Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2."

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE y, Kultur og Miljø sekretariatet DELEGATIONSPLAN FOR PLAN- OG TEKNIKUDVALGETS OMRÅDE Februar 2014 = eslutter I = Indstiller O = Orienteres Sagsområde 0. Generelt Håndhævelser af afgørelser (politianmeldelser) 1. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (oligreguleringslovens kapitel 7) YR ØU PTU Forvaltningen 1.1. Tomme boliger O NOTE O Note Sammenlægning af boliger mellem 131 m 2 og 180 m 2 Note Sammenlægning af boliger over 181 m Nedlæggelse af boliger, der ikke sker ved sammenlægning, for så vidt angår boliger, der ligger i lokalplansområde udlagt til andet end 100 % erhverv. 1.5 Øvrige afgørelse efter loven og tilhørende Note 3 2. Lejeloven, boligreguleringsloven, erhvervslejeloven mv. Note 4 3. yggeloven 3.1. Gebyrer for byggesagsbehandling ( 28) I I 3.2. Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note 5, herunder dispensation ( 22) 4. ygningsreglement Fastsættelse af gebyt og opkrævningsregler (1.12) I I 4.2. Retningslinjer for nedrivning (1.7) Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og Note 7 indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser ( ) 5. Lov om planlægning 5.1. Revsion af kommuneplan ( 11) I 5.2. Lokalplanlægning ( 13 og 23) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg med I I væsentlig ændring af kommuneplanen samt af almen interesse Vedtagelse af lokalplan i øvrigt Vedtagelse af kommuneplantillæg i øvrigt Offentliggørelse af planstrategi I 5.3. Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter ( 33) 5.4. Strategi for Agenda 21 ( 33a) I Note Oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at vedtage bestemmelser, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen ( 15, stk. 2, p. 20) 5.6 Landzoneadministration og øvrige afgørelser efter Note 9 loven og tilhørende 5.7 Forbud mod udstykning mv. i strid med Kommuneplanens rammer ( 12) og forbud mod forhold, som kan hindres ved lokalplan ( 14) 5.8. Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende, herunder Dispensation fra lokalplan ( 19) Note 10

2 Samtykke til tinglysning af servitutbestemmelser ( 42) Note Lov om kystbeskyttelse 6.1. Afgørelser om tilladelse og afslag til bade- og bådebroer ( 19) Lov om drift af landbrugsjorder og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 7.1. Afgørelser om skovrejsning Note 12 ekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skortene og ildsteder 8.1. Tilrettelæggelse af skorstensfejning ( 1, stk. 2) 8.2. Gebyrer for skorstensfejning ( 14 stk. 1 Note ekendtgørelse om bemyndigelse af kommunalbestyrelsen til at udøve oliministeriets beføjelser vedrørende ældre deklarationer og servitutter 10. Lov om kollektiv varmeforsyning Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, jf. 17 i bekendtgørelse om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg. Dispensation fra elvarmeforbud, jf. energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994 Note 14 Note Lov om ygnings- og boligregistrering Fastsættelse af vejnavne ( 3a + 3d) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende 12. Udstykningsloven Herunder udstykningskontrollen Note Lov om taxikørsel m.v Kommunalt fællesskab, jf. styrelseslovens 60 I I Deponeringsregler (bekendtgørelsens 15) O Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende. Herrunder køretilladelser og godkendelse af førere Note 17

3 14. yfornyelsesloven 14.1 Tilsyn med, at private boliger ikke er sundheds- eller brandfarlige og ansøgning om støtte (delvis 75 og Note 18 76) 14.2 eslutning om kondemnering ( 76) eslutning om ophævelse af kondemnering ( 79) 15. Vejloven Om anlæg og nedlæggelse af kommuneveje samt I I optagelse af private fællesveje som kommuneveje ( 23) Vejplanlægning - planer for nye veje ( 26) Om sikring af et vejanlægs gennemførelse eller opgivelse af et planlagt vejanlæg ( 32 og 33) Sikring af vejanlæg ( 34-37, 40 og 42 om byggelinjer m.m.) Ekspropriation og taksation ( 43, 49 og 51 om I I ekspropriationens iværksættelse, ekspropriationsbeslutning og erstatning) Adgangsforhold til offentlige veje ( om O adgangsforhold i forbindelse med vejbyggeri, nye vejadgange og benyttelse af bestående adgange til offentlige veje) Om adgangsbestemmelser og deres ophævelse, overtagelse af areal og undtagelser fra adgangsbestemmelser ( 73, 77-80) I I Nedlæggelse af offentlige og almene veje ( 90-93) Offentlige stier ( 97 om anlæggelse og nedlæggelse I I af offentlige stier samt overtagelse af private fællesstier) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Privatvejsloven Anvendelse af lovens afsnit III (byreglerne) i særlige tilfælde ( 3) Private veje og stier på landet omfattet af byreglerne: - istandsættelse og vedligeholdelse ( 6) - vejbelysning ( 7) Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet ( 14-21) Ved afholdelse af vejsyn på private fællesveje udpeges 2 udvalgsmedlemmer Vejudlæg, vejanlæg m.m. af private fællesveje i byer I I og bymæssige områder: - ekspropriation til vejudlæg ( 29) - skråningsarealers forbliven i privat eje ( 31) - overtagelse ( 38) - vejanlæg efter krav fra kommunen ( 39) - erstatning ( 40) - fordeling af anlægsafgifter ( 42) Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder ved samlede opgaver ( 48-55) Forskellig råden over private fællesveje i byer og I I bymæssige områder: - optagelse af vejen som offentlig ( 58) - erstatning for afskårne vejarealer ( 65) Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje i O byer og bymæssige områder: - indbringelse for taksationsmyndighederne ( 75) eslutning om belysning på private fællesveje ( 59) Klager og søgsmål m.v. - overskridelse af klagefrist ( 87) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note 20

4 17. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Fastsættelse af regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune Afgørelser efter reglerne Note Vejbidragsloven Offentlige veje ( 2.3,11,13,15 og 17) Note Færdselsloven Regler om al færdsel - foranstaltninger for skolebørn ( 3, stk. 3) Færdselsregulering og afmærkning m.v. - vej og O broarbejde ( 90) Afgørelse om udførelse af vejanlæg ( 100) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren Note Naturbeskyttelsesloven Noter Offentlige anlægsarbejder i det åbne land, hvor forvaltningen er uenig med anlægsmyndigheden ( 20) Sager vedr. lukning af offentligt tilgængelige arealer ( 27) Rejsning af fredningssager ( 33). I I Udpegning af medlem og suppleant til Fredningsnævnet ( 35) Fredningssager - forløbig påbud, indsigelser, klage over Fredningsnævnets afgørelser, udtalelser til Fredningsnævnet i sager af principiel karakter ( 34, 37, 43 og 50) Ansøgning til Staten om lån til køb af fast ejendom og I I forbedring af mulighederne for friluftslivet ( 55) Ansøgninger til Regionsrådet om midler, tilskud og køb af arealer ( 55a) Klage over Fredningsnævnets afgørelser ( 78) Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende Note Indgivelse af politianmeldelser ved overtrædelse af: a. yggeloven med tilhørende forskrifter, b. Lokalplaner/byplanvedtægter, c. Tinglyste servitutter, hvor Roskilde Kommune er påtaleberettiget, d. ekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder og "ygge- og oligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993" (påbud i forbindelse med skorstensfejning) Tilbagekaldelse af anmeldelser, når forholdene er bragt i orden Politianmeldelse sker, når de administrative muligheder er udnyttet. Plan- og Teknikudvlaget orienteres løbende om foretagne politianmeldelser. På nuværende tidspunkt behandles sammenlægninger op til 150 m 2 administrativt. Efterspørgslen efter sammenlægninger op til 180 m 2 ventes at stige, eftersom enfamiliesboliger i højere grad ligger på dette niveau. Administrativ behandling vil kunne resultere i kortere sagsbehandlingstid. Sammenlægning af boliger til og med 130 m 2 Nedlæggelse af boliger, der ikke sker ved sammenlægning, for så vidt angår boliger, der ligger i lokalplansområde udlagt til erhverv. Lovgivningen anvendes til at fastsætte vilkår for boliglejemål, erhvervslejemål og bortforpagtede landbrugsarealer f.eks. lejens størrelse. Meddelelse af tilladelse efter helhedsvurdering i henhold til ygningreglementet 2010 til overskridelse af byggerettens bebyggelsesprocent ved parcelhuse på grunde i ældre udstykninger med et grundareal mindre end

5 byggerettens bebyggelsesprocent ved parcelhuse på grunde i ældre udstykninger med et grundareal mindre end 500 m 2. Afgørelserne vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. Der kan tillades et etageareal på maks. 150 m 2. Helhedsvurdering i henhold til ygningsreglement 2010 til overskridelse af byggeretten ved: a) Mindre grundstørrelse end 700 m 2 i forbindelse med dispensation fra yggelovens 10 A, b) ebyggelsesprocent op til kommuneplanens rammebestemmelser, c) Større højde end 8,5 m a) Vejledning fra Erhvervsstyrelsen samt Håndbog for bygningsmyndigheder og øvrige bestemmelser for ejendommen. b) Afgørelser vil bero på skøn i hvert enkelt tilfælde. Dispensation fra ygningreglement 2010 Det vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. Tilladelse efter ygningsreglement 2010 til at fravige krav om parkering på egen grund Afgørelser vil bero på et skøn i hvert enkelt tilfælde, og tidligere praksis i tilsvarende sager vil blive lagt til grund for afgørelserne. 6. Tilladelse til nedrivning af bebyggelse - at nedrivningen ikke strider mod anden lovgivning. - at nedrivningen ikke er i strid med byplanvedtægter eller lokalplaner. - at nedrivningen ikke udløser lokalplanpligt. - at beboelsen er lovligt nedlagt, og fraflytning er sket. - at der foretages høring til Roskilde Museum. 7. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelses opholdsarealer (Opholdsarealer for børn og voksne) Størrelsen af opholdsarealer fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Størrelsen af legeområder fastlæggelse i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelsens parkeringsarealer Størrelsen af parkeringsarealet fastlægges i hver enkelt tilfælde efter konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser eller følgende: - Parcelhuse: 2 pladser pr. ejendom. Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser Grundstørrelse, afstandskrav og bygningshøjde Grundstørrelse og maksimal bygningshøjde fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser eller følgende: - mindste grundstørrelse 700 m 2. - bygninger skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel og sti. - bygningshøjde max. 2 etager og max. 8,5 m. - bygningshøjde må ikke overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti. Der foretages partshøring, hvis bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsættes væsentligt anderledes end ovennævnte udgangspunkt Fastlæggelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser ebyggelsesprocent Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering. Som udgangspunkt for vurderingen anvendes kommuneplanens rammebestemmelser. Der foretages parthøring, hvis bebyggelsesprocenten fastsættes væsentligt anderledes end ovennævnte udgangspunkt. Koordineres med klimaplanarbejdet. Tilvejebringelse af oplysninger til brug for landsplanlægningen. Zoneinddeling og landzoneadministration ( 34-38). Retningslinjer er fastlagt i "Roskildes landzoneadministration" vedtaget 22. juni Dispensation (fra 40, stk. 1) til beboelse i sommerhuse i vinterhalvåret ( 40, stk.2). Godkendelse af grundejerforeningsvedtægter, når lokalplan foreskriver oprettelse heraf. Dispensation fra lokalplan

6 Dispensation fra lokalplan a. Retningslinjerne for dispensation fra skelservitutter, hvor der kræves større skelafstand, end byggeloven kræver, er, at skelafstanden ikke må blive mindre end byggelovgivningens krav og berørte naboer må ikke have indvendinger mod det ansøgte. b. Retningslinjer for dispensation fra deklarationsbestemte, byplanbestemte eller lokalplanbestemte krav om bebyggelsesregulerende bestemmelser i boligområder, hvor disse er strengere end byggelovens krav er, at byggelovens maksimale bebyggelsesprocent ikke må overskrides, og berørte naboer må efter naboorientering ikke have væsentlige indvendinger mod det ansøgte c. Retningslinjer for arkitektoniske vurderinger og helhedsvurderinger af bygge- og anlægprojekter, der i henhold til tinglyste deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner skal godkendes af Roskilde yråd skal være i overensstemmelse med intentioner og bestemmelser i deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner samt kommunens evt. vejledninger påtegning Inden kommunen påtegner dokumenter til tinglysning efter planlovens 42 skal følgende være afklaret: - at det pågældende dokument indeholder servitutbestemmelser, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. - at de pågældende servitutbestemmelser ikke er i strid med gældende planer (lokalplaner, byplanvedtægter). - at de pågældende servitutbestemmelser ikke bevirker, at udarbejdelse af en lokalplan vil være påkrævet. Administrationsgrundlaget er regionplanen med udpegninger af områder, hvor skovrejsning kan være uønsket eller ønsket. Derudover kan der være øvrige udpegninger f.eks. værdifulde landskaber, kulturmiljøer m.m. Sager om skovrejsning, der har særlig betydning f.eks. om forhold, der kan have betydning for kommuneplanlægningen, eller som kræver lokalplanudarbejdelse, forelægges til politisk behandling. Gebyr for skorstensfejning Retningelinjer: Forvaltningen fastsætter gebyrer for skorstensfejerarbejder med samme takster som vejledende gebyrer for skorstensfejerområdet udmeldt af Kommunernes Landsforening. De vejledende gebyrer fastsættes for efterfølgende år i september måned. Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, jf. 17 i bekendtgørelse om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (nr. 31/2008) Forvaltningen bemyndiges til at give dispensation til folkepensionister og til både nye og eksisterende bebyggelser, som opføres som lavenergihuse. Forvaltningen kan ligeledes dispensere for tilslutningspligten for eksisterende bebyggelser, som er indrettet med supplerende varmeforsyning f.eks. solvarmeanlæg og halmfyr, hvis anlægget efter forvaltningens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Det gælder bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter forvaltningens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens nergiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Forvaltningen kan også dispensere i andre særlige tilfælde, f.eks. for at undgå, at en ejer bringes i en urimelig situation. 15. Forvaltningen behandler dispensationsansøgninger efter individuel vurdering i henhold til gældende regler i planloven, varmeforsyningsloven og forvaltningsloven. Hvis der er betingelser til en dispensation, vil betingelserne blive tinglyst på ejendommen. Tinglysningsafgift for dispensation til folkepensinister betales af kommunen, og i øvrige tilfælde er det ejer af ejndommen, der betaler afgiften. Dispensation fra elvarmeforbud I områder, der er eller skal udlægges til kollektiv varmeforsyning, skal byrådet, ifølge energiministerens skrivelse af 6. maj 1994 til samtlige kommuner, nedlægge forbud mod etablering af elvarme i eksisterende og ny bebyggelse. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra forbuddet efter ansøgning. Det kan f.eks. være relevant, hvis et lavenergihus ønskes opført i områder, der er fuldt udbyggede med kollektiv varmeforsyning. Det vil også være muligt at give dispensation til bygninger, der påregnes nedrevet eller fjernet indenfor en kortere årrække Forvaltningen bemyndiges til at give midlertidig dispensation op til 5 år til midlertidige pavilloner. Erklæring om at udstykning ikke vil være i strid med andre love mv. (udstykningskontrollens 1) Området omfatter: - Påtegning af deklarationer, hvor Roskilde Kommune står som påtaleberettiget. - Påtegning af deklarationer, hvor Roskilde Kommune står som ejer. - Erklæringer i forbindelse med ansøgning fra landinspektøren om godkendelse af en matrikulær sag jf. udstykningskontrollen - hvor Roskilde Kommune står som ejer. Administrationsgrundlag for taxa-området - Taxatilladelserne opslås minimum en gang årligt. Derudover, når forvaltningen skønner, at der er et behov i henhold til taxiloven. - Tilladelser, der er opsagt og modtaget af forvaltningen inden foregående måned for annoncering, medtages i uddelingen. - Ansøgere, der kommer i betragtning, kan kaldes til samtale. Fordelingen af de ledige taxatilladelser fordeles mellem chauffører og vognmænd efter forvaltningens konkrete vurdering.

7 Fordelingen af de ledige taxatilladelser fordeles mellem chauffører og vognmænd efter forvaltningens konkrete vurdering. - Chaufførtiladelserne fordeles i forhold til betingelserne i eskræftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 21. juni 2007 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. - Vognmænd: Ved bedømmelse af, om en tilladelse er udnyttet i rimeligt omfang, vil der blive lagt vægt på, at der i sidste renskabsår har været indkørt mindst ,- kr. pr. vogn (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik). Chauffører skal gennem oplysninger om indtægter ved taxikørsel i det sidste kalenderår dokumentere, at de har været bedskæftiget i erhvervet i rimeligt omfang - skal have indtjent mindst kr. (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik). Forvaltningen kan godkende takster for Roskilde Taxa, når disse ikke er større end taxiindekset fra Danmarks Statistik. Delegationer i forhold til yfornyelsesloven har hidtil ikke været med i delegationsover-sigterne på nær sager om skimmelsvamp og kondemnering. Der har heller ikke været sager om byfornyelse i nuværende Roskilde Kommune, bortset fra en ansøgning om områdefornyelse i Viby, som behandles i byrådet. Hvis der opstår sager om byfornyelse af bygninger eller områder, vil der indgå økonomiske forhold, og derfor vil sagen indledningsvis blive forelagt politisk. Delegationsspørgsmål vil kunne tages op i forlængelse heraf. Vejenes inddeling og vejmyndighederne - 4 om klager og 8 om vejregister. Almindelige bestemmelser om vejenes administration - 10 om vedligeholdelse og 13 om vejenes anvendelse. Optagelse af nye veje på kommunens vejplan - 30 Sikring af vejanlæg , 40 og 42 om dispensationfra byggelinjer og oversigtslinjer samt fjernelse af sådanne i sager, som ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Sager nævnt under punkt 1.6. omhandlende adgangsforhold (overkørsler, overgange og vejtilslutninger), herunder vilkår for godkendelser i følgende tilfælde: - adgangsforhold i forbindelse med anlæg eller ombygning af offentlige veje og private fællesveje, hvor der ikke er spørgsmål om vejbidrag. - anlæg af nye adgange til offentlige veje og private fællesveje. - administration af adgangsbestemmelser til offentlige veje og private fællesveje. Forskellig råden over vejareal: - opgravningtilladelser på og nær offentlig vejareal m.m. ( 101) - særlig råden over vejareal f.eks. udstillinger, fortovsrestauranter, pølsevogne, salgsarealer, stævner, byggeplads og lignende ( 102) - i delegationsplanen fra 2010 gives orientering til udvalget om dette punkt. Det har ikke i praksis vist sig muligt, da der årligt gives et stort antal tilladelser til diverse små arrangementer. - beplantning langs med vej m.v. af hensyn til færdslen eller vejens istandsættelse ( 103) - valgplakater på vejareal ( 103a og 103b) - tankanlæg på og ved vej ( 104) - ledningsarbejdere og vilkår i den forbindelse ( 106) - parkeringsafgifter ( 107) Forskellige bestemmelser: - vejskilte herunder vejnavneskilte, færdselstavler, lyssignaler, gadebelysning med tilhørende kabler på ejendomme langs med vej m.m. ( 108) - hegn mod vej ( 111) - udpantning ( 112) Vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje administreres indenfor rammerne af TMU og Roskilde Politis vedtagne "regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune" Vejudlæg ved private fællesveje, sikring af at udlægget er teknisk og færdselsmæssigt forsvarligt og ikke strider mod planlægningen i området ( 11, 25-30, 32-37, 41). Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder ( 44-47). Råden over private fællesveje - forandringer og færdselsregulering, belysning, vejskilte, beplantning og overkørsler ( 57, 60-64, Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje i byer og bymæssige områder ( 71-74, 76-78). Forskellige bestemmelser om udstykning ( 93). Vintervedligeholdelse og renholdelse administreres indenfor rammerne af TMU og Roskilde Politis vedtagne "regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune". Delegationen omfatter 2-5, og eslutningen om at anvende vejbidragsloven træffes af yrådet Færdselregulering og afmærkning - færdselsindstrænkninger, bekostning af afmærkning, anvendelse af afmærkning på private veje, ansvar for afmærkning af vejarbejder ( 92, 96-98). Delegationen omfatter: valg af udbudsform, annullering af licitationen, antagelse af laveste pris, antagelse af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I øvrigt henvises til den enhver tid gældende kommunale udbudspolitik. Afgørelser om beskyttede områder og beskyttelseslinjer ( 3, og 19a-19h). Tilladelse til opsætning af reklamer på idrætsanlæg, golfbaner o.l ( 21). eslutning om den frie adgang på strande og i skove, om usædvanlig hegning om skove, om lovlig adgangsvej og om tilsidesættelse af ejers skiltning om adgangsforbud på veje og stier ( 22-26). Forbud mod nedlæggelse af private veje og stier ( 26a). Andre udtalelser til Fredningsnævnet. Tilsyn med overholdelse ad fredningsbestemmelser og med reglerne i loven med tilhørende. Påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold ( 73). Punkter fjernet fra delegationsplanen fra 2010 ekendtgørelse om forbud mod anvendelse af oliefyrede centralvarmekedler af mærket Turbotronic - har ikke længere relevans, men er i øvrigt udfærdiget i medfør af byggeloven og derfor dækket af denne. ekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme - er udfærdiget i medfør af byggeloven og er derfor dækket af denne.

8

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Byplanhåndbogen. Arne Post

Byplanhåndbogen. Arne Post Byplanhåndbogen Arne Post BYPLANHÅNDBOGEN Arne Post og Dansk Byplanlaboratorium 1. udgave, 2009 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond Tilrettelæggelse: Arne Post Forside layout:

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere