SOL-300 Hovedrapport. Solceller på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOL-300 Hovedrapport. Solceller på dansk"

Transkript

1 Hovedrapport Solceller på dansk

2 Indholdsfortegnelse 0 Resume Solceller i et internationalt perspektiv Indledning Projektets indledende aktiviteter Projektets hovedaktiviteter Projektets resultater og konklusioner Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 2

3 0. Resume EnergiMidt startede i 1993 det første projekt med nettilsluttede solcelleanlæg. Efter en række mindre projekter igangsattes Solby Projektet med støtte af Energistyrelsen, Elsam og Elfor i januar Projektet omfatter 29 nettilsluttede solcelleanlæg placeret på taget af enfamiliehuse, og det blev afsluttet i maj I Solby projektets forløb blev der konstateret både behov og mulighed for at gennemføre et større projekt med hovedvægten lagt på prisreduktioner samt teknologiske og arkitektoniske forbedringer, hvilket førte til nærværende projekt. I er der etableret godt 300 rooftop anlæg, overvejende på enfamiliehuse, på i alt 750 kwp. Dette svarer til ca. halvdelen af den installerede solcellekapacitet i Danmark i Projektet, som støttes af Eltra og Energistyrelsen, startede i april 1998 og blev afsluttet medio 2002, idet de sidste 1½ år hovedsagelig koncentrerede sig om opsamling af driftsdata og vurdering af samme. Enkelte delaktiviteter løber fortsat og afsluttes i løbet af For at kunne analysere den store mængde driftsdata, der ligger i Projektet, er der bevilget en forlængelse af projektet til 1. juli Hovedformålet med Projektet er i en dansk sammenhæng at: bidrage til en fortsat prisreduktion af nettilsluttede solcelleanlæg stimulere en teknologiudvikling medvirke til opbygning af kvalitetssikringsordninger udvikle og udbygge el-sektorens engagement i solcelleteknologien som et fremtidigt forretningsområde Projektets hovedresultater kan kort resumeres som: der er i forhold til Solby projektet opnået en prisreduktion, turn-key, fra omkring 50 kr./wp installeret, til ca. 40 kr /Wp installeret, svarende til en prisreduktion på 20 %. Til sammenligning kan oplyses, at IEA s 1 rapport: Trends in Photovoltaic Applications in Selected IEA Countries between 1992 and 2000 angiver priser (2000) for nettilsluttede solcelleanlæg i størrelsesordenen 0,04 10 kwp fra 4,5-5 US$ / Wp og op til 14 US$ / Wp. Internationalt set ligger Projektets priser således absolut i den lave ende. Andelen af direkte brugerbetaling er øget fra 15 % i Solby projektet til 25 % i Projektet. Man har i Projektet anset det for urealistisk at påvirke teknologiudviklingen for solceller og solcellemoduler, og har koncentreret sig om montage- og integrationssystemer samt vekselrettere. Udover at få implementeret og derved demonstreret et repræsentativt udsnit af relevante udenlandske montagesystemer, har projektet i samarbejde med arkitekter og fremstillingsvirksomheder fået igangsat en dansk udvikling af både montage- og integrationssystemer. At igangsætte udvikling af relevante vekselrettere har vist sig lidt van- 1 IEA: Det Internationale Energi Agentur Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 3

4 skeligere, dog er der i projektet udviklet og afprøvet en prototype vekselretter på 1,5 kw med blandede resultater. Ansporet bl.a. af Projektet er der opbygget en kvalitetssikringsordning for nettilsluttede solcelleanlæg (KSC ordningen). Ordningen, som administreres af Solenergi- Center Danmark, omfatter såvel systemer, komponenter og installation. Det kan nævnes, at certificeringsordning og undervisningsmateriale til certificering af KSC-installatører er udviklet med bistand fra Projektet og at samme materiale er anvendt i projektet til træningsformål. Projektet har inddraget i alt 8 distributionsselskaber i projektets implementering. De deltagende distributionsselskaber har modtaget undervisning og træning i solcelleteknologi i bred forstand, dækkende fra forsikrings- og skatteforhold til anlægsmontage og - afprøvning. Projektet har endvidere været katalysator i etableringen af Elselskabernes Solcellegruppe. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 4

5 1. Solceller i et internationalt perspektiv Internationalt vises solcelleteknologien voksende opmærksomhed ikke mindst i elforsyningskredse. IEA (det Internationale Energi Agentur) har siden 1993 haft et solcellesamarbejde, som omfatter bl.a. 19 OECD lande, og hvori Danmark også deltager - tidligere støttet af Energistyrelsen og Elsam/Eltra - siden 2002 støttet af Eltra. Dette samarbejde udviser en stærk vækst i solcelleområdet generelt, og også en stigende interesse for teknologien i elsektoren i samtlige deltagende lande. I 1995 blev der af IEA afholdt en International Executive Conference on Strategic Photovoltaic Business Opportunities for Utilities. Her identificeres fem solcelle-forretningsområder for elsektoren: ikke-nettilsluttede anvendelser i både i- og u-lande, netunderstøttelse, som døråbner til nye kundegrupper og nye tjenesteydelser, bygningsintegrerede anvendelser og ledsageforanstaltninger, f.eks. finansiering, service osv. Bortset fra netunderstøttelse kan alle forretningsområderne anses for interessante også i en dansk sammenhæng, idet specielt bygningsintegrerede solcelleanvendelser her udgør et stort potentiale. Sidst i 1999 blev ovennævnte konference fulgt op af den tredje IEA Executive Conference om solceller, benævnt: The Value of the Sun (Il Valore del Sole). Konferencen fokuserede på de muligheder og udfordringer, solcelleteknologien stilles overfor af det liberaliserede og hurtigt skiftende el-marked. Der blev formuleret roller for nøglespillere og opstillet handlingsplaner for internationale aktiviteter for fortsat markedsvækst for solceller, et arbejde som endnu ikke er afsluttet. Den fjerde Executive Conference planlægges afholdt i Japan i maj 2003 med arbejdstitlen: Opportunities and actions for large scale market deployment of PVs. Tyskland gennemførte for nogle år siden det såkaldte 1000-tages program, som resulterede i opsætning af ca tagplacerede solcelleanlæg. Udover at danne baggrund for en omfattende viden og dataopsamling, har dette projekt været startskuddet til en industriel udvikling i Tyskland omkring anvendt solcelleteknologi. Endvidere har projektet tilskyndet norm- og standardiseringsarbejde både i elsektoren selv, men også i CENELEC og IEC regi. Flere elforsyningsselskaber i Tyskland har indført attraktiv tarifering af solcellestrøm, og Forbundsdagen vedtog primo 1999, at gennemføre et tages program (300 MWp) med føderal støtte tages programmet indebærer både anlægsstøtte og en attraktiv tarifering af solcellestrøm. Programmet har til dato været en stor succes, og man forventer at nå loftet på 300 MWp før planlagt i 2004, hvilket har medført politiske initiativer for at øge loftet til 1000 MWp. Japan har siden 1995 haft et tages program, og der opsættes nu godt anlæg om året, såkaldte roof-top systemer af en gennemsnitlig størrelse på 2.5 kwp. Ved udgangen af 2001 var der opsat i alt ca. 320 MWp. Målet er 4,8 GWp i år Elsektoren har i Japan en nøglerolle i udvikling og fremme af solcelleteknologien, og der er etableret et forbilledligt samarbejde med industrien (i lighed med vindmølleområdet i Danmark). I Japan tales der nu om at afvikle subsidie-ordninger for roof-top anlæg, idet markedet menes at være meget tæt på en kommerciel bæredygtig situation. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 5

6 I USA har elsektoren gennem adskillige år vist interesse for solcelleteknologien, en interesse som er blevet yderligere ansporet af tendensen til de-regulering af elsektoren og dermed jagt på nye forretningsområder. Eksempelvis har SMUD (Sacramento Municipal Utility District) et solcelleprogram omfattende såvel mindre tagplacerede, nettilsluttede anlæg (roof-top systemer) som større anlæg. SMUD har startet et 10 MWp program, der som målsætning har en turn-key systempris for anlæg i størrelsesordnen 2-5 kwp på US $ 2.90/Wp installeret, svarende til en kwh pris på US $ (30 års levetid, SMUD standard-finansiering). Solcellemodulerne til dette program leveres på langtidskontrakter til en pris på lige knap $ 2/Wp. Dette svarer til godt en halvering af priserne for USA har siden formuleret et tages program med henblik på at accelerere markedsudvikling og industriens investeringer. Dette program bygger i meget høj grad på frivillige partnerskaber mellem forbundsregeringen og el-selskaber, stater og regioner, og programmet er iflg. Department of Energy fuldt tegnet. Holland har som politisk pejlemærke at erstatte 10 pj fossilt brændsel med solceller i år Dette svarer til MWp installeret effekt, eller m 2 fordelt på godt en halv million roof-top systemer. Mere konkret og nærværende har dette udmøntet sig i NOZ-pv planen for , som sigter mod at forberede en stor-skala introduktion af solcelleteknologi i den hollandske energiforsyning i det 21. århundrede. Gennem et velkoordineret program med et gennemsnitligt budget på NLG 30 mill/år, hvoraf 90 % anvendes til subsidier, forventes der godt 7 MWp installeret ved udgangen af 2001, svarende til roof-top systemer. Det hollandske program baserer sig på en formel eller frivillig aftale mellem NOVEM, elsektoren, forskningsinstitutioner, solcelleindustrien og bygherrer, hvor i alt 17 partnere gensidigt forpligter sig til at bidrage til at nå målene for NOZ-pv programmet. Andre lande som Schweiz, Østrig, Italien og Frankrig har ligeledes nationale programmer på solcelleområdet, med fokus på markedsåbning, og med markant deltagelse af de nationale elsektorer. EU har i sin hvidbog om vedvarende energi opstillet som målsætning, at 1 % af medlemslandenes el-forbrug skal dækkes af solceller i 2010, et overordentlig ambitiøst mål, som vil kræve en samlet installeret kapacitet på skønsvis MWp. Der forventes i denne sammenhæng etableret ca nye arbejdspladser. Verdensmarkedet for solcellemoduler er traditionelt vokset med omkring 15 % om året, men vækstraten har siden 1997 været over 30 %. I 2001 voksede markedet med 41 % til godt 400 MWp. Værdien af det globale solcellemarked skønnes til godt 2 milliarder $ - på niveau med vindmøllemarkedet. Der investeres meget store summer i ny produktionskapacitet for solcelleteknologi, specielt Sharp, Kyocera, Shell, og BP har gennemført investeringer og/eller offentliggjort investeringsplaner, som forventes at ville tredoble produktionskapaciteten inden Japanske Sharp er p.t. ledende i verden med en produktionskapacitet > 70 MWp/år. Solcelleteknologi kan således både under nærværende projekts forløb og især ved dets afslutning betragtes som en højvækst-sektor. Der eksisterer dog stadig en række barrierer for udviklingen frem mod en kommerciel bæredygtig udbredelse af solcelleteknologi både internationalt og i Danmark. Situationen kan kort karakteriseres som: Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 6

7 Prisniveauet er endnu for højt, men der forventes fortsatte prisreduktioner; industrien forventer prisfald på mere end 10 %/år over de næste 4-5 år. Dansk teknologiudvikling på området er endnu meget beskeden. Det danske marked er uudviklet, forretningsplaner savnes og der er usikkerhed og ukendskab til teknologien hos potentielle kunder. Håbet må derfor være, at den danske udvikling på solcelleområdet også fremover vil blive støttet, da der ellers næppe kan påregnes en udvikling frem mod et kommercielt bæredygtigt marked. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 7

8 2. Indledning EnergiMidt startede i 1993 sit første projekt med nettilsluttede solcelleanlæg. Efter en række mindre projekter, igangsatte EnergiMidt, støttet af Energistyrelsen, Elsam og Elfor, i januar 1996 Solby projektet, som omfatter 29 nettilsluttede solcelleanlæg placeret på taget af enfamiliehuse. Solby projektet blev afsluttet i maj I Solby projektets forløb blev der konstateret både behov og mulighed for at gennemføre et større projekt med hovedvægten lagt på prisreduktioner, hvilket førte til nærværende projekt, Projektet, i hvilket der er etableret godt 300 roof-top anlæg overvejende på enfamiliehuse, svarende til 750 kwp. Dette svarer til ca. halvdelen af den installerede solcellekapacitet i Danmark i Projektet, som støttedes af PSO-midler via Eltra og af Energistyrelsen, startede i april 1998 og blev afsluttet med udgangen af 2001, idet det sidste år hovedsagelig koncentrerede sig om opsamling af driftsdata og vurdering af samme. Nærværende hovedrapport indgår i afrapporteringen af Projektet, som udover denne hovedrapport omfatter 10 delrapporter, hver med fokus på ét af Projektets hovedresultater. Alle projektrapporter er tilgængelige på Delrapporterne omfatter: Delrapport 1: Delrapport 2: Delrapport 3: Delrapport 4: Delrapport 5: Delrapport 6: Delrapport 7: Delrapport 8: Delrapport 9: Delrapport 10: Arkitektur i Projektet Driftsperioden i Projektet Kvalitetssikring i Projektet Forbrugerundersøgelse i Projektet El-sektorens samarbejde i Projektet Standardanlæg i Projektet et billedkatalog Specialanlæg i Projektet et billedkatalog Støjskærmsanlæg, vekselretter, koncentratorforsøg & Solportalen Formidlingsaktiviteter i Projektet Forbrugerreaktioner og -vaner i Projektet Endvidere planlægges der udgivet en opfølgningsrapport ved udgangen af 2004, som vil fokusere på analyse og beskrivelse af langtids-driftsdata. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 8

9 3. Projektets indledende aktiviteter 3.1 Projektetablering & -organisation Projektet er opdelt i tre faser med hovedpunkter som vist herunder: Fase 1: Forundersøgelser, udvikling og projektering (ca. 18 måneder i alt) Etablering af projektorganisation Viden-hjemtagning internationalt kontakt til lignende større projekter Identifikation af lokaliteter for 3-6 anlægsområder for i alt 300 anlæg (750 kwp) Arkitektoniske/æstetiske forundersøgelser, integrationsmuligheder, evt. arkitektkonkurrence Analyse af prisreduktionsmuligheder for materiel, indkøb & licitation Analyse af prisreduktionsmuligheder montage Udvikling af tagintegrations-teknikker med dansk industri Udvikling af danske montageteknikker og -materiel Udvikling af el-installationsteknik primært el-sektoren internt Analyse & udvikling af mere konkurrencedygtig vekselretterteknologi med dansk industri Definition af måleprogrammer og evt. anlægstekniske konsekvenser Identifikation og fastlæggelse af relevante analyse-parametre for lokale el-net Fastlæggelse af eksisterende el-forbrugsvaner og holdninger til besparelser Analyse af finansierings-, ejerskabs- og forsikringsforhold, tarifering og tilslutningsbetingelser Udvikling af afregningsmodeller og kontraktforhold med slutbrugere Analyse og udvikling af kvalitetssikringsordninger med Prøvestationen for Solcelleanlæg og SBI Design og projektering af FV-anlæg inkl. simulering af produktionsprofiler Indgåelse af kontrakter med slutbrugere Udarbejdelse af implementeringsplan - overgang til Fase 2 Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 9

10 Fase 2: Fase 3: Implementering af 300 anlæg kw (ca. 12 måneder i alt) Tilpasning af projektorganisation Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriel og prækvalificering af leverandører Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af underhåndsudbud eller licitation Indkøb af materiel Kvalitetssikring af materiel Slutbruger-kontrakt og forberedelse Gennemførelse af installation inkl. målesystemer Ydelsesverifikation af installerede anlæg, kontrol af målesystemer Indvielse og synliggørelse af projekt Drift, dataopsamling, analyse, formidling og rapportering (ca. 12 måneder i alt) Tilpasning af projektorganisation Netindvirkningsmålinger og analyser - korttids- og langtidsforhold Produktionsanalyser og jævnførelser med øvrigt el-system Kortlægning af evt. udviklingstendenser i el-forbrugsvaner og elbesparelser Kortlægning af holdninger til bygningsintegrerede FV-anlæg hos brugere, naboer m.v. Verifikation af bygnings- og installationstekniske forhold Regelmæssig ydelsesverifikation Formidling Rapportering Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 10

11 Projektets permanente organisation består af: En styregruppe: En projektgruppe: P. F. Bach Eltra (formand) L. Nielson Eltra J. Windeleff Energistyrelsen Per Kristensen EnergiMidt Entreprise A/S Flemming Kristensen EnergiMidt Entreprise A/S Per Kristensen Flemming Kristensen Kenn H. B. Frederiksen EnergiMidt Entreprise A/S (projektansvarlig) EnergiMidt Entreprise A/S (projektleder) EnergiMidt Entreprise A/S (projektmedarbejder) En følgegruppe: Finn Pedersen, Træden Erik Frandsen, BOE Thomas B. Nielsen, DEFU Karsten Helt Knudsen, ELFO Arne Fåborg, Elsamprojekt A/S Hans Jespersen, Energi- og Miljøcenter Viborg Morten W. Andersen, Energi Horsens Finn Nissen, Energibutikken Olav Bliksted, Energicenter Vest Steen Schütt, Energiselskabet ARKE Per Munk Jensen, ESS Niels W. B. Rønne, Frederiksberg kommune Jesper Holm, Galten Elværk Gert Vogel, HEF Per Andersen, Eltra a.m.b.a. Niels Dath, KOE Lennard Frost, MES Allan Jørgensen, NVE/SEAS Ivan Katic, Prøvestationen for Solcelleanlæg Bertel Jensen, Prøvestationen for Solcelleanlæg Jens J. N. Nielsen, Energicenter Ringkøbing Ole Vestergaard, Struer Kommunale Værker Kaj Isaksen, Velux Jess Heinemann, Ærø Elforsyning Per Krogh, Århus Kommunale Værker Claus Haack, Morsø Elforsyning Torben Larsen, NEF Anders E. Pedersen, NESA A/S Stig Meyer, NOE Der etableres ad hoc arbejdsgrupper og tilknyttes ekstern ekspertise efter behov. Som hovedrådgivere er eller har været bl.a. følgende virksomheder tilknyttet projektet: Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 11

12 Elsamprojekt A/S Domus Arkitekter A/S PA Energy A/S Projektet startede i april 1998 og blev afsluttet med udgangen af Dog er projektets driftsperiode blevet udvidet til udgangen af 2004 med henblik på at kunne gennemføre en mere omfattende registrering og analyse af driftsdata. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 12

13 3.2 Kategorisering og udvælgelse af anlægsområder Projektet har lagt vægt på at udvælge anlægsområder, således der kan tilgodeses tre hovedforhold: Inddragelse i projektet af interesserede el-distributionsselskaber i Jylland og på Fyn. Udvælgelse af karakteristiske enfamilie-hustyper, idet der samtidig kan findes tilstrækkelig mange interesserede slutbrugere indenfor et begrænset område. Praktisk implementering af FV anlæg fra samme leverandør i hvert område. El-distributionsselskaberne er blevet identificeret blandt interesserede selskaber, idet ønsket har været at hvert kraftværksområde er repræsenteret med mindst et anlægsområde. Udvælgelsen karakteristiske enfamilie-hustyper er sket udfra ønsket om at kunne demonstrere solcelleanlæg på de hovedkategorier af enfamilehuse, der findes i Danmark. Udvælgelsen er foregået i tæt samarbejde med projektets arkitekter. Til hvert implementeringsområde er knyttet en arkitekt. Domus Arkitekter har, støttet af Energistyrelsen, udarbejdet en maxi-brochure omhandlende solcelleanlæg på danske enfamiliehuse. Brochuren 2 tager udgangspunkt i nærværende projekt. De respektive el-distributionsselskaber har stået for identifikation af implementeringområder og slutbrugere. Udbudsrunden, se også afsnit 3.7, resulterede i tre hovedleverandører, hvis leverancer er fordelt nogenlunde ligeligt på i alt 8 anlægsområder, i det dog en række forsøgsprojekter af praktiske grunde er koncentreret i EnergiMidts område. Resultatet er blevet følgende anlægsområder, idet der tilstræbes omkring 30 anlæg per område, i det dog Brædstrup også forventes at ville få en række forsøgsanlæg: 2 Solceller i Danmark Solcelleanlæg på énfamiliehuse, Energistyrelsen, juni Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 13

14 Eldistributionsselskab Hustype Anlægsområde Leverandør/teknik Antal anlæg Energi Fyn Rækkehuse Hermelinløkken, Odense NV Sydfyns Elforsying SEF ESV/ENV Huse fra Huse efter 1980 Søvangen, Gudme Tagskægget, Vestbjerg Shell Solar/Gaia Solar 29 anlæg Shell Solar/Gaia Solar 29 anlæg BP Solar 32 anlæg SE-Energi Landsby Knudby-Borup Shell Solar/Gaia Solar 39 anlæg ELRO Huse fra før 1960 Norup, Mariager IBC Solar, Scanpocon, OI-Electric 30 anlæg Vest Energi Sommerhuse Nordby, Fanø IBC Solar, Scanpocon, OI-Electric 30 anlæg Sydvest Energi Energiselskabet EnergiMidt Huse fra Huse efter 1980 Nybyggeri, integration Diverse forsøg Jægerskoven, Toftlund Brædstrup IBC Solar, Scanpocon, OI-Electric 49 anlæg BP Solar, Salten El 60 anlæg Arkitekt Ulla Falcks Tegnestue Ulla Falcks Tegnestue Ellen Kathrine Hansen / Hanne Lehrskov Ellen Kathrine Hansen / Hanne Lehrskov Ellen Kathrine Hansen / Hanne Lehrskov Jørgen Lind Jørgen Lind Ellen Kathrine Hansen Knudsen & Halling Hanne Lehrskov Følgende el-distributionsselskaber har valgt selv at stå for installation, idet leverandøren står for installationen hos de resterende selskaber: Sydfyns Elforsyning Energi Fyn SE-Energi Vest Energi (via lokal elinstallatør) Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 14

15 3.3 Samarbejde med deltagende el-distributionsselskaber Efter identifikation af de deltagende el-distributionsselskaber blev der i projektet etableret et trænings/uddannelsesforløb med henblik på at delagtiggøre de deltagende selskaber i eksisterende viden og erfaring om solcelleanlæg på danske enfamiliehuse. Hovedsigtet med dette forløb har været at give de selskaber, som ikke tidligere har arbejdet med solcelleteknologi, baggrund for at kunne identificere implementeringsområder og slutbrugere, som beskrevet ovenfor. Trænings/uddannelsesforløbet har omfattet emner som eksempelvis: Solindstråling Solcelleteknologi - status og potentialer Komponenter i solcelleanlæg Ydeevne, pris/ydelsesforhold samt parametre der har væsentlig indflydelse herpå Installationsteknik (mekanisk & elektrisk) teori & praksis Regler & bestemmelser Institutionelle forhold, som ejerskab, forsikring, skat, finansiering, brugerbetaling mv. Projektdefinerede rammer for identifikation af implementeringsområder, f.eks. hustyper & antal anlæg Projektdefinerede rammer for slutbrugerdeltagelse i projektet, f.eks. videresalg af anlæg, garantier, mv. Et eksempel på uddannelsesmateriale anvendt i denne sammenhæng fremgår af Delrapport 5, bilag 1. Trænings/uddannelsesforløbet er foregået dels ved EnergiMidt, dels ved de respektive selskaber. Til uddannelse i montage af solcelleanlæg er der ved EnergiMidt opbygget fuldskala tagkonstruktioner med tegl, bølgeeternit m.v. De deltagende el-distributionsselskaber har selvstændigt, i samarbejde med arkitekter og EnergiMidt, identificeret implementeringsområder og slutbrugere, og har indgået de nødvendige kontraktforhold med slutbrugerne. Bl.a. som spin-off af projektets aktiviteter er der dannet en Elselskabernes Solcellegruppe. Med DEFU som sekretariat indledningsvist, skal gruppen varetage videnopsamling og videnspredning på solcelleområdet for danske el-selskaber. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 15

16 3.4 Teknologistatus - leverandørkontakter m.v. Som omtalt i afsnit 1 udvikler solcelleområdet sig hastigt, både teknisk og forretningsmæssigt. Selvom nærværende projekt har haft en solid basis i forudgående projekter, specielt Solby projektet, blev det fundet nødvendigt i projektets opstartsfase at sikre en ajourført viden vedr. teknik, priser og udbredelsesformer. Ud over desktop-analyser har projektet i denne sammenhæng deltaget i 2nd. World Photovoltaic Solar Energy Conversion Conference & Exhibition, som blev afholdt i Wien i sommeren Under konferencen blev der opsamlet viden om state-of-the-art vedr. nettilsluttet solcelleteknologi, knyttet kontakter til lignende løbende projekter i andre lande samt etableret kontakter til potentielle leverandører. Der er primo 1999 gennemført en studietur til USA, hvorunder der blev afholdt møde med / besøg ved Department of Energy, producenterne Solarex og Siemens Solar, forskningsinstitutionen NREL og el-selskabet SMUD. Der blev i denne sammenhæng drøftet udbredelsesmekanismer for solcelleteknologi, produktions og prisforhold nu og fremover, afprøvnings- og kvalitetssikringsmetoder og erfaringer med solceller som forretningsområde for el-selskaber. Via IEA PVPS samarbejdet har projektet deltaget i IEA s Executive Conference: The Value of Solar Energy, som blev afholdt i Venedig i november I konferencen, som fokuserede på de forretningsmæssige aspekter af solcelleteknologi for primært el-selskaber, blev der opsamlet viden og erfaringer fra andre lande, ligesom den danske viden og erfaring på området blev fremlagt. Herudover har projektet deltaget i og bidraget til en række solcellearrangementer i Danmark, herunder Solcellemødet i Landstingssalen i efteråret 1999, se i øvrigt Delrapport 9 omhandlende formidlingsaktiviteter. Disse aktiviteter har bibragt projektet en ajourført viden om solcelleteknologiens stade internationalt - en viden, som i høj grad fandt sin anvendelse under gennemførelse af prækvalifikation, udbudsrunde og leverandørforhandlinger og leverandørvalg. Samme aktiviteter har endvidere dannet baggrund for udformning af projektets initiativer vedr. iværksættelse af målrettede udviklingsaktiviteter sammen med relevant dansk industri, som beskrevet senere i nærværende rapport og i delrapporterne 6, 7 og 8. Der har endvidere været arbejdet en del med at specificere og arrangere en arkitektkonkurrence vedr. bygningsintegrerede og bygningsplacerede solcelleanlæg på enfamiliehuse, herunder også nye metoder, teknikker og materiel. En egentlig arkitektkonkurrence blev dog fundet uhensigtsmæssig at gennemføre, idet arkitektarbejdet og udviklingen er overført til ovennævnte udviklingsinitiativer, hvor relevant. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 16

17 3.5 Anlægsdefinitioner Et af hovedformålene med projektet er at påvise faldende systempriser. Der er derfor lagt vægt på at kunne standardisere anvendte komponenter og tilbudte anlægsstørrelser, samt at operere med et meget begrænset antal hovedleverandører, dvs. to til tre. Som tidligere anført er anlæggene koncentreret i 8 områder, hver med ca. 30 standardinstallationer, idet montageomkostningerne hermed kan holdes nede. I Brædstrup er der dog etableret et større antal anlæg omfattende også en række forsøgsanlæg og specialløsninger. Standardanlæggene fremstår som tagplacerede løsninger (applikationer), hvor solcellepanelet placeres på en eksisterende tagkonstruktion, idet der i videst muligt omfang tilgodeses arkitektoniske og æstetiske hensyn. Udover standardanlæggene er der etableret et antal forsøgsanlæg, hvor forsøgsparametrene omfatter: Egentlig bygningsmæssig integration, f eks. i forbindelse med nybyggeri eller større bygningsrenoveringer. Anvendelse af specielle solcellemoduler, f. eks. tyndfilms typer. Anvendelse af specielt udviklet materiel, f eks. montagemateriel. Såvel standardanlæg som specialanlæg er nærmere beskrevet i delrapporterne 6, 7 og 8. Baseret på erfaringerne fra Solby projektet er der således defineret generiske anlæg på 1 kwp, 2 kwp, 2,5 kwp, 3 kwp og 4 kwp. Med optimal placering kan der påregnes en nettoydelse (til el-net) på omkring 875 kwh/kwp/år. Den til hvert anlæg knyttede brugerbetaling beregnes som tilbageført nutidsværdi af netto elproduktionen over 10 år. Der tillades afvigelser fra den optimale orientering, stik syd med en hældning på 42 grader, således at en verdenshjørneorientering mellem øst over syd til vest og en hældning mellem 15 og 90 grader kan accepteres. Hermed begrænses reduktion i ydelse i forhold til det optimale til ca. 20 %. Der ønskes demonstreret såvel mono-krystallinske som poly-krystallinske moduler i standardanlæggene. Erfaringerne fra Solby projektet har vist, at principper for og materiel til montage af modulerne på eksisterende tage med typisk belægning som bølgeeternit, tegl eller skifer spiller en væsentlig rolle både for det visuelle udtryk og for montagetid og dermed pris. Der vil følgelig blive lagt afgørende vægt på at identificere de bedst mulige montagesystemer. For at kunne opretholde veldefinerede snitflader, også ansvarsmæssigt, er der krævet systemleverancer, hvor én leverandør står med det samlede ansvar for hele systemleverancen inklusive montage. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 17

18 3.6 Prækvalifikation I alt 12 potentielle leverandører i ind- og udland har modtaget enslydende prækvalifikationsmateriale samt opfordring til at respondere herpå. Herudover er prækvalifikationsmaterialet tilgået EPIA (European Photovoltaic Industry Association) med henblik på rundsendelse til samtlige relevante medlemmer. Prækvalifikationsmaterialet er udarbejdet med henblik på, at man relativt let kunne gennemføre en ensartet bedømmelse af systemer, komponenter, montagemateriel, udseende og priser, samt det pågældende firma eller konsortiums kapacitet til at løfte opgaven. Der indløb i alt 14 svar i prækvalifikationsrunden. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 18

19 3.7 EU Udbud og leverandørvalg Udbudsrunden er gennemført formelt som et EU udbud. Udbudsbetingelserne omfatter dels General Conditions for the Supply of Mechanical and Electrical Installations, 1993 dels Særlige Betingelser, hvori de projektspecifikke betingelser er anført. For detaljerede oplysninger henvises der til disse to hæfter. De Særlige Betingelser opstiller kort fortalt følgende hoved principper: Der ønskes tilbud på komplette systemer med og uden montage, og med detaljerede tekniske og prismæssige oplysninger for solcellemoduler, vekselrettere og montagemateriel. Anlægsstørrelserne er 1, 2, 2.5, 3 og 4 kwp med en antalsmæssig vægtning og spredning. Der ønskes tilbud for i alt 250 kwp, henholdsvis 500 og 700 kwp, og specificerede mindre forøgelser. Der kræves en afleveringsforretning for hvert anlæg samt en systemgaranti på min. 5 år Udbudsrunden resulterede i, at fem potentielle leverandørfirmaer eller konsortier blev inviteret til nærmere forhandlinger, herunder til i praksis at demonstrere deres tilbudte materiel, specielt montagemateriellet. Der blev til formålet opbygget små, men fuldskala, typiske danske tagkonstruktioner for enfamiliehuse. Der er for samtlige fem tilbud foretaget en nøje gennemgang og sammenligning af tilbudene efter velspecificerede kriterier, og resultatet fremgår af Evalueringsnotat af 5. januar 1999 (internt projektdokument). Udbudsrunden og de efterfølgende leverandørforhandlinger viste at: De prismæssige mål, som er opstillet i projektbeskrivelsen (systempris: ca. 40 kr/wp installeret) kan nås. Prisreduktioner ved samlede ordrer over 250 kwp er meget begrænsede. Der kunne identificeres tilfredsstillende konsortia med èn relevant hovedansvarlig partner. Systemgarantier kan opretholdes, selvom montage udføres af det lokale eldistributionsselskab. De Særlige Betingelser blev efterfølgende modificeret til Kontraktgrundlag, og der blev indgået kontrakt med tre firmaer/konsortier: 1. Shell Solar, Gaia Solar 2. BP Solar (+ Racell) 3. IBC Solar Technick, Scanpocon og OI-Electric Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 19

20 I alle tre konsortier indgår således større udenlandske firmaer med omfattende erfaring og ekspertise på solcelleområdet, samt mindre danske solcellefirmaer, og der forventes som følge heraf en videnopbygning i dansk erhvervsliv. Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf * fax * 20

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Ny chance for solceller i dansk byggeri?

Ny chance for solceller i dansk byggeri? Ny chance for solceller i dansk byggeri? Af Ivan Katic, Teknologisk Institut, april 2005 Denne artikel er et forsøg på at gøre status for udviklingen indenfor bygningsintegrerede solcelleanlæg der er inde

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning Nu kan du producer din egen el, uden at gå på kompromis med din bolig s arkitektoniske udtryk Integreret i Linea Integreret

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Det korte svar: Vær præcis i krav og ønsker Giv så mange informationer

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Fra Store Hus til Solhus - en vision om vedvarende energi i byggeri (EBO Consult A/S 27.09.2007)

Fra Store Hus til Solhus - en vision om vedvarende energi i byggeri (EBO Consult A/S 27.09.2007) Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 60 Offentligt EBO Consult Fra Store Hus til Solhus - en vision om vedvarende energi i byggeri (EBO Consult A/S 27.09.2007) Store Hus i Avedøre

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø SLUTRAPPORT OKTOBER 2010 SOLCELLEANLÆG ForskVE projekt nr. 2009-1-0257 1 Indhold 1 forside 2 projekt resume, projektgruppe, nøgletal for byggeri 3 nøgletal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper De forskellige behandlede montagetyper Navn: Form: Montage-vejledning i baggrundsrapport

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne + Streng kvalitetssikring i hele produktionskæden Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Bygningsintegreret solenergi

Bygningsintegreret solenergi Bygningsintegreret solenergi Teknologisk Institut 28. marts 2012 Videncentret - sparringspartneren til de professionelle Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Markise med transparente solceller

Markise med transparente solceller Markise med transparente solceller Projektet er udført med tilskud fra det 3-årige udviklings- og demonstrationsprogram for bygningsintegrerede solceller som administreres af Energistyrelsen. J.nr. 51181/01-0016

Læs mere

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Formål Energirigtige byggeløsninger Industrialisering af bygge-komponenter, produkter og løsninger til energirigtig byggeri Innovation (etablering af højtydende

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511. Solceller i Region Syddanmark

Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511. Solceller i Region Syddanmark Solceller i Region Syddanmark 1 25.800 m2 solceller etableret på 22 lokationer 2 Fra idé til projekt 3 (april 2012) Opgaven kort v. opstart : Forventning: i alt 100.000 m2 solcelleanlæg fordelt på regionens

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 2/5 UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Indledning 3 2 Udbudsmaterialet 3 3 Tilbudsfrist og afleveringsadresse 3 4 Tilbudsåbning

Læs mere

Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95

Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95 Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95 Steen Hartvig Jacobsen Medlem af afdelingsbestyrelsen Freelance energijournalist E-mail: steen@hartvig.com Visualisering af solcelleanlæg

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Del II - Baggrundsnotat 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 6 4.

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere