsmiljørepræsentant stk. 1. Til medarbejdere, der er valgt og fungerer som arbejdsmiljørepræsentanter ydes der funktionsløn på kr årligt ( niveau) stk. 2. Funktionslønnen bortfalder uden opsigelse når funktionen ophører.

8 $ l6 Funktionsløn for praktikvejlederfunktion stk. 1. lndtil er forhåndsaftalen 1, april marls 2011 for socialrådgivere gældende. stk.2. Med virkning fra ydes der en månedlig funktionsløn til socialrådgive.re,'der er tillagt funktion som praktikvejleder eller uddannelsesansvarlig for socialrådgiveruddannelsen, beregnet på baggrund af et årligt praktikvederlag på. kr ( niveau) i 4 måneders praktikken og Vejlederfunktionen udføres udefra givne regler for uddan nelsesord n ingen. stk. 3. Funktionslønnen følger praktikanten og bortfalder uden opsigelse når praktikperioden ophører. $ 17 Funktionsløn for projektarbejde stk. 1 Der kan aftales funktionsløn for deltagelse i projektarbejde såfremt projektarbejdet har et omfang og en dignitet der svarer til en tillægsstørrelse på mindst kr årligt ( niveau). Der skal tilstræbes, at aftale om funktionsløn indgås inden projektarbejdet påbegyndes. stk. 2. Funktionslønnen bortfalder uden opsigelse når projektarbejdet ophører. $ 18 Kvalifikationsløn for efter- og ùid"r"uddannelse stk. 1 Socia lrådgivere, der gennem f Ører,. grundmodul i diplomuddannelse i beskæftigelse bestående af 3 moduler á 9 ECTS-point, ydes der - til socialrådgivere indplacerede.på grundløn trin 31, trin 34 og trin 37 - en årlig kvalifikationsløn på kr ( niveau). stk. 2 Socialrådgivere, dêr gennemf Ører,. Den sociale Diplomuddannelse eller Danmarks Forvaltningshøjskoles diplomuddannelse i o Offentligforvaltning. Beskæftigelsesindsats o eller tilsvarende relevant uddannelse indplaceres som minimum på grundløn trin 37. Lønnen skal sammensættes på ny. Der kan efter aftale foretages modregning i tidligere aftalt kvalifikationsløn. Den årlige kvalifikationsløn på kr ( niveau) jfr.s 18, stk.1 bortfalder automatisk. 8

9 For socialrådgivere der allerede er indplacerede på grundløn trin 37, aftales kvalifikationsløn udefra en konkret vurdering. stk. 3 Socialrådgivere, der gennemfører, o Kandidatuddannelse i socialt arbejde eller en Masteruddannelse, aftales indplacering udefra en konkret vurdering. Kapitel 6 Opsigelsesbestemmelser. $ l9 Opsigelse Denne aftaleerstatterprocedureaftale pr. 1. april 2008, indgået mellem BlFog Dansk Socialrådgiverforen ing, Denne aftale kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. Parterne er enige om, at denne aftale er opsagt pr. 31. marts Dato: 26. marts 2012 For Beskæftigelses- og I nteg rationsforvaltni4en For Dansk Socialrådgiverforening

10 brt 6 4 4h Da nsk Socialråd g iverfore n i n g - ti I I idsrepræsenta nt Generelt Rammerne for tillidsrepræsentanternes forhold er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og lønmodtagerorganisationerne på det kommunale område (KL). Rammeaftalens vilkår for tillidsrepræsentanter indgår i den MED-aftale, der er indgået for BIF MED-aftalen består af to dele. Den ene del beskriver de vilkår, der gælder for MED-udvalget. Den anden del beskriver de vilkår, der gælder for tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter m.v. MED-aftalen er bygget op om tillidsrepræsentantinstitutionen;- Det indebærer, at arbejdsgiveren anerkender TR som den legale interessebærer for medarbejderne på arbejdspladsen. Aftalen pålægger ligeledes både ledelse og medarbejdere en forpligtelse til at samarbejde samtidig med, at de angiver rammerne for og indholdet i samarbejdet. Endvidere pålægger aftalen TR et medansvar for, hvordan arbejdspladsen fungerer, bl.a. ved at TR skal arbejde for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Valo af TR for DS i BIF Der vælges 1 tillidsrepræsentant repræsenterende medarbejdere ansatte i henhold t l DSoverenskomst på følgende arbejdssteder, o Jobcenter København Baldersgade. Jobcenter København Musvågevej o Jobcenter København Nyropsgade o Jobcenter København Skelbækgade o Ydelsesservice. Beskæftigelsescentre, Arbejdsmarkedscentret, Administrationscentret og Centralforvaltningen Hvis medarbejderne ønsker det, og centrets ledelse er enig heri, kan der midlertidigt vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. center og i centraladministrationen, Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst /, àrs ansættelse i kommunen. Valget anmeldes af Dansk Socialrådgiverforening over for Kontor for Personale. Kontoret bekræfteranmeldelsen overfororganisationen inden 14dage og underretterden lokale ledelse om det anmeldte tillidsrepræsentantvalg, idet der dog under særlige forhold kan optages drøftelse af valget mellem forvaltningen og organisationen. Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst2 àr ad gangen. TR's to hovedopgaver TR's virksomhed er baseret på to regelsæt, dels Dansk Socialrådgiverforenings vedtægter, dels aftalerne mellem KL og KTO. Det indebærer, at tillidsrepræsentanten har to hovedopgaver:. som DS's repræsentant på stedet at være koblingen mellem foreningen og medlemmerne ved rø rende foren in gspol itiske og -tekniske spørgsmå I

11 . som talsmand for medlemmerne at varetage deres interesser over for ledelsen på stedet jf. TR-aftalen. I den konkrete situation vil der ofte være elementer af begge hovedopgaver - som DS's repræsentant på stedet og som talsmand. TR-aftalen I TR-aftalen er der fastsat nogle overordnede rettigheder og pligter:. det er TR's pligt både over for sin organisation og over for arbejdsgiveren at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhvíler ledelsen TR fungerer som talsmand for kollegerne overfor ledelsen. TR skal holdes bedst muligt orienteret iforbindelse med forestående ansættelser og. afskedigelser. TR skal have mulighed for at f,å alle relevante oplysninger om løn, og ansættelsesforhold for de personer, som TR repræsenterer Ud fra disse rettigheder/pligter kan der ikke gives en udtømmende oplistning af TR's arbejde og opgaver i forhold til TR-aftalen, men hovedparten àf opgaverne vil have karakter af: modtagelse og videregivelse af information til og fra ledelsen modtagelse og videregivelse af information til og fra de medlemmer, som TR repræsenterer forhandlinger og drøftelser med ledelsen aftaler med ledelsen på de områder, hvor TR er tillagt en aftalekompetence samtaler og drøftelser med de ansatte, som TR repræsenterer nødvendig kontakt og koordinering med andre TR'ere inden for DS BlFs område nødvendig indsamling og formidling af information. forberedelse og opfølgning på de udvalg og møder, TR deltager i. TRs virksomhed. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for forvaltningen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler forvaltningens ledelse og dennes repræsentaht.. Tillidsrepræsentanten fungerer i øvrigl som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan som sådan over for centrets ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmå.. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for pågældende medarbejdergruppe holdes bedst muligt orienteret.. Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer,.herunder en liste over de ansatte.. Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v. Forventninoer til TR TR er organisationens repræsentant på arbejdsstedet. Der vilderfor både fra arbejdsgíverside og fra organisationen være en berettiget forventning om, at TR i sin virksomhed har dækning for sine synspunkter i organisationen.

12 r TR.âftalen placerer TR som en nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelsen og medbestemmelsen på den enkelte arbejdsplads. Både medlemmer, foreningen og arbejdsgiveren må foryente, at TR viser vilje til samarbejde og på den måde varetager både de ansattes og arbejdspladsens interesser. TR's tavshedsoliot. Ethveil medlem skal i tryghed kunne overlade alle relevante oplysninger til TR. Derfor får TR i mange tilfælde kendskab til personlige oplysninger om det enkelte medlem. Disse _ oplysninger er fortrolige og skal behandles derefter. De må kun videregives til Feellestillidsmanden og tilde faglige sekretærer i DS. Kun hvis medlemmet udtrykkeligt acceþterer eller ønsker personlþe oplys-ninge.r kendt i en anden sammenhæng eks. - videregivet til ledelsen, kan TR benytte deft der. TR oq ikke-medlemmer. TR er i henhold til TR-aftalen talsmãnd for alle på tjenestestedet, som er medlem af DS eller berettiget dertil. Det skal forstås således, at hvor TR søger at udvirke forbedringer for medlemmerne på tjenestestedet, vil også ikke-organiserede være omfattet deraf og nyde godt af resultatet.. lkke-organiserede har valgt ikke at være medlem af DS. Derved har de også valgt at afskære sig fra at benytte den rådgivning, som DS via medlemmernes kontingentmidler har uddannet TR til. Valq af TR-suppleant Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver tillidsrepræsentant. Når de geografiske forhold på centret tilsiger det, kan der efter aftale vælges 2 eller flere suppleanter. Suppleanter for TR skal træde i funktion, når TR får midlertidigt forfald, typisk når TR er fraværende i en længere periode eks.v. på grund af-sygdom, barsel, orlov med løn eller lignende: Suppleanten træder også ind, hvis der opstår en akut sitúation på arbejdspladsen, hvor organisationens tilstedeværelse er påkrævet, men hvor TR ikke kan være til stede. TR-suppleanten udpeges til suppleant for TR i CenterMED med mindre organisationen har mere end én repræsentant i MED. Såfremt dette er tilfældet udpeges TR-suppleanten som MEDrepræsentant. TR-suppleanten er ligesom TR omfattet af tillidsrepr*r"nt"ntbeskyttelsen, men de øvrige rettigheder som TR har, får suppleanten først i det øjeblik, vedkommende træder i funktion som TR og skriftligt har orienteret sin ledelse.derom. TR-suppleanten skal uden varsel kunne træde i TR's sted. Derfor er det hensigtsmæssigt, at TR løbende orienterer sin suppleant om den information, som TR modtager fra FTR og Dansk Socialrådgiverforening. TR bør også inddrage suppleanten i sit arbejde, f.eks. ved forberedelse af interne møder og lignende. TR skal sikre, at suppleanten har umiddelbar adgang til de informationer, materialer mm., som suppleanten kan få behov îor ved TR's forfald. Det kan evt. aftales med FTR, hvordan detle kan

13 gøres i korte eller længere perioder. Det indebærer også, at suppleanten Skal have hurtigt âdgang til post til TR, TR bør træffe aftale med ledelsen om, at suppleanten får udleveret al post i enten brevform eller elektronisk. Va lq af fællestillidsreoræsentant Det er mellem DS og BIF aftalt, at der for Medarbejdere ansat under DS-overenskomster vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for disse medarbejdere. Valg af fællestillídsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repreesenterer medarbejdergrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til forvaltningen ved en af samtlige berørte tiiliàsrepr:æsentanter underskrevet anmeldelse. Anmeldelsen skal ledsages af en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem fællestillidsrepræsentanten og de enkelte tillidsrepræsentanter. Det skal af beskrivelsen klart fremgå hvilke opgaver, der varetages af fællestillidsrepræsentanten, og hvilke opgaver der henhører under de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner. København den 26. mafts2012 For BIF For Dansk Socialrådgiverforening

14 ØuAe Z Vt Fortolknins af overenskomsten for Socialrådeivere Dansk Socialrådgiverforening gjorde gældende at på de arbejdspladser i Beskæftigelses- og lntegrationsforvaltningen hvor socialrådgivere indplaceres på socialrådgiveroverenskomsten er de omfattet af overenskomstens 5 4, stk. 3, 2. punktum og S 6, stk. 2, pkt. S. Beskæftigelses- og lntegrationsforvaltningen videresender sagen til Økonomiforvaltningen til afklaring. København den 25. marts2oi2 I ntegratio nsforva ltn inge n For Da nsk Socíalrådgiverforeningen 4

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Indledning. Formål med lønpolitikken. Personalehåndbog Løn. Overordnet lønpolitik

Indledning. Formål med lønpolitikken. Personalehåndbog Løn. Overordnet lønpolitik Overordnet lønpolitik Indledning Som arbejdsplads vil Helsingør Kommune være kendetegnet ved, at opgaverne løses med et højt kvalitetsniveau og stor leverancesikkerhed af en kvalitetsbevidst og serviceorienteret

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Bilagsoversigt...3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter...6

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere