ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING DA

2 INDSATS MOD RACISME, FREMMEDHAD OG ANTI- SEMITISME I DET NYE ÅRTUSIND I det første år i det nye årtusind har Europa taget et vigtigt skridt for at sikre lighed for alle dets borgere, uanset deres race, etniske oprindelse eller tro. Vedtagelsen af lovgivningen i henhold til EF-traktatens artikel 13 indfører fælles standarder for beskyttelse mod diskrimination i hele Den Europæiske Union. For første gang vil de af os, der tilhører etniske minoriteter i Europa, være retligt beskyttet mod diskrimination, hvor vi end arbejder, bor eller rejser inden for Den Europæiske Union. I EUMC søger vi at være vidtspændende. Vi ønsker at fremme en værdsættelse af mangfoldighed og bidrage med at udvide og uddybe den menneskerettigheds-kultur, som udgør Den Europæiske Unions grundlæggende principper og giver de praktiske rammer for, at mangfoldigheden kan blomstre. Vi har nu redskaberne til at gennemføre disse rettigheder i tråd med vores tusindårige historie af ind- og udvandring og sammenblanding af forskellige folkeslag. Europa kan ikke tillade sig at lade visse grupper sakke agterud. Ideen om et forenet Europa er baseret på at bringe forskellige befolkningsgrupper sammen og tildele dem lige rettigheder. Vi bliver nødt til at sikre os, at dette omfatter alle mennesker. Bob Purkiss Formand Beate Winkler Direktør 2 Årsberetning Sammenfatning

3 SITUATIONEN I EU-MEDLEMSSTATERNE I 2000 INDLEDNING Den vigtigste opgave for EUs Center for Observation af Racisme og Frem-medhad (EUMC) er at forsyne Fællesskabet og dets medlemsstater med objek-tive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om fæno-menerne racisme, fremmedhad og antisemitisme. Oplysningerne skal være en hjælp, når Fællesskabet og medlemsstaterne inden for deres respektive kompe-tenceområder træffer eller fastlægger foranstaltninger. Der mangler stadig at blive udarbejdet fælles kriterier og definitioner for indholdet i de officielle statistikker og rapporter om racistiske hændelser i medlemsstaterne. Det er en nødvendighed for at gøre oplysningerne mere sammenlignelige og sikre en ensartet europæisk indsats mod racisme, herunder hadetaler og vold med baggrund i racisme, fremmedhad og anti-semitisme. De informationskilder, der er anvendt til årsberetningen for 2000, er officielle og uofficielle og strækker sig fra EUMC's egne projekter, officielle publikationer udgivet af EU-institutioner, regeringspublikationer og videnskabelige undersøgelser til rapporter fra NGO'er. Der er desuden anvendt oplysningsmateriale fra FN, Europarådet og andre internationale organisationer. RACISTISKE OG DISKRIMINERENDE HANDLINGER EUMCs fortolkning af racisme og diskriminerende handlinger på grundlag af race, etnisk tilhørsforhold, kultur og religion støtter sig til den internationale konvention om bekæmpelse af alle former for racediskrimination, som er ratificeret af alle EU-medlemsstater. Denne brede definition omfatter enhver sondring, udelukkelse, restriktion eller præference, der er baseret på "race", farve eller national eller etnisk oprindelse, og som har til formål eller som virkning at ophæve eller svække anerkendelsen, overholdelsen eller beskyttelsen af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder inden for det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle eller ethvert andet område af det offentlige liv. RACISTISK VOLD OG KRIMINELLE HANDLINGER Definitionerne og registreringen af racistiske, kriminelle handlinger varierer blandt medlemsstaterne. I Belgien, Danmark, Grækenland, Irland og Portugal bliver kriminelle handlinger og lovovertrædelser ikke registreret efter racistisk motiv, men efter handlingens karakter. I de fleste andre medlemsstater foreligger der årlige oplysninger om racistisk betingede, kriminelle handlin-ger, om end måden de defineres og registreres på varierer. I år 2000 blev der rapporteret om kraftige stigninger i racistisk vold, antisemitiske overfald og racistiske trusler og truende adfærd i Frankrig, Tyskland, Spanien, Sverige og Storbrittanien. I Tyskland steg de racistisk betingede, kriminelle handlinger med 33 % sammenlignet med I Storbrittanien for- Årsberetning Sammenfatning 3

4 dobledes antallet af denne type voldshandlinger og lovovertrædelser fra 1999 til En fortegnelse over eksempler på racistisk vold mod enkeltpersoner er blevet udarbejdet af internationale og nationale menneskerettighedsorganisationer i mange af de 15 EU-medlemsstater. Optøjerne i landsbyen El Ejido i Almeria (Spanien) i begyndelsen af 2000, hvor hundredvis af spanske landsbybeboere overfaldt den marokkanske immigrantbefolkning, var et af de alvorligste tilfælde af racistisk vold dette år. Urolighederne fortsatte i fire dage, og politiet blev kritiseret for passivitet. De officielle statistikker over racistiske, kriminelle handlinger anfægtes af menneskerettighedsorganisationer i visse medlemsstater. I Tyskland, Italien og Spanien er politimyndighedernes registre minimale sammenlignet med de statistikker, NGO'erne udarbejder. Italienske NGO'er registrerede 259 racistisk betingede mord mellem 1995 og 2000, mens de italienske politimyndigheder ikke registrerede et eneste. For så vidt angår racistiske overfald, viste de italienske NGO'ers tal mere end ti gange så mange kriminelle handlinger som de officielle tal. I Tyskland registrerede NGO'erne fem gange så mange racebetingede mord som politiet. I Spanien registrerede NGO'erne fire gange så mange racistiske overfald som politimyndighederne. Racistisk propaganda eller "tilskyndelse til had til etniske minoriteter" er veldokumenteret af politimyndighederne i nogle af medlemsstaterne. I Tyskland og Sverige er det registrerede antal propagandaforbrydelser meget højt. Tendensen for propagandaforbrydelser er stigende. KRIMINELLE HANDLINGER BEGÅET AF NYNAZISTER OG HØJREEKSTREMISTER Det blev rapporteret, at antallet af racistiske, kriminelle handlinger begået af nynazistiske organisationer og støttegrupper var steget i Finland, Tyskland, Spanien og Sverige i Det rapporteres, at de kriminelle handlinger er blevet mere alvorlige og voldelige i 2000 i Finland og Sverige, og ny forskning viser, at de nynazistiske organisationer i stigende grad opererer fra kommunerne. I Spanien, hvor antallet af medlemmer af nynazistiske organisationer stiger kraftigt, viser rapporter, at brugen af internettet til racistiske angreb er i kraftig stigning. Antallet af racistiske websteder i Tyskland blev mere end fordoblet fra 1999 til 2000, og musikmiljøet blev anført som endnu mere centralt for de højreekstremistiske grupper i Der var stadig bekymring blandt antiracistiske organisationer i Danmark, hvor den danske, nynazistiske bevægelses radiostation fortsatte med at udsprede propaganda og agitation for internationale, nynazistiske organisationer. 4 Årsberetning Sammenfatning

5 DISKRIMINATION PÅ GRUND AF RACE, ETNISK OPRINDELSE, KULTUR ELLER RELIGION Der foreligger rapporter om diskrimination fra alle medlemsstater, men systemet til at registrere diskriminerende handlinger varierer. I de medlemsstater, hvor diskriminerende handlinger registreres af specialiserede institutioner, er den generelle tendens et stigende antal klager. Menneskerettighedsorganisationer og akademiske forskere gav yderligere oplysninger om diskrimination i de øvrige medlemsstater. Arbejdsmarkedet, beskæftigelse og ansættelse er de væsentligste områder for klager over diskrimination i alle medlemsstater. Udover antallet af klager kan arbejdsløshedstallene for indvandrere og minoriteter anvendes som indikatorer til at undersøge, om diskrimination forekommer. Ifølge rapporter fra Finland og Holland i 2000 er antallet af arbejdsløse generelt meget højere blandt indvandrere og minoriteter end blandt landenes egne statsborgere. Opmærksomheden henledes også på diskrimination af højt uddannede indvandrere. I 2000 er der særligt blevet fokuseret på forholdene for ikke-registrerede indvandrere og romaer. Indvandrernes og romaernes forhold og behandling på arbejds- og boligmarkedet anses for umenneskelige af menneskerettighedsorganisationer, der rapporterer om Grækenland, Italien, Portugal og Spanien. For Portugals vedkommende foreligger der lignende kritiske rapporter vedrørende indvandrere (både registrerede og ikke-registrerede) fra de forhenværende kolonier i Afrika. Fra Irland blev der rapporteret om diskrimination af "travelers" i flere områder. For så vidt angår uddannelsessektoren, er der rapporter fra flere medlemsstater om, at børn og unge fra visse minoritetsgrupper, især romaer, ikke modtager undervisning overhovedet. I 2000 kom der rapporter fra Danmark og Spanien. Et nu klassisk eksempel på diskrimination af muslimer er, at kvinder (både lærere og skolepiger), der bærer hovedtørklæde, stadig giver anledning til bekymring i Tyskland. En form for diskrimination, der i 2000 har vakt megen opmærksomhed i medlemsstaterne, herunder Finland, Frankrig og Holland, er, at indvandrere nægtes adgang til restauranter og klubber. Diskrimination af indvandrere og prostituerede fra forhenværende kolonier er blevet rapporteret fra Portugal, men giver også anledning til bekymring i andre medlemsstater. Diskrimination af ikke-registrerede indvandrere finder sted i alle dele af samfundet. Eftersom disse mennesker formelt ikke eksisterer, er de ikke berettiget til at modtage ydelser fra det sociale velfærdssystem. Især udelukkelsen fra lægebehandling har vakt bekymring blandt menneskerettighedsorganisationer i EU. I 2000 kom der rapporter om dette forhold fra Grækenland, Italien og Spanien. Årsberetning Sammenfatning 5

6 OFRENE FOR RACISTISK VOLD OG DISKRIMINATION Når de forskellige rapporter tages i betragtning, er der visse større samfundsgrupper, der er særligt udsat for direkte og indirekte racisme og diskrimination i de 15 EU-medlemsstater. En sådan gruppe er romaer. Forskning i romaer afslører den alvorlige grad af racisme og udelukkelse, de bliver udsat for af den enkelte borger, voldelige højreekstremistiske grupper samt myndigheder og stater. I 2000 kom der rapporter fra Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien og Spanien. Andre voksende målgrupper for racistisk vold er indvandrere fra Nordafrika, Bosnien og Albanien. Indvandrere fra lande, hvor islam er hovedreligion, er særligt udsatte. Der rapporteres om racistisk vold og forskellige former for diskrimination af muslimer i mange medlemsstater. Der rapporteres også fortsat om antisemitiske hændelser i Europa. Det jødiske samfund er således fortsat en udsat gruppe, for så vidt angår racistisk vold og racistisk motiverede forbrydelser. RACISME OG MASSEMEDIERNE De sidste fem års forskning af racisme og kulturel mangfoldighed i medierne giver et meget varieret billede af situationen i medlemsstaterne. Der er dog en tendens til, at den racistiske diskurs i medierne i stigende grad er ved at blive implicit snarere end eksplicit. Dette betyder, at udtryk for grove og racistiske stereotyper er ved at blive sjældnere, men samtidig anvendes andre grundlag end "race", såsom minoriteters økonomiske krav, kulturelle forskelle samt sikkerheds- og sundhedsmæssige trusler over for en formodet kulturelt homogen "værtsbefolkning". En anden almen observation vedrører skildringen af indvandrere og etniske minoriteter i medierne. Der høres kun få eller ingen stemmer fra minoriteterne, hvilket bidrager til indtrykket af, at indvandrerne i det væsentlige er passive eller ofre. Der er også en tendens til, at racistisk vold bliver nedtonet i medierne. Men når den bliver dækket i medierne, bliver de personer, der begår den racistiske vold, ofte dæmoniseret og distanceret fra resten af samfundet. BEKÆMPELSE AF RACISME OG DISKRIMINATION I 2000 tog regeringerne i medlemsstaterne en række initiativer med henblik på at bekæmpe racisme og diskrimination gennem lovgivning og andre tiltag. LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG INSTITUTIONELLE INITIATIVER MOD DISKRIMINA- TION Medlemsstaternes vedtagelse af Rådets direktiver vedrørende EF-traktatens artikel 13 giver rammerne til at gennemføre ny lovgivning og udpege de institutionelle mekanismer, der skal til for at bekæmpe diskrimination. I visse medlemsstater er dette arbejde blevet påbegyndt. I Grækenland for eksempel har parlamentet nedsat uafhængige, statslige myndigheder til at beskytte og fremme menneskerettighederne i almindelighed og princippet om ikke- 6 Årsberetning Sammenfatning

7 forskelsbehandling i særdeleshed. I Irland er loven om lige status (Equal Status Act), til fremme og beskyttelse af lighedsspørgsmål, trådt i kraft. Den Særlige Permanente Kommission mod Racediskrimination i Luxembourg har fået ændret sit mandat, og en rådgivende menneskerettighedskommission er blevet nedsat. I Storbrittanien trådte menneskerettighedsloven (Human Rights Act), der indfører beskyttelse mod diskrimination pga. religion, i kraft. Ændringerne i loven om forholdet mellem racerne (Race Relations Act) bringer en bred vifte af offentlige myndighedsfunktioner, såsom retshåndhævelse, inden for lovens anvendelsesområde og pålægger offentlige myndigheder en pligt til at fremme racemæssig ligestilling. FN's menneskerettighedskonvention er blevet gennemført fuldt ud i Irland, konventionen om regionale sprog er blevet ratificeret i Østrig, ligesom konventionen om mindretalssprog er blevet det i Sverige. Den danske regering har nedsat en kommission til at bedømme nødvendigheden af at indføre en række menneskerettighedskonventioner i den nationale lovgivning, og i Sverige er der blevet truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger til at begrænse nynazistiske organisationers aktiviteter. POLITIK TIL INTEGRATION AF INDVANDRERE Særlige politikker til integration af indvandrere anses for et nødvendigt skridt til at skabe lighed og forebygge racemæssig og etnisk diskrimination. I medlemsstater med lange erfaringer inden for indvandring eksisterer der integrationspolitikker, men disse burde måske ajourføres. I 2000 blev en reform af nationalitetsloven i Belgien gennemført, således at betingelserne for at opnå statsborgerskab blev mere fleksible. En indvandringskommission "Zuwanderungskommission" blev nedsat i Tyskland med henblik på at koordinere indvandring og integration, og den nye ret til statsborgerskab trådte i kraft. Endvidere blev forbedringer i arbejdstilladelserne for asylsøgere og flygtninge indført. I Spanien blev ændringer af den eksisterende lovgivning vedrørende diskrimination og social udstødelse indført med fokus på sociale og borgerlige rettigheder for etablerede indvandrere. For så vidt angår arbejdsmarkedet, blev en række foranstaltninger truffet i Østrig med henblik på at lette og fremme integrationen af indvandrere. Den nye danske integrationslov blev ændret med bestemmelser om familiesammenføring. Parlamentet i Holland vedtog en lov med henblik på at tilskynde arbejdsgiverne til at ansætte personale på et mere varieret grundlag. I Spanien arbejder det kommunale indvandringsråd i Barcelona på at udarbejde passende politikker til integration af indvandrere. INTEGRERING AF DEN KULTURELLE MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN De fleste tilfælde af diskrimination har vist sig at finde sted på arbejdsmarkedet og på arbejdspladserne. Samtidig er der mange initiativer fra forskellige sider til bekæmpelse af diskrimination og fremme af kulturel mangfoldighed på arbejdspladserne. EUMC's undersøgelse om god praksis fremhæver initiativer, der involvererarbejdsgivere, ansatte og minoriteter. De fleste medlemsstater kan rapportere om statsligt koordinerede projekter til at bekæmpe diskrimination og lette ansættelse af indvandrere i den private og Årsberetning Sammenfatning 7

8 den offentlige sektor. Den hollandske regering har for eksempel taget initiativ til en handlingsplan med de 15 største virksomheder med tilbud om faglig uddannelse for ledere. I Belgien og Sverige tilbydes der tilskud eller præmier for kulturel mangfoldighed i den private sektor. I Portugal har et særligt projekt vedrørende kulturel mangfoldighed i sundhedssektoren vist sig at være en succes. Positiv særbehandling ved ansættelse praktiseres i Sverige, og et særligt projekt med henblik på ansættelse af internationale ingeniører støttes. Når arbejdsgiverne letter ansættelse af indvandrere, prøver de dog at handle på forhånd for at komme protester i forkøbet. Af denne grund anvendes særlige mæglere i Frankrig. I Sverige har ombudsmanden produceret en håndbog om god praksis til fremme af kulturel mangfoldighed. I Storbrittanien er der virksomheder, der har specialiseret sig i at overbevise selskaber om de positive resultater af mangfoldighed. I visse medlemsstater mødes arbejdsgiverforeningerne regelmæssigt for at udveksle internationale erfaringer vedrørende mangfoldighed (Finland, Sverige). Derudover har fagforeningerne udviklet projekter med henblik på at gøre indvandrere mere attraktive for arbejdsgiverne og i visse tilfælde arrangeret kurser til udveksling af erfaringer om vanskeligheder og løsninger i forbindelse med diskrimination og konflikter. Jobdatabaser og telefonhjælpelinjer for indvandrere stilles til rådighed i flere medlemsstater, såsom Spanien, Sverige og Storbrittanien. Uddannelseskurser, der sætter indvandrere i stand til at være bedre forberedt på arbejdsmarkedet, er en anden slags initiativ, der praktiseres. Dertil tilbyder ministerier og specialiserede organer faglig uddannelse for indvandrere. Oplysningsvirksomhed og interkulturel uddannelse i forskellige former og på alle niveauer i private og offentlige selskaber tilbydes i de fleste medlemsstater. UDDANNELSE OG OPLYSNINGSVIRKSOMHED Uddannelse og oplysningsvirksomhed anses for at være nødvendige og grundlæggende skridt til at forebygge fordomme, racistiske holdninger og diskrimination. Der gøres en indsats i alle medlemsstater, men fokuseringen varierer. Der blev i 2000 rapporteret om uddannelse i menneskerettigheder for politibetjente (Danmark) såvel som for andre fagfolk (Belgien). Et andet centralt punkt var lederuddannelse i mangfoldighed for forskellige fagfolk (Belgien) I Østrig blev der tilbudt særlig uddannelse med henblik på at forstå, hvorfor folk udvandrer, og i Tyskland blev der taget initiativ til en særlig dag for demokrati og tolerance. Holocaust fik opmærksom på forskellige måder (Østrig og Sverige). Et andet uddannelsesaspekt på dette område kunne være særlig undervisning for indvandrerbørn i flertallets sprog (Grækenland, Holland) eller støtte til minoriteterne i at udvikle deres modersmål (Finland). 8 Årsberetning Sammenfatning

9 EUMC'S OPFØLGNINGSAKTIVITETER I DE KOM- MENDE ÅR EUMC hilser lovgivingsmæssige og institutionelle initiativer og øvrige tiltag gennemført i og af medlemsstaterne til bekæmpelse af racisme, fremmedhad, antisemitisme og diskrimination velkomne. EUMC vil fortsætte arbejdet med at indsamle og analysere oplysninger om racisme, racediskrimination, fremmedhad og antisemitisme via de nationale RAXEN-kontaktpunkter og EUMC's forskningsprojekter. Her vil focus især være inden for områderne lovgivning mod diskrimination, racistisk vold, beskæftigelse og uddannelse. På lovgivningsområdet vil EUMC indlede en sammenlignende forskningsundersøgelse af lovgivningsmæssige initiativer, der blev taget i 2000, vedrørende racisme i medlemsstaterne. Derudover vil centret offentliggøre en rapport, der sammenligner medlemsstaternes nationale lovgivning med den vedtagne artikel 13 i Rådets direktiv og giver et overblik over medlemsstaternes lovgivning mod diskrimination på grund af race, etnisk tilhørsforhold, religion eller tro. For så vidt angår integration af indvandrere og minoriteter, vil EUMC undersøge initiativer og institutionelle mekanismer/god praksis med henblik på integrering af indvandrere og etniske minoritetsgrupper i medlemsstaterne. På grundlag af RAXEN-data vil EUMC gennemføre en sammen-lignende forskningsundersøgelse med fokus på ansættelsesmuligheder og diskriminerende praksis på arbejdspladsen. Et andet aspekt vedrører initiativer til at forebygge racistiske og diskriminerende fænomener på arbejdspladsen. For så vidt angår massemedierne, vil EUMC følge op på henstillingerne fra både Den Europæiske Mediekonference i Køln i 1999 og konklusionerne fra Den Europæiske Konference mod Racisme i Strasbourg i EUMC vil fortsætte sit samarbejde med medieorganisationerne samt de etniske minoriteters og indvandrernes netværk i medlemsstaterne og organisere en medie-workshop. EUMC vil gennemføre en sammenlignende undersøgelse af uddannelsesområdet på grundlag af RAXEN-dataene. Undersøgelsen vil omfatte aspekter vedrørende racediskrimination og etnisk, religiøs og kulturel diskrimination samt dække uddannelse inden for oplysning og faglig uddannelse inden for integration og mangfoldighed. Årsberetning Sammenfatning 9

10 EUMCS AKTIVITETER I 2000 RAXEN En af EUMC's centrale opgaver er at udvikle og koordinere et europæisk informationsnet for racisme og fremmedhad (RAXEN). Informationsnettet vil bestå af nationale koordineringskontorer eller nationale kontaktpunkter, ét i hver medlemsstat. Kontaktpunkterne er EUMC's koordineringscentre, for så vidt angår dataindsamling. I 2000 blev der efter en udbudsprocedure etableret nationale RAXEN-kontaktpunkter i syv medlemsstater (Østrig, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Holland og Storbrittanien). De etablerede, nationale kontaktpunkter gennemførte i 2000 en kortlægning af organisationer, der er aktive på området, samt deres aktiviteter de sidste fem år. Resultaterne af undersøgelsen er tilgængelige på EUMC's websted: I 2000 iværksatte EUMC endnu et udbud med henblik på at etablere nationale kontaktpunkter i alle medlemsstater. Med henblik på at støtte EUMC, indtil RAXEN netværket var fuldt operativt, blev et forskningsnet etableret i 2000 med navnet "Rapid Response and Evaluation Network" (Raren). Raren-eksperterne blev udvalgt efter en udbudsprocedure. Deltagerne i Raren-netværket gav EUMC oplysninger om en lang række spørgsmål i forbindelse med deres faglige erfaringer som videnskabsfolk og eksperter i deres hjemlande. NATIONALE OG EUROPÆISKE RUNDBORDSKONFERENCER Rundbordskonferencer om racisme og fremmedhad samler centrale aktører involveret i kampen mod racisme og fremmedhad: politikere, organisationer, arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder, NGO'er og andre. Det er en af EUMC's hovedopgaver at støtte og opfordre til organisering af regelmæssige rundbordskonferencer i medlemsstaterne. I 2000 blev der holdt rundbordsmøder i syv medlemsstater: Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Portugal og Storbrittanien. En række spørgsmål er blevet drøftet: national gennemførelse af EU-direktiverne om antidiskriminering, integrationsmodeller, god praksis på uddannelsesområdet, samarbejde med EUMC og udvikling af RAXEN-nettet. EUMC organiserede og var vært for den første europæiske rundbordskonference i juni 2000 i Wien. På dette møde blev nøglespørgsmål identificeret med henblik på at styrke rundbordskonferencer i medlemsstaterne og at tage skridt til en fælles strategi, især vedrørende de nye direktiver. 10 Årsberetning Sammenfatning

11 EUMC-FORSKNINGSPROJEKTER Udover netværkssamarbejde og dataindsamling falder det inden for EUMC's mandat at analysere racistiske, fremmedfjendske og antisemitiske fænomener og tilkendegivelser. Derfor tager EUMC initiativ til forskningsprojekter. I 2000 var sammenlagt 11 forskningsprojekter i gang; de fleste heraf vil blive afsluttet og offentliggjort i 2001: Racistisk vold og kriminalitetsstatistikker - et projekt, der skal identificere kriterier og definitioner for racistisk vold i medlemsstaterne, beskrive situationen i medlemsstaterne i perioden og foreslå bedre datasammenligne-lighed. Den socioøkonomiske situation for indvandrere og minoriteter - et projekt, der skal beskrive situationen for befolkningen i medlemsstaterne i perioden for så vidt angår arbejdsmarkedet, bolig, uddannelse og sundhed samt derudover at sammenligne befolkningsflertallet med indvandrere og minoritetsgrupper. Racisme og mangfoldighed i massemedierne - en rapport, der vil give et overblik over den forskning i massemedierne, der er blevet udført i medlemsstaterne i perioden Integrering af den kulturelle mangfoldighed på arbejdspladsen - denne rapport vil identificere og beskrive initiativer til at fremme den kulturelle mangfoldighed på arbejdspladser i medlemsstaterne i perioden Befolkningsflertallets holdninger til indvandrere og minoriteter - en under-søgelse af befolkningens holdninger til minoriteter i medlemsstaterne med en sammenligning og analyse af forskelle og ligheder med resultater fra en tilsvarende undersøgelse i Lovgivning mod diskrimination - denne rapport vil sammenligne de gældende nationale lovgivninger i medlemsstaterne med artikel 13 i Rådets direktiv. De politiske partiers charter for et ikke-racistisk samfund - en undersøgelse af effekten af charteret, der er underskrevet af de politiske partier i medlemsstaterne, samt forslag til at styrke udvekslingen af god praksis. Interkulturel uddannelse - denne rapport vil beskrive initiativerne på det interkulturelle uddannelsesområde i medlemsstaterne og udarbejde en håndbog for lærere og offentligheden med angivelse af tilgængeligt referencemateriale og relevante websteder. Islamiske samfund - en undersøgelse, der vil identificere, indsamle og sammenligne erfaringer med integration af muslimer i fem byer i EU (Århus i Danmark, Bradford i Storbrittanien, Mannheim i Tyskland, Rotterdam i Holland og Torino i Italien). Romaer - kvinder og sundhed - et studie til opfølgning af rapporten fra OHCNM (OSCE's højkommissær for nationale mindretal) om romakvinder og adgang til offentlig sundhedspleje i EU-medlemsstaterne og i ansøgerlandene. Projektet gennemføres i samarbejde med OSCE og ECRI. Årsberetning Sammenfatning 11

12 Racisme i fodbold på internettet - en undersøgelse af i hvilket omfang internettet anvendes til spredning af racistisk og fremmedfjendsk materiale på websteder om fodbold. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med den italienske organisation Unione Italiana Sport Per tutti og ERIN, et internetfirma i Luxembourg. INFORMATION OG PUBLIC RELATIONS Mediernes almene interesse i EUMC's arbejde og aktiviteter var konsekvent stor hele året igennem. Samlet optrådte EUMC i omkring 100 interviews på radio- og tv-stationer i hele Europa. Endvidere blev mere and 1500 artikler om EUMC og dets aktiviteter offentliggjort i aviser, blade og tidsskrifter, hovedsageligt i EU-medlemsstaterne, men der blev også vist interesse fra andre dele af verden, så langt væk som Japan. EUMC organiserede to vigtige pressekonferencer, dels i forbindelse med EUMC's officielle åbning og dels ved præsentationen af årsberetningen for Derudover udsendte EUMC 21 pressemeddelelser i løbet af året. De indeholdt hovedsageligt oplysninger om EUMC's aktiviteter og arbejdsresultater, og informationerne har medvirket til at skærpe bevidstheden om tolerance i Europa og indsatsen mod racisme og fremmedhad. EUMC søgte at være til stede som en aktiv partner eller deltager i flere relevante konferencer om racisme og fremmedhad. Et par eksempler, der kan fremhæves, er, at EUMC-repræsentanter deltog i Det Europæiske Medieforum "Media and the Far Right" i Bruxelles i maj, Prix Europa Iris 2000-seminaret "Multi-vision on Television" i Berlin i oktober, Den Europæiske Konference mod Racisme i Strasbourg i oktober, mediekonferencen CivisEurope i Bruxelles i november samt begivenheder og konferencer organiseret af det portugisiske og det franske formandskab i SAMARBEJDE MED EU-INSTITUTIONER OG INTERNATIONALE ORGANISATIONER EUMC har styrket sine forbindelser til EU-institutionerne, især Europa- Parlamentet, Ministerrådet og Europa-Kommissionen. Målet er at sikre et tæt samarbejde og bygge videre på Den Europæiske Unions initiativer inden for racisme, fremmedhad og antisemitisme. EUROPÆISKE PRIVATE FONDE EUMC er i gang med et fælles projekt sammen med European Foundation Centre om emnet "Bekæmpelse af racisme og fremmedhad: En fortegnelse over europæiske fonde". I 2000 blev en oversigt over hver fonds specialeområder afsluttet, og materialet blev offentliggjort i Oversigten giver præcise oplysninger om, hvad de private fonde gør inden for racismebekæmpelse og kulturel mangfoldighed. 12 Årsberetning Sammenfatning

13 FN'S VERDENSKONFERENCE MOD RACISME, RACEDISKRIMINATION, FREMMEDHAD OG BESLÆGTET INTOLERANCE Ved den europæiske konference, afholdt i Strasbourg i oktober 2000 som forbe-redelse til verdenskonferencen, spillede EUMC en fremtrædende rolle. EUMC bidrog med indlæg til hver af de fire arbejdsgrupper: om lovgivning; politik og praksis; uddannelse og oplysning; information, kommunikation og medierne. Derudover deltog EUMC i det forberedende møde til verdens-konferencen i Genève. DEN OFFICIELLE ÅBNING EUMC's officielle åbning fandt sted den april 2000 på Hofburg Kongrescentret i Wien. Den bestod i en åbningsceremoni, der blev transmitteret direkte i østrigsk tv, Wien-Forummet - en konference om politik og racisme - og en pressekonference. VISMANDSRAPPORTEN Da Østrigs nye regering blev dannet i februar 2000, besluttede 14 EUmedlemsstater at pålægge Østrig særlige, bilaterale forholdsregler. I juni besluttede de 14 medlemsstater, via det portugisiske EU-formandskab, at anmode præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om at nedsætte et "vismandsudvalg" til at udarbejde en rapport om "den østrigske regerings engagement i de europæiske fælles værdier". Den endelige rapport blev overrakt til det franske formandskab på et møde i Paris den 8. september, og i det konkluderende afsnit anbefalede udvalget en styrkelse af EUMC's aktiviteter. Rapporten anbefalede, at de 14 EU-lande ophævede de bilaterale foranstaltninger, der var blevet pålagt Østrig, og dette skete efter drøftelser mellem regeringscheferne den 12. september Årsberetning Sammenfatning 13

14 INFORMATIONSKILDER EUMC'S PUBLIKATIONER Situation of Islamic Communities in five European Cities - Report on examples of local initiatives. (EN, 2001) Funding Minorities and Multiculturalism in Europe: Funders' Activities Against Racism and for Equality in Diversity - Directory on combating racism and xenophobia. (EN, 2001) Attitudes towards minority groups in Europe - A Eurobarometer survey including analysis and a technical report. (EN, 2001) Årsberetning (EN, FR og DE, 2000) Årsberetning Sammenfatning - (tilgængelig på samtlige EU-sprog) Vienna Forum - Folder med taler til EUMC's officielle åbning samt Vienna Forum-konferencen (EN, 2000) You can do something - for better mutual understanding against racism, xenophobia and anti-semitism. (EN, FR og DE, 1998) Cultural Diversity against Racism - dokumentation fra Den Europæiske Mediekonference i Køln (EN og DE, 1999) Annual Report 1998 Part 1 - Giving Europe a Soul: EUMC's aktiviteter. (EN, FR og DE, 1999) Annual Report 1998 Part 2 - Looking Reality in the Face: Situationen i medlemsstaterne. (EN, FR og DE, 1999) Årsberetning Sammenfatning - (tilgængelig på samtlige EU-sprog) Equal Voices - EUMC's nyhedsblad (EN på tryk, FR og DE på EUMC's websted) EUMC-News-Letter - EUMC's nyhedsbrev (EN) Generel information - Brochure (EN, FR og DE) INTERNETKOMMUNIKATION Via internettet er der direkte adgang 24 timer i døgnet til EUMC's nyheder og oplysninger, og antallet af brugere steg kraftigt i 2000, især efter den officielle åbning af EUMC i april. I alt blev der registreret mere end 1,1 million besøg på EUMC's websted. EUMC forventer en stigende brug af webstedet, og i løbet af anden halvdel af 2001 vil et nyt brugervenligt og omstruktureret websted blive lanceret, der vil give adgang til nøglespørgsmål såsom EUMC-nyheder, projekter, forskning, lovgivning, god praksis og aktuelle udviklinger i de 15 EU-medlemsstater. 14 Årsberetning Sammenfatning

15 BESTYRELSE OG FORRETNINGSUDVALG Bestyrelsen træffer beslutninger om EUMC's aktiviteter og dets årlige budget. Den er også ansvarlig for udbredelse af årsberetningen såvel som dens konklusioner og ekspertudtalelser. Bestyrelsen består af 18 medlemmer: uafhængige personer udpeget af hver enkelt EU-medlemsstat samt en repræsentant for henholdsvis Europa-Parlamentet, Europarådet og Europa- Kommissionen. Hvert medlem har en suppleant, der er udpeget på tilsvarende måde. I 2000 var bestyrelsens sammensætning som følger: MEDLEM SUPPLEANT Østrig Anton Pelinka/ Stefan Karner/ StefanKarner Peter Scheer Belgien Johan Leman Jean Cornil Danmark Ole Espersen Morten Kjærum Finland Kaarina Suonio Tom Sandlund Frankrig Jean Kahn Martine Valdes-Boulouque Tyskland Uta Würfel Barbara John Grækenland Petros Stangos Perikles Pangalos Irland Mervyn Taylor Mary Flaherty Italien Francesco Margiotta Diego Ungaro Broglio Luxembourg Nic Klecker Edouard Wolter Nederlandene Ed van Thijn Paul B. Cliteur Portugal Pedro Bacelar Esmeraldo de Azevedo de Vasconcelos Spanien Juan de Dios Joaquin Alvarez Ramirez-Heredia de Toledo Sverige Stéphane Bruchfeld Lena Berggren Det Forenede Kongerige Robert Purkiss David Weaver Europa-Parlamentet William Duncan Jürgen Micksch Europarådet Joseph Voyame Jenö Kaltenbach Europa-Kommissionen Odile Quintin Adam Tyson Bestyrelsesmedlemmernes embedsperiode er tre år og kan forlænges i en yderligere periode. Bestyrelsen mødes mindst to gange om året. Hvert medlem har én stemme. Beslutninger træffes med totredjedeles flertal. Forretningsudvalget består af fem medlemmer: Formand: Jean Kahn, næstformand: Bob Purkiss, medlem valgt af bestyrelsen: Anton Pelinka, medlem udpeget af Europarådet: Joseph Voyame, Europa-Kommissionens repræsentant: Odile Quintin. Årsberetning Sammenfatning 15

16 EUMC Rahlgasse 3, A-1060 Vienna Tel: / Fax: / Internet:

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003 EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Situationsrapport

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad ISSN 1725-5260 Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/2005 1. del SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Lige muligheder. Equal Opportunities. Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC. for jobs til handicappede

Lige muligheder. Equal Opportunities. Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC. for jobs til handicappede Lige muligheder for jobs til handicappede Equal Opportunities for disabled people to get a job Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC vvv.fic.dk Indhold Indledning 3 25.000 flere handicappede

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere