Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2."

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE y, Kultur og Miljø sekretariatet DELEGATIONSPLAN FOR PLAN- OG TEKNIKUDVALGETS OMRÅDE Februar 2014 = eslutter I = Indstiller O = Orienteres Sagsområde 0. Generelt Håndhævelser af afgørelser (politianmeldelser) 1. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (oligreguleringslovens kapitel 7) YR ØU PTU Forvaltningen 1.1. Tomme boliger O NOTE O Note Sammenlægning af boliger mellem 131 m 2 og 180 m 2 Note Sammenlægning af boliger over 181 m Nedlæggelse af boliger, der ikke sker ved sammenlægning, for så vidt angår boliger, der ligger i lokalplansområde udlagt til andet end 100 % erhverv. 1.5 Øvrige afgørelse efter loven og tilhørende Note 3 2. Lejeloven, boligreguleringsloven, erhvervslejeloven mv. Note 4 3. yggeloven 3.1. Gebyrer for byggesagsbehandling ( 28) I I 3.2. Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note 5, herunder dispensation ( 22) 4. ygningsreglement Fastsættelse af gebyt og opkrævningsregler (1.12) I I 4.2. Retningslinjer for nedrivning (1.7) Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og Note 7 indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser ( ) 5. Lov om planlægning 5.1. Revsion af kommuneplan ( 11) I 5.2. Lokalplanlægning ( 13 og 23) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg med I I væsentlig ændring af kommuneplanen samt af almen interesse Vedtagelse af lokalplan i øvrigt Vedtagelse af kommuneplantillæg i øvrigt Offentliggørelse af planstrategi I 5.3. Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter ( 33) 5.4. Strategi for Agenda 21 ( 33a) I Note Oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at vedtage bestemmelser, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen ( 15, stk. 2, p. 20) 5.6 Landzoneadministration og øvrige afgørelser efter Note 9 loven og tilhørende 5.7 Forbud mod udstykning mv. i strid med Kommuneplanens rammer ( 12) og forbud mod forhold, som kan hindres ved lokalplan ( 14) 5.8. Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende, herunder Dispensation fra lokalplan ( 19) Note 10

2 Samtykke til tinglysning af servitutbestemmelser ( 42) Note Lov om kystbeskyttelse 6.1. Afgørelser om tilladelse og afslag til bade- og bådebroer ( 19) Lov om drift af landbrugsjorder og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 7.1. Afgørelser om skovrejsning Note 12 ekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skortene og ildsteder 8.1. Tilrettelæggelse af skorstensfejning ( 1, stk. 2) 8.2. Gebyrer for skorstensfejning ( 14 stk. 1 Note ekendtgørelse om bemyndigelse af kommunalbestyrelsen til at udøve oliministeriets beføjelser vedrørende ældre deklarationer og servitutter 10. Lov om kollektiv varmeforsyning Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, jf. 17 i bekendtgørelse om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg. Dispensation fra elvarmeforbud, jf. energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994 Note 14 Note Lov om ygnings- og boligregistrering Fastsættelse af vejnavne ( 3a + 3d) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende 12. Udstykningsloven Herunder udstykningskontrollen Note Lov om taxikørsel m.v Kommunalt fællesskab, jf. styrelseslovens 60 I I Deponeringsregler (bekendtgørelsens 15) O Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende. Herrunder køretilladelser og godkendelse af førere Note 17

3 14. yfornyelsesloven 14.1 Tilsyn med, at private boliger ikke er sundheds- eller brandfarlige og ansøgning om støtte (delvis 75 og Note 18 76) 14.2 eslutning om kondemnering ( 76) eslutning om ophævelse af kondemnering ( 79) 15. Vejloven Om anlæg og nedlæggelse af kommuneveje samt I I optagelse af private fællesveje som kommuneveje ( 23) Vejplanlægning - planer for nye veje ( 26) Om sikring af et vejanlægs gennemførelse eller opgivelse af et planlagt vejanlæg ( 32 og 33) Sikring af vejanlæg ( 34-37, 40 og 42 om byggelinjer m.m.) Ekspropriation og taksation ( 43, 49 og 51 om I I ekspropriationens iværksættelse, ekspropriationsbeslutning og erstatning) Adgangsforhold til offentlige veje ( om O adgangsforhold i forbindelse med vejbyggeri, nye vejadgange og benyttelse af bestående adgange til offentlige veje) Om adgangsbestemmelser og deres ophævelse, overtagelse af areal og undtagelser fra adgangsbestemmelser ( 73, 77-80) I I Nedlæggelse af offentlige og almene veje ( 90-93) Offentlige stier ( 97 om anlæggelse og nedlæggelse I I af offentlige stier samt overtagelse af private fællesstier) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Privatvejsloven Anvendelse af lovens afsnit III (byreglerne) i særlige tilfælde ( 3) Private veje og stier på landet omfattet af byreglerne: - istandsættelse og vedligeholdelse ( 6) - vejbelysning ( 7) Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet ( 14-21) Ved afholdelse af vejsyn på private fællesveje udpeges 2 udvalgsmedlemmer Vejudlæg, vejanlæg m.m. af private fællesveje i byer I I og bymæssige områder: - ekspropriation til vejudlæg ( 29) - skråningsarealers forbliven i privat eje ( 31) - overtagelse ( 38) - vejanlæg efter krav fra kommunen ( 39) - erstatning ( 40) - fordeling af anlægsafgifter ( 42) Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder ved samlede opgaver ( 48-55) Forskellig råden over private fællesveje i byer og I I bymæssige områder: - optagelse af vejen som offentlig ( 58) - erstatning for afskårne vejarealer ( 65) Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje i O byer og bymæssige områder: - indbringelse for taksationsmyndighederne ( 75) eslutning om belysning på private fællesveje ( 59) Klager og søgsmål m.v. - overskridelse af klagefrist ( 87) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note 20

4 17. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Fastsættelse af regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune Afgørelser efter reglerne Note Vejbidragsloven Offentlige veje ( 2.3,11,13,15 og 17) Note Færdselsloven Regler om al færdsel - foranstaltninger for skolebørn ( 3, stk. 3) Færdselsregulering og afmærkning m.v. - vej og O broarbejde ( 90) Afgørelse om udførelse af vejanlæg ( 100) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren Note Naturbeskyttelsesloven Noter Offentlige anlægsarbejder i det åbne land, hvor forvaltningen er uenig med anlægsmyndigheden ( 20) Sager vedr. lukning af offentligt tilgængelige arealer ( 27) Rejsning af fredningssager ( 33). I I Udpegning af medlem og suppleant til Fredningsnævnet ( 35) Fredningssager - forløbig påbud, indsigelser, klage over Fredningsnævnets afgørelser, udtalelser til Fredningsnævnet i sager af principiel karakter ( 34, 37, 43 og 50) Ansøgning til Staten om lån til køb af fast ejendom og I I forbedring af mulighederne for friluftslivet ( 55) Ansøgninger til Regionsrådet om midler, tilskud og køb af arealer ( 55a) Klage over Fredningsnævnets afgørelser ( 78) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Indgivelse af politianmeldelser ved overtrædelse af: a. yggeloven med tilhørende forskrifter, b. Lokalplaner/byplanvedtægter, c. Tinglyste servitutter, hvor Roskilde Kommune er påtaleberettiget, d. ekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder og "ygge- og oligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993" (påbud i forbindelse med skorstensfejning) Tilbagekaldelse af anmeldelser, når forholdene er bragt i orden Politianmeldelse sker, når de administrative muligheder er udnyttet. Plan- og Teknikudvlaget orienteres løbende om foretagne politianmeldelser. På nuværende tidspunkt behandles sammenlægninger op til 150 m 2 administrativt. Efterspørgslen efter sammenlægninger op til 180 m 2 ventes at stige, eftersom enfamiliesboliger i højere grad ligger på dette niveau. Administrativ behandling vil kunne resultere i kortere sagsbehandlingstid. Sammenlægning af boliger til og med 130 m 2 Nedlæggelse af boliger, der ikke sker ved sammenlægning, for så vidt angår boliger, der ligger i lokalplansområde udlagt til erhverv. Lovgivningen anvendes til at fastsætte vilkår for boliglejemål, erhvervslejemål og bortforpagtede landbrugsarealer f.eks. lejens størrelse. Meddelelse af tilladelse efter helhedsvurdering i henhold til ygningreglementet 2010 til overskridelse af byggerettens bebyggelsesprocent ved parcelhuse på grunde i ældre udstykninger med et grundareal mindre end

5 byggerettens bebyggelsesprocent ved parcelhuse på grunde i ældre udstykninger med et grundareal mindre end 500 m 2. Afgørelserne vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. Der kan tillades et etageareal på maks. 150 m 2. Helhedsvurdering i henhold til ygningsreglement 2010 til overskridelse af byggeretten ved: a) Mindre grundstørrelse end 700 m 2 i forbindelse med dispensation fra yggelovens 10 A, b) ebyggelsesprocent op til kommuneplanens rammebestemmelser, c) Større højde end 8,5 m a) Vejledning fra Erhvervsstyrelsen samt Håndbog for bygningsmyndigheder og øvrige bestemmelser for ejendommen. b) Afgørelser vil bero på skøn i hvert enkelt tilfælde. Dispensation fra ygningreglement 2010 Det vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. Tilladelse efter ygningsreglement 2010 til at fravige krav om parkering på egen grund Afgørelser vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. 6. Tilladelse til nedrivning af bebyggelse - at nedrivningen ikke strider mod anden lovgivning. - at nedrivningen ikke er i strid med byplanvedtægter eller lokalplaner. - at nedrivningen ikke udløser lokalplanpligt. - at beboelsen er lovligt nedlagt, og fraflytning er sket. - at der foretages høring til Roskilde Museum. 7. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelses opholdsarealer (Opholdsarealer for børn og voksne) Størrelsen af opholdsarealer fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Størrelsen af legeområder fastlæggelse i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelsens parkeringsarealer Størrelsen af parkeringsarealet fastlægges i hver enkelt tilfælde efter konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser eller følgende: - Parcelhuse: 2 pladser pr. ejendom. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser Grundstørrelse, afstandskrav og bygningshøjde Grundstørrelse og maksimal bygningshøjde fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser eller følgende: - mindste grundstørrelse 700 m 2. - bygninger skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel og sti. - bygningshøjde max. 2 etager og max. 8,5 m. - bygningshøjde må ikke overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti. Der foretages partshøring, hvis bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsættes væsentligt anderledes end ovennævnte udgangspunkt Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelsesprocent Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser. Der foretages parthøring, hvis bebyggelsesprocenten fastsættes væsentligt anderledes end ovennævnte udgangspunkt. Koordineres med klimaplanarbejdet. Tilvejebringelse af oplysninger til brug for landsplanlægningen. Zoneinddeling og landzoneadministration ( 34-38). Retningslinjer er fastlagt i "Roskildes landzoneadministration" vedtaget 22. juni Dispensation (fra 40, stk. 1) til beboelse i sommerhuse i vinterhalvåret ( 40, stk.2). Godkendelse af grundejerforeningsvedtægter, når lokalplan foreskriver oprettelse heraf. Dispensation fra lokalplan

6 Dispensation fra lokalplan a. Retningslinjerne for dispensation fra skelservitutter, hvor der kræves større skelafstand, end byggeloven kræver, er, at skelafstanden ikke må blive mindre end byggelovgivningens krav og berørte naboer må ikke have indvendinger mod det ansøgte. b. Retningslinjer for dispensation fra deklarationsbestemte, byplanbestemte eller lokalplanbestemte krav om bebyggelsesregulerende bestemmelser i boligområder, hvor disse er strengere end byggelovens krav er, at byggelovens maksimale bebyggelsesprocent ikke må overskrides, og berørte naboer må efter naboorientering ikke have væsentlige indvendinger mod det ansøgte c. Retningslinjer for arkitektoniske vurderinger og helhedsvurderinger af bygge- og anlægprojekter, der i henhold til tinglyste deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner skal godkendes af Roskilde yråd skal være i overensstemmelse med intentioner og bestemmelser i deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner samt kommunens evt. vejledninger påtegning Inden kommunen påtegner dokumenter til tinglysning efter planlovens 42 skal følgende være afklaret: - at det pågældende dokument indeholder servitutbestemmelser, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. - at de pågældende servitutbestemmelser ikke er i strid med gældende planer (lokalplaner, byplanvedtægter). - at de pågældende servitutbestemmelser ikke bevirker, at udarbejdelse af en lokalplan vil være påkrævet. Administrationsgrundlaget er regionplanen med udpegninger af områder, hvor skovrejsning kan være uønsket eller ønsket. Derudover kan der være øvrige udpegninger f.eks. værdifulde landskaber, kulturmiljøer m.m. Sager om skovrejsning, der har særlig betydning f.eks. om forhold, der kan have betydning for kommuneplanlægningen, eller som kræver lokalplanudarbejdelse, forelægges til politisk behandling. Gebyr for skorstensfejning Retningelinjer: Forvaltningen fastsætter gebyrer for skorstensfejerarbejder med samme takster som vejledende gebyrer for skorstensfejerområdet udmeldt af Kommunernes Landsforening. De vejledende gebyrer fastsættes for efterfølgende år i september måned. Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, jf. 17 i bekendtgørelse om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (nr. 31/2008) Forvaltningen bemyndiges til at give dispensation til folkepensionister og til både nye og eksisterende bebyggelser, som opføres som lavenergihuse. Forvaltningen kan ligeledes dispensere for tilslutningspligten for eksisterende bebyggelser, som er indrettet med supplerende varmeforsyning f.eks. solvarmeanlæg og halmfyr, hvis anlægget efter forvaltningens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Det gælder bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter forvaltningens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens nergiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Forvaltningen kan også dispensere i andre særlige tilfælde, f.eks. for at undgå, at en ejer bringes i en urimelig situation. 15. Forvaltningen behandler dispensationsansøgninger efter individuel vurdering i henhold til gældende regler i planloven, varmeforsyningsloven og forvaltningsloven. Hvis der er betingelser til en dispensation, vil betingelserne blive tinglyst på ejendommen. Tinglysningsafgift for dispensation til folkepensinister betales af kommunen, og i øvrige tilfælde er det ejer af ejndommen, der betaler afgiften. Dispensation fra elvarmeforbud I områder, der er eller skal udlægges til kollektiv varmeforsyning, skal byrådet, ifølge energiministerens skrivelse af 6. maj 1994 til samtlige kommuner, nedlægge forbud mod etablering af elvarme i eksisterende og ny bebyggelse. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra forbuddet efter ansøgning. Det kan f.eks. være relevant, hvis et lavenergihus ønskes opført i områder, der er fuldt udbyggede med kollektiv varmeforsyning. Det vil også være muligt at give dispensation til bygninger, der påregnes nedrevet eller fjernet indenfor en kortere årrække Forvaltningen bemyndiges til at give midlertidig dispensation op til 5 år til midlertidige pavilloner. Erklæring om at udstykning ikke vil være i strid med andre love mv. (udstykningskontrollens 1) Området omfatter: - Påtegning af deklarationer, hvor Roskilde Kommune står som påtaleberettiget. - Påtegning af deklarationer, hvor Roskilde Kommune står som ejer. - Erklæringer i forbindelse med ansøgning fra landinspektøren om godkendelse af en matrikulær sag jf. udstykningskontrollen - hvor Roskilde Kommune står som ejer. Administrationsgrundlag for taxa-området - Taxatilladelserne opslås minimum en gang årligt. Derudover, når forvaltningen skønner, at der er et behov i henhold til taxiloven. - Tilladelser, der er opsagt og modtaget af forvaltningen inden foregående måned for annoncering, medtages i uddelingen. - Ansøgere, der kommer i betragtning, kan kaldes til samtale. Fordelingen af de ledige taxatilladelser fordeles mellem chauffører og vognmænd efter forvaltningens konkrete vurdering.

7 Fordelingen af de ledige taxatilladelser fordeles mellem chauffører og vognmænd efter forvaltningens konkrete vurdering. - Chaufførtiladelserne fordeles i forhold til betingelserne i eskræftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 21. juni 2007 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. - Vognmænd: Ved bedømmelse af, om en tilladelse er udnyttet i rimeligt omfang, vil der blive lagt vægt på, at der i sidste renskabsår har været indkørt mindst ,- kr. pr. vogn (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik). Chauffører skal gennem oplysninger om indtægter ved taxikørsel i det sidste kalenderår dokumentere, at de har været bedskæftiget i erhvervet i rimeligt omfang - skal have indtjent mindst kr. (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik). Forvaltningen kan godkende takster for Roskilde Taxa, når disse ikke er større end taxiindekset fra Danmarks Statistik. Delegationer i forhold til yfornyelsesloven har hidtil ikke været med i delegationsover-sigterne på nær sager om skimmelsvamp og kondemnering. Der har heller ikke været sager om byfornyelse i nuværende Roskilde Kommune, bortset fra en ansøgning om områdefornyelse i Viby, som behandles i byrådet. Hvis der opstår sager om byfornyelse af bygninger eller områder, vil der indgå økonomiske forhold, og derfor vil sagen indledningsvis blive forelagt politisk. Delegationsspørgsmål vil kunne tages op i forlængelse heraf. Vejenes inddeling og vejmyndighederne - 4 om klager og 8 om vejregister. Almindelige bestemmelser om vejenes administration - 10 om vedligeholdelse og 13 om vejenes anvendelse. Optagelse af nye veje på kommunens vejplan - 30 Sikring af vejanlæg , 40 og 42 om dispensationfra byggelinjer og oversigtslinjer samt fjernelse af sådanne i sager, som ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Sager nævnt under punkt 1.6. omhandlende adgangsforhold (overkørsler, overgange og vejtilslutninger), herunder vilkår for godkendelser i følgende tilfælde: - adgangsforhold i forbindelse med anlæg eller ombygning af offentlige veje og private fællesveje, hvor der ikke er spørgsmål om vejbidrag. - anlæg af nye adgange til offentlige veje og private fællesveje. - administration af adgangsbestemmelser til offentlige veje og private fællesveje. Forskellig råden over vejareal: - opgravningtilladelser på og nær offentlig vejareal m.m. ( 101) - særlig råden over vejareal f.eks. udstillinger, fortovsrestauranter, pølsevogne, salgsarealer, stævner, byggeplads og lignende ( 102) - i delegationsplanen fra 2010 gives orientering til udvalget om dette punkt. Det har ikke i praksis vist sig muligt, da der årligt gives et stort antal tilladelser til diverse små arrangementer. - beplantning langs med vej m.v. af hensyn til færdslen eller vejens istandsættelse ( 103) - valgplakater på vejareal ( 103a og 103b) - tankanlæg på og ved vej ( 104) - ledningsarbejdere og vilkår i den forbindelse ( 106) - parkeringsafgifter ( 107) Forskellige bestemmelser: - vejskilte herunder vejnavneskilte, færdselstavler, lyssignaler, gadebelysning med tilhørende kabler på ejendomme langs med vej m.m. ( 108) - hegn mod vej ( 111) - udpantning ( 112) Vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje administreres indenfor rammerne af TMU og Roskilde Politis vedtagne "regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune" Vejudlæg ved private fællesveje, sikring af at udlægget er teknisk og færdselsmæssigt forsvarligt og ikke strider mod planlægningen i området ( 11, 25-30, 32-37, 41). Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder ( 44-47). Råden over private fællesveje - forandringer og færdselsregulering, belysning, vejskilte, beplantning og overkørsler ( 57, 60-64, Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje i byer og bymæssige områder ( 71-74, 76-78). Forskellige bestemmelser om udstykning ( 93). Vintervedligeholdelse og renholdelse administreres indenfor rammerne af TMU og Roskilde Politis vedtagne "regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune". Delegationen omfatter 2-5, og eslutningen om at anvende vejbidragsloven træffes af yrådet Færdselregulering og afmærkning - færdselsindstrænkninger, bekostning af afmærkning, anvendelse af afmærkning på private veje, ansvar for afmærkning af vejarbejder ( 92, 96-98). Delegationen omfatter: valg af udbudsform, annullering af licitationen, antagelse af laveste pris, antagelse af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I øvrigt henvises til den enhver tid gældende kommunale udbudspolitik. Afgørelser om beskyttede områder og beskyttelseslinjer ( 3, og 19a-19h). Tilladelse til opsætning af reklamer på idrætsanlæg, golfbaner o.l ( 21). eslutning om den frie adgang på strande og i skove, om usædvanlig hegning om skove, om lovlig adgangsvej og om tilsidesættelse af ejers skiltning om adgangsforbud på veje og stier ( 22-26). Forbud mod nedlæggelse af private veje og stier ( 26a). Andre udtalelser til Fredningsnævnet. Tilsyn med overholdelse ad fredningsbestemmelser og med reglerne i loven med tilhørende. Påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold ( 73). Punkter fjernet fra delegationsplanen fra 2010 ekendtgørelse om forbud mod anvendelse af oliefyrede centralvarmekedler af mærket Turbotronic - har ikke længere relevans, men er i øvrigt udfærdiget i medfør af byggeloven og derfor dækket af denne. ekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme - er udfærdiget i medfør af byggeloven og er derfor dækket af denne.

8

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 FREDERICIA KOMMUNE, Y- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 Signaturforklaring: : eslutning, I: Indstilling, O: Orientering Godkendt i y- og Teknikudvalget den XXXX Nr. Lovområde/sagsområde

Læs mere

SAGSOMRÅDE BYR ØU TMU Forvaltningen. Godkendelse af førere ( 4a, stk. 3) Tilsyn med betingelser ( 5, stk. 4)

SAGSOMRÅDE BYR ØU TMU Forvaltningen. Godkendelse af førere ( 4a, stk. 3) Tilsyn med betingelser ( 5, stk. 4) Teknik og Miljø = eslutter Sekretariatsområdet 0. 0.0 Generelt SAGSOMRÅDE YR ØU TMU Forvaltningen a. Politianmeldelser samt påbud af væsentlig offentlig interesse. 1. 1.1 Lov om taxikørsel m.v. (Lovbekendtgørelse

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING. Kompetenceplan for Plan- & Teknikudvalget - Stevns Kommune

BYGGESAGSBEHANDLING. Kompetenceplan for Plan- & Teknikudvalget - Stevns Kommune Kompetenceplan for Plan- & Teknikudvalget - Stevns Kommune Symbolforklaring: Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelse = eslutter ØU = Økonomiudvalg I = Indstiller PTU = Plan- og teknikudvalg O = Orienteres

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Kompetence- og delegation for Vej og Trafik

Kompetence- og delegation for Vej og Trafik Kompetence- og delegation for Vej og rafik Lovområde Lov om Kommunernes Styrelse Lov om offentlige veje Lov om private fællesveje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Lov om grundejerbidrag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Den nye privatvejslov

Den nye privatvejslov Den nye privatvejslov Vejforum Nyborg Strand 7. december 2011 Den nye lov Lov nr. 1537 af 21. december 2010 Hovedpunkter: En ny privatvejslov pr. 1. jan. 2012 Ændring af den gældende privatvejslov pr.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Planudvalget. Delegering af kompetence til forvaltningen februar 2010

Planudvalget. Delegering af kompetence til forvaltningen februar 2010 Planudvalget Delegering af kompetence til forvaltningen 2010-2013 2. februar 2010 REGLER FOR DELEGERING 2010-2013 Regler for delegering til forvaltningen af Planudvalgets kompetence til at træffe afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Privatvejsloven Sommerhusområder

Privatvejsloven Sommerhusområder Privatvejsloven Sommerhusområder Landliggersammenslutningen Tisvilde, den 11. juni 2015 Hvem er vi? Tom Løvstrand Mortensen Vejdirektoratet, Jura tlm@vd.dk Ivan Skaaning Hansen Vejdirektoratet, Jura ih5@vd.dk

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017

Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017 Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Generelle forudsætninger...3 2. Bemyndigelser fra fagudvalg

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG Miljø-, Plan- og Teknikudvalget Regler for delegering af kompetence til forvaltningen 2014-2017 Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG 16. januar 2014 Regler for delegering 2014 2017 Plan-, bygge-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Adgangsforhold og adgangsbestemmelser December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere