Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning"

Transkript

1 Risikorapport 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde Kapitalgrundlag Kapitalkrav Eksponeringer mod modpartsrisiko Kapitalbuffere Indikatorer for systemisk betydning Kreditrisikojusteringer Ubehæftede aktiver Anvendelse af ECAI er Eksponering mod markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer mod aktier mv. der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponering mod renterisiko, der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponering mod securitiseringspositioner Aflønningspolitik Gearing IRB-metoden i forbindelse med kreditrisiko Kreditreduktionsteknikker Avancerede målemetode i forbindelse med operationel risiko Interne modeller for markedsrisiko 26 2

3 Indledning Formålet med denne rapport er at give et indblik i Nørresundby Banks risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 artikel (CRR) og beskriver de forskellige typer af balanceførte og ikkebalanceførte risici, som banken er eksponeret overfor. Nørresundby Bank offentliggør kapitalgrundlag og kapitalpct. i årsrapporten. Herudover oplyser banken i årsrapporten, at de samlede risikooplysninger offentliggøres samtidig med årsrapporten i henhold til krav om oplysningsforpligtelser i CRR artikel De samlede risikooplysninger offentliggøres på hjemmesiden Rapportering i henhold til oplysningskravet i CRR-forordningens artikel sker på årsbasis, i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, mens det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov offentliggøres kvartalsvis i en separat rapport. Dokumentet er bygget således op, at det følger kronologien i CRR-forordningens artikel Der omtales kun de områder, som banken beskæftiger sig med og dermed er relevante. Risikostyringsmålsætning og politik, CRR 435 stk. 1, litra a - d Risikotagning er en nødvendig forudsætning for bankdrift. Risikostyring er derfor et centralt fokusområde også i Nørresundby Bank Banken har en tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion. På risikoområdet har bestyrelsen formuleret et sæt af skriftlige retningslinjer til direktionen, som klart specificerer ansvarsområderne for hvert ledelsesniveau. Bestyrelsen fastsætter de overordnede politikker, mens direktionen er ansvarlig for bankens daglige ledelse. Risikostyring i forskellige former er et tilbagevendende punkt på bestyrelsens dagsorden. Banken har i henhold til ny regulering af bestyrelsens ansvar og pligter foretaget en ændring i udvalgsstrukturen og etableret et risikoudvalg til bestyrelsens overvågning af bankens risici. Udvalgets sammensætning og arbejdsopgaver er nærmere beskrevet i årsrapporten 2014 på side 24. Endvidere har banken implementeret en række procedurer og systemer, der har til formål at sikre, at risici identificeres og håndteres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bestyrelsen skal sikre, at banken har den rette organisation, samt at der etableres risikopolitikker og grænser for alle væsentlige risikotyper, herunder at der foreligger en detaljeret årsplan for intern revision samt risiko- og compliancefunktionen. Derudover skal alle større kreditfaciliteter forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen træffer også afgørelse om generelle principper for håndtering og overvågning af risici. Der rapporteres regelmæssigt til bestyrelsen med henblik på at give bestyrelsen mulighed for at kontrollere, om de samlede risikopolitikker og de fastsatte grænser herfor bliver overholdt. 3

4 Denne rapportering til bestyrelsen sker bl.a. fra bankens risikoansvarlige, hvis arbejdsområder omfatter bankens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Den risikoansvarlige er ansvarlig for, at risikostyring i banken sker på betryggende vis, herunder at der skabes et overblik over bankens risici og det samlede risikobillede. Den risikoansvarlige kan i relevant omfang give udtryk for betænkeligheder og advare bestyrelsen, når specifikke risikopåvirkninger påvirker eller kan påvirke banken. Der er for den risikoansvarlige udarbejdet en af direktionen godkendt instruks. Den risikoansvarlige udarbejder hvert år en plan for de risikoområder, der skal sættes fokus på. Planen godkendes af bankens risikoudvalg. Den risikoansvarlige bistår risikoudvalget med information. Den risikoansvarlige er udpeget af direktionen og refererer med ovennævnte undtagelser til bankens direktion. Afskedigelse af den risikoansvarlige skal godkendes af bankens bestyrelse. Endvidere har bankens compliancefunktion ansvar for at overvåge overholdelsen af finansiel lovgivning, branchestandarder og bankens interne retningslinjer på alle områder. Endelig har banken, som nævnt i årsrapporten 2014 side 24, nedsat et Revisionsudvalg, som har til opgave at overvåge og kontrollere regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt forberede bestyrelsens behandling af regnskabs- og revisionsrelaterede emner. På de enkelte risikoområder er det fortsat bankens overordnede politik, at banken alene vil påtage sig de risici, der er i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper, banken drives efter, og som banken har de kompetencemæssige ressourcer til at styre. Bankens bestyrelse foretager løbende og mindst en gang om året en vurdering af bankens enkelte og samlede risici og tager i den forbindelse stilling til, om risiciene er acceptable. De væsentligste risikoområder er kredit, markedsrisiko, likviditet og operationelle risici. Nedenfor gennemgås risikoområdet i hovedtræk. Kreditrisiko Kreditrisikoen er risikoen for tab som følge af, at kunderne helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Nørresundby Banks overordnede strategi er at drive et lokalt forankret pengeinstitut med et klart defineret markedsområde, som primært omfatter Region Nordjylland. Det er endvidere bankens ønske, at der i kundeporteføljen er en passende fordeling mellem privat- og erhvervskunder. Endvidere lægger banken vægt på langvarige kunderelationer og ønsker ikke at bruge risikovillighed som et konkurrenceparameter. Nørresundby Banks kreditrisiko styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik, som bl.a. skal sikre et afbalanceret forhold mellem indtjening og risiko, ligesom risikotagning skal være forudkalkuleret. 4

5 Formålet hermed er, at der sikres en klar sammenhæng fra bankens vision og strategi til risikoprofil og daglig risikotagning, og at banken til ethvert tidspunkt har en risikoprofil, der står i et hensigtsmæssigt forhold til kapitalgrundlaget. Det er Nørresundby Banks indstilling, at al kreditgivning skal være baseret på indsigt i kundernes økonomiske forhold, og at kreditværdighed er et væsentligt parameter i alle kundeforhold. Banken tilstræber at reducere kreditrisikoen mest muligt ved at kræve sikkerhedsmæssig afdækning af engagementerne. De mest anvendte sikkerhedstyper ved engagementer med privatkunder er pant i fast ejendom, værdipapirer og biler. I forhold til erhvervskunderne består de mest almindelige sikkerheder af pant i fast ejendom, værdipapirer, driftsmidler, varelagre og debitorer samt kaution. Udlånsgearingen i forhold til bankens egenkapital er på 3,4, hvilket er i den absolut lave ende set i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter. Banken har derfor et ønske om en passende vækst i udlånet inden for rammerne af en udlånsgearing på 5,0. Den daglige styring af kreditrisikoen varetages af kunderådgiverne i samarbejde med afdelingscheferne. Såfremt et engagement bringes op over afdelingens bevillingsret, overgår bevillingen til enten bankens centrale kreditkontor, direktionen eller bestyrelsen alt efter eksponeringens størrelse. Den overordnede overvågning af bankens samlede kreditrisiko varetages af Kreditkontoret, som løbende gennemfører bonitetskontroller af bankens eksponeringer. Som led i denne overvågning har banken de seneste år nedbragt den kreditmæssige koncentration med det formål at reducere bankens kreditrisiko. Summen af store eksponeringer er som følge heraf nedbragt over de seneste år. Med det formål at nedbringe kreditrisikoen har der løbende gennem året været forøget fokus på de eksponeringer, der har vist svaghedstegn. Typisk har dette medført krav om nedbringelse af eksponeringen ved f.eks. salg af aktiver, yderligere sikkerhedsstillelser samt løbende aflevering af regnskabs- og budgetopfølgningsmateriale. Med baggrund i bankens eksponering inden for ejendomsområdet er der naturligvis løbende fokus på dels den generelle udvikling på ejendomsområdet, dels specifikt bankens ejendomseksponeringer. I forbindelse hermed revurderes værdiansættelserne løbende, senest med udgangspunkt i Finanstilsynets præciserede regler. Gennem denne opfølgning sikres, at der løbende sker vurdering af eventuelle behov for nedskrivninger. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion i august/september 2012 er banken blevet bekræftet i, at de principper for værdiansættelser, banken har lagt til grund for vurderingen af det enkelte ejendomsengagement, er realistiske. 5

6 På baggrund af opstillinger udarbejdet af Kreditkontoret gennemgås udvalgte eksponeringer årligt af bankens eksterne og interne revision bl.a. med henblik på at vurdere eventuelle nedskrivningsbehov. Konklusionerne drøftes med direktion og bestyrelse. Denne gennemgang har omfattet 20 % af bankens samlede krediteksponering (udlån, garantier, rammer og uudnyttede kreditter). Endvidere har bankens centrale Kreditkontor løbende fokus på, om der skulle opstå udfordringer for de brancher banken er eksponeret inden for. Udlån og tilgodehavender vurderes individuelt, når eksponeringen er betydende. Herudover vurderes udlån og tilgodehavender i de tilfælde, hvor der i forvejen er foretaget individuel nedskrivning, eller hvor eksponeringen vurderes svagt. Bestyrelsen har vedtaget principper for rapportering for kreditområdet. Bestyrelsen modtager hvert kvartal rapportering på kreditområdet, herudover fremlægges på bestyrelsesmøderne igennem året opgørelser på forskellige kreditmæssige områder. Markedsrisici Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Som led i handel med og beholdninger af værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter opstår der markedsrisiko. Markedsrisici er en konsekvens af bankens åbne positioner i de finansielle markeder og kan opdeles i renterisiko, valutarisiko, aktierisiko og ejendomsrisiko. Det er bankens politik, at markedsrisici skal holdes på et lavt niveau. Indenfor hver risikotype er fastlagt konkrete risikorammer for overvågning og styring, ligesom det er målsætningen, at forholdet mellem risiko og afkast skal være fornuftigt. Styring og dækning sker ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter, såfremt banken ønsker at minimere eller reducere de risici, banken udsættes for. Markedsrisici opstår og afdækkes primært i Finansafdelingen. I forbindelse med styring og overvågning af bankens markedsrisici modtager ledelsen daglig rapportering udarbejdet af Økonomiafdelingen om udviklingen i kursreguleringer på obligationer og aktier i egenbeholdningen, herunder egne aktier, og på valuta. Rapporteringen indeholder endvidere udviklingen i indlån og udlån sammenholdt med budgetforventningerne. Endvidere modtager ledelsen cirka to gange månedligt en rapport udarbejdet af Økonomiafdelingen over den samlede eksponering i værdipapirer og valuta, samt for det enkelte papir og valutaposition, hvor stor en del af bemyndigelsen, der er udnyttet, og med bemærkninger om eventuelle overskridelser. Denne rapportering indeholder endvidere en opgørelse af kursreguleringer på egenbeholdningen, renterisiko samt opgørelse af overskudslikviditeten siden seneste opgørelse. Rapporten forelægges for bestyrelsen til hvert bestyrelsesmøde. 6

7 Renterisiko Bankens udlåns- og indlånsforretninger samt mellemværender med kreditinstitutter er for hovedpartens vedkommende indgået på variabel basis. Den primære renterisiko er knyttet til bankens beholdning af obligationer, som er relateret til bankens likviditetsstyring. Obligationsbeholdningen er i 2014 disponeret under indtryk af det volatile marked, således der er taget hensyn til såvel kursrisiko som renterisiko. Denne investeringsstrategi har fuldt ud levet op til målsætningen om en meget begrænset renterisiko. Endvidere er der knyttet renterisiko til bankens fastforrentede positioner, som på baggrund af individuelle vurderinger afdækkes. Bankens renterisiko styres dagligt af Finansafdelingen. Overvågning og rapportering om renterisiko til bestyrelse og direktion foretages af Økonomiafdelingen. Bankens renterisiko har hen over året ligget i niveauet 0,2-1,5 %. Valutarisiko Banken ønsker en lav valutarisiko, hvorfor valutadispositioner reduceres gennem afdækningsforretninger. Som led i den normale servicering af bankens kunder indgås udlåns- og indlånsforretninger i udenlandsk valuta. Finansafdelingen styrer dagligt valutapositionerne, mens Økonomiafdelingen overvåger overholdelsen af lines samt rapporterer til bankens bestyrelse og direktion. Bankens valutarisiko har gennem en årrække ligget på et uvæsentligt niveau. Aktierisiko Bankens samlede beholdning af aktier andrager ultimo ,0 mio. kr. Heraf vedrører 274,5 mio. kr. aktier i strategiske samarbejdspartnere, så som DLR Kredit A/S, PRAS A/S, BankInvest Holding A/S, Sparinvest Holding A/S og Letpension A/S. Da der er tale om aktier i selskaber, som er nødvendige for bankens drift, anses disse ejerandele som værende uden for handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Banken regulerer på den baggrund den indregnede værdi af disse aktier, når der foreligger ny information, som understøtter en ændret værdiansættelse. Den resterende del er aktier i børsnoterede selskaber m.v. og udgør kun, af hensyn til ønsket om en begrænset risiko, en beskeden del af den samlede aktiebeholdning. Den daglige styring varetages af Finansafdelingen, og overvågning og rapportering til bestyrelse og direktion foretages af Økonomiafdelingen. 7

8 Ejendomsrisiko Det er bankens politik at eje de lokaler, hvorfra banken driver sin virksomhed. Den væsentligste del af ejendomsporteføljen består derfor af domicilejendomme. Beholdningen af investeringsejendomme er således af begrænset omfang. Den samlede ejendomsportefølje, som i forhold til bankens balancesum er af beskeden størrelse, vurderes løbende af ekstern valuar med henblik på at fastsætte den aktuelle dagsværdi. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at bankens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt, at banken på grund af mangel på tilstrækkelig likviditet afskæres fra at indgå i nye forretninger, og at bankens betalingsforpligtelser på grund af et utilstrækkeligt likviditetsberedskab ikke kan honoreres. Til imødegåelse af disse risici har banken et internt mål om en overdækning af likviditetskravet på minimum 50 %. Bankens likviditetsstyring er baseret på en løbende overvågning og styring af bankens kortsigtede og langsigtede likviditetsrisiko, herunder stresstest. Styring og overvågning af bankens likviditetsrisiko varetages af Finans- og Økonomiafdelingen. Direktionen modtager dagligt rapportering på overskudslikviditeten samt udviklingen i ind- og udlån de seneste 5 bankdage sammenholdt med budgetforventninger. Til hvert bestyrelsesmøde forelægges opgørelse af overskudslikviditeten. Endvidere udarbejdes likviditetsbudgetter rækkende ét år frem og indeholdende en stresstest heraf. Rapporten forelægges bestyrelsen kvartalsvis. Med indlånsoverskuddet har banken et solidt likviditetsmæssigt udgangspunkt. Operationelle risici Operationel risiko er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne hændelser. Operationel risiko omfatter også forretnings- og omdømmerisiko. I henhold til kapitaldækningsreglerne skal banken kvantificere og indregne et beløb for operationelle risici ved opgørelse af kapitalgrundlag / kapitalpct. Banken anvender basisindikatormetoden, hvor der med baggrund i beregning af et gennemsnit af de seneste tre regnskabsårs nettoindtægter kvantificeres et beløb, som tillægges de risikovægtede aktiver til dækning af bankens operationelle risici. 8

9 Operationel risiko styres på tværs af organisationen gennem et system af omfattende forretningsgange og kontrolforanstaltninger, udarbejdet med henblik på at sikre et optimalt procesmiljø. Operationelle risici søges bl.a. minimeret ved at adskille udførelse fra kontrol. Et væsentligt område ved vurderingen af bankens operationelle risici er IT-området. Bankens edb-afdeling og ledelsen forholder sig løbende til IT-sikkerheden, herunder til udarbejdede IT-beredskabsplaner. I forbindelse hermed bliver der fastsat krav til og niveauer for tilgængelighed og stabilitet for de af banken anvendte ITsystemer og data. De opstillede krav gælder for såvel bankens interne edb-afdeling samt bankens eksterne ITleverandør Bankdata, som banken ejer sammen med en række andre pengeinstitutter. Bankens bestyrelse og direktion modtager mindst én gang årligt rapportering, der beskriver udviklingen i bankens operationelle risici. Ledelseserklæring, CRR 435, litra e og f Bankens bestyrelse og direktion har den 10. februar 2015 godkendt risikorapporten for Det er bestyrelsens vurdering, at bankens risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til bankens profil og strategi. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at nedenstående beskrivelse af bankens overordnede risikoprofil i tilknytning til bankens forretningsstrategi, forretningsmodel samt nøgletal, giver et relevant billede af bankens risikoforvaltning. Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af den af bestyrelsen vedtagne forretningsmodel, materiale og rapporteringer forelagt bestyrelsen af bankens direktion, intern revision og bankens risikoansvarlige og complianceansvarlige samt på grundlag af bestyrelsens indhentede supplerenede oplysninger og redegørelser. En gennemgang af forretningsmodel og politikker viser, at forretningsmodellens overordnede krav til de enkelte risikoområder udmøntes i de enkelte politikkers mere specificerede grænser, at en gennemgang af bestyrelsens retningslinjer til direktion og videregivne beføjelser viser, at de fastsatte grænser i de enkelte politikker udmøntes i de underliggende retningslinjer til direktion og videregivne beføjelser, at de reelle risici ligger inden for grænserne, fastsat i de enkelte politikker og videregivne beføjelser, og at det på den baggrund er bestyrelsens vurdering, at der er overensstemmelse mellem forretningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici indenfor de enkelte områder. Bankens forretningsstrategi er baseret på bankens vision og værdigrundlag om inden for sit markedsområde at være en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder, hvilket skal ske gennem en værdiskabende rolle i forhold til aktionærer, kunder og medarbejdere. Banken ønsker at generere indtjening gennem en helhedsvurdering af forretningsomfanget med kunder og modparter samt baseret på en prissætning af bankens produkter, som afspejler de risici og den kapitalbinding, som banken påtager sig. Banken ønsker endvidere at fastholde den robuste kapitalbase, som primært består af aktiekapital og opsparet overskud. 9

10 Banken har en intern målsætning om, at kapitalprocenten som minimum skal være 2 %-point over lovens krav, dog minimum 12 %. Ledelsen vurder, at det er hensigtsmæssig for bankens samarbejde med bl.a. funding kilder at opretholde et større kapitalgrundlag og dermed kapitalprocent end det behov, der vurderes nødvendigt for overlevelse på 1 års sigt. Bankens solvensbehov er opgjort til 9,5 % og med en kapitalpct. på 20,0 %, har banken en overdækning på 10,5 %, hvilket er et særdeles tilfredsstillende niveau. Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikovillighed styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i tilsynsdiamanten jf. nedenstående skema, der viser tilsynsdiamanten maksimalt tilladte grænsevædier, samt bankens aktuelle tal for diverse grænsværdier. Summen af store eksponeringer skal være < 125 pct. af kapitalgrundlaget Udlånsvækst skal være < 20 pct. om året Nørresundby Bank 42 % Nørresundby Bank -4 % Ejendomseksponering skal være < 25 pct. af udlån og garantier Funding ratio skal være < 1,0 Nørresundby Bank 21 % Nørresundby Bank 0,60 Likviditetsoverdækning skal være > 50 pct. Nørresundby Bank 202 % Offentliggørelse vedr. ledelsessystemer mv., CRR 435, stk. 2 Bankens bestyrelsesmedlemmer og direktion besidder udover ledelsesposten i banken et antal øvrige ledelsesposter. Disse fremgår af årsrapporten 2014 side 6-7. Bestyrelsen lever op til de kompetencekrav, som følger af den finansielle lovgivning. I overensstemmelse hermed vurderer bestyrelsen løbende, om dens medlemmer til sammen besidder den fornødne viden og erfaring om bankens risici til at sikre en forsvarlig drift af banken. Bestyrelsen har udarbejdet en kompetenceprofil for bestyrelsen, som er tilgængelig på bankens hjemmeside. Bestyrelsens proces for udvælgelse af kandidater til bestyrelsen er beskrevet i Nomeringsudvalgets kommissorium, som fremgår af årsrapporten 2014 side Bankens bestyrelse har i medfør af Lov om finansiel virksomhed 70, stk. 1, nr. 4, vedtaget en politik for mangfoldighed. Det fremgår af denne, at banken ønsker en sammensætning i bestyrelsen ud fra forskellighed i kompetencer og baggrund. Særligt højt vægtes behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. forskellige i faglighed, erhvervserfaringer, køn og alder. En aktuel status herfor findes i bankens årsrapport 2014 side

11 Banken har i henhold til Lov om finansiel virksomhed 80 b, stk. 1, nedsat et risikoudvalg. Der har i 2014 været afholdt 3 møder i risikoudvalget. Risikoudvalgets opgaver er beskrevet i bankens årsrapport 2014 side 24. Anvendelsesområde, CRR 436 Oplysningsforpligtelserne gælder for: A/S Nørresundby Bank Torvet Nørresundby CVR Tlf A/S Nørresundby Bank har ingen datterselskaber. Alle opgørelser i denne rapport er pr Kapitalgrundlag, CRR 437 Bankens kapitalgrundlag er opgjort efter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU af 26. juni Opgørelse af kapitalgrundlag (i kr.) Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt Fradrag: Foreslået udbytte 0 Udskudt skatteaktiv Immaterielle aktiver Ikke væsentlige investeringer i enheder i den finansielle sektor Andre fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Kapitalkrav, CRR 438 Bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov i henhold til Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov og CRR artikel 438, litra a og b offentliggøres kvartalsvis i bankens solvensrapport. 11

12 Risikoeksponering pr. eksponeringsklasse, CRR 438, litra c Bestemmelsen i CRR artikel 438, litra c gælder for pengeinstitutter, der beregner risikoeksponering i henhold til standardmetoden. Minimumskapitalkravet på 8 % for hver eksponeringsklasse Risikoeksponering Kapitalkravet (i kr.) (8% af eksponeringen) Eksponeringer mod offentlige enheder 23 2 Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster Risikoeksponeringer med kreditrisiko mv. i alt Rapportering af risikoeksponeringer med markedsrisiko, CRR 438, litra e samt CRR 445 Risikoeksponeringer med markedsrisiko: (i kr.) Risikoeksponering Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Poster med positionsrisiko (aktier, gældsinstrumenter) Valutakursrisiko Risikoeksponeringer med markedsrisiko i alt Rapportering af operationel risiko, CRR 438, litra f samt CRR 446 Banken anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle risiko. Solvenskravet til den operationelle risiko er opgjort til: Risikoeksponering Kapitalkravet (i kr.) (8% af eksponeringen) Operationel risiko Rapportering af kreditværdijusteringsrisiko for modparter CVA, CRR 384 Banken anvender standardmetoden til at opgøre solvenskravet for CVA. Solvenskravet for CVA er opgjort til: Risikoeksponering Kapitalkravet (i kr.) (8% af eksponeringen) CVA

13 De samlede risikoeksponeringer kan således opgøres som følgende: Risikoeksponering Kapitalkravet (i kr.) (8% af eksponeringen) Kreditrisiko mv Markedsrisiko Operationel risiko CVA Samlet risikoeksponering Eksponering mod modpartsrisiko, CRR 439 Metode, CRR 439, litra a Modpartsrisikoen er risikoen for tab som følge af, at en modpart misligholder sine forpligtelser, i henhold til en indgået finansiel kontrakt, inden transaktionens pengestrømme er endeligt afviklet. Solvensmæssigt anvender banken markedsværdimetoden, som følger kravene i CRR-fordningens artikel 274. Fastsættelse af ekponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartrisiko fastsættes som følger: 1. Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. 2. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontraktens fiktive værdi eller underliggende værdier med procentsatser, der er fastsat i CRR. 3. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I bankens bevillingsproces og i den almindelige eksponeringssovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. I forbindelse med bankens fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov er der ikke afsat ekstra kapital til dækning af modpartsrisikoen, udover hvad der er indeholdt i kapitalgrundlagskravet på 8 pct., der er minimumskapitalgrundlag i henhold til den 8+ metode, som banken anvender til at opgøre det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov. Politikker for sikkerhed og kreditreserver, CRR 439, litra b Vedrørende eksponeringer med kunder i eksponeringsklasserne selskaber og detailkunder behandles rammer for finansielle kontrakter efter bankens normale kreditvurderingsprincipper. 13

14 Politikker vedr. wrong way og ratingafhængig sikkerhedsstillelse, CRR 439, litra c og d Dette vurderes ikke at være relevant for Nørresundby Bank, der ikke anvender sådan sikkerhedsstillelse. Modpartsrisiko efter markedsværdimetoden, CRR 439, litra e og f Bankens modpartsrisiko efter markedsværdimetoden fordelt på risikovægte ses af tabellen nedenfor: Positiv bruttodagsværdi af finansielle kontrakter Den samlede eksponeringsværdi af modpartsrisiko opgjort (i kr.) efter markedsværdimetoden Modpart med risikovægt 0 pct 0 0 Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 50 pct Modpart med risikovægt 75 pct Modpart med risikovægt 100 pct Modpart med risikovægt 150 pct I alt I CRR er der som noget nyt indført et særskilt kapitalkrav til OTC-derivater til dækning af risikoen for tab som følge af værdireguleringer ved forringelser af modpartens kreditværdihed. Bankens CVA-tillæg forøger de risikoeksponeringen med tkr. Interne modeller, CRR 439, litra i Bankens anvender ikke interne modeller, og punktet vurderes derfor ikke relevant Kapitalbuffere, CRR 440 Banken er på nuværende tidspunkt ikke underlagt en kontracyklisk buffer. Indikatorer for systemisk betydning, CRR 441 Nørresundby Bank er ikke systemisk vigtig, og denne artikel er derfor ikke relevant for banken. 14

15 Kreditrisikojusteringer, CRR 442 Definition på misligholdte og værdiforringede fordringer samt fremgangsmåde for udmåling af nedskrivninger, CRR 442, litra a og b Banken følger bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. og CRR-forordningen med hensyn til de regnskabsmæssige definitioner af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer. Nedskrivninger udgør forskellen mellem bogført værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger. Den regnskabsmæssige definition af misligholdte og værdiforringede fordringer fremgår af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv På balancedagen foretages en vurdering af, om der er objektiv indikation for værdiforringelse. Individuelle vurderinger foretages i overensstemmelse med 52 i regnskabsbekendtgørelsen for alle udlån, der er af en betydelig størrelse for banken, udlån med individuel nedskrivning, udlån der udviser svaghedstegn samt udlån der ikke kan passes ind i en gruppe. Objektiv indikation for værdiforringelse anses for at være indtrådt, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt: Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdes af betalingsforpligtelser for afdrag og rente, Banken yder låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville være overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder, eller Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion Gruppevise vurderinger foretages i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 53 for alle bankens udlån, undtagen de udlån, der er nedskrevet efter individuel vurdering eller udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe. Den gruppevise vurdering foretages på grundlag af en segmenterings model, der er udviklet og vedligeholdes af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Modellen er baseret på statistisk materiale for tab i hele pengeinstitutsektoren tilpasset bankens egen udlånsportefølje, herunder vurdering af tidlige hændelser som modellen ikke kan tage hensyn til. Der henvises endvidere til anvendt regnskabspraksis i årsrapporten 2014 side

16 Samlede eksponeringer efter værdijusteringer og nedskrivninger samt periodens gennemsnit, CRR 442, litra c Den samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktion opdelt efter eksponeringsklasser: Værdien af eksponeringer efter regnskabsmæssige værdijusteringer og nedskrivninger og før hensyntagen til virkningerne af kreditrisikoreduktion Eksponeringernes gennemsnitlige størrelse i løbet af perioden (i kr.) Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster I alt Geografisk fordeling af eksponeringerne, CRR 442, litra d Bankens primære markedsområde er Region Nordjylland, og banken har 99 % af sine eksponeringer i Danmark, hvorfor en nærmere geografisk specifikation er udeladt. 16

17 Branchefordeling pr. eksponeringsklasse,crr 442, litra e Branchefordeling af de samlede eksponeringer efter værdijusteringer og nedskrivninger pr. eksponeringsklasse: (1.000 kr.) Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Centralregeringer eller Centralbanker Regionale eller lokale myndigheder Institutter Selskaber Detaileksponeringer Pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponering Andre poster Eksponeringer i alt Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt

18 Værdien af eksponeringer efter regnskabsmæssige værdijusteringer og nedskrivninger og før hensyntagen til Heraf udgør eksponeringer mod en SMV (i kr.) virkningerne af kreditrisikoreduktion Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster I alt Fordeling af eksponeringer i henhold til restløbetid, CRR 442, litra f (i kr.) Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. 1 år 1 5 år Over 5 år I alt Centralregeringer eller banker Regionale eller lokale myndigheder Institutter Selskaber Detailkunder Pant i fast ejendom Misligholdelse Aktier Andre poster I alt Det bemærkes, at tallene i ovenstående tabel ikke umiddelbart kan udledes af bankens årsrapport, idet der indgår andre komponenter i ovenstående oversigt end bankens udlåns- og garantiportefølje. 18

19 Misligholdte og værdiforringede fordringer, CRR 442, litra g Udgiftsførte beløb vedr. værdi- Misligholdte Nedskrivninger/ fordringer og hensættelser reguleringer og værdiforringede ultimo året nedskrivninger i fordringer (Individuelt) løbet af perioden* (Individuelt) (i kr.) Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt individuelt vurderet * Udgiftsførte beløb består af årets ændring i nedskrivninger/ hensættelser tillagt endelig tabt beløb. Gruppevise vurderede udlån og garantier (i kr.) Værdiforringede fordringer Nedskrivninger ultimo året Udgiftsførte beløb i året* Offentlige myndigheder 0 0 Erhverv Private I alt gruppevis vurderet * Udgiftsførte beløb består af årets ændring i nedskrivninger tillagt endelig tabt beløb. Geografisk fordeling af misligholdte og værdiforringede fordringer, CRR 442, litra h Banken har 99% af sine eksponeringer i Danmark, hvorfor en geografisk specifikation er udeladt. 19

20 Ændringer i justering af specifik og generel kreditrisiko vedrørende værdiforringede fordringer, CRR 442, litra i (i kr.) Akkumulerede nedskrivninger/ hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året: Individuelle nedskrivninger udlån Individuelle hensættelser garantier Gruppevise nedskrivninger udlån I alt Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/ hensættelser Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet/ hensat Akkumulerede nedskrivninger/ hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Nørresundby Bank har ikke nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter. Ubehæftede aktiver, CRR 443 Afventer udformning af tekniske standarder fra EBA. Anvendelse af ECAI er, CRR 444 Nørresundby Bank har udpeget Standard & Poor s Ratings Services som kreditvurderingsbureau (ECAI). Banken anvender Bankdata, som modtager eksterne kreditvurderinger fra Standard & Poor s Ratings Services via SIX Financial. Der foretages en løbende IT-opdatering af kreditvurderingerne fra Standard & Poor s Ratings Services. Bankdata har konverteret Standard & Poor s Ratings Services kreditvurderingsklasser til kreditkvalitetstrin via Finanstilsynets konverteringstabel. Det enkelte kreditkvalitetstrin tilknyttes en vægt, som eksponeringerne på de enkelte kreditkvalitetstrin skal vægtes med ved opgørelsen af risikoeksponeringen under standardmetoden for kreditrisiko i henhold til CRR artikel

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Klim Sparekasse Risikorapport 2014

Klim Sparekasse Risikorapport 2014 Klim Sparekasse Risikorapport 214 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning Risikorapport 2012 vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 12.02.2013 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse... 1. 2. Risikostyringsmålsætning og politik... 2. 3. Anvendelsesområde... 7. 4. Kapitalgrundlag... 7. 5. Kapitalkrav...

1. Indholdsfortegnelse... 1. 2. Risikostyringsmålsætning og politik... 2. 3. Anvendelsesområde... 7. 4. Kapitalgrundlag... 7. 5. Kapitalkrav... Risikorapport vedrørende kapitaldækning 2014 Nedenstående risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske oplysningskrav i CRR forordningens bestemmelser om søjle III. Rapportering foretages

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning. CVR-nr. 65746018

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning. CVR-nr. 65746018 Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Risikostyringsmålsætninger og -politik 4 Anvendelsesområde

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2017) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455

Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Risikooplysninger ultimo 2014 for Jutlander Bank A/S. Udgivet den 16. februar 2015. Risikorapport ultimo

Læs mere

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici.

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici. Risikorapport 2014 1. Oplysningsforpligtelser Formålet med denne risikorapport er at skabe gennemsigtighed omkring kapitalforhold og risikostyring i Rønde Sparekasse, således at sparekassens interessenter

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse

Søby-Skader-Halling Sparekasse Søby-Skader-Halling Sparekasse Risikorapport 215 CRR forordningens søjle III rapportering 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Frøslev-Mollerup Sparekasse

Frøslev-Mollerup Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Risikorapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser... 3 2. Risikopolitikker og risikostyring... 3 3. Risikotyper... 4 4. Kreditrisiko... 4 4.1. Kapitalgrundlagskrav

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikorapport (med solvensbehov) Selskabsledelse

Risikorapport (med solvensbehov) Selskabsledelse Risikorapport (med solvensbehov) Selskabsledelse 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Side A. Risikorapport (med solvensbehov) Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Kapitalgrundlag 7 3. Kapitalkrav

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Leasing Fyn Bank A/S

Leasing Fyn Bank A/S Leasing Fyn Bank A/S CVR-nr. 21627747 Søjle III (virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af CRD IV-reglerne om krav til pengeinstittuternes

Læs mere

RISIKORAPPORT Andelskassen Fælleskassen

RISIKORAPPORT Andelskassen Fælleskassen RISIKORAPPORT 2016 Andelskassen Fælleskassen Marts 2017 Formål og indhold Formål Hensigten med nærværende risikorapport er at leve op til søjle III-oplysningsforpligtelserne i CRR-forordningen, hvorefter

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Risikorapport 2014 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2014 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 214 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 26 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 214 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2014

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2014 Dragsholm Sparekasse Risikorapport 214 1 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser... 3 2. Risikopolitikker og risikostyring... 3 3. Risikotyper... 4 4. Kreditrisiko... 4 4.1. Kapitalgrundlagskrav

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere