Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B Gyldig fra: Sider: 7 Sidst ændret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014"

Transkript

1 Titel: Stoftransport Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Ferskvand: Jens Bøgestrand og Jytte Erfurt TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DB Gyldig fra: Sider: 7 Sidst ændret: B01 B02 B03 B04 0 Indhold 1 Indledning og afgrænsning Systembeskrivelse Systemoversigt Dataflow Indlæggelse af data i fagsystem Tekniske forhold... 3 Forudsætninger... 3 Stoftransport beregnet med lineær C-interpolation... 4 Regneteknisk baggrund... 4 Anvendelse af ODA s brugerflade... 4 Beregning af stoftransport med søkoncentrationer... 7 Regneteknisk baggrund... 7 Anvendelse af brugerfladen... 8 Intensiv stoftransport... 8 Regneteknisk baggrund... 8 Anvendelse af brugerfladen... 8 Kvalitetssikring... 8 Genberegning... 9 Generelle tips til brugen af ODA Data, koder og tidsfrister Fejl og mangler Kvalitetssikring Kvalitetssikring ved indlægning af data i fagsystem eller filoverførselssystem Faglig kvalitetskontrol Links og referencer Bilag Kodelister Relaterede data TA er Hvordan kvalitetsmærkerne på vandføring, koncentrationer og stoftransport opfører sig i forbindelse med ændringer i fagsystemerne Oversigt over versionsændringer

2 1 Indledning og afgrænsning Denne datatekniske anvisning dækker beregning og kvalitetssikring af vand- og stoftransport i vandløb og dræn. Den dækker både beregning af transport ved stikprøvetagning og ved intensiv prøvetagning. Den dækker den nugældende metode med beregning i ODA, men omhandler ikke tidligere brugte værktøjer i STOQ eller andre værktøjer. 2 Systembeskrivelse 2.1 Systemoversigt Fagsystem/database Systemnavn Tildeling af rettigheder Roller Adgang til system Brugervejledninger Drift af system Support Udviklingsønsker: Superbrugere ODA Naturstyrelsen For at kunne beregne og gemme stoftransporter er to roller specifikt relevante: - miljoe_oda_vandloeb_beregn_stoftransport - miljoe_oda_vandloeb_gem_stoftransport Derudover er en lang række af mulige roller bestemt af datamediet nødvendige for at arbejde praktisk med ODA. Indbygget hjælp i ODA. DCE, Aarhus Universitet Fejl meldes til ODA-support postkassen Naturstyrelsen Ingen 2.2 Dataflow Der foregår ikke noget egentligt dataflow på dette område. 2

3 3 Indlæggelse af data i fagsystem Dette kapitel kunne med fordel hedde Beregning og kvalitetssikring af stoftransporter i ODA. 3.1 Tekniske forhold Forudsætninger Stoftransport i vandløb og dræn beregnes i ODA. Stoftransportmodulet findes under Beregning -> Vandløb. Modulet stiller 3 værktøjer til rådighed: Stoftransport Stoftransport søkonc. Stoftransport intensiv Det almindelige stoftransportværktøj beregner ved hjælp af C- interpolationsmetoden. Stoftransport søkonc. gør det samme, men tillader at man supplerer data med koncentrationsmålinger fra en opstrøms beliggende sø. Stoftransport intensiv bruges ved puljede data og gennemfører beregningen med konstant koncentration for hver periode. ODA beregner altid stoftransport for et helt kalenderår ad gangen. Et helt års transportdata (for én parameter) betragtes som en dataserie, der både lagres og kvalitetsmærkes i ODA som en helhed. Sammen med stoftransporten gemmer ODA også vandtransporten. Begge dele kan efterfølgende trækkes ud af databasen som måneds- eller årstransporter. Det er i alle værktøjerne en forudsætning for beregningen at der i ODA findes fagligt godkendte og afsluttede døgnvandføringer for samtlige årets dage på det pågældende observationssted. Vandet kan godt være baseret på målinger fra et andet observationssted og efterfølgende arealkorrektion, Q/q relation eller andet (gennemført i fagsystemet HYMER), men det skal være gemt under det ønskede observationssted. Uden vand kan ODA ikke gennemføre beregningen. Hvis der blandt koncentrationsmålingerne er værdier som ikke er fagligt godkendt og afsluttet eller er under kontrol, kan ODA ikke beregne stoftransport for det pågældende stof. Værdier som er forkastet, udelades derimod af beregningen. I brugerfladen har man derfor kun adgang til at vælge mellem observationssteder som både har en fagligt godkendt og låst vandføringsserie og samtidig mindst én fagligt godkendt koncentrationsmåling. Der er yderligere en række krav til koncentrationsmålingerne. Disse krav er dog ikke ufravigelige, idet brugeren kan gennemtvinge en beregning på trods af ikkefyldestgørende koncentrationsdata. I så fald gemmes dataserien dog som kvalitetskategori =Dårlig, mens stoftransporter beregnet på fyldestgørende data gemmes som kvalitetskategori =God. De konkrete krav beskrives nedenstående under de enkelte værktøjer. Hvis en koncentration er forsynet med en < -attribut (under detektionsgrænsen), bliver koncentrationen reguleret i beregningern. Der anvendes (andelen af værdier under detektionsgrænsen i dataserien) gange detektionsgrænsen. Det betyder eksempelvis at hvis alle værdier er under detektionsgrænsen, bruges der i beregningen et rundt nul. Hvis halvdelen af værdierne er under detektionsgrænsen, bruges ½ gange detektionsgrænsen. ODA s database indeholder også stoftransporter som er importeret fra enten fagdatacentrets tidligere database AQUA eller fra STOQ. Disse opfylder ikke nødvendigvis alle de nævnte krav. 3

4 Stoftransport beregnet med lineær C-interpolation Denne metode bruges i værktøjet Stoftransport. ODA s grundlæggende funktionalitet beskrives i dette afsnit. Regneteknisk baggrund Ved denne metode interpoleres der mellem årets koncentrationsmålinger af et givet stof for at generere døgnkoncentrationer. Ved årets start og slut interpoleres der desuden hen til den nærmeste koncentrationsmåling i det tilstødende år, dog højst 6 uger inde i dette år. Hvis der ikke findes målinger i det tilstødende år, ekstrapolerer ODA fra årets første/sidste koncentration hen til årsskiftet. Der må højst være 6 uger mellem to koncentrationsmålinger, medmindre vandløbet i den pågældende periode har været tørlagt (Q=0). Der må desuden højst ekstrapoleres 4 uger ved årets start og slut. Både vandføring og interpolerede koncentrationer vises grafisk i ODA s brugerflade. ODA beregner på grundlag af døgnværdier for vandføring og koncentration en daglig stoftransport, som vises grafisk i ODA s brugerflade. Anvendelse af ODA s brugerflade Man kan opstille kriterier for valg af observationssteder, årstal og parametre på mange måder. Det kan godt betale sig at overveje hvordan det bedst gøres, for ODA korresponderer hele tiden med databasen for at tilpasse valgmulighederne til det tilgængelige datagrundlag. Undtagelsen er felterne med Fra og Til, der fungerer som uintelligent (men praktisk) indskrænkning af den periode man vil arbejde med. Hvis man eksempelvis starter med at vælge en bestemt parameter, vil det næste valg (observationssted eller årstal) være begrænset til der hvor der faktisk er data. Opslagsfeltet for observationssted vil således kun vise lokaliteter, hvor der faktisk er målt det pågældende stof. Og efterfølgende vil man kun kunne vælge mellem årstal, hvor den pågældende parameter er målt på observationsstedet. Hvis man herefter vender tilbage til parameterfeltet, vil ODA kun vise de parametre som er målt på det nu valgte observationssted i de valgte år. Man kan udnytte denne funktionalitet til at raffinere sit udvalg ved at skifte frem og tilbage. Eksempel: man ønsker at beregne stoftransport af alle parametre i vandløb hvor der er målt tungmetaller. Først vælger man så et par tungmetaller i parametre. Derefter vælges alle observationssteder og årstal. Til sidst går man tilbage og vælger alle parametre. 4

5 Ved den årlige beregning af stoftransport for alle parametre, vil fremgangsmåden normalt være at man starter med at vælge årstal. Man kan derpå gå videre til enten at vælge de ønskede parametre eller de ønskede observationssteder. Markerer man feltet Beregn samlet for alle år, håndterer ODA beregningerne for alle de valgte år i én arbejdsgang, ellers gør den det år for år. Resultatet er det samme, men man kan spare nogle museklik når man regner på flere år ad gangen, eksempelvis når man skal genberegne en årrække grundet ændringer i datagrundlaget. Markerer man feltet Frasorter beregnede værdier, laver ODA ikke en beregning, hvis der allerede findes en sådan i databasen for samme observationssted, parameter og år. Feltet er ikke til rådighed hvis man beregner samlet for alle år. Ved klik på knappen Nulstil, nulstilles alle kriterier med undtagelse af observationsstedlisten. Frasorter beregnede værdier og Beregn samlet nulstilles heller ikke. Når man har valgt sine kriterier, klikker man på knappen Beregn og kommer til en side med to faneblade, Input og Resultat, der grafisk viser henholdsvis inputdata (vandføring og interpolerede koncentrationsmålinger) og resultatet af beregningen (stoftransport). Fanebladet med resultaterne fungerer samtidig som et kvalitetssikringsværktøj. Man kan vælge at se resultaterne som daglig transport, månedstransport og årstransport for alle tilgængelige år. Til støtte for kvalitetssikringen er der i de tre præsentationer nogle ekstra informationer. Ved daglig transport er grafen suppleret 5

6 med de målte koncentrationer, ved månedstransport er der indlagt et range for transporten i hver måned gennem alle de øvrige år, og for årstransport er indlagt den samlede vandføring for hvert enkelt år. 6

7 Når/hvis man vurderer at resultaterne ser rigtige ud, klikker man på Gem. Derved lægges data ned i databasen og forsynes med kvalitetsmærket Fagligt godkendt og afsluttet. Hvis man forsøger at gemme en dataserie som allerede ligger i databasen, godkendt og låst, kan dataserien ikke gemmes, og man får en meddelelse Der findes allerede en låst stoftransportberegning i databasen. Hvis man ønsker at erstatte den hidtidige serie med den nye beregning, skal man henvende sig til Fagdatacenter for Ferskvand og bede om at få den pågældende serie låst op. Ønsker man ikke at gemme resultatet i ODA s database, kan man i stedet eksportere data ved at klikke Gem lokalt, hvorved ODA genererer en semikolonsepareret tekstfil, der eksempelvis kan åbnes i et regnearksprogram. Ønsker man at gemme graferne over resultatet i et dokument, klikkes på knappen PDF. Ved klik på forrige eller næste bladres mellem stoftransportserierne, dvs. næste år eller parameter eller observationssted. Desuden kan man skifte mellem observationsstederne i opslagsfeltet. Beregning af stoftransport med søkoncentrationer Ved beregning af stoftransport i søafløb, kan man supplere vandløbets koncentrationsmålinger med målinger i en opstrøms beliggende sø, som forventes at have næsten samme koncentrationsniveau. Det er kun koncentrationer fra blandingsprøver, som kan bruges. Derved undgår man data fra dybdeprofiler og lignende. Regneteknisk baggrund Den regnetekniske forskel fra C-interpolationsmetoden er, at koncentrationerne kan hentes fra både vandløbet og søen. ODA prioriterer målinger i vandløbet højest, således at hvis der både er en vandløbs- og en søkoncentration indenfor +/- 3 dage, så bruges kun vandløbskoncentrationen. 7

8 Brugeren skal selv vide hvilken sø der skal bruges i hvert enkelt tilfælde. ODA foreslår de søer som falder indenfor en radius af 6 km fra observationsstedet i vandløbet. Anvendelse af brugerfladen Brugerfladen virker grundlæggende ligesom for almindelig stoftransport. Man har dog adgang til langt færre observationssteder, da ODA foretager en yderligere filtrering af disse udover kravet om at der skal findes en godkendt vandføringsdataserie, idet det kræves af observationsstedet at der findes en søstation indenfor en radius på 6 km fra vandløbsstationen. Der er tilføjet et felt Observationsstednr i søen. Her kan man slå op hvilke observationssteder der ligger i søer indenfor en radius på 6 km fra vandløbsstationen, og hvor søstationen har mindst én godkendt koncentrationsmåling. ODA kender ikke de hydrologiske sammenhænge mellem søer og vandløb, så det kræves af brugeren at h*n ved hvilken sø der ligger nærmest opstrøms. Beregningerne og præsentation af resultater fungerer ligesom for almindelig stoftransport med den finesse at der på grafen er forskellige symboler for koncentrationer i vandløb og sø. Intensiv stoftransport Dette værktøj bruges ved beregning af stoftransport på grundlag af koncentrationsmålinger i puljede vandprøver. Der er typisk tale om prøver som er puljet over 1-2 uger. For puljede prøver er det afgørende at der er korrekt start- og slutdato og ditto klokkeslæt. Samtidig skal slutdato for én prøve være den samme som startdato for den efterfølgende prøve. Hvis en startdato ligger før den foregående periodes slutdato, får man en fejlmelding og stoftransporten kan ikke beregnes. For perioder med manglende data interpoleres der lineært. Regneteknisk baggrund Hovedforskellen til almindelig stoftransportberegning er interpolationsmetoden. For puljede prøver betragtes koncentrationen som konstant gennem den periode som prøven er puljet over, ofte en uge. Kurven for koncentrationer gennem året vil derfor være trappeformet, idet der er konstant værdi fra startdato til slutdato, og derefter et spring til et nyt konstant niveau for den næste puljede prøve. Bortset fra dette, beregnes stoftransporten på samme måde som for almindelig stoftransport. Anvendelse af brugerfladen Brugerfladen virker grundlæggende ligesom for almindelig stoftransport. Antallet af observationssteder, parametre og år er dog begrænset til de steder hvor der foreligger intensivt målte data. Der er tilføjet et felt Prøvetagningsstrategi. Her kan man vælge mellem de prøvetagningsstrategier som findes i databasen for de valgte observationssteder, årstal og parametre. Beregningerne og præsentation af resultater fungerer ligesom for almindelig stoftransport. Der kan ikke beregnes eller genberegnes intensiv stoftransport før 2010, da ODA ikke indeholder pålidelig information om prøvetagningsstrategien for puljede koncentrationsmålinger. Når/hvis der sker en oprydning i disse informationer i STOQ, vil det dog blive implementeret. Kvalitetssikring Stoftransporter beregnet i ODA bliver beregnet og kvalitetsmærket i én arbejdsgang. Den faglige kontrol skal ske i brugerfladen samtidig med beregningen. Når 8

9 man klikker på Gem, bliver resultatet både gemt i ODA og mærket fagligt godkendt og afsluttet. Derfor skal man være kritisk og årvågen under beregningerne, hvilket understøttes på glimrende vis af de grafiske fremstillinger i ODA. Et par faldgruber skal dog nævnes: Hvis der er ganske få koncentrationsmålinger, bør man normalt ikke gemme stoftransporten i ODA. Selv om ODA kan gemme resultaterne som kvalitetskategorien dårlig, bør man eksempelvis ikke beregne stoftransport på en enkelt eller tre årlige målinger. Hvis man bruger søkoncentrationer sammen med koncentrationer fra afløbet, skal man holde øje med om koncentrationsniveauerne er sammenlignelige. Hold øje med forskellige fraktioner af et stof. Der er ikke altid konsistens i den måde data er lagt ind i fagsystemerne. Man kan godt komme ud for at nogle målinger er lagt ind som total, mens andre ligger som filtreret. Eller som Ej Oplyst. Måske er der brug for oprydning i STOQ. Hold ligeledes øje med forskellige parametre, som måske dækker over det samme, for eksempel BOD/BI5. Genberegning Det kræver særlig bevågenhed at arbejde med stoftransport på grund af kravene til at data skal være fyldestgørende og fagligt godkendte. Desuden skal man være opmærksom på hvad der sker med kvalitetsmærkerne når der ændres i de til grund liggende data og at der i den forbindelse som regel vil være behov for at genberegne stoftransporten. ODA kontrollerer hver nat om der er sket ændringer i vandføringer eller koncentrationer ved at sammenligne dato for indlægning i databasen. Hvis der findes vandføringer af nyere dato end den tilhørende stoftransport, låses alle vand- og stoftransporter baseret på disse vandføringer automatisk op. Bemærk dog at hvis der kommer opdateringer af døgnvandføring fra HYMER, som afviger mindre end 1% (bagatelgrænse) fra døgnvandføring i ODA, opdateres ODA uden at indlægningsdatoen ændres. Der kan altså godt ske små ændringer af vandføring uden at man behøver genberegne stoftransport. Hvis der findes koncentrationer af nyere dato end den tilhørende stoftransport, låses kun stoftransporten for det pågældende stof op. Man kan derefter beregne og gemme en ny transport. Vandtransporten genberegnes kun hvis vandføringsdata er ændrede. Når stoftransporter låses op, sender ODA s kvalitetssikringssystem besked per og lægger også en besked i indlæsningskontrol i ODA. For alle detaljer i denne forbindelse henvises til bilag 6.3. Hvis man af andre grunde ønsker at genberegne en stoftransport, skal man kontakte Fagdatacenter for Ferskvand for at få låst de eksisterende transporter op. Det er f.eks. tilfældet hvis man vil genberegne importerede stoftransporter. For importerede stoftransporter kontrollerer ODA heller ikke om der er ændret i de til grund liggende koncentrationer eller vandføringer. Man skal selv holde styr på hvornår der er behov for at regne disse stoftransporter om. Så snart de er regnet om i ODA, kommer de ind i den rutinemæssige kontrol for nye vandføringer og koncentrationer. For stoftransporter, som er beregnet i ODA, skal man forlade sig på ODA s kontrol af om der er behov for genberegning. Hvis man manuelt låser op for stoftransporter, som ikke behøver genberegning, er der en risiko for at ODA s kontrolrutiner ikke fungerer optimalt. Vær under alle omstændigheder opmærksom på om alle ønskede parametre er blevet genberegnet. Hvis genberegningen skyldes ændret vandføring, vil det sige samtlige parametre. 9

10 Generelle tips til brugen af ODA I mange skærmbilleder vil der være en gul trekant som signalerer problemer med data (se tabel) typisk manglende kvalitetsgodkendelse. Klik på trekanten for detaljer. Advarsler, hvor ODA IKKE kan beregne en stoftransport: - Der skal være vandføringsværdier for hver dag i året - Vandføringsdata mangler - Koncentrationsdata mangler - Der findes værdier i perioden, som endnu ikke er godkendte - Der findes overlappende koncentrationer (intensiv) Advarsler, hvor ODA KAN beregne en stoftransport: - Ekstrapolering er længere end 4 uger - Der er mere end 6 uger mellem koncentrationsmålinger Andre: - Der findes allerede en låst vandføringsserie i databasen I brugerflader med grafik er der en lup. Klik på luppen og marker derefter en område i grafen som man vil zoome ind på. Det kan være meget nyttigt for at granske mistænkelige forhold. Hvis man ikke kan finde sine stationer ved valg af kriterier, kan det bl.a. skyldes at data ikke er kvalitetssikret og godkendt eller at stationerne ikke er med på den anvendte observationsstedliste. Et par ideer til at skyde sig ind på problemet: - Brug statusgrafen til at se kvalitetsstatus på data i den valgte periode (statusgrafen findes under administration). - Prøv at lede efter stationerne uden at have valgt en observationsstedliste. - Prøv at downloade koncentrationsdata/vandføringer under Hent data og check up på prøvetyper, parametre osv. 3.2 Data, koder og tidsfrister Tidsfristen for afslutning af beregninger og kvalitetssikring i ODA er 1. april. Man skal dog selv holde sig ajour om den aktuelt gældende tidsfrist. 3.3 Fejl og mangler Se under

11 4 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er en integreret del at beregningsprocedurerne. Se kapitel Kvalitetssikring ved indlægning af data i fagsystem eller filoverførselssystem Se kapitel Faglig kvalitetskontrol Se kapitel 3 5 Links og referencer [1] Boutrup, S. & Svendsen, L.M. (2006). Forslag til håndtering af kvalitetssikring af data i databaser fælles for miljøcentre og fagdatacentre i Miljøministeriet. Danmarks Miljøundersøgelser, Notat 8 s. [2] Munk, B. (2010). Kvalitetssikring og mærkning. ODA Dokumentation. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Notat 13 s. [3] Munk, B. (2010). Kvalitetssikringsniveauer for overfaldevand. ODA Dokumentation. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Notat 9 s. 6 Bilag 6.1 Kodelister Der er ikke brug for kendskab til kodelister for at beregne stoftransport 6.2 Relaterede data TA er DT01. Vandkemi og feltmålinger DB02. Vandstand og vandføring 6.3 Hvordan kvalitetsmærkerne på vandføring, koncentrationer og stoftransport opfører sig i forbindelse med ændringer i fagsystemerne Under det daglige (natlige) dataflow overføres data fra fagsystemerne (bl.a. HYMER og STOQ) til Oda. Nye data bliver underkastet indlæsningskontrol og elektronisk kontrol, kvalitetsmærket bliver sat til godkendt eller mistænkelig og der bliver sendt melding ud til NST om eventuelle fejl. Hvis data bliver godkendt i den elektroniske kontrol, er de klar til faglig kontrol, hvor NST visuelt gennemgår data, undersøger eventuelle mistænkelige værdier, og endelig (forhåbentlig) godkender og afslutter værdierne. Herefter er kvalitetsmærket sat til fagligt godkendt og afsluttet. Det indebærer at data nu kan bruges i videre beregninger i fagdatacentret og i NST s beregning af stoftransport. 11

12 Data som kommer fra HYMER bliver låst ved den faglige godkendelse og afslutning. Derfor bliver der lagt en fejlmelding under indlæsningsfejl i Oda hvis man efterfølgende forsøger at ændre data i HYMER. For at kunne ændre låste vandføringerne, skal man henvende sig til fagdatacentret, som kan låse data op (ændre kvalitetsmærket til godkendt i indlæsningskontrol ). Låsningen er en sikring mod at komme til at ændre data ved et uheld. Data fra STOQ bliver kvalitetsmærket på de enkelte værdier, mens data fra HYMER bliver kvalitetsmærket for en hel serie (=et år) ad gangen ( i virkeligheden ligger der dog et kvalitetsmærke på samtlige døgnvandføringer). Uændrede data påvirker ikke kvalitetsmærkerne. Ændrede data påvirker kvalitetsmærkerne. Når dataflowet støder ind i ændrede data, iværksættes hele kvalitetssikringsprocessen forfra. Det betyder at en ændret koncentrationsmåling fra STOQ bliver kontrolleret på samme måde som nye data og at den ikke længere har kvalitetsmærket fagligt godkendt og afsluttet og dermed ikke længere kan/må bruges i videre beregninger. Tilsvarende betyder en ændret vandføring at den dertil hørende serie (=et år) af vandføringer skal gennem kvalitetskontrol på ny og at serien ikke længere er fagligt godkendt og dermed ikke længere kan/må bruges i videre beregninger. For vandføringer er det lagt en 1% bagatelgrænse ind for ændrede døgnvandføringer. Under denne grænse opdateres værdien i ODA uden at ændre kvalitetsmærket eller dato for ændringen. Dermed slipper man for at skulle genberegne (se nedenfor) stoftransporterne på grund af ubetydelige ændringer hen over årsskiftet. Slettede data fører til sletning af kvalitetsmærkerne. Når man sletter en koncentrationsmåling i STOQ, bliver den under det natlige dataflow slettet i Oda. Hvis man derimod sletter en vandføringsmåling/-serie i HYMER, skal data i Oda først låses op for at ændringen slår igennem. I modsat fald får man en fejlmelding som beskrevet ovenfor. Stoftransport kan kun beregnes på data som er fagligt godkendt af NST, både hvad angår koncentrationsmålinger og vandføringsserier. Stoftransportmodulet holder styr på dette krav under beregningen. Når NST har beregnet en stoftransport for et år, bliver den straks mærket fagligt godkendt og afsluttet, da man betragter selve beregningsproceduren som en kvalitetskontrol, da man jo skal igennem en visuel inspektion for hver station og år og parameter. Samtidig låses serien. En proces, som kører hver nat, kontrollerer efterfølgende for samtlige stoftransporter om datagrundlaget er blevet ændret. Det sker ved at sammenligne beregningsdatoen på stoftransporten med datoen for kvalitetsmærket på de tilhørende koncentrationer og vandføringer. Når man ændrer på data som ligger til grund for en eksisterende stoftransportberegning (koncentrationer eller vandføringer), sker der det, at kvalitetsmærket ændres den følgende nat under dataflowet. Når der lidt senere samme nat kontrolleres for beregningsdato på stoftransport, opdages det at der findes koncentrationer eller vandføringer, hvis kvalitetsmærke er nyere end kvalitetsmærket på stoftransporten. Derfor ændres kvalitetsmærket på stoftransporten til elektronisk godkendt og serien låses op. Og derfor skal man, efter at have fagligt godkendt de pågældende koncentrations- eller vandføringsdata, huske at genberegne stoftransporten for det pågældende år. Samtidig med at en stoftransportberegning låses op, lægges der en besked i fejllisten for indlæsningsfejl. Derfor vil man sammen med mails over indlæsningsfejl også modtage mails med oplysning om behov for genberegning af stoftransport. Under Oda s Administration kan man se status for dataindlægning på NOVANA stationer. Oda foretager hver nat en optælling af indlagte (endnu ikke fagligt godkendte) data og af data som er fagligt godkendt, både for koncentrationer, vandføringer og stoftransporter. Dette holdes op mod det forventede antal som det er aftalt for NOVANA. Hvis antallet af data er større end eller lig med det forventede, får 12

13 det pågældende antal farven grøn i tabellen. Ellers får det farven gul. Denne funktionalitet er lige ud af landevejen for både koncentrationsmålinger og vandføringer, men for stoftransport er der en ekstra krølle på halen. Første gang man beregner en stoftransport, bliver data lagt ind som fagligt godkendt og afsluttet. Man springer så at sige trinnet indlagt i statusoversigten over. Men hvis man ændrer de til grund liggende data, ændres stoftransportseriens kvalitetsmærke, og den vil i tabellen figurere som indlagt, men ikke fagligt godkendt og afsluttet. Derfor, hvis der står et antal i den venstre kolonne i oversigten, viser det at stoftransporterne skal genberegnes fordi der er ændret i koncentrationer eller vandføringer. 7 Oversigt over versionsændringer Version Dato Emne: Ændring: DB Stoftransport Ingen ændring, første udkast DB Stoftransport Deadline ændret fra 1. febr til 1. april, endelig 13

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1 Titel: Interviewdata i LOOP Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Stofudvaskning fra dyrkede arealer: Anton Rasmussen og Gitte Blicher-Mathiesen NST: Kirsten Broch TA henvisninger TA. nr.: Version:

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Sporstoffer i marin biota og sediment

Sporstoffer i marin biota og sediment STOQ SQL Server Sporstoffer i marin biota og sediment Brugervejledning til det marine sporstofmodul Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Quickguide til anvendelse af kort i ODA

Quickguide til anvendelse af kort i ODA Quickguide til anvendelse af kort i ODA Jens Bøgestrand og Lars M. Svendsen, DCE. 17. september 2015. Fra og med ODA version 7 er der introduceret en facilitet, som gør det muligt at vælge observationssteder

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Titel: Vandkemi og feltmålinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC ferskvand: Jens Bøgestrand, Liselotte Sander Johansson og

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Kort om Eksponentielle Sammenhænge

Kort om Eksponentielle Sammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Eksponentielle Sammenhænge 2011 Karsten Juul Dette hæfte indeholder bl.a. mange småspørgsmål der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.48.0 Den 13. april 2016 J.nr. 4004-V0446-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP01-2 1.1 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

DDElibra Håndbog DDElibra GO

DDElibra Håndbog DDElibra GO DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2016-06-03 Version 9.11.50 Copyright 2016 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Innehåll INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERET INSTALLATION... 10 YDERLIGERE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Side 1 af 12 Indledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

V02 Opsætning af kontrolovervågningsstationer

V02 Opsætning af kontrolovervågningsstationer Titel: Stations- og oplandsoplysninger Dokumenttype: Datateknisk anvisning Forfattere: NST: Jan Grandahl FDC ferskvand: Jytte Erfurt og Peter Wiberg-Larsen TA henvisninger TA. nr.: DV-01 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. oktober 2013 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Flyttesagsstyring i EG:Bolig

Flyttesagsstyring i EG:Bolig Flyttesagsstyring i EG:Bolig I EG Bolig findes et modul til flyttesagsstyring, som udgør et fælles styringsværktøj for både ejendomsfunktionærer, driftschefer og sagsbehandlere. Flyttesagsstyringen i EG

Læs mere

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Jørgen Erichsen På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Hvad er en fraktal? Noget forenklet kan man sige, at en fraktal er en geometrisk figur, der udmærker sig ved

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13 Versionsbrev LUDUS version 1.47.0 Den 6. marts 2013 J.nr. 4004-V0707-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning 02092015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG - Sådan lægger du din informationssikkerhedshåndbog om til de nye ISO- standarder 1. Opgrader til version 4.6.0 (eller senere)... 2 2. (Kun for brugere af

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S Brugervejledning GALLERIET Mikro Værkstedet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SØG I GALLERIET. s. 2 1.1 Fritekstsøgning... s. 3 Bladre. s. 4 Gode råd til fritekstsøgning.... s. 4 Avanceret søgning.. s. 4 Søgning

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder.

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Opdateringsbrev Casio DT-X7 Ændringer og forbedringer i version 1.0.13. Generelt Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Nyt punkt: Ryd

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Akademisk IT april 2014

Akademisk IT april 2014 onlineeksamen.ruc.dk 1 Ikke til personfølsomme data! For brug af tablet, se vejledninger til ipad og Android Log på onlineeksamen.ruc.dk med dit RUC login og password (eksaminator) eller Nem Id (censor).

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

Studerendes video- optagelser til prøver

Studerendes video- optagelser til prøver Studerendes video- optagelser til prøver Resume Video til brug ved prøver kan optages i flere forskellige formater og lagres på forskellige medier. Hvis video optages på dvd (f.eks. 80 mm skive, der sættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: L03 1.0 07.09.2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 5 Sidst

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL EPOS LØN VERSION 3.1.02 JUNI 2011 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Områder der kan eksporteres fra... 3 3 Eksport til Excel... 4 3.1 Udsøgning

Læs mere