Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder."

Transkript

1 1

2 ndholdsfortegnelse ndledning... 3 Økonomiudvalget (ØU)... 4 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) Miljø- og Klimaudvalget (MOK) ørne- og Uddannelsesudvalget (U) Kultur- og Folkeoplysningsudvalget (KF) Social- og Forebyggelsesudvalget (SOF)

3 NDLEDNNG administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder. Udgangspunktet for alle beslutninger som træffes af er, at beslutningskompetencen ligger hos yrådet. midlertid ville det være en uoverkommelig opgave, hvis yrådet skulle træffe afgørelse i hver eneste sag, som behandles i. yrådet har derfor delegeret noget af sin beslutningskompetence til Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen. Selv om yrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen, bliver et stort antal sager dog stadig behandlet af yrådet. For at skabe overblik over beslutningskompetencen mellem yrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen iværksatte Direktionen i efteråret 2011 arbejdet med udarbejdelsen af en samlet delegationsplan for. Delegationsplanen blev godkendt af yrådet den 27. november Delegationsplanen er ikke udtømmende for samtlige beslutninger, som træffes af Odsherred Kommune. Det ville blive for omfattende, hvis delegationsplanen skulle omhandle alle beslutninger: Delegationsplanen angår derfor kun de mest centrale beslutningsområder. Delegationsplanen for er tænkt som et praktisk opslagsværk, som giver et hurtigt og effektivt overblik over sagsgange og beslutningskompetencer inden for de vigtigste lovgivningsområder. Delegationsplanen bliver løbende opdateret i takt med at ny lovgivning kommer til eller bliver ændret. Arbejdet med den løbende ajourføring af delegationsplanen er forankret i fagcentrene. delegationsplanen er der visse steder henvist til administrationsgrundlag, som mere detaljeret beskriver fordelingen af beslutningskompetencen. Delegationsplanen er senest revideret i april Thomas Adelskov orgmester Rie Perry Kommunaldirektør 3

4 ØKONOMUDVALGET (ØU) Lovområder... 5 Lov om planlægning (kommuneplanlægning)... 5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer... 6 Lov om byfornyelse og udvikling af byer... 6 Lov om kommunal ejendomsskat... 7 Lov om lån til betaling af ejendomsskatter... 7 Lov om valg til Folketinget og Lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet og folkeafstemninger... 7 Lov om kommunale og regionale valg... 8 Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v Lov om gevinstgivende spilleautomater... 9 Lov om kommunernes styrelse... 9 Lov om Det Centrale Personregister Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v Lov om individuel boligstøtte Lov om leje af erhvervslokaler m.v Lov om erhvervsfremme Lov om Leje Lov om ferie Øvrige Personaleforhold Erstatning i forbindelse med arbejdsskade

5 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lovområder Lov om planlægning (kommuneplanlægning) Godkendelse af kommuneplanstrategi og kommuneplan Godkendelse af kommuneplantillæg som følger af lokalplan Godkendelse af retningslinjer i en kommuneplan/kommuneplantillæg for enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet (VVM-pligt) Forudgående offentliggørelse samt idéindsamling til retningslinjer for anlæg omfattet af VVM-pligt Tilladelser/afslag til mindre afvigelser fra Kommuneplanens rammebestemmelser Planers tilvejebringelse og ophævelse Kommentarer til Miljøministeriets landsplanarbejde samt forslag på eget initiativ Tilbageførsel Tilbageførsel af arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen a) afgørelser uden økonomisk betydning b) afgørelser med økonomisk betydning Ekspropriation, overtagelse m.v. eslutning om ekspropriation 5

6 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening af, hvorvidt en plan eller program er omfattet af forpligtelsen til at udarbejde en miljøvurdering eslutning om udarbejdelse af miljøvurdering eslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering Godkendelse af miljøvurdering Høring af andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget til en plan eller et program Lov om byfornyelse og udvikling af byer eslutning om by-/bygningsfornyelse samt tilvejebringelse af friarealer Fastsættelse af kriterier for prioriteringen af ansøgning om byfornyelse Ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsministeren samt prioritering af de pågældende ejendomme eslutning om kondemnering og nedrivning, jf. kapitel 9 eslutning om erstatningsbolig Klage over erstatningsbolig Nyt støttet byggeri Tilsagn til nyt støttet byggeri (skema A) Godkende igangsætning af nyt byggeri (skema ) Godkende byggeregnskab (skema C) Godkende afsatte beløb på byggeregnskabet Godkendelse af lejen og fordelingen heraf på de 6

7 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller enkelte lejemål ved afdelingens ibrugtagning (lov om leje af almene boliger) Kommunegaranti til nominallån til opretningsarbejder, udbedring af byggeskader samt ekstraordinære renoveringsarbejder Tilsyn med støttet byggeri Se administrationsgrundlag* Lov om kommunal ejendomsskat Meddelelse om hel eller delvis fritagelse for ejendoms-skyld Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Rykningspåtegning af skadesløsbrev Årlig meddelelse til låntageren om kommunens tilgodehavender Lov om valg til Folketinget og Lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet og folkeafstemninger Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Valgliste over kommunens vælgere Udsendelse af valgkort Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse institutioner, boformer m.v. og i vælgeres hjem Udpegning af administrative tilforordnede Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til afstemningen Klargøring af afstemningslokaler, stemmerum, stemmebokse m.v. 7

8 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Sikring af stemmebøger, valgkort samt stemmesedlerne er til stede ved fintællingen, samt at der opbevares kopi af afstemningsbøgerne Lov om kommunale og regionale valg Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Valgliste over kommunens vælgere Udsendelse af valgkort Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse institutioner, boformer m.v. og i vælgeres hjem Udpegning af administrative tilforordnede Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til afstemningen Klargøring af afstemningslokaler, stemmerum, stemmebokse m.v. Valgkort samt stemmesedlerne er til stede ved fintællingen, samt at der opbevares kopi af afstemningsbøgerne Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Afgørelser i 05-sager Afgørelser i sager vedr. nye forretningssteder Afgørelser i sager hvor politidirektøren eller Skat m.fl. har bemærkninger/indvendinger Øvrige ukomplicerede sager 8

9 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om gevinstgivende spilleautomater Afgivelse af svar til spillemyndigheden (Skat) Lov om kommunernes styrelse Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges yrådet til beslutning Tillægsbevilling, hvor beløb fra en anlægs- eller driftsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling Udarbejdelse af forslag og foretage indstilling til yrådet om kasse- og regnskabsregulativ Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan træffes af Økonomichefen Økonomichefen er bemyndiget til at foretage konsekvensrettelser af yrådets beslutninger, ved ny lovgivning og andet i kasse- og regnskabsregulativet Fastsættelse af generelle krav til de budgetansvarlige Fastlægge retningslinjer for budgetprocessen Økonomiudvalget har ansvaret for, at der fastsættes overordnede regler for kommunens finansielle styring. Fastsætte regler om i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres Fastsætte regler om samordning af kommunens indkøb 9

10 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom Den umiddelbare forvaltning af bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens ejendomme Retningslinjer for leje, leasing og servicekontrakter Fastsættelse af regler for afskrivning på grund af uerholdelighed og forældelse emyndigelse af kommunaldirektøren til at disponere administrative udgifter på Økonomiudvalgets budgetområde emyndigelse af Økonomichefen til konvertering af lån, hvor løbetiden ikke forlænges Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til yrådet om igangsætning og bevilling af bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger Fastlæggelse af forskrifter for kommunens øvrige planlægningsopgaver og tilvejebringelse af de fælles planforudsætninger Påse, at der udarbejdes økonomiske konsekvensvurderinger af udarbejdede planforslag Økonomiudvalgets indstilling indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges yrådet til beslutning Godkendelse af anvendelsen af kommunens byvåben 10

11 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om Det Centrale Personregister opælsregistrering almindelig opælsregistrering flere boliger opælsregistrering af børn opælsregistrering af bevægelige boliger Forkert bopælsregistrering Tilflyttere fra udlandet Krav om personligt fremmøde Fraflyttere til andet nordisk land Adressebeskyttelse Udlevering af adresseoplysninger til anden myndighed Udlevering af oplysninger til statistik Udlevering af oplysninger på afdød person Udlevering af adresseoplysninger til vejviser øde for urigtige oplysninger ødetakst for urigtige oplysninger Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Afgørelse om hvorvidt betingelse for støtte er opfyldt 11

12 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om individuel boligstøtte Lån og garanti til beboerindskud oligudgift Tilvejebringe boliger til bofællesskaber Udbetaling som tilskud eller lån eboerindskud og depositum Klage og administration Lov om leje af erhvervslokaler m.v. Lov om erhvervsfremme Udarbejdelse af udtalelser til ØU i planlægningsspørgsmål med væsentlige erhvervspolitiske interesser Udarbejdelse af udtalelser til ØU i andre spørgsmål og sager med et væsentligt erhvervspolitisk aspekt Udvalgsansvar i relation til etablering og drift af erhvervspolitiske dialogfora, hvorfra udvalget refererer tilbage til ØU og yrådet Politikker Handleplaner og udmøntning af politikker Lov om Leje Lejerens brug af det lejede Råderet over lejemål til boligsociale opgaver Anvise erstatningsbolig ved ekspropriation 12

13 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om ferie Optjening og afholdelse af ferie Øvrige Personaleforhold Oprettelse og nedlæggelse af stillinger Oprettelse og nedlæggelse af stillinger, bortset fra tjenestemandsstillinger a) forvaltningen b) udførerenheden Ansættelse og afskedigelse Afskedigelse af tjenestemænd disciplinær Afskedigelse af tjenestemænd diskretionær Anden ansættelse og afskedigelse af direktører Anden ansættelse og afskedigelse af centerchefer og teamledere Anden ansættelse af medarbejdere i forvaltningen Generelt om ansættelsesforhold ndgåelse af aftaler om ny løn ndgåelse af forhåndsaftaler Fastsættelse af generelle regler vedr. personaleforhold Fastsættelse af generelle regler vedr. lønsumsstyring Udarbejdelse af ligestillingsredegørelse 13

14 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Erstatning i forbindelse med arbejdsskade Ydelse af erstatning/indgåelse af forlig i forbindelse med arbejdsskader 14

15 AREJDSMARKEDSUDVALGET (AM) Lovområder Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv forsørgelsespolitik Lov om aktiv socialpolitik Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om børnepasningsorlov Lov om fleksydelse Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om sygedagpenge Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge ntegrationsråd Andre forhold

16 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Lovområder Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eslutning om tilbud efter loven på et tidligere tidspunkt end lovens minimumskrav (f.eks. straksaktivering) Andre aktører nddragelse af andre aktører hvis retningslinjer er udformet politisk Vejledning og formidling af kontaktforløb Fastlæggelse af kontaktforløb Retningslinjer for kontaktforløb i særtilfælde Jobsamtale Kontrolaktion Uddannelse til unge under 25 år Jobplan ntegrationskontrakt Vejledning om opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Fleksjob Tilskud og støtteordninger Tilskud til hjælpemidler Støtte til mentor 16

17 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller efordringsgodtgørelse Retningslinjer for udbetaling af månedlig godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere Særlig indsats Personer der modtager kontanthjælp eller starthjælp eskæftigelsesindsats Forsøg Ansøgning vedrørende forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der fraviger regler i loven Klageadgang Klage til beskæftigelsesankenævnet Lov om aktiv forsørgelsespolitik Forsørgelsesydelser Ydelse af hjælp Klageadgang Forsøg Ansøgning vedrørende beskæftigelsesfremmende Lov om aktiv socialpolitik Forsørgelse Særlige regler om hjælp til visse persongrupper Særlig støtte Sanktioner Revalidering 17

18 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Ledighedsydelse Ydelse af hjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp til efterlevende Tilbagebetaling Klageregler Klage til beskæftigelsesankenævnet Klage til Det Sociale Nævn Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats eskæftigelsesplan Tilrettelægge formidling af virksomhedsrettede sociale tilbud eslutning om at den kommunale del af jobcentret også skal varetage kommunens opgaver i forhold til danskuddannelsesloven og visse opgaver i relation til UU ehandle sager om hjælp til enkeltpersoner eslutning om oprettelse af jobcenter eslutning om at ansatte i jobcentret udfører opgaver på vegne af stat og kommune Resultatrevision Udlicitering af opgaver til andre aktører, herunder: Offentliggøre enhedsomkostninger Samspil med øvrige aktører 18

19 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller ndgå aftale med regionsdirektøren om at forbedre indsatsen i jobcentret eskæftigelsesankenævnet ehandling af eskæftigelsesankenævnets undersøgelse af kommunens praksis på et møde ehandling af eskæftigelsesankenævnets undersøgelse af kommunens praksis, hvis der sker ændringer i praksis Øvrige bestemmelser Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen Lov om børnepasningsorlov Ret til orlov Orlovsydelse Klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn Klage til eskæftigelsesankenævn Lov om fleksydelse Ret til fleksydelse Ydelsens større Udbetaling Administration Klageadgang Lov om integration af udlændinge i Danmark Overdragelse af udførelsen af opgaver til organisation eller forening 19

20 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller ntroduktionsprogram ntroduktionsprogram Danskuddannelse Tilskudsmuligheder m.v. Tilskud til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse ntroduktionsydelse ntroduktionsydelse Tilvejebringelse af oplysninger til ntegrationsministeriet Hjælp i særlige tilfælde Klageadgang/klage Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Administration af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om sygedagpenge Formål og målgrupper Almindelige betingelser for ret til sygedagpenge eslutning om at overlade opfølgningsindsatsen til andre aktører i form af udarbejdelse af særlig bemyndigelse Sygedagpenge til lønmodtagere Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende eregning af sygedagpenge Refusion og finansiering 20

21 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Aftale med beskæftigelsesministeren om forsøgsordninger der fraviger regler i loven Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Tilbud om danskuddannelse ndgåelse af aftale med udbydere af danskuddannelse Overdrage ansvaret for danskuddannelser eslutning om at modultakstbehandling ikke skal finde anvendelse ved betaling for danskuddannelse til udlændinge som henvises til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud eslutning om at give fuldt eller delvist tilskud til danskuddannelse til danske statsborgere Tilvejebringelse af oplysninger til integrationsministeren ntegrationsråd Etablering af ntegrationsråd Samordning af integrationsindsats Andre forhold Udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken Evaluering og dokumentation for politikkens fremdrift 21

22 MLJØ- OG KLMAUDVALGET (MOK) yggeri yggeloven ygningsreglement 2010 (R10) Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Lov om bygnings- og boligregistrering (R) Lov om ejerlejligheder Lov om byfornyelse og udvikling af byer Planlægning Lov om planlægning Lov om naturbeskyttelse Museumsloven Lov om sommerhuse og campering m.v Ejendomsadministration Lov om udstykning og anden ændring i matriklen Forsyning Lov om varmeforsyning Miljø og natur Lov om miljøbeskyttelse Lov om miljø og genteknologi Lov om forurenet jord Lov om vandløb Lov om miljømål Lov om naturbeskyttelse Lov om råstoffer* (Overdrages til regionen den 1. juli 2014) Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Lov om drift af landbrugsjorder Lov om jordressourcers anvendelse Lov om udvikling af landdistrikterne Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v Lov om vandforsyning m.v Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v

23 Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v Lov om vurdering og styring af oversvøm-melsesrisikoen fra vandløb og søer Veje og trafik Lov om offentlige veje Lov om grundejerbidrag til offentlige veje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (kapitel 2 offentlige veje) Lov om private fællesveje Færdselsloven Lov om taxikørsel, jf. bekendtgørelse om taxikørsel Lov om trafikselskaber Havnevæsen

24 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller yggeri yggeloven Kapitel 2 - Krav til udførelse, indretning og vedligeholdelse af bebyggelse Afgørelser om forhold omfattet af kapitel 2 Kapitel 4 - Administrative bestemmelser Fravigelse fra P-krav evt. imod indbetaling til parkeringsfond Afgørelser omfattet af kapitel 4 (herunder byggetilladelser og anmeldelser) Afgørelse om fysisk lovliggørelse i sager om påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Påbud om øjeblikkelig standsning af byggearbejde Kapitel 4A byggeskadeforsikring Kapitel 5 - Forskellige bestemmelser Afgørelser omfattet af kapitel 5 - herunder at forvalte muligheden for at tilladelse kan meddeles som midlertidig ygningsreglement 2010 (R10) Fastsættelse af størrelsen af gebyr for byggesagsbehandling Tilladelser, helhedsvurderinger, dispensationer og afslag til samtlige forhold, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i R 10. Principielle sager forelægges for MOK: Se administrationsgrundlag* 24

25 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Nedrivning af bevaringsværdige bygninger Lov om bygnings- og boligregistrering (R) ndberetning til R mv. Fastsættelse af vejnavne Fastsættelse af husnumre samt krav om skiltning med husnummer Fastsættelse af adressebetegnelser Lov om ejerlejligheder Afgive erklæringer om opfyldelse af krav om varmetab, brandsikring samt rummenes hensigtsmæssige størrelse og udformning Lov om byfornyelse og udvikling af byer Sundheds- og brandtilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum Påbud om retlig eller faktisk råden (nedrivning) 25

26 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Planlægning Lov om planlægning Kapitel 5 - Lokalplanlægning Godkendelse af lokalplaner Forbud mod retlig eller faktisk etablering af forhold som kan hindres ved en lokalplan (gælder maksimalt i 1 år) Tilladelser eller afslag til forhold, som i en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration fordrer særskilt godkendelse af yrådet Dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser fastlagt i byplanvedtægt, lokalplan eller deklaration: Se administrationsgrundlag* Facade og skilteregulativer Grundejerforeninger Godkende vedtægter for grundejerforeninger, herunder efterfølgende vedtægtsændringer Træffe beslutning om overdragelse af fællesarealer, fællesanlæg samt vej- og stiarealer til grundejerforeninger i lokalplanlagte områder (Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7 fra 1983) Kapitel 6a - Lokal Agenda 21 Godkendelse af strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Kapitel 7 - Zoneinddelingen og landzoneadministrationen Acceptere anmeldelse af etablering af håndværksog industrivirksomhed samt lager, kontor, én bolig og mindre detailhandel i overflødiggjorte 26

27 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller landbrugsbygninger Meddele landzonetilladelse eller afslag efter 35: Se administrationsgrundlag* Kapitel 9 - Servitutter Samtykke til servitutbestemmelser, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan Påbud/forbud for at sikre overholdelsen af servitutbestemmelser Kapitel 12 Tilsyn Afgørelse omfattet af kapitel 12 (tilsyn) Påbud om fraflytning ved anvendelse af sommerhus som helårsbolig ( 51a) Kapitel 13 Administrative bestemmelser ndgive politianmeldelse Øvrige administrative bestemmelser omfattet af kapitel 13 (herunder digital indberetning af planer m.v.) Kapitel 14 - Klage og søgsmål Udtalelser i klagesager til Naturklagenævnet Kapitel 15 - Lovliggørelse og straf Afgørelser omfattet af kapitel 15 (lovliggørelse af ulovlige forhold) Lov om naturbeskyttelse Kapitel 2 Generelle beskyttelses-bestemmelser Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven 16-19: Se administrationsgrundlag* 27

28 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Afgørelser efter 19c-f om drift og pålæg af drift i og udenfor Natura2000 områder Kapitel 3 - Anlæg i det åbne land Afgørelse af offentlige anlægsarbejders betydning for det åbne land: Se administrationsgrundlag* Tilladelse til opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg, golfbaner o.l.: Se administrationsgrundlag* Kapitel 6 Fredning Rejsning af fredningssager Forbud mod aktiviteter a) Principielle sager b) Øvrige sager Udpegning af medlemmer til fredningsnævn og taksationskommission Udtalelse om budgetoverslag i forbindelse med fredninger ndsigelse mod fredningsforslag Klage over fredningsnævnets afgørelser Klager over taksationsnævnets afgørelser Udbetaling af erstatning Udtalelse til fredningsnævn og andre myndigheder Kapitel 11 - Tilsyn Tilsyn med overholdelsen af de regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser 28

29 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Påbud om afhjælpning når reglerne ikke er opfyldt Særbekendtgørelser med hjemmel i naturbeskyttelsesloven Museumsloven Kapitel 8 - Sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelser af jordarbejder m.v. Afgørelser om ændring af beskyttede sten- og jorddiger: Se administrationsgrundlag* Lov om sommerhuse og campering m.v. Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af arealer til campering Tilladelse til ændring eller udvidelse af campingpladser Tilladelse til vintercampering Tilsyn med reglerne, jf. endvidere Lov om planlægning Tilbagekaldelse af en tilladelse Ejendomsadministration Lov om udstykning og anden ændring i matriklen Afgive den kommunale erklæring (grønt skema) i forbindelse med udstykninger og andre matrikulære reguleringer 29

30 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Forsyning Lov om varmeforsyning Godkendelse af varmeforsyningsplan Varmeforsyningsplanlægning eslutning om ekspropriation Øvrige afgørelser med hjemmel i loven Miljø og natur Lov om miljøbeskyttelse Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser Udarbejdelse af årlig badevandsrapport ( 16 og 18) Fastsættelse af gebyrer for rottebekæmpelse ( 17 og 18), Forsyning Kapitel 3 - eskyttelse af jord og grundvand Afgørelser om jordvarmeanlæg ( 16 og 19) Tilladelse til nedgravning/udlægning/afledning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund ( 19, stk. 1 og 2) Anvendelse af slam og andre affaldsprodukter i jordbruget ( 19-20) Tilbagekaldelse af en 19-tilladelse ( 20) a) større eller principielle sager b) mindre sager 30

31 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller eslutning om ændring eller ophør af tidligere lovlige forhold ( 20 stk. 2) a) større eller principielle sager b) mindre sager Fastlæggelse af beskyttelsesområder omkring vandindvindingsanlæg ( 22-23) Påbud eller forbud til forebyggelse af fare for forurening ved vandindvinding ( 24 og 63) Pålæg om rådighedsindskrænkelser eller lignende mod fuld erstatning for at sikre drikkevandsinteresser ( 26a og 64a) Kapitel 4 - eskyttelse af overfladevand Godkendelse af spildevandsudledning ( 28) a) større eller principielle sager b) mindre sager Påbud eller forbud eller ændring af vilkår vedrørende spildevandsanlæg ( 30) a) større eller principielle sager b) mindre sager Umiddelbart forbud vedrørende spildevandsanlæg, når forureningen medfører overhængende fare for sundheden ( 30) Spildevandsplanlægning ( 32) Principbeslutninger om etablering eller mere omfattende ændringer af offentlige spildevandsanlæg, herunder rensningsanlæg ( 32) Afgørelser om spildevandstilladelser a) større eller principielle sager 31

32 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller b) mindre sager Godkendelse af virksomheder ( 33, 35, 38, 39) a) større eller principielle sager b) mindre sager Spørgsmål om, hvorvidt virksomheden eller udvidelsen er godkendelsespligtig ( 33, 35, 38, 39) Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder ( 33 stk. 2) a) større eller principielle sager b) mindre sager Krav om sikkerhedsstillelse ( 39a og 39b) Påbud om at forureningen skal nedbringes ( 41) Forbud mod fortsat drift ( 41) Umiddelbart forbud mod fortsat drift, når forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden ( 41 c) Forbud eller ændring af vilkår som følge af ny viden ( 41 og 41 a og b) Tilbagekaldelse af godkendelse eller fastsættelse af særlige vilkår ( 41 d) Påbud om nedbringelse af forurening for virksomheder der ikke er omfattet af 35 ( 42) Forbud mod fortsat drift for virksomheder der ikke er omfattet af 35 ( 42) Udtalelse om en virksomheds grønne regnskaber ( 35 a) 32

33 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Kapitel 6 - Affald Affaldsplanlægning ( 47) Godkendelse af regulativer og takster ( 45 og 48) Afgørelser efter bekendtgørelse om affald Kapitel 8 - Ekspropriation mv. eslutning om ekspropriation ( 58) Kapitel 9 - Tilsyn Godkendelse af tilsynsberetning for miljøbeskyttelse ( 73) Ved ulovlige forhold ( 69) a) større eller principielle sager 1) Forbyde fortsat drift 2) Forlange virksomheden fjernet 3) Påbyde genoprettelse af den hidtidige tilstand 4) Udføre påbudte foranstaltninger på den pågældendes regning b) mindre sager (1-4) Udføre nødvendige foranstaltninger med overhængende fare, uden påbud og på den ansvarliges regning ( 70) Anmode en virksomhed om oplysninger til vurdering af forureningen, herunder meddele påbud om supplerende prøver og vurderinger ( 72) Revidere kontrolvilkår i en godkendelse eller et påbud til en virksomhed ( 72) 33

34 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Afgørelse af underretningspligt efter 72a Kapitel 11 - Klage og søgsmål Påklage af andre myndigheders afgørelser ( 98, stk. 2) Sær-bekendtgørelser med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven a) Afgørelser i større eller principielle sager b) Afgørelser i mindre sager c) Forbud Lov om miljø og genteknologi Kapitel 3 - Tilsyn Tilsyn med at vilkår i godkendelser overholdes ( 20) Foranledige ulovlige forhold bragt til ophør ( 21) Udførelse af nødvendige foranstaltninger ved overhængende fare, uden påbud og på den ansvarliges regning ( 23) Kapitel 5 - Klage ndgivelse af klage over afgørelser ( 30) Lov om forurenet jord Kapitel 2 - Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse m.v. Tilladelse til ændret arealanvendelse ( 8) Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder ( 8) 34

35 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Fastsættelse af krav om, at ansøger udfører undersøgelser i forbindelse med ændret arealanvendelse/bygge- og anlægsarbejder ( 8, stk. 3) Ændring af vilkår ved konstatering af nye forureninger under bygge- og anlægsarbejde ( 8, stk. 5) Meddelelse af påbud om genopretning af miljøtilstanden ved ændret arealanvendelse godkendt efter 8 ( 10) a) større eller principielle sager b) mindre sager Erklæring om gennemført oprydning efter 8 ( 11) Kapitel 4a Miljøskade Kapitel 5 9 Påbud, tilsyn og bortskaffelse m.v. vedr. forureninger der stammer fra ejendomme eller anlæg i : Se administrationsgrundlag* Lov om vandløb Kapitel 2 - Vandløbs benyttelse Ændringer af vands naturlige afløb mv. ( 6) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 4 - Klassifikation af vandløb og anlæg Klassificering af vandløb ( 8) Kapitel 5 - Regulativer for offentlige vandløb m.v. 35

36 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Godkendelse af vandløbsregulativer ( 12) Kapitel 6 - Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb Regulering af vandløb ( 17) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 7 - Vandløbenes vedligeholdelse Vandstandsmåling med henblik på sikring af vandføringen ( 27) Vedligeholdelse og drift af vandløb ( 31) Ny beplantning langs vandløb ( 34) Kapitel 8 Vandløbsrestaurering Vandløbsrestaurering ( 37) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 10 - roer, opstemningsanlæg, flodemål mv. Anlæg af større broanlæg ( 47) Opstemningsanlæg eller lignende ( 48 og 49): a) større eller principielle sager b) mindre sager Påbud om ændring af opstemningsanlæg eller lignende ( 50) a) større eller principielle sager 36

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017 for 2014-2017 for yrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle

Læs mere

Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget

Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget Indholdsfortegnelse Lovområde Side yggetilladelser mv. yggeloven ygningsreglement Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger oligreguleringsloven

Læs mere

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2.

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2. ROSKILDE KOMMUNE y, Kultur og Miljø sekretariatet DELEGATIONSPLAN FOR PLAN- OG TEKNIKUDVALGETS OMRÅDE Februar 2014 = eslutter I = Indstiller O = Orienteres Sagsområde 0. Generelt Håndhævelser af afgørelser

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere