Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003"

Transkript

1 EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Situationsrapport EUMC s aktiviteter marts - juni 2003 Årsberetning for 2002 Bestyrelsen vedtog på det 15. møde i februar årsberetningen for 2002 om EUMC s aktiviteter. Bestyrelsens bemærkninger og forslag er blevet indføjet, og alle forberedelserne er gjort, så layout og produktion kan sættes i gang umiddelbart efter forretningsudvalgets endelige vedtagelse. Da årsberetningen giver et fyldigt overblik over EUMC s aktiviteter, er det blevet besluttet at udgive årsberetningen på alle officielle sprog og fremsende den til samtlige EUinformationskontorer (cirka 2000) i medlemsstaterne, når den har været forelagt Europa- Parlamentet. Det første udkast til anden del af årsberetningen for 2002 om situationen i medlemsstaterne er færdigt. RAXEN s nationale knudepunkter havde bidraget med det grundlæggende materiale til årsberetningen udfra de retningslinjer, bestyrelsen havde vedtaget. Fristen for RAXEN s nationale knudepunkter var den 1. april, men kun halvdelen af knudepunkterne overholdt denne frist (selv om kontrakterne indeholder sanktionsbestemmelser). Det påregnes, at der vil indkomme flere materialer fra medlemsstaterne senere på året, og disse oplysninger vil blive indføjet i det andet og endelige udkast. Herefter har bestyrelsen, kontaktpersonerne ved de statslige myndigheder, RAXEN s nationale knudepunkter og andre eksperter tre måneder til at fremsætte bemærkninger, komme med rettelser og yde bidrag til det andet og endelige udkast. Den anden del af årsberetningen vil være klar til vedtagelse på bestyrelsesmødet i oktober, så den kan forelægges for Europa-Parlamentet i begyndelsen af december De europæiske politiske partiers charter for et ikke-racistisk samfund Den 4. juni mødtes repræsentanter for Europarådet (den parlamentariske forsamling), Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), Europa-Parlamentet og EUMC for tredje gang i Strasbourg vedrørende samarbejdet mellem Europarådet og Europa- Parlamentet om charteret. Der er nu klar enighed om, at det bør være et politisk initiativ, som skal komme fra de politiske partier. På nuværende tidspunkt synes det at stå klart, at formændene for de to forsamlinger er ivrige efter at gå i gang med projektet, og at det vil stå på dagsordenen for deres næste møde i juni, hvor de vil foreslå, at den parlamentariske forsamling og Europa-Parlamentet organiserer et fælles officielt arrangement i Strasbourg i Rahlgasse 3, A-1060 Vienna Telephone: , Facsimile: Internet: eumc.eu.int

2 - 2 - september 2003, hvor charteret lanceres på ny. Udviklingen går lige præcis i den retning, som EUMC ønskede, og dette særdeles effektivt. EUMC og ECRI vil kun have en bevidsthedsskabende og støttende rolle i denne forbindelse. EUMC og ECRI er i færd med at udarbejde et dokument om charteret og om Europarådets og EU s samarbejde om dette charter. Det endelige dokument vil blive godkendt af begge organer. RAXEN RAXEN3-resultaterne for 2002 er for øjeblikket ved at blive evalueret og opdateret. Grundet manglen på det rette personale hertil er processen blevet forsinket. Referatet af det seneste RAXEN3-møde blev udarbejdet og fremsendt til de nationale knudepunkter inden mødet i marts. Et komplet sæt af de rå resultater af RAXEN3 (90 rapporter à sider hver plus opdateringer af kortlægningsøvelsen og dataindsamlingen på fire områder og i 15 lande på cdrom) blev sendt ud til de nationale knudepunkter for at øge det gensidig oplysningsniveau. RAXEN4-fasen for 2003 er gået i gang. Alle de nationale knudepunkter fremsendte endelig deres hurtige reaktioner på Europa-Parlamentets anmodning. Det første RAXEN4-møde blev holdt i Wien den 24. og 25. marts. Alle de nationale knudepunkters repræsentanter var tilstede ved mødet. De kontraktmæssige og økonomiske spørgsmål samt retningslinjerne for dataindsamling og rapportskrivning blev drøftet. Dette år indsamles der data og udarbejdes nationale rapporter inden for fem områder (beskæftigelse, racistisk vold, uddannelse, lovgivning og boligsituation). Dataindsamlingen, kortlægningsøvelsen og rapporterne vil indgå som vigtige elementer heri. Forfatterne af de fire sammenlignende undersøgelser inden for de fire RAXEN-områder deltog i mødet og fremlagde deres synspunkter og hidtidige resultater. På grund af mangel på forskningspersonale vil evalueringsprocessen for RAXEN4 blive udliciteret. Der blev offentliggjort et begrænset udbud på internettet for at finde evaluatorer. Evalueringen vil ske løbende. Evaluatorerne skal inden 14 dage sende deres kommentarer til hver enkelt rapport, de modtager fra EUMC. EUMC har modtaget den første udbetaling af budgetmidler ( euro) over Phareprogrammet til oprettelse af 10 nationale knudepunkter i de 10 østeuropæiske tiltrædelses- og kandidatlande. Phare-budgettet er blevet gennemført under SI2. Den øverste leder er blevet udvalgt efter samtaler med tre kandidater og startede den 12. maj Lederen har allerede forberedt et offentligt udbud vedrørende oprettelse af 10 nationale knudepunkter i Pharelandene og gennemførelse af den kortlægningsøvelse (indsamling af data om institutionerne og deres aktiviteter i kampen mod og forskningen inden for racisme, fremmedhad og antisemitisme samt islamofobi og romafjendtlighed), der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på EUMC s websted den 7. juni Ansættelsesprocedurerne for tre andre projektmedarbejdere er i gang. Ved fristens udløb den 26. maj havde EUMC modtaget 44 ansøgninger fra Phare-landene (13 vedrørende kontrakt- og budgetforvalteren, 13 vedrørende stillingen i sekretariatet og 18 vedrørende datamedarbejderen). For hver stilling vil der blive indkaldt tre personer til samtale. Phare-medarbejderne er placeret i samme bygning som EUMC, men uden for EUMC s lokaler. I samarbejde med de nationale knudepunkter udførte EUMC den 12. juni en forhåndstest af et hurtig reaktion-projekt, der skal overvåge pressen og medierne i EU-medlemsstaterne.

3 - 3 - Projektet vil løbe af staben i november 2003, og resultaterne vil blive offentliggjort den 21. marts Formålet med projektet er at evaluere, i hvor høj grad det multikulturelle samfund og minoritetsgrupperne er repræsenteret i medierne, og analyser, opfølgende rapporter og aktiviteter kan således fremhæve god og dårlig praksis. Forskning Den sammenfattende rapport om kulturel mangfoldighed og integration er ved at blive forberedt til offentliggørelse. Forslagene til ændringer til den sammenfattende rapport er blevet sendt til kontrahenten. Teksten til den sammenfattende rapport er nu klar til offentliggørelse. Forslag til ændringer til rapporten om racisme i landdistrikter er blevet sendt til kontrahenten. Ændringerne til rapporten om antisemitisme er blevet taget i betragtning, og de yderligere drøftelser vedrørende rapporten er tilendebragt. Forretningsudvalget besluttede ikke at offentliggøre rapporten. Der blev udarbejdet et udkast til EUMC s strategi mod antisemitisme, som blev drøftet på en workshop i Wien den 2. juni 2003, hvor eksperter i antisemitisme deltog. Et holdningsdokument, som skal drøftes på workshoppen om nøglespørgsmål i november 2003, er under udarbejdelse. Opfølgningen vedrørende struktureret udveksling af oplysninger efter workshoppen om internationale temanetværk i Wien den 14. februar 2003 blev afsluttet. På de nationale knudepunkters RAXEN4-møde i Wien drøftede man de komparative undersøgelser af RAXEN3-dataene med kontrahenterne. De skal vurdere de rapporter, som de nationale knudepunkter udarbejder. De fem bedste rapporter inden for uddannelse og lovgivning vil blive offentliggjort. Alle rapporterne om beskæftigelse og den komparative rapport samt den tilhørende kortlægningsøvelse, dataindsamling og andre dokumenter vil blive offentliggjort på EUMC s websted som en evolutionær hypertekst. På kontaktpersonernes møde den 28. marts blev der givet en præsentation om fremskridtene inden for datasammenlignelighed. Der er forberedt et offentligt udbud vedrørende tre undersøgelser om holdninger til minoriteter og indvandrere i de 15 EU-lande og de 13 tiltrædelses- og kandidatlande. Undersøgelserne skal være baseret på en af følgende tre datakilder: Standard Eurobarometer, Eurobarometer for kandidatlandene, og data fra 2003 fra European Social Survey. Der er allerede indkommet bud, som vil blive åbnet og gennemgået i begyndelsen af juni. Der er offentliggjort et offentligt udbud vedrørende flere undersøgelser inden for projektet om indvandreres erfaringer med racisme i EU-medlemsstaterne. Udvælgelsen er blevet udsat til september og sker efter en evaluering. Dokumentation De indledende skridt til datamigrationen af RAXEN3-resultaterne er taget. Der blev gjort visse fremskridt i udviklingen af nye elektroniske værktøjer til datapræsentation. Opdateringen og rensningen af dataene fortsatte. EUMC s internet-directory er klar til

4 - 4 - offentliggørelse. ECCHRD s konference, som var støttet af EUMC, fandt sted i Wien den maj og blev benyttet til at præsentere EUMC s dokumentation for andre dokumentalister i EU. Samarbejde med Europarådet Rundbordskonference med ECRI I anledning af den internationale dag for udryddelse af racediskrimination den 21. marts 2003 arrangerede EUMC og Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance en fælles rundbordskonference i Strasbourg med titlen Local Solutions to Combat Racism (lokale løsninger til bekæmpelse af racisme). Formålet med denne første rundbordskonference var at undersøge mulighederne for at mindske antallet af områder, hvor der kan opstå konflikter mellem forskellige grupper i et givet samfund med vægt på praktiske initiativer. Den valgte titel, lokale løsninger til bekæmpelse af racisme, bekræfter, at problemer vedrørende racisme og fremmedhad bedst løses på lokalt plan så tæt på de potentielle ofre for diskrimination som muligt hvor folk fra minoritetsgrupper dagligt udsættes for diskrimination. Endagsarrangementet samlede over 120 deltagere fra EU-medlemsstaterne og Europarådets medlemsstater, som drøftede tre hovedemner: 1) anvendelse på lokalt plan af gældende national lovgivning mod racediskrimination, tilskyndelse til racediskrimination og racistisk vold; 2) de unge og kampen mod racisme og intolerance; og 3) mekanismerne til fremme af dialog, samarbejde og konfliktløsning samt de nødvendige betingelser for, at de virker. Samarbejde med Europa-Parlamentet EUMC styrkede samarbejdet med Europa-Parlamentet: EUMC kom med et indlæg om situationen med hensyn til racisme, som blev særdeles godt modtaget. Det blev desuden meddelt EUMC, at O. Ceyhun og U. von Bötticher, medlemmer af Europa-Parlamentet, ville besøge observatoriet i juni, og at formanden for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender agtede at aflægge et besøg i oktober. På bilaterale møder den juni informerede EUMC medlemmer af Europa-Parlamentet om observatoriets aktiviteter og udvikling (deltagerne var f.eks. en af Europa- Parlamentets næstformænd, formanden for Budgetudvalget, rapportører for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Budgetudvalget, samt formændene for De Europæiske Socialdemokraters Gruppe og Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe. EUMC fik særdeles positiv respons. EUMC gave en præsentation af sine aktiviteter den 12. juni i - Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport og deltog i en række møder med medlemmer af Europa-Parlamentet den 11. juni EUMC har også leveret oplysninger til Europa-Parlamentets årlige beretning om grundlæggende rettigheder (se også afsnittene om RAXEN). Et første udkast til Parlamentets beretning var allerede blevet sendt til EUMC. To ansatte i Europa- Parlamentet besøgte EUMC den 23. maj og udtrykte tilfredshed med EUMC s bidrag.

5 - 5 - Samarbejde med Europa-Kommissionen EUMC havde også et nært samarbejde med Europa-Kommissionen: Rundbordsdrøftelser i samarbejde med Europa-Kommissionen: Kommissæren for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Anna Diamantopoulou, anmodede EUMC om, sammen med Europa-Kommissionen, at arrangere rundbordsmøder om antisemitisme, islamofobi og interkulturel dialog i Den Europæiske Union. Den første af workshopperne, Manifestations of Anti-Semitism in Europe (tegn på antisemitisme i Europa), blev afholdt i december 2002, den anden, Manifestations of Islamophobia in Europe (tegn på islamofobi i Europa), i februar 2002, og den tredje, Fighting Anti-Semitism and Islamophobia (bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi) i marts 2003, alle i Bruxelles. Sidstnævnte workshop, som blev afholdt lige inden den internationale dag mod racisme, blev overskygget af Irak-krigens start. I workshoppen, som Robert Purkiss og Eliane Deproost var formænd for, deltog eksperter i islamiske og jødiske spørgsmål, sociologer, forskere og kommentatorer, regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne og tiltrædelseslandene samt parlamentsmedlemmer med det formål at se nærmere på de nuværende mønstre inden for diskriminerende holdninger og adfærd, og hvordan disse bedst kan håndteres på lokalt, nationalt og europæisk plan. Der blev især lagt vægt på områderne politik, lovgivning, uddannelse og medier. Blandt gæstetalerne var Lord Amir Bhatia fra overhuset i det britiske parlament, Bent Melchior, overrabbiner i Danmark, og Egon Kapellari, østrigsk biskop. Sammen med GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender er EUMC i færd med at udarbejde en præsentation af resultaterne til internettet, et sammendrag af workshopperne til Equal Voices og en publikation i papirformat. Møde om midtvejsrevisionen af Europa-Kommissionens socialpolitiske dagsorden: Deltagelse i mødet den marts i Bruxelles. Deltagerne fik større indblik i drøftelserne om midtvejsrevisionen af Kommissionens socialpolitiske dagsorden. Drøftelserne viste klart, at spørgsmålet om klarhed i gennemførelsen af de nye direktiver vil blive et vigtigt interesseområde for EUMC i fremtiden. Som et emne for fremtidige undersøgelser bør EUMC i tråd med Kommissionens nye vægtning endvidere overveje omkostningerne ved manglende antidiskriminations- eller mangfoldighedspolitikker. Indledende møde i arbejdsgruppen om dataindsamling for at måle omfanget og indvirkningen af diskriminationen i Europa: Deltagelse i arbejdsgruppens møde i Bruxelles den 9. april, som var ledet af GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Formålet med arbejdsgruppen er at definere kvantitative og kvalitative indikatorer til måling af omfanget og indvirkningen af diskrimination og antidiskriminationslovgivning. Gruppen skal gøre det muligt at afgøre, om politiske og lovgivningsmæssige tiltag har været successer eller fiaskoer, navnlig i lyset af de to EU-direktiver, samt fremsætte praktiske forslag til forbedring kvaliteten og omfanget af dataindsamlingen på EU-plan og i medlemsstaterne. Gruppen vil udarbejde et forslag om evaluering af indvirkningen af antidiskriminationslovgivningen. EUMC deltog i Europa-Kommissionens midtvejsrevision af socialpolitikken i marts.

6 - 6 - Samarbejde med medlemsstaterne Nationale rundbordsdrøftelser I det første kvartal af 2003 blev der afholdt rundbordsdrøftelser i Tyskland, Spanien, Det Forenede Kongerige og Irland. - Tyskland holdt et rundbordsmøde den 11. marts i Berlin, hvor der blev lagt vægt på det nye forslag om en tysk indvandringslov og på gennemførelse af lovgivning mod forskelsbehandling. - Spanien holdt det første nationale rundbordsmøde den 14. marts i Madrid, hvor man præsenterede nøglepersoner fra statslige myndigheder, ngo er og forsknings- og menneskerettighedsorganisationer. Der blev holdt en særlig pressekonference for at præsentere EUMC s arbejde og mål. - Det Forenede Kongerige afholdt sit syvende nationale rundbordsmøde den 14. marts i London med hovedemnerne Changes to UK equality legislation (ændringer i Det Forenede Kongeriges lovgivning mod forskelsbehandling) og Practical implementation of race equality laws (praktisk gennemførelse af racelighedslove), som blev behandlet på to workshopper. - Irland afholdt et nationalt rundbordsmøde den 26. marts i Dublin. Der blev især fokuseret på gennemførelsesprocessen for EU-lovgivning mod forskelsbehandling og på den irske nationale handlingsplan til bekæmpelse af racisme og diskrimination. EUMC og ECRI fremlagde situationsrapporter om deres aktiviteter. Møde med EUMC s kontaktpersoner ved de statslige myndigheder Det tredje møde med EUMC s kontaktpersoner ved de statslige myndigheder fandt sted i EUMC s lokaler den marts På mødet præsenterede EUMC sine projekter og aktiviteter som f.eks. RAXEN-udviklinger, datasammenlignelighedsprojekter og EUMC s database. Deltagerne udvekslede oplysninger om gennemførelsen af artikel 13 og fremskridtene med hensyn til de nationale handlingsplaner mod racisme. Den irske kontaktperson fremlagde den integrerede tilgang til antidiskrimination i Irland. Herudover blev proceduren for kontaktpersonernes inddragelse i udarbejdelsen af anden del af årsberetningen drøftet, og EUMC tilskyndede de nationale knudepunkter og medlemsstaterne til at støtte ansættelse af udstationerede nationale eksperter. Det næste møde ville finde sted i Wien den september, hvortil der ville blive inviteret observatører fra tiltrædelseslandene. Rådgivning og bistand EUMC deltog i OSCE s arbejdsgruppe om tolerance i november 2002, som mundede ud i ministererklæringen om tolerance i Porto i december. EUMC har bidraget til opfølgningen på erklæringen ved at yde rådgivning til medlemsstaternes delegationer og Europa-Kommissionen om den planlagte konference om antisemitisme i juni 2003 og om racisme i september Samarbejde med nøgleorganisationer Konventet om Europas fremtid I marts 2003 skrev formanden for arbejdsgruppen om konventet om Europas fremtid et brev til konventets præsidium vedrørende EU s beføjelser til at udarbejde omfattende

7 - 7 - strafferetlig lovgivning inden for racisme og fremmedhad. Europa-Kommissionen værdsatte dette initiativ fra EUMC. Kommissærerne Vittorino og Barnier skrev tilbage og lykønskede EUMC med bidraget. EUMC opfordrede også alle sine nationale knudepunkter til at støtte initiativet og påvirke de nationale regeringer. Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) EUMC blev bedt om at komme med et indlæg om sine nøgleaktiviteter på Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisations 10. kongres i Prag den 28. maj 2003, hvor der var 800 deltagere. Indlægget blev særdeles godt modtaget og blev omdelt i stort antal i Europa-Parlamentet. UNESCO / Simon Wiesenthal-centret EUMC gav en præsentation om antisemitisme i Den Europæiske Union på den internationale konference den 13. maj 2003 i Paris, og samarbejdet med de jødiske organisationer blev styrket gennem positive reaktioner. Besøg af talsmanden for det canadiske parlaments underhus Talsmanden for det canadiske parlaments underhus besøgte med meget kort varsel observatoriet med sin delegation den 3. marts. Den canadiske delegation var særdeles tilfreds med besøget. UNESCO-møde om Renewing the Struggle against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (en fornyet indsats i bekæmpelsen af racisme, racediskrimination, fremmedhad og lignende intolerance). EUMC var blevet opfordret til at komme med et indlæg om racisme og kulturel mangfoldighed i massemedierne på det internationale møde i Osaka den 4. juni som opfølgning på WCAR i Durban, og at lede arbejdsgruppen om medier på den europæiske forberedende konference mod racisme i Strasbourg. Formålet med mødet var at drøfte resultaterne af de regionale drøftelser og resultater af undersøgelser, som var foretaget med henblik på at styrke UNESCO s indsats for bekæmpelse af racisme, racediskrimination, fremmedhad og lignende intolerance. Metropolis-konference: Forberedelse af en arbejdsgruppe til Metropolis-konferencen om dataindsamling (afholdes i Wien i september 2003). EQUAL-konferencer i Østrig: Deltagelse i to konferencer for internationale partnere i forbindelse med to særskilte EQUAL-projekter, et i Wien (den 24. marts) og et i Graz (den 25. april). Ved begge lejligheder kom EUMC med et indlæg om organisationsmæssige tiltag til bekæmpelse af diskrimination og fremme af kulturel mangfoldighed i Europa.

8 - 8 - Administrative spørgsmål Personalespørgsmål: spørgsmålet om fornyelse af kontrakter er stadig et følsomt emne. Revision af observatoriets personalepolitik: Dette behandles for øjeblikket på ledelsesplan (ansættelser, stillinger, forfremmelser, karriereforløb osv.) Man er i færd med at rekruttere fire midlertidige ansatte og to udstationerede nationale eksperter. I bedste fald starter de til efteråret. Juridiske anliggender: bidrag til konventet om Europas fremtid og observatoriets ny mandat, der skal styrke de involverede bestyrelsesmedlemmers position. Lokaler og udstyr: For øjeblikket undersøges næste års lokalemuligheder (flytter observatoriet eller ej?) og observatoriets nuværende sikkerhedsudstyr vurderes. Budget for 2004: Sammen med Parlamentet og i nært samarbejde med Kommissionen arbejder observatoriet på at tilpasse det budget for 2004, som bestyrelsen vedtog i februar dette år. Det er ligeledes planen at prioritere vedtægtsmæssigt personale fremfor nationale eksperter til den presserende styrkelse af forskningsteamet. Koordinering: Observatoriet arbejder for øjeblikket på fremtidige systemer til integreret ressourcestyring, der ikke blot skal forbedre informationsstrømmen internt, men også eksternt (leverandører og kunder).

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad ISSN 1725-5260 Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/2005 1. del SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING

ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING DA INDSATS MOD RACISME, FREMMEDHAD OG ANTI- SEMITISME I DET NYE ÅRTUSIND I det første år i det nye årtusind har Europa taget et vigtigt skridt for at sikre lighed for alle

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD PE-5/BUR/PV/2003-18 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30 PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 Bruxelles INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...5 Side 2. Godkendelse

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere