og Kristelig Fagforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og Kristelig Fagforening."

Transkript

1 Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne om samarbejde og trivsel har bindende virkning for overenskomstforpligtede medlemmer af. Stk. 3 Alle ansatte på en virksomhed, der er overenskomstforpligtet medlem af, er forpligtet til at følge denne aftale samt aftalerne om samarbejde og trivsel, der er indgået mellem. Stk. 4 Parterne er enige om, at løn- og arbejdsforhold bør fastlægges ved kollektive overenskomster, som indgås mellem parterne. Disse overenskomster har bindende virkning for overenskomstforpligtede medlemmer af og alle ansatte på disse virksomheder. 2 Parternes samarbejdssyn Stk. 1 ønsker at fremme et godt samarbejde samt sikre rolige og stabile arbejdsforhold. Parterne må ikke anvende kollektive kampskridt og tilstræber i samarbejde en fredelig løsning af sociale og faglige spørgsmål. Stk. 2 I forholdet mellem Kristelig Fagforenings medlemmer og s medlemmer, der er omfattet af denne Organisationsaftale, må der derfor ikke anvendes kollektive kampskridt. Medlemmer af Kristelig Fagforening må ikke strejke eller blokere virksomheden, og medlemmer af må ikke lockoute eller boykotte. Stk. 3 Faglige uoverensstemmelser mellem og Kristelig Fagforening eller deres medlemmer, der er omfattet af denne Organisationsaftale, løses i henhold til reglerne herom i Organisationsaftalens kapitel 3. Stk. 4 er enige om, at parterne hverken direkte eller indirekte må lægge hindring i vejen for, at arbejdsgivere bliver medlem af og lønmodtagere bliver medlem af Kristelig Fagforening. Side 1 af 9

2 Kapitel 2 Ledelse og samarbejde 3 Ledelse og samarbejde Stk. 1 bør medvirke til, at der sker en løsning af uoverensstemmelser på den enkelte virksomhed og mellem organisationerne ud fra et fælles harmonisyn. Stk. 2 Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes samarbejdssyn og indgåede aftaler. Kapitel 3 Løsning af faglige uoverensstemmelser 4 Anvendelse af domstolene Stk. 1 Uoverensstemmelser vedrørende forhold omfattet af lovgivning anlægges ved de civile domstole, medmindre parterne har aftalt, at den kollektive overenskomst træder i stedet for lovgivning, f.eks. aftale om ferie eller aftale om ansættelsesbeviser. Stk. 2 I forbindelse med en sag, der føres for Arbejdsretten eller de civile domstole, kan parterne i enighed anmode Arbejdsretten eller de civile domstole om at fortolke den/de omstridte bestemmelser i overenskomstteksten. 5 Mægling til løsning af uoverensstemmelser på virksomhederne Stk. 1 Ved opståede uoverensstemmelser bør der på den enkelte virksomhed ske lokal forhandling mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. Parterne på virksomheden forpligter sig til at fremme en løsning af uenigheden. Stk. 2 Såfremt der ikke opnås enighed ved den lokale forhandling, kan såvel arbejdsgiveren som medarbejderne begære afholdt mæglingsmøde gennem sin organisation. Af hensyn til alle parter forpligter organisationerne sig til at fremme sagerne således, at de påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt. Mæglingsmødet bør som udgangspunkt være afholdt hurtigst muligt og senest 14 kalenderdage efter fremkomsten til modparten, medmindre andet aftales mellem parterne. Stk. 3 Fra mæglingsmødet udfærdiges et protokollat i form af et konklusionsreferat af forhandlingerne. 6 Mægling til løsning af uoverensstemmelse mellem organisationerne Stk. 1 Ved manglende enighed om fortolkning af organisationernes aftaler og overenskomster kan hver af parterne begære mæglingsmøde. Mæglingsmøde- Side 2 af 9

3 begæringen skal indeholde en angivelse af den omstridte bestemmelse og organisationens krav til fortolkning samt forslag til datoer. Mæglingsmødet bør som udgangspunkt være afholdt hurtigst muligt og senest 14 kalenderdage efter fremkomsten af begæringen til modparten, medmindre der aftales andet mellem parterne. Fra mæglingsmødet udfærdiges et protokollat i form af et konklusionsreferat. Stk. 2 Ved manglende enighed mellem organisationerne angående fornyelse af nærværende organisationsaftale, aftale/aftaler om samarbejde og trivsel, overenskomster samt manglende enighed om etablering af nye aftaler eller overenskomster, skal der mellem parterne forsøges mægling. Stk. 3 Mægling ved uoverensstemmelser i medfør af stk. 2 kan kræves af hver af parterne. Dette sker ved en af parterne i enighed udpeget mæglingsmand. Såfremt der ikke mellem parterne kan opnås enighed om udpegning af en mæglingsmand, skal der rettes henvendelse til Statens Forligsmand om i henhold til»forligsmandsloven«at udpege en mæglingsmand. Omkostningerne til mæglingsmanden deles med halvdelen til hver af parterne. Parterne har oplysningspligt overfor mæglingsmanden vedrørende det hidtidige forhandlingsforløb. Mæglingsmandens hovedopgave er at formå parterne til at opnå forlig. Såfremt der ikke ved mæglingsmandens medvirken kan opnås forlig, skal mæglingsmanden udarbejde en rapport om de af parterne fremførte påstande, de prøvede forligsmuligheder samt et forsøg på at klargøre det/de afgørende punkter, hvor uenighed fortsat består. 7 Voldgift Stk. 1 Mellem er der aftalt en permanent voldgiftsret til løsning af uenigheder om indgåelse og fortolkning af aftaler og overenskomster m.v. Herudover har parterne aftalt, at der ved enighed kan nedsættes en ad hoc voldgift til afgørelse af de i 9 anførte uenighedsspørgsmål. Ved en sådan ad hoc voldgift skal regler for behandling af sager ved voldgift, jfr. 10, følges. Samtidig kan der med fornøden tilpasning ske anvendelse af reglerne i 8. Stk. 2 Kendelser fra voldgiftsretten er endelige og skal følges af organisationerne og medlemmer af disse. 8 Voldgiftsrettens sammensætning Stk. 1 Den permanente voldgiftsret består af 2 lægdommere fra hver af organisationerne samt en formand. Formanden for voldgiftsretten skal have juridisk kandidateksamen. Side 3 af 9

4 Stk. 2 Formanden udpeges for en overenskomstperiode af organisationernes hovedbestyrelser. Formanden fungerer indtil en ny formand er udpeget. Såfremt organisationerne ikke kan opnå enighed om en formand inden 3 måneder efter en overenskomsts vedtagelse, skal formanden for Arbejdsretten afgøre spørgsmålet. Stk. 3 De af parterne udpegede lægdommere samt en suppleant for hver skal være meddelt modparten indenfor samme frist som anført i stk. 2. Lægdommerne for Kristelig Fagforening skal være medlem af eller ansat i organisation. Lægdommerne fra skal repræsentere en medlemsvirksomhed eller være ansat i organisationen. Ved de udpegede lægdommeres eller suppleanters fratræden eller anden ændring i tilknytning til organisationerne sker der hurtigst mulig og senest indenfor 3 måneder en ny udpegning af person/personer, der opfylder kriteriet i nærværende stk. Stk. 4 Ved nedsættelse af en ad hoc voldgift kan bestemmelserne i stk. 2 og stk. 3 fraviges ved enighed mellem parterne. 9 Voldgiftsrettens virkeområde Stk. 1 Voldgiftsretten skal træffe afgørelse i sager vedrørende: 1. Fornyelse og indgåelse af aftaler og overenskomster. 2. Fortolkning af kutymer, aftaler og overenskomster. 3. Fortolkning af individuelle aftaler i det omfang, de indgår i ansættelsesbeviset. 4. Uenighed om manglende saglighed ved afskedigelse i henhold til overenskomsten. Dog ikke ved usaglig afskedigelse i henhold til lovgivning. 10 Regler for behandling af sager ved voldgift Stk. 1 Hver af parterne kan fremsætte begæring om prøvelse for voldgift af en fortsat uenighed i medfør af 5 og 6. Modparten skal have skriftlig meddelelse herom snarest muligt og senest 28 kalenderdage fra mæglingsmødets afholdelse eller modtagelse af mæglingsmandens rapport. Begæringen skal udover mæglingsmødeprotokollat /-rapport fra mæglingsmanden indeholde en begrundelse for begæringen samt en kort fremstilling af det forhold, hvorom der er uenighed og ønskes prøvet. Den anden part kan, skriftligt overfor modparten indenfor en frist af 14 kalenderdage fra modtagelse af begæringen medinddrage øvrige forhold i mæglingsmødeprotokollat /-rapport fra mæglingsmanden. Herefter rettes henvendelse til formanden for voldgiftsretten. Stk. 2 Formanden for voldgiftsretten bør inden 7 kalenderdage efter at be- Side 4 af 9

5 gæring i henhold til stk. 1 er modtaget fastsætte et tidspunkt for behandling af sagen. Denne berammelse skal ske skriftligt. (frist på minimum 39 dage) Stk. 3 Der fremsendes et klageskrift senest 7 kalenderdage efter sagens berammelse efter stk. 2. Stk. 4 Modparten fremsender et svarskrift indenfor en frist af 14 kalenderdage efter modtagelse af klageskrift. Yderligere skriftveksling kan ske i form af replik og duplik, der skal afgives senest 7 kalenderdage efter modtagelsen af modpartens processkrift. Processkrifter skal være modparten og formanden for voldgiftsretten i hænde senest 4 kalenderdage inden sagens behandling for voldgiftsretten. Stk. 5 Klageskrift og svarskrift skal indeholde parternes navne, påstand, det retslige grundlag for påstanden, anbringender samt angivelse af bevisførelse. Samtidig skal parterne anføre forventet tidsforbrug til sagens behandling for voldgiftsretten. Skriftveksling skal for at være rettidig fremsendes samtidig til voldgiftsrettens formand og til modparten. Stk. 6 Formanden for voldgiftsretten kan i fornødent omfang tillade afvigelser fra bestemmelserne i stk. 2 til stk. 5. Stk. 7 Parterne kan ved skriftlig aftale fravige bestemmelsen i stk. 1. Parterne kan endvidere aftale, at sagen afgøres skriftligt og/eller alene af opmanden. Stk. 8 For voldgiftsretten sker der en mundtlig forhandling, hvorunder der sker fremlæggelse, vidneførelse og procedure med skyldig hensyntagen til retsplejelovens regler for civile sager. Stk. 9 Voldgiftsrettens afgørelse sker efter votering. Afgørelsen sker skriftligt med angivelse af parternes påstande samt en begrundet konklusion. Ved manglende enighed eller manglende flertal for en afgørelse, træffes denne af formanden alene, der afgør spørgsmålet ved en opmandskendelse. Voldgiftsretten skal tillige afgøre spørgsmålet om fordeling af omkostninger honorar til formanden for voldgiftsretten ved sagens førelse for voldgiftsretten. Kapitel 4 Aftalernes opsigelse 11 Opsigelse af organisationsaftalen Stk. 1. Varsling. Såfremt en af parterne ønsker at opsige organisationsaftalen Side 5 af 9

6 med henblik på genforhandling eller bortfald, skal den pågældende part skriftligt varsle dette over for den anden part. Stk. 2. Varslingens indhold. Varslingen skal angive, om den pågældende part ønsker genforhandling eller bortfald af organisationsaftalen. Varslingen har ikke i sig selv virkning som en opsigelse. Ved ønske om genforhandling, skal det angives, hvilke bestemmelser, der ønskes ændret i organisationsaftalen, samt begrundelsen herfor. Endvidere skal der vedlægges forslag til ny formulering af de bestemmelser, der ønskes ændret. Ved ønske om bortfald skal det angives, hvad der er begrundelsen for ønsket om organisationsaftalens bortfald. Stk. 3. Varslingens retsvirkninger. Når varslingen er kommet frem til den anden part, skal der afholdes minimum 3 møder mellem parterne med henblik på forhandling om de ønskede ændringer eller ønsket om bortfald. Begge parter skal medvirke til, at der bliver tale om reelle forhandlinger. Såfremt blot én af parterne ønsker det, skal der medvirke mæglingsmand. Forhandlingsmøderne skal være afholdt inden 6 måneder efter, at varslingen er kommet frem til den anden part, men kan omvendt ikke kræves afviklet over kortere tid end de 6 måneder. Stk. 4. Kompetence til opsigelse af organisationsaftalen. Såfremt der ikke inden for 6 måneder efter, at varslingen er kommet frem til den anden part, kan opnås enighed om at opretholde den gældende organisationsaftale eller indgå en ny organisationsaftale, og dette fører til, at en af parterne ønsker organisationsaftalens bortfald, skal den part, der ønsker organisationsaftalens bortfald, forelægge spørgsmålet om opsigelse til bortfald for organisationens højeste myndighed, for Kristelig Fagforenings vedkommende repræsentantskabet og for Kristelig Arbejdsgiverforenings vedkommende generalforsamlingen. Beslutning om opsigelse af organisationsaftalen skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at have gyldighed. Stk. 5. Kontradiktionsadgang. Den ikke opsigende part skal have mulighed for at give møde på den anden parts repræsentantskabsmøde henholdsvis generalforsamling og mundtligt redegøre for sit syn på spørgsmålet om opsigelse, inden forsamlingen træffer beslutning herom. Stk. 6. Opsigelsens retsvirkninger. Hvis opsigelse til bortfald herefter vedtages af repræsentantskabet henholdsvis generalforsamlingen, kan organisationsaftalen opsiges skriftligt over for den anden part til bortfald med 12 måneders Side 6 af 9

7 varsel. Efter udløbet af de 12 måneder bortfalder organisationsaftalen, de mellem parterne indgåede aftaler om samarbejde og trivsel og de mellem parterne indgåede overenskomster. Passeres et overenskomstudløb inden for 12 måneders perioden, forlænges overenskomstens løbetid uden forhandling, så overenskomsten udløber ved 12 måneders periodens udløb. Stk. 7. Fornyelse af organisationsaftalen. Hvis partnerne efter forhandling indgår en ny organisationsaftale, kan denne godkendes af organisationernes bestyrelser. 12 Opsigelse af aftaler om samarbejde og trivsel Stk. 1 Enhver af aftalerne om samarbejde og trivsel kan opsiges med 4 måneders varsel. Selv om opsigelsesperioden er udløbet, er aftalen stadig gældende, indtil en ny træder i kraft, eller indtil parterne har indgået nye overenskomster. 13 Overenskomsternes udløb Stk. 1 Selv om overenskomsterne er udløbet, er parterne forpligtet til at overholde deres bestemmelser, indtil anden overenskomst mellem overenskomstparterne træder i stedet. Stk. 2 Såfremt et overenskomstforpligtet medlem udmelder sig af Kristelig Arbejdsgiverforening, er overenskomsten samt øvrige bindende aftaler mellem dog kun gældende indtil 3 måneder efter overenskomstperiodens aftalte udløb. 14 Opsigelse af lokale virksomhedsaftaler og andre aftaler og kutymer Stk. 1 Lokale virksomhedsaftaler opsiges i henhold til bestemmelser herom i aftalerne, dog skal det ske med mindst en måneds varsel. Er der ikke aftalt bestemmelser om en aftales opsigelse, vil aftalen kunne opsiges efter samme regler som den gældende kollektive overenskomst. Stk. 2 Andre aftaler og kutymer på den enkelte virksomhed kan opsiges til bortfald med et aftalt opsigelsesvarsel. Såfremt der ikke er aftalt noget opsigelsesvarsel, kan opsigelse ske med et passende varsel på indtil 6 måneder. 15 Nyindmeldte virksomheder i Stk. 1 Virksomheder, der indmelder sig i som overenskomstforpligtet medlem og allerede har indgået en overenskomst med Kristelig Fagforening, kan opsige denne skriftligt med 12 måneders varsel. Side 7 af 9

8 Stk. 2 Hvis en af parterne ønsker det, kan der inden 28 kalenderdage efter opsigelsen kræves en lokal tilpasningsforhandling mellem, Kristelig Fagforening og de lokale parter. Kapitel 5. Forhandlingsregler 16 Fornyelse af aftaler om samarbejde og trivsel Stk. 1 Ved opsigelse af en af aftalerne om samarbejde og trivsel skal den part, som opsiger aftalen, sammen med opsigelsen sende et forhandlingsoplæg til en ny aftale. Hvis den ene part ønsker, at en af aftalerne skal udgå helt, skal den opsiges, så den udløber ved overenskomstperiodens udløb. Aftaler om samarbejde og trivsel godkendes af organisationerne. 17 Overenskomstfornyelse og ændringer i overenskomsterne Stk. 1 Parterne skal senest 6 måneder før det tidspunkt, der kan ske opsigelse af overenskomsten til genforhandling, godkende en forhandlingsprocedure, som skal benyttes. Overenskomsten betragtes hermed som opsagt. Stk. 2 Under ekstraordinære forhold kan parternes hovedbestyrelser vedtage generelle ændringer med virkning for alle løbende overenskomster. 18 Lokale forhandlinger på en virksomhed Stk. 1 Såfremt lønmodtager eller arbejdsgiver ønsker det, kan der lokalt én gang årligt foretages lønforhandling. Stk. 2 Lokale virksomhedsaftaler kan indgås i henhold til den enkelte overenskomst. 19 Indgåelse af overenskomster med andre parter Stk. 1 Parterne er enige om at bevare og udbygge samarbejdet. Indgår en af Organisationsaftalens parter eller en virksomhed underlagt denne overenskomst med andre parter, bør nærværende parters overenskomstaftaler danne grundlag for disse, herunder harmonisynet. Stk. 2 Indgår en af organisationerne eller en virksomhed underlagt denne organisationsaftale en aftale med en anden organisation eller virksomhed, skal modparten orienteres om aftalens indhold. Side 8 af 9

9 Randers, den 18. maj 2011 Svend Erik Bøytler Rahbek Formand Søren Fibiger Olesen Formand Kristelig Fagforening Side 9 af 9

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark August 2010 2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af Tillidsrepræsentant...

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere