Afgiftsagen status 20-dec Preben og K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgiftsagen status 20-dec.-2010. Preben og K."

Transkript

1 Afgiftsagen status 20-dec Preben og K. Landsskatteretten afsagde d. 21.sept en kendelse, som stadfæster SKAT Odenses afgørelse vedr. at afkræve ekstra registreringafgift af Mads og Bjarne. Som beskrevet tidligere, 4-okt.-2010, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Da vi mente at det var at lade de to+en(alex) i stikken, når alle vi andre administrtivt havde fået bekræftet, at der ikke yderligre ikke ville ske mere afgiftsmæssigt, for motorcykler med sidevogn, valgte vi at spørge bestyrelsen om det ikke var på sin plads, at få en anden advokat til at vurdere sagerne, da vi ikke mente at den advokat vi havde, hånterede sagerne optimalt. Vi fik accept til dette. Vi har afholdt to møder med en skatteadvokat, som har gennemgået vores dokomentation for at SKAT aldrig førhen har opkrævet afgift af motorcykler med sidevogn, hvilket efter hans mening betyder, at vi kan bevise at SKAT har sovet i timen. Disse beviser har fået fra fem sidevognsejere, ud af alle de sdevognskører, som er her i landet. Uden deres hjælp ville det ikke have været muligt at føre Bjarne og Mads sager videre. Vi kunne sagtes bruge flere personer, der kan bevise at SKAT ikke har afkrævet afgift af sidevognen, ved montering/import. Det drejer sig om toldsynsraporter, anmeldelser for afgiftsberigtigelse og anmeldelse til syn og registrerings attester, hvoraf det fremgår at køretøjet er med sidevogn, og evt. med konstruktive ændringer. Vi har derfor på de anklagedes vegne, og forhåbentligt også på DSKs vegne, bedt vores nye advokat om at indbringe sagerne for byretterne. Når vi skriver det på denne måde, er det fordi at vi i skrivende stund ikke har en afklaring med DSK.om klubbens støtte.. I 2008 bliver det besluttet at forhøje det årlige kontingent til klubben med 100 kr. til dækning af advokat omkostniger vedr. afgiftsagen. Denne forhøjelse blev bekræftet ved generalforsamlingen i Til dato er der brugt kr., til Midt Advokaterne, klubbens medlemmer har igennem deres kontigentet indbetalt ca til advokat bistand. Vi mener at disse midler skal brugest til at føre denne sag. Det koster et DSK medlem 100 kr. om året at hjælpe de tre medlemmer, som er kommet i klemme i denne sag. Vi har fået ændret loven så denne situaton ikke kan opstå igen, derfor mener vi, at vi skylder de tre, at vi følger sagen helt til dørs, så de ikke er ladt alene med deres økonomiske problem. Vores tidligere advokat, som også er tilknyttet Turing Klubben, har to gange misset tidsfrister overfor Landsskattereten, det er grunden til at vi har valgt en anden advokat.

2 Alex fik pga. overskridelse af tidsfristen til Landsskatteretten, aldrig muligheden for at slippe for at skulle betale kr. ekstra til staten. Vi arbejder på at få vores tiligere advokat og hans forsikringsselskab til at annerkende Alexs tab, sådan at når vi vinder Bjarne og Mads sager ved byretterne, vil Alex få sine penge tilbage ad denne vej. Ydermere fremsender han en opkrævning på kr. for arbejde i forbindelse med Bjarnes sag, hvor han overskred tidsfristen for bemærkninger til Landskatterettens kendelse. Vi har pga. dette sendt et klagebrev til Midt Advokaterne, hvor vi forlanger denne faktura annuleret, pga. dårlig advokatskik. Hvis vores tidligere advokat ikke kommer med en mindelig løsning, indbringer vi ham for Advokat ankenævnet. Vi håber på bestyrelsens og klubbens medlemmers opbakning til at følge dette helt dørs. In mente skal vi have at afgørelsen, om ikke at retsforfølge sidevognsejere fra før lovændringen i dec kun er administrativ, der er derfor en teoretisk mulighed for at SKAT kan genoptage alle sager vedr. afgitsberigtigelse af motorcykler med sidevogn. Vi har sendt følgende til vores tidligere advokat, Martin Plum Juul, Midt Advoklaterne.

3 Midt Advokaterne A/S Sieferts Plads Ikast Martin Plum Juul Them d. 15. December Vi henvender os til Dem, som repræsentanter for Dansk Sidevogns Klub, hvor Alex Nielsen, Mads H. Hedemann og Bjarne P. Redan er medlemmer. De har alle søgt advokat bistand ved Deres kontor, bla. fordi der blev givet udtryk for et kendskab og engagement i motorcykelejeres problemer, og at der var en tilknytning til Touring Klubben. Vi har fulgt de tre sager meget nøje, og er bekendt med at der til dato er indbetalt Kr til Deres kontor for rådgivning vedr. den ekstra registreringsafgift, som er blevet pålagt dem ifølge lovbekendtgørelse 977. Vi føler os utroligt dårligt behandlet. Først springer Deres kontor datoen 12. august 2007, vedr. Alex Nielsens anke over SKATs afgørelse til Landsskatteretten. Alex Nielsen må pga. dette konstatere at de indbetalte penge er tabt, Kr Beløbet reduceres dog senere til Kr Vi har i denne sag også bedt om, at få bekræftet, at De har indgivet sagen til Deres forsikringsselskab, dette har vi stadig ikke modtaget. Dernæst springer Deres kontor datoen 17. maj 2010, for at komme med bemærkninger til Landsskatteretten vedr. SKATs postulater, fremført af specialkonsulent Susanne Echberg. Dette har også betydning for Mads H. Hedemanns sag, da anklagerne mod dem er identiske. Det lykkes os ved personlig henvendelse til fuldmægtig Peter Dyreborg Moslund at få yderligere 14. dage til at komme med bemærkninger. Vi fremskaffede selv de relevante dokumenter til bemærkningerne vedr. anken, og sendte dem til Landsskatteretten. Det er derfor med stor forundring at, vi erfarer, at Deres kontor fremsender yderligere en nota til Bjarne P. Redam, når De på ingen måde har udvist god advokatskik. Vi forventer at De annullerer denne nota, Vi kan heller ikke se på fremsendte nota, hvad Deres kontor har fortaget sig for beløbet, da De efter vores opfattelse ikke har foretaget Dem noget, der kunne fremme vores sag. Skulle dette mod vores forventning ikke ske, vil vi henvende os til Advokatankenævnet, som sandsynligvis vil give os medhold i at Deres kontor ikke har udvist god advokatskik. De har ikke kun én gang, men hele to gange ikke overholdt Landsskatterettens tidsfrister vedr. anker og bemærkninger. De skal på ingen måde foretage Dem yderligere i Bjarne P. Redams sag mod SKAT.

4 På vegne af Dansk Sidevogns Klub. Preben Danielsen, Jan Kaae. Vi har for at forklare os, samt holde hoved og hale på denne sag, har vi bla. sammensat følgende to dokumenter. I disse dokumenter er der henvist til billagsnumre, disse billag er ikke vedhæftet da der personlige oplysninger i dem. Beskrivelse af sags forløb vedr. afkrævning af registreringsafgift ifølge lovbekendtgørelse nr. 977 af om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.. I. Færdselspolitiet stopper / kontakter formodet lovbryder. Færdselspolitiet fremlægger derefter: Afhøringsrapport sigtet. Anmeldeselsrapport. Rapport. Afhøringsrapport sagkyndig. II. SKAT laver udfra dette en sagsfremstilling. På dette grundlag laver SKAT forslag til afkrævning af afgift. III. Sigtede / klager har herefter følgede muligheder. 1: Annerkende det formoddede lovbrud og betale den afkrævede afgift. 2: Eller klage over SKATs afgørelse. 3: SKAT kommer herefter med en afgørelse. 4: Er sigtede uenig med afgørelsen kan sigtede anke beløbsstørelsen til motorankenævnet, og / eller anke SKATs afgørelse til landsskatteretten. IV. Landsskatteretten kommer efter en evt. anke med en kendelse, som enten stadfæster SKATs afgørelse, eller giver klager helt eller delvist medhold. V. Klager har herefter mulighed for at indbringe kendelsen for domstolene. Motorankenævnet tager alene stilling til den afkrævede afgifts størrelse. Orienterende kommentarer: De 3 personer som SKAT har sigtet efter 977, har ens forhistorie. Køretøjerne er importeret som brugte solomotorcykler, og har kørt som sådan her i landet. Derefter er der monteret sidevogn og med de, for godkendelse i en bilsynshal, nødvendige ændringer. SKAT er ikke blevet gjort bekendt med disse ændringer, men personerne har ikke fostået at de gjorde noget ulovligt, da det ikke har været praksis, som hævdet af specialkonsulent Susanne

5 Echberg, at afkræve afgift ved sådanne ændringer, selvom SKAT var bekendt med ombygningen.. Dette har vi dokumenter som viser, at dette ikke er korrekt; anmeldelse afgiftberigtigelse. (Dok 6.) Susanne Echberg hævder desuden at sidevognen kan betragtes som tilbehør, når ombygningen ikke indebærerer konstruktionsmæssigt arbejde, ordet tilbehør findes ikke i 977. I 977 8, stk 3. står derimod at kun sidevogne til godstransport ikke medregnes til den afgiftspligtige værdi. Kan man tolke på en lovbekendtgørelse? Beskrivelse af dokument forløb ved egen import af brugte motorkøretøjer til Danmark til 1. gangsregistrering i Danmark, hvoraf der skal svares afgift til statskassen. I. På en bilsynshal foretages et toldsyn af køretøjet. Her fastslås køretøjets identitet. Ved import af tidligere udenlandsk-registrerede køretøjer anvendes den tidligere registreringsattest (Dok.1), rapporter fra annerkendte prøvningsinstitituter, f.eks. TÜV, TEKNOLOGISK INSTITUT, ect.. Der udarbejdes en toldsynsrapport (Dok.2) som indgår i SKATs beregning af registreringsafgiften. II. Derefter foretages der på en bilsynshal, sædvanligvis samme sted, et registrerings syn, der dokumenterer at køretøjet opfylder færdselsstyrelsens krav til køretøjer der indregistreres i Danmark. Her udfærdiges der dokumenter til anmendelse til syn og registrering af motorkøretøjerr m.v. (Dok.3, A+B), og synsrapport (Dok.4), som gør det muligt at købe nummer plader til køretøjet. Ifølge , stk 3. indgår bilinspektionens påtegninger på synspapirene i værdiansættelsen. Bla. til motorcykler med sidevogn, udfærdiges også en attest om køretøj med flere udførelser. (Dok.5). III. Disse 5 dokumenter forevises SKAT. SKAT beregner ud fra disse 5 dokumenter, samt egne niveaulister registreringsafgiften. Denne påføres anmeldelse afgiftberigtigelse. (Dok.6). IV. Efter betaling af den af SKAT afkrævede registreringsafgift, kan der købes nummer plader til køretøjet, som så lovligt kan anvendes i Danmark. Orienterende kommentarer:

6 Vi har fremlagt flere anmeldelse afgiftberigtigelse, hvoraf det tydeligt fremgår, at motorcyklen er monteret med sidevogn og der er foretaget konstruktive ændringer, hvilket er konstateret i en bilsynshal (Dok.1-5). Trods dette er der alene afkrævet afgift som af en solomotorcykel. Se anmeldelsesblanketten. ( Dok.6). Bemærk beløbsstørrelser. SKAT kan derfor ikke hævde at De ikke var bekendt med ombygningen, og at det var praksis at afkræve afgift af sådanne køretøjer. Landsskatteretten er efter vores mening, ikke forelagt de korrekte oplysninger i sagen. God jul og godt nytår fra Preben og K. Vi vinterkører ses snart, i andre må vente lidt længere.

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3897035 - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd.

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

D O M. afsagt den 6. maj 2013. Rettens nr. 1-284/2013 Politiets nr. 0900-85190-00019-12. Anklagemyndigheden mod T

D O M. afsagt den 6. maj 2013. Rettens nr. 1-284/2013 Politiets nr. 0900-85190-00019-12. Anklagemyndigheden mod T D O M afsagt den 6. maj 2013 Rettens nr. 1-284/2013 Politiets nr. 0900-85190-00019-12 Anklagemyndigheden mod T Anklageskrift er modtaget den 24. januar 2013. T er tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven,

Læs mere