Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap Forbund (advokat Peter Giersing) Dommere: Jens Peter Bostrup, Børge Dahl (formand), Børge Elgaard, Knud Erik Linius, Poul Monggard, Laurits Rønn, Poul Søgaard (næstformand), Poul Sørensen (næstformand og retsformand) og Nicolai Westergaard. Sagen angår, om og i givet fald fra hvilket tidspunkt et forbund under Landsorganisationen i Danmarks afskæres fra ved de almindelige domstole at anlægge sag om et lovbaseret krav som følge af afskedigelse for et medlem fra en virksomhed, der er medlem af en af Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsorganisationer, og som dermed er omfattet af Hovedaftalen, jf. særligt dennes 4, stk. 3. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark (LO), har over for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) påstået, at DA skal anerkende, at LO s forbund er berettigede til ved de almindelige domstole at anlægge sag om et lovbaseret krav som følge af afskedigelse for et medlem, som er afskediget af en virksomhed, der er medlem af en af DA s medlemsorganisationer, principalt frem til det tidspunkt, hvor en sag om medlemmets afskedigelse påbegyndes forhandlet for Afskedigelsesnævnet ved mundtlig procedure, subsidiært frem til et af retten fastsat tidspunkt, som ligger før dette tidspunkt. 1

2 Indklagede, DA, har påstået frifindelse for LO s principale påstand. DA har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at LO skal anerkende, at LO s forbund er uberettigede til ved de almindelige domstole at anlægge sag om et lovbaseret krav som følge af afskedigelse for et medlem, som er afskediget af en virksomhed, der er medlem af en af DA s medlemsorganisationer, principalt efter det tidspunkt, hvor forbundet i medfør af Hovedaftalens 4, stk. 3, litra c, har begæret sagen videreført, subsidiært efter det tidspunkt, hvor forhandling i medfør af Hovedaftalens 4, stk. 3, litra c, mellem et forbund og en modstående arbejdsgiverorganisation er afsluttet, og mere subsidiært efter det tidspunkt, hvor et forbund i medfør af Hovedaftalens 4, stk. 3, litra d, har indgivet klage til Afskedigelsesnævnet. Mest subsidiært har DA taget bekræftende til genmæle over for LO s subsidiære påstand. LO har påstået frifindelse over for DA s selvstændige påstande. Hovedintervenienten, Dansk Handicap Forbund (DHF), har nedlagt påstand om, at LO skal anerkende, principalt at Handels og Kontofunktionærernes Forbund i Danmark (HK) er uberettiget til ved de almindelige domstole at anlægge sag om afskedigelsesproceduren for medlemmer omfattet af en overenskomst efter det tidspunkt, hvor forbundet i medfør af Hovedaftalens 4, stk. 3, litra c, har begæret sagen videreført, subsidiært efter det tidspunkt, hvor det er konstateret, at enighed ikke kan opnås, hvis der i overenskomsten er truffet aftale om afskedigelsesprocedure i overensstemmelse med sædvanlige principper for fagretlig tvistløsning, subsidiært, at HK er uberettiget til ved de almindelige domstole at anlægge sag mod DHF om godtgørelse for usaglig afsked for medlemmer omfattet af overenskomst mellem DHF og HK v/ Handels og Kontofunktionærernes Forening i København, tiltrådt af parterne i maj 2000, efter det tidspunkt, hvor HK i medfør af Hovedaftalens 4, stk. 3, litra c, har 2

3 begæret sagen videreført, subsidiært efter det tidspunkt, hvor det er konstateret, at enighed ikke kan opnås. Over for DHF s påstande har LO påstået afvisning, subsidiært frifindelse. DHF har påstået frifindelse for LO s påstand om afvisning. Sagsfremstilling Den retlige baggrund for sagen 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 31. oktober 1973, som ændret pr. 1. januar 1993, mellem DA og LO er sålydende: Ved afskedigelse af en arbejdstager må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser kan derfor behandles efter nedenstående regler. Hovedorganisationerne anbefaler, at sager om påståede urimelige afskedigelser behandles hurtigst muligt af de berørte parter. Sager, i hvilke der nedlægges påstand om underkendelse af en afskedigelse, skal så vidt muligt være afsluttet inden udløbet af den pågældende arbejdstagers opsigelsesvarsel. a) Såfremt der foretages afskedigelse af en arbejdstager, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder, har den pågældende arbejdstager ret til at begære skriftlig oplysning om grunden til afskedigelsen. b) Hvis man fra arbejdstagerside hævder, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan afskedigelsen kræves behandlet lokalt mellem repræsentanter for virksomhedens ledelse og dens arbejdstagere. Den lokale forhandling skal være afsluttet inden for en frist af 14 dage fra underretning om afskedigelsen. Såfremt arbejdsgiveren har afgivet åbenbart urigtige oplysninger om grunden til afskedigelsen, som er af væsentlig betydning for sagen, regnes ovennævnte frist fra det tidspunkt, hvor arbejdstagersiden blev eller burde være blevet bekendt med de korrekte oplysninger. Den lokale forhandling skal dog være afsluttet inden 3 måneder fra underretning om afskedigelsen. c) Opnås der ikke herved enighed, skal der, hvis det interesserede fagforbund (eventuelt centralledelse) begærer sagen videreført, omgående optages forhandling mellem organisationerne. 3

4 d) Opnås der ikke herved enighed, har det interesserede fagforbund (eventuelt centralledelse) ret til at indgive klage til et af hovedorganisationerne nedsat Afskedigelsesnævn. Klagen skal være Afskedigelsesnævnets sekretariat og den modstående organisation i hænde inden for en frist af 7 dage efter afslutningen af organisationernes forhandling. Regler om Afskedigelsesnævnets sammensætning og sagsbehandling fastsættes i en forretningsorden for nævnet. e) Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan nævnet efter påstand herom underkende opsigelsen, medmindre samarbejdet mellem virksomheden og arbejdstageren har lidt væsentlig eller må antages at lide væsentlig skade ved fortsættelse af ansættelsesforholdet. Finder nævnet, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for en urimelig afskedigelse, jf. ovenfor, kan nævnet bestemme, at virksomheden skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede arbejdstagers gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år. f) Såfremt der for Afskedigelsesnævnet indbringes sager med påstand om, at der er sket urimelig afskedigelse, og den afskedigede i henhold til lovgivningen har en anden retsstilling end i henhold til Hovedaftalens bestemmelser, skal Afskedigelsesnævnet efter påstand herom fra klageren lægge den pågældende lovgivning til grund ved sagens afgørelse. Lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter indeholder i kapitel 1 om Arbejdsretten i 9 og 11 bl.a. følgende bestemmelser om dennes kompetence: 9. For Arbejdsretten indbringes sager om 1) overtrædelse og fortolkning af en af Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark vedtaget hovedaftale samt af tilsvarende hovedoverenskomster og hovedaftaler, 7) tvister om, hvorvidt der foreligger en aftale om faglig voldgift, og om fortolkningen af en aftale om faglig voldgift 11. Sager, der efter 9 hører under Arbejdsretten, kan ikke anlægges ved de almindelige domstole, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. En lønmodtager kan anlægge sag ved de almindelige domstole om påståede løntilgodehavender m.v., hvis den pågældende godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet. 4

5 I lovens kapitel 2 om faglige voldgiftsretter findes bl.a. følgende bestemmelser: 21. For faglige voldgiftsretter indbringes 1) sager om fortolkning og forståelse af kollektive overenskomster, bortset fra hovedoverenskomster og hovedaftaler, jf. 9, stk. 1, nr. 1, 2) sager omfattet af 9, stk. 1, nr. 1-4, når parterne ved kollektiv overenskomst, i henhold til praksis eller i det enkelte tilfælde har aftalt, at sagen skal afgøres ved faglig voldgift, jf. 9, stk. 3, 2. pkt., og 3) sager, herunder sager om lovgivning, som parterne i øvrigt ved kollektiv overenskomst, i henhold til praksis eller i det enkelte tilfælde har aftalt at lade afgøre ved faglig voldgift. 22. Sager omfattet af 21, nr. 1 og 2, kan ikke anlægges ved de almindelige domstole. 11, stk. 2 og 3, finder dog tilsvarende anvendelse. Stk. 2 Om sager omfattet af 21, nr. 3, i stedet kan anlægges ved de almindelige domstole, beror på, hvad der er aftalt. Såfremt aftalen må forstås således, at sagen ikke kan anlægges ved de almindelige domstole, finder 11, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Revisionen af arbejdsretsloven i 2008 bygger på betænkning nr. 1489/2007, afgivet af Udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. I betænkningen hedder det i bemærkningerne til den foreslåede 22 bl.a. (side 28): DA og LO har under udvalgsarbejdet oplyst, at de er enige om, at reglerne om Afskedigelsesnævnet i Hovedaftalens 4, for så vidt angår lovbaserede krav, skal forstås som et tilbud, som medlemsorganisationer kan vælge at gøre brug af, men ikke har pligt til at benytte. Denne aftale om faglig voldgift er således ikke til hinder for, at arbejdstagersiden holder sig til de almindelige domstole, for så vidt angår lovbaserede krav. DA og LO har videre oplyst, at de ikke er enige om, hvorvidt og i givet fald fra hvornår indbringelse for de almindelige domstole afskæres ved, at kravets forfølgelse er indledt i det fagretlige spor og vice versa. Uoverensstemmelser om selve eksistensen og forståelsen af en aftale om faglig voldgift skal indbringes for Arbejdsretten i henhold til den nye bestemmelse i 9, stk. 1, nr. 7. Det gælder uanset, hvilket overenskomstniveau voldgiftsaftalen befinder sig på. Klarhedskravet vedrørende de lovbaserede krav indebærer, at det skal være klart, om det pågældende krav er omfattet af voldgiftsaftalen, og om adgangen til voldgiftsbehandling afskærer muligheden for at indbringe kravet ved de almindelige domstole. Uklarhed i den ene eller anden henseende vil i al- 5

6 mindelighed indebære, at der ikke er fornødent grundlag for at anse faglig voldgift for aftalt for så vidt angår vedkommende lovbaserede krav. Uklarhed som nævnt kan ikke medføre, at der foreligger dobbeltkompetence, men at tvisten henhører under de almindelige domstole og ikke kan indbringes for faglig voldgift. Disse bemærkninger i betænkningen blev gentaget i bemærkningerne til lovforslaget, jf. Folketingstidende , 2. samling (L 5). DA og LO er for Arbejdsretten enige om, at et krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens 2 b er et eksempel på et lovbaseret krav som nævnt i Hovedaftalens 4, stk. 3, litra f, og forarbejderne til arbejdsretslovens 22. I Industriens Funktionæroverenskomst hedder det i 14 om afskedigelse bl.a.: Stk. 2. Lokale forhandlinger i afskedigelsessager sker i h.t. 24, stk. l, idet dog lokalforhandling skal være afsluttet inden for en frist af 10 arbejdsdage fra underretning om afskedigelsen. Mæglingsmøde i h.t. 24, stk. 2, skal finde sted omgående. Stk. 3. Såfremt der ikke i mæglingsmødet opnås enighed i sagen, kan sagen videreføres ved Afskedigelsesnævnet i h.t. Hovedaftalens regler herom. I tilfælde hvor en af sagens parter ønsker sagen videreført ved de civile domstole, henvises til overenskomstens bilag 8, Fagretlig behandling af uoverensstemmelser civilretlig behandling. Mæglingsmøde er et organisationsmøde i Hovedaftalens forstand. I det nævnte bilag 8 til overenskomsten hedder det: Såfremt der fortsat er uenighed mellem parterne efter afholdelse af mæglingsmøde jf. 24 / 14, er parterne enige om, at Dansk Industri orienteres, forinden lønmodtagerparten beslutter eventuelt at overdrage sagen til advokat/udtagelse af stævning. Dansk Industri kan inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen af besked herom begære sagen behandlet ved organisationsmøde. Sagens overdragelse til advokat/udtagelse af stævning afventer afholdelse af organisationsmøde, som skal finde sted i h.t. 24, stk. 3 / 14. Ved Højesterets dom af 26. marts 2007 UfR 2007 s blev det afgjort, at afskedigelsesproceduren ifølge StK Fællesoverenskomstens 26 afskar HK fra at forfølge to 6

7 medlemmers godtgørelseskrav mod Flyvestation Aalborg støttet på funktionærlovens 2 b ved domstolene. Det hedder i Højesterets begrundelse: Den fagretlige tvistløsningsordning er karakteriseret ved, at den enkelte arbejdstagers interesser varetages af den pågældendes fagforening. Uoverensstemmelser skal søges løst ved forhandling først lokalt og derefter på centralt organisationsniveau og tvister, som ikke løses ved forhandling, og som en af overenskomstparterne ønsker videreført, skal indbringes for en faglig voldgiftsret, jf. herved arbejdsretslovens 22. Der er i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel truffet aftale om en afskedigelsesprocedure i overensstemmelse med sædvanlige principper for fagretlig tvistløsning. Højesteret har i kendelse af 5. oktober 2001 (UfR 2002 s. 18) der angik et overenskomstbaseret krav, om en helt tilsvarende ordning udtalt, at ordningen for det enkelte medlem indebærer en retlig prøvelse, som må anses for retssikkerhedsmæssigt fuldt betryggende. Det fremgår endvidere af kendelsen, at afskedigelsesproceduren indebærer, at såvel fagforeningen som det enkelte medlem er bundet til at lade en afskedigelses saglighed bedømme ved faglig voldgift, medmindre der foreligger omstændigheder, som giver medlemmet ret til i medfør af arbejdsretslovens 11, stk. 2, at få spørgsmålet behandlet ved de almindelige domstole. Afskedigelsesproceduren efter fællesoverenskomstens 26 omfatter også ansatte, som er funktionærer i henhold til funktionærloven og dermed omfattet af funktionærlovens 2 b om godtgørelse i tilfælde, hvor afskedigelse ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. Der foreligger ikke i sagen uoverensstemmelse om fortolkningen af funktionærlovens 2 b, men alene tvist om afskedigelsernes saglighed. Det forhold, at godtgørelseskravene ikke støttes på overenskomsten, men på funktionærlovens 2 b,, kan ikke i strid med den indgåede aftale om tvistløsning ved faglig voldgift give ret til indbringelse for domstolene, Ifølge arbejdsretslovens 11, stk. 2, kan en organiseret lønmodtager anlægge sag ved de almindelige domstole om påståede løntilgodehavender m.v., såfremt den pågældende godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet. Det kan ikke antages, at det i et tilfælde, hvor den faglige organisation er indstillet på at forfølge et eventuelt krav, har været tilsigtet at give frit valg mellem det fagretlige system og domstolene. HK opgav ikke at forfølge A s og B s krav, men valgte at lade kravene forfølge ved domstolene. Herefter tiltræder Højesteret, at A og B ikke har ret til at få kravene vedrørende usaglig afskedigelse behandlet ved domstolene. 7

8 Den konkrete baggrund for sagen I 17, stk. 2, i Overenskomsten mellem DHF og HK s Forening i København, afdeling 12, er det bestemt, at Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende for overenskomsten. DHF afskedigede den 26. marts 2002 HK s medlem Kirsten Ladewig, hvorefter HK for Kirsten Ladewig rejste krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens 2 b. HK og DHF drøftede sagen på et møde den 13. september Enighed kunne imidlertid ikke opnås, og HK forbeholdt sig ret til at videreføre sagen. Den 17. januar 2003 anlagde HK som mandatar for Kirsten Ladewig sag mod DHF med påstand om godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens 2 b. Denne sag verserer nu ved Højesteret, der har opfordret ankesagens parter til at udtale sig om, hvorvidt kravet, der støttes på funktionærlovens 2 b, er omfattet af hovedaftalens bestemmelse om behandling ved afskedigelsesnævnet, og om kompetencen til at fortolke denne aftale, jf. arbejdsretslovens 9, stk. 1, og 11, stk. 1. DA og LO er herefter indtrådt som biintervenienter i højesteretssagen til støtte for henholdsvis DHF og HK som mandatar for Kirsten Ladewig, og der er mellem DA og LO enighed om, at Højesterets afgørelse bør afvente Arbejdsrettens fortolkning af Hovedaftalens 4, stk. 3, jf. herved Arbejdsretslovens 9, stk. 1, og 11, stk. 1. Højesteret meddelte på den baggrund i juli 2008, at retten gik ud fra, at LO ville indgive klageskrift til Arbejdsretten, således at der kan foreligge en afgørelse fra Arbejdsretten i god tid forud for den berammede hovedforhandling i Højesteret den 10. august Ved klageskrift af 30. september 2008 har LO indbragt nærværende sag om fortolkning af Hovedaftalens 4, stk. 3, for Arbejdsretten. Parternes argumentation Klager har til støtte for sine påstande over for DA anført, at Hovedaftalens 4, stk. 3, ikke er en voldgiftsklausul. Der er tale om en særlig voldgiftsaftale, hvorved Afskedigelses- 8

9 nævnet på DA/LO s område tilbydes som forum for behandling af afskedigelsessager, hvori der rejses et lovbaseret krav. Lovbaserede krav kan dog i stedet forfølges ved de almindelige domstole, idet der således som DA og LO er enige om er valgfrihed med hensyn til forum for afgørelsen af sådanne tvister, og dette gælder ifølge parternes enighed også, selv om det lovbaserede krav alene angår en afskedigelses saglighed, altså for så vidt svarende til forbuddet i Hovedaftalens 4, stk. 3, mod vilkårlige/urimelige afskedigelser. Tvisten mellem parterne angår derfor alene, hvor længe valgfriheden med hensyn til forumvalget består. Ordlyden af Hovedaftalens 4, stk. 3, afskærer eller begrænser ikke et LO-forbunds adgang til at vælge de almindelige domstole som forum for afgørelse af en tvist om et lovbaseret krav som følge af, at uoverensstemmelsen har været forhandlet i fagretligt regi. Parterne er enige om, at Afskedigelsesnævnet skal udgøre et konkurrencedygtigt alternativ til de almindelige domstole. Men hvis adgangen til domstolsbehandling afskæres eller begrænses ved, at fristerne ifølge Hovedaftalens 4, stk. 3, for at indbringe en sag for Afskedigelsesnævnet tillægges præklusiv virkning for et forbunds mulighed for at indbringe tvisten for de almindelige domstole, vil det ødelægge forbundenes mulighed for at yde medlemmerne bistand og herunder afsøge forligsmulighederne gennem organisationsforhandlinger. Det må også være i arbejdsgiversidens interesse, at der kan forhandles med organisationernes mellemkomst inden et eventuelt sagsanlæg. Der er adskillige eksempler på, at sager om lovbaserede krav uden indsigelse er blevet anlagt ved de almindelige domstole, selv om der forinden har været fagretlig forhandling af afskedigelsessagen. Endvidere har DA s største medlemsorganisation, DI, ved protokollatet i bilag 8 til Industriens Funktionæroverenskomst positivt anerkendt, at det kræver særskilt aftale, hvis der skal gøres indskrænkninger i arbejdstagersidens adgang til at få en afskedigelsessag om et lovbaseret krav afgjort ved de almindelige domstole, efter at sagen har været behandlet i fagretligt regi. Det er tværtimod reglen ifølge protokollatet, at uoverensstemmelsen skal forhandles fagretligt inden et eventuelt søgsmål. DA s synspunkt er således nyt og må være inspireret af nogle domme i civile sager, der angår helt andre overenskomstområder med helt andre voldgiftsaftaler, og som hverken 9

10 DA eller DA s medlemsorganisationer har været part i. Og navnlig er der på Hovedaftalens område enighed mellem hovedorganisationerne om, at der i princippet er valgfrihed, når det drejer sig om lovbaserede krav, også selv om retsfaktum i Hovedaftalens 4, stk. 3, og funktionærlovens 2 b for så vidt er det samme. DA s synspunkt indebærer desuden en udhuling af det fagretlige princip om forhandlinger på området for afskedigelsessager. Arbejdstagersidens frihed til at gå til de almindelige domstole med et lovbaseret krav i en afskedigelsessag må ubundet af andre fristregler end reglerne om forældelse kunne benyttes frem til det tidspunkt, hvor der efter udveksling af processkrifter haves det fulde overblik over sagens omfang og rækkevidde, og hvor Afskedigelsesnævnet er sat med henblik på mundtlig procedure, jf. nævnets forretningsordens punkt 10. Subsidiært må Arbejdsretten fastsætte et tidspunkt, der ligger så nært den mundtlige forhandling i Afskedigelsesnævnet som muligt. Klager har særligt over for DA s subsidiære påstand anført, at Arbejdsretten ved fastsættelsen af et tidspunkt skal tage skyldigt hensyn til, at LO s medlemsforbunds beslutning om, hvorvidt et lovbaseret krav skal afgøres af de almindelige domstole eller af Afskedigelsesnævnet, skal kunne træffes på et fuldt oplyst grundlag. Og ofte er det først efter modtagelsen af svarskriftet for Afskedigelsesnævnet, at forbundet bliver nærmere bekendt med arbejdsgiversidens begrundelse for afskedigelsen. Det af Arbejdsretten fastsatte tidspunkt må ikke afskære et medlem af et LO-forbund fra at få bistand fra sit forbund til at få prøvet, om en foretagen afskedigelse er usaglig/ulovlig. Der er ikke noget særligt hensyn at tage til vedkommende arbejdsgiver, der jo ved, at der er rejst indsigelse mod afskedigelsen. Klager har til støtte for afvisningspåstanden over for DHF anført, at der ikke består noget aftaleforhold mellem DHF og LO, og at DHF derfor ikke kan indtale et krav af denne karakter over for LO. Endvidere er DHF s påstand 1 uklart formuleret og ikke egnet til at tages under pådømmelse, og DHF s påstand 2 kan ikke tages under pådømmelse, fordi HK slet ikke er part i sagen for Arbejdsretten. I øvrigt er betingelserne i retsplejelovens i 251 for hovedintervention ikke opfyldt. De påstande, som LO og DA har nedlagt i sagen, er dækkende for en stillingtagen til det for 10

11 Arbejdsretten indbragte spørgsmål om fortolkning af Hovedaftalens 4, stk. 3. Uoverensstemmelsen mellem LO og DA er beskrevet i betænkning nr. 1489/2007 og udspringer ikke af den ved Højesteret verserende sag, der vedrører HK s adgang til at forfølge et krav mod DHF om godtgørelse for usaglig afskedigelse i medfør af funktionærlovens 2 b ved de almindelige domstole. Højesteretssagen vedrører således HK s adgang til ved de almindelige domstole at forfølge et lovbaseret krav, således som DA og LO er enige om at forstå dette begreb. Arbejdsrettens afgørelse af fortolkningsspørgsmålet vedrørende Hovedaftalens 4, stk. 3, kan uden videre indgå som et fortolkningsbidrag ved Højesterets afgørelse af den dér verserende sag. Klager har til støtte for sin subsidiære påstand over for DHF anført de samme argumenter, som klager har anført til støtte for frifindelsespåstanden over for DA s selvstændige påstande. Indklagede har til støtte for sine påstande gjort gældende, at Hovedaftalens 4, stk. 3, indeholder en egentlig voldgiftsklausul for så vidt svarende til, hvad der blev taget stilling til af Højesteret i UfR 2002 s. 18 og 2007 s Klausulen er imidlertid efter parternes fælles forståelse ikke til hinder for, at der mellem overenskomstparter således som det f.eks. er sket ved Industriens Funktionæroverenskomst kan træffes aftale om at fravige voldgiftsklausulen. Klausulen er efter parternes fælles forståelse heller ikke til hinder for, at et LO-forbund for så vidt angår lovbaserede krav helt undlader at indbringe en afskedigelsessag for Afskedigelsesnævnet og i stedet på et medlems vegne anlægger sag ved de almindelige domstole. Bestemmelsen i Hovedaftalens 4, stk. 3, litra f, udgør således i relation til de lovbaserede krav et tilbud, som et LO-forbund kan gøre brug af, men ikke har pligt til at benytte. LO-forbund, der er omfattet af Hovedaftalen, har imidlertid både ret og pligt til at iagttage den procedure, der er fastlagt i Hovedaftalens 4, stk. 3, litra b-d, også i tilfælde, hvor der i anledning af en påstået urimelig afskedigelse rejses et lovbaseret krav. Det dobbelte forum for afgørelse af lovbaserede krav i afskedigelsessager eksisterer derfor kun, indtil forumvalget er truffet af vedkommende forbund. Vælger et forbund at følge det fagretlige spor, er forbundet dermed medmindre andet er særskilt aftalt blevet bundet til at be- 11

12 nytte det fagretlige forum, og i så henseende må det fagretlige spor anses for valgt, når den modstående organisation er blevet inddraget i afskedigelsessagen. Proceduren ifølge Hovedaftalens 4, stk. 3, litra b-d, gør det dermed også muligt for en arbejdsgiver at indrette sig på et bestemt sagsforløb. Det fagretlige tvistløsningssystem er kendetegnet ved, at den enkelte arbejdstagers interesser varetages af det LO-forbund, den pågældende arbejdstager er medlem af, og såvel praksis som teori viser, at et forbund har en vidtgående kompetence til at disponere på sine medlemmers vegne. Det enkelte medlem af et LO-forbund er derfor på lige fod med vedkommende forbund forpligtet til at lade en afskedigelses rimelighed afgøre af Afskedigelsesnævnet, medmindre der foreligger omstændigheder, som i medfør af princippet i Arbejdsretslovens 11, stk. 2, giver medlemmet ret til at få spørgsmålet behandlet ved de almindelige domstole. Som det også er anført af Højesteret, indebærer denne ordning for det enkelte medlem en retlig prøvelse, som må anses for retssikkerhedsmæssigt fuldt betryggende. På denne baggrund er såvel et LO-forbund som det enkelte forbundsmedlem for så vidt angår lovbaserede krav bundet til at lade en afskedigelses rimelighed bedømme ved Afskedigelsesnævnet efter det tidspunkt, hvor forbundet har begæret en uoverensstemmelse herom videreført i medfør af Hovedaftalens 4, stk. 3, litra c, subsidiært efter det tidspunkt, hvor forhandling i medfør af Hovedaftalens 4, stk. 3, litra c, mellem forbundet og en modstående arbejdsgiverorganisation er afsluttet, eller mere subsidiært efter det tidspunkt, hvor forbundet i medfør af Hovedaftalens 4, stk. 3, litra d, har indgivet klage til Afskedigelsesnævnet. En sådan retstilstand afskærer ikke medlemmer af LO-forbund fra at få deres forbunds bistand til at opnå en prøvelse af, om foretagen afskedigelse er usaglig eller ulovlig, ligesom en sådan retstilstand harmonerer med de almindelige principper for tvistløsning i det fagretlige system. DHF har til støtte for sin påstand om frifindelse for LO s afvisningspåstand anført, at nærværende sag for Arbejdsretten mellem LO og DA om rækkevidden af voldgiftsbestemmelsen i Hovedaftalens 4, stk. 3, er nært forbundet med den tvist mellem HK som mandatar for Kirsten Ladewig og DHF, som nu verserer for Højesteret, og som er udsat på Arbejdsrettens afgørelse. DHF er ikke er medlem af DA, men er ved 17, stk. 2, i overenskomsten med HK bundet af Hovedaftalen. DHF har derfor en selvstændig retlig interesse i sags- 12

13 genstanden for Arbejdsretten. DHF s påstande må selvsagt forstås i lyset heraf, og betingelserne i retsplejelovens 251 for intervention er derfor opfyldt. Til støtte for de i øvrigt nedlagte påstande har DHF gjort gældende, at Hovedaftalens 4, stk. 3, må anses for en bindende voldgiftsaftale, der dermed også er bindende for DHF og HK i kraft af deres overenskomst. DHF har ved overenskomsten med HK alene bundet sig til Hovedaftalen med det indhold, hvormed den fremtræder for DHF, og kan ikke bindes af eventuelle aftaler mellem DA og LO om et indhold af Hovedaftalen, der ikke er kommet til udtryk i dens ordlyd. I al fald fra det tidspunkt, hvor mæglingsmøde er begæret, subsidiært har været afholdt, jf. Hovedaftalens 4, stk. 3, litra c, således at fristen i litra d begynder at løbe, kan forbundet ikke uden samtykke fra arbejdsgiverparten skifte forum. Herefter kan tvisten kun indbringes for de almindelige domstole, hvis betingelserne i arbejdsretslovens 11, stk. 2, er opfyldt. Hverken Hovedaftalens 4, stk. 3, eller arbejdsretsloven giver i øvrigt mulighed for at indbringe en tvist om en opsigelses saglighed for de almindelige domstole, når fristen i Hovedaftalens 4, stk. 3, litra d, er sprunget. DHF har i øvrigt tilsluttet sig DA s anbringender. Arbejdsrettens begrundelse og resultat DHF s intervention DHF s principale påstand har ikke den fornødne klarhed til at kunne tages under påkendelse. DHF har subsidiært nedlagt påstand om, at LO skal anerkende, at HK er uberettiget til i et nærmere angivet omfang at anlægge sag ved de almindelige domstole. HK og HK s overenskomstforhold indgår imidlertid ikke i sagen for Arbejdsretten, og denne påstand kan derfor heller ikke tages under påkendelse af Arbejdsretten. Allerede som følge heraf tager Arbejdsretten LO s påstand om afvisning af DHF s påstande til følge. 13

14 Hovedaftalens 4, stk. 3 Hovedaftalens 4, stk. 3, må anses som en voldgiftsaftale, der dog efter parternes fælles forståelse giver LO s forbund frihed til at vælge mellem Afskedigelsesnævnet og de almindelige domstole som forum for afgørelse af sager om afskedigelse for så vidt angår lovbaserede krav. Behandling ved Afskedigelsesnævnet er betinget af, at sagen forfølges lokalt og på organisationsniveau inden for de frister, der er angivet i Hovedaftalens 4, stk. 3, litra b, c og d. Indbringelse for domstolene er derimod ikke begrænset af særlige søgsmålsfrister. Den fagretlige tvistløsningsordning er karakteriseret ved, at uoverensstemmelser skal søges løst ved forhandling først lokalt og derefter på centralt organisationsniveau, jf. betænkning nr. 1489/2007 afgivet af Udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, s. 20. Den danske arbejdsmarkedsordning tilsiger i organisationernes fælles interesse at organisationerne bør have lejlighed til at gennemføre forhandlinger, herunder med henblik på at der sker en oplysning af sagen, inder der i en afskedigelsessag vedrørende lovbaserede krav vælges forum for tvistens løsning. Der er da heller ikke i ordlyden af Hovedaftalens 4, stk. 3, holdepunkter for en forståelse, hvorefter organisationsforhandling skulle indebære et bindende fravalg af muligheden for at forfølge et lovbaseret krav ved de almindelige domstole. Arbejdsretten finder på denne baggrund, at begæring om og afholdelse af organisationsmøde i en afskedigelsessag ikke indebærer nogen udnyttelse af den nævnte frihed til at vælge mellem Afskedigelsesnævnet og de almindelige domstole. Arbejdsretten finder endvidere på den angivne baggrund og med henvisning til Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i A , at de frister, der i Hovedaftalens 4, stk. 3, er fastsat for behandlingen af en afskedigelsessag i Afskedigelsesnævnet, ikke kan tillægges præklusiv virkning i forhold til LO s forbunds mulighed for at indbringe sagen for de almindelige domstole. 14

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

LOs juridiske informationsservice

LOs juridiske informationsservice LOs juridiske informationsservice Hovedaftale for Kooperationen Aftale af 26. marts mellem Det Kooperative Fællesforbund og Landsorganisationen i Danmark med ændringerne pr. 1 april 1993 Principudtalelse

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 26. februar 2008. Nr. 106. Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

HOVEDAFTALE KOOPERATIONEN LANDSORGANISATIONEN I DANMARK MELLEM

HOVEDAFTALE KOOPERATIONEN LANDSORGANISATIONEN I DANMARK MELLEM HOVEDAFTALE MELLEM KOOPERATIONEN OG LANDSORGANISATIONEN I DANMARK Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter LOV nr 106 af 26/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedscentret, sag nr. 6150-0002 Senere ændringer

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere