Tid: 15. februar Periode: 1. april j. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid: 15. februar 2012. Periode: 1. april 2011-3j. marts 2013"

Transkript

1 c Cureaftale pr. 1. april2011 Tid: 15. februar 2012 Forhandlingsberettigedeparter: BlFogDansksocialrådgiverforening Deltagere iforhandlingen: For BIF: Thomas Pedersen I Jørgen Moberg 'For DS: Anne-Berit Nielsen / John Guldager Overenskomst m.v Socialrådgivere m.fl. Periode: 1. april j. marts 2013 Kapitel I - Forhandlingsprocedure $ I Forhandlingskompetence Det centrale niveau varetager den årlíge lønpolitiske drøftelse, forhandling om procedureaftale og eventuelle forhåndsaftaler samt uenighedssager. Endvidere varetages de forhandlinger, der ikke er decentraliseret. Forhandlingerne forestås af Kontor for Personale og Fællestillidsrepræsentanten for socialrådgiverne. Det lokale niveau Det lokale niveau varetager de konkrete lønforhandlinger omfattende lønforhandlinger for allerede ansatte og lønindplacering af nyansatte i det omfang forhandlingskompetencen er decentraliseret. Der kan undtagelsesvis lokalt indgås generelle forhåndsaftaler - med afsæt i forvaltningens lønpolitik og den lokale lønpolitik - om honorering af bestemte funktioner og kvalifikationer for en flerhed af medarbejdere på grundlag af en konkret vurdering. Forhandlingerne forestås som udgangspunkt af centerchef/kontorchef og tillidsrepræsentant eller fæ I lesti ll id srepræsenta nt. $ 2 Lønpolitik Lønpolitikken har 3 niveauer. - Københavns kommunes overordnede lønpolitik. - Forvaltningenslønpolitik. - Den lokale lønpolitik. Forinden den årlige individuelle lønforhandling på lokalt niveau fremlægger forvaltningen sin overordnede lønpolitik med henblik på drøftelse. i HovedMED. Som led i de årlige lønforhandlinger føres endvidere lønpolitiske drøftelser med Dansk Socia I rå d g i verfo re n i n g.

2 $ 3 Forhandlingsterminer Den årlige lokale individuelle lønforhandling afholdes i - Maj/juni Maj/juni 2012 Hvis parterne har forslag til de årlige lønforhandlinger skal forhandlingsmøder aftales i disse perioder. Såfremt ingen af parterne fremsætter krav om forhandling eller fremsætter lønforslag tages der ikke initiativ til afholdelse af en forhandling. Lønforslag skal så vidt muligt være skriftlíge og udveksles umiddelbart inden forhandlingerne.. Ved væsentlige stillingsændringer, tilbagevenden fra barselgorlov, afsluttet kompetencegivende uddannelse samt honorering for en ekstraordinær indsats, kan forslag fremsættes løbende. ' Lønforholdene for den enkelte medarbejder skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er ikke hensigten, at en medarbejder i et længerevarende ansættelsesforhold skalforblive på grundløn. Nvansættelse. Ansættelsesproceduren skal tilrettelægges således, at lønforhandlingen kan være afsluttet før ansøgeren skal tage stilling til tilbuddet om ansættelse eller senest før tiltrædelsen. For at fremme processen, fremsender ansættelsesstedet en kopi af ansøgning, cv, ansættelsesbrev og forslag til lønaftale til tillidsrepræsentanten. Såfremt forslag til lønaftale undtagelsesvis ikke er på plads før,kan der midlertidigt fastsættes en a'contoløn. Hvis de lokale parter ikke ian opnå enighed, henvises der til denne aftales $ 12. $ 4 Økonomisk råderum Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetforbrug, og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året. Det samlede råderum for lokale forhandlinger opgøres lokalt for centralforvaltningen og det enkelte center. For at sikre størst mulig åbenhed er der aftalt, at. De enkelte arbejdspladser er forpligtede til ijanuar måned og i forbindelse med udarbejdelse ' af april-, juli- og oktoberregnskabsprognoser, at informere det lokale samarbejdsudvalg om, hvad der er budgetteret med til løn og øvrig drift, og hvad der er forbrugt og forventes at blive brugt for hele året i forhold til det búdgetterede, samt hvilke forudsætninger om antal ansatte prognoserne er baseret på. o Kontor for Personale fastlægger en plan for, hvad der skal ske fra resultatet af oktoberprognosen foreligger primo november indtil fristen for indberetning af løn til KMD primo december. Planen skal forene hensynet til det enkelte centers mulighed for at disponere i løbet af året med hensynet til behovet for at evt. udbetaling af engangstillæg sker inden for fælles rammer.

3 $ 5 Udmøntningsgaranti De kommunale arbejdsgiverparter og Dansk Socialrådgíverforening har ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at "Aftale om udmøntningsgarantil' ikke finder anvendelse i. denne overenskomstperiode. $ 6 Lønstatistik For at sikre størst mulig åbenhed er der aftalt, at. Opgørelse over lønudviklingen forelægges, dels iforbindelse med de ordinære decentrale forhandlinger, dels i forbindelse med eventuelle opfølgningsdrøftelser.. Kontor for Personale udarbejder kønsopdelt lønstatistik tii brug for de decentrale enheders vurdering af behovet for særlige lønpolitiske foranstaltninger. Senest 2 uger før første forhandlingsmøde fremsendes til tillidsrepræsentanten en oversigt over den berørte personalegruppes lønforhold.

4 Kapitel 2 - Aftaleindgåetse $ 7 Former for lønforbedringer Funktionsløn for særlige arbejdsopg aver lfunktioner. Midlertidig funktionsløn for en given periode. Kvalifikationsløn for personlige og faglige kvalifikationer. Opmærksomheden henledes på, at ansatte bevarer deres hidtidige kvalifikationsløn ved ansættelse i tilsva rende stílling indenfor forvaltningen. ry Det skal bemærkes, at der kan aftales forhøjelse af grundlønsindplacering ved fuld eller delvis konvertering af tidligere aftalte løndele. Enqanqsbeløb for en ekstraordinær indsats. Rqsultatløn ydes ud over basisløn og andre løndele. Resultatløn baseres på opfyldelsen af fastsatte mål af enten kvalitativ eller kvantitativ karakter. De centrale parter i forvaltningen drøfter rammer og principper for resultatløn samt aftaler rammerne for lokale forsøg i hvert enkelt tilfælde. Alle lønd.ele er som udgangspunkt pqnsionsgivende. Eventuel afvigelse fra dette skal begrundes. $ I Formidling af aftaleresultatet Resultatet af forhandlingsresultatet offentliggøres på den enkelte arbejdsplads i den form der er aftalt lokalt. lnden offentliggørelsen informerer den nærmeste leder de medarbejdere, som er tildelt en lønforbedring og de médarbejdere, for hvilke det under forhandlingerne er aftalt, at lederen begrunder udfaldet af forhandlingen Når den ansatte får funktionsløn, kvalifikationsløn eller resultatløn, skal medarbejderen underrettes skriftligt om kriterierne for aftalen, herunder om eventuelle ændringer. Der bør være en tydelig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor.

5 Kapitel 3 Opsigelser $ 9 Funktionsløn stk. 1 Lokale aftaler om funktionsbestenìte lønfoibedringer kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. stk.2 Bemærkning: Denne bestemmelse dækker såvel kollektive lokale aftaler (f.eks. forhåndsaftaler) som aftaler, der kun dækker en enkelt ansat. Opsigelse over for en enkelt ansat skal ske med den pågældendes cipsigelsesvarsel. Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i lokale aftaler kan ophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af den bestemte funktion. Lokalt aftalte'lønforbedringer kan desuden ophøre i overensstemmelse med bestemmelser herom i den lokale aftale, herunder forhåndsaftaler.. Bemærkning: Opmærksomheden henledes på, at ophør af lønforbedringer kan medføre. vilkårsændringer for den enkelte ansatte, som skal behandles efter overenskomstens bestemmelser. $ 10 Kvalifikationsløn stk. 1 Lokale kollektive aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. Bemærkning: De ansatte omfattet af den hidtidige aftale vil i den situation beholde deres kvalifikationsbestemte lønforbedring som en personlig ordning, medmindre andet aftalesstk.2 Lokale aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer for den enkelte ansatte kan i øvrigt ændres ved enighed mellem aftalens parter. Bemærkning: Et eksempel kan være stillingsskift inden for (amts)kommunen til en stilling, hvor den erhvervede kvalifikation ikke er relevant.

6 Kapitel 4 - Uenighed $ I I Procedureaftaler Ved lokal uenighed om fortolkning af procedureaftalen rettes henvendelse til den centrale forvaltning med henblik på en løsning. $ 12 Lokal uenighed Ved lokal uenighed bringes sagen videre i konfliktløsningssystemet, der indeholder flere niveauer. Såfremt der ikke kan opnås enighed på ét niveau, kan ságen sendes videre til næste niveau. Ved lokal uenighed: Uenighedsreferat der beskriver uenigheden udfærdiges. Referatet underskrives af bggge parter. Referatet indsendes centralt til Kontor for Personale, der herefter ptøvq at løse uenigheden. Niveau 1 Kontor for Personale indkalder til niveau 1-forhandling. På arbejdsgiversiden deltager Kontor for Personale og på medarbejdersiden Fælfestillidsrepræsentanten som lokal repræséntant for den forhandlingsberettigede organisation, Fællestillidsrepræsentanten kan vælge, at lade sig repræsentere af afdelingen. Formålet er at parterne gennem rådgivning kan opnå en løéning. Niveau 2. Løses uenigheden ikke på Niveau 1, indkalder Kontor for Personale til Niveau 2-forhandling. Her kommer der eksterne parter med índ i sagen. På arbejdsgíversiden deltager Økonomiforvaitningen / KL samt den forhandlingsberettigede personaleorgánisations centrale afdeling. Formålet er at parterne gennem ekstern rådgivning kan opnå en løsning. Niveau 3. Opnås der heller ikke enighed, her overgives sagen til KL og den faglige organisation, 6

7 Kapitel 5 - Særligé forhold Socialrådgivere. $ 13 Funktionsløn for TR-funktion stk. 1. Til tillidsrepræsentanter inden for Dansk Socialrådgiverforeningens overenskomstområde ydes funktíonsløn på kr årtigt ( niveau). stk. 2. Til fællestillidsrepræsentanten inden for Dansk Socialrådgiverforeningens overeriskomstområde ydes funktionsløn på kr årligt ( niveau). Der kan ikke op[ebæres tillæg for tr-funktionen samtidigt med. stk. 3. Ved ophør fra hvervet som tillidsrepræsentant, bortfalder funktionslønnen uden opsigelse, dog kan vedkommende anmode om lønforhandling med henblik på, at vurdere hvorvidt tillidsrepræsentanthvervet motiverer en forhøjelse af pågældendes kvalifikationsløn, Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentanter i mere end 2 år og har gennemført organ r r er sikret en forhøjelse af kvalifi S g-niveau). Der kan ske modregning i tidlige r egrundelse. stk. 4. Ved væsentlige ændringer i antal medarbejdere ansat under overenskomsten for socialrådgivere, kan én af parterne begære at få den aftalté tillidsrepræsentantstruktur genforhandlet. $ 14 Funktionsløn for HovedMED stk. 1. Til medarbejderrepræsentanter i HovedMED ydes der funktionsløn på kr årligt ( niveau) stk. 2. Funktionslønnen bortfalder uden opsigelse når funktionen ophører. $ l5 Funktionsløn for funktionen som Arbejdsmiljørepræsentant stk. 1. Til medarbejdere, der er valgt og fungerer som arbejdsmiljørepræsentanter ydes der funktionsløn på kr årligt ( niveau) stk. 2. Funktionslønnen bortfalder uden opsigelse når funktionen ophører.

8 $ l6 Funktionsløn for praktikvejlederfunktion stk. 1. lndtil er forhåndsaftalen 1, april marls 2011 for socialrådgivere gældende. stk.2. Med virkning fra ydes der en månedlig funktionsløn til socialrådgive.re,'der er tillagt funktion som praktikvejleder eller uddannelsesansvarlig for socialrådgiveruddannelsen, beregnet på baggrund af et årligt praktikvederlag på. kr ( niveau) i 4 måneders praktikken og Vejlederfunktionen udføres udefra givne regler for uddan nelsesord n ingen. stk. 3. Funktionslønnen følger praktikanten og bortfalder uden opsigelse når praktikperioden ophører. $ 17 Funktionsløn for projektarbejde stk. 1 Der kan aftales funktionsløn for deltagelse i projektarbejde såfremt projektarbejdet har et omfang og en dignitet der svarer til en tillægsstørrelse på mindst kr årligt ( niveau). Der skal tilstræbes, at aftale om funktionsløn indgås inden projektarbejdet påbegyndes. stk. 2. Funktionslønnen bortfalder uden opsigelse når projektarbejdet ophører. $ 18 Kvalifikationsløn for efter- og ùid"r"uddannelse stk. 1 Socia lrådgivere, der gennem f Ører,. grundmodul i diplomuddannelse i beskæftigelse bestående af 3 moduler á 9 ECTS-point, ydes der - til socialrådgivere indplacerede.på grundløn trin 31, trin 34 og trin 37 - en årlig kvalifikationsløn på kr ( niveau). stk. 2 Socialrådgivere, dêr gennemf Ører,. Den sociale Diplomuddannelse eller Danmarks Forvaltningshøjskoles diplomuddannelse i o Offentligforvaltning. Beskæftigelsesindsats o eller tilsvarende relevant uddannelse indplaceres som minimum på grundløn trin 37. Lønnen skal sammensættes på ny. Der kan efter aftale foretages modregning i tidligere aftalt kvalifikationsløn. Den årlige kvalifikationsløn på kr ( niveau) jfr.s 18, stk.1 bortfalder automatisk. 8

9 For socialrådgivere der allerede er indplacerede på grundløn trin 37, aftales kvalifikationsløn udefra en konkret vurdering. stk. 3 Socialrådgivere, der gennemfører, o Kandidatuddannelse i socialt arbejde eller en Masteruddannelse, aftales indplacering udefra en konkret vurdering. Kapitel 6 Opsigelsesbestemmelser. $ l9 Opsigelse Denne aftaleerstatterprocedureaftale pr. 1. april 2008, indgået mellem BlFog Dansk Socialrådgiverforen ing, Denne aftale kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. Parterne er enige om, at denne aftale er opsagt pr. 31. marts Dato: 26. marts 2012 For Beskæftigelses- og I nteg rationsforvaltni4en For Dansk Socialrådgiverforening

10 brt 6 4 4h Da nsk Socialråd g iverfore n i n g - ti I I idsrepræsenta nt Generelt Rammerne for tillidsrepræsentanternes forhold er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og lønmodtagerorganisationerne på det kommunale område (KL). Rammeaftalens vilkår for tillidsrepræsentanter indgår i den MED-aftale, der er indgået for BIF MED-aftalen består af to dele. Den ene del beskriver de vilkår, der gælder for MED-udvalget. Den anden del beskriver de vilkår, der gælder for tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter m.v. MED-aftalen er bygget op om tillidsrepræsentantinstitutionen;- Det indebærer, at arbejdsgiveren anerkender TR som den legale interessebærer for medarbejderne på arbejdspladsen. Aftalen pålægger ligeledes både ledelse og medarbejdere en forpligtelse til at samarbejde samtidig med, at de angiver rammerne for og indholdet i samarbejdet. Endvidere pålægger aftalen TR et medansvar for, hvordan arbejdspladsen fungerer, bl.a. ved at TR skal arbejde for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Valo af TR for DS i BIF Der vælges 1 tillidsrepræsentant repræsenterende medarbejdere ansatte i henhold t l DSoverenskomst på følgende arbejdssteder, o Jobcenter København Baldersgade. Jobcenter København Musvågevej o Jobcenter København Nyropsgade o Jobcenter København Skelbækgade o Ydelsesservice. Beskæftigelsescentre, Arbejdsmarkedscentret, Administrationscentret og Centralforvaltningen Hvis medarbejderne ønsker det, og centrets ledelse er enig heri, kan der midlertidigt vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. center og i centraladministrationen, Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst /, àrs ansættelse i kommunen. Valget anmeldes af Dansk Socialrådgiverforening over for Kontor for Personale. Kontoret bekræfteranmeldelsen overfororganisationen inden 14dage og underretterden lokale ledelse om det anmeldte tillidsrepræsentantvalg, idet der dog under særlige forhold kan optages drøftelse af valget mellem forvaltningen og organisationen. Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst2 àr ad gangen. TR's to hovedopgaver TR's virksomhed er baseret på to regelsæt, dels Dansk Socialrådgiverforenings vedtægter, dels aftalerne mellem KL og KTO. Det indebærer, at tillidsrepræsentanten har to hovedopgaver:. som DS's repræsentant på stedet at være koblingen mellem foreningen og medlemmerne ved rø rende foren in gspol itiske og -tekniske spørgsmå I

11 . som talsmand for medlemmerne at varetage deres interesser over for ledelsen på stedet jf. TR-aftalen. I den konkrete situation vil der ofte være elementer af begge hovedopgaver - som DS's repræsentant på stedet og som talsmand. TR-aftalen I TR-aftalen er der fastsat nogle overordnede rettigheder og pligter:. det er TR's pligt både over for sin organisation og over for arbejdsgiveren at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Den samme pligt påhvíler ledelsen TR fungerer som talsmand for kollegerne overfor ledelsen. TR skal holdes bedst muligt orienteret iforbindelse med forestående ansættelser og. afskedigelser. TR skal have mulighed for at f,å alle relevante oplysninger om løn, og ansættelsesforhold for de personer, som TR repræsenterer Ud fra disse rettigheder/pligter kan der ikke gives en udtømmende oplistning af TR's arbejde og opgaver i forhold til TR-aftalen, men hovedparten àf opgaverne vil have karakter af: modtagelse og videregivelse af information til og fra ledelsen modtagelse og videregivelse af information til og fra de medlemmer, som TR repræsenterer forhandlinger og drøftelser med ledelsen aftaler med ledelsen på de områder, hvor TR er tillagt en aftalekompetence samtaler og drøftelser med de ansatte, som TR repræsenterer nødvendig kontakt og koordinering med andre TR'ere inden for DS BlFs område nødvendig indsamling og formidling af information. forberedelse og opfølgning på de udvalg og møder, TR deltager i. TRs virksomhed. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for forvaltningen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler forvaltningens ledelse og dennes repræsentaht.. Tillidsrepræsentanten fungerer i øvrigl som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan som sådan over for centrets ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmå.. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for pågældende medarbejdergruppe holdes bedst muligt orienteret.. Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer,.herunder en liste over de ansatte.. Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v. Forventninoer til TR TR er organisationens repræsentant på arbejdsstedet. Der vilderfor både fra arbejdsgíverside og fra organisationen være en berettiget forventning om, at TR i sin virksomhed har dækning for sine synspunkter i organisationen.

12 r TR.âftalen placerer TR som en nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelsen og medbestemmelsen på den enkelte arbejdsplads. Både medlemmer, foreningen og arbejdsgiveren må foryente, at TR viser vilje til samarbejde og på den måde varetager både de ansattes og arbejdspladsens interesser. TR's tavshedsoliot. Ethveil medlem skal i tryghed kunne overlade alle relevante oplysninger til TR. Derfor får TR i mange tilfælde kendskab til personlige oplysninger om det enkelte medlem. Disse _ oplysninger er fortrolige og skal behandles derefter. De må kun videregives til Feellestillidsmanden og tilde faglige sekretærer i DS. Kun hvis medlemmet udtrykkeligt acceþterer eller ønsker personlþe oplys-ninge.r kendt i en anden sammenhæng eks. - videregivet til ledelsen, kan TR benytte deft der. TR oq ikke-medlemmer. TR er i henhold til TR-aftalen talsmãnd for alle på tjenestestedet, som er medlem af DS eller berettiget dertil. Det skal forstås således, at hvor TR søger at udvirke forbedringer for medlemmerne på tjenestestedet, vil også ikke-organiserede være omfattet deraf og nyde godt af resultatet.. lkke-organiserede har valgt ikke at være medlem af DS. Derved har de også valgt at afskære sig fra at benytte den rådgivning, som DS via medlemmernes kontingentmidler har uddannet TR til. Valq af TR-suppleant Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver tillidsrepræsentant. Når de geografiske forhold på centret tilsiger det, kan der efter aftale vælges 2 eller flere suppleanter. Suppleanter for TR skal træde i funktion, når TR får midlertidigt forfald, typisk når TR er fraværende i en længere periode eks.v. på grund af-sygdom, barsel, orlov med løn eller lignende: Suppleanten træder også ind, hvis der opstår en akut sitúation på arbejdspladsen, hvor organisationens tilstedeværelse er påkrævet, men hvor TR ikke kan være til stede. TR-suppleanten udpeges til suppleant for TR i CenterMED med mindre organisationen har mere end én repræsentant i MED. Såfremt dette er tilfældet udpeges TR-suppleanten som MEDrepræsentant. TR-suppleanten er ligesom TR omfattet af tillidsrepr*r"nt"ntbeskyttelsen, men de øvrige rettigheder som TR har, får suppleanten først i det øjeblik, vedkommende træder i funktion som TR og skriftligt har orienteret sin ledelse.derom. TR-suppleanten skal uden varsel kunne træde i TR's sted. Derfor er det hensigtsmæssigt, at TR løbende orienterer sin suppleant om den information, som TR modtager fra FTR og Dansk Socialrådgiverforening. TR bør også inddrage suppleanten i sit arbejde, f.eks. ved forberedelse af interne møder og lignende. TR skal sikre, at suppleanten har umiddelbar adgang til de informationer, materialer mm., som suppleanten kan få behov îor ved TR's forfald. Det kan evt. aftales med FTR, hvordan detle kan

13 gøres i korte eller længere perioder. Det indebærer også, at suppleanten Skal have hurtigt âdgang til post til TR, TR bør træffe aftale med ledelsen om, at suppleanten får udleveret al post i enten brevform eller elektronisk. Va lq af fællestillidsreoræsentant Det er mellem DS og BIF aftalt, at der for Medarbejdere ansat under DS-overenskomster vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for disse medarbejdere. Valg af fællestillídsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repreesenterer medarbejdergrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til forvaltningen ved en af samtlige berørte tiiliàsrepr:æsentanter underskrevet anmeldelse. Anmeldelsen skal ledsages af en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem fællestillidsrepræsentanten og de enkelte tillidsrepræsentanter. Det skal af beskrivelsen klart fremgå hvilke opgaver, der varetages af fællestillidsrepræsentanten, og hvilke opgaver der henhører under de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner. København den 26. mafts2012 For BIF For Dansk Socialrådgiverforening

14 ØuAe Z Vt Fortolknins af overenskomsten for Socialrådeivere Dansk Socialrådgiverforening gjorde gældende at på de arbejdspladser i Beskæftigelses- og lntegrationsforvaltningen hvor socialrådgivere indplaceres på socialrådgiveroverenskomsten er de omfattet af overenskomstens 5 4, stk. 3, 2. punktum og S 6, stk. 2, pkt. S. Beskæftigelses- og lntegrationsforvaltningen videresender sagen til Økonomiforvaltningen til afklaring. København den 25. marts2oi2 I ntegratio nsforva ltn inge n For Da nsk Socíalrådgiverforeningen 4

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 BRUG MULIGHEDERNE! Fællesaftale om lokal løndannelse Procedureaftalen Lønpolitik MED LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland Forhåndsaftale for Socialrådgivere ansat i Region Midtjylland 2008-2011 Dækningsområde Nærværende forhåndsaftale gælder for socialrådgivere der er omfattet af overenskomsten/aftalen mellem Danske Regioner

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31.

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. marts 2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magistratsafdelingen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlaget fastlægger de nærmere rammer for håndteringen af Lokal løndannelse i tråd med Næstved Kommunes retningslinje for lønforhandling

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles Forbund 3F Forhandlingskartellet HK/Kommunal Malerforbundet

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles Forbund 3F Forhandlingskartellet HK/Kommunal Malerforbundet

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER

KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde 25, I 1468 København K Tlf. 3311 9700 Fax 3311 9707 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter

AARHUS UNIVERSITET. Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter 1. Satser: På det statslige område følger det af Cirkulære af 30. september 2008 om Tillidsrepræsentanter i staten mv., at der lokalt

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt.

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Ergoterapeutforeningen Forhandling af lokal løn Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Her kan du finde svar på typiske spørgsmål i relation

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. KL Lærernes Centralorganisation (LC) 09.03 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne PindPromotor 13213 Lokale TR-aftaler - en fælles vejledning om mulighederne KL Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postbox 2593 2100 København Ø Frederiksberg

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFOR- BUND INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Klubber og TR-vilkår. Vejledning til DS klubvedtægter. Marts 2010

Klubber og TR-vilkår. Vejledning til DS klubvedtægter. Marts 2010 Klubber og TR-vilkår Vejledning til DS klubvedtægter Marts 2010 Indhold Vejledning til DS klubvedtægt 3 Hvad er en klub? 4 Er ledere med i klubben? 4 Hvordan opretter man en klub? 4 Er der en klub, når

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde 09.02 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.02 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND Beskrivelser til skema vedrørende TR s rolle og funktion på arbejdspladsen Skemaets anvendelse Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Ved årlige forhandlinger samt ved nyansættelser september 2011 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 1358 København K Vejledning om lokal løndannelse

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere