Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb"

Transkript

1 Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP Gyldig fra: Sider: 13 Sidst ændret: Alle relevante metode TA er listes P01 P02 0 Indhold 1 Indledning og afgrænsning Systembeskrivelse Systemoversigt Dataflow Indlæggelse af data i fagsystem Tekniske forhold Data, koder og tidsfrister Fejl og mangler Kvalitetssikring Kvalitetssikring ved indlægning af data i fagsystem eller filoverførselssystem Faglig kvalitetskontrol Links og referencer Bilag Kodelister Relaterede data TA er Oversigt over versionsændringer Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 1

2 1 Indledning og afgrænsning De data tekniske anvisninger skal dække en beskrivelse af driftsdelen ift. data fra de genereres til data ligger i databasen i kvalitetssikret stand. Analyse- og måleresultater for det intensive program for regnbetingede udløb. Beregningsforudsætninger for beregninger af udledte stof- og vandmængder fra Regnbetingede udløb. Hvilke fagsystemer og dataområder er dækket i denne data TA, hvor findes evt. tilgrænsende dataområder/hvorledes afgrænses til andre systemer. Stamdata og udledte mængder oprettes/opdateres i databasen PULS 2 Systembeskrivelse 2.1 Systemoversigt Fagsystem (som i nogle tilfælde kan være databasesystemet hos fagdatacentret): Systemnavn PULS Modul (evt.) RBU Tildeling af rettigheder Henvendelse til IT-koordinator Tilføj eventuel hvilke roller der findes Indlæse resultater, læse, rette, beregne, låse udledte mængder etc. Adgang til system https://puls.miljoeportal.dk Vejledninger Drift af system Support Udviklingsønsker: Superbrugere https://puls.miljoeportal.dk/content/brugervejledning.pdf Danmarks Miljøportal Fejl i funktionaliteter indmeldes til DMP på mail til: FKG-Punktkilder Bo Skovmark Lisbeth Nielsen Der er forskellige rettigheder og roller afhængigt af hvilken organisation der skal bruge databasen. Roller og rettigheder tildeles af DMP og bestilles af de edb ansvarlige i organisationen. Organisation Eurofins Miljø A/S Danmarks Miljøportal Naturstyrelsen Virksomheder Kommune Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Rolle miljoe_punktkilder_analyseresultater_laboratorium miljoe_punktkilder_offdata_offentligheden miljoe_punktkilder_fagdatacenter_nst miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_virksomhed miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_kommune miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_nst miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_mst Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 2

3 2.2 Dataflow Dataflow for Prøveudtagning: Felt (Naturstyrelsen) Kontor (Naturstyrelsen eller Lab.) Laboratorie Validering (Naturstyrelsen) Tilsyns og prøvedata registres på rekvisition Prøveudtagning og feltmåling oprettes i Puls og måleresultater anføres Analyseresultater importeres i Puls Data kvalitetssikres og valideres Dataflow for afrapportering Kommune Fagdatacenter for punktkilder Fagdatacenter for punktkilder Stamdata og evt. årligt udledte mængder opdateres løbende og senest 1. marts hvert år med foregående års data. Når data er afrapporteret og efterfølgende beregnet eller låst af FDC, skal nye data opdateres på det efterfølgende år. Opdateringen sker i overensstemmelse med dataansvarsaftalen. [5] Hvert år beregnes de udledte mængder for de RBU er, hvor kommuner ikke selv har gjort det for hhv. normalår og konkret år. De udledte mængder for normalår og konkretår låses og kan nu benyttes i belastningsopgørelserne. Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 3

4 3 Indlæggelse af data i fagsystem 3.1 Tekniske forhold Prøve og analyseresultater lægges ind i PULS. Fremsøg den punktkilde (RBU) i PULS som data vedrører. Opret målested eller benyt eksisterende målested. Målestedet kan f.eks. være tilløb, afløb eller bygværk. Valgmulighederne findes på stancode liste 1076 [6] Prøveoplysninger og analyseresultater lægges ind på punktkildens målested For RBU-prøver skal følgende registreres: tidspunkt for start og stop af prøve, nedbør i måleperioden,, vandmængde i måleperioden, målemetode, temperatur på prøveopbevaringsstedet. Nedbørsmålinger registreres på regnmåler der skal være beliggende maks. 5 km. fra oplandet. Benyt egen måler eller en regnmåler tilknyttet SKVsystemet. Beregningsmetoder I det generelle program skal der årligt beregnes udløbsmængder for samtlige regnbetingede udløb for normalår og konkretår. Normalår skal bruges til at følge udviklingen i de udledte mængder som følge af ændringer i kloaksystemerne (bassiner, separatkloakering, nye udløb) mens konkret år s udledningen afspejler hvor meget udløbene bidrager med det pågældende år. I det følgende beskrives 2 beregningsmetoder efter hvilke disse beregninger kan udføres. Niveau 1 Arealenhedstal Niveau 3 Simuleringsmodel (Mouse/Samba eller Mike Urban) Niveau 1 Metoden kan anvendes til beregning af den samlede aflastning fra fælleskloakerede oplande med flere aflastningspunkter (overløbsbygværker) til samme vandområde. Tilsvarende kan den samlede aflastning fra separatsystemer beregnes. Metoden bør ikke anvendes til beregning af aflastning fra enkelte bygværker. Som grundlag for beregningerne anvendes det impermeable areal. Dette findes som den hydrologiske reduktionsfaktor gange det befæstede areal. Det impermeable areal er det areal, der bidrager til afstrømning når det regner og kaldes også det reducerede areal (red. ha.) På baggrund af en række forudsætninger om afløbssystemet og en regnserie [6] samt en simuleringsmodel f.eks. Mouse-Samba kan der beregnes enhedstal for årsbelastningen. Enhedstallene for fællessystemerne beregnes for en kombination af 4 forskelige afløbstal og 4 forskellige bassinvolumener, så et sæt kommer til at bestå af 16 værdier for hver parameter. Ved beregningen af arealenhedstal for fællessystemer er følgende forudsætninger benyttet: Initialtab på 0,6 mm Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8 40 PE/ha Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 4

5 250 l/pe/døgn (incl. indsivning) Lineær tid-areal-kurve med en afløbstid på 20 min Komponent Overvand Middelbelastning (mg/l) Spildevand Separat overfladevand (mg/l) (mg/l) BI COD Tot-N Tot-P 2,5 13 0,5 Tabel 1: Forureningskoncentrationer i overvand, spildevand og separatoverfladevand. [1] Afløbstal/ Basssinvolumen 0 mm 2 mm 10 mm 25 mm 0,1 µm/s ,3 µm/s ,0 µm/s ,0 µm/s Tabel 2: Arealenhedstal for aflastet volumen for en regnserie med en årsnedbør på 650 mm. Enhederne er m 3 /red. ha/år Afløbstal/ Basssinvolumen 0 mm 2 mm 10 mm 25 mm 0,1 µm/s ,7 14,8 3,2 0,3 µm/s 63,8 27,6 5,7 1,2 1,0 µm/s 22,8 8,2 2,3 0,5 2,0 µm/s 11,8 5,1 1,6 0,3 Tabel 3: Arealenhedstal for aflastet BI 5 for en regnserie med en årsnedbør på 650 mm. Enhederne er kg/red. ha/år Afløbstal/ Basssinvolumen 0 mm 2 mm 10 mm 25 mm 0,1 µm/s ,3 µm/s ,7 1,0 µm/s ,3 2,0 µm/s ,0 Tabel 4: Arealenhedstal for aflastet COD for en regnserie med en årsnedbør på 650 mm. Enhederne er kg/red. ha/år Afløbstal/ Basssinvolumen 0 mm 2 mm 10 mm 25 mm 0,1 µm/s 43,8 24,5 6,2 1,5 0,3 µm/s 26,6 11,5 2,4 0,5 1,0 µm/s 9,5 3,4 1,0 0,2 2,0 µm/s 5 2,2 0,7 0,1 Tabel 5: Arealenhedstal for aflastet Tot-N for en regnserie med en årsnedbør på 650 mm. Enhederne er kg/red. ha/år Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 5

6 Afløbstal/ Basssinvolumen 0 mm 2 mm 10 mm 25 mm 0,1 µm/s 11,5 6,4 1,6 0,4 0,3 µm/s 6,9 3,0 0,6 0,1 1,0 µm/s 2,4 0,9 0,2 0,1 2,0 µm/s 1,2 0,5 0,2 0 Tabel 6: Arealenhedstal for aflastet Tot-P for en regnserie med en årsnedbør på 650 mm. Enhederne er kg/red. ha/år Enhedstallene for separatkloakerede oplande udregnes ud fra årsnedbøren fratrukket initialtabet på 0,6 mm pr. regnhændelse. Komponent Separat overfladevand mg/l Separat overfladevand (mg/l) Årsnedbør (brutto) mm Årsnedbør (netto) mm Volumen m 3 /red. ha/år BI 5 6 mg/l 30,3 kg/red. ha/år COD 50 mg/l 243 kg/red. ha/år Tot-N 2 mg/l 9,7 kg/red. ha/år Tot-P 0,5 mg/l 2,4 kg/red. ha/år Tabel 7: Typetal for indhold af forurenende stoffer og eksempel på Arealenhedstal for separatkloakerede oplande. Typetallene kan justeres, hvis ny viden indsamlet gennem det intensive måleprogram indikerer, at der er behov for ændringer. På den baggrund er typetallet for COD hævet fra 120 mg/l til 160 mg/l for overvand i fællesystemer. Dette skete i år 2000, ellers har målingerne passet nogenlunde overens med typetallene. Beregningerne ovenfor er baseret på målt nedbør. Det er undersøgt om forskellige regnserier korrigeret for nedbør giver samme arealenhedstal. Undersøgelsen viser ikke noget klart billede af sammenhæng stationerne og regnserierne imellem. Derfor er det, hvor der ikke forefindes lokale arealenhedstal, valgt at tage udgangspunkt i Sulstedregnserien ved beregninger i PULS. Niveau 3 For de Punktkilder, hvor kommunerne har indlagt niveau-3 beregnede resultater, benyttes disse. Det anbefales, at de niveau-3 beregnede udledte mængder, beregnes på baggrund af en lokal rengserie på mindst 10 år, når der regnes for normalår. Af nedstående tabel fremgår DMI s normalnedbør ( ) fordelt på landsdele. Næste nedbørs normal hedder , og indtil da benyttes den gamle normal vel vidende, at der er en tendens til større årsnedbør. Som konkretårs nedbør benyttes aktuelle målinger fra DMI s regnmålernet. Enhedstallene bruges i PULS til, at foretage beregninger de steder, hvor der ikke findes niveua-3 beregnede resultater og er en forudsætning for, at PULS kan foretage beregninger. Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 6

7 Nødvendige data i PULS for fælleskloak for at kunne foretage niveau-1 beregning Hvor i PULS findes data Datakrav Bygværkstype (Sc1074) Status/Plan * oplysninger Tot. areal (ha) Kloakopland Skal være > 0 Red. areal (ha) Kloakopland Skal være > 0 Volumen Sparrebassin (m 3 ) Afløb fra overløbsbygværk /sparrebassin =Qa (l/s) Evt. nedstrøms punktkilde Tørvejrs spildevandsmængde + evt. indsivning (l/s) Udledningsberegningsmetode (Sc1075) Status/Plan oplysninger Må godt være 0 Status/Plan oplysninger Skal være > 0 Punktkilde stamdata Der skal være red. areal på alle punktkilder også det længst nedstrøms. Kloakopland Punktkilde stamdata Skal være: 15 for niveau 1 enhedstal 17 for niveau 3 Punktkilde stamdata Se liste i tabel 10 Normal år enhedstal identifikator Tabel 8: Nødvendige data i PULS for fælleskloak for at kunne foretage niveau-1 beregning Nødvendige data i PULS for separatkloak for at kunne foretage niveau-1 beregning Bygværkstype (Sc1074) Hvor i PULS findes data Status/Plan oplysninger Datakrav Tot. areal (ha) Kloakopland Skal være > 0 Red. areal (ha) Kloakopland Skal være > 0 (ved spildevandskloakeret opland kan arealet dog være 0) Volumen forsinkelsesbassin (m 3 ) Status/Plan oplysninger Skal ikke udfyldes, hvis der ikke er bassin Tørvejrs spildevandsmængde + evt. indsivning (l/s) Udledningsberegningsmetode (Sc1075) Kloakopland Skal udfyldes hvis spildevandet løber til overløbsbygværk. Punktkilde stamdata Skal være: 15 for niveau 1 enhedstal 17 for niveau 3 Punktkilde stamdata Se liste i tabel 10 Normal år enhedstal identifikator Tabel 9: Nødvendige data i PULS for separatkloak for at kunne foretage niveau-1 beregning Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 7

8 Målt nedbør (mm) Anbefalet nedbør til Enhedsstal (mm) Anbefalede Enhedstal i PULS for normalår. RegnserieIdentifikator (GUID) Hele landet DA1FFA-9CD1-4EBB-B097-8D F20 Nordjylland EB500CAD-2ABA-479C-84C8- A0A2D4D5AC39 Midt- og Vestjylland D5B C9-43E9-89E9-193DD5C22A61 Østjylland BD81B2B1-0C55-47F0-92E9-58F2E3497A60 32F501A BC7D- Syd- og Sønderjylland E87F789CE89A EB500CAD-2ABA-479C-84C8- Fyn A0A2D4D5AC39 Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster DEE7EE B8-BAB1-96D7DE56934B København og Nordsjælland EB500CAD-2ABA-479C-84C8- A0A2D4D5AC39 Bornholm DEE7EE B8-BAB1-96D7DE56934B Tabel 10: DMI's Klimanormaler og anbefalede enhedstal i PULS 3.2 Data, koder og tidsfrister I Puls benyttes Stancode [6]. Det fremgår af PULS og PULS brugervejledningen, hvilke kodelister der skal benyttes i hvilke sammenhænge [7]. Eventuelle spørgsmål til Stancode eller ansøgning om nye Stancode-koder sendes til: Standat-sekretariatet v/ Susanne Boutrup Tlf.: Fejl og mangler Leverer kommunerne og spildevandsforsyningsselskaberne ikke de data der er nødvendige for, at kunne foretage en opgørelse for udledningen fra de enkelte regnbetingede udløb, er det ikke muligt at fylde huller ud, da fagdatacenteret hverken har de nødvendige rettigheder eller viden om de enkelte undledninger. Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 8

9 4 Kvalitetssikring Der foretages kvalitetssikring på følgende niveauer Analyse- og måleresultater for det intensive program for regnbetingede udløb. Stamdata og udledte mængder 4.1 Faglig kvalitetskontrol. Kvalitetssikring ved indlægning af data i fagsystem eller filoverførselssystem Analyse- og måleresultater Måleresultater for det intensive regnvandsprogram består af flow og nedbørsmålinger. Analyseresultaterne stammer fra de prøver der udtages i forbindelse med regnvandsprogrammet og analyserne foretages af akkrediteret laboratorium. Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 9

10 Data producent Figur 1: Kvalitetssikrings trin analyser og måleresultater i PULS (punktkildedatabasen). Stamdata og udledte mængder Proceduren for kvalitetssikring af Stamdata og udledte mængder for de regnbetingede udløb fremgår af fig. 2 Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 10

11 Data producent Figur 2: Flowdiagram for Kvalitetssikrings af belastningsopgørelser for Regnbetingede udløb 4.2 Faglig kvalitetskontrol Analyse- og måleresultater Flowmålinger aflæses på flowmåleren og sammenholdes med nedbørsmålingen for samme måleperiode. Forholdet mellem de 2 størrelser afspejler hvor stort et areal der afvander til målestedet. Ud fra opmåling på kloakkort skønnes det reducerede Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 11

12 areal. Forholdet mellem nedbør og flow skal løbende sammenholdes for at se om der er linearitet. Analyseresultater for Miljøfarlige stoffer for de enkelte parametre er meget varierende og der er derfor ikke opstillet valideringsregler. Ved validering af analyseresultater skal tilløb og afløbsmålinger sammenlignes og hvis tilløbsniveauet generelt ligger over afløbet skal prøven forkastes og laboratoriet kontaktes for ekstra validering af resultaterne. Stamdata og udledte mængder Opgørelserne over de udledte mængder skal kvalitetssikres ved at foretage nedenstående beregninger og sikre at de ikke afviger fra de angivne acceptintervaller. Ved afvigelser kontaktes den dataansvarlige med henblik på at få rettet eventuelle fejl. Kontrollen laves i regneark på baggrund af data udtrukket fra Puls. Fælleskloak acceptinterval enheder Kvælstof/Vandmængde mg/l Fosfor/Vandmængde 2,5-3,5 mg/l Vandmængde/red.areal < 5000 m 3 /red.ha COD/Bi Tabel 11: Acceptintervaller for udledning fra Fælleskloak Separatkloak acceptinterval enheder Kvælstof/Vandmængde 1,8-2,2 mg/l Fosfor/Vandmængde 0,4-0,6 mg/l Vandmængde/red.areal (nedbørsafhængig) m 3 /red.ha COD/Bi Tabel 12: Acceptintervaller for udledning fra Separatkloak Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 12

13 5 Links og referencer [1] Spildevandsforskning: nr Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb. [3] Danmarks Miljøportal adgang til PULS (kræver brugeroprettelse) er.aspx [4] Spildevandskomitéens regnmålersystem [2] DMI Klimanormaler: [5] Dataansvarsaftalen. Bilag 4 Punktkilder i Excel [6] Stancodelister [7] PULS brugervejledning: https://puls.miljoeportal.dk/content/brugervejledning.pdf 6 Bilag 6.1 Kodelister De forskellige kodelister der benyttes i PULS kan findes på StandCode hjemmeside Relaterede data TA er Der kan henvises til nedenstående 2 TA er der beskriver det praktiske forudsætninger for prøveudtagning ved regnbetingede udløb: Teknisk anvisning P01 - Regnbetingede udløb, fælleskloak FF61507A5CBD/155150/TAregnbetingedeudlbflleskloak1.pdf Teknisk anvisning P02 - Regnbetingede udløb, separatkloak FF61507A5CBD/155075/TAregnbetingedeudlbseperatkloak.pdf 7 Oversigt over versionsændringer Version Dato Emne: Ændring: Kvalitetsafsnit udarbejdet Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Version: 1 13

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere