ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING DA

2 INDSATS MOD RACISME, FREMMEDHAD OG ANTI- SEMITISME I DET NYE ÅRTUSIND I det første år i det nye årtusind har Europa taget et vigtigt skridt for at sikre lighed for alle dets borgere, uanset deres race, etniske oprindelse eller tro. Vedtagelsen af lovgivningen i henhold til EF-traktatens artikel 13 indfører fælles standarder for beskyttelse mod diskrimination i hele Den Europæiske Union. For første gang vil de af os, der tilhører etniske minoriteter i Europa, være retligt beskyttet mod diskrimination, hvor vi end arbejder, bor eller rejser inden for Den Europæiske Union. I EUMC søger vi at være vidtspændende. Vi ønsker at fremme en værdsættelse af mangfoldighed og bidrage med at udvide og uddybe den menneskerettigheds-kultur, som udgør Den Europæiske Unions grundlæggende principper og giver de praktiske rammer for, at mangfoldigheden kan blomstre. Vi har nu redskaberne til at gennemføre disse rettigheder i tråd med vores tusindårige historie af ind- og udvandring og sammenblanding af forskellige folkeslag. Europa kan ikke tillade sig at lade visse grupper sakke agterud. Ideen om et forenet Europa er baseret på at bringe forskellige befolkningsgrupper sammen og tildele dem lige rettigheder. Vi bliver nødt til at sikre os, at dette omfatter alle mennesker. Bob Purkiss Formand Beate Winkler Direktør 2 Årsberetning Sammenfatning

3 SITUATIONEN I EU-MEDLEMSSTATERNE I 2000 INDLEDNING Den vigtigste opgave for EUs Center for Observation af Racisme og Frem-medhad (EUMC) er at forsyne Fællesskabet og dets medlemsstater med objek-tive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om fæno-menerne racisme, fremmedhad og antisemitisme. Oplysningerne skal være en hjælp, når Fællesskabet og medlemsstaterne inden for deres respektive kompe-tenceområder træffer eller fastlægger foranstaltninger. Der mangler stadig at blive udarbejdet fælles kriterier og definitioner for indholdet i de officielle statistikker og rapporter om racistiske hændelser i medlemsstaterne. Det er en nødvendighed for at gøre oplysningerne mere sammenlignelige og sikre en ensartet europæisk indsats mod racisme, herunder hadetaler og vold med baggrund i racisme, fremmedhad og anti-semitisme. De informationskilder, der er anvendt til årsberetningen for 2000, er officielle og uofficielle og strækker sig fra EUMC's egne projekter, officielle publikationer udgivet af EU-institutioner, regeringspublikationer og videnskabelige undersøgelser til rapporter fra NGO'er. Der er desuden anvendt oplysningsmateriale fra FN, Europarådet og andre internationale organisationer. RACISTISKE OG DISKRIMINERENDE HANDLINGER EUMCs fortolkning af racisme og diskriminerende handlinger på grundlag af race, etnisk tilhørsforhold, kultur og religion støtter sig til den internationale konvention om bekæmpelse af alle former for racediskrimination, som er ratificeret af alle EU-medlemsstater. Denne brede definition omfatter enhver sondring, udelukkelse, restriktion eller præference, der er baseret på "race", farve eller national eller etnisk oprindelse, og som har til formål eller som virkning at ophæve eller svække anerkendelsen, overholdelsen eller beskyttelsen af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder inden for det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle eller ethvert andet område af det offentlige liv. RACISTISK VOLD OG KRIMINELLE HANDLINGER Definitionerne og registreringen af racistiske, kriminelle handlinger varierer blandt medlemsstaterne. I Belgien, Danmark, Grækenland, Irland og Portugal bliver kriminelle handlinger og lovovertrædelser ikke registreret efter racistisk motiv, men efter handlingens karakter. I de fleste andre medlemsstater foreligger der årlige oplysninger om racistisk betingede, kriminelle handlin-ger, om end måden de defineres og registreres på varierer. I år 2000 blev der rapporteret om kraftige stigninger i racistisk vold, antisemitiske overfald og racistiske trusler og truende adfærd i Frankrig, Tyskland, Spanien, Sverige og Storbrittanien. I Tyskland steg de racistisk betingede, kriminelle handlinger med 33 % sammenlignet med I Storbrittanien for- Årsberetning Sammenfatning 3

4 dobledes antallet af denne type voldshandlinger og lovovertrædelser fra 1999 til En fortegnelse over eksempler på racistisk vold mod enkeltpersoner er blevet udarbejdet af internationale og nationale menneskerettighedsorganisationer i mange af de 15 EU-medlemsstater. Optøjerne i landsbyen El Ejido i Almeria (Spanien) i begyndelsen af 2000, hvor hundredvis af spanske landsbybeboere overfaldt den marokkanske immigrantbefolkning, var et af de alvorligste tilfælde af racistisk vold dette år. Urolighederne fortsatte i fire dage, og politiet blev kritiseret for passivitet. De officielle statistikker over racistiske, kriminelle handlinger anfægtes af menneskerettighedsorganisationer i visse medlemsstater. I Tyskland, Italien og Spanien er politimyndighedernes registre minimale sammenlignet med de statistikker, NGO'erne udarbejder. Italienske NGO'er registrerede 259 racistisk betingede mord mellem 1995 og 2000, mens de italienske politimyndigheder ikke registrerede et eneste. For så vidt angår racistiske overfald, viste de italienske NGO'ers tal mere end ti gange så mange kriminelle handlinger som de officielle tal. I Tyskland registrerede NGO'erne fem gange så mange racebetingede mord som politiet. I Spanien registrerede NGO'erne fire gange så mange racistiske overfald som politimyndighederne. Racistisk propaganda eller "tilskyndelse til had til etniske minoriteter" er veldokumenteret af politimyndighederne i nogle af medlemsstaterne. I Tyskland og Sverige er det registrerede antal propagandaforbrydelser meget højt. Tendensen for propagandaforbrydelser er stigende. KRIMINELLE HANDLINGER BEGÅET AF NYNAZISTER OG HØJREEKSTREMISTER Det blev rapporteret, at antallet af racistiske, kriminelle handlinger begået af nynazistiske organisationer og støttegrupper var steget i Finland, Tyskland, Spanien og Sverige i Det rapporteres, at de kriminelle handlinger er blevet mere alvorlige og voldelige i 2000 i Finland og Sverige, og ny forskning viser, at de nynazistiske organisationer i stigende grad opererer fra kommunerne. I Spanien, hvor antallet af medlemmer af nynazistiske organisationer stiger kraftigt, viser rapporter, at brugen af internettet til racistiske angreb er i kraftig stigning. Antallet af racistiske websteder i Tyskland blev mere end fordoblet fra 1999 til 2000, og musikmiljøet blev anført som endnu mere centralt for de højreekstremistiske grupper i Der var stadig bekymring blandt antiracistiske organisationer i Danmark, hvor den danske, nynazistiske bevægelses radiostation fortsatte med at udsprede propaganda og agitation for internationale, nynazistiske organisationer. 4 Årsberetning Sammenfatning

5 DISKRIMINATION PÅ GRUND AF RACE, ETNISK OPRINDELSE, KULTUR ELLER RELIGION Der foreligger rapporter om diskrimination fra alle medlemsstater, men systemet til at registrere diskriminerende handlinger varierer. I de medlemsstater, hvor diskriminerende handlinger registreres af specialiserede institutioner, er den generelle tendens et stigende antal klager. Menneskerettighedsorganisationer og akademiske forskere gav yderligere oplysninger om diskrimination i de øvrige medlemsstater. Arbejdsmarkedet, beskæftigelse og ansættelse er de væsentligste områder for klager over diskrimination i alle medlemsstater. Udover antallet af klager kan arbejdsløshedstallene for indvandrere og minoriteter anvendes som indikatorer til at undersøge, om diskrimination forekommer. Ifølge rapporter fra Finland og Holland i 2000 er antallet af arbejdsløse generelt meget højere blandt indvandrere og minoriteter end blandt landenes egne statsborgere. Opmærksomheden henledes også på diskrimination af højt uddannede indvandrere. I 2000 er der særligt blevet fokuseret på forholdene for ikke-registrerede indvandrere og romaer. Indvandrernes og romaernes forhold og behandling på arbejds- og boligmarkedet anses for umenneskelige af menneskerettighedsorganisationer, der rapporterer om Grækenland, Italien, Portugal og Spanien. For Portugals vedkommende foreligger der lignende kritiske rapporter vedrørende indvandrere (både registrerede og ikke-registrerede) fra de forhenværende kolonier i Afrika. Fra Irland blev der rapporteret om diskrimination af "travelers" i flere områder. For så vidt angår uddannelsessektoren, er der rapporter fra flere medlemsstater om, at børn og unge fra visse minoritetsgrupper, især romaer, ikke modtager undervisning overhovedet. I 2000 kom der rapporter fra Danmark og Spanien. Et nu klassisk eksempel på diskrimination af muslimer er, at kvinder (både lærere og skolepiger), der bærer hovedtørklæde, stadig giver anledning til bekymring i Tyskland. En form for diskrimination, der i 2000 har vakt megen opmærksomhed i medlemsstaterne, herunder Finland, Frankrig og Holland, er, at indvandrere nægtes adgang til restauranter og klubber. Diskrimination af indvandrere og prostituerede fra forhenværende kolonier er blevet rapporteret fra Portugal, men giver også anledning til bekymring i andre medlemsstater. Diskrimination af ikke-registrerede indvandrere finder sted i alle dele af samfundet. Eftersom disse mennesker formelt ikke eksisterer, er de ikke berettiget til at modtage ydelser fra det sociale velfærdssystem. Især udelukkelsen fra lægebehandling har vakt bekymring blandt menneskerettighedsorganisationer i EU. I 2000 kom der rapporter om dette forhold fra Grækenland, Italien og Spanien. Årsberetning Sammenfatning 5

6 OFRENE FOR RACISTISK VOLD OG DISKRIMINATION Når de forskellige rapporter tages i betragtning, er der visse større samfundsgrupper, der er særligt udsat for direkte og indirekte racisme og diskrimination i de 15 EU-medlemsstater. En sådan gruppe er romaer. Forskning i romaer afslører den alvorlige grad af racisme og udelukkelse, de bliver udsat for af den enkelte borger, voldelige højreekstremistiske grupper samt myndigheder og stater. I 2000 kom der rapporter fra Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien og Spanien. Andre voksende målgrupper for racistisk vold er indvandrere fra Nordafrika, Bosnien og Albanien. Indvandrere fra lande, hvor islam er hovedreligion, er særligt udsatte. Der rapporteres om racistisk vold og forskellige former for diskrimination af muslimer i mange medlemsstater. Der rapporteres også fortsat om antisemitiske hændelser i Europa. Det jødiske samfund er således fortsat en udsat gruppe, for så vidt angår racistisk vold og racistisk motiverede forbrydelser. RACISME OG MASSEMEDIERNE De sidste fem års forskning af racisme og kulturel mangfoldighed i medierne giver et meget varieret billede af situationen i medlemsstaterne. Der er dog en tendens til, at den racistiske diskurs i medierne i stigende grad er ved at blive implicit snarere end eksplicit. Dette betyder, at udtryk for grove og racistiske stereotyper er ved at blive sjældnere, men samtidig anvendes andre grundlag end "race", såsom minoriteters økonomiske krav, kulturelle forskelle samt sikkerheds- og sundhedsmæssige trusler over for en formodet kulturelt homogen "værtsbefolkning". En anden almen observation vedrører skildringen af indvandrere og etniske minoriteter i medierne. Der høres kun få eller ingen stemmer fra minoriteterne, hvilket bidrager til indtrykket af, at indvandrerne i det væsentlige er passive eller ofre. Der er også en tendens til, at racistisk vold bliver nedtonet i medierne. Men når den bliver dækket i medierne, bliver de personer, der begår den racistiske vold, ofte dæmoniseret og distanceret fra resten af samfundet. BEKÆMPELSE AF RACISME OG DISKRIMINATION I 2000 tog regeringerne i medlemsstaterne en række initiativer med henblik på at bekæmpe racisme og diskrimination gennem lovgivning og andre tiltag. LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG INSTITUTIONELLE INITIATIVER MOD DISKRIMINA- TION Medlemsstaternes vedtagelse af Rådets direktiver vedrørende EF-traktatens artikel 13 giver rammerne til at gennemføre ny lovgivning og udpege de institutionelle mekanismer, der skal til for at bekæmpe diskrimination. I visse medlemsstater er dette arbejde blevet påbegyndt. I Grækenland for eksempel har parlamentet nedsat uafhængige, statslige myndigheder til at beskytte og fremme menneskerettighederne i almindelighed og princippet om ikke- 6 Årsberetning Sammenfatning

7 forskelsbehandling i særdeleshed. I Irland er loven om lige status (Equal Status Act), til fremme og beskyttelse af lighedsspørgsmål, trådt i kraft. Den Særlige Permanente Kommission mod Racediskrimination i Luxembourg har fået ændret sit mandat, og en rådgivende menneskerettighedskommission er blevet nedsat. I Storbrittanien trådte menneskerettighedsloven (Human Rights Act), der indfører beskyttelse mod diskrimination pga. religion, i kraft. Ændringerne i loven om forholdet mellem racerne (Race Relations Act) bringer en bred vifte af offentlige myndighedsfunktioner, såsom retshåndhævelse, inden for lovens anvendelsesområde og pålægger offentlige myndigheder en pligt til at fremme racemæssig ligestilling. FN's menneskerettighedskonvention er blevet gennemført fuldt ud i Irland, konventionen om regionale sprog er blevet ratificeret i Østrig, ligesom konventionen om mindretalssprog er blevet det i Sverige. Den danske regering har nedsat en kommission til at bedømme nødvendigheden af at indføre en række menneskerettighedskonventioner i den nationale lovgivning, og i Sverige er der blevet truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger til at begrænse nynazistiske organisationers aktiviteter. POLITIK TIL INTEGRATION AF INDVANDRERE Særlige politikker til integration af indvandrere anses for et nødvendigt skridt til at skabe lighed og forebygge racemæssig og etnisk diskrimination. I medlemsstater med lange erfaringer inden for indvandring eksisterer der integrationspolitikker, men disse burde måske ajourføres. I 2000 blev en reform af nationalitetsloven i Belgien gennemført, således at betingelserne for at opnå statsborgerskab blev mere fleksible. En indvandringskommission "Zuwanderungskommission" blev nedsat i Tyskland med henblik på at koordinere indvandring og integration, og den nye ret til statsborgerskab trådte i kraft. Endvidere blev forbedringer i arbejdstilladelserne for asylsøgere og flygtninge indført. I Spanien blev ændringer af den eksisterende lovgivning vedrørende diskrimination og social udstødelse indført med fokus på sociale og borgerlige rettigheder for etablerede indvandrere. For så vidt angår arbejdsmarkedet, blev en række foranstaltninger truffet i Østrig med henblik på at lette og fremme integrationen af indvandrere. Den nye danske integrationslov blev ændret med bestemmelser om familiesammenføring. Parlamentet i Holland vedtog en lov med henblik på at tilskynde arbejdsgiverne til at ansætte personale på et mere varieret grundlag. I Spanien arbejder det kommunale indvandringsråd i Barcelona på at udarbejde passende politikker til integration af indvandrere. INTEGRERING AF DEN KULTURELLE MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN De fleste tilfælde af diskrimination har vist sig at finde sted på arbejdsmarkedet og på arbejdspladserne. Samtidig er der mange initiativer fra forskellige sider til bekæmpelse af diskrimination og fremme af kulturel mangfoldighed på arbejdspladserne. EUMC's undersøgelse om god praksis fremhæver initiativer, der involvererarbejdsgivere, ansatte og minoriteter. De fleste medlemsstater kan rapportere om statsligt koordinerede projekter til at bekæmpe diskrimination og lette ansættelse af indvandrere i den private og Årsberetning Sammenfatning 7

8 den offentlige sektor. Den hollandske regering har for eksempel taget initiativ til en handlingsplan med de 15 største virksomheder med tilbud om faglig uddannelse for ledere. I Belgien og Sverige tilbydes der tilskud eller præmier for kulturel mangfoldighed i den private sektor. I Portugal har et særligt projekt vedrørende kulturel mangfoldighed i sundhedssektoren vist sig at være en succes. Positiv særbehandling ved ansættelse praktiseres i Sverige, og et særligt projekt med henblik på ansættelse af internationale ingeniører støttes. Når arbejdsgiverne letter ansættelse af indvandrere, prøver de dog at handle på forhånd for at komme protester i forkøbet. Af denne grund anvendes særlige mæglere i Frankrig. I Sverige har ombudsmanden produceret en håndbog om god praksis til fremme af kulturel mangfoldighed. I Storbrittanien er der virksomheder, der har specialiseret sig i at overbevise selskaber om de positive resultater af mangfoldighed. I visse medlemsstater mødes arbejdsgiverforeningerne regelmæssigt for at udveksle internationale erfaringer vedrørende mangfoldighed (Finland, Sverige). Derudover har fagforeningerne udviklet projekter med henblik på at gøre indvandrere mere attraktive for arbejdsgiverne og i visse tilfælde arrangeret kurser til udveksling af erfaringer om vanskeligheder og løsninger i forbindelse med diskrimination og konflikter. Jobdatabaser og telefonhjælpelinjer for indvandrere stilles til rådighed i flere medlemsstater, såsom Spanien, Sverige og Storbrittanien. Uddannelseskurser, der sætter indvandrere i stand til at være bedre forberedt på arbejdsmarkedet, er en anden slags initiativ, der praktiseres. Dertil tilbyder ministerier og specialiserede organer faglig uddannelse for indvandrere. Oplysningsvirksomhed og interkulturel uddannelse i forskellige former og på alle niveauer i private og offentlige selskaber tilbydes i de fleste medlemsstater. UDDANNELSE OG OPLYSNINGSVIRKSOMHED Uddannelse og oplysningsvirksomhed anses for at være nødvendige og grundlæggende skridt til at forebygge fordomme, racistiske holdninger og diskrimination. Der gøres en indsats i alle medlemsstater, men fokuseringen varierer. Der blev i 2000 rapporteret om uddannelse i menneskerettigheder for politibetjente (Danmark) såvel som for andre fagfolk (Belgien). Et andet centralt punkt var lederuddannelse i mangfoldighed for forskellige fagfolk (Belgien) I Østrig blev der tilbudt særlig uddannelse med henblik på at forstå, hvorfor folk udvandrer, og i Tyskland blev der taget initiativ til en særlig dag for demokrati og tolerance. Holocaust fik opmærksom på forskellige måder (Østrig og Sverige). Et andet uddannelsesaspekt på dette område kunne være særlig undervisning for indvandrerbørn i flertallets sprog (Grækenland, Holland) eller støtte til minoriteterne i at udvikle deres modersmål (Finland). 8 Årsberetning Sammenfatning

9 EUMC'S OPFØLGNINGSAKTIVITETER I DE KOM- MENDE ÅR EUMC hilser lovgivingsmæssige og institutionelle initiativer og øvrige tiltag gennemført i og af medlemsstaterne til bekæmpelse af racisme, fremmedhad, antisemitisme og diskrimination velkomne. EUMC vil fortsætte arbejdet med at indsamle og analysere oplysninger om racisme, racediskrimination, fremmedhad og antisemitisme via de nationale RAXEN-kontaktpunkter og EUMC's forskningsprojekter. Her vil focus især være inden for områderne lovgivning mod diskrimination, racistisk vold, beskæftigelse og uddannelse. På lovgivningsområdet vil EUMC indlede en sammenlignende forskningsundersøgelse af lovgivningsmæssige initiativer, der blev taget i 2000, vedrørende racisme i medlemsstaterne. Derudover vil centret offentliggøre en rapport, der sammenligner medlemsstaternes nationale lovgivning med den vedtagne artikel 13 i Rådets direktiv og giver et overblik over medlemsstaternes lovgivning mod diskrimination på grund af race, etnisk tilhørsforhold, religion eller tro. For så vidt angår integration af indvandrere og minoriteter, vil EUMC undersøge initiativer og institutionelle mekanismer/god praksis med henblik på integrering af indvandrere og etniske minoritetsgrupper i medlemsstaterne. På grundlag af RAXEN-data vil EUMC gennemføre en sammen-lignende forskningsundersøgelse med fokus på ansættelsesmuligheder og diskriminerende praksis på arbejdspladsen. Et andet aspekt vedrører initiativer til at forebygge racistiske og diskriminerende fænomener på arbejdspladsen. For så vidt angår massemedierne, vil EUMC følge op på henstillingerne fra både Den Europæiske Mediekonference i Køln i 1999 og konklusionerne fra Den Europæiske Konference mod Racisme i Strasbourg i EUMC vil fortsætte sit samarbejde med medieorganisationerne samt de etniske minoriteters og indvandrernes netværk i medlemsstaterne og organisere en medie-workshop. EUMC vil gennemføre en sammenlignende undersøgelse af uddannelsesområdet på grundlag af RAXEN-dataene. Undersøgelsen vil omfatte aspekter vedrørende racediskrimination og etnisk, religiøs og kulturel diskrimination samt dække uddannelse inden for oplysning og faglig uddannelse inden for integration og mangfoldighed. Årsberetning Sammenfatning 9

10 EUMCS AKTIVITETER I 2000 RAXEN En af EUMC's centrale opgaver er at udvikle og koordinere et europæisk informationsnet for racisme og fremmedhad (RAXEN). Informationsnettet vil bestå af nationale koordineringskontorer eller nationale kontaktpunkter, ét i hver medlemsstat. Kontaktpunkterne er EUMC's koordineringscentre, for så vidt angår dataindsamling. I 2000 blev der efter en udbudsprocedure etableret nationale RAXEN-kontaktpunkter i syv medlemsstater (Østrig, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Holland og Storbrittanien). De etablerede, nationale kontaktpunkter gennemførte i 2000 en kortlægning af organisationer, der er aktive på området, samt deres aktiviteter de sidste fem år. Resultaterne af undersøgelsen er tilgængelige på EUMC's websted: I 2000 iværksatte EUMC endnu et udbud med henblik på at etablere nationale kontaktpunkter i alle medlemsstater. Med henblik på at støtte EUMC, indtil RAXEN netværket var fuldt operativt, blev et forskningsnet etableret i 2000 med navnet "Rapid Response and Evaluation Network" (Raren). Raren-eksperterne blev udvalgt efter en udbudsprocedure. Deltagerne i Raren-netværket gav EUMC oplysninger om en lang række spørgsmål i forbindelse med deres faglige erfaringer som videnskabsfolk og eksperter i deres hjemlande. NATIONALE OG EUROPÆISKE RUNDBORDSKONFERENCER Rundbordskonferencer om racisme og fremmedhad samler centrale aktører involveret i kampen mod racisme og fremmedhad: politikere, organisationer, arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder, NGO'er og andre. Det er en af EUMC's hovedopgaver at støtte og opfordre til organisering af regelmæssige rundbordskonferencer i medlemsstaterne. I 2000 blev der holdt rundbordsmøder i syv medlemsstater: Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Portugal og Storbrittanien. En række spørgsmål er blevet drøftet: national gennemførelse af EU-direktiverne om antidiskriminering, integrationsmodeller, god praksis på uddannelsesområdet, samarbejde med EUMC og udvikling af RAXEN-nettet. EUMC organiserede og var vært for den første europæiske rundbordskonference i juni 2000 i Wien. På dette møde blev nøglespørgsmål identificeret med henblik på at styrke rundbordskonferencer i medlemsstaterne og at tage skridt til en fælles strategi, især vedrørende de nye direktiver. 10 Årsberetning Sammenfatning

11 EUMC-FORSKNINGSPROJEKTER Udover netværkssamarbejde og dataindsamling falder det inden for EUMC's mandat at analysere racistiske, fremmedfjendske og antisemitiske fænomener og tilkendegivelser. Derfor tager EUMC initiativ til forskningsprojekter. I 2000 var sammenlagt 11 forskningsprojekter i gang; de fleste heraf vil blive afsluttet og offentliggjort i 2001: Racistisk vold og kriminalitetsstatistikker - et projekt, der skal identificere kriterier og definitioner for racistisk vold i medlemsstaterne, beskrive situationen i medlemsstaterne i perioden og foreslå bedre datasammenligne-lighed. Den socioøkonomiske situation for indvandrere og minoriteter - et projekt, der skal beskrive situationen for befolkningen i medlemsstaterne i perioden for så vidt angår arbejdsmarkedet, bolig, uddannelse og sundhed samt derudover at sammenligne befolkningsflertallet med indvandrere og minoritetsgrupper. Racisme og mangfoldighed i massemedierne - en rapport, der vil give et overblik over den forskning i massemedierne, der er blevet udført i medlemsstaterne i perioden Integrering af den kulturelle mangfoldighed på arbejdspladsen - denne rapport vil identificere og beskrive initiativer til at fremme den kulturelle mangfoldighed på arbejdspladser i medlemsstaterne i perioden Befolkningsflertallets holdninger til indvandrere og minoriteter - en under-søgelse af befolkningens holdninger til minoriteter i medlemsstaterne med en sammenligning og analyse af forskelle og ligheder med resultater fra en tilsvarende undersøgelse i Lovgivning mod diskrimination - denne rapport vil sammenligne de gældende nationale lovgivninger i medlemsstaterne med artikel 13 i Rådets direktiv. De politiske partiers charter for et ikke-racistisk samfund - en undersøgelse af effekten af charteret, der er underskrevet af de politiske partier i medlemsstaterne, samt forslag til at styrke udvekslingen af god praksis. Interkulturel uddannelse - denne rapport vil beskrive initiativerne på det interkulturelle uddannelsesområde i medlemsstaterne og udarbejde en håndbog for lærere og offentligheden med angivelse af tilgængeligt referencemateriale og relevante websteder. Islamiske samfund - en undersøgelse, der vil identificere, indsamle og sammenligne erfaringer med integration af muslimer i fem byer i EU (Århus i Danmark, Bradford i Storbrittanien, Mannheim i Tyskland, Rotterdam i Holland og Torino i Italien). Romaer - kvinder og sundhed - et studie til opfølgning af rapporten fra OHCNM (OSCE's højkommissær for nationale mindretal) om romakvinder og adgang til offentlig sundhedspleje i EU-medlemsstaterne og i ansøgerlandene. Projektet gennemføres i samarbejde med OSCE og ECRI. Årsberetning Sammenfatning 11

12 Racisme i fodbold på internettet - en undersøgelse af i hvilket omfang internettet anvendes til spredning af racistisk og fremmedfjendsk materiale på websteder om fodbold. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med den italienske organisation Unione Italiana Sport Per tutti og ERIN, et internetfirma i Luxembourg. INFORMATION OG PUBLIC RELATIONS Mediernes almene interesse i EUMC's arbejde og aktiviteter var konsekvent stor hele året igennem. Samlet optrådte EUMC i omkring 100 interviews på radio- og tv-stationer i hele Europa. Endvidere blev mere and 1500 artikler om EUMC og dets aktiviteter offentliggjort i aviser, blade og tidsskrifter, hovedsageligt i EU-medlemsstaterne, men der blev også vist interesse fra andre dele af verden, så langt væk som Japan. EUMC organiserede to vigtige pressekonferencer, dels i forbindelse med EUMC's officielle åbning og dels ved præsentationen af årsberetningen for Derudover udsendte EUMC 21 pressemeddelelser i løbet af året. De indeholdt hovedsageligt oplysninger om EUMC's aktiviteter og arbejdsresultater, og informationerne har medvirket til at skærpe bevidstheden om tolerance i Europa og indsatsen mod racisme og fremmedhad. EUMC søgte at være til stede som en aktiv partner eller deltager i flere relevante konferencer om racisme og fremmedhad. Et par eksempler, der kan fremhæves, er, at EUMC-repræsentanter deltog i Det Europæiske Medieforum "Media and the Far Right" i Bruxelles i maj, Prix Europa Iris 2000-seminaret "Multi-vision on Television" i Berlin i oktober, Den Europæiske Konference mod Racisme i Strasbourg i oktober, mediekonferencen CivisEurope i Bruxelles i november samt begivenheder og konferencer organiseret af det portugisiske og det franske formandskab i SAMARBEJDE MED EU-INSTITUTIONER OG INTERNATIONALE ORGANISATIONER EUMC har styrket sine forbindelser til EU-institutionerne, især Europa- Parlamentet, Ministerrådet og Europa-Kommissionen. Målet er at sikre et tæt samarbejde og bygge videre på Den Europæiske Unions initiativer inden for racisme, fremmedhad og antisemitisme. EUROPÆISKE PRIVATE FONDE EUMC er i gang med et fælles projekt sammen med European Foundation Centre om emnet "Bekæmpelse af racisme og fremmedhad: En fortegnelse over europæiske fonde". I 2000 blev en oversigt over hver fonds specialeområder afsluttet, og materialet blev offentliggjort i Oversigten giver præcise oplysninger om, hvad de private fonde gør inden for racismebekæmpelse og kulturel mangfoldighed. 12 Årsberetning Sammenfatning

13 FN'S VERDENSKONFERENCE MOD RACISME, RACEDISKRIMINATION, FREMMEDHAD OG BESLÆGTET INTOLERANCE Ved den europæiske konference, afholdt i Strasbourg i oktober 2000 som forbe-redelse til verdenskonferencen, spillede EUMC en fremtrædende rolle. EUMC bidrog med indlæg til hver af de fire arbejdsgrupper: om lovgivning; politik og praksis; uddannelse og oplysning; information, kommunikation og medierne. Derudover deltog EUMC i det forberedende møde til verdens-konferencen i Genève. DEN OFFICIELLE ÅBNING EUMC's officielle åbning fandt sted den april 2000 på Hofburg Kongrescentret i Wien. Den bestod i en åbningsceremoni, der blev transmitteret direkte i østrigsk tv, Wien-Forummet - en konference om politik og racisme - og en pressekonference. VISMANDSRAPPORTEN Da Østrigs nye regering blev dannet i februar 2000, besluttede 14 EUmedlemsstater at pålægge Østrig særlige, bilaterale forholdsregler. I juni besluttede de 14 medlemsstater, via det portugisiske EU-formandskab, at anmode præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om at nedsætte et "vismandsudvalg" til at udarbejde en rapport om "den østrigske regerings engagement i de europæiske fælles værdier". Den endelige rapport blev overrakt til det franske formandskab på et møde i Paris den 8. september, og i det konkluderende afsnit anbefalede udvalget en styrkelse af EUMC's aktiviteter. Rapporten anbefalede, at de 14 EU-lande ophævede de bilaterale foranstaltninger, der var blevet pålagt Østrig, og dette skete efter drøftelser mellem regeringscheferne den 12. september Årsberetning Sammenfatning 13

14 INFORMATIONSKILDER EUMC'S PUBLIKATIONER Situation of Islamic Communities in five European Cities - Report on examples of local initiatives. (EN, 2001) Funding Minorities and Multiculturalism in Europe: Funders' Activities Against Racism and for Equality in Diversity - Directory on combating racism and xenophobia. (EN, 2001) Attitudes towards minority groups in Europe - A Eurobarometer survey including analysis and a technical report. (EN, 2001) Årsberetning (EN, FR og DE, 2000) Årsberetning Sammenfatning - (tilgængelig på samtlige EU-sprog) Vienna Forum - Folder med taler til EUMC's officielle åbning samt Vienna Forum-konferencen (EN, 2000) You can do something - for better mutual understanding against racism, xenophobia and anti-semitism. (EN, FR og DE, 1998) Cultural Diversity against Racism - dokumentation fra Den Europæiske Mediekonference i Køln (EN og DE, 1999) Annual Report 1998 Part 1 - Giving Europe a Soul: EUMC's aktiviteter. (EN, FR og DE, 1999) Annual Report 1998 Part 2 - Looking Reality in the Face: Situationen i medlemsstaterne. (EN, FR og DE, 1999) Årsberetning Sammenfatning - (tilgængelig på samtlige EU-sprog) Equal Voices - EUMC's nyhedsblad (EN på tryk, FR og DE på EUMC's websted) EUMC-News-Letter - EUMC's nyhedsbrev (EN) Generel information - Brochure (EN, FR og DE) INTERNETKOMMUNIKATION Via internettet er der direkte adgang 24 timer i døgnet til EUMC's nyheder og oplysninger, og antallet af brugere steg kraftigt i 2000, især efter den officielle åbning af EUMC i april. I alt blev der registreret mere end 1,1 million besøg på EUMC's websted. EUMC forventer en stigende brug af webstedet, og i løbet af anden halvdel af 2001 vil et nyt brugervenligt og omstruktureret websted blive lanceret, der vil give adgang til nøglespørgsmål såsom EUMC-nyheder, projekter, forskning, lovgivning, god praksis og aktuelle udviklinger i de 15 EU-medlemsstater. 14 Årsberetning Sammenfatning

15 BESTYRELSE OG FORRETNINGSUDVALG Bestyrelsen træffer beslutninger om EUMC's aktiviteter og dets årlige budget. Den er også ansvarlig for udbredelse af årsberetningen såvel som dens konklusioner og ekspertudtalelser. Bestyrelsen består af 18 medlemmer: uafhængige personer udpeget af hver enkelt EU-medlemsstat samt en repræsentant for henholdsvis Europa-Parlamentet, Europarådet og Europa- Kommissionen. Hvert medlem har en suppleant, der er udpeget på tilsvarende måde. I 2000 var bestyrelsens sammensætning som følger: MEDLEM SUPPLEANT Østrig Anton Pelinka/ Stefan Karner/ StefanKarner Peter Scheer Belgien Johan Leman Jean Cornil Danmark Ole Espersen Morten Kjærum Finland Kaarina Suonio Tom Sandlund Frankrig Jean Kahn Martine Valdes-Boulouque Tyskland Uta Würfel Barbara John Grækenland Petros Stangos Perikles Pangalos Irland Mervyn Taylor Mary Flaherty Italien Francesco Margiotta Diego Ungaro Broglio Luxembourg Nic Klecker Edouard Wolter Nederlandene Ed van Thijn Paul B. Cliteur Portugal Pedro Bacelar Esmeraldo de Azevedo de Vasconcelos Spanien Juan de Dios Joaquin Alvarez Ramirez-Heredia de Toledo Sverige Stéphane Bruchfeld Lena Berggren Det Forenede Kongerige Robert Purkiss David Weaver Europa-Parlamentet William Duncan Jürgen Micksch Europarådet Joseph Voyame Jenö Kaltenbach Europa-Kommissionen Odile Quintin Adam Tyson Bestyrelsesmedlemmernes embedsperiode er tre år og kan forlænges i en yderligere periode. Bestyrelsen mødes mindst to gange om året. Hvert medlem har én stemme. Beslutninger træffes med totredjedeles flertal. Forretningsudvalget består af fem medlemmer: Formand: Jean Kahn, næstformand: Bob Purkiss, medlem valgt af bestyrelsen: Anton Pelinka, medlem udpeget af Europarådet: Joseph Voyame, Europa-Kommissionens repræsentant: Odile Quintin. Årsberetning Sammenfatning 15

16 EUMC Rahlgasse 3, A-1060 Vienna Tel: / Fax: / Internet:

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Sammendraget foreligger på alle EU-sprog til orientering. Kun den engelske udgave er autentisk. Muslimer i Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)30 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 4: NATIONALE UNDERSØGELSER AF, HVORDAN DISKRIMINATION OG RACISME OPLEVES OG

Læs mere

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS)

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / 9. december 2009 Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Forord 2 I Situationen i medlemsstaterne i 2001 3 I.1. Racisme og fremmedhad i et bredere perspektiv 3 I.2. Indvandrere, minoriteter og

Forord 2 I Situationen i medlemsstaterne i 2001 3 I.1. Racisme og fremmedhad i et bredere perspektiv 3 I.2. Indvandrere, minoriteter og Mangfoldighed og lighed for Europa Årsberetning for 2001 Sammendrag DA Forord 2 I Situationen i medlemsstaterne i 2001 3 I.1. Racisme og fremmedhad i et bredere perspektiv 3 I.2. Indvandrere, minoriteter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / den 9. november 2009 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER. Sammenfattende rapport

RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER. Sammenfattende rapport RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER En komparativ oversigt over resultaterne af rapporterne fra RAXEN s nationale knudepunkter 2001-2004 Sammenfattende rapport Landespecifikke data og oplysninger indeholdt

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003 EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Situationsrapport

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_OJ(2016)0615_2 UDKAST TIL PROGRAM Høring Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1431/2009 af Riccarda Nissen og Angelika Dahlin, tyske statsborgere, for "Netwzwerk Rafael e.v."

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel Fra forskelsbehandling til fælles trivsel LO-fagbevægelsens holdning til forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af etnisk eller national oprindelse, race, tro, religion og hudfarve. Marts 2012

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 begrebskatalog 3 indhold Introduktion 6 Diskrimination (direkte og indirekte) Instruktion til diskrimination Chikane, Multipel diskrimination Racediskrimination Institutionel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret

Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret stinsv@um.dk jtmr@um.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag.

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. juni 2010 (03.06) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0064 (COD) 10335/1/10 REV 1 DROIPEN 57 JAI 493 CODEC 493 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN 12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN VIDEN OM OG FORSTÅELSE AF RELIGION I LOKALSAMFUNDET 01 Kommunerne opfordres til at notere sig den voksende rolle, som religion nu spiller i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhads aktiviteter i 2006

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhads aktiviteter i 2006 ISSN 1830-9925 Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhads aktiviteter i 2006 Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad Aktiviteter i 2006 Europe Direct er en service,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. september 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. september 2016 (OR. en) 11908/16 LIMITE PUBLIC ENFOPOL 266 SPORT 39 NOTE fra: til: formandskabet delegationerne Tidl. dok. nr.: 13649/14 Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/2039(INI) 7.4.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 kolofon begrebskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk design:

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad ISSN 1725-5260 Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/2005 1. del SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere