Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003"

Transkript

1 EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Situationsrapport EUMC s aktiviteter marts - juni 2003 Årsberetning for 2002 Bestyrelsen vedtog på det 15. møde i februar årsberetningen for 2002 om EUMC s aktiviteter. Bestyrelsens bemærkninger og forslag er blevet indføjet, og alle forberedelserne er gjort, så layout og produktion kan sættes i gang umiddelbart efter forretningsudvalgets endelige vedtagelse. Da årsberetningen giver et fyldigt overblik over EUMC s aktiviteter, er det blevet besluttet at udgive årsberetningen på alle officielle sprog og fremsende den til samtlige EUinformationskontorer (cirka 2000) i medlemsstaterne, når den har været forelagt Europa- Parlamentet. Det første udkast til anden del af årsberetningen for 2002 om situationen i medlemsstaterne er færdigt. RAXEN s nationale knudepunkter havde bidraget med det grundlæggende materiale til årsberetningen udfra de retningslinjer, bestyrelsen havde vedtaget. Fristen for RAXEN s nationale knudepunkter var den 1. april, men kun halvdelen af knudepunkterne overholdt denne frist (selv om kontrakterne indeholder sanktionsbestemmelser). Det påregnes, at der vil indkomme flere materialer fra medlemsstaterne senere på året, og disse oplysninger vil blive indføjet i det andet og endelige udkast. Herefter har bestyrelsen, kontaktpersonerne ved de statslige myndigheder, RAXEN s nationale knudepunkter og andre eksperter tre måneder til at fremsætte bemærkninger, komme med rettelser og yde bidrag til det andet og endelige udkast. Den anden del af årsberetningen vil være klar til vedtagelse på bestyrelsesmødet i oktober, så den kan forelægges for Europa-Parlamentet i begyndelsen af december De europæiske politiske partiers charter for et ikke-racistisk samfund Den 4. juni mødtes repræsentanter for Europarådet (den parlamentariske forsamling), Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), Europa-Parlamentet og EUMC for tredje gang i Strasbourg vedrørende samarbejdet mellem Europarådet og Europa- Parlamentet om charteret. Der er nu klar enighed om, at det bør være et politisk initiativ, som skal komme fra de politiske partier. På nuværende tidspunkt synes det at stå klart, at formændene for de to forsamlinger er ivrige efter at gå i gang med projektet, og at det vil stå på dagsordenen for deres næste møde i juni, hvor de vil foreslå, at den parlamentariske forsamling og Europa-Parlamentet organiserer et fælles officielt arrangement i Strasbourg i Rahlgasse 3, A-1060 Vienna Telephone: , Facsimile: Internet: eumc.eu.int

2 - 2 - september 2003, hvor charteret lanceres på ny. Udviklingen går lige præcis i den retning, som EUMC ønskede, og dette særdeles effektivt. EUMC og ECRI vil kun have en bevidsthedsskabende og støttende rolle i denne forbindelse. EUMC og ECRI er i færd med at udarbejde et dokument om charteret og om Europarådets og EU s samarbejde om dette charter. Det endelige dokument vil blive godkendt af begge organer. RAXEN RAXEN3-resultaterne for 2002 er for øjeblikket ved at blive evalueret og opdateret. Grundet manglen på det rette personale hertil er processen blevet forsinket. Referatet af det seneste RAXEN3-møde blev udarbejdet og fremsendt til de nationale knudepunkter inden mødet i marts. Et komplet sæt af de rå resultater af RAXEN3 (90 rapporter à sider hver plus opdateringer af kortlægningsøvelsen og dataindsamlingen på fire områder og i 15 lande på cdrom) blev sendt ud til de nationale knudepunkter for at øge det gensidig oplysningsniveau. RAXEN4-fasen for 2003 er gået i gang. Alle de nationale knudepunkter fremsendte endelig deres hurtige reaktioner på Europa-Parlamentets anmodning. Det første RAXEN4-møde blev holdt i Wien den 24. og 25. marts. Alle de nationale knudepunkters repræsentanter var tilstede ved mødet. De kontraktmæssige og økonomiske spørgsmål samt retningslinjerne for dataindsamling og rapportskrivning blev drøftet. Dette år indsamles der data og udarbejdes nationale rapporter inden for fem områder (beskæftigelse, racistisk vold, uddannelse, lovgivning og boligsituation). Dataindsamlingen, kortlægningsøvelsen og rapporterne vil indgå som vigtige elementer heri. Forfatterne af de fire sammenlignende undersøgelser inden for de fire RAXEN-områder deltog i mødet og fremlagde deres synspunkter og hidtidige resultater. På grund af mangel på forskningspersonale vil evalueringsprocessen for RAXEN4 blive udliciteret. Der blev offentliggjort et begrænset udbud på internettet for at finde evaluatorer. Evalueringen vil ske løbende. Evaluatorerne skal inden 14 dage sende deres kommentarer til hver enkelt rapport, de modtager fra EUMC. EUMC har modtaget den første udbetaling af budgetmidler ( euro) over Phareprogrammet til oprettelse af 10 nationale knudepunkter i de 10 østeuropæiske tiltrædelses- og kandidatlande. Phare-budgettet er blevet gennemført under SI2. Den øverste leder er blevet udvalgt efter samtaler med tre kandidater og startede den 12. maj Lederen har allerede forberedt et offentligt udbud vedrørende oprettelse af 10 nationale knudepunkter i Pharelandene og gennemførelse af den kortlægningsøvelse (indsamling af data om institutionerne og deres aktiviteter i kampen mod og forskningen inden for racisme, fremmedhad og antisemitisme samt islamofobi og romafjendtlighed), der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på EUMC s websted den 7. juni Ansættelsesprocedurerne for tre andre projektmedarbejdere er i gang. Ved fristens udløb den 26. maj havde EUMC modtaget 44 ansøgninger fra Phare-landene (13 vedrørende kontrakt- og budgetforvalteren, 13 vedrørende stillingen i sekretariatet og 18 vedrørende datamedarbejderen). For hver stilling vil der blive indkaldt tre personer til samtale. Phare-medarbejderne er placeret i samme bygning som EUMC, men uden for EUMC s lokaler. I samarbejde med de nationale knudepunkter udførte EUMC den 12. juni en forhåndstest af et hurtig reaktion-projekt, der skal overvåge pressen og medierne i EU-medlemsstaterne.

3 - 3 - Projektet vil løbe af staben i november 2003, og resultaterne vil blive offentliggjort den 21. marts Formålet med projektet er at evaluere, i hvor høj grad det multikulturelle samfund og minoritetsgrupperne er repræsenteret i medierne, og analyser, opfølgende rapporter og aktiviteter kan således fremhæve god og dårlig praksis. Forskning Den sammenfattende rapport om kulturel mangfoldighed og integration er ved at blive forberedt til offentliggørelse. Forslagene til ændringer til den sammenfattende rapport er blevet sendt til kontrahenten. Teksten til den sammenfattende rapport er nu klar til offentliggørelse. Forslag til ændringer til rapporten om racisme i landdistrikter er blevet sendt til kontrahenten. Ændringerne til rapporten om antisemitisme er blevet taget i betragtning, og de yderligere drøftelser vedrørende rapporten er tilendebragt. Forretningsudvalget besluttede ikke at offentliggøre rapporten. Der blev udarbejdet et udkast til EUMC s strategi mod antisemitisme, som blev drøftet på en workshop i Wien den 2. juni 2003, hvor eksperter i antisemitisme deltog. Et holdningsdokument, som skal drøftes på workshoppen om nøglespørgsmål i november 2003, er under udarbejdelse. Opfølgningen vedrørende struktureret udveksling af oplysninger efter workshoppen om internationale temanetværk i Wien den 14. februar 2003 blev afsluttet. På de nationale knudepunkters RAXEN4-møde i Wien drøftede man de komparative undersøgelser af RAXEN3-dataene med kontrahenterne. De skal vurdere de rapporter, som de nationale knudepunkter udarbejder. De fem bedste rapporter inden for uddannelse og lovgivning vil blive offentliggjort. Alle rapporterne om beskæftigelse og den komparative rapport samt den tilhørende kortlægningsøvelse, dataindsamling og andre dokumenter vil blive offentliggjort på EUMC s websted som en evolutionær hypertekst. På kontaktpersonernes møde den 28. marts blev der givet en præsentation om fremskridtene inden for datasammenlignelighed. Der er forberedt et offentligt udbud vedrørende tre undersøgelser om holdninger til minoriteter og indvandrere i de 15 EU-lande og de 13 tiltrædelses- og kandidatlande. Undersøgelserne skal være baseret på en af følgende tre datakilder: Standard Eurobarometer, Eurobarometer for kandidatlandene, og data fra 2003 fra European Social Survey. Der er allerede indkommet bud, som vil blive åbnet og gennemgået i begyndelsen af juni. Der er offentliggjort et offentligt udbud vedrørende flere undersøgelser inden for projektet om indvandreres erfaringer med racisme i EU-medlemsstaterne. Udvælgelsen er blevet udsat til september og sker efter en evaluering. Dokumentation De indledende skridt til datamigrationen af RAXEN3-resultaterne er taget. Der blev gjort visse fremskridt i udviklingen af nye elektroniske værktøjer til datapræsentation. Opdateringen og rensningen af dataene fortsatte. EUMC s internet-directory er klar til

4 - 4 - offentliggørelse. ECCHRD s konference, som var støttet af EUMC, fandt sted i Wien den maj og blev benyttet til at præsentere EUMC s dokumentation for andre dokumentalister i EU. Samarbejde med Europarådet Rundbordskonference med ECRI I anledning af den internationale dag for udryddelse af racediskrimination den 21. marts 2003 arrangerede EUMC og Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance en fælles rundbordskonference i Strasbourg med titlen Local Solutions to Combat Racism (lokale løsninger til bekæmpelse af racisme). Formålet med denne første rundbordskonference var at undersøge mulighederne for at mindske antallet af områder, hvor der kan opstå konflikter mellem forskellige grupper i et givet samfund med vægt på praktiske initiativer. Den valgte titel, lokale løsninger til bekæmpelse af racisme, bekræfter, at problemer vedrørende racisme og fremmedhad bedst løses på lokalt plan så tæt på de potentielle ofre for diskrimination som muligt hvor folk fra minoritetsgrupper dagligt udsættes for diskrimination. Endagsarrangementet samlede over 120 deltagere fra EU-medlemsstaterne og Europarådets medlemsstater, som drøftede tre hovedemner: 1) anvendelse på lokalt plan af gældende national lovgivning mod racediskrimination, tilskyndelse til racediskrimination og racistisk vold; 2) de unge og kampen mod racisme og intolerance; og 3) mekanismerne til fremme af dialog, samarbejde og konfliktløsning samt de nødvendige betingelser for, at de virker. Samarbejde med Europa-Parlamentet EUMC styrkede samarbejdet med Europa-Parlamentet: EUMC kom med et indlæg om situationen med hensyn til racisme, som blev særdeles godt modtaget. Det blev desuden meddelt EUMC, at O. Ceyhun og U. von Bötticher, medlemmer af Europa-Parlamentet, ville besøge observatoriet i juni, og at formanden for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender agtede at aflægge et besøg i oktober. På bilaterale møder den juni informerede EUMC medlemmer af Europa-Parlamentet om observatoriets aktiviteter og udvikling (deltagerne var f.eks. en af Europa- Parlamentets næstformænd, formanden for Budgetudvalget, rapportører for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Budgetudvalget, samt formændene for De Europæiske Socialdemokraters Gruppe og Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe. EUMC fik særdeles positiv respons. EUMC gave en præsentation af sine aktiviteter den 12. juni i - Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport og deltog i en række møder med medlemmer af Europa-Parlamentet den 11. juni EUMC har også leveret oplysninger til Europa-Parlamentets årlige beretning om grundlæggende rettigheder (se også afsnittene om RAXEN). Et første udkast til Parlamentets beretning var allerede blevet sendt til EUMC. To ansatte i Europa- Parlamentet besøgte EUMC den 23. maj og udtrykte tilfredshed med EUMC s bidrag.

5 - 5 - Samarbejde med Europa-Kommissionen EUMC havde også et nært samarbejde med Europa-Kommissionen: Rundbordsdrøftelser i samarbejde med Europa-Kommissionen: Kommissæren for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Anna Diamantopoulou, anmodede EUMC om, sammen med Europa-Kommissionen, at arrangere rundbordsmøder om antisemitisme, islamofobi og interkulturel dialog i Den Europæiske Union. Den første af workshopperne, Manifestations of Anti-Semitism in Europe (tegn på antisemitisme i Europa), blev afholdt i december 2002, den anden, Manifestations of Islamophobia in Europe (tegn på islamofobi i Europa), i februar 2002, og den tredje, Fighting Anti-Semitism and Islamophobia (bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi) i marts 2003, alle i Bruxelles. Sidstnævnte workshop, som blev afholdt lige inden den internationale dag mod racisme, blev overskygget af Irak-krigens start. I workshoppen, som Robert Purkiss og Eliane Deproost var formænd for, deltog eksperter i islamiske og jødiske spørgsmål, sociologer, forskere og kommentatorer, regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne og tiltrædelseslandene samt parlamentsmedlemmer med det formål at se nærmere på de nuværende mønstre inden for diskriminerende holdninger og adfærd, og hvordan disse bedst kan håndteres på lokalt, nationalt og europæisk plan. Der blev især lagt vægt på områderne politik, lovgivning, uddannelse og medier. Blandt gæstetalerne var Lord Amir Bhatia fra overhuset i det britiske parlament, Bent Melchior, overrabbiner i Danmark, og Egon Kapellari, østrigsk biskop. Sammen med GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender er EUMC i færd med at udarbejde en præsentation af resultaterne til internettet, et sammendrag af workshopperne til Equal Voices og en publikation i papirformat. Møde om midtvejsrevisionen af Europa-Kommissionens socialpolitiske dagsorden: Deltagelse i mødet den marts i Bruxelles. Deltagerne fik større indblik i drøftelserne om midtvejsrevisionen af Kommissionens socialpolitiske dagsorden. Drøftelserne viste klart, at spørgsmålet om klarhed i gennemførelsen af de nye direktiver vil blive et vigtigt interesseområde for EUMC i fremtiden. Som et emne for fremtidige undersøgelser bør EUMC i tråd med Kommissionens nye vægtning endvidere overveje omkostningerne ved manglende antidiskriminations- eller mangfoldighedspolitikker. Indledende møde i arbejdsgruppen om dataindsamling for at måle omfanget og indvirkningen af diskriminationen i Europa: Deltagelse i arbejdsgruppens møde i Bruxelles den 9. april, som var ledet af GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Formålet med arbejdsgruppen er at definere kvantitative og kvalitative indikatorer til måling af omfanget og indvirkningen af diskrimination og antidiskriminationslovgivning. Gruppen skal gøre det muligt at afgøre, om politiske og lovgivningsmæssige tiltag har været successer eller fiaskoer, navnlig i lyset af de to EU-direktiver, samt fremsætte praktiske forslag til forbedring kvaliteten og omfanget af dataindsamlingen på EU-plan og i medlemsstaterne. Gruppen vil udarbejde et forslag om evaluering af indvirkningen af antidiskriminationslovgivningen. EUMC deltog i Europa-Kommissionens midtvejsrevision af socialpolitikken i marts.

6 - 6 - Samarbejde med medlemsstaterne Nationale rundbordsdrøftelser I det første kvartal af 2003 blev der afholdt rundbordsdrøftelser i Tyskland, Spanien, Det Forenede Kongerige og Irland. - Tyskland holdt et rundbordsmøde den 11. marts i Berlin, hvor der blev lagt vægt på det nye forslag om en tysk indvandringslov og på gennemførelse af lovgivning mod forskelsbehandling. - Spanien holdt det første nationale rundbordsmøde den 14. marts i Madrid, hvor man præsenterede nøglepersoner fra statslige myndigheder, ngo er og forsknings- og menneskerettighedsorganisationer. Der blev holdt en særlig pressekonference for at præsentere EUMC s arbejde og mål. - Det Forenede Kongerige afholdt sit syvende nationale rundbordsmøde den 14. marts i London med hovedemnerne Changes to UK equality legislation (ændringer i Det Forenede Kongeriges lovgivning mod forskelsbehandling) og Practical implementation of race equality laws (praktisk gennemførelse af racelighedslove), som blev behandlet på to workshopper. - Irland afholdt et nationalt rundbordsmøde den 26. marts i Dublin. Der blev især fokuseret på gennemførelsesprocessen for EU-lovgivning mod forskelsbehandling og på den irske nationale handlingsplan til bekæmpelse af racisme og diskrimination. EUMC og ECRI fremlagde situationsrapporter om deres aktiviteter. Møde med EUMC s kontaktpersoner ved de statslige myndigheder Det tredje møde med EUMC s kontaktpersoner ved de statslige myndigheder fandt sted i EUMC s lokaler den marts På mødet præsenterede EUMC sine projekter og aktiviteter som f.eks. RAXEN-udviklinger, datasammenlignelighedsprojekter og EUMC s database. Deltagerne udvekslede oplysninger om gennemførelsen af artikel 13 og fremskridtene med hensyn til de nationale handlingsplaner mod racisme. Den irske kontaktperson fremlagde den integrerede tilgang til antidiskrimination i Irland. Herudover blev proceduren for kontaktpersonernes inddragelse i udarbejdelsen af anden del af årsberetningen drøftet, og EUMC tilskyndede de nationale knudepunkter og medlemsstaterne til at støtte ansættelse af udstationerede nationale eksperter. Det næste møde ville finde sted i Wien den september, hvortil der ville blive inviteret observatører fra tiltrædelseslandene. Rådgivning og bistand EUMC deltog i OSCE s arbejdsgruppe om tolerance i november 2002, som mundede ud i ministererklæringen om tolerance i Porto i december. EUMC har bidraget til opfølgningen på erklæringen ved at yde rådgivning til medlemsstaternes delegationer og Europa-Kommissionen om den planlagte konference om antisemitisme i juni 2003 og om racisme i september Samarbejde med nøgleorganisationer Konventet om Europas fremtid I marts 2003 skrev formanden for arbejdsgruppen om konventet om Europas fremtid et brev til konventets præsidium vedrørende EU s beføjelser til at udarbejde omfattende

7 - 7 - strafferetlig lovgivning inden for racisme og fremmedhad. Europa-Kommissionen værdsatte dette initiativ fra EUMC. Kommissærerne Vittorino og Barnier skrev tilbage og lykønskede EUMC med bidraget. EUMC opfordrede også alle sine nationale knudepunkter til at støtte initiativet og påvirke de nationale regeringer. Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) EUMC blev bedt om at komme med et indlæg om sine nøgleaktiviteter på Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisations 10. kongres i Prag den 28. maj 2003, hvor der var 800 deltagere. Indlægget blev særdeles godt modtaget og blev omdelt i stort antal i Europa-Parlamentet. UNESCO / Simon Wiesenthal-centret EUMC gav en præsentation om antisemitisme i Den Europæiske Union på den internationale konference den 13. maj 2003 i Paris, og samarbejdet med de jødiske organisationer blev styrket gennem positive reaktioner. Besøg af talsmanden for det canadiske parlaments underhus Talsmanden for det canadiske parlaments underhus besøgte med meget kort varsel observatoriet med sin delegation den 3. marts. Den canadiske delegation var særdeles tilfreds med besøget. UNESCO-møde om Renewing the Struggle against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (en fornyet indsats i bekæmpelsen af racisme, racediskrimination, fremmedhad og lignende intolerance). EUMC var blevet opfordret til at komme med et indlæg om racisme og kulturel mangfoldighed i massemedierne på det internationale møde i Osaka den 4. juni som opfølgning på WCAR i Durban, og at lede arbejdsgruppen om medier på den europæiske forberedende konference mod racisme i Strasbourg. Formålet med mødet var at drøfte resultaterne af de regionale drøftelser og resultater af undersøgelser, som var foretaget med henblik på at styrke UNESCO s indsats for bekæmpelse af racisme, racediskrimination, fremmedhad og lignende intolerance. Metropolis-konference: Forberedelse af en arbejdsgruppe til Metropolis-konferencen om dataindsamling (afholdes i Wien i september 2003). EQUAL-konferencer i Østrig: Deltagelse i to konferencer for internationale partnere i forbindelse med to særskilte EQUAL-projekter, et i Wien (den 24. marts) og et i Graz (den 25. april). Ved begge lejligheder kom EUMC med et indlæg om organisationsmæssige tiltag til bekæmpelse af diskrimination og fremme af kulturel mangfoldighed i Europa.

8 - 8 - Administrative spørgsmål Personalespørgsmål: spørgsmålet om fornyelse af kontrakter er stadig et følsomt emne. Revision af observatoriets personalepolitik: Dette behandles for øjeblikket på ledelsesplan (ansættelser, stillinger, forfremmelser, karriereforløb osv.) Man er i færd med at rekruttere fire midlertidige ansatte og to udstationerede nationale eksperter. I bedste fald starter de til efteråret. Juridiske anliggender: bidrag til konventet om Europas fremtid og observatoriets ny mandat, der skal styrke de involverede bestyrelsesmedlemmers position. Lokaler og udstyr: For øjeblikket undersøges næste års lokalemuligheder (flytter observatoriet eller ej?) og observatoriets nuværende sikkerhedsudstyr vurderes. Budget for 2004: Sammen med Parlamentet og i nært samarbejde med Kommissionen arbejder observatoriet på at tilpasse det budget for 2004, som bestyrelsen vedtog i februar dette år. Det er ligeledes planen at prioritere vedtægtsmæssigt personale fremfor nationale eksperter til den presserende styrkelse af forskningsteamet. Koordinering: Observatoriet arbejder for øjeblikket på fremtidige systemer til integreret ressourcestyring, der ikke blot skal forbedre informationsstrømmen internt, men også eksternt (leverandører og kunder).

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)30 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 4: NATIONALE UNDERSØGELSER AF, HVORDAN DISKRIMINATION OG RACISME OPLEVES OG

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Sammendraget foreligger på alle EU-sprog til orientering. Kun den engelske udgave er autentisk. Muslimer i Den

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad ISSN 1725-5260 Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/2005 1. del SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13883/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2017

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forord 2 I Situationen i medlemsstaterne i 2001 3 I.1. Racisme og fremmedhad i et bredere perspektiv 3 I.2. Indvandrere, minoriteter og

Forord 2 I Situationen i medlemsstaterne i 2001 3 I.1. Racisme og fremmedhad i et bredere perspektiv 3 I.2. Indvandrere, minoriteter og Mangfoldighed og lighed for Europa Årsberetning for 2001 Sammendrag DA Forord 2 I Situationen i medlemsstaterne i 2001 3 I.1. Racisme og fremmedhad i et bredere perspektiv 3 I.2. Indvandrere, minoriteter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 13992/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2018

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS)

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / 9. december 2009 Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_OJ(2016)0615_2 UDKAST TIL PROGRAM Høring Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER. Sammenfattende rapport

RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER. Sammenfattende rapport RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER En komparativ oversigt over resultaterne af rapporterne fra RAXEN s nationale knudepunkter 2001-2004 Sammenfattende rapport Landespecifikke data og oplysninger indeholdt

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhads aktiviteter i 2006

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhads aktiviteter i 2006 ISSN 1830-9925 Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhads aktiviteter i 2006 Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad Aktiviteter i 2006 Europe Direct er en service,

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere