DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 16. juni 2009 blev der i sag nr KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom og de i medfør af loven fastsatte forskrifter samt god ejendomsmæglerskik ved at; 1. opkræve salær for berigtigelse af handlen, jf. formidlingsaftalen, når en anden end indklagede har forestået udarbejdelse af skøde, 2. i forbindelse med oven for anførte, at rykke klager for betaling med oplysninger om videregivelse til inddrivelse ved inkasso, når sagen er overgivet til advokat, 3. udfærdige en købsaftale på en ejendom, der indgår som en del af en handel med en anden ejendom, hvor der er aftalt advokatforbehold, uden at involvere advokaten, 4. undlade at påføre en konkret købsaftale underskriftsdato, 5. kræve sig betalt for udlæg i forbindelse med markedsføring, selv om formidlingsaftalen ikke opfylder lovens krav til specifikation, som fastsat ved formidlingsbekendtgørelsen. Herudover drejer klagen sig om, hvorvidt indklagedes adfærd berettiger en salærreduktion. Disciplinærnævnet behandler ikke klager over størrelsen af en ejendomsmæglers salær. Af denne grund tager nævnet ikke stilling til, om indklagedes salær bør nedsættes. 1

2 Sagens omstændigheder Klager underskrev den 25. maj 2007 en købsaftale på en ejendom (..1..), som var til salg hos indklagede. Købsaftalen var betinget af, at klager kunne sælge sin eksisterende bolig beliggende (..2..), og handlen var i sin helhed betinget af godkendelse fra klagers advokat. Et salgsbudget blev af indklagede udarbejdet den 21. maj 2007 for så vidt angår klagers eksisterende ejendom. Den 25. maj 2007 indgik klager formidlingsaftale med indklagede. Aftalen var betinget af, at klagers køb af ny ejendom blev gennemført. I formidlingsaftalen var det desuden aftalt: EDC Berigtigelse/skødeekspedition: Det er mellem sælger og EDC-Hurup aftalt, at EDC-Hurup Thy på sælgers vegne forestår handlens berigtigelse, herunder udarbejdelse og tinglysning af skøde, evt. pantebrev og refusionsopgørelse m.v. Den 17. august 2007 underskrev klager købsaftale om salg af sin eksisterende bolig. Køberen (køber 1) var ægtefælle til sælgeren af den ejendom, som klager havde købt. Købsaftalen var betinget af, at ejendommen ikke blev solgt til tredjepart inden 14. november Den 31. oktober 2007 indgik klager købsaftale med en anden køber (køber 2), og aftalen med køber 1 blev derfor ikke gennemført. Købsaftalen med køber 2 indeholdt følgende passus: Det er mellem køber og sælger aftalt at køber betaler stempeludgiften på skødet 100 % mens sælger betaler for berigtigelse af skødet 100 %... I henhold til formidlingsaftalen udfærdigede indklagede skøde og sørgede for, at sælger underskrev. Den 12. november 2007 sendte indklagede faktura til klager. Samme dag henvendte klagers advokat sig til indklagede ved e-post. Advokaten angav, at skøde ikke imødekom de forventninger advokaten havde, da der manglede de væsentlige punkter fra købsaftalen Advokaten bad om at få fremsendt et nyt udkast til skøde, som opfyldte disse krav. I modsat fald ville advokaten selv udfærdige et skøde. Indklagede svarede samme dag, at advokaten gerne måtte udarbejde et sådant skøde, men at indklagede herved antog, at advokaten ville oplyse sin klient om, at dette medførte yderligere omkostninger. Indklagede fastholdt således sit vederlag og gjorde opmærksom på, at køber ville underskrive skøde senere samme dag. 2

3 Indklagede fremsendte samme dag skøde med købers underskift til klagers advokat. Det medfølgende brev indeholdt følgende passus:..vedlagt returneres skøde påført købers underskrift og med enkelte rettelser, idet det ikke er aftalt at mikroovnen medfølger som en del af købesummen. Jeg må gå ud fra at sælger er orienteret om at de kommet til at betale for 2 x berigtigelse, da de tilsyneladende har bestilt både jer og os til at berigtige handelen. Da De har anført Dem selv som berigtigende går vi ikke ud fra at vi skal foretage os yderligere, med mindre vi får besked herom. Klagers advokat svarede den 29. november Advokaten anførte blandt andet: Det er med forundring jeg har konstateret, at De har afkrævet min klient kr moms for berigtigelse af handelen..(ejendommens adresse). Uagtet at De ikke har forestået arbejdet. De har, trods adskillige rykkere for fremsendelse af udkast til skøde til mit kontor, først fremsendt dette den 12 ds. pr. fax. De har indhentet sælgers underskrift, forinden godkendelse af skødet forelå. Samme dato anmoder jeg Dem om at udfærdige et skøde indeholdende de væsentligste punkter fra købsaftalen, hvilket De ikke ønsker. Som følge heraf udfærdiges et skøde med det ønskede indhold fra vort kontor, som afleveres samme dag hos Dem med henblik på underskrift af køber. Skødet afleveres efter følgende på vores kontor med henblik på videreekspedition af sagen. På nævnte grundlag er De naturligvis uberettiget til at afkræve noget salær for berigtigelse af handlen.. Ved fax af 3. december 2007 fastholdt indklagede sit krav på berigtigelsessalær. Indklagede tilbød dog at frafalde halvdelen af sit honorar med henblik på konfliktens afslutning. Da indklagede samme dag konstaterede, at klagers advokat havde rådet sin klient til at undlade betaling af kravet på salær, meddelte indklagede, at tilbuddet om at frafalde halvdelen af salæret kun gjaldt resten af dagen samt at kravet ville blive sendt til inkasso, hvis det ikke blev betalt. Senere den 3. januar 2008 konstaterede indklagede, at salæret ikke var indbetalt. Der blev angivet en frist til den 8. januar 2008 til indbetaling. Klagers advokat meddelte den 7. januar 2008 indklagede, at sagen ville blive indbragt for Dansk Ejendomsmæglerforening og senere ved brev af 29. februar 2008 for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 3

4 Ved brev af 8. januar 2008 fastholdt indklagede at have krav på honorar for berigtigelse af handlen. Klageren har ikke indbetalt kr. i forbindelse med betaling af indklagedes faktura. Indklagede har oplyst, at den påbegyndte inkassosag blev sat i bero med henblik på klagens afgørelse. Parternes bemærkninger Klager har bl.a. anført, at da berigtigelsen af handlen for så vidt angår klagers eksisterende bolig ikke er udført af indklagede, kan denne ikke gøre krav på vederlag for den pågældende ydelse. Klagers advokat udfærdigede nyt skøde, fordi indklagede på opfordring fra klagers advokat ikke ville udfærdige et skøde med de væsentlige punkter fra købsaftalen. Klager har desuden anført, at indklagede var bekendt med, at klager var repræsenteret ved advokat i forbindelse med klagers køb af ejendom. Derfor burde indklagede være klar over, at klager i et tilfælde, hvor de to handler var forbundne, ville have en interesse i at være repræsenteret af advokat ved salget af sin ejendom, og at denne skulle berigtiges af klagers advokat. Af denne grund burde kopi af købsaftale vedrørende salget være fremsendt til klagers advokat med henblik på advokatens godkendelse. Klagers repræsentant har i øvrigt anført, at den købsaftale, der blev modtaget fra indklagede, ikke var påført en dato for parternes underskrift, men ved senere fremsendelse fra indklagede var påført datoen den 31. oktober Den inkassoskrivelse, klager har modtaget, er den fremsendt på et tidspunkt, hvor indklagede var klar over, at der var uenighed om kravets berettigelse, og på et tidspunkt, hvor klagers repræsentant havde gjort det klart, at man ønskede sagen behandlet i Klagenævnet for Ejendomsformidling. Klager har ved sagens behandling ved Klagenævnet for Ejendomsformidling konstateret uregelmæssigheder for så vidt angår et opkrævet udlæg for markedsføringsomkostninger og klagers repræsentant har derfor bedt om, at også dette klagepunkt bliver behandlet hos Disciplinærnævn for Ejendomsmæglere. Klager har endelig anført, at formidlingsaftalen ikke opfylder lovens krav til specifikation af aftalte markedsføringsomkostninger, jf. 11 i formidlingsbekendtgørelsen. Indklagede har bl.a. anført, at denne havde indgået aftale med klager om, at indklagede skulle udarbejde skøde og derfor stå for berigtigelsen af handlen. Dette fremgår af formidlingsaftale, købsaftale og salgsprovenuberegning. Af denne grund fastholder indklagede at have krav på betaling af 4

5 honorar. At klagers advokat stillede krav til indholdet af skødet, som indklagede ikke ønskede at imødekomme, og dette medførte at klagers advokat selv udfærdigede et adkomstdokumentet og overtog berigtigelsen, medfører ikke, at indklagede ikke har krav på det aftalte honorar. Indklagede havde udarbejdet et skøde og var indstillet på at forestå berigtigelsen. Indklagede forsøgte at løse uoverensstemmelsen med et forslag om, at indklagede og advokaten hver især kunne frafalde halvdelen af deres salær, så klager ikke led skade. Indklagede modtog aldrig svar herpå. Indklagede har endvidere anført, at indklagede kun har beregnet salær for den ene handel og ikke i forbindelse med gensalg. I forhold til inddragelse af klagers advokat er det indklagedes opfattelse, at denne blev inddraget fra handlens start i forbindelse med klagers køb af ny ejendom. Men for så vidt angår klagers salg af klagers eksisterende bolig til køber 1, havde klager ikke over for indklagede givet udtryk for, at klager ønskede sig repræsenteret af advokat, hvor en købsaftale ikke blev fremsendt. Det samme gjorde sig gældende i forbindelse med købsaftale indgået med køber 2, da klager heller ikke her havde givet udtryk for, at klager ønskede sig repræsenteret ved advokat. Det har aldrig været indklagedes intention at afskære hverken køber og sælger for uvildig rådgivning, såfremt køber eller sælger ønskede dette. Indklagede har i øvrigt bemærket, at købsaftale med køber 1 blev fremsendt den 17. oktober 2007 til advokaten på dennes opfordring. Indklagede havde anført underskriftsdato på dette dokument, da det fremgik af sagsstyrings-systemet, hvornår aftalen var underskrevet. For så vidt angår købsaftale indgået med køber 2 blev denne fremsendt sammen med skødeudkast efter henvendelse fra advokaten. Indklagede har bekræftet, at der blev afholdt et møde uden tilstedeværelse af klagers advokat. Begrundelsen for mødet var underskrivelse af købsaftale 1, og da denne hang sammen med salget af ejendommen (..1..), gennemgik man advokatens forbehold med henblik på at opnå enighed, hvilket lykkedes. For så vidt angår inkassoskrivelsen har indklagede anført, at man ikke var blevet orienteret om, at klagers advokat havde indgivet klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling og senere Disciplinærnævnet for Ejendomsformidling. Da dette blev indklagede bekendt, blev inkassosagen sat i bero. Med hensyn til udlæg for markedsføring har indklagede anført, at klager blev informeret om, hvilke medier hans ejendom blev annonceret i. Det var klager ikke i tvivl om. Indklagede stiller sig i øvrigt uforstående for, at dette punkt vedrører klager. 5

6 Indklagede har bemærket, at beregning af markedsføringsomkostninger fremover vil indgå i alle formidlingsaftaler. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat Det lægges til grund, at indklagede udarbejdede et minimalskøde i forbindelse med berigtigelsen af handlen, og at et sådan skøde kan opfylde kravene til berigtigelse, såfremt de bagvedliggende dokumenter indeholder alle oplysninger, som parterne har aftalt i forbindelse med handlen. Det er Disciplinærnævnets opfattelse, at der ikke kan stilles krav om, at et skøde skal indeholde mere end hvad tinglysningsloven samt tilhørende forskrifter foreskriver. Dette medfører, at indklagede som udgangspunkt vil have krav på vederlag for sit arbejde. Det lægges videre til grund, at aftalen om, at indklagede udfærdigede berigtigelsen, var angivet i formidlingsaftalen. Efter lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3 kan der ikke kan kræves vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med lovens krav. Når indklagede har henvist til, at aftalen om berigtigelse fremgår af formidlingsaftalen, skal aftalen opfylde de specifikationskrav, som følger af lovens 10, stk. 1 og 2. Det fremgår ikke af formidlingsaftalen, hvilket beløb klager skal betale for berigtigelsen. Indklagede har i salgsbudgettets pkt. 3.3 anført en pris, men har ikke i formidlingsaftalen henvist hertil. Indklagedes opkrævning af vederlag for berigtigelsen er dermed i strid med lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 1, jf. formidlingsbekendtgørelsens 11, stk. 1 og 2. Retsfølgen er, at indklagede fortaber retten til vederlag for denne ydelse, jf. 10, stk. 3. Disciplinærnævnet lægger til grund, at indklagede selv påførte underskriftdatoer på købsaftalen. Denne adfærd er kritisabel og i strid med god ejendomsmæglerskik, idet det burde være oplyst for klagers advokat, at underskriftsdatoen var påført af indklagede. Et enigt nævn finder, at dette skal sanktioneres med en advarsel. Klagenævnet for Ejendomsformidling har oplyst, at klagen blev modtaget i klagenævnet den 21. januar 2008 og forelagt indklagede ved brev af 26. februar Disse oplysninger lægger Disciplinærnævnet til grund. Det er herefter Disciplinærnævnets opfattelse, at indklagede ikke var klar over, at klagen var under behandling i klagenævnet, og det derfor ikke kan kritiseres, at indklagede den 19. december 2007 og 3. januar 2008 rykkede for betaling af salær, og at indklagedes advokat fremsendte inkassoskrivelse til klager den 7. februar Det lægges til grund, at indklagede havde positiv viden om, at klager var repræsenteret af en advokat i forbindelse med sit eget køb af ny ejendom, hvorimod klager ikke ved salget til køber 1 havde oplyst, at klager også her var repræsenteret af advokat. 6

7 Lov om omsætning af fast ejendom 15, stk. 2, bestemmer, at en ejendomsmægler skal rådgive den anden part i en handel til at søge professionel bistand i de tilfælde, hvor parten ikke er repræsenteret. Selvom indklagede måske ikke kunne vide, at klager i forbindelse med salg til køber 1 havde et ønske om, at være repræsenteret ved advokat, finder nævnet dog, at indklagede som den professionelle part burde have rådgivet klager om behovet for professionel rådgivning, jf. princippet i lov om omsætning af fastejendoms 15, stk. 2. Nævnet finder det ikke godtgjort, at denne rådgivning har været givet. Nævnet finder det kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede ikke fremsendte købsaftalen til klagers advokat i forholdet med klagers køb af ny ejendom. Indklagede var vidende om, at klager var repræsenteret ved advokat. Med hensyn til spørgsmålet om opkrævning af markedsføringsomkostninger lægger Disciplinærnævnet på baggrund af indklagedes egne oplysninger til grund, at indklagede først nu vil påbegynde specifikation af markedsføringsomkostninger. Dette anser Disciplinærnævnet som en anerkendelse af, at det ikke tidligere er gjort, og af denne grund finder Disciplinærnævnet, at indklagede har overtrådt lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3, jf. stk. 1 og 2. 5 nævnsmedlemmer finder, at indklagede for sin overtrædelse af lov om omsætning af fast ejendom 10 og 15 skal tildeles en advarsel. 2 nævnsmedlemmer finder, at indklagede skal frifindes for disse forhold. Indklagede tildeles en advarsel, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b, stk. 1. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler, YY, tildeles en advarsel. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævn for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 7

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere