Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder."

Transkript

1 1

2 ndholdsfortegnelse ndledning... 3 Økonomiudvalget (ØU)... 4 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) Miljø- og Klimaudvalget (MOK) ørne- og Uddannelsesudvalget (U) Kultur- og Folkeoplysningsudvalget (KF) Social- og Forebyggelsesudvalget (SOF)

3 NDLEDNNG administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder. Udgangspunktet for alle beslutninger som træffes af er, at beslutningskompetencen ligger hos yrådet. midlertid ville det være en uoverkommelig opgave, hvis yrådet skulle træffe afgørelse i hver eneste sag, som behandles i. yrådet har derfor delegeret noget af sin beslutningskompetence til Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen. Selv om yrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen, bliver et stort antal sager dog stadig behandlet af yrådet. For at skabe overblik over beslutningskompetencen mellem yrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen iværksatte Direktionen i efteråret 2011 arbejdet med udarbejdelsen af en samlet delegationsplan for. Delegationsplanen blev godkendt af yrådet den 27. november Delegationsplanen er ikke udtømmende for samtlige beslutninger, som træffes af Odsherred Kommune. Det ville blive for omfattende, hvis delegationsplanen skulle omhandle alle beslutninger: Delegationsplanen angår derfor kun de mest centrale beslutningsområder. Delegationsplanen for er tænkt som et praktisk opslagsværk, som giver et hurtigt og effektivt overblik over sagsgange og beslutningskompetencer inden for de vigtigste lovgivningsområder. Delegationsplanen bliver løbende opdateret i takt med at ny lovgivning kommer til eller bliver ændret. Arbejdet med den løbende ajourføring af delegationsplanen er forankret i fagcentrene. delegationsplanen er der visse steder henvist til administrationsgrundlag, som mere detaljeret beskriver fordelingen af beslutningskompetencen. Delegationsplanen er senest revideret i april Thomas Adelskov orgmester Rie Perry Kommunaldirektør 3

4 ØKONOMUDVALGET (ØU) Lovområder... 5 Lov om planlægning (kommuneplanlægning)... 5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer... 6 Lov om byfornyelse og udvikling af byer... 6 Lov om kommunal ejendomsskat... 7 Lov om lån til betaling af ejendomsskatter... 7 Lov om valg til Folketinget og Lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet og folkeafstemninger... 7 Lov om kommunale og regionale valg... 8 Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v Lov om gevinstgivende spilleautomater... 9 Lov om kommunernes styrelse... 9 Lov om Det Centrale Personregister Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v Lov om individuel boligstøtte Lov om leje af erhvervslokaler m.v Lov om erhvervsfremme Lov om Leje Lov om ferie Øvrige Personaleforhold Erstatning i forbindelse med arbejdsskade

5 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lovområder Lov om planlægning (kommuneplanlægning) Godkendelse af kommuneplanstrategi og kommuneplan Godkendelse af kommuneplantillæg som følger af lokalplan Godkendelse af retningslinjer i en kommuneplan/kommuneplantillæg for enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet (VVM-pligt) Forudgående offentliggørelse samt idéindsamling til retningslinjer for anlæg omfattet af VVM-pligt Tilladelser/afslag til mindre afvigelser fra Kommuneplanens rammebestemmelser Planers tilvejebringelse og ophævelse Kommentarer til Miljøministeriets landsplanarbejde samt forslag på eget initiativ Tilbageførsel Tilbageførsel af arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen a) afgørelser uden økonomisk betydning b) afgørelser med økonomisk betydning Ekspropriation, overtagelse m.v. eslutning om ekspropriation 5

6 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening af, hvorvidt en plan eller program er omfattet af forpligtelsen til at udarbejde en miljøvurdering eslutning om udarbejdelse af miljøvurdering eslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering Godkendelse af miljøvurdering Høring af andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget til en plan eller et program Lov om byfornyelse og udvikling af byer eslutning om by-/bygningsfornyelse samt tilvejebringelse af friarealer Fastsættelse af kriterier for prioriteringen af ansøgning om byfornyelse Ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsministeren samt prioritering af de pågældende ejendomme eslutning om kondemnering og nedrivning, jf. kapitel 9 eslutning om erstatningsbolig Klage over erstatningsbolig Nyt støttet byggeri Tilsagn til nyt støttet byggeri (skema A) Godkende igangsætning af nyt byggeri (skema ) Godkende byggeregnskab (skema C) Godkende afsatte beløb på byggeregnskabet Godkendelse af lejen og fordelingen heraf på de 6

7 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller enkelte lejemål ved afdelingens ibrugtagning (lov om leje af almene boliger) Kommunegaranti til nominallån til opretningsarbejder, udbedring af byggeskader samt ekstraordinære renoveringsarbejder Tilsyn med støttet byggeri Se administrationsgrundlag* Lov om kommunal ejendomsskat Meddelelse om hel eller delvis fritagelse for ejendoms-skyld Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Rykningspåtegning af skadesløsbrev Årlig meddelelse til låntageren om kommunens tilgodehavender Lov om valg til Folketinget og Lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet og folkeafstemninger Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Valgliste over kommunens vælgere Udsendelse af valgkort Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse institutioner, boformer m.v. og i vælgeres hjem Udpegning af administrative tilforordnede Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til afstemningen Klargøring af afstemningslokaler, stemmerum, stemmebokse m.v. 7

8 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Sikring af stemmebøger, valgkort samt stemmesedlerne er til stede ved fintællingen, samt at der opbevares kopi af afstemningsbøgerne Lov om kommunale og regionale valg Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Valgliste over kommunens vælgere Udsendelse af valgkort Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse institutioner, boformer m.v. og i vælgeres hjem Udpegning af administrative tilforordnede Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til afstemningen Klargøring af afstemningslokaler, stemmerum, stemmebokse m.v. Valgkort samt stemmesedlerne er til stede ved fintællingen, samt at der opbevares kopi af afstemningsbøgerne Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Afgørelser i 05-sager Afgørelser i sager vedr. nye forretningssteder Afgørelser i sager hvor politidirektøren eller Skat m.fl. har bemærkninger/indvendinger Øvrige ukomplicerede sager 8

9 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om gevinstgivende spilleautomater Afgivelse af svar til spillemyndigheden (Skat) Lov om kommunernes styrelse Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges yrådet til beslutning Tillægsbevilling, hvor beløb fra en anlægs- eller driftsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling Udarbejdelse af forslag og foretage indstilling til yrådet om kasse- og regnskabsregulativ Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan træffes af Økonomichefen Økonomichefen er bemyndiget til at foretage konsekvensrettelser af yrådets beslutninger, ved ny lovgivning og andet i kasse- og regnskabsregulativet Fastsættelse af generelle krav til de budgetansvarlige Fastlægge retningslinjer for budgetprocessen Økonomiudvalget har ansvaret for, at der fastsættes overordnede regler for kommunens finansielle styring. Fastsætte regler om i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres Fastsætte regler om samordning af kommunens indkøb 9

10 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom Den umiddelbare forvaltning af bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens ejendomme Retningslinjer for leje, leasing og servicekontrakter Fastsættelse af regler for afskrivning på grund af uerholdelighed og forældelse emyndigelse af kommunaldirektøren til at disponere administrative udgifter på Økonomiudvalgets budgetområde emyndigelse af Økonomichefen til konvertering af lån, hvor løbetiden ikke forlænges Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til yrådet om igangsætning og bevilling af bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger Fastlæggelse af forskrifter for kommunens øvrige planlægningsopgaver og tilvejebringelse af de fælles planforudsætninger Påse, at der udarbejdes økonomiske konsekvensvurderinger af udarbejdede planforslag Økonomiudvalgets indstilling indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges yrådet til beslutning Godkendelse af anvendelsen af kommunens byvåben 10

11 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om Det Centrale Personregister opælsregistrering almindelig opælsregistrering flere boliger opælsregistrering af børn opælsregistrering af bevægelige boliger Forkert bopælsregistrering Tilflyttere fra udlandet Krav om personligt fremmøde Fraflyttere til andet nordisk land Adressebeskyttelse Udlevering af adresseoplysninger til anden myndighed Udlevering af oplysninger til statistik Udlevering af oplysninger på afdød person Udlevering af adresseoplysninger til vejviser øde for urigtige oplysninger ødetakst for urigtige oplysninger Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Afgørelse om hvorvidt betingelse for støtte er opfyldt 11

12 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om individuel boligstøtte Lån og garanti til beboerindskud oligudgift Tilvejebringe boliger til bofællesskaber Udbetaling som tilskud eller lån eboerindskud og depositum Klage og administration Lov om leje af erhvervslokaler m.v. Lov om erhvervsfremme Udarbejdelse af udtalelser til ØU i planlægningsspørgsmål med væsentlige erhvervspolitiske interesser Udarbejdelse af udtalelser til ØU i andre spørgsmål og sager med et væsentligt erhvervspolitisk aspekt Udvalgsansvar i relation til etablering og drift af erhvervspolitiske dialogfora, hvorfra udvalget refererer tilbage til ØU og yrådet Politikker Handleplaner og udmøntning af politikker Lov om Leje Lejerens brug af det lejede Råderet over lejemål til boligsociale opgaver Anvise erstatningsbolig ved ekspropriation 12

13 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om ferie Optjening og afholdelse af ferie Øvrige Personaleforhold Oprettelse og nedlæggelse af stillinger Oprettelse og nedlæggelse af stillinger, bortset fra tjenestemandsstillinger a) forvaltningen b) udførerenheden Ansættelse og afskedigelse Afskedigelse af tjenestemænd disciplinær Afskedigelse af tjenestemænd diskretionær Anden ansættelse og afskedigelse af direktører Anden ansættelse og afskedigelse af centerchefer og teamledere Anden ansættelse af medarbejdere i forvaltningen Generelt om ansættelsesforhold ndgåelse af aftaler om ny løn ndgåelse af forhåndsaftaler Fastsættelse af generelle regler vedr. personaleforhold Fastsættelse af generelle regler vedr. lønsumsstyring Udarbejdelse af ligestillingsredegørelse 13

14 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Erstatning i forbindelse med arbejdsskade Ydelse af erstatning/indgåelse af forlig i forbindelse med arbejdsskader 14

15 AREJDSMARKEDSUDVALGET (AM) Lovområder Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv forsørgelsespolitik Lov om aktiv socialpolitik Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om børnepasningsorlov Lov om fleksydelse Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om sygedagpenge Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge ntegrationsråd Andre forhold

16 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Lovområder Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eslutning om tilbud efter loven på et tidligere tidspunkt end lovens minimumskrav (f.eks. straksaktivering) Andre aktører nddragelse af andre aktører hvis retningslinjer er udformet politisk Vejledning og formidling af kontaktforløb Fastlæggelse af kontaktforløb Retningslinjer for kontaktforløb i særtilfælde Jobsamtale Kontrolaktion Uddannelse til unge under 25 år Jobplan ntegrationskontrakt Vejledning om opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Fleksjob Tilskud og støtteordninger Tilskud til hjælpemidler Støtte til mentor 16

17 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller efordringsgodtgørelse Retningslinjer for udbetaling af månedlig godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere Særlig indsats Personer der modtager kontanthjælp eller starthjælp eskæftigelsesindsats Forsøg Ansøgning vedrørende forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der fraviger regler i loven Klageadgang Klage til beskæftigelsesankenævnet Lov om aktiv forsørgelsespolitik Forsørgelsesydelser Ydelse af hjælp Klageadgang Forsøg Ansøgning vedrørende beskæftigelsesfremmende Lov om aktiv socialpolitik Forsørgelse Særlige regler om hjælp til visse persongrupper Særlig støtte Sanktioner Revalidering 17

18 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Ledighedsydelse Ydelse af hjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp til efterlevende Tilbagebetaling Klageregler Klage til beskæftigelsesankenævnet Klage til Det Sociale Nævn Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats eskæftigelsesplan Tilrettelægge formidling af virksomhedsrettede sociale tilbud eslutning om at den kommunale del af jobcentret også skal varetage kommunens opgaver i forhold til danskuddannelsesloven og visse opgaver i relation til UU ehandle sager om hjælp til enkeltpersoner eslutning om oprettelse af jobcenter eslutning om at ansatte i jobcentret udfører opgaver på vegne af stat og kommune Resultatrevision Udlicitering af opgaver til andre aktører, herunder: Offentliggøre enhedsomkostninger Samspil med øvrige aktører 18

19 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller ndgå aftale med regionsdirektøren om at forbedre indsatsen i jobcentret eskæftigelsesankenævnet ehandling af eskæftigelsesankenævnets undersøgelse af kommunens praksis på et møde ehandling af eskæftigelsesankenævnets undersøgelse af kommunens praksis, hvis der sker ændringer i praksis Øvrige bestemmelser Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen Lov om børnepasningsorlov Ret til orlov Orlovsydelse Klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn Klage til eskæftigelsesankenævn Lov om fleksydelse Ret til fleksydelse Ydelsens større Udbetaling Administration Klageadgang Lov om integration af udlændinge i Danmark Overdragelse af udførelsen af opgaver til organisation eller forening 19

20 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller ntroduktionsprogram ntroduktionsprogram Danskuddannelse Tilskudsmuligheder m.v. Tilskud til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse ntroduktionsydelse ntroduktionsydelse Tilvejebringelse af oplysninger til ntegrationsministeriet Hjælp i særlige tilfælde Klageadgang/klage Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Administration af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om sygedagpenge Formål og målgrupper Almindelige betingelser for ret til sygedagpenge eslutning om at overlade opfølgningsindsatsen til andre aktører i form af udarbejdelse af særlig bemyndigelse Sygedagpenge til lønmodtagere Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende eregning af sygedagpenge Refusion og finansiering 20

21 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Aftale med beskæftigelsesministeren om forsøgsordninger der fraviger regler i loven Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Tilbud om danskuddannelse ndgåelse af aftale med udbydere af danskuddannelse Overdrage ansvaret for danskuddannelser eslutning om at modultakstbehandling ikke skal finde anvendelse ved betaling for danskuddannelse til udlændinge som henvises til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud eslutning om at give fuldt eller delvist tilskud til danskuddannelse til danske statsborgere Tilvejebringelse af oplysninger til integrationsministeren ntegrationsråd Etablering af ntegrationsråd Samordning af integrationsindsats Andre forhold Udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken Evaluering og dokumentation for politikkens fremdrift 21

22 MLJØ- OG KLMAUDVALGET (MOK) yggeri yggeloven ygningsreglement 2010 (R10) Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Lov om bygnings- og boligregistrering (R) Lov om ejerlejligheder Lov om byfornyelse og udvikling af byer Planlægning Lov om planlægning Lov om naturbeskyttelse Museumsloven Lov om sommerhuse og campering m.v Ejendomsadministration Lov om udstykning og anden ændring i matriklen Forsyning Lov om varmeforsyning Miljø og natur Lov om miljøbeskyttelse Lov om miljø og genteknologi Lov om forurenet jord Lov om vandløb Lov om miljømål Lov om naturbeskyttelse Lov om råstoffer* (Overdrages til regionen den 1. juli 2014) Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Lov om drift af landbrugsjorder Lov om jordressourcers anvendelse Lov om udvikling af landdistrikterne Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v Lov om vandforsyning m.v Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v

23 Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v Lov om vurdering og styring af oversvøm-melsesrisikoen fra vandløb og søer Veje og trafik Lov om offentlige veje Lov om grundejerbidrag til offentlige veje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (kapitel 2 offentlige veje) Lov om private fællesveje Færdselsloven Lov om taxikørsel, jf. bekendtgørelse om taxikørsel Lov om trafikselskaber Havnevæsen

24 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller yggeri yggeloven Kapitel 2 - Krav til udførelse, indretning og vedligeholdelse af bebyggelse Afgørelser om forhold omfattet af kapitel 2 Kapitel 4 - Administrative bestemmelser Fravigelse fra P-krav evt. imod indbetaling til parkeringsfond Afgørelser omfattet af kapitel 4 (herunder byggetilladelser og anmeldelser) Afgørelse om fysisk lovliggørelse i sager om påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Påbud om øjeblikkelig standsning af byggearbejde Kapitel 4A byggeskadeforsikring Kapitel 5 - Forskellige bestemmelser Afgørelser omfattet af kapitel 5 - herunder at forvalte muligheden for at tilladelse kan meddeles som midlertidig ygningsreglement 2010 (R10) Fastsættelse af størrelsen af gebyr for byggesagsbehandling Tilladelser, helhedsvurderinger, dispensationer og afslag til samtlige forhold, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i R 10. Principielle sager forelægges for MOK: Se administrationsgrundlag* 24

25 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Nedrivning af bevaringsværdige bygninger Lov om bygnings- og boligregistrering (R) ndberetning til R mv. Fastsættelse af vejnavne Fastsættelse af husnumre samt krav om skiltning med husnummer Fastsættelse af adressebetegnelser Lov om ejerlejligheder Afgive erklæringer om opfyldelse af krav om varmetab, brandsikring samt rummenes hensigtsmæssige størrelse og udformning Lov om byfornyelse og udvikling af byer Sundheds- og brandtilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum Påbud om retlig eller faktisk råden (nedrivning) 25

26 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Planlægning Lov om planlægning Kapitel 5 - Lokalplanlægning Godkendelse af lokalplaner Forbud mod retlig eller faktisk etablering af forhold som kan hindres ved en lokalplan (gælder maksimalt i 1 år) Tilladelser eller afslag til forhold, som i en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration fordrer særskilt godkendelse af yrådet Dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser fastlagt i byplanvedtægt, lokalplan eller deklaration: Se administrationsgrundlag* Facade og skilteregulativer Grundejerforeninger Godkende vedtægter for grundejerforeninger, herunder efterfølgende vedtægtsændringer Træffe beslutning om overdragelse af fællesarealer, fællesanlæg samt vej- og stiarealer til grundejerforeninger i lokalplanlagte områder (Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7 fra 1983) Kapitel 6a - Lokal Agenda 21 Godkendelse af strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Kapitel 7 - Zoneinddelingen og landzoneadministrationen Acceptere anmeldelse af etablering af håndværksog industrivirksomhed samt lager, kontor, én bolig og mindre detailhandel i overflødiggjorte 26

27 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller landbrugsbygninger Meddele landzonetilladelse eller afslag efter 35: Se administrationsgrundlag* Kapitel 9 - Servitutter Samtykke til servitutbestemmelser, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan Påbud/forbud for at sikre overholdelsen af servitutbestemmelser Kapitel 12 Tilsyn Afgørelse omfattet af kapitel 12 (tilsyn) Påbud om fraflytning ved anvendelse af sommerhus som helårsbolig ( 51a) Kapitel 13 Administrative bestemmelser ndgive politianmeldelse Øvrige administrative bestemmelser omfattet af kapitel 13 (herunder digital indberetning af planer m.v.) Kapitel 14 - Klage og søgsmål Udtalelser i klagesager til Naturklagenævnet Kapitel 15 - Lovliggørelse og straf Afgørelser omfattet af kapitel 15 (lovliggørelse af ulovlige forhold) Lov om naturbeskyttelse Kapitel 2 Generelle beskyttelses-bestemmelser Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven 16-19: Se administrationsgrundlag* 27

28 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Afgørelser efter 19c-f om drift og pålæg af drift i og udenfor Natura2000 områder Kapitel 3 - Anlæg i det åbne land Afgørelse af offentlige anlægsarbejders betydning for det åbne land: Se administrationsgrundlag* Tilladelse til opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg, golfbaner o.l.: Se administrationsgrundlag* Kapitel 6 Fredning Rejsning af fredningssager Forbud mod aktiviteter a) Principielle sager b) Øvrige sager Udpegning af medlemmer til fredningsnævn og taksationskommission Udtalelse om budgetoverslag i forbindelse med fredninger ndsigelse mod fredningsforslag Klage over fredningsnævnets afgørelser Klager over taksationsnævnets afgørelser Udbetaling af erstatning Udtalelse til fredningsnævn og andre myndigheder Kapitel 11 - Tilsyn Tilsyn med overholdelsen af de regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser 28

29 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Påbud om afhjælpning når reglerne ikke er opfyldt Særbekendtgørelser med hjemmel i naturbeskyttelsesloven Museumsloven Kapitel 8 - Sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelser af jordarbejder m.v. Afgørelser om ændring af beskyttede sten- og jorddiger: Se administrationsgrundlag* Lov om sommerhuse og campering m.v. Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af arealer til campering Tilladelse til ændring eller udvidelse af campingpladser Tilladelse til vintercampering Tilsyn med reglerne, jf. endvidere Lov om planlægning Tilbagekaldelse af en tilladelse Ejendomsadministration Lov om udstykning og anden ændring i matriklen Afgive den kommunale erklæring (grønt skema) i forbindelse med udstykninger og andre matrikulære reguleringer 29

30 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Forsyning Lov om varmeforsyning Godkendelse af varmeforsyningsplan Varmeforsyningsplanlægning eslutning om ekspropriation Øvrige afgørelser med hjemmel i loven Miljø og natur Lov om miljøbeskyttelse Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser Udarbejdelse af årlig badevandsrapport ( 16 og 18) Fastsættelse af gebyrer for rottebekæmpelse ( 17 og 18), Forsyning Kapitel 3 - eskyttelse af jord og grundvand Afgørelser om jordvarmeanlæg ( 16 og 19) Tilladelse til nedgravning/udlægning/afledning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund ( 19, stk. 1 og 2) Anvendelse af slam og andre affaldsprodukter i jordbruget ( 19-20) Tilbagekaldelse af en 19-tilladelse ( 20) a) større eller principielle sager b) mindre sager 30

31 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller eslutning om ændring eller ophør af tidligere lovlige forhold ( 20 stk. 2) a) større eller principielle sager b) mindre sager Fastlæggelse af beskyttelsesområder omkring vandindvindingsanlæg ( 22-23) Påbud eller forbud til forebyggelse af fare for forurening ved vandindvinding ( 24 og 63) Pålæg om rådighedsindskrænkelser eller lignende mod fuld erstatning for at sikre drikkevandsinteresser ( 26a og 64a) Kapitel 4 - eskyttelse af overfladevand Godkendelse af spildevandsudledning ( 28) a) større eller principielle sager b) mindre sager Påbud eller forbud eller ændring af vilkår vedrørende spildevandsanlæg ( 30) a) større eller principielle sager b) mindre sager Umiddelbart forbud vedrørende spildevandsanlæg, når forureningen medfører overhængende fare for sundheden ( 30) Spildevandsplanlægning ( 32) Principbeslutninger om etablering eller mere omfattende ændringer af offentlige spildevandsanlæg, herunder rensningsanlæg ( 32) Afgørelser om spildevandstilladelser a) større eller principielle sager 31

32 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller b) mindre sager Godkendelse af virksomheder ( 33, 35, 38, 39) a) større eller principielle sager b) mindre sager Spørgsmål om, hvorvidt virksomheden eller udvidelsen er godkendelsespligtig ( 33, 35, 38, 39) Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder ( 33 stk. 2) a) større eller principielle sager b) mindre sager Krav om sikkerhedsstillelse ( 39a og 39b) Påbud om at forureningen skal nedbringes ( 41) Forbud mod fortsat drift ( 41) Umiddelbart forbud mod fortsat drift, når forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden ( 41 c) Forbud eller ændring af vilkår som følge af ny viden ( 41 og 41 a og b) Tilbagekaldelse af godkendelse eller fastsættelse af særlige vilkår ( 41 d) Påbud om nedbringelse af forurening for virksomheder der ikke er omfattet af 35 ( 42) Forbud mod fortsat drift for virksomheder der ikke er omfattet af 35 ( 42) Udtalelse om en virksomheds grønne regnskaber ( 35 a) 32

33 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Kapitel 6 - Affald Affaldsplanlægning ( 47) Godkendelse af regulativer og takster ( 45 og 48) Afgørelser efter bekendtgørelse om affald Kapitel 8 - Ekspropriation mv. eslutning om ekspropriation ( 58) Kapitel 9 - Tilsyn Godkendelse af tilsynsberetning for miljøbeskyttelse ( 73) Ved ulovlige forhold ( 69) a) større eller principielle sager 1) Forbyde fortsat drift 2) Forlange virksomheden fjernet 3) Påbyde genoprettelse af den hidtidige tilstand 4) Udføre påbudte foranstaltninger på den pågældendes regning b) mindre sager (1-4) Udføre nødvendige foranstaltninger med overhængende fare, uden påbud og på den ansvarliges regning ( 70) Anmode en virksomhed om oplysninger til vurdering af forureningen, herunder meddele påbud om supplerende prøver og vurderinger ( 72) Revidere kontrolvilkår i en godkendelse eller et påbud til en virksomhed ( 72) 33

34 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Afgørelse af underretningspligt efter 72a Kapitel 11 - Klage og søgsmål Påklage af andre myndigheders afgørelser ( 98, stk. 2) Sær-bekendtgørelser med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven a) Afgørelser i større eller principielle sager b) Afgørelser i mindre sager c) Forbud Lov om miljø og genteknologi Kapitel 3 - Tilsyn Tilsyn med at vilkår i godkendelser overholdes ( 20) Foranledige ulovlige forhold bragt til ophør ( 21) Udførelse af nødvendige foranstaltninger ved overhængende fare, uden påbud og på den ansvarliges regning ( 23) Kapitel 5 - Klage ndgivelse af klage over afgørelser ( 30) Lov om forurenet jord Kapitel 2 - Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse m.v. Tilladelse til ændret arealanvendelse ( 8) Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder ( 8) 34

35 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Fastsættelse af krav om, at ansøger udfører undersøgelser i forbindelse med ændret arealanvendelse/bygge- og anlægsarbejder ( 8, stk. 3) Ændring af vilkår ved konstatering af nye forureninger under bygge- og anlægsarbejde ( 8, stk. 5) Meddelelse af påbud om genopretning af miljøtilstanden ved ændret arealanvendelse godkendt efter 8 ( 10) a) større eller principielle sager b) mindre sager Erklæring om gennemført oprydning efter 8 ( 11) Kapitel 4a Miljøskade Kapitel 5 9 Påbud, tilsyn og bortskaffelse m.v. vedr. forureninger der stammer fra ejendomme eller anlæg i : Se administrationsgrundlag* Lov om vandløb Kapitel 2 - Vandløbs benyttelse Ændringer af vands naturlige afløb mv. ( 6) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 4 - Klassifikation af vandløb og anlæg Klassificering af vandløb ( 8) Kapitel 5 - Regulativer for offentlige vandløb m.v. 35

36 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Godkendelse af vandløbsregulativer ( 12) Kapitel 6 - Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb Regulering af vandløb ( 17) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 7 - Vandløbenes vedligeholdelse Vandstandsmåling med henblik på sikring af vandføringen ( 27) Vedligeholdelse og drift af vandløb ( 31) Ny beplantning langs vandløb ( 34) Kapitel 8 Vandløbsrestaurering Vandløbsrestaurering ( 37) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 10 - roer, opstemningsanlæg, flodemål mv. Anlæg af større broanlæg ( 47) Opstemningsanlæg eller lignende ( 48 og 49): a) større eller principielle sager b) mindre sager Påbud om ændring af opstemningsanlæg eller lignende ( 50) a) større eller principielle sager 36

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og eskæftigelsesudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune...1 Erhvervs- og eskæftigelsesudvalget...1 Lovområder administreret af Center Arbejdsmarked...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 FREDERICIA KOMMUNE, Y- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 Signaturforklaring: : eslutning, I: Indstilling, O: Orientering Godkendt i y- og Teknikudvalget den XXXX Nr. Lovområde/sagsområde

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE Center for Miljø OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2014 til 2017 Fra Miljø- udvalget Til Center for Miljø, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden 14/17010 Oprettet:

Læs mere

Delegationsplan Økonomiudvalget

Delegationsplan Økonomiudvalget Delegationsplan Økonomiudvalget = ndstiller = eslutter O = Orientering ADM STU ØU K 1. Alkoholbevillinger - Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Dato: 30.08.2010 Side 1/1 Udstedelse

Læs mere

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017 for 2014-2017 for yrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle

Læs mere

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017 for 2014-2017 Revideret og godkendt af Fredensborg yråd den 14. december 2015 for yrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen.

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget... 1 Lovområder administreret af center for ørn og Voksne...2 Lov om

Læs mere

Kompetence- og delegation for Vej og Trafik

Kompetence- og delegation for Vej og Trafik Kompetence- og delegation for Vej og rafik Lovområde Lov om Kommunernes Styrelse Lov om offentlige veje Lov om private fællesveje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Lov om grundejerbidrag

Læs mere

Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget

Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget Indholdsfortegnelse Lovområde Side yggetilladelser mv. yggeloven ygningsreglement Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger oligreguleringsloven

Læs mere

Delegationsplan for Dragør Kommune

Delegationsplan for Dragør Kommune for Juni 2015 Underskrift af særlige dokumenter Lovgivning: Det følger af den kommunale styrelseslovs 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING. Kompetenceplan for Plan- & Teknikudvalget - Stevns Kommune

BYGGESAGSBEHANDLING. Kompetenceplan for Plan- & Teknikudvalget - Stevns Kommune Kompetenceplan for Plan- & Teknikudvalget - Stevns Kommune Symbolforklaring: Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelse = eslutter ØU = Økonomiudvalg I = Indstiller PTU = Plan- og teknikudvalg O = Orienteres

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Delegation af beslutningskompetence

Delegation af beslutningskompetence Delegation af beslutningskompetence 2016 Kompetencefordeling for ørne- og Uddannelsesudvalget Direktørområdet Velfærd juli 2016 Sags id: 16/10352 ndledning en i Assens Kommune er udarbejdet med henblik

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område SU = ørne- og Skoleudvalget Delegationsplan for Erhvervs- og eskæftigelsesudvalgets område = eslutter Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og eskæftigelsesudvalgets område Sort: Vedtaget af den 22.12.2010

Læs mere

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2.

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2. ROSKILDE KOMMUNE y, Kultur og Miljø sekretariatet DELEGATIONSPLAN FOR PLAN- OG TEKNIKUDVALGETS OMRÅDE Februar 2014 = eslutter I = Indstiller O = Orienteres Sagsområde 0. Generelt Håndhævelser af afgørelser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug

Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Landbrug Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug 9 Meddelelse af dispensation fra afstandskrav jf. lovens 6 og 8. 10 Meddelelse af tilladelse til husdyrhold mellem

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Delegationsplan for Byplanudvalgets område (Forslag til ny delegationsplan september 2015)

Delegationsplan for Byplanudvalgets område (Forslag til ny delegationsplan september 2015) Delegationsplan for yplanudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. = ndstiller Rødt gennemstreget: Udgår O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Planudvalget. Delegering af kompetence til forvaltningen februar 2010

Planudvalget. Delegering af kompetence til forvaltningen februar 2010 Planudvalget Delegering af kompetence til forvaltningen 2010-2013 2. februar 2010 REGLER FOR DELEGERING 2010-2013 Regler for delegering til forvaltningen af Planudvalgets kompetence til at træffe afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Delegations- og kompetenceplan for Teknik- og Miljøudvalgets område Center for Teknik & Miljø

Delegations- og kompetenceplan for Teknik- og Miljøudvalgets område Center for Teknik & Miljø Delegations- og kompetenceplan for Teknik- og Miljøudvalgets område Center for Teknik & Miljø Vedtaget på XXX-udvalgets møde d. x/x 201X Hensigtserklæringer og målsætninger Kompetence skal i videst muligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

SAGSOMRÅDE BYR ØU TMU Forvaltningen. Godkendelse af førere ( 4a, stk. 3) Tilsyn med betingelser ( 5, stk. 4)

SAGSOMRÅDE BYR ØU TMU Forvaltningen. Godkendelse af førere ( 4a, stk. 3) Tilsyn med betingelser ( 5, stk. 4) Teknik og Miljø = eslutter Sekretariatsområdet 0. 0.0 Generelt SAGSOMRÅDE YR ØU TMU Forvaltningen a. Politianmeldelser samt påbud af væsentlig offentlig interesse. 1. 1.1 Lov om taxikørsel m.v. (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG Miljø-, Plan- og Teknikudvalget Regler for delegering af kompetence til forvaltningen 2014-2017 Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG 16. januar 2014 Regler for delegering 2014 2017 Plan-, bygge-

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Planlægning for naturbeskyttelse I B

Planlægning for naturbeskyttelse I B yråd U T sag nr. 10/11389 Generelt: Der lægges vægt på at friholde udvalget for mindre og konkrete sager der ligger inden for kommunens sædvanlige praksis for områderne. Sager af politisk og/eller principiel

Læs mere

DELEGATIONSPLAN FOR GRIBSKOV KOMMUNE

DELEGATIONSPLAN FOR GRIBSKOV KOMMUNE DELEGATIONSPLAN FOR GRISKOV KOMMUNE Gældende fra 1. februar 2017 Indholdsfortegnelse...1 Forord...2...3 Social- og Sundhedsudvalget...10 Kultur- og Idrætsudvalget...19 Erhvervs- og eskæftigelsesudvalget......22

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Privatvejsloven Sommerhusområder

Privatvejsloven Sommerhusområder Privatvejsloven Sommerhusområder Landliggersammenslutningen Tisvilde, den 11. juni 2015 Hvem er vi? Tom Løvstrand Mortensen Vejdirektoratet, Jura tlm@vd.dk Ivan Skaaning Hansen Vejdirektoratet, Jura ih5@vd.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Udkast. til. Forslag til lov om private fællesveje

Udkast. til. Forslag til lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 48 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Transportministeriet Udkast 5. november 2009 Udkast til Forslag til lov om private fællesveje Afsnit I Formål, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Kompetenceplan for Fanø Kommune

Kompetenceplan for Fanø Kommune Kompetenceplan for Fanø Kommune Denne kompetenceplan viser på det overordnede niveau fordelingen af kompetencer mellem det politiske og det administrative niveau. følge den kommunale styrelseslov er byrådet

Læs mere

Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017

Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017 Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Generelle forudsætninger...3 2. Bemyndigelser fra fagudvalg

Læs mere