Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder."

Transkript

1 1

2 ndholdsfortegnelse ndledning... 3 Økonomiudvalget (ØU)... 4 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) Miljø- og Klimaudvalget (MOK) ørne- og Uddannelsesudvalget (U) Kultur- og Folkeoplysningsudvalget (KF) Social- og Forebyggelsesudvalget (SOF)

3 NDLEDNNG administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder. Udgangspunktet for alle beslutninger som træffes af er, at beslutningskompetencen ligger hos yrådet. midlertid ville det være en uoverkommelig opgave, hvis yrådet skulle træffe afgørelse i hver eneste sag, som behandles i. yrådet har derfor delegeret noget af sin beslutningskompetence til Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen. Selv om yrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen, bliver et stort antal sager dog stadig behandlet af yrådet. For at skabe overblik over beslutningskompetencen mellem yrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen iværksatte Direktionen i efteråret 2011 arbejdet med udarbejdelsen af en samlet delegationsplan for. Delegationsplanen blev godkendt af yrådet den 27. november Delegationsplanen er ikke udtømmende for samtlige beslutninger, som træffes af Odsherred Kommune. Det ville blive for omfattende, hvis delegationsplanen skulle omhandle alle beslutninger: Delegationsplanen angår derfor kun de mest centrale beslutningsområder. Delegationsplanen for er tænkt som et praktisk opslagsværk, som giver et hurtigt og effektivt overblik over sagsgange og beslutningskompetencer inden for de vigtigste lovgivningsområder. Delegationsplanen bliver løbende opdateret i takt med at ny lovgivning kommer til eller bliver ændret. Arbejdet med den løbende ajourføring af delegationsplanen er forankret i fagcentrene. delegationsplanen er der visse steder henvist til administrationsgrundlag, som mere detaljeret beskriver fordelingen af beslutningskompetencen. Delegationsplanen er senest revideret i april Thomas Adelskov orgmester Rie Perry Kommunaldirektør 3

4 ØKONOMUDVALGET (ØU) Lovområder... 5 Lov om planlægning (kommuneplanlægning)... 5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer... 6 Lov om byfornyelse og udvikling af byer... 6 Lov om kommunal ejendomsskat... 7 Lov om lån til betaling af ejendomsskatter... 7 Lov om valg til Folketinget og Lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet og folkeafstemninger... 7 Lov om kommunale og regionale valg... 8 Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v Lov om gevinstgivende spilleautomater... 9 Lov om kommunernes styrelse... 9 Lov om Det Centrale Personregister Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v Lov om individuel boligstøtte Lov om leje af erhvervslokaler m.v Lov om erhvervsfremme Lov om Leje Lov om ferie Øvrige Personaleforhold Erstatning i forbindelse med arbejdsskade

5 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lovområder Lov om planlægning (kommuneplanlægning) Godkendelse af kommuneplanstrategi og kommuneplan Godkendelse af kommuneplantillæg som følger af lokalplan Godkendelse af retningslinjer i en kommuneplan/kommuneplantillæg for enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet (VVM-pligt) Forudgående offentliggørelse samt idéindsamling til retningslinjer for anlæg omfattet af VVM-pligt Tilladelser/afslag til mindre afvigelser fra Kommuneplanens rammebestemmelser Planers tilvejebringelse og ophævelse Kommentarer til Miljøministeriets landsplanarbejde samt forslag på eget initiativ Tilbageførsel Tilbageførsel af arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen a) afgørelser uden økonomisk betydning b) afgørelser med økonomisk betydning Ekspropriation, overtagelse m.v. eslutning om ekspropriation 5

6 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening af, hvorvidt en plan eller program er omfattet af forpligtelsen til at udarbejde en miljøvurdering eslutning om udarbejdelse af miljøvurdering eslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering Godkendelse af miljøvurdering Høring af andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget til en plan eller et program Lov om byfornyelse og udvikling af byer eslutning om by-/bygningsfornyelse samt tilvejebringelse af friarealer Fastsættelse af kriterier for prioriteringen af ansøgning om byfornyelse Ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsministeren samt prioritering af de pågældende ejendomme eslutning om kondemnering og nedrivning, jf. kapitel 9 eslutning om erstatningsbolig Klage over erstatningsbolig Nyt støttet byggeri Tilsagn til nyt støttet byggeri (skema A) Godkende igangsætning af nyt byggeri (skema ) Godkende byggeregnskab (skema C) Godkende afsatte beløb på byggeregnskabet Godkendelse af lejen og fordelingen heraf på de 6

7 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller enkelte lejemål ved afdelingens ibrugtagning (lov om leje af almene boliger) Kommunegaranti til nominallån til opretningsarbejder, udbedring af byggeskader samt ekstraordinære renoveringsarbejder Tilsyn med støttet byggeri Se administrationsgrundlag* Lov om kommunal ejendomsskat Meddelelse om hel eller delvis fritagelse for ejendoms-skyld Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Rykningspåtegning af skadesløsbrev Årlig meddelelse til låntageren om kommunens tilgodehavender Lov om valg til Folketinget og Lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet og folkeafstemninger Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Valgliste over kommunens vælgere Udsendelse af valgkort Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse institutioner, boformer m.v. og i vælgeres hjem Udpegning af administrative tilforordnede Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til afstemningen Klargøring af afstemningslokaler, stemmerum, stemmebokse m.v. 7

8 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Sikring af stemmebøger, valgkort samt stemmesedlerne er til stede ved fintællingen, samt at der opbevares kopi af afstemningsbøgerne Lov om kommunale og regionale valg Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Valgliste over kommunens vælgere Udsendelse af valgkort Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse institutioner, boformer m.v. og i vælgeres hjem Udpegning af administrative tilforordnede Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til afstemningen Klargøring af afstemningslokaler, stemmerum, stemmebokse m.v. Valgkort samt stemmesedlerne er til stede ved fintællingen, samt at der opbevares kopi af afstemningsbøgerne Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Afgørelser i 05-sager Afgørelser i sager vedr. nye forretningssteder Afgørelser i sager hvor politidirektøren eller Skat m.fl. har bemærkninger/indvendinger Øvrige ukomplicerede sager 8

9 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om gevinstgivende spilleautomater Afgivelse af svar til spillemyndigheden (Skat) Lov om kommunernes styrelse Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges yrådet til beslutning Tillægsbevilling, hvor beløb fra en anlægs- eller driftsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling Udarbejdelse af forslag og foretage indstilling til yrådet om kasse- og regnskabsregulativ Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan træffes af Økonomichefen Økonomichefen er bemyndiget til at foretage konsekvensrettelser af yrådets beslutninger, ved ny lovgivning og andet i kasse- og regnskabsregulativet Fastsættelse af generelle krav til de budgetansvarlige Fastlægge retningslinjer for budgetprocessen Økonomiudvalget har ansvaret for, at der fastsættes overordnede regler for kommunens finansielle styring. Fastsætte regler om i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres Fastsætte regler om samordning af kommunens indkøb 9

10 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom Den umiddelbare forvaltning af bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens ejendomme Retningslinjer for leje, leasing og servicekontrakter Fastsættelse af regler for afskrivning på grund af uerholdelighed og forældelse emyndigelse af kommunaldirektøren til at disponere administrative udgifter på Økonomiudvalgets budgetområde emyndigelse af Økonomichefen til konvertering af lån, hvor løbetiden ikke forlænges Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til yrådet om igangsætning og bevilling af bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger Fastlæggelse af forskrifter for kommunens øvrige planlægningsopgaver og tilvejebringelse af de fælles planforudsætninger Påse, at der udarbejdes økonomiske konsekvensvurderinger af udarbejdede planforslag Økonomiudvalgets indstilling indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges yrådet til beslutning Godkendelse af anvendelsen af kommunens byvåben 10

11 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om Det Centrale Personregister opælsregistrering almindelig opælsregistrering flere boliger opælsregistrering af børn opælsregistrering af bevægelige boliger Forkert bopælsregistrering Tilflyttere fra udlandet Krav om personligt fremmøde Fraflyttere til andet nordisk land Adressebeskyttelse Udlevering af adresseoplysninger til anden myndighed Udlevering af oplysninger til statistik Udlevering af oplysninger på afdød person Udlevering af adresseoplysninger til vejviser øde for urigtige oplysninger ødetakst for urigtige oplysninger Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Afgørelse om hvorvidt betingelse for støtte er opfyldt 11

12 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om individuel boligstøtte Lån og garanti til beboerindskud oligudgift Tilvejebringe boliger til bofællesskaber Udbetaling som tilskud eller lån eboerindskud og depositum Klage og administration Lov om leje af erhvervslokaler m.v. Lov om erhvervsfremme Udarbejdelse af udtalelser til ØU i planlægningsspørgsmål med væsentlige erhvervspolitiske interesser Udarbejdelse af udtalelser til ØU i andre spørgsmål og sager med et væsentligt erhvervspolitisk aspekt Udvalgsansvar i relation til etablering og drift af erhvervspolitiske dialogfora, hvorfra udvalget refererer tilbage til ØU og yrådet Politikker Handleplaner og udmøntning af politikker Lov om Leje Lejerens brug af det lejede Råderet over lejemål til boligsociale opgaver Anvise erstatningsbolig ved ekspropriation 12

13 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Lov om ferie Optjening og afholdelse af ferie Øvrige Personaleforhold Oprettelse og nedlæggelse af stillinger Oprettelse og nedlæggelse af stillinger, bortset fra tjenestemandsstillinger a) forvaltningen b) udførerenheden Ansættelse og afskedigelse Afskedigelse af tjenestemænd disciplinær Afskedigelse af tjenestemænd diskretionær Anden ansættelse og afskedigelse af direktører Anden ansættelse og afskedigelse af centerchefer og teamledere Anden ansættelse af medarbejdere i forvaltningen Generelt om ansættelsesforhold ndgåelse af aftaler om ny løn ndgåelse af forhåndsaftaler Fastsættelse af generelle regler vedr. personaleforhold Fastsættelse af generelle regler vedr. lønsumsstyring Udarbejdelse af ligestillingsredegørelse 13

14 Økonomiudvalget (ØU) = eslutter, = ndstiller Erstatning i forbindelse med arbejdsskade Ydelse af erstatning/indgåelse af forlig i forbindelse med arbejdsskader 14

15 AREJDSMARKEDSUDVALGET (AM) Lovområder Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv forsørgelsespolitik Lov om aktiv socialpolitik Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om børnepasningsorlov Lov om fleksydelse Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om sygedagpenge Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge ntegrationsråd Andre forhold

16 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Lovområder Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eslutning om tilbud efter loven på et tidligere tidspunkt end lovens minimumskrav (f.eks. straksaktivering) Andre aktører nddragelse af andre aktører hvis retningslinjer er udformet politisk Vejledning og formidling af kontaktforløb Fastlæggelse af kontaktforløb Retningslinjer for kontaktforløb i særtilfælde Jobsamtale Kontrolaktion Uddannelse til unge under 25 år Jobplan ntegrationskontrakt Vejledning om opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Fleksjob Tilskud og støtteordninger Tilskud til hjælpemidler Støtte til mentor 16

17 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller efordringsgodtgørelse Retningslinjer for udbetaling af månedlig godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere Særlig indsats Personer der modtager kontanthjælp eller starthjælp eskæftigelsesindsats Forsøg Ansøgning vedrørende forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der fraviger regler i loven Klageadgang Klage til beskæftigelsesankenævnet Lov om aktiv forsørgelsespolitik Forsørgelsesydelser Ydelse af hjælp Klageadgang Forsøg Ansøgning vedrørende beskæftigelsesfremmende Lov om aktiv socialpolitik Forsørgelse Særlige regler om hjælp til visse persongrupper Særlig støtte Sanktioner Revalidering 17

18 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Ledighedsydelse Ydelse af hjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp til efterlevende Tilbagebetaling Klageregler Klage til beskæftigelsesankenævnet Klage til Det Sociale Nævn Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats eskæftigelsesplan Tilrettelægge formidling af virksomhedsrettede sociale tilbud eslutning om at den kommunale del af jobcentret også skal varetage kommunens opgaver i forhold til danskuddannelsesloven og visse opgaver i relation til UU ehandle sager om hjælp til enkeltpersoner eslutning om oprettelse af jobcenter eslutning om at ansatte i jobcentret udfører opgaver på vegne af stat og kommune Resultatrevision Udlicitering af opgaver til andre aktører, herunder: Offentliggøre enhedsomkostninger Samspil med øvrige aktører 18

19 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller ndgå aftale med regionsdirektøren om at forbedre indsatsen i jobcentret eskæftigelsesankenævnet ehandling af eskæftigelsesankenævnets undersøgelse af kommunens praksis på et møde ehandling af eskæftigelsesankenævnets undersøgelse af kommunens praksis, hvis der sker ændringer i praksis Øvrige bestemmelser Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen Lov om børnepasningsorlov Ret til orlov Orlovsydelse Klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn Klage til eskæftigelsesankenævn Lov om fleksydelse Ret til fleksydelse Ydelsens større Udbetaling Administration Klageadgang Lov om integration af udlændinge i Danmark Overdragelse af udførelsen af opgaver til organisation eller forening 19

20 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller ntroduktionsprogram ntroduktionsprogram Danskuddannelse Tilskudsmuligheder m.v. Tilskud til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse ntroduktionsydelse ntroduktionsydelse Tilvejebringelse af oplysninger til ntegrationsministeriet Hjælp i særlige tilfælde Klageadgang/klage Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Administration af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om sygedagpenge Formål og målgrupper Almindelige betingelser for ret til sygedagpenge eslutning om at overlade opfølgningsindsatsen til andre aktører i form af udarbejdelse af særlig bemyndigelse Sygedagpenge til lønmodtagere Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende eregning af sygedagpenge Refusion og finansiering 20

21 Arbejdsmarkedsudvalget (AM) = eslutter, = ndstiller Aftale med beskæftigelsesministeren om forsøgsordninger der fraviger regler i loven Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Tilbud om danskuddannelse ndgåelse af aftale med udbydere af danskuddannelse Overdrage ansvaret for danskuddannelser eslutning om at modultakstbehandling ikke skal finde anvendelse ved betaling for danskuddannelse til udlændinge som henvises til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud eslutning om at give fuldt eller delvist tilskud til danskuddannelse til danske statsborgere Tilvejebringelse af oplysninger til integrationsministeren ntegrationsråd Etablering af ntegrationsråd Samordning af integrationsindsats Andre forhold Udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken Evaluering og dokumentation for politikkens fremdrift 21

22 MLJØ- OG KLMAUDVALGET (MOK) yggeri yggeloven ygningsreglement 2010 (R10) Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Lov om bygnings- og boligregistrering (R) Lov om ejerlejligheder Lov om byfornyelse og udvikling af byer Planlægning Lov om planlægning Lov om naturbeskyttelse Museumsloven Lov om sommerhuse og campering m.v Ejendomsadministration Lov om udstykning og anden ændring i matriklen Forsyning Lov om varmeforsyning Miljø og natur Lov om miljøbeskyttelse Lov om miljø og genteknologi Lov om forurenet jord Lov om vandløb Lov om miljømål Lov om naturbeskyttelse Lov om råstoffer* (Overdrages til regionen den 1. juli 2014) Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Lov om drift af landbrugsjorder Lov om jordressourcers anvendelse Lov om udvikling af landdistrikterne Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v Lov om vandforsyning m.v Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v

23 Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v Lov om vurdering og styring af oversvøm-melsesrisikoen fra vandløb og søer Veje og trafik Lov om offentlige veje Lov om grundejerbidrag til offentlige veje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (kapitel 2 offentlige veje) Lov om private fællesveje Færdselsloven Lov om taxikørsel, jf. bekendtgørelse om taxikørsel Lov om trafikselskaber Havnevæsen

24 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller yggeri yggeloven Kapitel 2 - Krav til udførelse, indretning og vedligeholdelse af bebyggelse Afgørelser om forhold omfattet af kapitel 2 Kapitel 4 - Administrative bestemmelser Fravigelse fra P-krav evt. imod indbetaling til parkeringsfond Afgørelser omfattet af kapitel 4 (herunder byggetilladelser og anmeldelser) Afgørelse om fysisk lovliggørelse i sager om påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Påbud om øjeblikkelig standsning af byggearbejde Kapitel 4A byggeskadeforsikring Kapitel 5 - Forskellige bestemmelser Afgørelser omfattet af kapitel 5 - herunder at forvalte muligheden for at tilladelse kan meddeles som midlertidig ygningsreglement 2010 (R10) Fastsættelse af størrelsen af gebyr for byggesagsbehandling Tilladelser, helhedsvurderinger, dispensationer og afslag til samtlige forhold, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i R 10. Principielle sager forelægges for MOK: Se administrationsgrundlag* 24

25 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Nedrivning af bevaringsværdige bygninger Lov om bygnings- og boligregistrering (R) ndberetning til R mv. Fastsættelse af vejnavne Fastsættelse af husnumre samt krav om skiltning med husnummer Fastsættelse af adressebetegnelser Lov om ejerlejligheder Afgive erklæringer om opfyldelse af krav om varmetab, brandsikring samt rummenes hensigtsmæssige størrelse og udformning Lov om byfornyelse og udvikling af byer Sundheds- og brandtilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum Påbud om retlig eller faktisk råden (nedrivning) 25

26 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Planlægning Lov om planlægning Kapitel 5 - Lokalplanlægning Godkendelse af lokalplaner Forbud mod retlig eller faktisk etablering af forhold som kan hindres ved en lokalplan (gælder maksimalt i 1 år) Tilladelser eller afslag til forhold, som i en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration fordrer særskilt godkendelse af yrådet Dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser fastlagt i byplanvedtægt, lokalplan eller deklaration: Se administrationsgrundlag* Facade og skilteregulativer Grundejerforeninger Godkende vedtægter for grundejerforeninger, herunder efterfølgende vedtægtsændringer Træffe beslutning om overdragelse af fællesarealer, fællesanlæg samt vej- og stiarealer til grundejerforeninger i lokalplanlagte områder (Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7 fra 1983) Kapitel 6a - Lokal Agenda 21 Godkendelse af strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Kapitel 7 - Zoneinddelingen og landzoneadministrationen Acceptere anmeldelse af etablering af håndværksog industrivirksomhed samt lager, kontor, én bolig og mindre detailhandel i overflødiggjorte 26

27 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller landbrugsbygninger Meddele landzonetilladelse eller afslag efter 35: Se administrationsgrundlag* Kapitel 9 - Servitutter Samtykke til servitutbestemmelser, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan Påbud/forbud for at sikre overholdelsen af servitutbestemmelser Kapitel 12 Tilsyn Afgørelse omfattet af kapitel 12 (tilsyn) Påbud om fraflytning ved anvendelse af sommerhus som helårsbolig ( 51a) Kapitel 13 Administrative bestemmelser ndgive politianmeldelse Øvrige administrative bestemmelser omfattet af kapitel 13 (herunder digital indberetning af planer m.v.) Kapitel 14 - Klage og søgsmål Udtalelser i klagesager til Naturklagenævnet Kapitel 15 - Lovliggørelse og straf Afgørelser omfattet af kapitel 15 (lovliggørelse af ulovlige forhold) Lov om naturbeskyttelse Kapitel 2 Generelle beskyttelses-bestemmelser Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven 16-19: Se administrationsgrundlag* 27

28 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Afgørelser efter 19c-f om drift og pålæg af drift i og udenfor Natura2000 områder Kapitel 3 - Anlæg i det åbne land Afgørelse af offentlige anlægsarbejders betydning for det åbne land: Se administrationsgrundlag* Tilladelse til opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg, golfbaner o.l.: Se administrationsgrundlag* Kapitel 6 Fredning Rejsning af fredningssager Forbud mod aktiviteter a) Principielle sager b) Øvrige sager Udpegning af medlemmer til fredningsnævn og taksationskommission Udtalelse om budgetoverslag i forbindelse med fredninger ndsigelse mod fredningsforslag Klage over fredningsnævnets afgørelser Klager over taksationsnævnets afgørelser Udbetaling af erstatning Udtalelse til fredningsnævn og andre myndigheder Kapitel 11 - Tilsyn Tilsyn med overholdelsen af de regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser 28

29 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Påbud om afhjælpning når reglerne ikke er opfyldt Særbekendtgørelser med hjemmel i naturbeskyttelsesloven Museumsloven Kapitel 8 - Sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelser af jordarbejder m.v. Afgørelser om ændring af beskyttede sten- og jorddiger: Se administrationsgrundlag* Lov om sommerhuse og campering m.v. Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af arealer til campering Tilladelse til ændring eller udvidelse af campingpladser Tilladelse til vintercampering Tilsyn med reglerne, jf. endvidere Lov om planlægning Tilbagekaldelse af en tilladelse Ejendomsadministration Lov om udstykning og anden ændring i matriklen Afgive den kommunale erklæring (grønt skema) i forbindelse med udstykninger og andre matrikulære reguleringer 29

30 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Forsyning Lov om varmeforsyning Godkendelse af varmeforsyningsplan Varmeforsyningsplanlægning eslutning om ekspropriation Øvrige afgørelser med hjemmel i loven Miljø og natur Lov om miljøbeskyttelse Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser Udarbejdelse af årlig badevandsrapport ( 16 og 18) Fastsættelse af gebyrer for rottebekæmpelse ( 17 og 18), Forsyning Kapitel 3 - eskyttelse af jord og grundvand Afgørelser om jordvarmeanlæg ( 16 og 19) Tilladelse til nedgravning/udlægning/afledning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund ( 19, stk. 1 og 2) Anvendelse af slam og andre affaldsprodukter i jordbruget ( 19-20) Tilbagekaldelse af en 19-tilladelse ( 20) a) større eller principielle sager b) mindre sager 30

31 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller eslutning om ændring eller ophør af tidligere lovlige forhold ( 20 stk. 2) a) større eller principielle sager b) mindre sager Fastlæggelse af beskyttelsesområder omkring vandindvindingsanlæg ( 22-23) Påbud eller forbud til forebyggelse af fare for forurening ved vandindvinding ( 24 og 63) Pålæg om rådighedsindskrænkelser eller lignende mod fuld erstatning for at sikre drikkevandsinteresser ( 26a og 64a) Kapitel 4 - eskyttelse af overfladevand Godkendelse af spildevandsudledning ( 28) a) større eller principielle sager b) mindre sager Påbud eller forbud eller ændring af vilkår vedrørende spildevandsanlæg ( 30) a) større eller principielle sager b) mindre sager Umiddelbart forbud vedrørende spildevandsanlæg, når forureningen medfører overhængende fare for sundheden ( 30) Spildevandsplanlægning ( 32) Principbeslutninger om etablering eller mere omfattende ændringer af offentlige spildevandsanlæg, herunder rensningsanlæg ( 32) Afgørelser om spildevandstilladelser a) større eller principielle sager 31

32 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller b) mindre sager Godkendelse af virksomheder ( 33, 35, 38, 39) a) større eller principielle sager b) mindre sager Spørgsmål om, hvorvidt virksomheden eller udvidelsen er godkendelsespligtig ( 33, 35, 38, 39) Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder ( 33 stk. 2) a) større eller principielle sager b) mindre sager Krav om sikkerhedsstillelse ( 39a og 39b) Påbud om at forureningen skal nedbringes ( 41) Forbud mod fortsat drift ( 41) Umiddelbart forbud mod fortsat drift, når forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden ( 41 c) Forbud eller ændring af vilkår som følge af ny viden ( 41 og 41 a og b) Tilbagekaldelse af godkendelse eller fastsættelse af særlige vilkår ( 41 d) Påbud om nedbringelse af forurening for virksomheder der ikke er omfattet af 35 ( 42) Forbud mod fortsat drift for virksomheder der ikke er omfattet af 35 ( 42) Udtalelse om en virksomheds grønne regnskaber ( 35 a) 32

33 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Kapitel 6 - Affald Affaldsplanlægning ( 47) Godkendelse af regulativer og takster ( 45 og 48) Afgørelser efter bekendtgørelse om affald Kapitel 8 - Ekspropriation mv. eslutning om ekspropriation ( 58) Kapitel 9 - Tilsyn Godkendelse af tilsynsberetning for miljøbeskyttelse ( 73) Ved ulovlige forhold ( 69) a) større eller principielle sager 1) Forbyde fortsat drift 2) Forlange virksomheden fjernet 3) Påbyde genoprettelse af den hidtidige tilstand 4) Udføre påbudte foranstaltninger på den pågældendes regning b) mindre sager (1-4) Udføre nødvendige foranstaltninger med overhængende fare, uden påbud og på den ansvarliges regning ( 70) Anmode en virksomhed om oplysninger til vurdering af forureningen, herunder meddele påbud om supplerende prøver og vurderinger ( 72) Revidere kontrolvilkår i en godkendelse eller et påbud til en virksomhed ( 72) 33

34 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Afgørelse af underretningspligt efter 72a Kapitel 11 - Klage og søgsmål Påklage af andre myndigheders afgørelser ( 98, stk. 2) Sær-bekendtgørelser med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven a) Afgørelser i større eller principielle sager b) Afgørelser i mindre sager c) Forbud Lov om miljø og genteknologi Kapitel 3 - Tilsyn Tilsyn med at vilkår i godkendelser overholdes ( 20) Foranledige ulovlige forhold bragt til ophør ( 21) Udførelse af nødvendige foranstaltninger ved overhængende fare, uden påbud og på den ansvarliges regning ( 23) Kapitel 5 - Klage ndgivelse af klage over afgørelser ( 30) Lov om forurenet jord Kapitel 2 - Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse m.v. Tilladelse til ændret arealanvendelse ( 8) Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder ( 8) 34

35 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Fastsættelse af krav om, at ansøger udfører undersøgelser i forbindelse med ændret arealanvendelse/bygge- og anlægsarbejder ( 8, stk. 3) Ændring af vilkår ved konstatering af nye forureninger under bygge- og anlægsarbejde ( 8, stk. 5) Meddelelse af påbud om genopretning af miljøtilstanden ved ændret arealanvendelse godkendt efter 8 ( 10) a) større eller principielle sager b) mindre sager Erklæring om gennemført oprydning efter 8 ( 11) Kapitel 4a Miljøskade Kapitel 5 9 Påbud, tilsyn og bortskaffelse m.v. vedr. forureninger der stammer fra ejendomme eller anlæg i : Se administrationsgrundlag* Lov om vandløb Kapitel 2 - Vandløbs benyttelse Ændringer af vands naturlige afløb mv. ( 6) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 4 - Klassifikation af vandløb og anlæg Klassificering af vandløb ( 8) Kapitel 5 - Regulativer for offentlige vandløb m.v. 35

36 Miljø- og Klimaudvalget (MOK) = eslutter, = ndstiller Godkendelse af vandløbsregulativer ( 12) Kapitel 6 - Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb Regulering af vandløb ( 17) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 7 - Vandløbenes vedligeholdelse Vandstandsmåling med henblik på sikring af vandføringen ( 27) Vedligeholdelse og drift af vandløb ( 31) Ny beplantning langs vandløb ( 34) Kapitel 8 Vandløbsrestaurering Vandløbsrestaurering ( 37) a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 10 - roer, opstemningsanlæg, flodemål mv. Anlæg af større broanlæg ( 47) Opstemningsanlæg eller lignende ( 48 og 49): a) større eller principielle sager b) mindre sager Påbud om ændring af opstemningsanlæg eller lignende ( 50) a) større eller principielle sager 36

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 September 2014 2 ndholdsfortegnelse Forord... 1 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 2 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings-

Læs mere

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2.

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2. ROSKILDE KOMMUNE y, Kultur og Miljø sekretariatet DELEGATIONSPLAN FOR PLAN- OG TEKNIKUDVALGETS OMRÅDE Februar 2014 = eslutter I = Indstiller O = Orienteres Sagsområde 0. Generelt Håndhævelser af afgørelser

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune

Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Sagsnr. 2012-01398 Doknr. 66664 Dato 6. marts 2013 Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Oversigten på

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Byplanhåndbogen. Arne Post

Byplanhåndbogen. Arne Post Byplanhåndbogen Arne Post BYPLANHÅNDBOGEN Arne Post og Dansk Byplanlaboratorium 1. udgave, 2009 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond Tilrettelæggelse: Arne Post Forside layout:

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere