NY MED GIGT!!Hæfte!udarbejdet!af!FNUG!!Foreningen!af!unge!med!gigt!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY MED GIGT!!Hæfte!udarbejdet!af!FNUG!!Foreningen!af!unge!med!gigt!!!"

Transkript

1 NY MED GIGT HæfteudarbejdetafFNUG Foreningenafungemedgigt Februar2013 -DEN GODE KONSULTATION- Dengodekonsultationsomenproces Nedenståendeafsniterensammenfatningafdeforskelligeoplægogdiskussionerfrakurset Ny medgigt2013 omhandlendedengodekonsultation ogikkemindst,hvordandennekanskabes Forhvadkanduselvgørefor,atdinkonsultationhosreumatologen(lægen)forløberbedstmuligt, oghvilkeforventningerharsåvelreumatologsomsygeplejersketildig,sompatient? Startmedatbetragte dengodekonsultation somenprocesbeståendeaf3faser nemligfør, underogefterkonsultationen.tilhverfasehørerenrækkeproblemstillingerudtryktispørgsmål medtilhørendesvar.sedissesomentjeklistefor,hvaddubørværeopmærksompåoggåeventu\ eltnedenståendeigennem,somenforberedelsetilselvekonsultationen. Hvaderformålet? Formåleteratunderstøtte,atdialogenmedreumatologenforløberbedstmuligt,samtatditud\ bytteoptimeres,såduikkesiddertilbagemeduforståenhed,bekymringer,enmasseforvirring ellerfølelsenafathavemistetkontrollen.medandreorderbudskabetatfådigtilattageansvar fordinegensituation,såledesatdukanopnåenkontrolherover. Side9

2 NY MED GIGT HæfteudarbejdetafFNUG Foreningenafungemedgigt Februar2013 Fase1:Førkonsultationen Hvad'gør'du'for'at'dokumentere'dine'symptomer?' o Udarbejden gigtdagbog,såduharoverblikoverhenholdsvisgodeogdårligedage Brugeksempelvisdinkalenderpåmobileneller BenytetExcel\regneark,farve\inddeldageneirød,guloggrønogprintenoversigt indenkonsultationen o Tagbillederafdinehævedeledogmedbringdettetilkonsultationen Hvad'gør'du,'hvis'du'har'mange'spørgsmål?' o Startmedatsorteredem Dandigførstetoverblikogfindudaf,hvilkederervigtigst Notérdevigtigsteøverst o Adressérdernæstdinespørgsmål Hvilkespørgsmålkankunreumatologenbesvare? Hvilkespørgsmålkaneventueltsygeplejerskenhjælpemed? Erdernoglespørgsmål,somermindrerelevantogsomdumedfordelkanstilletil dinpraktiserendelæge? Hvad'vil'du'med'konsultationen' 'og'hvordan'vil'du'opnå'dette?' o Sætdigeetmålforkonsultationenogværudelukkendefokuseretmoddette Hvad'er'fordele'og'ulemper'ved'en'bisidder?' o Plusser 4ørerhørerbedreend2 Ydestøtteogopbakning,såmanikkebliveroverhørtogumyndiggjort o Minusser Kantagestyringen Kanstilleformange(irrelevante)spørgsmål,hvisikkebisidderenkendersygdom\ mentilfulde Hvissamtalenmedreumatologenharkarakterafatværemereprivat Side10

3 NY MED GIGT HæfteudarbejdetafFNUG Foreningenafungemedgigt Februar2013 Fase2:Underkonsultationen Hvad'gør'du'for'at'sikre'et'godt'samarbejde'med'lægen?' o Komtiltiden o Væråben o Visgensidigtillidogrespekt o Brughumortilatblødesamtalenlidtop o Værærligidinkommunikation o Stilkravtil,atreumatologenerforberedtogharlæstdinjournal Hvad'gør'du,'hvis'du'bliver'hægtet'af'eller'ikke'forstår'svaret'fra'din'reumatolog?' o Holdfastiditspørgsmål,spørgigenogkrævet(pædagogisk)svar o Spørgeventueltsygeplejersken,nårdukommerudfrakonsultationen o Ringtilafdelingenefterfølgendeoggengivsvaretforatsikreforståelsen Hvad'gør'du'for'at'sikre,'at'alle'oplysninger'kommer'i'din'journal?' o Diktérgrundpunkterogopsummérsamtalenindenduforladerkonsultationen o Tjekdinpatientjournalefterbehovpåsundhed.dkellerfåudleveretenkopihos sygeplejersken Hvordan'sikrer'du,'at'dialogen'med'reumatologen'bliver'struktureret'og'ikke'usammenhængende?' o Sætdigeetmåldagenførkonsultationenogholdfast o Afstemdineforventninger,nårdukommerind o Prioritérogstrukturérdinespørgsmålpåforhånd o Fastsætnoglespilleregler,eventueltmedetfastpunktpådagsordenentil5min.spørgsmål Hvordan'kan'du'vise'det'mest' retvisende 'billede'af'din'sygdomi'og'smertesituation?' o Anvendgigtdagbog notérudsvingogtagbilleder o Værærlig,mengivikkereumatologenetøjebliksbillede: Manskalikkefortælle,hvordanmanhardetherognu,menhvordanmanharhaft detsidensidst ' medandreord,huskogsådedårligedage' Side11

4 NY MED GIGT HæfteudarbejdetafFNUG Foreningenafungemedgigt Februar2013 Fase3:Efterkonsultationen Hvad'gør'du,'hvis'du'ikke'kan'forstå'nogle'ting'efter'konsultationen?' o Ringtilsygeplejersken,hvisdueritvivl Hvad'gør'man,'hvis'man'får'bivirkninger'i'forbindelse'med'ny'medicin?' o Altafhængigafbivirkningerringesdertilentenreumatologenelleregenlægen Reumatologiskespørgsmålgårtilreumatologen øvrigespørgsmålrettestildin praktiserendelæge' Hvad'gør'du,'hvis'dialogen'med'reumatologen'går'skævt?' o Tagensnakmeddinreumatologforatudredesituationen o Tagenbisiddermedellerfåensygeplejersketilatoverværeselvekonsultationen Hvad'gør'du,'hvis'det'går'mere'end'skævt'(læs:'at'dialogen'bliver'ubehagelig)?' o Forsøgviadialogatudredesituationen værærligogfortælreumatologenomdinetanker o Søghjælpogvejledninghossygeplejersken o Informérsygeplejerskenom,atduønskeratblivetilknyttetenandenlæge o Afbrydeventueltkonsultationen Hvad'kan'du'gøre'for'at'forberede'dig'bedre'inden'næste'konsultation?' o Forberedelseernøgleordet Side12

5 NY MED GIGT HæfteudarbejdetafFNUG Foreningenafungemedgigt Februar2013 Reumatologensogsygeplejerskensforventningertildigsompatient o Tillidogærlighedervæsentligforengoddialogmedreumatologen Kommunikérpræcistmeddinreumatolog,beskrivbådetankerogfølelsersågodt sommuligt o TagansvarfordinegensygdomReumatologenogsygeplejerskenforventer,atduharstyr påfølgende: Hvilkenoghvormegetmedicintagerdu? Hvadermedicinensvirkning? Hvilkebivirkningerkandengive? Hvornårskalreceptenfornyes? o SmertehåndteringerandetendmedicinBenyteventueltpsykologellercoach. o 4ørerhørerbedreend2 tagderforgerneenbisiddermed o Sortéridinespørgsmål,såledesatdereumatologiskespørgsmålbliverstillettil reumatologenellersygeplejersken,mensspørgsmålvedrørendeinfektionsbehandling(som eksempelvishalsbetændelse)rettestilegenlæge Spørgdoghellereéngangformeget,endéngangforlidt o Detsåkaldte CRP eretinfektionstal,dermålergigtaktivitetenikroppen o Notérudsvingidinsygdomienkalender,såduharoverblikoverbådegodeogdårlige perioder o Hvisdufårfeber,såmærkefter ogringførstderefter o DeterOKatsøgeinformationomsinsygdompånettet,menhvemsigeroplysningerneer rigtigeogpasser100procentpådig? o DelatinskebetegnelserskalmanIKKEsættesigindi,sompatient Deterreumatologenogsygeplejerskenspligtatinformereomdisse Side13

6 NY MED GIGT HæfteudarbejdetafFNUG Foreningenafungemedgigt Februar2013 o Accepterikkeetsvar,somduikkeforstårellerlatinskebegreber,dereruklare Spørgaltid,hvisdueritvivl Ogværopmærksompåkulturforskellevedkonsultationermedudenlandskelæger (eksempelvispåkongchristianx'sgigthospitaligråsten) o Reumatologernetalersammenbådeviapatientjournalogensåkaldtlægekonference,hvor flerelægerdiskutererendiagnoseelleretsymptom Foratafklareendiagnoseelleretsymptom,spørgernoglereumatologerflere gangeomdetsammespørgsmål o Reumatologerogsygeplejerskererfastepåafdelingen,mensspeciallægerkommeroggår (deerderaltsåkuntidsbestemt) o Jeg'føler'det'er'træls,'at'du'sidder'og'læser'på'skærmen'i'starten'af'konsultationen,' kan'du'ikke'gøre'det'2'minutter'før'jeg'kommer'ind? DeterOKatsigefraogstillekravtilsinreumatologom,atvedkommendeskalvære (bedre)forberedt o Hvisrelationen,dialogenogtillidsforholdetmellempatientogreumatologergodt,erdet OKsompatientathaveellerfåmedbestemmelse/indflydelsepåmedicin,samtandre beslutninger o Ringtilsygeplejerskenetpardageefterkonsultationen,hvisnogetharværetuforståeligt ellerhvissamtalenergåetskævt o DeterOKatskiftelæge,mengivdeténekstrachanceførdugørdet o Vedgentagenkritikkanduklageellersendeetbrevtilafdelings\ellerhospitalsledelsen Side14

7 NY MED GIGT HæfteudarbejdetafFNUG Foreningenafungemedgigt Februar2013 Engodkonsultationerformig o Nårjegføler,atlægenlyttertilmig/tagermigseriøst o Nårlægenrosermigfor,hvadjeggørgodt,mensamtidigogsåflytterminegrænser /stædighed o Nårmankanse,atdersnarterenpositivfremtid o Atselvommansigermanhardetgodt,atlægensikrersig,duhardetsomduskal o Atselvomlægenharenstressetdag,kanværetilstedeognedepåjordennårmansnak\ kermedham/hende o Nårlægenoverholder,såvidtmuligt,sinepatientbesøg ForsinkelsegiverutålmodighedNegativindenmangårindNegativtbesøghos lægen o Nårmangårderframedengodfølelse Desudensynesjeg,detervigtigt,atmansompatientprøverpåatforholdesigpositivogervilligtil atlyttetillægensforslag,indenmankommerind. Daniella'Thrane'Jørgensen,'medlem'af'FNUG' Side15

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene:

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene: Bogstaver Bogstavet a Skriv bogstavet a i skrivehusene: Farv den figur som starter med a: Bogstavet b Skriv bogstavet b i skrivehusene: Farv den figur som starter med b: Bogstavet c Skriv bogstavet c i

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

60 mm Pak din kreativitet ud

60 mm Pak din kreativitet ud Former - Romantikeren Former - Divaen Former - Den gode pige Former - Forføreren Former - Oprøreren Former - Initialer Former - Initialer Former - Initialer Former - Initialer Former - Tal Former - Tal

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission)

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission) Copydan Tekst & Node Bryggervangen 8 2100 København Ø Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2013 Godkendelse

Læs mere

Erhverv på video www.videndjurs.dk

Erhverv på video www.videndjurs.dk Miniguide til regnskab i Excel Erhverv på video -et videoprojekt fra Viden Djurs 1 2 Indhold Budget... 4 Regnskab... 4 Den lille guide til Excel... 5 Celler... 5 Indramning... 5 Udregning ved hjælp af

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard, Tanja G. Olsen, Rune Ibsen, Kim B.

Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard, Tanja G. Olsen, Rune Ibsen, Kim B. DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. januar 2015 Kl. 18-21 Møde indkaldt af Kim, Heidi og Carina Deltagere: Heidi Mørch, Carina Heiberg Jensen, Poul Tønder, Jan Raben, Preben Møller, Hanne Frisgaard,

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Worldofgreenland.com

Worldofgreenland.com Worldofgreenland.com Hjælp til online udflugtsbestilling Det er en rigtig god ide at bestille udflugterne i Ilulissat i god tid, da der kan være rift om pladserne. Vi anbefaler derfor, at du bestiller

Læs mere

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Gribvand A/S Bestyrelse 17. december 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Provstiudvalgsmøde, 23. oktober 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern

Provstiudvalgsmøde, 23. oktober 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern 36 Provstiudvalgsmøde, 23. oktober 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Afbud: Karsten Simonsen Pkt. 1 Borris MR.: Ansøgning om at fastholde beslutning af 20.02.2014 vedr. køb af ejendom Kirkevej 13. Ejendommen

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410 ÅRSREGNSKAB for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8718 CVR-nr. 10835410 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere