Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskedigelsesnævnets forretningsorden"

Transkript

1 Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

2 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet består af 2 repræsentanter valgt af hver af hovedorganisationerne samt en formand. Der vælges 2 stedfortrædere for hver af de 4 repræsentanter for hovedorganisationerne samt indtil 3 stedfortrædere for formanden. Afskedigelsesnævnets formand og dennes stedfortrædere udpeges blandt Højesterets medlemmer. Kan enighed om formandskabet ikke opnås, udpeges dette af Højesterets Præsident. Formanden og dennes stedfortrædere udpeges for 5 kalenderår ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Beskikkelsen for formanden eller dennes stedfortrædere gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Hovedorganisationerne kan i særlige tilfælde dispensere fra alderskravet. I den enkelte sags behandling deltager en nævnsformand samt en repræsentant fra hver af de to hovedorganisationer og en repræsentant fra henholdsvis det interesserede fagforbund og den pågældende arbejdsgiverorganisation. Intet nævnsmedlem må have direkte tilknytning til ledelsen eller arbejderstaben i en virksomhed, hvis sag er til behandling. I sager med påstand om afskedigelse i strid med lovgivning jf. Hovedaftalens 4, stk. 3f, kan Nævnets formandskab udvides til at bestå af 3 i stedet for 1, hvis parterne inden sagens indbringelse til forhandling for Nævnet er enige derom, og Nævnets formandskab tiltræder det. En sådan udvidelse kan også besluttes af den i den pågældende sag fungerende nævnsformand.

3 Pkt. 2 Skriftlig klage skal væ re så vel Afskedigelsesnæ vnets sekretariat som den modstå ende organisation i hæ nde senest 7 hverdage efter forgæ ves organisationsmæ ssig forhandling. Som hverdage anses mandag til og med fredag. Overskrides fristen, afvises sagen efter på stand herom, og det samme gæ lder, så fremt den i Hovedaftalens 4, stk. 3b, næ vnte frist på 14 kalenderdage til afslutning af lokal forhandling om afskedigelsen overskrides, medmindre overskridelsen er begrundet i forhold til arbejdsgiveren. Så fremt arbejdsgiveren har afgivet å benbart urigtige oplysninger om grunden til afskedigelsen, som er af væ - sentlig betydning for sagen, regnes fristen for afslutning af den lokale forhandling fra det tidspunkt, hvor arbejdstagersiden blev eller burde væ re blevet bekendt med de korrekte oplysninger. Den lokale forhandling skal dog væ re afsluttet inden 3 må neder fra underretning om afskedigelsen. Pkt. 3 Klagen indsendes i 1 eksemplar til Næ vnets sekretariat, i 1 eksemplar til den modstå ende organisation og i 1 eksemplar til egen hovedorganisation. Det samme gæ lder svarskrift og replik, duplik, supplerende processkrifter samt bilag, jf. punkt 4 og 6. Pkt. 4 Svarskrift skal væ re så vel Næ vnets sekretariat som den modstå ende organisation i hæ nde senest 7 hverdage efter, at klageskrift er modtaget. Overskrides fristen for afgivelse af svarskrift, kan Næ vnet beslutte at afg re

4 sagen på grundlag af oplysningerne i klageskriftet og de i vrigt for Næ vnet foreliggende oplysninger. Supplerende skriftveksling og bilag, der nskes på berå bt, skal væ re Næ vnet så vel som den modstå ende organisation i hæ nde senest 7 kalenderdage, f r sagen skal procederes. En eventuel replik skal dog væ re så vel Næ vnets sekretariat som den modstå ende organisation i hæ nde senest 14 hverdage, f r sagen skal procederes. En eventuel duplik skal væ re så vel Næ vnets sekretariat som den modstå ende organisation i hæ nde senest 7 hverdage, f r sagen skal procederes. Pkt. 5 Skriftvekslingen skal indeholde en udf rlig redeg relse for sagens omstæ ndigheder, herunder oplysninger om de(n) afskedigede arbejdstager(e)s gennemsnitlige fortjeneste det sidste å r og om tidspunktet for afslutningen af den organisationsmæ ssige forhandling. Pkt. 6 Supplerende skrifter og bilag, der fremkommer efter de i punkt 4 næ vnte frister, kan ikke på berå bes under proceduren og vil ikke blive taget i betragtning ved sagens afg relse, medmindre Næ vnet på grund af ganske sæ rlige omstæ ndigheder fraviger denne hovedregel. Senest 7 kalenderdage f r sagen skal procederes, skal hver part til Afskedigelsesnæ vnets sekretariat og modparten skriftligt meddele navn på de personer, den på - gæ ldende nsker at afh re under næ vnsforhandlingen. Begæ ring om afh ring, der fremkommer senere end 7 kalenderdage f r næ vnsforhandlingen, vil ikke blive

5 im dekommet, medmindre Næ vnet på grund af ganske sæ rlige omstæ ndigheder fraviger denne hovedregel. Pkt. 7 Sekretariatet sender indkomne klager og vrige processkrifter til Næ vnets medlemmer og suppleanter i det omfang, de skal deltage i m det og næ vnsforhandlinger. Pkt. 8 Forinden sagen berammes til procedure, behandles den på et forberedende m de, der skal afholdes senest 10 kalenderdage efter klagens modtagelse i sekretariatet, så - fremt der i klagen er nedlagt på stand om underkendelse af afskedigelsen og ellers snarest g rligt. Er 10.-dagen en l rdag, s ndag eller en helligdag, forlæ nges fristen til f rstkommende hverdag. På det forberedende m de samt ved forhandling for Næ vnet deltager ud over sagens parter (arbejdstagerorganisationer, de(n) afskedigede arbejdstager(e), arbejdsgiverorganisation, den på gæ ldende virksomhed) tillige fra hver af hovedorganisationerne en af disse udpeget repræ sentant. Pkt. 9 Næ vnets formand kan indkalde parterne til et forberedende m de inden næ vnsforhandlingen. Pkt. 10 Forhandling af sager for Næ vnet sker ved mundtlig procedure, der i princippet foretages af repræ sentanter for de implicerede medlemsorganisationer. Hver af parterne er dog berettiget til at lade sig repræ sentere ved sin hovedorganisation.

6 Pkt. 11 Procedure for Næ vnet afholdes snarest muligt. Sager, i hvilke, der nedlæ gges på stand om underkendelse af en afskedigelse, skal så vidt muligt væ re afsluttet inden udl bet af den på gæ ldende arbejdstagers opsigelsesvarsel. Sekretariatet fastlæ gger efter aftale med Næ vnets formand dato for proceduren. Ønskes et fastlagt dato æ ndret, fremsæ ttes skriftlig begrundet begæ ring herom til sekretariatet med kopi til modparten. Kun hvor sæ rlige omstæ ndigheder g r sig gæ ldende, vil så dan begæ ring blive im dekommet af Næ vnet. Pkt. 12 Udebliver klageren fra den mundtlige procedure for Næ vnet, kan Næ vnet beslutte at afvise sagen. Udebliver den indklagede arbejdsgiver fra den mundtlige procedure for Næ vnet, kan Næ vnet beslutte at afg re sagen på grundlag af klagers oplysninger under den mundtlige procedure og de i vrigt for Næ vnet foreliggende oplysninger. Pkt. 13 Næ vnets formand kan efter anmodning beslutte at genoptage en sag, hvor der er truffet afg relse efter punkt 12, hvis sæ rlige grunde taler herfor. Pkt. 14 Forlig indgå et for Næ vnet eller sager i Næ vnets regi, der på anden må de afsluttes uden afsigelse af kendelse, har ikke præ judicerende virkning og kan ikke på berå bes under procedure for Næ vnet. I sager, der efter en tilkendegivelse fra Næ vnets formand forliges eller hæ ves af klageren, kan hver af parterne anmode om, at tilkendegivelsen udformes

7 skriftligt. En skriftlig tilkendegivelse sidestilles med en kendelse. Pkt. 15 Der tillæ gges for hver sag den eller de deltagende næ vnsformand eller næ vnsformæ nd et af hovedorganisationerne fastsat honorar. Honoraret til hver næ vnsformand udg r indtil videre: Kr ,00 så fremt sagen hæ ves senere end 3 hverdage f r næ vnsm det. Kr ,00 så fremt sagen hæ ves eller forliges under forhandlingen ved næ vnsm det. Kr ,00 ved afsigelse af kendelse. I sager, hvor der er tale om flere afskedigede l nmodtagere eller hvor Næ vnet finder, at der foreligger sæ rlige omstæ ndigheder kan Næ vnet beslutte, at der skal tillæ gges den eller de deltagende næ vnsformand eller næ vnsformæ nd et h jere honorar. Pkt. 16 Uorganiserede arbejdsgivere skal ud over eventuelt honorar til formanden/formæ ndene betale et af hovedorganisationerne fastsat gebyr til delvis dæ kning af sagsomkostningerne ved Næ vnets virksomhed. Gebyret udg r indtil videre: Kr ,00 så fremt der afholdes forberedende m - de og sagen hæ ves inden 3 hverdage f r næ vnsm - det. Kr ,00 så fremt sagen hæ ves senere end 3 hverdage f r næ vnsm det.

8 Kr ,00 så fremt sagen hæ ves eller forliges under forhandlingen ved næ vnsm det. Kr ,00 ved afsigelse af kendelse. Gebyr og honorar til formand/formæ nd kan reguleres ved meddelelse fra Afskedigelsesnæ vnets sekretariat. Honorar til næ vnsformand eller næ vnsformæ nd på læ g- ges som hovedregel den tabende part som sagsomkostninger, men Næ vnet kan dog fravige denne hovedregel, nå r sæ rlige omstæ ndigheder taler herfor. Så vel honorar som gebyr skal indbetales til Afskedigelsesnæ vnets sekretariat senest 14 dage efter sagens afslutning. Hovedorganisationerne indestå r for betaling af honorar til næ vnsformand eller næ vnsformæ nd og Afskedigelsesnæ vnets sekretariat forestå r udbetaling heraf snarest muligt efter sagens afslutning. Eventuelle honorarer til de almindelige næ vnsmedlemmer udredes af de respektive hovedorganisationer efter disses egne regler, og er sagens parter uvedkommende. Omkostninger ved Næ vnets virksomhed afholdes af hovedorganisationerne og fordeles ligeligt mellem disse efter forelæ ggelse af en af sekretariatet udarbejdet opg - relse over afholdte omkostninger. Pkt. 17 Næ vnets sekretariat har f lgende adresse: Afskedigelsesnæ vnets sekretariat c/o Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1790 K benhavn V.

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark August 2010 2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af Tillidsrepræsentant...

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997 ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN København, den 1. juli 1997 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Erstatningsreglernesområde... 3 2. Anmeldelse af erstatningskrav (anmeldelsesfrist)... 4 3. Garanterede

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 30 af 28. februar 2005 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne. Indhold 1. Foreningens navn og formål 2. Forholdet til Dansk Transport og Logistik 3. Optagelse af medlemmer 4. Kontingent og indskud 5. Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser 6. Idømmelse af bøder 7.

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere