Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2."

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE y, Kultur og Miljø sekretariatet DELEGATIONSPLAN FOR PLAN- OG TEKNIKUDVALGETS OMRÅDE Februar 2014 = eslutter I = Indstiller O = Orienteres Sagsområde 0. Generelt Håndhævelser af afgørelser (politianmeldelser) 1. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (oligreguleringslovens kapitel 7) YR ØU PTU Forvaltningen 1.1. Tomme boliger O NOTE O Note Sammenlægning af boliger mellem 131 m 2 og 180 m 2 Note Sammenlægning af boliger over 181 m Nedlæggelse af boliger, der ikke sker ved sammenlægning, for så vidt angår boliger, der ligger i lokalplansområde udlagt til andet end 100 % erhverv. 1.5 Øvrige afgørelse efter loven og tilhørende Note 3 2. Lejeloven, boligreguleringsloven, erhvervslejeloven mv. Note 4 3. yggeloven 3.1. Gebyrer for byggesagsbehandling ( 28) I I 3.2. Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note 5, herunder dispensation ( 22) 4. ygningsreglement Fastsættelse af gebyt og opkrævningsregler (1.12) I I 4.2. Retningslinjer for nedrivning (1.7) Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og Note 7 indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser ( ) 5. Lov om planlægning 5.1. Revsion af kommuneplan ( 11) I 5.2. Lokalplanlægning ( 13 og 23) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg med I I væsentlig ændring af kommuneplanen samt af almen interesse Vedtagelse af lokalplan i øvrigt Vedtagelse af kommuneplantillæg i øvrigt Offentliggørelse af planstrategi I 5.3. Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter ( 33) 5.4. Strategi for Agenda 21 ( 33a) I Note Oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at vedtage bestemmelser, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen ( 15, stk. 2, p. 20) 5.6 Landzoneadministration og øvrige afgørelser efter Note 9 loven og tilhørende 5.7 Forbud mod udstykning mv. i strid med Kommuneplanens rammer ( 12) og forbud mod forhold, som kan hindres ved lokalplan ( 14) 5.8. Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende, herunder Dispensation fra lokalplan ( 19) Note 10

2 Samtykke til tinglysning af servitutbestemmelser ( 42) Note Lov om kystbeskyttelse 6.1. Afgørelser om tilladelse og afslag til bade- og bådebroer ( 19) Lov om drift af landbrugsjorder og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 7.1. Afgørelser om skovrejsning Note 12 ekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skortene og ildsteder 8.1. Tilrettelæggelse af skorstensfejning ( 1, stk. 2) 8.2. Gebyrer for skorstensfejning ( 14 stk. 1 Note ekendtgørelse om bemyndigelse af kommunalbestyrelsen til at udøve oliministeriets beføjelser vedrørende ældre deklarationer og servitutter 10. Lov om kollektiv varmeforsyning Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, jf. 17 i bekendtgørelse om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg. Dispensation fra elvarmeforbud, jf. energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994 Note 14 Note Lov om ygnings- og boligregistrering Fastsættelse af vejnavne ( 3a + 3d) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende 12. Udstykningsloven Herunder udstykningskontrollen Note Lov om taxikørsel m.v Kommunalt fællesskab, jf. styrelseslovens 60 I I Deponeringsregler (bekendtgørelsens 15) O Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende. Herrunder køretilladelser og godkendelse af førere Note 17

3 14. yfornyelsesloven 14.1 Tilsyn med, at private boliger ikke er sundheds- eller brandfarlige og ansøgning om støtte (delvis 75 og Note 18 76) 14.2 eslutning om kondemnering ( 76) eslutning om ophævelse af kondemnering ( 79) 15. Vejloven Om anlæg og nedlæggelse af kommuneveje samt I I optagelse af private fællesveje som kommuneveje ( 23) Vejplanlægning - planer for nye veje ( 26) Om sikring af et vejanlægs gennemførelse eller opgivelse af et planlagt vejanlæg ( 32 og 33) Sikring af vejanlæg ( 34-37, 40 og 42 om byggelinjer m.m.) Ekspropriation og taksation ( 43, 49 og 51 om I I ekspropriationens iværksættelse, ekspropriationsbeslutning og erstatning) Adgangsforhold til offentlige veje ( om O adgangsforhold i forbindelse med vejbyggeri, nye vejadgange og benyttelse af bestående adgange til offentlige veje) Om adgangsbestemmelser og deres ophævelse, overtagelse af areal og undtagelser fra adgangsbestemmelser ( 73, 77-80) I I Nedlæggelse af offentlige og almene veje ( 90-93) Offentlige stier ( 97 om anlæggelse og nedlæggelse I I af offentlige stier samt overtagelse af private fællesstier) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Privatvejsloven Anvendelse af lovens afsnit III (byreglerne) i særlige tilfælde ( 3) Private veje og stier på landet omfattet af byreglerne: - istandsættelse og vedligeholdelse ( 6) - vejbelysning ( 7) Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet ( 14-21) Ved afholdelse af vejsyn på private fællesveje udpeges 2 udvalgsmedlemmer Vejudlæg, vejanlæg m.m. af private fællesveje i byer I I og bymæssige områder: - ekspropriation til vejudlæg ( 29) - skråningsarealers forbliven i privat eje ( 31) - overtagelse ( 38) - vejanlæg efter krav fra kommunen ( 39) - erstatning ( 40) - fordeling af anlægsafgifter ( 42) Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder ved samlede opgaver ( 48-55) Forskellig råden over private fællesveje i byer og I I bymæssige områder: - optagelse af vejen som offentlig ( 58) - erstatning for afskårne vejarealer ( 65) Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje i O byer og bymæssige områder: - indbringelse for taksationsmyndighederne ( 75) eslutning om belysning på private fællesveje ( 59) Klager og søgsmål m.v. - overskridelse af klagefrist ( 87) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note 20

4 17. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Fastsættelse af regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune Afgørelser efter reglerne Note Vejbidragsloven Offentlige veje ( 2.3,11,13,15 og 17) Note Færdselsloven Regler om al færdsel - foranstaltninger for skolebørn ( 3, stk. 3) Færdselsregulering og afmærkning m.v. - vej og O broarbejde ( 90) Afgørelse om udførelse af vejanlæg ( 100) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren Note Naturbeskyttelsesloven Noter Offentlige anlægsarbejder i det åbne land, hvor forvaltningen er uenig med anlægsmyndigheden ( 20) Sager vedr. lukning af offentligt tilgængelige arealer ( 27) Rejsning af fredningssager ( 33). I I Udpegning af medlem og suppleant til Fredningsnævnet ( 35) Fredningssager - forløbig påbud, indsigelser, klage over Fredningsnævnets afgørelser, udtalelser til Fredningsnævnet i sager af principiel karakter ( 34, 37, 43 og 50) Ansøgning til Staten om lån til køb af fast ejendom og I I forbedring af mulighederne for friluftslivet ( 55) Ansøgninger til Regionsrådet om midler, tilskud og køb af arealer ( 55a) Klage over Fredningsnævnets afgørelser ( 78) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Indgivelse af politianmeldelser ved overtrædelse af: a. yggeloven med tilhørende forskrifter, b. Lokalplaner/byplanvedtægter, c. Tinglyste servitutter, hvor Roskilde Kommune er påtaleberettiget, d. ekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder og "ygge- og oligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993" (påbud i forbindelse med skorstensfejning) Tilbagekaldelse af anmeldelser, når forholdene er bragt i orden Politianmeldelse sker, når de administrative muligheder er udnyttet. Plan- og Teknikudvlaget orienteres løbende om foretagne politianmeldelser. På nuværende tidspunkt behandles sammenlægninger op til 150 m 2 administrativt. Efterspørgslen efter sammenlægninger op til 180 m 2 ventes at stige, eftersom enfamiliesboliger i højere grad ligger på dette niveau. Administrativ behandling vil kunne resultere i kortere sagsbehandlingstid. Sammenlægning af boliger til og med 130 m 2 Nedlæggelse af boliger, der ikke sker ved sammenlægning, for så vidt angår boliger, der ligger i lokalplansområde udlagt til erhverv. Lovgivningen anvendes til at fastsætte vilkår for boliglejemål, erhvervslejemål og bortforpagtede landbrugsarealer f.eks. lejens størrelse. Meddelelse af tilladelse efter helhedsvurdering i henhold til ygningreglementet 2010 til overskridelse af byggerettens bebyggelsesprocent ved parcelhuse på grunde i ældre udstykninger med et grundareal mindre end

5 byggerettens bebyggelsesprocent ved parcelhuse på grunde i ældre udstykninger med et grundareal mindre end 500 m 2. Afgørelserne vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. Der kan tillades et etageareal på maks. 150 m 2. Helhedsvurdering i henhold til ygningsreglement 2010 til overskridelse af byggeretten ved: a) Mindre grundstørrelse end 700 m 2 i forbindelse med dispensation fra yggelovens 10 A, b) ebyggelsesprocent op til kommuneplanens rammebestemmelser, c) Større højde end 8,5 m a) Vejledning fra Erhvervsstyrelsen samt Håndbog for bygningsmyndigheder og øvrige bestemmelser for ejendommen. b) Afgørelser vil bero på skøn i hvert enkelt tilfælde. Dispensation fra ygningreglement 2010 Det vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. Tilladelse efter ygningsreglement 2010 til at fravige krav om parkering på egen grund Afgørelser vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. 6. Tilladelse til nedrivning af bebyggelse - at nedrivningen ikke strider mod anden lovgivning. - at nedrivningen ikke er i strid med byplanvedtægter eller lokalplaner. - at nedrivningen ikke udløser lokalplanpligt. - at beboelsen er lovligt nedlagt, og fraflytning er sket. - at der foretages høring til Roskilde Museum. 7. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelses opholdsarealer (Opholdsarealer for børn og voksne) Størrelsen af opholdsarealer fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Størrelsen af legeområder fastlæggelse i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelsens parkeringsarealer Størrelsen af parkeringsarealet fastlægges i hver enkelt tilfælde efter konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser eller følgende: - Parcelhuse: 2 pladser pr. ejendom. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser Grundstørrelse, afstandskrav og bygningshøjde Grundstørrelse og maksimal bygningshøjde fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser eller følgende: - mindste grundstørrelse 700 m 2. - bygninger skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel og sti. - bygningshøjde max. 2 etager og max. 8,5 m. - bygningshøjde må ikke overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti. Der foretages partshøring, hvis bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsættes væsentligt anderledes end ovennævnte udgangspunkt Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelsesprocent Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser. Der foretages parthøring, hvis bebyggelsesprocenten fastsættes væsentligt anderledes end ovennævnte udgangspunkt. Koordineres med klimaplanarbejdet. Tilvejebringelse af oplysninger til brug for landsplanlægningen. Zoneinddeling og landzoneadministration ( 34-38). Retningslinjer er fastlagt i "Roskildes landzoneadministration" vedtaget 22. juni Dispensation (fra 40, stk. 1) til beboelse i sommerhuse i vinterhalvåret ( 40, stk.2). Godkendelse af grundejerforeningsvedtægter, når lokalplan foreskriver oprettelse heraf. Dispensation fra lokalplan

6 Dispensation fra lokalplan a. Retningslinjerne for dispensation fra skelservitutter, hvor der kræves større skelafstand, end byggeloven kræver, er, at skelafstanden ikke må blive mindre end byggelovgivningens krav og berørte naboer må ikke have indvendinger mod det ansøgte. b. Retningslinjer for dispensation fra deklarationsbestemte, byplanbestemte eller lokalplanbestemte krav om bebyggelsesregulerende bestemmelser i boligområder, hvor disse er strengere end byggelovens krav er, at byggelovens maksimale bebyggelsesprocent ikke må overskrides, og berørte naboer må efter naboorientering ikke have væsentlige indvendinger mod det ansøgte c. Retningslinjer for arkitektoniske vurderinger og helhedsvurderinger af bygge- og anlægprojekter, der i henhold til tinglyste deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner skal godkendes af Roskilde yråd skal være i overensstemmelse med intentioner og bestemmelser i deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner samt kommunens evt. vejledninger påtegning Inden kommunen påtegner dokumenter til tinglysning efter planlovens 42 skal følgende være afklaret: - at det pågældende dokument indeholder servitutbestemmelser, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. - at de pågældende servitutbestemmelser ikke er i strid med gældende planer (lokalplaner, byplanvedtægter). - at de pågældende servitutbestemmelser ikke bevirker, at udarbejdelse af en lokalplan vil være påkrævet. Administrationsgrundlaget er regionplanen med udpegninger af områder, hvor skovrejsning kan være uønsket eller ønsket. Derudover kan der være øvrige udpegninger f.eks. værdifulde landskaber, kulturmiljøer m.m. Sager om skovrejsning, der har særlig betydning f.eks. om forhold, der kan have betydning for kommuneplanlægningen, eller som kræver lokalplanudarbejdelse, forelægges til politisk behandling. Gebyr for skorstensfejning Retningelinjer: Forvaltningen fastsætter gebyrer for skorstensfejerarbejder med samme takster som vejledende gebyrer for skorstensfejerområdet udmeldt af Kommunernes Landsforening. De vejledende gebyrer fastsættes for efterfølgende år i september måned. Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, jf. 17 i bekendtgørelse om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (nr. 31/2008) Forvaltningen bemyndiges til at give dispensation til folkepensionister og til både nye og eksisterende bebyggelser, som opføres som lavenergihuse. Forvaltningen kan ligeledes dispensere for tilslutningspligten for eksisterende bebyggelser, som er indrettet med supplerende varmeforsyning f.eks. solvarmeanlæg og halmfyr, hvis anlægget efter forvaltningens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Det gælder bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter forvaltningens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens nergiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Forvaltningen kan også dispensere i andre særlige tilfælde, f.eks. for at undgå, at en ejer bringes i en urimelig situation. 15. Forvaltningen behandler dispensationsansøgninger efter individuel vurdering i henhold til gældende regler i planloven, varmeforsyningsloven og forvaltningsloven. Hvis der er betingelser til en dispensation, vil betingelserne blive tinglyst på ejendommen. Tinglysningsafgift for dispensation til folkepensinister betales af kommunen, og i øvrige tilfælde er det ejer af ejndommen, der betaler afgiften. Dispensation fra elvarmeforbud I områder, der er eller skal udlægges til kollektiv varmeforsyning, skal byrådet, ifølge energiministerens skrivelse af 6. maj 1994 til samtlige kommuner, nedlægge forbud mod etablering af elvarme i eksisterende og ny bebyggelse. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra forbuddet efter ansøgning. Det kan f.eks. være relevant, hvis et lavenergihus ønskes opført i områder, der er fuldt udbyggede med kollektiv varmeforsyning. Det vil også være muligt at give dispensation til bygninger, der påregnes nedrevet eller fjernet indenfor en kortere årrække Forvaltningen bemyndiges til at give midlertidig dispensation op til 5 år til midlertidige pavilloner. Erklæring om at udstykning ikke vil være i strid med andre love mv. (udstykningskontrollens 1) Området omfatter: - Påtegning af deklarationer, hvor Roskilde Kommune står som påtaleberettiget. - Påtegning af deklarationer, hvor Roskilde Kommune står som ejer. - Erklæringer i forbindelse med ansøgning fra landinspektøren om godkendelse af en matrikulær sag jf. udstykningskontrollen - hvor Roskilde Kommune står som ejer. Administrationsgrundlag for taxa-området - Taxatilladelserne opslås minimum en gang årligt. Derudover, når forvaltningen skønner, at der er et behov i henhold til taxiloven. - Tilladelser, der er opsagt og modtaget af forvaltningen inden foregående måned for annoncering, medtages i uddelingen. - Ansøgere, der kommer i betragtning, kan kaldes til samtale. Fordelingen af de ledige taxatilladelser fordeles mellem chauffører og vognmænd efter forvaltningens konkrete vurdering.

7 Fordelingen af de ledige taxatilladelser fordeles mellem chauffører og vognmænd efter forvaltningens konkrete vurdering. - Chaufførtiladelserne fordeles i forhold til betingelserne i eskræftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 21. juni 2007 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. - Vognmænd: Ved bedømmelse af, om en tilladelse er udnyttet i rimeligt omfang, vil der blive lagt vægt på, at der i sidste renskabsår har været indkørt mindst ,- kr. pr. vogn (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik). Chauffører skal gennem oplysninger om indtægter ved taxikørsel i det sidste kalenderår dokumentere, at de har været bedskæftiget i erhvervet i rimeligt omfang - skal have indtjent mindst kr. (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik). Forvaltningen kan godkende takster for Roskilde Taxa, når disse ikke er større end taxiindekset fra Danmarks Statistik. Delegationer i forhold til yfornyelsesloven har hidtil ikke været med i delegationsover-sigterne på nær sager om skimmelsvamp og kondemnering. Der har heller ikke været sager om byfornyelse i nuværende Roskilde Kommune, bortset fra en ansøgning om områdefornyelse i Viby, som behandles i byrådet. Hvis der opstår sager om byfornyelse af bygninger eller områder, vil der indgå økonomiske forhold, og derfor vil sagen indledningsvis blive forelagt politisk. Delegationsspørgsmål vil kunne tages op i forlængelse heraf. Vejenes inddeling og vejmyndighederne - 4 om klager og 8 om vejregister. Almindelige bestemmelser om vejenes administration - 10 om vedligeholdelse og 13 om vejenes anvendelse. Optagelse af nye veje på kommunens vejplan - 30 Sikring af vejanlæg , 40 og 42 om dispensationfra byggelinjer og oversigtslinjer samt fjernelse af sådanne i sager, som ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Sager nævnt under punkt 1.6. omhandlende adgangsforhold (overkørsler, overgange og vejtilslutninger), herunder vilkår for godkendelser i følgende tilfælde: - adgangsforhold i forbindelse med anlæg eller ombygning af offentlige veje og private fællesveje, hvor der ikke er spørgsmål om vejbidrag. - anlæg af nye adgange til offentlige veje og private fællesveje. - administration af adgangsbestemmelser til offentlige veje og private fællesveje. Forskellig råden over vejareal: - opgravningtilladelser på og nær offentlig vejareal m.m. ( 101) - særlig råden over vejareal f.eks. udstillinger, fortovsrestauranter, pølsevogne, salgsarealer, stævner, byggeplads og lignende ( 102) - i delegationsplanen fra 2010 gives orientering til udvalget om dette punkt. Det har ikke i praksis vist sig muligt, da der årligt gives et stort antal tilladelser til diverse små arrangementer. - beplantning langs med vej m.v. af hensyn til færdslen eller vejens istandsættelse ( 103) - valgplakater på vejareal ( 103a og 103b) - tankanlæg på og ved vej ( 104) - ledningsarbejdere og vilkår i den forbindelse ( 106) - parkeringsafgifter ( 107) Forskellige bestemmelser: - vejskilte herunder vejnavneskilte, færdselstavler, lyssignaler, gadebelysning med tilhørende kabler på ejendomme langs med vej m.m. ( 108) - hegn mod vej ( 111) - udpantning ( 112) Vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje administreres indenfor rammerne af TMU og Roskilde Politis vedtagne "regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune" Vejudlæg ved private fællesveje, sikring af at udlægget er teknisk og færdselsmæssigt forsvarligt og ikke strider mod planlægningen i området ( 11, 25-30, 32-37, 41). Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder ( 44-47). Råden over private fællesveje - forandringer og færdselsregulering, belysning, vejskilte, beplantning og overkørsler ( 57, 60-64, Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje i byer og bymæssige områder ( 71-74, 76-78). Forskellige bestemmelser om udstykning ( 93). Vintervedligeholdelse og renholdelse administreres indenfor rammerne af TMU og Roskilde Politis vedtagne "regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune". Delegationen omfatter 2-5, og eslutningen om at anvende vejbidragsloven træffes af yrådet Færdselregulering og afmærkning - færdselsindstrænkninger, bekostning af afmærkning, anvendelse af afmærkning på private veje, ansvar for afmærkning af vejarbejder ( 92, 96-98). Delegationen omfatter: valg af udbudsform, annullering af licitationen, antagelse af laveste pris, antagelse af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I øvrigt henvises til den enhver tid gældende kommunale udbudspolitik. Afgørelser om beskyttede områder og beskyttelseslinjer ( 3, og 19a-19h). Tilladelse til opsætning af reklamer på idrætsanlæg, golfbaner o.l ( 21). eslutning om den frie adgang på strande og i skove, om usædvanlig hegning om skove, om lovlig adgangsvej og om tilsidesættelse af ejers skiltning om adgangsforbud på veje og stier ( 22-26). Forbud mod nedlæggelse af private veje og stier ( 26a). Andre udtalelser til Fredningsnævnet. Tilsyn med overholdelse ad fredningsbestemmelser og med reglerne i loven med tilhørende. Påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold ( 73). Punkter fjernet fra delegationsplanen fra 2010 ekendtgørelse om forbud mod anvendelse af oliefyrede centralvarmekedler af mærket Turbotronic - har ikke længere relevans, men er i øvrigt udfærdiget i medfør af byggeloven og derfor dækket af denne. ekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme - er udfærdiget i medfør af byggeloven og er derfor dækket af denne.

8

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM Berner A/S Aalborg Kommune,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere