Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003"

Transkript

1 EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Situationsrapport EUMC s aktiviteter marts - juni 2003 Årsberetning for 2002 Bestyrelsen vedtog på det 15. møde i februar årsberetningen for 2002 om EUMC s aktiviteter. Bestyrelsens bemærkninger og forslag er blevet indføjet, og alle forberedelserne er gjort, så layout og produktion kan sættes i gang umiddelbart efter forretningsudvalgets endelige vedtagelse. Da årsberetningen giver et fyldigt overblik over EUMC s aktiviteter, er det blevet besluttet at udgive årsberetningen på alle officielle sprog og fremsende den til samtlige EUinformationskontorer (cirka 2000) i medlemsstaterne, når den har været forelagt Europa- Parlamentet. Det første udkast til anden del af årsberetningen for 2002 om situationen i medlemsstaterne er færdigt. RAXEN s nationale knudepunkter havde bidraget med det grundlæggende materiale til årsberetningen udfra de retningslinjer, bestyrelsen havde vedtaget. Fristen for RAXEN s nationale knudepunkter var den 1. april, men kun halvdelen af knudepunkterne overholdt denne frist (selv om kontrakterne indeholder sanktionsbestemmelser). Det påregnes, at der vil indkomme flere materialer fra medlemsstaterne senere på året, og disse oplysninger vil blive indføjet i det andet og endelige udkast. Herefter har bestyrelsen, kontaktpersonerne ved de statslige myndigheder, RAXEN s nationale knudepunkter og andre eksperter tre måneder til at fremsætte bemærkninger, komme med rettelser og yde bidrag til det andet og endelige udkast. Den anden del af årsberetningen vil være klar til vedtagelse på bestyrelsesmødet i oktober, så den kan forelægges for Europa-Parlamentet i begyndelsen af december De europæiske politiske partiers charter for et ikke-racistisk samfund Den 4. juni mødtes repræsentanter for Europarådet (den parlamentariske forsamling), Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), Europa-Parlamentet og EUMC for tredje gang i Strasbourg vedrørende samarbejdet mellem Europarådet og Europa- Parlamentet om charteret. Der er nu klar enighed om, at det bør være et politisk initiativ, som skal komme fra de politiske partier. På nuværende tidspunkt synes det at stå klart, at formændene for de to forsamlinger er ivrige efter at gå i gang med projektet, og at det vil stå på dagsordenen for deres næste møde i juni, hvor de vil foreslå, at den parlamentariske forsamling og Europa-Parlamentet organiserer et fælles officielt arrangement i Strasbourg i Rahlgasse 3, A-1060 Vienna Telephone: , Facsimile: Internet: eumc.eu.int

2 - 2 - september 2003, hvor charteret lanceres på ny. Udviklingen går lige præcis i den retning, som EUMC ønskede, og dette særdeles effektivt. EUMC og ECRI vil kun have en bevidsthedsskabende og støttende rolle i denne forbindelse. EUMC og ECRI er i færd med at udarbejde et dokument om charteret og om Europarådets og EU s samarbejde om dette charter. Det endelige dokument vil blive godkendt af begge organer. RAXEN RAXEN3-resultaterne for 2002 er for øjeblikket ved at blive evalueret og opdateret. Grundet manglen på det rette personale hertil er processen blevet forsinket. Referatet af det seneste RAXEN3-møde blev udarbejdet og fremsendt til de nationale knudepunkter inden mødet i marts. Et komplet sæt af de rå resultater af RAXEN3 (90 rapporter à sider hver plus opdateringer af kortlægningsøvelsen og dataindsamlingen på fire områder og i 15 lande på cdrom) blev sendt ud til de nationale knudepunkter for at øge det gensidig oplysningsniveau. RAXEN4-fasen for 2003 er gået i gang. Alle de nationale knudepunkter fremsendte endelig deres hurtige reaktioner på Europa-Parlamentets anmodning. Det første RAXEN4-møde blev holdt i Wien den 24. og 25. marts. Alle de nationale knudepunkters repræsentanter var tilstede ved mødet. De kontraktmæssige og økonomiske spørgsmål samt retningslinjerne for dataindsamling og rapportskrivning blev drøftet. Dette år indsamles der data og udarbejdes nationale rapporter inden for fem områder (beskæftigelse, racistisk vold, uddannelse, lovgivning og boligsituation). Dataindsamlingen, kortlægningsøvelsen og rapporterne vil indgå som vigtige elementer heri. Forfatterne af de fire sammenlignende undersøgelser inden for de fire RAXEN-områder deltog i mødet og fremlagde deres synspunkter og hidtidige resultater. På grund af mangel på forskningspersonale vil evalueringsprocessen for RAXEN4 blive udliciteret. Der blev offentliggjort et begrænset udbud på internettet for at finde evaluatorer. Evalueringen vil ske løbende. Evaluatorerne skal inden 14 dage sende deres kommentarer til hver enkelt rapport, de modtager fra EUMC. EUMC har modtaget den første udbetaling af budgetmidler ( euro) over Phareprogrammet til oprettelse af 10 nationale knudepunkter i de 10 østeuropæiske tiltrædelses- og kandidatlande. Phare-budgettet er blevet gennemført under SI2. Den øverste leder er blevet udvalgt efter samtaler med tre kandidater og startede den 12. maj Lederen har allerede forberedt et offentligt udbud vedrørende oprettelse af 10 nationale knudepunkter i Pharelandene og gennemførelse af den kortlægningsøvelse (indsamling af data om institutionerne og deres aktiviteter i kampen mod og forskningen inden for racisme, fremmedhad og antisemitisme samt islamofobi og romafjendtlighed), der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på EUMC s websted den 7. juni Ansættelsesprocedurerne for tre andre projektmedarbejdere er i gang. Ved fristens udløb den 26. maj havde EUMC modtaget 44 ansøgninger fra Phare-landene (13 vedrørende kontrakt- og budgetforvalteren, 13 vedrørende stillingen i sekretariatet og 18 vedrørende datamedarbejderen). For hver stilling vil der blive indkaldt tre personer til samtale. Phare-medarbejderne er placeret i samme bygning som EUMC, men uden for EUMC s lokaler. I samarbejde med de nationale knudepunkter udførte EUMC den 12. juni en forhåndstest af et hurtig reaktion-projekt, der skal overvåge pressen og medierne i EU-medlemsstaterne.

3 - 3 - Projektet vil løbe af staben i november 2003, og resultaterne vil blive offentliggjort den 21. marts Formålet med projektet er at evaluere, i hvor høj grad det multikulturelle samfund og minoritetsgrupperne er repræsenteret i medierne, og analyser, opfølgende rapporter og aktiviteter kan således fremhæve god og dårlig praksis. Forskning Den sammenfattende rapport om kulturel mangfoldighed og integration er ved at blive forberedt til offentliggørelse. Forslagene til ændringer til den sammenfattende rapport er blevet sendt til kontrahenten. Teksten til den sammenfattende rapport er nu klar til offentliggørelse. Forslag til ændringer til rapporten om racisme i landdistrikter er blevet sendt til kontrahenten. Ændringerne til rapporten om antisemitisme er blevet taget i betragtning, og de yderligere drøftelser vedrørende rapporten er tilendebragt. Forretningsudvalget besluttede ikke at offentliggøre rapporten. Der blev udarbejdet et udkast til EUMC s strategi mod antisemitisme, som blev drøftet på en workshop i Wien den 2. juni 2003, hvor eksperter i antisemitisme deltog. Et holdningsdokument, som skal drøftes på workshoppen om nøglespørgsmål i november 2003, er under udarbejdelse. Opfølgningen vedrørende struktureret udveksling af oplysninger efter workshoppen om internationale temanetværk i Wien den 14. februar 2003 blev afsluttet. På de nationale knudepunkters RAXEN4-møde i Wien drøftede man de komparative undersøgelser af RAXEN3-dataene med kontrahenterne. De skal vurdere de rapporter, som de nationale knudepunkter udarbejder. De fem bedste rapporter inden for uddannelse og lovgivning vil blive offentliggjort. Alle rapporterne om beskæftigelse og den komparative rapport samt den tilhørende kortlægningsøvelse, dataindsamling og andre dokumenter vil blive offentliggjort på EUMC s websted som en evolutionær hypertekst. På kontaktpersonernes møde den 28. marts blev der givet en præsentation om fremskridtene inden for datasammenlignelighed. Der er forberedt et offentligt udbud vedrørende tre undersøgelser om holdninger til minoriteter og indvandrere i de 15 EU-lande og de 13 tiltrædelses- og kandidatlande. Undersøgelserne skal være baseret på en af følgende tre datakilder: Standard Eurobarometer, Eurobarometer for kandidatlandene, og data fra 2003 fra European Social Survey. Der er allerede indkommet bud, som vil blive åbnet og gennemgået i begyndelsen af juni. Der er offentliggjort et offentligt udbud vedrørende flere undersøgelser inden for projektet om indvandreres erfaringer med racisme i EU-medlemsstaterne. Udvælgelsen er blevet udsat til september og sker efter en evaluering. Dokumentation De indledende skridt til datamigrationen af RAXEN3-resultaterne er taget. Der blev gjort visse fremskridt i udviklingen af nye elektroniske værktøjer til datapræsentation. Opdateringen og rensningen af dataene fortsatte. EUMC s internet-directory er klar til

4 - 4 - offentliggørelse. ECCHRD s konference, som var støttet af EUMC, fandt sted i Wien den maj og blev benyttet til at præsentere EUMC s dokumentation for andre dokumentalister i EU. Samarbejde med Europarådet Rundbordskonference med ECRI I anledning af den internationale dag for udryddelse af racediskrimination den 21. marts 2003 arrangerede EUMC og Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance en fælles rundbordskonference i Strasbourg med titlen Local Solutions to Combat Racism (lokale løsninger til bekæmpelse af racisme). Formålet med denne første rundbordskonference var at undersøge mulighederne for at mindske antallet af områder, hvor der kan opstå konflikter mellem forskellige grupper i et givet samfund med vægt på praktiske initiativer. Den valgte titel, lokale løsninger til bekæmpelse af racisme, bekræfter, at problemer vedrørende racisme og fremmedhad bedst løses på lokalt plan så tæt på de potentielle ofre for diskrimination som muligt hvor folk fra minoritetsgrupper dagligt udsættes for diskrimination. Endagsarrangementet samlede over 120 deltagere fra EU-medlemsstaterne og Europarådets medlemsstater, som drøftede tre hovedemner: 1) anvendelse på lokalt plan af gældende national lovgivning mod racediskrimination, tilskyndelse til racediskrimination og racistisk vold; 2) de unge og kampen mod racisme og intolerance; og 3) mekanismerne til fremme af dialog, samarbejde og konfliktløsning samt de nødvendige betingelser for, at de virker. Samarbejde med Europa-Parlamentet EUMC styrkede samarbejdet med Europa-Parlamentet: EUMC kom med et indlæg om situationen med hensyn til racisme, som blev særdeles godt modtaget. Det blev desuden meddelt EUMC, at O. Ceyhun og U. von Bötticher, medlemmer af Europa-Parlamentet, ville besøge observatoriet i juni, og at formanden for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender agtede at aflægge et besøg i oktober. På bilaterale møder den juni informerede EUMC medlemmer af Europa-Parlamentet om observatoriets aktiviteter og udvikling (deltagerne var f.eks. en af Europa- Parlamentets næstformænd, formanden for Budgetudvalget, rapportører for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Budgetudvalget, samt formændene for De Europæiske Socialdemokraters Gruppe og Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe. EUMC fik særdeles positiv respons. EUMC gave en præsentation af sine aktiviteter den 12. juni i - Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport og deltog i en række møder med medlemmer af Europa-Parlamentet den 11. juni EUMC har også leveret oplysninger til Europa-Parlamentets årlige beretning om grundlæggende rettigheder (se også afsnittene om RAXEN). Et første udkast til Parlamentets beretning var allerede blevet sendt til EUMC. To ansatte i Europa- Parlamentet besøgte EUMC den 23. maj og udtrykte tilfredshed med EUMC s bidrag.

5 - 5 - Samarbejde med Europa-Kommissionen EUMC havde også et nært samarbejde med Europa-Kommissionen: Rundbordsdrøftelser i samarbejde med Europa-Kommissionen: Kommissæren for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Anna Diamantopoulou, anmodede EUMC om, sammen med Europa-Kommissionen, at arrangere rundbordsmøder om antisemitisme, islamofobi og interkulturel dialog i Den Europæiske Union. Den første af workshopperne, Manifestations of Anti-Semitism in Europe (tegn på antisemitisme i Europa), blev afholdt i december 2002, den anden, Manifestations of Islamophobia in Europe (tegn på islamofobi i Europa), i februar 2002, og den tredje, Fighting Anti-Semitism and Islamophobia (bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi) i marts 2003, alle i Bruxelles. Sidstnævnte workshop, som blev afholdt lige inden den internationale dag mod racisme, blev overskygget af Irak-krigens start. I workshoppen, som Robert Purkiss og Eliane Deproost var formænd for, deltog eksperter i islamiske og jødiske spørgsmål, sociologer, forskere og kommentatorer, regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne og tiltrædelseslandene samt parlamentsmedlemmer med det formål at se nærmere på de nuværende mønstre inden for diskriminerende holdninger og adfærd, og hvordan disse bedst kan håndteres på lokalt, nationalt og europæisk plan. Der blev især lagt vægt på områderne politik, lovgivning, uddannelse og medier. Blandt gæstetalerne var Lord Amir Bhatia fra overhuset i det britiske parlament, Bent Melchior, overrabbiner i Danmark, og Egon Kapellari, østrigsk biskop. Sammen med GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender er EUMC i færd med at udarbejde en præsentation af resultaterne til internettet, et sammendrag af workshopperne til Equal Voices og en publikation i papirformat. Møde om midtvejsrevisionen af Europa-Kommissionens socialpolitiske dagsorden: Deltagelse i mødet den marts i Bruxelles. Deltagerne fik større indblik i drøftelserne om midtvejsrevisionen af Kommissionens socialpolitiske dagsorden. Drøftelserne viste klart, at spørgsmålet om klarhed i gennemførelsen af de nye direktiver vil blive et vigtigt interesseområde for EUMC i fremtiden. Som et emne for fremtidige undersøgelser bør EUMC i tråd med Kommissionens nye vægtning endvidere overveje omkostningerne ved manglende antidiskriminations- eller mangfoldighedspolitikker. Indledende møde i arbejdsgruppen om dataindsamling for at måle omfanget og indvirkningen af diskriminationen i Europa: Deltagelse i arbejdsgruppens møde i Bruxelles den 9. april, som var ledet af GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Formålet med arbejdsgruppen er at definere kvantitative og kvalitative indikatorer til måling af omfanget og indvirkningen af diskrimination og antidiskriminationslovgivning. Gruppen skal gøre det muligt at afgøre, om politiske og lovgivningsmæssige tiltag har været successer eller fiaskoer, navnlig i lyset af de to EU-direktiver, samt fremsætte praktiske forslag til forbedring kvaliteten og omfanget af dataindsamlingen på EU-plan og i medlemsstaterne. Gruppen vil udarbejde et forslag om evaluering af indvirkningen af antidiskriminationslovgivningen. EUMC deltog i Europa-Kommissionens midtvejsrevision af socialpolitikken i marts.

6 - 6 - Samarbejde med medlemsstaterne Nationale rundbordsdrøftelser I det første kvartal af 2003 blev der afholdt rundbordsdrøftelser i Tyskland, Spanien, Det Forenede Kongerige og Irland. - Tyskland holdt et rundbordsmøde den 11. marts i Berlin, hvor der blev lagt vægt på det nye forslag om en tysk indvandringslov og på gennemførelse af lovgivning mod forskelsbehandling. - Spanien holdt det første nationale rundbordsmøde den 14. marts i Madrid, hvor man præsenterede nøglepersoner fra statslige myndigheder, ngo er og forsknings- og menneskerettighedsorganisationer. Der blev holdt en særlig pressekonference for at præsentere EUMC s arbejde og mål. - Det Forenede Kongerige afholdt sit syvende nationale rundbordsmøde den 14. marts i London med hovedemnerne Changes to UK equality legislation (ændringer i Det Forenede Kongeriges lovgivning mod forskelsbehandling) og Practical implementation of race equality laws (praktisk gennemførelse af racelighedslove), som blev behandlet på to workshopper. - Irland afholdt et nationalt rundbordsmøde den 26. marts i Dublin. Der blev især fokuseret på gennemførelsesprocessen for EU-lovgivning mod forskelsbehandling og på den irske nationale handlingsplan til bekæmpelse af racisme og diskrimination. EUMC og ECRI fremlagde situationsrapporter om deres aktiviteter. Møde med EUMC s kontaktpersoner ved de statslige myndigheder Det tredje møde med EUMC s kontaktpersoner ved de statslige myndigheder fandt sted i EUMC s lokaler den marts På mødet præsenterede EUMC sine projekter og aktiviteter som f.eks. RAXEN-udviklinger, datasammenlignelighedsprojekter og EUMC s database. Deltagerne udvekslede oplysninger om gennemførelsen af artikel 13 og fremskridtene med hensyn til de nationale handlingsplaner mod racisme. Den irske kontaktperson fremlagde den integrerede tilgang til antidiskrimination i Irland. Herudover blev proceduren for kontaktpersonernes inddragelse i udarbejdelsen af anden del af årsberetningen drøftet, og EUMC tilskyndede de nationale knudepunkter og medlemsstaterne til at støtte ansættelse af udstationerede nationale eksperter. Det næste møde ville finde sted i Wien den september, hvortil der ville blive inviteret observatører fra tiltrædelseslandene. Rådgivning og bistand EUMC deltog i OSCE s arbejdsgruppe om tolerance i november 2002, som mundede ud i ministererklæringen om tolerance i Porto i december. EUMC har bidraget til opfølgningen på erklæringen ved at yde rådgivning til medlemsstaternes delegationer og Europa-Kommissionen om den planlagte konference om antisemitisme i juni 2003 og om racisme i september Samarbejde med nøgleorganisationer Konventet om Europas fremtid I marts 2003 skrev formanden for arbejdsgruppen om konventet om Europas fremtid et brev til konventets præsidium vedrørende EU s beføjelser til at udarbejde omfattende

7 - 7 - strafferetlig lovgivning inden for racisme og fremmedhad. Europa-Kommissionen værdsatte dette initiativ fra EUMC. Kommissærerne Vittorino og Barnier skrev tilbage og lykønskede EUMC med bidraget. EUMC opfordrede også alle sine nationale knudepunkter til at støtte initiativet og påvirke de nationale regeringer. Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) EUMC blev bedt om at komme med et indlæg om sine nøgleaktiviteter på Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisations 10. kongres i Prag den 28. maj 2003, hvor der var 800 deltagere. Indlægget blev særdeles godt modtaget og blev omdelt i stort antal i Europa-Parlamentet. UNESCO / Simon Wiesenthal-centret EUMC gav en præsentation om antisemitisme i Den Europæiske Union på den internationale konference den 13. maj 2003 i Paris, og samarbejdet med de jødiske organisationer blev styrket gennem positive reaktioner. Besøg af talsmanden for det canadiske parlaments underhus Talsmanden for det canadiske parlaments underhus besøgte med meget kort varsel observatoriet med sin delegation den 3. marts. Den canadiske delegation var særdeles tilfreds med besøget. UNESCO-møde om Renewing the Struggle against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (en fornyet indsats i bekæmpelsen af racisme, racediskrimination, fremmedhad og lignende intolerance). EUMC var blevet opfordret til at komme med et indlæg om racisme og kulturel mangfoldighed i massemedierne på det internationale møde i Osaka den 4. juni som opfølgning på WCAR i Durban, og at lede arbejdsgruppen om medier på den europæiske forberedende konference mod racisme i Strasbourg. Formålet med mødet var at drøfte resultaterne af de regionale drøftelser og resultater af undersøgelser, som var foretaget med henblik på at styrke UNESCO s indsats for bekæmpelse af racisme, racediskrimination, fremmedhad og lignende intolerance. Metropolis-konference: Forberedelse af en arbejdsgruppe til Metropolis-konferencen om dataindsamling (afholdes i Wien i september 2003). EQUAL-konferencer i Østrig: Deltagelse i to konferencer for internationale partnere i forbindelse med to særskilte EQUAL-projekter, et i Wien (den 24. marts) og et i Graz (den 25. april). Ved begge lejligheder kom EUMC med et indlæg om organisationsmæssige tiltag til bekæmpelse af diskrimination og fremme af kulturel mangfoldighed i Europa.

8 - 8 - Administrative spørgsmål Personalespørgsmål: spørgsmålet om fornyelse af kontrakter er stadig et følsomt emne. Revision af observatoriets personalepolitik: Dette behandles for øjeblikket på ledelsesplan (ansættelser, stillinger, forfremmelser, karriereforløb osv.) Man er i færd med at rekruttere fire midlertidige ansatte og to udstationerede nationale eksperter. I bedste fald starter de til efteråret. Juridiske anliggender: bidrag til konventet om Europas fremtid og observatoriets ny mandat, der skal styrke de involverede bestyrelsesmedlemmers position. Lokaler og udstyr: For øjeblikket undersøges næste års lokalemuligheder (flytter observatoriet eller ej?) og observatoriets nuværende sikkerhedsudstyr vurderes. Budget for 2004: Sammen med Parlamentet og i nært samarbejde med Kommissionen arbejder observatoriet på at tilpasse det budget for 2004, som bestyrelsen vedtog i februar dette år. Det er ligeledes planen at prioritere vedtægtsmæssigt personale fremfor nationale eksperter til den presserende styrkelse af forskningsteamet. Koordinering: Observatoriet arbejder for øjeblikket på fremtidige systemer til integreret ressourcestyring, der ikke blot skal forbedre informationsstrømmen internt, men også eksternt (leverandører og kunder).

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad ISSN 1725-5260 Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/2005 1. del SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret

Læs mere

ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING

ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING DA INDSATS MOD RACISME, FREMMEDHAD OG ANTI- SEMITISME I DET NYE ÅRTUSIND I det første år i det nye årtusind har Europa taget et vigtigt skridt for at sikre lighed for alle

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund Eksempler på lokale initiativer FRA 2008 Netværket af lokalsamfund LCN s målsætninger Hvem er vi? I LCN sidder Den Europæiske Unions

Læs mere

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int) OVERSÆTTELSESCENTRET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.01.2002 KOM(2002) 2 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evaluering af, hvilke følger det har for den genteknologiske

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2014 (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU

KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU 2005 KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU ANSVARSFRASKRIVELSE:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere