Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning"

Transkript

1 Risikorapport 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde Kapitalgrundlag Kapitalkrav Eksponeringer mod modpartsrisiko Kapitalbuffere Indikatorer for systemisk betydning Kreditrisikojusteringer Ubehæftede aktiver Anvendelse af ECAI er Eksponering mod markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer mod aktier mv. der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponering mod renterisiko, der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponering mod securitiseringspositioner Aflønningspolitik Gearing IRB-metoden i forbindelse med kreditrisiko Kreditreduktionsteknikker Avancerede målemetode i forbindelse med operationel risiko Interne modeller for markedsrisiko 26 2

3 Indledning Formålet med denne rapport er at give et indblik i Nørresundby Banks risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 artikel (CRR) og beskriver de forskellige typer af balanceførte og ikkebalanceførte risici, som banken er eksponeret overfor. Nørresundby Bank offentliggør kapitalgrundlag og kapitalpct. i årsrapporten. Herudover oplyser banken i årsrapporten, at de samlede risikooplysninger offentliggøres samtidig med årsrapporten i henhold til krav om oplysningsforpligtelser i CRR artikel De samlede risikooplysninger offentliggøres på hjemmesiden Rapportering i henhold til oplysningskravet i CRR-forordningens artikel sker på årsbasis, i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, mens det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov offentliggøres kvartalsvis i en separat rapport. Dokumentet er bygget således op, at det følger kronologien i CRR-forordningens artikel Der omtales kun de områder, som banken beskæftiger sig med og dermed er relevante. Risikostyringsmålsætning og politik, CRR 435 stk. 1, litra a - d Risikotagning er en nødvendig forudsætning for bankdrift. Risikostyring er derfor et centralt fokusområde også i Nørresundby Bank Banken har en tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion. På risikoområdet har bestyrelsen formuleret et sæt af skriftlige retningslinjer til direktionen, som klart specificerer ansvarsområderne for hvert ledelsesniveau. Bestyrelsen fastsætter de overordnede politikker, mens direktionen er ansvarlig for bankens daglige ledelse. Risikostyring i forskellige former er et tilbagevendende punkt på bestyrelsens dagsorden. Banken har i henhold til ny regulering af bestyrelsens ansvar og pligter foretaget en ændring i udvalgsstrukturen og etableret et risikoudvalg til bestyrelsens overvågning af bankens risici. Udvalgets sammensætning og arbejdsopgaver er nærmere beskrevet i årsrapporten 2014 på side 24. Endvidere har banken implementeret en række procedurer og systemer, der har til formål at sikre, at risici identificeres og håndteres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bestyrelsen skal sikre, at banken har den rette organisation, samt at der etableres risikopolitikker og grænser for alle væsentlige risikotyper, herunder at der foreligger en detaljeret årsplan for intern revision samt risiko- og compliancefunktionen. Derudover skal alle større kreditfaciliteter forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen træffer også afgørelse om generelle principper for håndtering og overvågning af risici. Der rapporteres regelmæssigt til bestyrelsen med henblik på at give bestyrelsen mulighed for at kontrollere, om de samlede risikopolitikker og de fastsatte grænser herfor bliver overholdt. 3

4 Denne rapportering til bestyrelsen sker bl.a. fra bankens risikoansvarlige, hvis arbejdsområder omfatter bankens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Den risikoansvarlige er ansvarlig for, at risikostyring i banken sker på betryggende vis, herunder at der skabes et overblik over bankens risici og det samlede risikobillede. Den risikoansvarlige kan i relevant omfang give udtryk for betænkeligheder og advare bestyrelsen, når specifikke risikopåvirkninger påvirker eller kan påvirke banken. Der er for den risikoansvarlige udarbejdet en af direktionen godkendt instruks. Den risikoansvarlige udarbejder hvert år en plan for de risikoområder, der skal sættes fokus på. Planen godkendes af bankens risikoudvalg. Den risikoansvarlige bistår risikoudvalget med information. Den risikoansvarlige er udpeget af direktionen og refererer med ovennævnte undtagelser til bankens direktion. Afskedigelse af den risikoansvarlige skal godkendes af bankens bestyrelse. Endvidere har bankens compliancefunktion ansvar for at overvåge overholdelsen af finansiel lovgivning, branchestandarder og bankens interne retningslinjer på alle områder. Endelig har banken, som nævnt i årsrapporten 2014 side 24, nedsat et Revisionsudvalg, som har til opgave at overvåge og kontrollere regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt forberede bestyrelsens behandling af regnskabs- og revisionsrelaterede emner. På de enkelte risikoområder er det fortsat bankens overordnede politik, at banken alene vil påtage sig de risici, der er i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper, banken drives efter, og som banken har de kompetencemæssige ressourcer til at styre. Bankens bestyrelse foretager løbende og mindst en gang om året en vurdering af bankens enkelte og samlede risici og tager i den forbindelse stilling til, om risiciene er acceptable. De væsentligste risikoområder er kredit, markedsrisiko, likviditet og operationelle risici. Nedenfor gennemgås risikoområdet i hovedtræk. Kreditrisiko Kreditrisikoen er risikoen for tab som følge af, at kunderne helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Nørresundby Banks overordnede strategi er at drive et lokalt forankret pengeinstitut med et klart defineret markedsområde, som primært omfatter Region Nordjylland. Det er endvidere bankens ønske, at der i kundeporteføljen er en passende fordeling mellem privat- og erhvervskunder. Endvidere lægger banken vægt på langvarige kunderelationer og ønsker ikke at bruge risikovillighed som et konkurrenceparameter. Nørresundby Banks kreditrisiko styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik, som bl.a. skal sikre et afbalanceret forhold mellem indtjening og risiko, ligesom risikotagning skal være forudkalkuleret. 4

5 Formålet hermed er, at der sikres en klar sammenhæng fra bankens vision og strategi til risikoprofil og daglig risikotagning, og at banken til ethvert tidspunkt har en risikoprofil, der står i et hensigtsmæssigt forhold til kapitalgrundlaget. Det er Nørresundby Banks indstilling, at al kreditgivning skal være baseret på indsigt i kundernes økonomiske forhold, og at kreditværdighed er et væsentligt parameter i alle kundeforhold. Banken tilstræber at reducere kreditrisikoen mest muligt ved at kræve sikkerhedsmæssig afdækning af engagementerne. De mest anvendte sikkerhedstyper ved engagementer med privatkunder er pant i fast ejendom, værdipapirer og biler. I forhold til erhvervskunderne består de mest almindelige sikkerheder af pant i fast ejendom, værdipapirer, driftsmidler, varelagre og debitorer samt kaution. Udlånsgearingen i forhold til bankens egenkapital er på 3,4, hvilket er i den absolut lave ende set i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter. Banken har derfor et ønske om en passende vækst i udlånet inden for rammerne af en udlånsgearing på 5,0. Den daglige styring af kreditrisikoen varetages af kunderådgiverne i samarbejde med afdelingscheferne. Såfremt et engagement bringes op over afdelingens bevillingsret, overgår bevillingen til enten bankens centrale kreditkontor, direktionen eller bestyrelsen alt efter eksponeringens størrelse. Den overordnede overvågning af bankens samlede kreditrisiko varetages af Kreditkontoret, som løbende gennemfører bonitetskontroller af bankens eksponeringer. Som led i denne overvågning har banken de seneste år nedbragt den kreditmæssige koncentration med det formål at reducere bankens kreditrisiko. Summen af store eksponeringer er som følge heraf nedbragt over de seneste år. Med det formål at nedbringe kreditrisikoen har der løbende gennem året været forøget fokus på de eksponeringer, der har vist svaghedstegn. Typisk har dette medført krav om nedbringelse af eksponeringen ved f.eks. salg af aktiver, yderligere sikkerhedsstillelser samt løbende aflevering af regnskabs- og budgetopfølgningsmateriale. Med baggrund i bankens eksponering inden for ejendomsområdet er der naturligvis løbende fokus på dels den generelle udvikling på ejendomsområdet, dels specifikt bankens ejendomseksponeringer. I forbindelse hermed revurderes værdiansættelserne løbende, senest med udgangspunkt i Finanstilsynets præciserede regler. Gennem denne opfølgning sikres, at der løbende sker vurdering af eventuelle behov for nedskrivninger. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion i august/september 2012 er banken blevet bekræftet i, at de principper for værdiansættelser, banken har lagt til grund for vurderingen af det enkelte ejendomsengagement, er realistiske. 5

6 På baggrund af opstillinger udarbejdet af Kreditkontoret gennemgås udvalgte eksponeringer årligt af bankens eksterne og interne revision bl.a. med henblik på at vurdere eventuelle nedskrivningsbehov. Konklusionerne drøftes med direktion og bestyrelse. Denne gennemgang har omfattet 20 % af bankens samlede krediteksponering (udlån, garantier, rammer og uudnyttede kreditter). Endvidere har bankens centrale Kreditkontor løbende fokus på, om der skulle opstå udfordringer for de brancher banken er eksponeret inden for. Udlån og tilgodehavender vurderes individuelt, når eksponeringen er betydende. Herudover vurderes udlån og tilgodehavender i de tilfælde, hvor der i forvejen er foretaget individuel nedskrivning, eller hvor eksponeringen vurderes svagt. Bestyrelsen har vedtaget principper for rapportering for kreditområdet. Bestyrelsen modtager hvert kvartal rapportering på kreditområdet, herudover fremlægges på bestyrelsesmøderne igennem året opgørelser på forskellige kreditmæssige områder. Markedsrisici Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Som led i handel med og beholdninger af værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter opstår der markedsrisiko. Markedsrisici er en konsekvens af bankens åbne positioner i de finansielle markeder og kan opdeles i renterisiko, valutarisiko, aktierisiko og ejendomsrisiko. Det er bankens politik, at markedsrisici skal holdes på et lavt niveau. Indenfor hver risikotype er fastlagt konkrete risikorammer for overvågning og styring, ligesom det er målsætningen, at forholdet mellem risiko og afkast skal være fornuftigt. Styring og dækning sker ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter, såfremt banken ønsker at minimere eller reducere de risici, banken udsættes for. Markedsrisici opstår og afdækkes primært i Finansafdelingen. I forbindelse med styring og overvågning af bankens markedsrisici modtager ledelsen daglig rapportering udarbejdet af Økonomiafdelingen om udviklingen i kursreguleringer på obligationer og aktier i egenbeholdningen, herunder egne aktier, og på valuta. Rapporteringen indeholder endvidere udviklingen i indlån og udlån sammenholdt med budgetforventningerne. Endvidere modtager ledelsen cirka to gange månedligt en rapport udarbejdet af Økonomiafdelingen over den samlede eksponering i værdipapirer og valuta, samt for det enkelte papir og valutaposition, hvor stor en del af bemyndigelsen, der er udnyttet, og med bemærkninger om eventuelle overskridelser. Denne rapportering indeholder endvidere en opgørelse af kursreguleringer på egenbeholdningen, renterisiko samt opgørelse af overskudslikviditeten siden seneste opgørelse. Rapporten forelægges for bestyrelsen til hvert bestyrelsesmøde. 6

7 Renterisiko Bankens udlåns- og indlånsforretninger samt mellemværender med kreditinstitutter er for hovedpartens vedkommende indgået på variabel basis. Den primære renterisiko er knyttet til bankens beholdning af obligationer, som er relateret til bankens likviditetsstyring. Obligationsbeholdningen er i 2014 disponeret under indtryk af det volatile marked, således der er taget hensyn til såvel kursrisiko som renterisiko. Denne investeringsstrategi har fuldt ud levet op til målsætningen om en meget begrænset renterisiko. Endvidere er der knyttet renterisiko til bankens fastforrentede positioner, som på baggrund af individuelle vurderinger afdækkes. Bankens renterisiko styres dagligt af Finansafdelingen. Overvågning og rapportering om renterisiko til bestyrelse og direktion foretages af Økonomiafdelingen. Bankens renterisiko har hen over året ligget i niveauet 0,2-1,5 %. Valutarisiko Banken ønsker en lav valutarisiko, hvorfor valutadispositioner reduceres gennem afdækningsforretninger. Som led i den normale servicering af bankens kunder indgås udlåns- og indlånsforretninger i udenlandsk valuta. Finansafdelingen styrer dagligt valutapositionerne, mens Økonomiafdelingen overvåger overholdelsen af lines samt rapporterer til bankens bestyrelse og direktion. Bankens valutarisiko har gennem en årrække ligget på et uvæsentligt niveau. Aktierisiko Bankens samlede beholdning af aktier andrager ultimo ,0 mio. kr. Heraf vedrører 274,5 mio. kr. aktier i strategiske samarbejdspartnere, så som DLR Kredit A/S, PRAS A/S, BankInvest Holding A/S, Sparinvest Holding A/S og Letpension A/S. Da der er tale om aktier i selskaber, som er nødvendige for bankens drift, anses disse ejerandele som værende uden for handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Banken regulerer på den baggrund den indregnede værdi af disse aktier, når der foreligger ny information, som understøtter en ændret værdiansættelse. Den resterende del er aktier i børsnoterede selskaber m.v. og udgør kun, af hensyn til ønsket om en begrænset risiko, en beskeden del af den samlede aktiebeholdning. Den daglige styring varetages af Finansafdelingen, og overvågning og rapportering til bestyrelse og direktion foretages af Økonomiafdelingen. 7

8 Ejendomsrisiko Det er bankens politik at eje de lokaler, hvorfra banken driver sin virksomhed. Den væsentligste del af ejendomsporteføljen består derfor af domicilejendomme. Beholdningen af investeringsejendomme er således af begrænset omfang. Den samlede ejendomsportefølje, som i forhold til bankens balancesum er af beskeden størrelse, vurderes løbende af ekstern valuar med henblik på at fastsætte den aktuelle dagsværdi. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at bankens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt, at banken på grund af mangel på tilstrækkelig likviditet afskæres fra at indgå i nye forretninger, og at bankens betalingsforpligtelser på grund af et utilstrækkeligt likviditetsberedskab ikke kan honoreres. Til imødegåelse af disse risici har banken et internt mål om en overdækning af likviditetskravet på minimum 50 %. Bankens likviditetsstyring er baseret på en løbende overvågning og styring af bankens kortsigtede og langsigtede likviditetsrisiko, herunder stresstest. Styring og overvågning af bankens likviditetsrisiko varetages af Finans- og Økonomiafdelingen. Direktionen modtager dagligt rapportering på overskudslikviditeten samt udviklingen i ind- og udlån de seneste 5 bankdage sammenholdt med budgetforventninger. Til hvert bestyrelsesmøde forelægges opgørelse af overskudslikviditeten. Endvidere udarbejdes likviditetsbudgetter rækkende ét år frem og indeholdende en stresstest heraf. Rapporten forelægges bestyrelsen kvartalsvis. Med indlånsoverskuddet har banken et solidt likviditetsmæssigt udgangspunkt. Operationelle risici Operationel risiko er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne hændelser. Operationel risiko omfatter også forretnings- og omdømmerisiko. I henhold til kapitaldækningsreglerne skal banken kvantificere og indregne et beløb for operationelle risici ved opgørelse af kapitalgrundlag / kapitalpct. Banken anvender basisindikatormetoden, hvor der med baggrund i beregning af et gennemsnit af de seneste tre regnskabsårs nettoindtægter kvantificeres et beløb, som tillægges de risikovægtede aktiver til dækning af bankens operationelle risici. 8

9 Operationel risiko styres på tværs af organisationen gennem et system af omfattende forretningsgange og kontrolforanstaltninger, udarbejdet med henblik på at sikre et optimalt procesmiljø. Operationelle risici søges bl.a. minimeret ved at adskille udførelse fra kontrol. Et væsentligt område ved vurderingen af bankens operationelle risici er IT-området. Bankens edb-afdeling og ledelsen forholder sig løbende til IT-sikkerheden, herunder til udarbejdede IT-beredskabsplaner. I forbindelse hermed bliver der fastsat krav til og niveauer for tilgængelighed og stabilitet for de af banken anvendte ITsystemer og data. De opstillede krav gælder for såvel bankens interne edb-afdeling samt bankens eksterne ITleverandør Bankdata, som banken ejer sammen med en række andre pengeinstitutter. Bankens bestyrelse og direktion modtager mindst én gang årligt rapportering, der beskriver udviklingen i bankens operationelle risici. Ledelseserklæring, CRR 435, litra e og f Bankens bestyrelse og direktion har den 10. februar 2015 godkendt risikorapporten for Det er bestyrelsens vurdering, at bankens risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til bankens profil og strategi. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at nedenstående beskrivelse af bankens overordnede risikoprofil i tilknytning til bankens forretningsstrategi, forretningsmodel samt nøgletal, giver et relevant billede af bankens risikoforvaltning. Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af den af bestyrelsen vedtagne forretningsmodel, materiale og rapporteringer forelagt bestyrelsen af bankens direktion, intern revision og bankens risikoansvarlige og complianceansvarlige samt på grundlag af bestyrelsens indhentede supplerenede oplysninger og redegørelser. En gennemgang af forretningsmodel og politikker viser, at forretningsmodellens overordnede krav til de enkelte risikoområder udmøntes i de enkelte politikkers mere specificerede grænser, at en gennemgang af bestyrelsens retningslinjer til direktion og videregivne beføjelser viser, at de fastsatte grænser i de enkelte politikker udmøntes i de underliggende retningslinjer til direktion og videregivne beføjelser, at de reelle risici ligger inden for grænserne, fastsat i de enkelte politikker og videregivne beføjelser, og at det på den baggrund er bestyrelsens vurdering, at der er overensstemmelse mellem forretningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici indenfor de enkelte områder. Bankens forretningsstrategi er baseret på bankens vision og værdigrundlag om inden for sit markedsområde at være en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder, hvilket skal ske gennem en værdiskabende rolle i forhold til aktionærer, kunder og medarbejdere. Banken ønsker at generere indtjening gennem en helhedsvurdering af forretningsomfanget med kunder og modparter samt baseret på en prissætning af bankens produkter, som afspejler de risici og den kapitalbinding, som banken påtager sig. Banken ønsker endvidere at fastholde den robuste kapitalbase, som primært består af aktiekapital og opsparet overskud. 9

10 Banken har en intern målsætning om, at kapitalprocenten som minimum skal være 2 %-point over lovens krav, dog minimum 12 %. Ledelsen vurder, at det er hensigtsmæssig for bankens samarbejde med bl.a. funding kilder at opretholde et større kapitalgrundlag og dermed kapitalprocent end det behov, der vurderes nødvendigt for overlevelse på 1 års sigt. Bankens solvensbehov er opgjort til 9,5 % og med en kapitalpct. på 20,0 %, har banken en overdækning på 10,5 %, hvilket er et særdeles tilfredsstillende niveau. Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikovillighed styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i tilsynsdiamanten jf. nedenstående skema, der viser tilsynsdiamanten maksimalt tilladte grænsevædier, samt bankens aktuelle tal for diverse grænsværdier. Summen af store eksponeringer skal være < 125 pct. af kapitalgrundlaget Udlånsvækst skal være < 20 pct. om året Nørresundby Bank 42 % Nørresundby Bank -4 % Ejendomseksponering skal være < 25 pct. af udlån og garantier Funding ratio skal være < 1,0 Nørresundby Bank 21 % Nørresundby Bank 0,60 Likviditetsoverdækning skal være > 50 pct. Nørresundby Bank 202 % Offentliggørelse vedr. ledelsessystemer mv., CRR 435, stk. 2 Bankens bestyrelsesmedlemmer og direktion besidder udover ledelsesposten i banken et antal øvrige ledelsesposter. Disse fremgår af årsrapporten 2014 side 6-7. Bestyrelsen lever op til de kompetencekrav, som følger af den finansielle lovgivning. I overensstemmelse hermed vurderer bestyrelsen løbende, om dens medlemmer til sammen besidder den fornødne viden og erfaring om bankens risici til at sikre en forsvarlig drift af banken. Bestyrelsen har udarbejdet en kompetenceprofil for bestyrelsen, som er tilgængelig på bankens hjemmeside. Bestyrelsens proces for udvælgelse af kandidater til bestyrelsen er beskrevet i Nomeringsudvalgets kommissorium, som fremgår af årsrapporten 2014 side Bankens bestyrelse har i medfør af Lov om finansiel virksomhed 70, stk. 1, nr. 4, vedtaget en politik for mangfoldighed. Det fremgår af denne, at banken ønsker en sammensætning i bestyrelsen ud fra forskellighed i kompetencer og baggrund. Særligt højt vægtes behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. forskellige i faglighed, erhvervserfaringer, køn og alder. En aktuel status herfor findes i bankens årsrapport 2014 side

11 Banken har i henhold til Lov om finansiel virksomhed 80 b, stk. 1, nedsat et risikoudvalg. Der har i 2014 været afholdt 3 møder i risikoudvalget. Risikoudvalgets opgaver er beskrevet i bankens årsrapport 2014 side 24. Anvendelsesområde, CRR 436 Oplysningsforpligtelserne gælder for: A/S Nørresundby Bank Torvet Nørresundby CVR Tlf A/S Nørresundby Bank har ingen datterselskaber. Alle opgørelser i denne rapport er pr Kapitalgrundlag, CRR 437 Bankens kapitalgrundlag er opgjort efter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU af 26. juni Opgørelse af kapitalgrundlag (i kr.) Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt Fradrag: Foreslået udbytte 0 Udskudt skatteaktiv Immaterielle aktiver Ikke væsentlige investeringer i enheder i den finansielle sektor Andre fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Kapitalkrav, CRR 438 Bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov i henhold til Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov og CRR artikel 438, litra a og b offentliggøres kvartalsvis i bankens solvensrapport. 11

12 Risikoeksponering pr. eksponeringsklasse, CRR 438, litra c Bestemmelsen i CRR artikel 438, litra c gælder for pengeinstitutter, der beregner risikoeksponering i henhold til standardmetoden. Minimumskapitalkravet på 8 % for hver eksponeringsklasse Risikoeksponering Kapitalkravet (i kr.) (8% af eksponeringen) Eksponeringer mod offentlige enheder 23 2 Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster Risikoeksponeringer med kreditrisiko mv. i alt Rapportering af risikoeksponeringer med markedsrisiko, CRR 438, litra e samt CRR 445 Risikoeksponeringer med markedsrisiko: (i kr.) Risikoeksponering Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Poster med positionsrisiko (aktier, gældsinstrumenter) Valutakursrisiko Risikoeksponeringer med markedsrisiko i alt Rapportering af operationel risiko, CRR 438, litra f samt CRR 446 Banken anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle risiko. Solvenskravet til den operationelle risiko er opgjort til: Risikoeksponering Kapitalkravet (i kr.) (8% af eksponeringen) Operationel risiko Rapportering af kreditværdijusteringsrisiko for modparter CVA, CRR 384 Banken anvender standardmetoden til at opgøre solvenskravet for CVA. Solvenskravet for CVA er opgjort til: Risikoeksponering Kapitalkravet (i kr.) (8% af eksponeringen) CVA

13 De samlede risikoeksponeringer kan således opgøres som følgende: Risikoeksponering Kapitalkravet (i kr.) (8% af eksponeringen) Kreditrisiko mv Markedsrisiko Operationel risiko CVA Samlet risikoeksponering Eksponering mod modpartsrisiko, CRR 439 Metode, CRR 439, litra a Modpartsrisikoen er risikoen for tab som følge af, at en modpart misligholder sine forpligtelser, i henhold til en indgået finansiel kontrakt, inden transaktionens pengestrømme er endeligt afviklet. Solvensmæssigt anvender banken markedsværdimetoden, som følger kravene i CRR-fordningens artikel 274. Fastsættelse af ekponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartrisiko fastsættes som følger: 1. Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. 2. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontraktens fiktive værdi eller underliggende værdier med procentsatser, der er fastsat i CRR. 3. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I bankens bevillingsproces og i den almindelige eksponeringssovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. I forbindelse med bankens fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov er der ikke afsat ekstra kapital til dækning af modpartsrisikoen, udover hvad der er indeholdt i kapitalgrundlagskravet på 8 pct., der er minimumskapitalgrundlag i henhold til den 8+ metode, som banken anvender til at opgøre det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov. Politikker for sikkerhed og kreditreserver, CRR 439, litra b Vedrørende eksponeringer med kunder i eksponeringsklasserne selskaber og detailkunder behandles rammer for finansielle kontrakter efter bankens normale kreditvurderingsprincipper. 13

14 Politikker vedr. wrong way og ratingafhængig sikkerhedsstillelse, CRR 439, litra c og d Dette vurderes ikke at være relevant for Nørresundby Bank, der ikke anvender sådan sikkerhedsstillelse. Modpartsrisiko efter markedsværdimetoden, CRR 439, litra e og f Bankens modpartsrisiko efter markedsværdimetoden fordelt på risikovægte ses af tabellen nedenfor: Positiv bruttodagsværdi af finansielle kontrakter Den samlede eksponeringsværdi af modpartsrisiko opgjort (i kr.) efter markedsværdimetoden Modpart med risikovægt 0 pct 0 0 Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 50 pct Modpart med risikovægt 75 pct Modpart med risikovægt 100 pct Modpart med risikovægt 150 pct I alt I CRR er der som noget nyt indført et særskilt kapitalkrav til OTC-derivater til dækning af risikoen for tab som følge af værdireguleringer ved forringelser af modpartens kreditværdihed. Bankens CVA-tillæg forøger de risikoeksponeringen med tkr. Interne modeller, CRR 439, litra i Bankens anvender ikke interne modeller, og punktet vurderes derfor ikke relevant Kapitalbuffere, CRR 440 Banken er på nuværende tidspunkt ikke underlagt en kontracyklisk buffer. Indikatorer for systemisk betydning, CRR 441 Nørresundby Bank er ikke systemisk vigtig, og denne artikel er derfor ikke relevant for banken. 14

15 Kreditrisikojusteringer, CRR 442 Definition på misligholdte og værdiforringede fordringer samt fremgangsmåde for udmåling af nedskrivninger, CRR 442, litra a og b Banken følger bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. og CRR-forordningen med hensyn til de regnskabsmæssige definitioner af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer. Nedskrivninger udgør forskellen mellem bogført værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger. Den regnskabsmæssige definition af misligholdte og værdiforringede fordringer fremgår af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv På balancedagen foretages en vurdering af, om der er objektiv indikation for værdiforringelse. Individuelle vurderinger foretages i overensstemmelse med 52 i regnskabsbekendtgørelsen for alle udlån, der er af en betydelig størrelse for banken, udlån med individuel nedskrivning, udlån der udviser svaghedstegn samt udlån der ikke kan passes ind i en gruppe. Objektiv indikation for værdiforringelse anses for at være indtrådt, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt: Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdes af betalingsforpligtelser for afdrag og rente, Banken yder låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville være overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder, eller Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion Gruppevise vurderinger foretages i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 53 for alle bankens udlån, undtagen de udlån, der er nedskrevet efter individuel vurdering eller udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe. Den gruppevise vurdering foretages på grundlag af en segmenterings model, der er udviklet og vedligeholdes af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Modellen er baseret på statistisk materiale for tab i hele pengeinstitutsektoren tilpasset bankens egen udlånsportefølje, herunder vurdering af tidlige hændelser som modellen ikke kan tage hensyn til. Der henvises endvidere til anvendt regnskabspraksis i årsrapporten 2014 side

16 Samlede eksponeringer efter værdijusteringer og nedskrivninger samt periodens gennemsnit, CRR 442, litra c Den samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktion opdelt efter eksponeringsklasser: Værdien af eksponeringer efter regnskabsmæssige værdijusteringer og nedskrivninger og før hensyntagen til virkningerne af kreditrisikoreduktion Eksponeringernes gennemsnitlige størrelse i løbet af perioden (i kr.) Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster I alt Geografisk fordeling af eksponeringerne, CRR 442, litra d Bankens primære markedsområde er Region Nordjylland, og banken har 99 % af sine eksponeringer i Danmark, hvorfor en nærmere geografisk specifikation er udeladt. 16

17 Branchefordeling pr. eksponeringsklasse,crr 442, litra e Branchefordeling af de samlede eksponeringer efter værdijusteringer og nedskrivninger pr. eksponeringsklasse: (1.000 kr.) Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Centralregeringer eller Centralbanker Regionale eller lokale myndigheder Institutter Selskaber Detaileksponeringer Pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponering Andre poster Eksponeringer i alt Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt

18 Værdien af eksponeringer efter regnskabsmæssige værdijusteringer og nedskrivninger og før hensyntagen til Heraf udgør eksponeringer mod en SMV (i kr.) virkningerne af kreditrisikoreduktion Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster I alt Fordeling af eksponeringer i henhold til restløbetid, CRR 442, litra f (i kr.) Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. 1 år 1 5 år Over 5 år I alt Centralregeringer eller banker Regionale eller lokale myndigheder Institutter Selskaber Detailkunder Pant i fast ejendom Misligholdelse Aktier Andre poster I alt Det bemærkes, at tallene i ovenstående tabel ikke umiddelbart kan udledes af bankens årsrapport, idet der indgår andre komponenter i ovenstående oversigt end bankens udlåns- og garantiportefølje. 18

19 Misligholdte og værdiforringede fordringer, CRR 442, litra g Udgiftsførte beløb vedr. værdi- Misligholdte Nedskrivninger/ fordringer og hensættelser reguleringer og værdiforringede ultimo året nedskrivninger i fordringer (Individuelt) løbet af perioden* (Individuelt) (i kr.) Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt individuelt vurderet * Udgiftsførte beløb består af årets ændring i nedskrivninger/ hensættelser tillagt endelig tabt beløb. Gruppevise vurderede udlån og garantier (i kr.) Værdiforringede fordringer Nedskrivninger ultimo året Udgiftsførte beløb i året* Offentlige myndigheder 0 0 Erhverv Private I alt gruppevis vurderet * Udgiftsførte beløb består af årets ændring i nedskrivninger tillagt endelig tabt beløb. Geografisk fordeling af misligholdte og værdiforringede fordringer, CRR 442, litra h Banken har 99% af sine eksponeringer i Danmark, hvorfor en geografisk specifikation er udeladt. 19

20 Ændringer i justering af specifik og generel kreditrisiko vedrørende værdiforringede fordringer, CRR 442, litra i (i kr.) Akkumulerede nedskrivninger/ hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året: Individuelle nedskrivninger udlån Individuelle hensættelser garantier Gruppevise nedskrivninger udlån I alt Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/ hensættelser Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet/ hensat Akkumulerede nedskrivninger/ hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Nørresundby Bank har ikke nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter. Ubehæftede aktiver, CRR 443 Afventer udformning af tekniske standarder fra EBA. Anvendelse af ECAI er, CRR 444 Nørresundby Bank har udpeget Standard & Poor s Ratings Services som kreditvurderingsbureau (ECAI). Banken anvender Bankdata, som modtager eksterne kreditvurderinger fra Standard & Poor s Ratings Services via SIX Financial. Der foretages en løbende IT-opdatering af kreditvurderingerne fra Standard & Poor s Ratings Services. Bankdata har konverteret Standard & Poor s Ratings Services kreditvurderingsklasser til kreditkvalitetstrin via Finanstilsynets konverteringstabel. Det enkelte kreditkvalitetstrin tilknyttes en vægt, som eksponeringerne på de enkelte kreditkvalitetstrin skal vægtes med ved opgørelsen af risikoeksponeringen under standardmetoden for kreditrisiko i henhold til CRR artikel

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav)

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) LOLLANDS BANK Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) 1 Indhold 1. Baggrund for krav om offentliggørelse af søjle III-oplysninger m.m.... 3 1.1 Krav til udformning af offentliggørelsespolitik, -form,

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 RISIKORAPPORT 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse FORORD 4 RISIKOORGANISATION 5 Bestyrelsen 5 Risiko- og revisionsudvalget 5 Direktionen 6 Investeringskomiteen 6 Compliancefunktionen 7

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Årsrapport 2012. - en ordentlig bank

Årsrapport 2012. - en ordentlig bank Årsrapport 2012 - en ordentlig bank Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere