Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik"

Transkript

1 Handicap- og Psykiatripolitik 1 Handicap- og Psykiatripolitik

2 Handicap- og Psykiatripolitik Selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse er nøgleordene i Næstved Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik, fordi det medvirker til at borgere med handicap, psykisk sårbarhed og socialt udsatte kan deltage i samfundet på lige fod med andre. For at støtte borgernes deltagelse i samfundet er der særlig politisk fokus på tre indsatsområder: Pårørendes rolle, Arbejdsliv/fritidsliv, Boformer Det er tre områder som giver borgerne trygge rammer og livskvalitet. Handicap- og Psykiatripolitikken er vores pejlemærke for, hvordan vi vil sikre handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte borgere en god hverdag gennem vores handicap- og psykiatritilbud. Politikken understøtter desuden initiativer om udvikling af tværgående projekter som f.eks. etablering af en tværgående senhjerneskade enhed og en integreret psykiatri. Det er Omsorgsudvalget og Psykiatriudvalget, der har udarbejdet politikken sammen med Handicaprådet som repræsenterer flere interesseorganisationer og brugere, pårørende, ledere og medarbejdere fra de områder i kommunen som borgere omfattet af politikken kommer i berøring med. Vi er kommet i mål, fordi vi i dialog er kommet frem til at lave en politik, der er fremadrettet, visioner og samskabende. Der har været en fælles hensigt om at giver handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte borgere de bedste muligheder. Tak til alle som har været med i hele processen og bidraget til at løfte politikken. God læselyst. Jette Leth Buhl Formand for Omsorgsudvalget Kirsten Devantier Formand for Sundheds- og Psykiatriudvalget Bruno Lind Direktør 2 Handicap- og Psykiatripolitik

3 Næstved Kommune vil fællesskabet Næstved Kommune ønsker med den nye politik for handicap- og psykiatriområdet at videreføre og styrke inddragelsen af borgerne i det fællesskab, som en kommune udgør. Kommunens borgere er alle forskellige, men alle har brug for at føle sig anerkendt og inkluderet i fællesskabet. Det gælder også dem, der af forskellige årsager kan føle sig udenfor. Også de skal inkluderes og mødes med ligeværd, respekt og lige muligheder for at komme videre. Alle borgere i kommunen skal opleve sig selv og hinanden som medborgere. Handicap- og Psykiatripolitikken skal komme de borgere i møde, der har fysiske funktionsnedsættelser, er psykisk sårbare eller socialt udsatte. De skal sikres samme rettigheder og vilkår som andre. Som medborgere skal de have valgmuligheder og indflydelse på kommunen og dens ydelser. Det betyder også, at de enkelte borgere der ikke selv magter at bidrage ydes pleje, omsorg og støtte til at mestre eget liv. Medborgerskabet indeholder retten til at have indflydelse på eget liv og leve det efter eget ønske med den nødvendige støtte. Samtidig følger en forventning om, at borgeren tager ansvar for sit eget liv i samarbejde med ressourcepersoner og medarbejdere. Handicap- og Psykiatripolitikken er udformet i tre hovedindsatsområder, hvis målsætning er, at borgere inden for politikken indgår i et inkluderende samfund med vægt på nærmiljøet. Næstved Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik er baseret på danske handicaporganisationers anbefalede principper og er i fuld overensstemmelse med FN s Handicapkonvention. Målgruppe Handicap- og Psykiatripolitikken dækker alle borgere i Næstved Kommune, der som følge af en funktionsnedsættelse har behov for støtte, når de møder fysiske eller holdningsmæssige barrierer, der forhindrer deres fulde deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk, psykisk, intellektuel, sensorisk eller skyldes social udsathed. Virkeområde Handicap- og Psykiatripolitikken dækker ikke kun personer, men også de centre i kommunen, som denne gruppe borgere kommer i berøring med. Politikken er retningsgivende for både politikere, kommunens medarbejdere og de pågældende borgere. Den beskriver de generelle linjer for de kommende års arbejde. Handicap- og Psykiatripolitikken skal ses i sammenhæng med Næstved Kommunes øvrige borgernære politikker som for eksempel Medborgerskabspolitikken og Sundhedspolitikken og må indtænkes i alle relevante sammenhænge. 3 Handicap- og Psykiatripolitik

4 Formål Formålet med Handicap- og Psykiatripolitikken er at sikre lige muligheder uanset handicap. Hermed menes de pågældende borgeres muligheder for at udvikle og nyttiggøre deres potentialer og udvikle færdigheder i overensstemmelse med den enkeltes evner. Vision Næstved Kommune ønsker med Handicap- og Psykiatripolitikken at: Alle, i det omfang det er muligt, skal have mulighed for selvbestemmelse og tage ansvar for eget liv og udnytte egne potentialer, deltage i samfundslivet og være involveret i beslutninger i forhold til eget liv. Visionen ligger i forlængelse af kommunens Medborgerskabspolitiks vision om at: forene fællesskab og forskellighed gennem gensidig anerkendelse og værdsættelse, således at alle borgere i Næstved Kommune oplever sig selv og hinanden som medborgere. Overordnede værdier Næstved Kommune ønsker at inkludere alle borgere i fællesskabet uanset baggrund, køn, alder, religion, etnicitet eller tilknytning til arbejdsmarkedet og bekæmpe marginalisering og social isolation. Den enkelte borger i kommunen skal føle sig anerkendt og accepteret som medborger uanset kulturel, social og økonomisk baggrund. Nærhed er en forudsætning for, at man føler sig som borger i kommunen og oplever sig som en del af fællesskabet. Nærhed skal være oplevet virkelighed for borgerne og modvirke marginalisering og social isolation. Borgere, der allerede er en del af fællesskabet, har et ansvar for at få dem med, der står udenfor. Og de, der står udenfor, har et ansvar for at søge ind og blive en del af fællesskabet. Næstved Kommune arbejder ud fra fire overordnede værdier, der har særlig betydning for indsatsen for borgerne: Dialog, ansvarlighed, professionalisme og respekt. Dialog er en forudsætning for samarbejde og indflydelse. I dialogen forpligter vi os gensidigt til at lytte, tale og reflektere ligeværdigt. Ansvarlighed er at vise hensyn over for andre og sig selv. Det drejer sig blandt andet om at sætte ord på mål og hensigter og sikre sammenhæng i arbejdet. Ansvarlighed i opgaveløsningen er at udføre arbejdet professionelt med høj kvalitet og efter de mål og ressourcer, der er tildelt. Professionalisme viser sig først og fremmest som kvalitet i opgaveløsningen og ved en vedvarende udvikling af den efter de mål og ressourcer, der er tildelt. At stille krav til sig selv og andre er en forudsætning for professionalisme. Det handler blandt andet om at være involverende og kommunikere klart ad de rette kanaler. Faglige og menneskelige kompetencer skal 4 Handicap- og Psykiatripolitik

5 vedligeholdes og udbygges, så de kan imødekomme fremtidens krav. Respekt er en grundholdning, vi møder hinanden med. Vi ser hinanden som medmennesker. Den ansatte skal møde borgeren med respekt og omvendt. Respekt skal gå begge veje. Vi er nemlig hver især og sammen nødvendige for at løse opgaverne, og det gør os ligeværdige. Det handler blandt andet også om at anerkende fagfolkenes kompetencer med afsæt i den enkelte borgers behov. De fire værdier ovenfor er grundlaget, når borgeren møder kommunens medarbejdere. Borgeren sættes i centrum. Det betyder, at det arbejde, der udføres i kommunen, tilrettelægges ud fra borgernes behov. Ansvaret indebærer, at der er plads til forskellighed og rummelighed. At man respekterer andre menneskers ret til egne livsværdier og erfaringer. Næstved Kommune ønsker, at alle borgerne oplever sig selv og hinanden som medborgere. Kompensation konkret hjælp Når borgere med handicap forhindres i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre, kan der gives kompensation, altså en konkret hjælp, for at overvinde forhindringerne. Det kan ske, når samfundet ikke er indrettet, så det er tilgængeligt for alle borgere. Behovet for kompensation er forskelligt fra menneske til menneske, men som udgangspunkt betyder det, at en person med handicap i videst muligt omfang får kompensation for følgerne af den nedsatte funktionsevne. Der kompenseres blandt andet ved at stille særlige ydelser til rådighed. Det kan være forskellige former for hjælpemidler og velfærdsteknologi, der specielt imødekommer den enkelte borgers behov. Udgangspunktet er servicelovens bestemmelser. Den giver mulighed for at stille omsorgsydelser eller naturalydelser til rådighed. Der kan også kompenseres økonomisk for væsentlige merudgifter som følge af en nedsat funktionsevne. Næstved Kommune har som mål at tilbyde en helhedsorienteret individuel støtte og hjælp, der kan bidrage til at fremme livskvaliteten for borgere, som er omfattet af denne politik. Kommunen ønsker at skabe de nødvendige rammer for alle borgere, så de får de bedste muligheder for at deltage aktivt og ansvarligt i fællesskabet. Alle borgere skal opleve, at de hører til i kommunen. Og der vil fortsat være tilbud for særlige målgrupper, hvor udgangspunktet er det, den enkelte har brug for. 5 Handicap- og Psykiatripolitik

6 Særligt fokus på tre indsatsområder Næstved Kommune fremhæver tre indsatsområder, som skal have særlig politisk bevågenhed, fordi de har så stor betydning for borgernes liv: Pårørendes rolle Arbejdsliv / fritidsliv Boformer Pårørendes rolle Kommunens borgere med særlige behov er meget forskellige, og deres ønsker og behov for at inddrage deres pårørende er tilsvarende forskellige. Hertil kommer, at borgerens konkrete funktionsnedsættelse kan have betydning for, hvordan pårørende kan inddrages. Også hos de pårørende er der forskellige udfordringer, dilemmaer og holdninger. Det er et mål at styrke kontakten og samarbejdet med de pårørende til borgeren inden for politikkens område. Samspillet mellem de pårørende og medarbejderne er vigtigt, når borgeren skal støttes i at leve et godt og værdigt liv. Medarbejderne arbejder ud fra en netværksforståelse, hvor det er borgerens behov og ønsker, der tages udgangspunkt i. Medarbejderne skal med deres faglige og professionelle viden afdække, hvad de pårørende kan bidrage med, og hvilken betydning de pårørende har for borgeren. For meget selvhjulpne og bevidste borgere, der er kompetente til at træffe egne valg, er behovet for at inddrage pårørende måske ikke så stort. Men det er vigtigt, at medarbejderne over for de pårørende skaber en forståelse for borgerens situation, så misforståelser og konflikter undgås. Kontakten mellem dem skal så vidt muligt understøttes, selv om borgeren i perioder trækker sig eller aktivt fravælger den. Samarbejdet med de pårørende er afhængigt af den enkelte borgers selvbestemmelse. Det er borgeren, der selv definerer sit netværk af pårørende og andre ressourcepersoner. Inddragelse af dem foregår i den daglige praksis med respekt for borgerens integritet og ret til selvbestemmelse. I tilfælde hvor borgeren med sin ret til selvbestemmelse frabeder sig, at pårørende inddrages, er det vigtigt at motivere borgeren til at indgå i andre netværk med henblik på at forbedre sine levevilkår og derved gøre sig mindre afhængig af støtte eller i bedste fald helt selvkørende. Det understøttende arbejde kan for eksempel også ske ved, at medarbejderne hjælper med, at pårørende indgår i netværkssamarbejde med andre pårørende. Arbejdsliv / fritidsliv Både arbejdsliv og fritidsliv har stor betydning for de fleste mennesker for at finde glæde ved livet. Også en begrænset tilknytning til begge verdener kan have stor værdi både for den enkelte og for samfundet som helhed. 6 Handicap- og Psykiatripolitik

7 Arbejdsliv Borgere inden for Handicap- og Psykiatripolitikken har ret til et job på lige fod med andre borgere i kommunen og skal, så vidt det er muligt, indgå i et almindeligt arbejdsliv. Tilknytningen til en arbejdsplads fremmer inklusionen i samfundet og forebygger social isolation begge dele er også vigtige mål i kommunens Medborgerskabspolitik. Og for den enkelte har det afgørende betydning for at opleve sig som en del af et socialt fællesskab. Derfor bør der også være mulighed for mindre krævende alternativer, hvor der er behov for det, som for eksempel deltid, fleksjob eller former for aktivitets- og samværstilbud. Det er alle aktiviteter, der hjælper borgeren til at bevare sine funktioner og som kan styrke faglige og personlige kompetencer. Dermed øges borgerens ressourcer, så de både bliver til gavn for den enkelte og i samspil med fællesskabet. Næstved Kommune arbejder for at sikre et rummeligt arbejdsmarked, både offentligt og privat, med plads til alle. Mange gode kræfter i organisationer og blandt arbejdsmarkedets parter er inddraget i dette arbejde, der ud over at skabe fleksible jobtilbud også ønsker at forebygge diskrimination og fordomme. Nogle borgere skal i et langsommere og fleksibelt tempo genvinde formen. De kan profitere af, at der inddrages tværfaglige støttepersoner og sagsbehandlere for at komme videre. Der kan for eksempel udvikles særlige jobtilbud, hvor indhold og formkrav er mere opgavebestemte, og hvor arbejds- og mødetider er fleksible. Tilknytningen til arbejdsmarkedet er vigtig for borgerens aktive deltagelse i fællesskabet og i samfundet. Det er et mål i sig selv. Samtidig bidrager den til større tilfredshed i hverdagen og medvirker til den enkeltes sundhed. Alle borgere skal stilles lige, når det drejer sig om at anvende deres ressourcer og muligheder. Det er derfor vigtigt, at borgere inden for politikområdet i videst muligt omfang får mulighed for at finde en plads på arbejdsmarkedet. Fritidsliv Borgeren skal have mulighed for at leve sit eget liv og af lyst vælge fritidsaktiviteter i samspil med jævnaldrende. Næstved Kommune har en bred vifte af kulturelle arrangementer og aktiviteter, som borgerne har mulighed for at udnytte som aktive deltagere eller som tilskuere. Kommunen lægger vægt på at styrke samarbejdet og udvikle nye fritidsmuligheder med lokale frivillige, interesseorganisationer og handicaporganisationer. 7 Handicap- og Psykiatripolitik

8 Fritidstilbud skal gøre det muligt for borgeren at mødes og agere i trygge fællesskaber. De skal bidrage til, at borgeren udvikler, udfolder og udnytter sin kreativitet til gavn for sundheden og livsglæden. Indsatsen skal samtidig have inklusion og medborgerskab som mål. Boformer Boligen er centrum for borgerens livsudfoldelse, og den er et blandt flere holdepunkter til at understøtte borgerens selvstændighed. Det er væsentligt, at borgeren har mulighed for at være med til at vælge en boform, der passer til dennes individuelle og aktuelle behov, og der skal være rimelig mulighed for at skifte bolig, efterhånden som behovet ændrer sig. Det har ofte stor betydning, at der tilrettelægges smidige overgange, når borgere flytter fra en bolig til en anden. I valg af boligtype skal der lægges vægt på at tænke bredt, og på at boligen, så vidt det er muligt, støtter op om at skabe samfundsmæssig inklusion. Det er ikke altid, at borgerens situation i sig selv indebærer, at der er behov for en særlig bolig eller en særlig indretning af den. Somme tider er det i højere grad de ydre forhold, der skal tilpasses, hvor for eksempel en mentor eller social vicevært kan være løsningen i overgangen til en selvstændig bolig. For andre er det derimod afgørende for den enkeltes mulighed for livsudfoldelse, at boligen opfylder bestemte krav med hensyn til indretning og tilgængelighed. Der er også borgere, som har behov for en bolig, hvor der er tilknyttet hjælp og støtte måske døgnet rundt. Borgerens indflydelse på boligvalget og indretningen er vigtig for at få en hverdag til at fungere. Forskellige it-kommunikationsformer kan indtænkes som en mulighed. It-løsninger og -hjælpemidler kan medvirke til, at dagligdagen kan håndteres mere selvstændigt. Man kan blandt andet lave ordninger om hjælp til selvhjælp, hvor medarbejderen kommunikerer med borgeren, så denne kommer op om morgenen, får betalt sine regninger rettidigt og lignende. I forbindelse med boligen er der mange muligheder for at bringe forskelligheder sammen og skabe fællesskaber, der er til gavn for alle beboere. Vejen til det er at anerkende hinanden som medborgere, værdsætte hinandens bidrag og tage eget og fælles ansvar for miljøet omkring boligen. Det rummer gode muligheder for at påvirke og fremme egen livssituation. Det almene boligbyggeri skal være tilgængeligt for borgere under dette politikområde og også rumme særligt indrettede boliger. De etableres i videst muligt omfang i forbindelse med det almindelige boligmiljø og integreres i det. Udvikling af viften af tilpassede boliger foregår i samarbejde med interesseorganisationer, boligforeninger og bygherrer. Målet er, at boligen skal være omdrejningspunkt for arbejdsliv, fritidsliv og sociale kontakter. Boligen skal opleves som tryg og som et hjem og en base for livskvalitet. Den skal sammen med ressourcepersoner og den professionelle bistand bidrage til borgerens selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. 8 Handicap- og Psykiatripolitik

9 Tre andre indsatsområder De tre indsatsområder, der nævnes ovenfor, har altså særlig politisk bevågenhed: de pårørendes rolle, arbejdsliv/fritidsliv og boformer. Nedenfor omtales yderligere tre områder med stor betydning for den helhedsindsats, der skaber en kompenserende støtte til borgere med nedsat funktionsevne: tilgængelighed, uddannelse og sundhed. Også de bidrager til at skabe lige muligheder for alle uanset handicap. Tilgængelighed En forudsætning for at være en del af fællesskabet og have lige muligheder er, at borgere med permanente og midlertidige funktionsnedsættelser kan få adgang til såvel fysiske omgivelser som information, viden og forståelse. Den fysiske tilgængelighed skal forstås i bred forstand med adgang til det ydre fysiske miljø og offentlige rum. Det omfatter blandt andet adgang til bygninger, bygningsnære områder, fortove, veje, pladser, parker, stier, skov og strand. Tilgængelighed handler også om digitale adgange til information, kommunikation og dialog, som også Næstved Kommune udnytter i kontakten med borgerne. Som brugere af it-løsninger er det vigtigt, at de digitale muligheder ikke kun stilles til rådighed, men at deres funktionalitet og formidling for eksempel på hjemmesider kommer borgernes behov og forudsætninger i møde. Næstved Kommune samarbejder med interessegrupper, handicapråd og udsatteråd med henblik på at inddrage handicaprelevante synspunkter i kommunens planlægning på alle politikområder. Målet er at skabe lige muligheder og lige tilgængelighed til fysiske omgivelser og mentale aktiviteter som undervisning, oplysning, kommunikation, kultur og demokratiske processer. Uddannelse Undervisning og uddannelse er grundlæggende forudsætninger for menneskers læring, udvikling og muligheder gennem livet. Undervisningen tilrettelægges med henblik på at skabe det bedste grundlag for en efterfølgende ungdomsuddannelse, en senere beskæftigelse og et positivt voksenliv. Unge mellem 16 og 25 år, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, har ret til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU. Målgruppen for den 3-årige STU er unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov. På STU er udgangspunktet, at den unge skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så 9 Handicap- og Psykiatripolitik

10 selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Den unges individuelle uddannelsesplan udstikker retningen for den bedst mulige udvikling af elevens potentiale. STU indeholder både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Ungdomsuddannelsen skal ses som en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver ungdomsuddannelsen den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. Der kan desuden tilbydes kompenserende specialundervisning til voksne. Medborgerskabstankegangen er en fast del af pensum i undervisningen på STU-uddannelserne. Den unge beskæftiger sig blandt andet med demokrati, selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse. Der stilles krav til den enkelte elev om at være aktivt deltagende og til at udvikle sig selvstændigt for derved at kunne tage vare på eget liv i så høj grad som muligt. Sundhed Næstved Kommune arbejder målrettet på at forbedre borgernes sundhed. Mange borgere inden for Handicap- og Psykiatripolitikken har behov for en særlig sundhedsindsats. Sundhed skal forstås bredere end forebyggelse og behandling af sygdomme. Sundhedsindsatsen drejer sig også om at fremme sundhed for eksempel gennem fysisk udfoldelse og træning i at kunne håndtere dagligdagens udfordringer herunder at kunne indgå i fællesskaber. Derfor er sundhed indtænkt i hele Handicapog Psykiatripolitikken. I Næstved Kommune arbejdes der med sundhed sammen med borgeren og sammen med alle, der har betydning for og indflydelse på borgeren. 10 Handicap- og Psykiatripolitik

11 Politikken skal bruges Næstved Kommune håber, at kommunens borgere, foreninger, råd, nævn og virksomheder vil tage godt imod den nye Handicap- og Psykiatripolitik og medvirke aktivt til at føre den ud i livet. 11 Handicap- og Psykiatripolitik

12 Handicap- og Psykiatripolitikken er blevet til i et samarbejde mellem Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget, Fotograf Ingrid Riis

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Frederikshavn Kommune Handicappolitik

Frederikshavn Kommune Handicappolitik Frederikshavn Kommune Handicappolitik 2014-2017 Indholdsfortegnelse 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indledning Vision, værdier og menneskesyn De handicappolitiske grundprincipper Regeringens

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik

Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik Version 2. Revideret 11. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Organisering og ansvar for handicapindsatsen 1 2. Målgruppen for handicappolitikken 1 3. Handicappolitikken

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere